Bosch PSR 12-2 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PSR 12-2 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Porakone
  • Malli/nimi: PSR 12-2
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 71
Suomi | 71
2 609 001 965 • 11.10.06
Sähkötyökalujen yleiset tur-
vallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet. Turvallisuusohjeiden noudat-
tamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipa-
loon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tule-
vaisuutta varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu”
käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojoh-
dolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojoh-
toa).
1) Työpaikan turvallisuus
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin
valaistuna. Työpaikan epäjärjestys tai valaise-
mattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
b) Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdys-
alttiissa ympäristössä, jossa on palavaa
nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalu
muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyttää
pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyö-
kalua käyttäessäsi. Voit menettää laitteesi hal-
linnan, huomiosi suuntautuessa muualle.
2) Sähköturvallisuus
a) Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia
pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muuttaa
millään tavalla. Älä käytä mitään pistora-
sia-adaptereita maadoitettujen sähkötyö-
kalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa
olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentä-
vät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pin-
toja, kuten putkia, pattereita, liesiä tai jää-
kaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi
on maadoitettu.
c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle
tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkö-
työkalun sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
d) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä
sitä sähkötyökalun kantamiseen, ripusta-
miseen tai pistotulpan irrottamiseen pisto-
rasiasta vetämällä. Pidä johto loitolla
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sot-
keutuneet johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä
ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa
jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojoh-
don käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa
ympäristössä ei ole vältettävissä, tulee
käyttää vikavirtasuojakytkintä. Vikavirtasuo-
jakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
3) Henkilöturvallisuus
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskente-
lyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyö-
kalua käyttäessäsi. Älä käytä mitään
sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huu-
meiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaiku-
tuksen alaisena. Hetken tarkkaamattomuus
sähkötyökalua käytettäessä, saattaa johtaa vaka-
vaan loukkaantumiseen.
b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojala-
seja. Henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttö,
kuten pölynaamarin, luistamattomien turvaken-
kien, suojakypärän tai kuulonsuojaimien, riippuen
sähkötyökalun lajista ja käyttötavasta, vähentää
loukaantumisriskiä.
c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista,
että sähkötyökalu on poiskytkettynä,
ennen kuin liität sen sähköverkkoon ja/tai
liität akun, otat sen käteen tai kannat sitä.
Jos kannat sähkötyökalua sormi käynnistyskytki-
mellä tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pisto-
rasiaan, käynnistyskytkimen ollessa
käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat,
ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työ-
kalu tai avain, joka sijaitsee laitteen pyörivässä
osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
e) Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huo-
lehdi aina tukevasta seisoma-asennosta ja
tasapainosta. Täten voit paremmin hallita säh-
kötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
f) Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita.
Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja.
Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla
liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pit-
kät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan
asentaa, tulee sinun tarkistaa, että ne on
liitetty ja että ne käytetään oikealla tavalla.
Pölynimulaitteiston käyttö vähentää pölyn aiheut-
tamia vaaroja.
4) Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsit-
tely
a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen
työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopi-
vaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet parem-
min ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mestä. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käyn-
nistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä, on
vaarallinen ja se täytyy korjata.
c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen
kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita
tai siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi.
Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkötyökalun
tahattoman käynnistyksen.
VAROITUS
OBJ_BUCH-213-001.book Page 71 Wednesday, October 11, 2006 8:37 AM
Sivu: 72
72 | Suomi 2 609 001 965 • 11.10.06
d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottu-
vilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sellais-
ten henkilöiden käyttää sähkötyökalua,
jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat
henkilöt.
e) Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista,
että liikkuvat osat toimivat moitteetto-
masti, eivätkä ole puristuksessa sekä, että
siinä ei ole murtuneita tai vahingoittuneita
osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitalli-
sesti sähkötyökalun toimintaan. Anna kor-
jata nämä vioittuneet osat ennen käyttöä.
