Bosch PSR 14,4 LI käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PSR 14,4 LI allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Porakone
  • Malli/nimi: PSR 14,4 LI
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka, Arabialainen, Puola, Venäjä, Tšekki, Romanialainen, Slovakki, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 100
Suomi | 101
Bosch Power Tools 2 609 003 396 | (5.12.08)
fi
Turvallisuusohjeita
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusoh-
jeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet. Turvallisuusohjeiden
noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa säh-
köiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantu-
miseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tule-
vaisuutta varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyö-
kalu” käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja
(verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökalu-
ja (ilman verkkojohtoa).
1) Työpaikan turvallisuus
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin
valaistuna. Työpaikan epäjärjestys tai va-
laisemattomat työalueet voivat johtaa ta-
paturmiin.
b) Älä työskentele sähkötyökalulla räjäh-
dysalttiissa ympäristössä, jossa on pala-
vaa nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyö-
kalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyö-
kalua käyttäessäsi. Voit menettää laittee-
si hallinnan, huomiosi suuntautuessa
muualle.
2) Sähköturvallisuus
a) Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia
pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muut-
taa millään tavalla. Älä käytä mitään pis-
torasia-adaptereita maadoitettujen säh-
kötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä
kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pis-
torasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pin-
toja, kuten putkia, pattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa,
jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle
tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen
sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköis-
kun riskiä.
d) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä
sitä sähkötyökalun kantamiseen, ripus-
tamiseen tai pistotulpan irrottamiseen
pistorasiasta vetämällä. Pidä johto loitol-
la kuumuudesta, öljystä, terävistä reu-
noista ja liikkuvista osista. Vahingoittu-
neet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat
sähköiskun vaaraa.
e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käy-
tä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa
jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan jat-
kojohdon käyttö pienentää sähköiskun
vaaraa.
f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ym-
päristössä ei ole vältettävissä, tulee
käyttää vikavirtasuojakytkintä. Vikavirta-
suojakytkimen käyttö vähentää sähköis-
kun vaaraa.
3) Henkilöturvallisuus
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskente-
lyysi ja noudata tervettä järkeä sähkö-
työkalua käyttäessäsi. Älä käytä mitään
sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huu-
meiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaiku-
tuksen alaisena. Hetken tarkkaamatto-
muus sähkötyökalua käytettäessä, saattaa
johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suoja-
laseja. Henkilökohtaisen suojavarustuk-
sen käyttö, kuten pölynaamarin, luista-
mattomien turvakenkien, suojakypärän tai
kuulonsuojaimien, riippuen sähkötyöka-
lun lajista ja käyttötavasta, vähentää lou-
kaantumisriskiä.
c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmis-
ta, että sähkötyökalu on poiskytkettynä,
ennen kuin liität sen sähköverkkoon
ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kan-
nat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi
käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyö-
kalun pistotulpan pistorasiaan, käynnis-
tyskytkimen ollessa käyntiasennossa, al-
tistat itsesi onnettomuuksille.
VAROITUS
OBJ_BUCH-900-001.book Page 101 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Sivu: 101
102 | Suomi
2 609 003 396 | (5.12.08) Bosch Power Tools
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvital-
tat, ennen kuin käynnistät sähkötyöka-
lun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee lait-
teen pyörivässä osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
e) Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huo-
lehdi aina tukevasta seisoma-asennosta
ja tasapainosta. Täten voit paremmin hal-
lita sähkötyökalua odottamattomissa ti-
lanteissa.
f) Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaattei-
ta. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koru-
ja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loi-
tolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet,
korut ja pitkät hiukset voivat takertua liik-
kuviin osiin.
g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan
asentaa, tulee sinun tarkistaa, että ne on
liitetty ja että ne käytetään oikealla ta-
valla. Pölynimulaitteiston käyttö vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja kä-
sittely
a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen
työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopi-
vaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet
paremmin ja varmemmin tehoalueella, jol-
le sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mestä. Sähkötyökalu, jota ei enää voida
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen
kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita
tai siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi.
Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulot-
tuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sel-
laisten henkilöiden käyttää sähkötyöka-
lua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät
ole lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkö-
työkalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät
kokemattomat henkilöt.
e) Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista,
että liikkuvat osat toimivat moitteetto-
masti, eivätkä ole puristuksessa sekä, et-
tä siinä ei ole murtuneita tai vahingoittu-
neita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa
haitallisesti sähkötyökalun toimintaan.
