Bosch PTD 1 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PTD 1 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Mitta
  • Malli/nimi: PTD 1
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Italialainen, Ruotsalainen, Ranska, Espanja, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka, Arabialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 63
64 | Suomi
2 609 140 909 | (5.7.12) Bosch Power Tools
f Älä käytä lasertarkkailulaseja aurinkolaseina tai tielii-
kenteessä. Lasertarkkailulasit eivät anna täydellistä
UV-suojaa, ja ne alentavat värien erotuskykyä.
f Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden
korjata mittaustyökalusi ja salli korjauksiin käytettä-
vän vain alkuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että mit-
taustyökalu säilyy turvallisena.
f Äläannalastenkäyttäälasermittaustyökaluailmanval-
vontaa. He voivat tahattomasti sokaista ihmisiä.
f Älä työskentele mittaustyökalulla räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pö-
lyä.Mittaustyökalussavoimuodostuakipinöitä,jotkasaat-
tavat sytyttää pölyn tai höyryt.
f Mittaustyökalu ei tekniikkansa takia voi taata satapro-
senttista varmuutta. Ympäristön vaikutus (esim. pöly tai
höyry mittausalueella), lämpötilan heilahdukset (esim. kuu-
mailmapuhaltimesta johtuen) ja mitattavien pintojen omi-
naisuudet ja kunto (esim. voimakkaasti heijastavat tai läpi-
näkyvät materiaalit) voivat aiheuttaa vääriä mittaustuloksia.
Tuotekuvaus
Määräyksenmukainen käyttö
Mittaustyökalu on tarkoitettu kosketuksettoman pintalämpöti-
lan,ympäristönlämpötilanjailmansuhteellisenkosteudenmit-
taukseen. Se laskee kastepistelämpötilan ja osoittaa kylmäsil-
toja ja homevaaroja. Mittaustyökalulla ei pysty tunnistamaan
homeitiöitä.
Mittaustyökalua ei saa käyttää ihmisten tai eläimien lämpöti-
lan mittauksiin tahi muihin lääketieteellisiin tarkoituksiin.
Mittaustyökalu ei sovellu kaasujen tai nesteiden pintalämpöti-
lan mittauksiin.
Mittaustyökalu ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointiviittaa grafiikka-sivussa ole-
vaan mittaustyökalun kuvaan.
1 Ilmankosteus- ja lämpötunnistin
2 Infrapunasäteen vastaanottolinssi
3 Lasersäteen ulostuloaukko
4 Mittausnäppäin
5 Paristokotelon kansi
6 Paristokotelon kannen lukitus
7 Laservaroituskilpi
8 Merkkivalo
9 Näyttö
10 Kylmäsiltatoiminnon näppäin
11 Pintalämpötilatoiminnon näppäin
12 Homevaroitustoiminnon näppäin
13 Käynnistyspainike
14 Emissioasteen näppäin
15 Lasertarkkailulasit*
16 Suojalaukku
* Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen.
Näyttöelementit
a Ympäristölämpötilan mittausarvo
b Ilman suhteellisen kosteuden mittausarvo
c Kastepistelämpötila
d Ilman suhteellisen kosteuden symboli
e Ympäristön lämpötilan symboli
f Kastepistelämpötilan symboli
g Emissioaste
h Pintalämpötilan symboli
i Homevaroitustoiminnon näyttö
j Kylmäsiltatoiminnon näyttö
k Pintalämpötilatoiminnon näyttö
l Pintalämpötilan mittausarvo
m ”HOLD”-näyttö
n Lämpötilamittauksien yksikkö
o Vikavaroitus
p Paristovaroitus
Tekniset tiedot
Lämpötunnistin PTD 1
Tuotenumero 3 603 F83 000
Mittausalue
– Pintalämpötila
– Ympäristön lämpötila
– Ilman suhteellinen kosteus
–20...+200 °C
–10...+40 °C
10...90 %
Mittaustarkkuus (tyypillinen)
Pintalämpötila1) 2)
– <+10 °C
– +10...30 °C
– +30...90 °C
– >+90 °C
Ympäristön lämpötila
– tyypillinen
Ilman suhteellinen kosteus2)
– <20 %
– 20...60 %
– 60...90 %
±3 °C
±1 °C
±3 °C
±5 %
±1 °C
±3 %
±2 %
±3 %
OBJ_BUCH-1625-001.book Page 64 Thursday, July 5, 2012 8:56 AM
Sivu: 64
Suomi | 65
Bosch Power Tools 2 609 140 909 | (5.7.12)
Asennus
Paristojen asennus/vaihto
Mittaustyökalun voimanlähteenä suosittelemme käyttämään
alkali-mangaani-paristoja tai akkukennoja.
