Bosch PST 700 E käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PST 700 E allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: PST 700 E
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Italialainen, Ruotsalainen, Ranska, Espanja, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka, Puola, Venäjä, Tšekki, Romanialainen, Slovakki, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 46
Suomi | 47
Bosch Power Tools 2 609 005 186 | (1.7.11)
Suomi
Sähkötyökalujen yleiset
turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudattami-
sen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
f Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
f Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
päristössä,jossaonpalavaanestettä,kaasuataipölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
f Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan, huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
f Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkö-
työkalujenkanssa.Alkuperäisessäkunnossaolevatpisto-
tulpat ja sopivat pistorasiatvähentävät sähköiskun vaaraa.
f Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
f Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelletai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
f Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyö-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseenpistorasiastavetämällä.Pidäjohtoloitolla
kuumuudesta,öljystä,terävistäreunoistajaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sähköiskun vaaraa.
f Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön so-
veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
f Jossähkötyökalunkäyttökosteassaympäristössäeiole
vältettävissä, tulee käyttää vikavirtasuojakytkintä. Vi-
kavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
f Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja nouda-
ta tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käy-
tä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä,
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
f Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilö-
kohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulon-
suojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavas-
ta, vähentää loukkaantumisriskiä.
f Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkö-
työkalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähkö-
verkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat
sitä.Joskannatsähkötyökaluasormikäynnistyskytkimellä
tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan, käyn-
nistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
f Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.
f Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina tuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit pa-
remmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
f Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
f Jospölynimu-jakeräilylaitteitavoidaanasentaa,tulee
sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että ne käytetään
oikealla tavalla. Pölynimulaitteiston käyttö vähentää pö-
lyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely
f Äläylikuormitalaitetta.Käytäkyseiseentyöhöntarkoi-
tettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen
työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
f Älä käytä sähkötyökalua, jota eivoida käynnistää ja py-
säyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
f Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
f Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
f Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osattoimivatmoitteettomasti,eivätkäolepuristukses-
sa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkö-
työkalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet
osatennenkäyttöä.Monentapaturmansyytlöytyväthuo-
nosti huolletuista laitteista.
VAROITUS
OBJ_BUCH-1067-002.book Page 47 Friday, July 1, 2011 10:58 AM
Sivu: 47
48 | Suomi
2 609 005 186 | (1.7.11) Bosch Power Tools
f Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terä-
viä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
f Käytäsähkötyökaluja,tarvikkeita,vaihtotyökalujajne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön, saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
f Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Pistosahojen turvallisuusohjeet
f Tartu sähkötyökaluun ainoastaan eristetyistä pinnois-
ta,tehdessäsi työtä, jossa vaihtotyökalusaattaisi osua
piilossa olevaan sähköjohtoon tai sähkötyökalun
omaan sähköjohtoon. Kosketus jännitteiseen johtoon voi
saattaa sähkötyökalun metalliosat jännitteisiksi ja johtaa
sähköiskuun.
Muita turvallisuus- ja työohjeita
f Pidä kädet loitolla sahauskohdasta. Älä pane käsiä työ-
kappaleen alle. Sahanterää kosketettaessa on olemassa
loukkaantumisvaara.
f Vie ainoastaan käynnissä oleva sähkötyökalu työkap-
paletta vasten. Muussa tapauksessa on olemassa takais-
kun vaara, vaihtotyökalun tarttuessa työkappaleeseen.
f Tarkista, että jalkalevy tukee työkappaleeseen sahat-
taessa. Kallistunut sahanterä voi katketa tai aiheuttaa ta-
kaiskun.
f Pysäytä työvaiheen jälkeen sähkötyökalu ja vedä sa-
hanterä ulos urasta vasta tämän jälkeen, sahanterän
pysähdyttyä. Tätenmenetellenvältättakaiskunjavoittur-
vallisesti asettaa sähkötyökalun käsistäsi.
f Käytä yksinomaan virheettömiä, moitteettomassa
kunnossa olevia sahanteriä. Taipuneettai tylsätsahante-
rät voivat katketa, vaikuttaa kielteisesti sahausjälkeen tai
aiheuttaa takaiskun.
f Älä jarruta sahanterää laitteen pysäyttämisen jälkeen
painamalla sitä sivuttain. Sahanterä saattaa vahingoit-
tua, katketa tai aiheuttaa takaiskun.
f Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien syöttö-
johtojen paikallistamiseksi, tai käänny paikallisen ja-
keluyhtiön puoleen. Kosketus sähköjohtoon saattaa joh-
taa tulipaloon ja sähköiskuun. Kaasuputken
vahingoittaminen saattaa johtaa räjähdykseen. Vesijoh-
toon tunkeutuminen aiheuttaa aineellista vahinkoa tai
saattaa johtaa sähköiskuun.
f Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkissä
kiinnitetty työkappale pysyy tukevammin paikoillaan, kuin
kädessä pidettynä.
f Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt, ennen
kuinasetatsenpoiskäsistäsi.Vaihtotyökalusaattaajuut-
tua kiinni johtaen sähkötyökalun hallinnan menettämiseen.