Monen tapaturman syyt löytyvät huonosti huolle-
tuista laitteista.
f) Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.
Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut, joiden
leikkausreunat ovat teräviä, eivät tartu helposti
kiinni ja niitä on helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihto-
työkaluja jne. näiden ohjeiden mukaisesti.
Ota tällöin huomioon työolosuhteet ja
suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön,
saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
5) Akkukäyttöisten työkalujen huolellinen
käsittely ja käyttö
a) Lataa akku vain valmistajan suosittele-
massa latauslaitteessa. Latauslaite, joka
soveltuu määrätyntyyppiselle akulle, saattaa muo-
dostaa tulipalovaaran erilaista akkua ladattaessa.
b) Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kysei-
seen sähkötyökaluun tarkoitettua akkua.
Jonkun muun akun käyttö saattaa johtaa louk-
kaantumiseen ja tulipaloon.
c) Pidä irrallista akkua loitolla metalliesi-
neistä, kuten paperinliittimistä, kolikoista,
avaimista, nauloista, ruuveista tai muista
pienistä metalliesineistä, jotka voivat
oikosulkea akun koskettimet. Akkukosketti-
mien välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palo-
vammoja tai johtaa tulipaloon.
d) Väärästä käytöstä johtuen, akusta saattaa
vuotaa nestettä. Vältä koskettamasta nes-
tettä. Jos nestettä vahingossa joutuu
iholle, huuhtele kosketuskohta vedellä.
Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan
tämän lisäksi lääkärin apua. Akusta vuotava
neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovam-
moja.
6) Huolto
a) Anna ainoastaan koulutettujen ammatti-
henkilöiden korjata sähkötyökalusi ja
hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä
varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Laitekohtaiset turvallisuus-
ohjeet
f Pidä tukevasti kiinni sähkötyökalusta. Ruuvia
kiristettäessä ja avattaessa saattaa hetkellisesti syn-
tyä voimakkaita vastamomentteja.
f Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien
syöttöjohtojen paikallistamiseksi, tai käänny
paikallisen jakeluyhtiön puoleen. Kosketus
sähköjohtoon saattaa johtaa tulipaloon ja sähkö-
iskuun. Kaasuputken vahingoittaminen saattaa joh-
taa räjähdykseen. Vesijohtoputken puhkaisu
aiheuttaa aineellista vahinkoa.
f Pysäytä sähkötyökalu välittömästi, jos vaih-
totyökalu lukkiutuu. Varaudu voimakkaisiin
vastamomentteihin, jotka syntyvät takais-
kussa. Vaihtotyökalu lukkiutuu, kun:
— sähkötyökalua ylikuormitetaan tai
— se kallistuu työstettävässä työkappaleessa.
f Tartu sähkötyökaluun ainoastaan eristetyistä
pinnoista, tehdessäsi työtä, jossa saattaisit
osua piilossa olevaan sähköjohtoon. Kosketus
jännitteiseen johtoon saattaa myös sähkötyökalun
metalliosat jännitteisiksi ja johtaa sähköiskuun.
f Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvi-
penkissä kiinnitetty työkappale pysyy tukevammin
paikoillaan, kuin kädessä pidettynä.
f Älä koskaan työstä asbestipitoista ainetta.
Asbestia pidetään karsinogeenisena.
f Noudata suojatoimenpiteitä, jos työssä saat-
taa syntyä terveydelle vaarallista, palavaa tai
räjähdysaltista pölyä. Esimerkiksi: Monia pölyjä
pidetään karsinogeenisina. Käytä pölynsuojanaama-
ria ja pölyn-/lastunimua, jos se on liitettävissä.
f Pidä työpaikka puhtaana. Materiaalien sekoituk-
set ovat erityisen vaarallisia. Kevytmetallipöly saat-
taa syttyä palamaan tai räjähtää.
f Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt,
ennen kuin asetat sen pois käsistäsi. Vaihto-
työkalu saattaa juuttua kiinni johtaen sähkötyökalun
hallinnan menettämiseen.
f Vältä käynnistämästä työkalua turhaan.
