Bosch PST 900 PEL käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PST 900 PEL allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: PST 900 PEL
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 98
Suomi | 99
Bosch Power Tools 2 609 003 951 | (6.10.09)
fi
Turvallisuusohjeita
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusoh-
jeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet. Turvallisuusohjeiden
noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa säh-
köiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantu-
miseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tule-
vaisuutta varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyö-
kalu” käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja
(verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökalu-
ja (ilman verkkojohtoa).
1) Työpaikan turvallisuus
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin
valaistuna. Työpaikan epäjärjestys tai va-
laisemattomat työalueet voivat johtaa ta-
paturmiin.
b) Älä työskentele sähkötyökalulla räjäh-
dysalttiissa ympäristössä, jossa on pala-
vaa nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyö-
kalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyö-
kalua käyttäessäsi. Voit menettää laittee-
si hallinnan, huomiosi suuntautuessa
muualle.
2) Sähköturvallisuus
a) Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia
pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muut-
taa millään tavalla. Älä käytä mitään pis-
torasia-adaptereita maadoitettujen säh-
kötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä
kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pis-
torasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pin-
toja, kuten putkia, pattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa,
jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle
tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen
sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköis-
kun riskiä.
d) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä
sitä sähkötyökalun kantamiseen, ripus-
tamiseen tai pistotulpan irrottamiseen
pistorasiasta vetämällä. Pidä johto loitol-
la kuumuudesta, öljystä, terävistä reu-
noista ja liikkuvista osista. Vahingoittu-
neet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat
sähköiskun vaaraa.
e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käy-
tä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa
jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan jat-
kojohdon käyttö pienentää sähköiskun
vaaraa.
f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ym-
päristössä ei ole vältettävissä, tulee
käyttää vikavirtasuojakytkintä. Vikavirta-
suojakytkimen käyttö vähentää sähköis-
kun vaaraa.
3) Henkilöturvallisuus
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskente-
lyysi ja noudata tervettä järkeä sähkö-
työkalua käyttäessäsi. Älä käytä mitään
sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huu-
meiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaiku-
tuksen alaisena. Hetken tarkkaamatto-
muus sähkötyökalua käytettäessä, saattaa
johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suoja-
laseja. Henkilökohtaisen suojavarustuk-
sen käyttö, kuten pölynaamarin, luista-
mattomien turvakenkien, suojakypärän tai
kuulonsuojaimien, riippuen sähkötyöka-
lun lajista ja käyttötavasta, vähentää lou-
kaantumisriskiä.
c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmis-
ta, että sähkötyökalu on poiskytkettynä,
ennen kuin liität sen sähköverkkoon
ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kan-
nat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi
käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyö-
kalun pistotulpan pistorasiaan, käynnis-
tyskytkimen ollessa käyntiasennossa, al-
tistat itsesi onnettomuuksille.
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvital-
tat, ennen kuin käynnistät sähkötyöka-
lun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee lait-
teen pyörivässä osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
VAROITUS
Sivu: 99
100 | Suomi
2 609 003 951 | (6.10.09) Bosch Power Tools
e) Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huo-
lehdi aina tukevasta seisoma-asennosta
ja tasapainosta. Täten voit paremmin hal-
lita sähkötyökalua odottamattomissa ti-
lanteissa.
f) Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita.
Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pi-
dä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liik-
kuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pit-
kät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan
asentaa, tulee sinun tarkistaa, että ne on
liitetty ja että ne käytetään oikealla ta-
valla. Pölynimulaitteiston käyttö vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja
käsittely
a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen
työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopi-
vaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet
paremmin ja varmemmin tehoalueella, jol-
le sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mestä. Sähkötyökalu, jota ei enää voida
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen
kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita
tai siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi.
Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulot-
tuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sel-
laisten henkilöiden käyttää sähkötyöka-
lua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät
ole lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkö-
työkalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät
kokemattomat henkilöt.
e) Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista,
että liikkuvat osat toimivat moitteetto-
masti, eivätkä ole puristuksessa sekä, et-
tä siinä ei ole murtuneita tai vahingoittu-
neita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa
haitallisesti sähkötyökalun toimintaan.