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
f Puhdista Sahanterän runko ennen asennusta. Likaista
runkoa ei voi kiinnittää hyvin.
f Tarkista, että sahanterä on tiukasti paikallaan. Löysä
sahanterä voi irrota ja vahingoittaa sinua.
f Sahanterän ei tulisi olla kyseisen sahaustyön tarvetta
pitempi. Käytä jyrkkien kaarteiden sahaamiseen kape-
aa sahanterää.
f Jos sahanterä on tiukassa sitä poistettaessa, paina sahan-
terän pidikettä vähän eteenpäin (maks. 2 mm).
f Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muuta-
mienpuulaatujen,kivennäistenjametallinpölytvoivat
olla terveydelle vaarallisia ja johtaa allergisiin reaktioi-
hin, hengitystiesairauksiin ja/tai syöpään. Asbestipitoi-
sia aineita saavat käsitellä vain ammattilaiset.
– Käytä materiaalille soveltuvaa pölynimua, jos se on
mahdollista.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat säännökset, kos-
kien käsiteltäviä materiaaleja.
f Vältä pölynkertymää työpaikalla. Pöly saattaa helposti
syttyä palamaan.
f Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.
230 V merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös 220 V
verkoissa.
f Koteloon kiinnitetty suojakaari (katso kuva 13,
sivu 67) estää sahanterän tahattoman kosketuksen
työn aikana, eikä sitä saa poistaa.
f Tarkista ennen sahausta puuhun, lastulevyihin, raken-
nusmateriaaleihinjne.,ettäniissäeiolevieraitaesinei-
tä,kutennauloja,ruuvejataivastaavia.Tarvittaessane
tulee poistaa.
f Ainoastaan pehmeitä materiaaleja, kuten puuta, kipsi-
kartonkia ja vastaavaa saa työstää upposahausmene-
telmällä!
f Sovita sähkötyökalusi säädöt kunkin käytön mukaisik-
si. Pienennä iskulukua esim. metallia työstettäessä tai
jyrkkiä kaarteita sahattaessa.
f Sahauslinja saattaa olla epätarkka paksun puun (>40 mm)
pitkissä suorissa sahauksissa. Tarkkaa sahausta varten suo-
sittelemme tässä tapauksessa Bosch-pyörösahan käyttöä.
f Käytä pienten tai ohuiden työkappaleiden työstöön ai-
na tukevaa alustaa tai saha-asemaa (Bosch PLS 300).
f Käytäainaäärimmäisissäkäyttöolosuhteissamahdolli-
suuksien mukaan imulaitetta. Puhalla usein tuuletus-
aukot puhtaiksi ja liitä vikavirta-suojakytkimen (FI-)
kautta.Metalliatyöstettäessäsaattaasähkötyökalunsisäl-
le kerääntyä johtavaa pölyä. Sähkötyökalun suojaeristys
saattaa vahingoittua.
OBJ_BUCH-1067-002.book Page 48 Friday, July 1, 2011 10:58 AM
Sivu: 48
Suomi | 49
Bosch Power Tools 2 609 005 186 | (1.7.11)
Tunnusmerkit
Seuraavat tunnusmerkit ovat tärkeitä käyttöohjeen lukemi-
sessa ja ymmärtämisessä. Opettele tunnusmerkit ja niiden
merkitys. Tunnusmerkkien oikea tulkinta auttaa sinua käyttä-
mään sähkötyökaluasi paremmin ja turvallisemmin.
Toimitukseen kuuluu
Pistosaha.
Sahausviivavalvonta ”Cut Control”, repimissuoja, vaihtotyö-
kalu ja kuvassa tai selostuksessa esiintyvät lisätarvikkeet ei-
vät kuulu vakiotoimitukseen.
Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmastamme.
Määräyksenmukainen käyttö
Laite on tukevalla alustalla tarkoitettu sahaamaan katkosaha-
uksia ja aukkoja puuhun, muoviin, metalliin, keramiikkalaat-
toihin ja kumiin. Se soveltuu suoriin ja kaareviin sahauksiin jo-
pa 45° asteen jiirikulmalla. Sahanteräsuositukset tulee ottaa
huomioon.
Tekniset tiedot
Tuotteen tekniset tiedot löytyvät taulukosta sivulla 60.
Tiedotkoskevat230 Vnimellisjännitettä[U].Poikkeavillajän-
nitteillä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaih-
della.