Avaa paristokotelon kansi 5 painamalla lukitusta 6 ja kääntä-
mällä kansi auki. Aseta paristot tai akkukennot paikoilleen.
Varmista oikea napaisuus paristokotelon sisällä olevan kuvan
mukaisesti.
Paristovaroitus p osoittaa paristojen tai akkujen tyhjenemi-
sen:
– maks. 30 % tehoa jäljellä,
– maks. 10 % tehoa jäljellä.
Kunparistovaroituksenp tyhjänparistonsymbolivilkkuu,täy-
tyyparistottaiakutvaihtaa.Mittaukseteivätenääolemahdol-
lisia.
Vaihda aina kaikki paristot tai akkukennot samanaikaisesti.
Käytä yksinomaan saman valmistajan saman tehoisia paristo-
ja tai akkukennoja.
f Poistaparistottaiakkukennotmittaustyökalusta,ellet
käytä sitä pitkään aikaan. Paristot ja akkukennot saatta-
vat hapettua tai purkautua itsestään pitkäaikaisessa varas-
toinnissa.
Käyttö
Käyttöönotto
f Suojaa mittaustyökalu kosteudelta ja suoralta aurin-
gonvalolta.
f Älä aseta mittaustyökalua alttiiksi äärimmäisille läm-
pötiloille tai lämpötilan vaihteluille. Älä esim. jätä sitä
pitkäksi aikaa autoon. Anna suurten lämpötilavaihtelujen
jälkeen mittaustyökalun lämpötilan tasaantua, ennen kuin
käytät sitä. Äärimmäiset lämpötilat tai lämpötilavaihtelut
voivat vaikuttaa mittaustyökalun tarkkuuteen.
f Vältä kovia iskuja tai mittaustyökalun pudottamista.
f Suljetaipeitäilmankosteus-jalämpötunnistin1,eikui-
tenkaan vastaanottolinssiä 2 tai laserin ulostuloauk-
koa 3.
Käynnistys ja pysäytys
Mittaustyökalun käynnistykseen sinulla on seuraavat mah-
dollisuudet:
– Käynnistä mittaustyökalu käynnistyspainikkeella 13. Ly-
hyen käynnistysvaiheen jälkeen mittaustyökalu on käyttö-
valmis edellisen sulkemisen yhteydessä tallennetuilla ase-
tuksilla (käyttömuoto, emissioaste). Mikään mittaus ei
vielä käynnisty, laser on poiskytkettynä.
– Käynnistä mittaustyökalu käynnistyspainikkeella 4. Lyhy-
en käynnistysvaiheen jälkeen laser kytkeytyy päälle ja mitta-
ustyökalu aloittaa mittauksen edellisen sulkemisen yhtey-
dessä tallennetuilla asetuksilla (käyttömuoto, emissioaste).
Optiikka (suhde mittausetäisyys : mittaustäplä)3) 4)
10 : 1
Käyttölämpötila –10...+40 °C
Varastointilämpötila –20...+70 °C
Laserluokka 2
Lasertyyppi (tyypillinen) 635 nm, <1 mW
Paristot
Akut
2 x 1,5 V LR06 (AA)
2 x 1,2 V HR06 (AA)
Käyttöaika n. 9 h
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 0,3 kg
Mitat (pituus x leveys x korkeus) 124 x 53 x 180 mm
Lämpötunnistin PTD 1
1) 0,75–1,25 m mittausetäisyydellä pintaan
2) Ympäristön lämpötilassa 22 °C
3) Tieto vastaa VDI/VDE 3511 sivu 4.3 (julkaisupäivämäärä kesäkuu 2005); koskee 90 % mittaussignaalista.