Anna korjata nämä vioittuneet osat en-
nen käyttöä. Monen tapaturman syyt löy-
tyvät huonosti huolletuista laitteista.
f) Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.
Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut,
joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät
tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi
hallita.
g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaih-
totyökaluja jne. näiden ohjeiden mukai-
sesti. Ota tällöin huomioon työolosuh-
teet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille
määrättyyn käyttöön, saattaa johtaa vaa-
rallisiin tilanteisiin.
5) Huolto
a) Anna ainoastaan koulutettujen ammatti-
henkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hy-
väksy korjauksiin vain alkuperäisiä vara-
osia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Pistosahojen turvallisuusohjeet
f Tartu sähkötyökaluun ainoastaan eristetyis-
tä pinnoista, tehdessäsi työtä, jossa vaihto-
työkalu saattaisi osua piilossa olevaan säh-
köjohtoon tai sähkötyökalun omaan
sähköjohtoon. Kosketus jännitteiseen joh-
toon voi saattaa sähkötyökalun metalliosat
jännitteisiksi ja johtaa sähköiskuun.
f Pidä kädet loitolla sahauskohdasta. Älä pane
käsiä työkappaleen alle. Sahanterää koske-
tettaessa on olemassa loukkaantumisvaara.
f Vie ainoastaan käynnissä oleva sähkötyöka-
lu työkappaletta vasten. Muussa tapaukses-
sa on olemassa takaiskun vaara, vaihtotyöka-
lun tarttuessa työkappaleeseen.
f Tarkista, että jalkalevy 6 tukee työkappa-
leeseen sahattaessa. Kallistunut sahanterä
voi katketa tai aiheuttaa takaiskun.
f Pysäytä työvaiheen jälkeen sähkötyökalu ja
vedä sahanterä ulos urasta vasta tämän jäl-
keen, sahanterän pysähdyttyä. Täten mene-
tellen vältät takaiskun ja voit turvallisesti
asettaa sähkötyökalun käsistäsi.
f Käytä yksinomaan virheettömiä, moitteet-
tomassa kunnossa olevia sahanteriä. Taipu-
neet tai tylsät sahanterät voivat katkea tai ai-
heuttaa takaiskun.
Sivu: 100
Suomi | 101
Bosch Power Tools 2 609 003 951 | (6.10.09)
f Älä jarruta sahanterää laitteen pysäyttämi-
sen jälkeen painamalla sitä sivuttain. Sahan-
terä saattaa vahingoittua, katketa tai aiheut-
taa takaiskun.
f Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevi-
en syöttöjohtojen paikallistamiseksi, tai
käänny paikallisen jakeluyhtiön puoleen.
Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa tulipa-
loon ja sähköiskuun. Kaasuputken vahingoit-
taminen saattaa johtaa räjähdykseen. Vesi-
johtoon tunkeutuminen aiheuttaa aineellista
vahinkoa tai saattaa johtaa sähköiskuun.
f Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai
ruuvipenkissä kiinnitetty työkappale pysyy
tukevammin paikoillaan, kuin kädessä pidet-
tynä.
f Pidä työpaikka puhtaana. Materiaalien se-
koitukset ovat erityisen vaarallisia. Kevytme-
tallipöly saattaa syttyä palamaan tai räjähtää.
f Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt,
ennen kuin asetat sen pois käsistäsi. Vaihto-
työkalu saattaa juuttua kiinni johtaen sähkö-
työkalun hallinnan menettämiseen.
f Älä koskaan käytä sähkötyökalua, jonka
verkkojohto on viallinen. Älä kosketa vauri-
oitunutta johtoa ja irrota pistotulppa pisto-
rasiasta, jos johto vaurioituu työn aikana.
Vahingoittunut johto kasvattaa sähköiskun
vaaraa.