Ennen kuin asetat akun paikalleen työkaluun,
katso, että pääkytkin (ON/OFF) on kytketty
pois päältä. Jos työkalua kuljetetaan mukana niin,
että se roikkuu pääkytkimen varassa tai jos akku
asetetaan paikalleen virran ollessa päällä, seurauk-
sena voi olla työtapaturma.
f Älä avaa akkua. On olemassa oikosulun vaara.
f Suojaa akku kuumuudelta esim. myös pitkä-
aikaiselta auringonpaisteelta ja tulelta. Syntyy
räjähdysvaara.
OBJ_BUCH-213-001.book Page 72 Wednesday, October 11, 2006 8:37 AM
Sivu: 73
Suomi | 73
2 609 001 965 • 11.10.06
Toimintaselostus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet. Turvallisuusohjeiden noudattami-
sen laiminlyönti saattaa johtaa sähköis-
kuun, tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu ruuvinvääntöön ja poraami-
seen puuhun, metalliin, keramiikkaan ja muoviin.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasi-
vussa olevaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Pikaistukka
2 Vääntömomenttiasetuksen säätörengas
3 Vaihteenvalitsin
4 Kiertosuunnan näyttö oikealle
5 Kiertosuunnan näyttö vasemmalle
6 Pehmustettu kahva
7 Ruuvauskärki *
8 Akun vapautuspainike
9 Akku*
10 ”Power Light”-lamppu
11 Suunnanvaihtokytkin
12 Käynnistyskytkin
13 Yleispidin*
14 Pikaistukan lukkoruuvi
15 Kuusiokoloavain**
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei
kuulu vakiotoimitukseen.
**yleismallinen (ei kuulu toimitukseen)
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että tämä tuote
vastaa seuraavia standardeja tai standardoituja asiakir-
joja: EN 60745 direktiivien 89/336/ETY, 98/37/EY
määräysten mukaan.
19.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70145 Leinfelden-Echterdingen
Tekniset tiedot
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Akkuruuvinväännin PSR 12-2 PSR 14,4-2 PSR 18-2
Tuotenumero 3 603 J51 5.. 3 603 J51 4.. 3 603 J51 3..
Nimellisjännite V= 12 14,4 18
Tyhjäkäyntikierrosluku
– 1. vaihde
– 2. vaihde
min-1
min-1
0–390
0–1250
0–400
0–1250
0–400
0–1250
Suurin vääntömomentti kovassa/pehmeässä
ruuvinväännössä ISO 5393 mukaan Nm 30/17 36/22 44/28
maks. ruuvin Ø mm 8 8 10
maks. poranterän Ø
– Teräs
– Puu
mm
mm
10
30
10
35
12
40
Istukan kiinnitysalue mm 0–10 0–10 0–10
Porakaran kierre ½" ½" ½"
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,65 1,75 2,00
Ota huomioon sähkötyökalusi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksittäisten koneiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
OBJ_BUCH-213-001.book Page 73 Wednesday, October 11, 2006 8:37 AM
Sivu: 74
74 | Suomi 2 609 001 965 • 11.10.06
Melu-/tärinätiedot
Mittausarvot määritetty EN 60745 mukaan.
Laitteen A-arvioitu äänen painetaso on tyypillisesti alle
70 dB(A).
Melu saattaa työn aikana ylittää 85 dB(A).
Käytä kuulunsuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisumma)
mitattuna EN 60745 mukaan:
Poraus metalliin: Värähtelyemissioarvo ah = <2,5 m/s2
,
epävarmuus K = 1 m/s2
,
Ruuvinvääntö: Värähtelyemissioarvo ah = <2,5 m/s2
,
epävarmuus K = 1 m/s2
.
Näissä ohjeissa ilmoitettu värähtely-
taso on mitattu EN 60745 standar-
doitulla mittausmenetelmällä ja sitä voidaan käyttää
laitevertailussa.