Kaikilla alueilla, teknisissä tiedoissa annettujen suuruuksien ulkopuolella, saattaa esiintyä poikkeamia mittaustuloksissa.
4) Perustuu infrapunamittaukseen, katso grafiikka:
1,7
cm
10
cm
0,17 m
1 m
OBJ_BUCH-1625-001.book Page 65 Thursday, July 5, 2012 8:56 AM
Sivu: 65
66 | Suomi
2 609 140 909 | (5.7.12) Bosch Power Tools
f Älä koskaan suuntaa lasersädettä ihmisiin tai eläimiin,
älä myöskään itse katso lasersäteeseen edes kaukaa.
Näytön valaistus heikkenee 30 s jokaisen näppäimen painal-
luksen jälkeen energiasäästön takia. Kun painat jotain paini-
ketta, näytön valaistus kytkeytyy uudelleen täydellä kirkkau-
della.
Pysäytä mittauslaite painamalla käynnistyspainiketta 13.
Jos n. 4 minuutin aikana ei paineta mitään mittalaitteen paini-
ketta, mittalaite sammuttaa itsensä automaattisesti pariston
säästämiseksi.
Mittauksen valmistelu
Pintalämpötilamittausten emissioasteen asetus
Pintalämpötilanmäärittämiseksimitataankohteenlähettämä
luonnollinen infrapunalämpösäteily kosketuksettomasti täh-
täämällä kohteeseen. Tarkista ja sovita tarvittaessa mittaus-
työkaluun asetettu emissioaste mittauskohteen mukaan en-
nen jokaista mittausta (katso ”Emissioaste”, sivu 68)
virheettömiä mittauksia varten.
Mittaustyökalussa voidaan valita kolme eri emissioastetta.
Seuraavassa luettelossa ilmoitetut usein käytetyt materiaalit
on valittu esimerkkeinä käytettävästä emissioasteesta.
Vaihda emissioaste painamalla emissioasteen näppäintä 14,
kunnes näytössä g näkyy seuraavaan mittaukseen sopiva
emissioaste.
f Oikeat pintalämpötilanäytöt ovat mahdollisia vain, jos
asetettu emissioaste ja kohteen emissioaste täsmää-
vät. Oikeat kylmäsiltojen ja homevaarojen viittaukset riip-
puvat myös asetetusta emissioasteesta.
Mittausalue pintalämpötilamittauksissa
Mittaustyökalun tuottama laserpiiri osoittaa mittausalueen,
jonka infrapunasäteily mitataan kosketuksettomalla pinta-
lämpötilamittauksella.
Keskellä oleva laserpiste merkitsee mittausalueen keskipis-
teen. Parhaan mahdollisen mittaustuloksen saat, kun suun-
taat mittaustyökalun niin, että lasersäde osuu kohtisuoraan
tähän pisteeseen.
f Älä koskaan suuntaa lasersädettä ihmisiin tai eläimiin,
älä myöskään itse katso lasersäteeseen edes kaukaa.
Laserpiirin ja samalla mittausalueen koko kasvaa mittaustyö-
kalun ja mitattavan kohteen etäisyyden kasvaessa. Optimaali-
nen mittausetäisyys on 0,5 m ... 1 m.
f Älä pidä mittaustyökalua kiinni kuumissa pinnoissa.
Mittaustyökalu saattaa vaurioitua kuumuudesta johtuen.
Osoitettu mittaustulos on mittausalueen sisällä mitattujen
lämpötilojen keskiarvo.