Toimintaselostus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudatta-
misen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Laite on tukevalla alustalla tarkoitettu sahaa-
maan katkosahauksia ja aukkoja puuhun, muo-
viin, metalliin, keramiikkalaattoihin ja kumiin. Se
soveltuu suoriin ja kaareviin sahauksiin jopa 45°
asteen jiirikulmalla. Sahanteräsuositukset tulee
ottaa huomioon.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiik-
kasivussa olevaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Käynnistyskytkimen lukitus
2 Käynnistyskytkin
3 Imuletku*
4 Imunysä
5 Sahanterien säilytyskotelo
6 Jalkalevy
7 Heiluriliikkeen säätövipu
8 Purunpuhalluslaitteen kytkin
9 Poistoimun suojakupu
10 Sahausviivavalvonnan ”CutControl” kanta
11 Sahausviivavalvonnan ”CutControl” tarkkai-
luikkuna
12 Kahva (eristetty kädensija)
13 Sahanterän kiinnitys
14 Ohjainrulla
15 Sahanterä*
16 Repimissuoja*
17 Suuntaisohjaimen ohjain
18 Kosketussuoja
19 Ruuvi
20 Jiirikulma-asteikko
21 Ympyräohjaimella varustettu
suuntaisohjain*
22 Suuntaisohjaimen lukitusruuvi*
23 Suuntaisohjaimen keskiöintikärki*
24 Sahausmerkki 0°
25 Sahausmerkki 45°
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei
kuulu vakiotoimitukseen. Löydät täydellisen tarvike-
luettelon tarvikeohjelmastamme.
Sivu: 101
102 | Suomi
2 609 003 951 | (6.10.09) Bosch Power Tools
Tekniset tiedot
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty EN 60745 mu-
kaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen paineta-
so on: Äänen painetaso 85 dB(A); äänen tehota-
so 96 dB(A). Epävarmuus K=3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektori-
summa) mitattuna EN 60745 mukaan:
lastulevyn sahaus: värähtelyemissioarvo
ah=13 m/s2
, epävarmuus K=3 m/s2
,
Metallilevyn sahaus: värähtelyemissioarvo
ah=7 m/s2
, epävarmuus K=1,5 m/s2
.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitat-
tu EN 60745 standardoidun mittausmenetelmän
mukaisesti ja sitä voidaan käyttää sähkötyökalu-
jen vertailussa. Se soveltuu myös värähtelyrasi-
tuksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun
pääasiallisia käyttötapoja. Jos sähkötyökalua
kuitenkin käytetään muissa töissä, poikkeavilla
vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huollettu-
na, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa
kasvattaa koko työaikajakson värähtelyrasitusta
huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten
määrätyn työaikajakson aikana tulisi ottaa huo-
mioon myös se aika, jolloin laite on sammutettu-
na tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käytetä. Tä-
mä voi selvästi pienentää koko työaikajakson
värähtelyrasitusta.
Määrittele lisävarotoimenpiteet käyttäjän suo-
jaksi värähtelyn vaikutukselta, kuten esimerkik-
si: Sähkötyökalujen ja vaihtotyökalujen huolto,
käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun organi-
sointi.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että koh-
dassa ”Tekniset tiedot” selostettu tuote vastaa
seuraavia standardeja tai standardoituja asiakir-
joja: EN 60745 direktiivien 2004/108/EY,
98/37/EY (28.12.2009 asti), 2006/42/EY
(29.12.2009 alkaen) määräysten mukaan.
Tekninen tiedosto kohdasta:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 21.09.2009
Asennus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
Sahanterän asennus/vaihto
f Käytä suojakäsineitä sahanterää asentaes-
sasi. Sahanterää kosketettaessa on olemassa
loukkaantumisvaara.
Pistosaha PST 800 PEL
Tuotenumero 3 603 CA0 1..
Sahausviivavalvonta
”CutControl” z
Iskuluvun säätö z
Heiluriliike z
Ottoteho W 530
Antoteho W 290
Tyhjäkäyntiiskuluku n0 min-1
500–3000
Isku mm 20
suurin sahaussyvyys
– puuhun
– alumiiniin
– teräkseen
(seostamaton)
mm
mm
mm
80
12
5
Sahauskulma
(vasen/oikea) maks. ° 45
Paino vastaa
EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,9
Suojausluokka /II
Tiedot koskevat 230/240 V nimellisjännitettä [U]. Alhai-
semmalla jännitteellä ja maakohtaisissa malleissa nämä
tiedot voivat vaihdella.