Värähtelytaso muuttuu riippuen laitteen käytöstä ja se
saattaa monesti ylittää tässä ohjeessa mainittua arvoa.
Värähtelyrasitusta saatetaan aliarvioida, jos sähkötyö-
kalua säännöllisesti käytetään tällä tavalla.
Huomio: Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten
määrätyn työaikajakson aikana tulisi ottaa huomioon
myös se aika, jolloin laite on sammutettuna tai käy,
mutta sitä ei tosiasiassa käytetä. Tämä saattaa selvästi
pienentää koko työaikajakson värähtelyrasitusta.
Asennus
Akun lataus
Ussi tai pitkän aikaa käyttämättä ollut akku saavuttaa
täyden tehonsa vasta n. 5 lataus- ja purkausvaiheen jäl-
keen.
Irrota akku 9 painamalla lukkopainikkeita 8 ja vetämällä
akku alaspäin ulos sähkötyökalusta. Älä käytä voimaa
tähän.
Akku on varustettu NTC-lämpötilanvalvonnalla, joka sal-
lii lataamisen vain akun lämpötilan ollessa välillä 0 °C ja
45 °C. Täten saavutetaan pitkä käyttöikä akulle.
Laitteen huomattavasti lyhentynyt käyttöaika latauksen
jälkeen osoittaa, että akku on loppuunkäytetty ja täytyy
vaihtaa uuteen.
Ota huomioon hävitysohjeet.
Työkalunvaihto (katso kuva A)
f Aseta aina suunnanvaihtokytkin keskiasen-
toon ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia
töitä (esim. huolto, työkalun vaihto jne.) sekä
laitetta kuljetettaessa ja säilytettäessä. Muu-
toin käynnistyskytkimen tahaton painallus muodos-
taa loukkaantumisvaaran.
Poraistukka on lukkiutuneena, kun käynnistyskytkintä
12 ei paineta. Tämä mahdollistaa poraistukassa olevan
työkalun nopean ja helpon vaihdon.
Avaa pikaistukka 1 kiertämällä sitä, kunnes työkalu voi-
daan asettaa siihen. Aseta työkalu.
Kierrä pikaistukan 1 hylsyä käsin voimakkaasti myötä-
päivään, kunnes rasteriääntä ei enää kuulu. Istukka luk-
kiutuu täten automaattisesti.
Lukitus aukeaa taas, kun hylsyä kierretään vastakkai-
seen suuntaan työkalun irrottamiseksi.
Poraistukan vaihto (ks. kuvat C–E)
f Aseta aina suunnanvaihtokytkin keskiasen-
toon ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia
töitä (esim. huolto, työkalun vaihto jne.) sekä
laitetta kuljetettaessa ja säilytettäessä. Muu-
toin käynnistyskytkimen tahaton painallus muodos-
taa loukkaantumisvaaran.
Pikaistukan 1 tahaton irtoaminen porakarasta estetään
lukkoruuvilla 14. Avaa pikaistukka 1 kokonaan ja kierrä
ulos lukkoruuvi 14 myötäpäivään. Ota huomioon että
lukkoruuvissa on vasen kierre.
Poranistukan irrotus (katso kuva D)
Kiinnitä kuusiokoloavaimen 15 lyhyempi sanka pikais-
tukkaan 1.
Aseta sähkötyökalu tukevalle alustalle, esim. työpen-
kille. Pidä kiinni sähkötyökalusta ja irrota pikaistukka 1
kiertämällä kuusiokoloavainta 15 vastapäivään. Kiinni-
juuttunut poraistukka irrotetaan kevyellä lyönnillä kuu-
siokoloavaimen 15 pidemmälle varrelle. Poista
kuusiokoloavain pikaistukasta ja kierrä pikaistukka
kokonaan irti.
Poranistukan asennus (katso kuva E)
Pikaistukan asennus tapahtuu käänteisessä järjestyk-
sessä.