Anna korjata nämä vioittuneet osat en-
nen käyttöä. Monen tapaturman syyt löy-
tyvät huonosti huolletuista laitteista.
f) Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.
Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut,
joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät
tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi
hallita.
g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaih-
totyökaluja jne. näiden ohjeiden mukai-
sesti. Ota tällöin huomioon työolosuh-
teet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille
määrättyyn käyttöön, saattaa johtaa vaa-
rallisiin tilanteisiin.
5) Akkukäyttöisten työkalujen huolellinen kä-
sittely ja käyttö
a) Lataa akku vain valmistajan suosittele-
massa latauslaitteessa. Latauslaite, joka
soveltuu määrätyntyyppiselle akulle, saat-
taa muodostaa tulipalovaaran erilaista ak-
kua ladattaessa.
b) Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kysei-
seen sähkötyökaluun tarkoitettua akkua.
Jonkun muun akun käyttö saattaa johtaa
loukkaantumiseen ja tulipaloon.
c) Pidä irrallista akkua loitolla metalliesi-
neistä, kuten paperinliittimistä, kolikois-
ta, avaimista, nauloista, ruuveista tai
muista pienistä metalliesineistä, jotka
voivat oikosulkea akun koskettimet. Ak-
kukoskettimien välinen oikosulku saattaa
aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipa-
loon.
OBJ_BUCH-900-001.book Page 102 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Sivu: 102
Suomi | 103
Bosch Power Tools 2 609 003 396 | (5.12.08)
d) Väärästä käytöstä johtuen, akusta saat-
taa vuotaa nestettä. Vältä koskettamasta
nestettä. Jos nestettä vahingossa joutuu
iholle, huuhtele kosketuskohta vedellä.
Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan tä-
män lisäksi lääkärin apua. Akusta vuotava
neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palo-
vammoja.
6) Huolto
a) Anna ainoastaan koulutettujen ammatti-
henkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hy-
väksy korjauksiin vain alkuperäisiä vara-
osia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Porakoneiden ja ruuvinvääntimien tur-
vallisuusohjeet
f Pidä sähkötyökalua eristetyistä pinnoista,
tehdessäsi työtä, jossa vaihtotyökalu tai
ruuvi saattaisi osua piilossa olevaan sähkö-
johtoon. Kosketus jännitteiseen johtoon voi
saattaa sähkötyökalun metalliosat jännittei-
siksi ja johtaa sähköiskuun.
f Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevi-
en syöttöjohtojen paikallistamiseksi, tai
käänny paikallisen jakeluyhtiön puoleen.
Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa tulipa-
loon ja sähköiskuun. Kaasuputken vahingoit-
taminen saattaa johtaa räjähdykseen. Vesi-
johtoputken puhkaisu aiheuttaa aineellista
vahinkoa.
f Pysäytä sähkötyökalu välittömästi, jos vaih-
totyökalu lukkiutuu. Varaudu voimakkaisiin
vastamomentteihin, jotka syntyvät takais-
kussa. Vaihtotyökalu lukkiutuu, kun:
— sähkötyökalua ylikuormitetaan tai
— se kallistuu työstettävässä työkappaleessa.
f Pidä tukevasti kiinni sähkötyökalusta. Ruu-
via kiristettäessä ja avattaessa saattaa het-
kellisesti syntyä voimakkaita vastamomentte-
ja.
f Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai
ruuvipenkissä kiinnitetty työkappale pysyy
tukevammin paikoillaan, kuin kädessä pidet-
tynä.
f Pidä työpaikka puhtaana. Materiaalien se-
koitukset ovat erityisen vaarallisia. Kevytme-
tallipöly saattaa syttyä palamaan tai räjähtää.
f Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt,
ennen kuin asetat sen pois käsistäsi. Vaihto-
työkalu saattaa juuttua kiinni johtaen sähkö-
työkalun hallinnan menettämiseen.
f Älä avaa akkua. On olemassa oikosulun vaa-
ra.