Ota huomioon sähkötyökalusi mallikilvessä oleva tuote-
numero. Yksittäisten koneiden kauppanimitys saattaa
vaihdella.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Sivu: 102
Suomi | 103
Bosch Power Tools 2 609 003 951 | (6.10.09)
Sahanterän valinta
Löydät katsauksen suositeltavista sahanteristä
tämän ohjeen lopusta. Asenna ainoastaan yksi-
nokkavarrella (T-varsi) tai 1/4"-yleisvarrella
(U-varsi) varustettuja sahanteriä. Valitun sahan-
terän ei tulisi olla kyseisen sahaustyön tarvetta
pitempi.
Käytä jyrkkien kaarteiden sahaamiseen kapeaa
sahanterää.
Sahanterän asennus (katso kuva A1)
f Puhdista Sahanterän runko ennen asennus-
ta. Likaista runkoa ei voi kiinnittää hyvin.
Poista suojakupu 9 tarvittaessa (katso ”Suojaku-
pu”).
Työnnä sahanterän pidike 13 nuolen suuntaan
ylöspäin. Työnnä sahanterä 15, hampaat leik-
kuusuunnassa. sahanteränpidikkeeseen lukkiu-
tumiseen asti.
Tarkista sahanterää asennettaessa, että sahan-
terän selkä asettuu ohjainrullan 14 uraan.
f Tarkista, että sahanterä on tiukasti paikal-
laan. Löysä sahanterä voi irrota ja vahingoit-
taa sinua.
Sahanterän irrotus (katso kuva A2)
Työnnä sahanterän pidike 13 nuolen suuntaan
ylöspäin ja irrota sahanterä 15.
Sahanterien säilytyskotelo (katso kuva B)
Sahanterien säilytyskotelossa 5 voit säilyttää jo-
pa kuutta jopa 110 mm pituista sahanterää. Ase-
ta sahanterien yksinokkavarsi (T-varsi) sahante-
rien säilytyskotelossa sitä varten olevaan
syvennykseen. Jopa kolme sahanterää voi olla
päällekkäin.
Sulje sahanterien säilytyskotelo ja työnnä se vas-
teeseen asti jalkalevyn 6 aukkoon.
Repimissuoja (katso kuva C)
Repimissuoja 16 (lisätarvike) voi estää pinnan re-
peytymisen puuta sahattaessa. Repimissuojaa
voidaan käyttää vain määrätyn mallisten sahante-
rien kanssa ja ainoastaan 0° asteen sahauskul-
malla. Jalkalevyä 6 ei saa asettaa taakse reunan lä-
heltä sahausta varten repimissuoja käytettäessä.
Paina repimissuoja 16 altapäin jalkalevyyn 6.
Sahausviivavalvonta ”CutControl”
Sahausviivavalvonta ”Cut Control” mahdollistaa
sähkötyökalun tarkan ohjauksen työkappalee-
seen piirrettyä sahausviivaa pitkin. ”Cut Cont-
rol” rakennussarjaan kuuluu sahausmerkein va-
rustettu tarkkailuikkuna 11 ja kanta, 10
sähkötyökaluun kiinnitystä varten.
Kiinnitä ”Cut Control” jalkalevyyn
(katso kuva D)
Paina ”Cut Control” 11 in tarkkailuikkuna kiinni
kannan 10 pitimiin. Paina sitten kantaa kevyesti
yhteen ja saata se lukkiutumaan jalkalevyn 6 oh-
jaukseen 17.
Pölyn ja lastun poistoimu
f Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen,
muutamien puulaatujen, kivennäisten ja me-
tallin pölyt voivat olla terveydelle vaarallisia.
Pölyn kosketus tai hengitys saattaa aiheuttaa
käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille aller-
gisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Määrättyjä pölyjä, kuten tammen- tai pyökin-
pölyä pidetään karsinogeenisena, eritoten
yhdessä puukäsittelyssä käytettyjen lisäai-
neiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).
Asbestipitoisia aineita saavat käsitellä vain
ammattilaiset.
– Käytä pölynimua, jos se on mahdollista.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletukses-
ta.
– Suosittelemme käyttämään suodatus-
luokan P2 hengityssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat sään-
nökset, koskien käsiteltäviä materiaaleja.
Suojakupu (katso kuvat E–F)
Asenna suojakupu 9, ennen kuin liität sähkötyö-
kalusi pölynimujärjestelmään.