Huomio: Kierrä uudelleen sisään lukkoruuvi 14 pikais-
tukan asennuksen jälkeen.
Istukka tulee kiristää paikoilleen n.
17–23 Nm kiristysmomentilla.
VAROITUS
OBJ_BUCH-213-001.book Page 74 Wednesday, October 11, 2006 8:37 AM
Sivu: 75
Suomi | 75
2 609 001 965 • 11.10.06
Käyttö
Käyttöönotto
Akun asennus
f Käytä vain alkuperäisiä Bosch O-akkuja, joi-
den jännite vastaa sähkötyökalusi tyyppikil-
vessä olevaa jännitettä. Jonkun muun akun
käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipa-
loon.
Aseta suunnanvaihtokytkin 11 keskiasentoon, tahatto-
man käynnistyksen estämiseksi. Työnnä ladattu akku 9
kahvaan, kunnes se lukkiutuu tuntuvasti ja asettuu tasai-
sesti kiinni kahvaan.
Kiertosuunnan asetus (katso kuva B)
Suunnanvaihtokytkimellä 11 voit muuttaa sähkötyöka-
lun kiertosuunnan. Käynnistyskytkimen 12 ollessa pai-
nettuna tämä ei kuitenkaan ole mahdollista.
Kierto oikealle: Porausta ja ruuvinkiertoa varten pai-
nat suunnanvaihtokytkintä 11 vasemmalle vasteeseen
asti.
Kiertosuunnan näyttö oikealle 4 palaa käynnis-
tyskytkinta 12 painettaessa ja moottorin käy-
dessä.
Kierto vasemmalle: Ruuvien ja muttereiden avaa-
mista ja uloskiertoa varten painat suunnanvaihtokytkintä
11 oikealle vasteeseen asti.
Kiertosuunnan näyttö vasemmalle 5 palaa käyn-
nistyskytkinta 12 painettaessa ja moottorin käy-
dessä.
Vääntömomentin asetus
Vääntömomenttiasetuksen säätöpyörällä 2 voit asettaa
tarvittavan vääntömomentin 25 portaassa. Oikein sää-
dettynä, vaihtotyökalu pysähtyy heti, kun ruuvi on kierty-
nyt pinnan tasalle materiaaliin tai, kun asetettu
vääntömomentti on saavutettu. Asennossa ” ” raste-
rikytkin on poissa toiminnasta, esim. porausta varten.
Valitse ruuvien uloskiertoon mahdollisesti suurempi
asetus tai aseta rengas merkille ” ”.
Mekaaninen vaihteenvalinta
f Käytä vaihteenvalitsinta 3 ainoastaan sähkö-
työkalun ollessa pysähdyksissä.
Vaihteenvalitsimella 3 voidaan valita kaksi kierrosluku-
aluetta.
Vaihde I:
Pieni kierroslukualue; työskentelyyn suurien porahalkai-
sijoiden kanssa tai ruuvinvääntöön.
Vaihde II:
Suuri kierroslukualue; työskentelyyn pienien porahalkai-
sijoiden kanssa.
Ellei vaihteenvalitsinta 3 voida työntää vasteeseen asti,
tulee käyttökaraa kiertää hieman porasta.
Käynnistys ja pysäytys
Paina sähkötyökalun käynnistystä varten käynnistys-
kytkintä 12 ja pidä se painettuna.
Lamppu 10 palaa, kun käynnistyskytkintä 12 painetaan
kevyesti ja mahdollistaa ruuvauskohdan valaisun epä-
suotuisissa valo-olosuhteissa.
Sähkötyökalun pysäytys päästämällä käynnistys-
kytkin 12 vapaaksi.
Kierrosluvun asetus
Voit säätää käynnissä olevan sähkötyökalun kierroslu-
kua portaattomasti, riippuen siitä miten syvälle painat
käynnistyskytkintä 12.