Suojaa akku kuumuudelta esim. myös
pitkäaikaiselta auringonpaisteelta ja
tulelta. Syntyy räjähdysvaara.
f Jos akku vaurioituu tai sitä käytetään asi-
aankuulumattomalla tavalla, saattaa siitä
purkautua höyryjä. Tuuleta raikkaalla ilmal-
la ja hakeudu lääkärin luo, jos ilmenee hait-
toja. Höyryt voivat ärsyttää hengitystiehyeitä.
f Viallisesta akusta voi vuotaa nestettä, joka
kostuttaa viereisiä esineitä. Tarkista kastu-
neet osat. Puhdista tai vaihda ne tarvittaes-
sa.
f Käytä akkua ainoastaan yhdessä Bosch-säh-
kötyökalusi kanssa. Vain täten suojaat akku-
si vaaralliselta ylikuormitukselta.
Toimintaselostus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudat-
tamisen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu ruuvinvääntöön ja
poraamiseen puuhun, metalliin, keramiikkaan ja
muoviin.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiik-
kasivussa olevaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Ruuvauskärki *
2 Pikaistukka
3 Vääntömomenttiasetuksen säätörengas
4 Vaihteenvalitsin
OBJ_BUCH-900-001.book Page 103 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Sivu: 103
104 | Suomi
2 609 003 396 | (5.12.08) Bosch Power Tools
5 Kiertosuunnan näyttö oikealle
6 Kiertosuunnan näyttö vasemmalle
7 Akku*
8 ”Power Light”-lamppu
9 Akun latausvalvontanäyttö
10 Suunnanvaihtokytkin
11 Käynnistyskytkin
12 Akun vapautuspainike
13 Yleispidin*
14 Pikaistukan lukkoruuvi
15 Kuusiokoloavain*
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei
kuulu vakiotoimitukseen. Löydät täydellisen tarvike-
luettelon tarvikeohjelmastamme.
Tekniset tiedot
Melu-/tärinätiedot
Mittausarvot määritetty EN 60745 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänenpaineta-
so on 70 dB(A). Epävarmuus K=3 dB.
Melutaso saattaa työn aikana ylittää 80 dB(A).
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektori-
summa) mitattuna EN 60745 mukaan:
Poraus metalliin: Värähtelyemissioarvo
ah =2,5 m/s2
, epävarmuus K =1,0 m/s2
,
Ruuvinvääntö: Värähtelyemissioarvo
ah =2,5 m/s2
, epävarmuus K =1,0 m/s2
.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitat-
tu EN 60745 standardoidun mittausmenetelmän
mukaisesti ja sitä voidaan käyttää sähkötyökalu-
jen vertailussa. Se soveltuu myös värähtelyrasi-
tuksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun
pääasiallisia käyttötapoja. Jos sähkötyökalua
kuitenkin käytetään muissa töissä, poikkeavilla
vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huollettu-
na, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa
kasvattaa koko työaikajakson värähtelyrasitusta
huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten
määrätyn työaikajakson aikana tulisi ottaa huo-
mioon myös se aika, jolloin laite on sammutettu-
na tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käytetä.
Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson
värähtelyrasitusta.
Määrittele lisävarotoimenpiteet käyttäjän suo-
jaksi värähtelyn vaikutukselta, kuten esimerkik-
si: Shkötyökalujen ja vaihtotyökalujen huolto,
käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun organi-
sointi.
Akkuruuvinväännin PSR 14,4 LI-2 PSR 18 LI-2
Tuotenumero 3 603 J56 4.. 3 603 J56 3..
Nimellisjännite V= 14,4 18
Tyhjäkäyntikierrosluku
– 1. vaihde
– 2. vaihde
min-1
min-1
0–370
0–1150
0–400
0–1250
Suurin vääntömomentti kovassa/pehmeässä
ruuvinväännössä ISO 5393 mukaan Nm 38/20 46/25
maks. ruuvin Ø mm 8 8
maks. poranterän Ø
– Teräs
– Puu
mm
mm
10
30
10
35
Istukan kiinnitysalue mm 0–10 0–10
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,35 1,45
Ota huomioon sähkötyökalusi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksittäisten koneiden kauppanimitys saattaa
vaihdella.
OBJ_BUCH-900-001.book Page 104 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Sivu: 104
Suomi | 105
Bosch Power Tools 2 609 003 396 | (5.12.08)
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että koh-
dassa ”Tekniset tiedot” selostettu tuote vastaa
seuraavia standardeja tai standardoituja asiakir-
joja: EN 60745 direktiivien 2004/108/EY,
98/37/EY (28.12.2009 asti), 2006/42/EY
(29.12.2009 alkaen) määräysten mukaan.