Aseta suojakupu 9 sähkötyökaluun niin, että kes-
kimmäinen pidike lukkiutuu kosketussuojaan 18
ja kaksi ulompaa pidikettä kotelon aukkoihin.
Poista suojakupu 9 töissä ilman pölynimua sekä
jiirisahauksia varten. Tee tämä painamalla yh-
teen suojakupua ulompien pidikkeiden korkeu-
della ja vetämällä irti kupu eteenpäin.
Sivu: 103
104 | Suomi
2 609 003 951 | (6.10.09) Bosch Power Tools
Pölyn imun liitäntä
Työnnä imuletku 3 (lisätarvike) imunysään 4. Yh-
distä imuletku 3 pölynimuriin (lisätarvike). Kat-
sauksen liittämisestä eri pölynimureihin löydät
tämän ohjeen lopusta.
Kytke pois lastunpuhalluslaite, jos olet liittänyt
pölynimulaitteen (katso ”Purunpuhalluslaite”).
Pölynimurin tulee soveltua työstettävälle materi-
aalille.
Käytä erikoisimuria terveydelle erityisen vaaral-
listen, karsinogeenisten tai kuivien pölyjen imu-
rointiin.
Käyttö
Käyttömuodot
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
Heiluriliikkeen säätö
Neljässä portaassa asetettava heiluriliike mah-
dollistaa työstettävän materiaalin leikkausno-
peuden, sahaustehon ja sahausjäljen optimaali-
sen sovituksen.
Säätövivun 7 avulla voit säätää heiluriliikkeen
myös käytön aikana.
Optimaalisen heiluriasennon jokaiseen käyttöön
löydät käytännön kokein. Seuraavaa suositellaan:
– Mitä pienemmän heiluriasennon valitset tai
kytkemällä heiluriliike pois, sitä hienomman
ja puhtaamman sahausjäljen saat.
– Kytke pois heiluriliike työstäessäsi ohutta
materiaalia (esim. peltiä).
– Työskentele pienellä heiluriliikkeellä kovissa
aineissa (esim. teräs).
– Käytä suurinta heiluriliikettä sahatessasi peh-
meitä aineita ja puuta syiden suunnassa.
Jiirikulman asetus (katso kuva G)
Jalkalevyä 6 voidaan kääntää oikealle tai vasem-
malle jiirikulmia varten aina 45° astetta asti.
Suojakupua 9 ja repimissuojaa 16 ei voi käyttää
jiirisahauksissa.
Poista tarvittaessa suojakupu 9 (katso ”Suojaku-
pu”, sivu 103) ja poista repimissuoja 16 (katso
”Repimissuoja”, sivu 103).
Vedä sahanterien säilytyskotelo 5 irti jalkalevystä 6.
Höllää ruuvia 19 ja työnnä jalkalevyä 6 kevyesti
imunysän 4 suuntaan.
Täsmällisen jiirikulman asetusta varten on jalka-
levyssä oikealla ja vasemmalla rasterit kohdissa
0°, 22,5° ja 45°. Käännä jalkalevy 6 asteikkoa
20 käyttäen haluttuun asentoon. Muut jiirikul-
mat voidaan asettaa kulmamitan avulla.
Työnnä tämän jälkeen jalkalevy 6 vasteeseen asti
sahanterän 15 suuntaan.
Kiristä ruuvi 19 uudelleen.
Sahausviivavalvonta viistosahauksissa
Sahausviivavalvontaa varten on ”Cut Control”-
tarkkailuikkunassa 11 merkki 24 suorakulmaista
0° sahausta varten ja merkki 25 sekä oikealle et-
tä vasemmalle kallistuvaa 45° viistosahausta
varten, asteikon 20 mukaan.
0° ja 45° jiirikulman sahausmerkki saadaan ver-
rannollisesti. Ne voidaan lisäksi merkitä ”Cut
Control”-tarkkailuikkunaan 11 ei-pysyvällä mer-
killä, joka on helppo taas poistaa.
Mittatarkkoja töitä varten kannattaa suorittaa
koesahaus.
Jalkalevyn siirtäminen (katso kuva G)
Reunan läheltä sahausta varten voit siirtää jalka-
levyä 6 taaksepäin.