Huomautuksia mittausolosuhteista
Voimakkaasti heijastavat tai läpikuultavat pinnat (esim. kiiltä-
vätkaakelit,jaloteräsjulkisivuttaikeittokattilat)voivathaitata
pintalämpötilan mittausta. Peitä tarvittaessa mittausalue
tummalla, matalla teipillä, joka johtaa lämpöä hyvin. Anna tei-
pin lämpötilan asettua hetken pinnassa.
Mittaaminen läpinäkyvien aineiden läpi ei ole mahdollista mit-
tausperiaatteesta johtuen.
Mittaustulokset ovat sitä tarkemmat ja luotettavammat, mitä
paremmat ja pysyvämmät mittausolosuhteet ovat.
Kemialliset vahingolliset aineet, kuten esim. lakoista tai maa-
leistahaihtuvatliuotinaineet,voivatvaurioittaailmankosteus-
jalämpötilatunnistinta1.Savu,höyrytaipölyinenilmahaittaa
infrapunalämpötilamittausta.
Tuuletatämäntakiahuoneennenmittaustaetenkin,josilmas-
sa on likaa tai höyryä. Älä esim. mittaa kylpyhuoneessa heti
suihkun käytön jälkeen.
Anna huoneen lämpötilan tasaantua hetken tuuletuksen jäl-
keen, kunnes normaali lämpötila taas on saavutettu.
Ympäristön lämpötila ja ilman suhteellinen kosteus mitataan
suoraan mittaustyökalun ilmankosteus- ja lämpötilatunnisti-
messa 1. Älä pidä mittaustyökalua suoraan häiriölähteiden,
kuten lämmityslaitteiden tai avointen nesteiden yläpuolella
tailäheisyydessä,jottatuloksetolisivattodistusvoimaisia.Älä
missään tapauksessa peitä tunnistinta 1.
Mittaustoiminnot
Yksittäismittaus
Painamalla mittausnäppäintä 4 lyhyesti kytket laserin ja käyn-
nistät yksittäismittauksen valitussa toiminnassa. Mittausvai-
he voi kestää 1 ... 2 sekuntia ja sen osoittavat pyörivät näyttö-
segmentit rivillä l.
Lasersäde sammuu automaattisesti mittauksen päätyttyä.
Näytössä näkyvät viimeisimmät mittaustulokset ja vilkkuva
”HOLD ” m. Merkkivalo säilyy edellisessä asetuksessa.
Jatkuva mittaus
Pidä valitun toiminnan jatkuvaa mittausta varten mittausnäp-
päintä4painettuna.Laserpysyykytkettynä.Suuntaalaserpii-
ri hitaassa liikkeessä peräkkäin kaikkiin pintoihin, joiden läm-
pötilan tahdot mitata. Liikuta kosteus- ja ympäristön
lämpötilan mittausta varten mittaustyökalua hitaasti tilassa.
Näytön osoitukset ja merkkivalo 8 ovat jatkuvasti toiminnas-
sa. Heti, kun mittausnäppäin 4 vapautetaan, mittaus keskey-
tyy ja laser sammuu.
Näytössä näkyvät viimeisimmät mittaustulokset ja vilkkuva
”HOLD ” m. Merkkivalo säilyy edellisessä asetuksessa.
Suuri emissioaste: betoni (kuiva), tiili (punai-
nen, karhea), hiekkakivi (karhea), marmori, kat-
tohuopa, stukko (karhea), laasti, kipsi, parketti
(matta), laminaatti, PVC, matot, tapetit (kuviolli-
set),kivilaatat(matat),lasi,alumiini(eloksoitu),
emali, puu, kumi, jää
Keskisuuri emissioaste: graniitti, katukivi, kui-
tulevy,tapetit(heikkokuviointi),maali(tumma),
metalli (matta), keramiikka, nahka
Pieni emissioaste: posliini (valkoinen), maali
(vaalea), korkki, puuvilla
Valittujen esimerkkien kohdalla annetaan emissioaste:
– Suuri emissioaste: 0,95
– keskisuuri emissioaste: 0,85
– pieni emissioaste: 0,75
OBJ_BUCH-1625-001.book Page 66 Thursday, July 5, 2012 8:56 AM
Sivu: 66
Suomi | 67
Bosch Power Tools 2 609 140 909 | (5.7.12)
Pintalämpötilatoiminto (katso kuva A)
Pintalämpötilatoiminnossa mitataan mittauskohteen pinta-
lämpötila.