Ota huomioon sähkötyökalusi mallikilvessä oleva tuotenume-
ro. Yksittäisten koneiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
Tunnusmerkki Merkitys
PST 700 E: Säätöelektroniikalla varus-
tettu pistosaha
harmaana merkitty alue: Käsikahva
(eristetty tartuntapinta)
Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen
kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä
Käytä suojakäsineitä
Lisätietoa
Liikesuunta
Reaktiosuunta
seuraava tapahtumavaihe
Kielletty menettely
Oikea tulos
Poistoimu
Purunpuhalluslaite
Käynnistys
Poiskytkentä
Käynnistyskytkimen lukitus
Pieni iskuluku
Suuri iskuluku
Levitä metallia sahattaessa jäähdytys-
tai voiteluainetta pitkin sahausviivaa
Tuotenumero (10-numeroinen)
P1 Ottoteho
n0 Tyhjäkäynti-iskuluku
Suurin sahaussyvyys
Puu
Alumiini
Metalli
Lastulevy
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003
/II Suojausluokan II tunnusmerkki
(täysin eristetty)
LpA Äänen painetaso
LwA Äänen tehotaso
K Epävarmuus
ah Värähtelyn yhteisarvot
Tunnusmerkki Merkitys
OBJ_BUCH-1067-002.book Page 49 Friday, July 1, 2011 10:58 AM
Sivu: 49
50 | Suomi
2 609 005 186 | (1.7.11) Bosch Power Tools
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa ”Tekni-
set tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai
standardoituja asiakirjoja: EN 60745 direktiivien
2004/108/EY, 2006/42/EY määräysten mukaan.
Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 17.06.2011
Melu-/tärinätiedot
Tuotteen mittausarvot löytyvät taulukosta sivulla 60.
Melu- ja värähtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisum-
ma) mitattuna EN 60745 mukaan.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu EN 60745
standardoidunmittausmenetelmänmukaisestijasitävoidaan
käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Se soveltuu myös väräh-
telyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muissa
töissä, poikkeavilla vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huol-
lettuna, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa kasvat-
taa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten määrätyn työ-
aikajakson aikana tulisi ottaa huomioon myös se aika, jolloin
laite on sammutettuna tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käyte-
tä. Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtely-
rasitusta.
Määrittelelisävarotoimenpiteet käyttäjänsuojaksi värähtelyn
vaikutukselta, kuten esimerkiksi: Sähkötyökalujen ja vaihto-
työkalujen huolto, käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun or-
ganisointi.
Asennus ja käyttö
Huolto ja puhdistus
f Pidäainasähkötyökalu,tuuletusaukotjatyökalunpidin
puhtaana, jotta voit työskennellä hyvin ja turvallisesti.
Puhdista sahanterän pidikettä säännöllisesti. Poista sahante-
rä sähkötyökalusta ja koputa sähkötyökalua kevyesti tasaista
pintaa vasten.
Tarkista ohjainrullaa säännöllisesti. Jos ohjainrulla on lop-
puun kulunut, tulee antaa valtuutetun Bosch-huoltopisteen
vaihtaa tilalle uusi.
Voitele ohjainrulla silloin tällöin muutamalla öljypisaralla (kat-
so kuva 14, sivu 67).
Huolto ja asiakasneuvonta
Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia
koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja vara-
osista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielellään sinua tuotteiden ja
lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja säätöä koskevissa kysymyk-
sissä.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka löytyy laitteen mallikilvestä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: 0800 98044
Faksi: +358 102 961 838
www.bosch.fi
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa
ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektro-
niikkalaitteita koskevan direktiivin
2002/96/EY ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan, tulee käyttökelvotto-
matsähkötyökalutkerätäerikseenjatoimit-
taa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Tehtävä Kuva Sivu
Sahanterän asennus 1 61
Sahanterän irrotus 2 61
Ohjainrullan asennon sovittaminen 3 61
Repimissuojan asennus 4 62
”Cut Control”-sahausviivavalvonnan
asennus ja käyttö 5 62
Poistoimun liitäntä 6 63
Jiirikulman asetus 7 63–64
Purunpuhalluslaitteen kytkentä 8 64
Käynnistys ja pysäytys 9 65
Vie ainoastaan käynnissä oleva sähkö-
työkalu työkappaletta vasten 10 65
Upposahaus 11 66
Voitelu metallintyöstössä 12 66
Lisälaitteen valinta – 68–69
Tehtävä Kuva Sivu
OBJ_BUCH-1067-002.book Page 50 Friday, July 1, 2011 10:58 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PST 700 E ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PST 700 E

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PST 700 E, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PST 700 E käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PST 700 E suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.