Höllää ruuvia 19 ja työnnä jalkalevy 6 vasteeseen
asti imunysän 4 suuntaan.
Kiristä ruuvi 19 uudelleen.
Sahaus siirretyllä jalkalevyllä 6 on mahdollista
vain jiirikulman ollessa 0°. Sen lisäksi ei saa käyt-
tää ”Cut Control”-sahausviivavalvontaa kannan
10, ympyräohjaimella varustetun suuntaisohjai-
men 21 (lisätarvike) tai repimissuojan 16 kanssa.
ei heiluriliikettä
pieni heiluriliike
keskisuuri heiluriliike
suuri heiluriliike
0
˚
4
5
˚
4
5
˚
0˚
22,5˚
45˚
0
˚
4
5
˚
4
5
˚
24 25
11 10 6 20
Sivu: 104
Suomi | 105
Bosch Power Tools 2 609 003 951 | (6.10.09)
Purunpuhalluslaite
Purunpuhalluslaitteen ilmavirran avulla 8 voi-
daan sahausviiva pitää vapaana puruilta.
Sähkötyökalun käyttöönotto
f Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen
jännitteen tulee vastata laitteen tyyppikil-
vessä olevia tietoja. 230 V merkittyjä laittei-
ta voidaan käyttää myös 220 V verkoissa.
Käynnistys ja pysäytys
Käynnistä sähkötyökalu painamalla käynnistys-
kytkintä 2.
Lukitse käynnistyskytkin 2 pitämällä se painettuna
ja työntämällä lukitus 1 oikealle tai vasemmalle.
Pysäytä sähkötyökalu päästämällä käynnistys-
kytkin 2 vapaaksi Jos käynnistyskytkin 2 on lukit-
tuna painat sitä ensin ja päästät sitten vapaaksi.
Iskuluvun säätö
Painamalla käynnistyskytkintä 2 enemmän tai
vähemmän voit portaattomasti säätää käynnissä
olevan sähkötyökalun iskulukua.
Jos käynnistyskytkin 2 on lukittuna ei iskuluvun
alentaminen ole mahdollista.
Tarvittava iskuluku riippuu materiaalista ja työ-
olosuhteista ja se voidaan määrittää käytännön
kokein.
Suosittelemme alentamaan iskulukua, kun sa-
hanterä asetetaan työkappaletta vasten sekä sa-
hattaessa muovia tai alumiinia.
Jos työskentelet pitkään pinellä iskuluvulla,
saattaa sähkötyökalu kuumeta. Poista sahanterä
ja anna sähkötyökalun käydä n. 3 min. täydellä
kierrosluvulla.
Työskentelyohjeita
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
f Käytä pienten tai ohuiden työkappaleiden
työstöön aina tukevaa alustaa tai saha-ase-
maa (Bosch PLS 300).
Upposahaus (katso kuva H)
f Ainoastaan pehmeitä materiaaleja, kuten
puuta, kipsikartonkia ja vastaavaa saa työs-
tää upposahausmenetelmällä!
Käytä upposahaukseen vain lyhyitä sahanteriä.
Upposahaus on mahdollista vain jiirikulman ol-
lessa 0°.
Aseta sähkötyökalun jalkalevyn 6 etureuna työ-
kappaletta vasten ilman, että sahnaterä 15 kos-
kettaa työkappaletta, ja käynnistä saha. Valitse
sähkötyökaluissa, joissa on iskuluvun säätömah-
dollisuus, suurin iskuluku. Paina sähkötyökalua
tiukasti työkappaletta vasten ja upota hitaasti
sahanterä työkappaleeseen.
Heti jalkalevyn 6 koskettaessa työkappaletta ko-
ko pinnallaan, jatkat sahaamista haluttua sa-
hausviivaa pitkin.
Ympyräohjaimella varustettu suuntaisohjain
(lisätarvike)
Kun työskennellään ympyräohjaimella varuste-
tulla suuntaisohjaimella 21 (lisätarvike) saa työ-
kappaleen paksuus olla korkeintaan 30 mm.
Poista ”Cut Control” 10-kanta jalkalevystä 6. Paina
kantaa kevyesti yhteen ja poista se ohjauksesta 17.