Vaihda pintalämpötilatoimintoon
painamalla pintalämpötilatoimin-
nonnäppäintä11.Näyttöönilmes-
tyy k vahvistukseksi.
Paina mittausnäppäintä 4 ja
suuntaa laserpiiri kohtisuoraan
mitattavan kohteen keskipistee-
seen. Mittauksen loputtua mitattu
pintalämpötila näkyy rivillä l.
Merkkivalo 8 ei pala pintalämpötilatoiminnossa.
Tässä toiminnossa voit mitata esim. lämmityslaitteiden, latti-
alämmitysten tai jääkaappien sisälämpötilan.
Kylmäsiltatoiminto (katso kuva B)
Kylmäsiltatoiminnossa mitataan pinnan ja ympäristön lämpö-
tila ja verrataan niitä toisiinsa. Jos näiden lämpötilojen ero on
suuri, varoitetaan kylmäsilloista (katso ”Kylmäsilta”, sivu 68).
Vaihda kylmäsiltatoimintoon pai-
namalla lämpösiltatoiminnon näp-
päintä10.Näyttöönilmestyyjvah-
vistukseksi.
Paina mittausnäppäintä 4 ja suun-
taa laserpiiri kohtisuoraan mitatta-
van kohteen keskipisteeseen. Mit-
tauksen loputtua mitattu pintalämpötila näkyy rivillä l ja
mitattu ympäristön lämpötila rivillä a.
Mittaustyökalu vertaa arvoja automaattisesti ja tulkitsee
tuloksen seuraavasti:
– vihreä merkkivalo 8: pieni lämpötilaero, kylmäsiltoja ei
esiinny.
– keltainen merkkivalo 8: lämpötilaero on raja-alueella, mit-
tausalueella on mahdollisesti kylmäsilta; toista mittaus tar-
vittaessa vähän ajan kuluttua.
– punainenmerkkivalo 8: vilkkuva pintalämpötilansymbo-
lihosoittaa,ettäpintalämpötilamittausalueensisälläpoik-
keaaselvästiympäristönlämpötilasta.Mittausalueellasyn-
tyy kylmäsilta, mikä viittaa huonoon eristykseen.
Ympäristön lämpötilan ollessa alhainen vilkkuu lisäksi ym-
päristön lämpötilan symboli e. Huone on liian kylmä –
jos sitä lämmitetään normaalisti, alhainen lämpötila viittaa
huonoon kokonaiseristykseen.
Tarkista rakennusalan ammattilaisen avulla kyseisen alueen
lämmöneristys, jos kylmäsiltoja esiintyy.
Homevaroitustoiminto (katso kuva C)
Homevaroitustoiminnossa mitataan ympäristön lämpötila ja
ilman suhteellinen kosteus (katso ”Ilman suhteellinen koste-
us”, sivu 68). Näistä kahdesta arvosta lasketaan kastepiste-
lämpötila (katso ”Kastepistelämpötila”, sivu 68). Lisäksi mi-
tataan pintalämpötila.
Kastepistelämpötilaa verrataan pintalämpötilaan, ja tulos tul-
kitaan homevaaran kannalta.
Vaihda homevaroitustoimintoon
painamalla homevaroitustoimin-
nonnäppäintä12.Näyttöönilmes-
tyy i vahvistukseksi.
Paina mittausnäppäintä 4 ja suun-
taa laserpiiri kohtisuoraan mitatta-
van kohteen keskipisteeseen. Mit-
tauksen loputtua mitattu ilman suhteellinen kosteus näkyy
rivillä b, mitattu ympäristön lämpötila rivillä a, laskettu kaste-
pistelämpötila rivillä c ja mitattu pintalämpötila rivillä l.