Tekninen tiedosto kohdasta:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
28.11.2008
Asennus
Akun lataus (katso kuva A)
f Käytä vain tarvikesivulla mainittuja lataus-
laitteita. Vain nämä latauslaitteet on sovitet-
tu sähkötyökalussasi käytettävälle litiumioni-
akulle.
Huomio: Akku toimitetaan osittain ladattuna.
Jotta akun täysi teho voitaisiin taata, tulee akku
ennen ensimmäistä käyttöönottoa ladata täy-
teen latauslaitteessa.
Litiumioni-akkua voidaan ladata milloin vain, ly-
hentämättä akun elinikää. Latauksen keskeytys
ei vaurioita akkua.
Li-ioni-akku on suojattu syväpurkausta vastaan
”Electronic Cell Protection (ECP)” avulla. Akun
tyhjetessä suojakytkentä pysäyttää sähkötyöka-
lun: Vaihtotyökalu ei enää liiku.
Älä enää paina käynnistyskytkintä
sähkötyökalun automaattisen pois-
kytkennän jälkeen. Akku saattaa vahingoittua.
Irrota akku 7 painamalla lukkopainikkeita 12 ja
vetämällä akku alaspäin ulos sähkötyökalusta.
Älä käytä voimaa tähän.
Voit ladata akun 7 myös sen ollessa asennettuna
sähkötyökaluun. Latauksen aikana sähkötyöka-
lua ei voi käynnistää. Paina käynnistyskytkintä
11, akun lataustilan näyttöä varten, katso kappa-
le ”Akun lataustilan näyttö”.
Akku on varustettu NTC-lämpötilanvalvonnalla,
joka sallii lataamisen vain akun lämpötilan olles-
sa välillä 0 °C ja 45 °C. Täten saavutetaan pitkä
käyttöikä akulle.
Ota huomioon hävitysohjeet.
Työkalunvaihto (katso kuva B)
f Aseta aina suunnanvaihtokytkin keskiasen-
toon ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia
töitä (esim. huolto, työkalun vaihto jne.) se-
kä laitetta kuljetettaessa ja säilytettäessä.
Muutoin käynnistyskytkimen tahaton painal-
lus muodostaa loukkaantumisvaaran.
Poraistukka on lukkiutuneena, kun käynnistys-
kytkintä 11 ei paineta. Tämä mahdollistaa po-
raistukassa olevan työkalun nopean ja helpon
vaihdon.
Avaa pikaistukka 2 kiertämällä sitä suuntaan n,
kunnes työkalu voidaan asettaa siihen. Aseta
työkalu.
Kierrä pikaistukan 2 hylsyä käsin voimakkaasti
suuntaan o. Istukka lukkiutuu täten automaatti-
sesti.
Lukitus aukeaa taas, kun hylsyä kierretään vas-
takkaiseen suuntaan työkalun irrottamiseksi.
Poranistukan vaihto (katso kuvat D–F)
f Aseta aina suunnanvaihtokytkin keskiasen-
toon ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia
töitä (esim. huolto, työkalun vaihto jne.) se-
kä laitetta kuljetettaessa ja säilytettäessä.
Muutoin käynnistyskytkimen tahaton painal-
lus muodostaa loukkaantumisvaaran.
Lukkoruuvin poistaminen (katso kuva D)
Pikaistukan 2 tahaton irtoaminen porakarasta
estetään lukkoruuvilla 14. Avaa pikaistukka 2 ko-
konaan ja kierrä ulos lukkoruuvi 14 suuntaan n.
Ota huomioon että lukkoruuvissa on vasen
kierre.
Jos lukkoruuvi 14 on tiukassa, aseta ruuvitaltta
ruuvin kantaan, ja irrota lukkoruuvi iskemällä
ruuvitaltan kahvaa.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
HUOM
OBJ_BUCH-900-001.book Page 105 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Sivu: 105
106 | Suomi
2 609 003 396 | (5.12.08) Bosch Power Tools
Poranistukan irrotus (katso kuva E)
Kiinnitä kuusiokoloavaimen 15 lyhyempi sanka
pikaistukkaan 2.