Samansuuntaiset sahaukset (katso kuva I): Höl-
lää lukitusruuvia 22 ja työnnä suuntaisohjaimen
asteikko ohjaimen 17 läpi jalkalevyyn. Aseta ha-
luttu sahausleveys asteikkoon jalkalevyn sisä-
reunan avulla. Kierrä lukitusruuvi 22 kiinni.
Ympyräsahaukset (katso kuva J): Poraa sahausvii-
vaan sahattavan ympyrän sisäpuolelle reikä, joka
on riittävän suuri sahanterän läpivientiä varten.
Työstä reikää jyrsimellä tai viilalla, jotta sahanterä
voi olla tasaisesti kiinni sahausviivassa. Aseta luki-
tusruuvi 22 suuntaisohjaimen toiselle puolelle.
Työnnä suuntaisohjaimen asteikko jalkalevyn oh-
jauksen 17 läpi. Poraa reikä työkappaleeseen sa-
hattavan aukon keskelle. Työnnä keskiöintikärki
23 suuntaisohjaimen sisemmän aukon kautta po-
rattuun reikään. Aseta säde asteikkoon jalkalevyn
sisäreunan avulla. Kiristä lukitusruuvi 22.
Purunpuhalluslaitteen kytkentä:
Kun työskentelet voimakkaalla
lastunmuodostuksella puussa,
muovissa tai vastaavassa tulee
kytkintä 8 siirtää imunysän suun-
taan.
Purunpuhalluslaitteen poiskyt-
kentä: Työnnä kytkin 8 sahante-
rän suuntaan, kun työstät metal-
lia ja kun pölyn poistoimu on
liitettynä.
Sivu: 105
106 | Suomi
2 609 003 951 | (6.10.09) Bosch Power Tools
Jäähdytys-/voiteluaineet
Metallia sahattaessa, tulisi materiaalin kuume-
nemisen takia sahausviivaa pitkin käyttää jääh-
dytys- tai voiteluainetta.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
f Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun
tuuletusaukkoja puhtaana, jotta voit työs-
kennellä hyvin ja turvallisesti.
Puhdista sahanterän pidikettä säännöllisesti.
Poista sahanterä sähkötyökalusta ja koputa säh-
kötyökalua kevyesti tasaista pintaa vasten.
Sähkötyökalun voimakas likaantuminen saattaa
johtaa toimintahäiriöihin. Älä siksi sahaa voimak-
kaasti pölyviä aineita pään yläpuolella, altapäin.
f Käytä aina äärimmäisissä käyttöolosuhteis-
sa mahdollisuuksien mukaan imulaitetta.
Puhalla usein tuuletusaukot puhtaiksi ja lii-
tä vikavirta-suojakytkimen (FI-) kautta. Me-
tallia työstettäessä saattaa sähkötyökalun si-
sälle kerääntyä johtavaa pölyä.
Sähkötyökalun suojaeristys saattaa vahin-
goittua.
Voitele ohjainrullaa 14 silloin tällöin öljypisaralla.
Tarkista ohjainrullaa 14 säännöllisesti. Jos oh-
jainrulla on loppuun kulunut, tulee antaa valtuu-
tetun Bosch-huoltopisteen vaihtaa tilalle uusi.
Jos sähkötyökalussa huolellisesta valmistuksesta
ja koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vikaa,
tulee korjaus antaa Bosch huollon tehtäväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa
10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy lait-
teen mallikilvestä.
Huolto ja asiakasneuvonta
Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa se-
kä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspii-
rustuksia ja tietoja varaosista löydät myös osoit-
teesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielellään sinua
tuotteiden ja lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja
säätöä koskevissa kysymyksissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: +358 (09) 435 991
Faksi: +358 (09) 870 2318
www.bosch.fi
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee
toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Vain EU-maita varten:
Älä heitä sähkötyökaluja talousjät-
teisiin!
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita koskevan di-
rektiivin 2002/96/EY ja sen kansal-
listen lakien muunnosten mukaan,
tulee käyttökelvottomat sähkötyökalut kerätä
erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uu-
siokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PST 900 PEL ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PST 900 PEL

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PST 900 PEL, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PST 900 PEL käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PST 900 PEL suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.