Mittaustyökalu vertaa arvoja automaattisesti ja tulkitsee tu-
loksen seuraavasti:
– vihreä merkkivalo 8: kyseisissä olosuhteissa ei ole home-
vaaraa.
– keltainen merkkivalo 8: arvot ovat raja-alueella, ota huo-
mioon huonelämpötila, kylmäsillat ja ilman kosteus ja tois-
ta mittaus tarvittaessa vähän ajan kuluttua.
– punainen merkkivalo 8: on olemassa suuri homevaara,
koska kastepistelämpötila on huomattavasti korkeampi
kuin pintalämpötila tai ilman kosteus on liian korkea.
Vilkkuva ilman suhteellisen kosteuden symboli d viittaa
liian korkeaan ilman kosteuteen huoneessa,
vilkkuva ympäristön lämpötilan symboli e liian alhaiseen
huonelämpötilaan,
vilkkuva pintalämpötilan symboli h kylmäsiltoihin.
Homevaaran esiintyessä tulisi syystä riippuen ilman kosteus
alentaa usein toistuvan ja voimakkaan tuuletuksen avulla,
huonelämpötila nostaa tai poistaa kylmäsillat. Käänny tarvit-
taessa rakennusalan ammattilaisen puoleen.
Huomio: Mittaustyökalun avulla ei pysty tunnistamaan ho-
meitiöitä. Se osoittaa ainoastaan, että hometta saattaa muo-
dostua, jos olosuhteet säilyvät samanlaisina.
Viat – Syyt ja korjaus
Kaikkiin seuraaviin näytön vikailmoituksiin liittyy punainen
merkkivalo 8.
Mittaustyökalu ei ole sopeutunut ympäristöön
Voimakkaatlämpötilaheilahdukset
ovat vaikuttaneet mittaustyöka-
luun, eikä sillä ole ollut tarpeeksi
aikaa sopeutua.
Mittaustyökalu kytkeytyy auto-
maattisesti pois päältä 5 s:n kulut-
tua. Odota n. 10 ... 30 minuuttia,
kunnesmittaustyökaluonsopeutunutkyseiseenlämpötilaan.
Jos liikutat mittaustyökalua säännöllisesti huonetilassa, so-
peutuminen nopeutuu.
Ympäristön lämpötila on käyttölämpötila-alueen ulkopuo-
lella
Ympäristön lämpötila on liian kor-
kea tai liian matala mittaustyöka-
lun käyttöä ajatellen. Mittaustyö-
kalu kytkeytyy pois päältä 5 s:n
kuluttua, mittaaminen tässä ympä-
ristössä ei ole mahdollista.
OBJ_BUCH-1625-001.book Page 67 Thursday, July 5, 2012 8:56 AM
Sivu: 67
68 | Suomi
2 609 140 909 | (5.7.12) Bosch Power Tools
Pintalämpötila on mittausalueen ulkopuolella
Laserpiirissä olevan mittauskohteen pintalämpötila on liian
korkea (”Hi”) tai liian matala (”Lo”). Tämän kohteen lämpöti-
laa ei voi mitata. Siirrä laserpiiri toiseen kohteeseen ja aloita
uusi mittaus.
Sisäinen vika
Mittaustyökalussa on sisäinen vi-
ka, ja se kytkeytyy automaattisesti
pois päältä 5 s:n kuluttua.
Poista paristot ohjelmiston nollaa-
miseksi,odotamuutamasekuntija
asenna paristot takaisin.
Jos vika edelleen esiintyy, anna tutkia mittaustyökalu Bosch-
huollossa.
Käsitteiden selvitys
Emissioaste
Kohteen emissioaste riippuu sen materiaalista ja pintaraken-
teesta. Se ilmoittaa, jos kohde (verrattuna toisiin saman läm-
pötilan omaaviin kohteisiin) lähettää paljon tai vähän infrapu-
nasäteilyä.
Kylmäsilta
Kylmäsillaksi kutsutaan kohdetta, joka aiheettomasti siirtää
lämpöä toiselta sivultaan toiselle.