Aseta sähkötyökalu tukevalle alustalle, esim.
työpenkille. Pidä kiinni sähkötyökalusta ja irrota
pikaistukka 2 kiertämällä kuusiokoloavainta 15
suuntaan n. Kiinnijuuttunut poraistukka irrote-
taan kevyellä lyönnillä kuusiokoloavaimen 15 pi-
demmälle varrelle. Poista kuusiokoloavain pi-
kaistukasta ja kierrä pikaistukka kokonaan irti.
Poranistukan asennus (katso kuva F)
Pikaistukan asennus tapahtuu käänteisessä jär-
jestyksessä.
Istukka tulee kiristää paikoilleen n.
7–9 Nm kiristysmomentilla.
Kierrä lukkoruuvi 14 vastapäivään avattuun po-
raistukkaan, kiristysmomentti n. 1,5–2,5 Nm.
Käytä aina uutta lukkoruuvia, koska sen kiertees-
sä on varmuussideaine, joka menettää vaikutuk-
sensa toistuvasti käytettynä.
Pölyn ja lastun poistoimu
f Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen,
muutamien puulaatujen, kivennäisten ja me-
tallin pölyt voivat olla terveydelle vaarallisia.
Pölyn kosketus tai hengitys sattaa aiheuttaa
käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille aller-
gisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Määrättyjä pölyjä, kuten tammen- tai pyökin-
pöly pidettän karsinogeenisena, eritoten yh-
dessä puukäsittelyssä käytettyjen lisäainei-
den kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).
Asbestipitoisia aineita saavat käsitellä vain
ammattilaiset.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletukses-
ta.
– Suosittelemme käyttämään suodatus-
luokan P2 hengityssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat
säännökset, koskien käsiteltäviä materiaale-
ja.
Käyttö
Käyttöönotto
Akun asennus
f Käytä vain alkuperäisiä Bosch-litiumioniak-
kuja, joiden jännite vastaa sähkötyökalusi
tyyppikilvessä olevaa jännitettä. Jonkun
muun akun käyttö saattaa johtaa loukkaantu-
miseen ja tulipaloon.
Aseta suunnanvaihtokytkin 10 keskiasentoon,
tahattoman käynnistyksen estämiseksi. Työnnä
ladattu akku 7 kahvaan, kunnes se lukkiutuu tun-
tuvasti ja asettuu tasaisesti kiinni kahvaan.
Kiertosuunnan asetus (katso kuva C)
Suunnanvaihtokytkimellä 10 voit muuttaa säh-
kötyökalun kiertosuunnan. Käynnistyskytkimen
11 ollessa painettuna tämä ei kuitenkaan ole
mahdollista.
Kierto oikealle: Porausta ja ruuvinkiertoa varten
painat suunnanvaihtokytkintä 10 vasemmalle
vasteeseen asti.
Kiertosuunnan näyttö oikealle 5 palaa
käynnistyskytkinta 11 painettaessa ja
moottorin käydessä.
Kierto vasemmalle: Ruuvien ja muttereiden
avaamista ja uloskiertoa varten painat suunnan-
vaihtokytkintä 10 oikealle vasteeseen asti.
Kiertosuunnan näyttö vasemmalle 6 pa-
laa käynnistyskytkinta 11 painettaessa ja
moottorin käydessä.
Vääntömomentin asetus
Vääntömomenttiasetuksen säätörenkaalla 3 voit
asettaa tarvittavan vääntömomentin
25 portaassa. Oikein asetettuna vaihtotyökalu
pysähtyy, kun ruuvi on kiertynyt pinnan tasolle
materiaaliin tai, kun asetettu vääntömomentti
on saavutettu.
Valitse mahdollisesti suurempi asetus ruuvia
ulos kierrettäessä tai aseta merkkiin ”Poraus”.
Poraus
Asennossa ”Poraus” rasterikytkin on poiskytket-
ty.
OBJ_BUCH-900-001.book Page 106 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Sivu: 106
Suomi | 107
Bosch Power Tools 2 609 003 396 | (5.12.08)
Mekaaninen vaihteenvalinta
f Käytä vaihteenvalitsinta 4 ainoastaan säh-
kötyökalun ollessa pysähdyksissä.