Koska kylmäsiltojen pintalämpötila on alhaisempi kuin huo-
neenmuulämpötila,homevaarakasvaahuomattavastinäissä
paikoissa.
Ilman suhteellinen kosteus
Ilman suhteellinen kosteus ilmoittaa, kuinka voimakkaasti il-
maonvesihöyrynkyllästämä.Tietoannetaanprosenttiarvona
maksimaalisesta vesihöyrymäärästä, jonka ilma voi sisältää.
Suurin mahdollinen vesihöyryn määrä riippuu lämpötilasta:
mitä korkeampi lämpötila, sitä suurempi määrä vesihöyryä il-
ma pystyy vastaanottamaan.
Kun ilman suhteellinen kosteus on liian suuri, homevaara kas-
vaa. Liian alhainen ilman kosteus saattaa olla haitallinen ter-
veydelle.
Kastepistelämpötila
Kastepistelämpötila ilmoittaa, missä lämpötilassa ilmassa
oleva vesihöyry alkaa tiivistyä. Kastepistelämpötila riippuu il-
man suhteellisesta kosteudesta ja ilman lämpötilasta.
Jos pinnan lämpötila on kastepistelämpötilaa alhaisempi, al-
kaa vesi tiivistymään tälle pinnalle. Tiivistyminen on sitä voi-
makkaampi,mitäsuurempilämpötilaeroonjamitäkorkeampi
ilman suhteellinen kosteus on.
Pintaan muodostuva laudevesi on yksi homeen muodostuk-
sen pääsyitä.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
Säilytäjakuljetamittaustyökaluainoastaantoimitukseenkuu-
luvassa suojataskussa 16. Älä säilytä sitä esim. muovipussis-
sa, josta voi haihtua ilmankosteus- ja lämpötunnistinta 1 va-
hingoittavia aineita. Älä liimaa tarroja mittaustyökaluun
tunnistimen lähelle.
Älä varastoi mittaustyökalua pitkää aikaa tilassa, jonka ilman-
kosteus on alueen 30 ...50 % ulkopuolella. Jos mittaustyöka-
lu varastoidaan liian kosteassa tai liian kuivassa, se saattaa
johtaa mittausvirheisiin käyttöönotossa.
Pidä aina mittaustyökalu puhtaana.
Pyyhi pois lika kostealla pehmeällä rievulla. Älä käytä puhdis-
tusaineita tai liuottimia.
Puhdistettaessa ei nestettä saa päästä mittaustyökaluun.
Puhdista etenkin ilmankosteus- ja lämpötunnistin 1, vastaan-
ottolinssi 2 ja laserin ulostuloaukko 3 hyvin varovasti:
varmista, että vastaanottolinssissä tai laserin ulostuloaukos-
saeiolenöyhtää.Äläkoetapoistaalikaatunnistimestataivas-
taanottolinssistä terävällä esineellä. Tarvittaessa voit varo-
vasti puhaltaa lian pois öljyttömällä paineilmalla.
Jos mittaustyökalussa huolellisesta valmistuksesta ja koes-
tusmenettelystähuolimattaesiintyyvikaa,tuleekorjausantaa
Bosch huollon tehtäväksi. Älä itse avaa mittaustyökalua.
Ilmoitaehdottomastikaikissakyselyissäjavaraosatilauksissa
10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy mittaustyökalun
tyyppikilvestä.
Lähetä korjaustapauksessa mittaustyökalu suojalaukussa 16
korjattavaksi.
Huolto ja asiakasneuvonta
Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia
koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja vara-
osista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielellään sinua tuotteiden ja
lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja säätöä koskevissa kysymyk-
sissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: 0800 98044
Faksi: +358 102 961 838
www.bosch.fi
Hävitys
Toimita mittaustyökalut, lisätarvikkeet ja pakkausmateriaali
ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Äläheitämittaustyökalujataiakkuja/paristojatalousjätteisiin!
OBJ_BUCH-1625-001.book Page 68 Thursday, July 5, 2012 8:56 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PTD 1 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PTD 1

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PTD 1, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PTD 1 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PTD 1 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.