Vaihteenvalitsimella 4 voidaan valita kaksi kier-
roslukualuetta.
Vaihde I:
Pieni kierroslukualue; työskentelyyn suurien po-
rahalkaisijoiden kanssa tai ruuvinvääntöön.
Vaihde II:
Suuri kierroslukualue; työskentelyyn pienien po-
rahalkaisijoiden kanssa.
Ellei vaihteenvalitsinta 4 voida kääntää vastee-
seen asti, tulee käyttökaraa kiertää hieman po-
rasta.
Käynnistys ja pysäytys
Paina sähkötyökalun käynnistystä varten käyn-
nistyskytkintä 11 ja pidä se painettuna.
Lamppu 8 palaa, kun käynnistyskytkintä 11 pai-
netaan vähän tai kokonaan pohjaan ja mahdollis-
taa ruuvauskohdan valaisun epäsuotuisissa valo-
olosuhteissa.
Sähkötyökalun pysäytys päästämällä käynnis-
tys- kytkin 11 vapaaksi.
Kierrosluvun asetus
Voit säätää käynnissä olevan sähkötyökalun kier-
roslukua portaattomasti, riippuen siitä miten sy-
välle painat käynnistyskytkintä 11.
Käynnistyskytkimen 11 kevyt painallus aikaan-
saa alhaisen kierrosluvun. Paineen kasvaessa,
nousee kierrosluku.
Täysautomaattinen karalukitus (Auto-Lock)
Poraistukka ja samalla työkalunpidin ovat lukkiu-
tuneena, kun käynnistyskytkintä 11 ei paineta.
Tämä mahdollistaa ruuvien sisäänruuvauksen
myös tyhjällä akulla sekä tuotteen käytön ruuvi-
talttana.
Pysäytysjarru
Kun vapautat käynnistyskytkimen 11 jarrutetaan
poraistukkaa ja täten estetään vaihtotyökalun
jälkikäynnin.
Päästä ruuvien sisäänkierrossa käynnistyskytkin
11 vapaaksi vasta, kun ruuvi on kiertynyt työkap-
paleen pinnan tasoon. Ruuvin kanta ei tällöin
kierry työkappaleen sisään.
Akun lataustilan näyttö
Akun latausvalvontanäyttö 9 osoittaa, kokonaan
tai puoleen väliin painetulla käynnistyskytkimel-
lä, 11 muutaman sekunnin ajan akun lataustilan
3 vihreällä LED:illä.
3 akun latausvalvontänäytön 9 lediä ja lamppu 8
vilkkuvat nopeasti, jos akun lämpötila on käyttö-
lämpötila-alueen –10 ... +70 °C ulkopuolella.
Lämpötilariippuva ylikuormitussuoja
Asiallisessa käytössä ei sähkötyökalua voida yli-
kuormittaa. Liian suurella kuormalla tai, jos akun
sallittu lämpötila 70 °C ylitetään kytkee sähkö-
työkalun elektroniikka irti, kunnes työkalu taas
on saavuttanut optimaalisen käyttölämpötilan.
3 akun LED-latausvalvontänäyttöä 9 ja lamppu 8
vilkkuvat nopeasti, jos akun lämpötila on käyttö-
lämpötila-alueen –10 ... +70°C ulkopuolella
ja/tai ylikuormitussuoja on lauennut.
Syväpurkaussuoja
Li-ioni-akku on suojattu syväpurkausta vastaan
”Electronic Cell Protection (ECP)” avulla. Akun
tyhjetessä suojakytkentä pysäyttää sähkötyöka-
lun: Vaihtotyökalu ei enää liiku.
LED Kapasiteetti
3 vihreä LED palaa jatkuvasti ≥ 71%
2 vihreä LED palaa jatkuvasti 35—70%
1 vihreä LED palaa jatkuvasti 11—34%
hidas vilkkuminen 1 vihreä LED ≤ 10%
OBJ_BUCH-900-001.book Page 107 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Sivu: 107
108 | Suomi
2 609 003 396 | (5.12.08) Bosch Power Tools
Työskentelyohjeita
f Laske työkalu ruuvin päälle, ennen kuin kyt-
ket virran. Varo, ettei käynnissä oleva työkalu
luiskahda pois paikaltaan.
Vihjeitä
Koneen käytyä pidemmän aikaa pienellä iskulu-
vulla, tulee se jäähdyttää, käyttämällä sitä kuor-
mittamatta, täydellä kierrosluvulla n.
3 minuuttia.
Käytä metallia porattaessa vain moitteettomia,
teräviä HSS-poranteriä (suurteho pikaleikkaus-
teräs). Bosch-lisätervikeohjelma takaa asianmu-
kaisen laadun.
Ennen suurien, pitkien ruuvien kiertoa kovaan
materiaaliin, tulisi esiporata reikä, jonka halkai-
sija vastaa ruuvin kierteen sisäläpimittaa ja jon-
ka syvyys on noin 2
/3 ruuvin pituudesta.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Aseta aina suunnanvaihtokytkin keskiasen-
toon ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia
töitä (esim. huolto, työkalun vaihto jne.) se-
kä laitetta kuljetettaessa ja säilytettäessä.
Muutoin käynnistyskytkimen tahaton painal-
lus muodostaa loukkaantumisvaaran.
f Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun
tuuletusaukkoja puhtaana, jotta voit työs-
kennellä hyvin ja turvallisesti.
Jos akku ei enää toimi, käänny Bosch-sopimus-
huollon puoleen.
Jos sähkötyökalussa, huolellisesta valmistuk-
sesta ja koestusmenettelystä huolimatta esiin-
tyy vikaa, tulee korjaus antaa Bosch sopimus-
huollon tehtäväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa
10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy lait-
teen mallikilvestä.
Asiakaspalvelu ja asiakasneuvonta
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja
huoltoa sekä varaosia koskeviin kysymyksiin. Rä-
jähdyspiirustuksia ja tietoja varaosista löydät
myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvontatiimi auttaa mielellään
sinua tuotteiden ja lisätarvikkeiden ostoa, käyt-
töä ja säätöä koskevissa kysymyksissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: +358 (09) 435 991
Faksi: +358 (09) 870 2318
www.bosch.fi
Kuljetus
Akku on testattu UN-käsikirjan
ST/SG/AC.10/11/korj.3 osa III, alaotsikko 38.3
mukaan. Siinä on aktiivinen suoja sisäistä ylipai-
netta ja oikosulkua vasten sekä rakenteita, jotka
estävät väkivaltaisen murron ja vaarallisen taka-
virran.
Akun sisältämä litiumekvivalenttimäärä alittaa
kyseisiä raja-arvoja. Tästä johtuen akku ei yksik-
könä eikä laitteeseen asennettuna kuulu kansal-
lisiin tai kansainvälisiin vaarallisten aineiden
säännösten piiriin. Vaarallisten aineiden sään-
nökset voivat kuitenkin tulla kysymykseen kulje-
tettaessa useita akkuja. Tässä tapauksessa saat-
taa olla välttämätöntä noudattaa määrättyjä
edellytyksiä (esim. pakkausten suhteen). Tar-
kemmat tiedot löydät englanninkielisestä ohje-
lehdestä allaolevasta internetosoitteesta:
http://purchasing.bosch.com/en/start/
Allgemeines/Download/index.htm.
OBJ_BUCH-900-001.book Page 108 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Sivu: 108
Suomi | 109
Bosch Power Tools 2 609 003 396 | (5.12.08)
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee
toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Vain EU-maita varten:
Älä heitä sähkötyökaluja talousjät-
teisiin!
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita koskevan di-
rektiivin 2002/96/EY ja sen kansal-
listen lakien muunnosten mukaan,
tulee käyttökelvottomat sähkötyökalut kerätä
erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uu-
siokäyttöön.
Akut/paristot:
Li-ioni:
Katso ohjeita kappaleessa
”Kuljetus”, sivu 108.
Älä heitä akkua/paristoja talousjätteisiin, tuleen
tai veteen. Akut/paristot tulee kerätä, kierrättää
tai hävittää ympäristöystävällisellä tavalla.
Vain EU-maita varten:
Vialliset tai loppuunkäytetyt akut tulee kierrät-
tää direktiivin 91/157/ETY mukaisesti.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
OBJ_BUCH-900-001.book Page 109 Friday, December 5, 2008 9:09 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PSR 14,4 LI ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PSR 14,4 LI

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PSR 14,4 LI, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PSR 14,4 LI käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PSR 14,4 LI suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.