Käynnistyskytkimen 12 kevyt painallus aikaansaa alhai-
sen kierrosluvun. Paineen kasvaessa, nousee kierros-
luku.
Täysautomaattinen karalukitus (Auto-Lock)
Poraistukka ja samalla työkalunpidin ovat lukkiu-
tuneena, kun käynnistyskytkintä 12 ei paineta.
Tämä mahdollistaa ruuvien sisäänruuvauksen myös tyh-
jällä akulla sekä tuotteen käytön ruuvitalttana.
Pysäytysjarru
Kun vapautat käynnistyskytkimen 12 jarrutetaan porais-
tukkaa ja täten estetään vaihtotyökalun jälkikäynnin.
Päästä ruuvien sisäänkierrossa käynnistyskytkin 12
vapaaksi vasta, kun ruuvi on kiertynyt työkappaleen pin-
nan tasoon. Ruuvin kanta ei tällöin kierry työkappaleen
sisään.
Työskentelyohjeita
f Laske työkalu ruuvin päälle, ennen kuin kyt-
ket virran. Varo, ettei käynnissä oleva työkalu luis-
kahda pois paikaltaan.
Pehmustettu kahva
Kumipäällysteinen kahvapinta 6 (pehmustettu kahva)
lisää työturvallisuutta ja huolehtii siten sähkötyökalun
kahvan paremmasta kitkasta ja sähkötyökalun käsitte-
lystä.
Kumipäällyste vaikuttaa samalla tärinää vaimentavana.
Vihjeitä
Koneen käytyä pidemmän aikaa pienellä iskuluvulla,
tulee se jäähdyttää, käyttämällä sitä kuormittamatta, täy-
dellä kierrosluvulla n. 3 minuuttia.
Käytä metallia porattaessa vain moitteettomia, teräviä
HSS-poranteriä (suurteho pikaleikkausteräs). Bosch-
lisätervikeohjelma takaa asianmukaisen laadun.
Ennen suurien, pitkien ruuvien kiertoa kovaan materiaa-
liin, tulisi esiporata reikä, jonka halkaisija vastaa ruuvin
kierteen sisäläpimittaa ja jonka syvyys on noin 2
/3 ruuvin
pituudesta.
OBJ_BUCH-213-001.book Page 75 Wednesday, October 11, 2006 8:37 AM
Sivu: 76
76 | Suomi 2 609 001 965 • 11.10.06
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Aseta aina suunnanvaihtokytkin keskiasen-
toon ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia
töitä (esim. huolto, työkalun vaihto jne.) sekä
laitetta kuljetettaessa ja säilytettäessä. Muu-
toin käynnistyskytkimen tahaton painallus muodos-
taa loukkaantumisvaaran.
f Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun
tuuletusaukkoja puhtaana, jotta voit työsken-
nellä hyvin ja turvallisesti.
Jos sähkötyökalussa, huolellisesta valmistuksesta ja
koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee
korjaus antaa Bosch sopimushuollon tehtäväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa
10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy laitteen malli-
kilvestä.
Huolto ja asiakasneuvonta
Räjähdyspiirustuksia ja tietoja varaosista löydät osoit-
teesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21A
01510 Vantaa
✆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+358 (0)9 / 43 59 – 91
Faksi:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+358 (0)9 / 8 70 23 18
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimit-
taa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Vain EU-maita varten:
Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elekt-
roniikkalaitteita koskevan direktiivin
2002/96/EY ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan, tulee käyttökelvot-
tomat sähkötyökalut kerätä erikseen ja
toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Akut/paristot:
Ni-Cd: Nikkeli-kadmium
Huomio: Näissä akuissa on kadmiumia, voimakkaasti
myrkyllistä raskasmetallia.
Ni-MH: Nikkeli-metallihhydridi
Älä heitä akkua/paristoja talousjätteisiin, tuleen tai
veteen. Akut/paristot tulee kerätä, kierrättää tai hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla.
Vain EU-maita varten:
Vialliset tai loppuunkäytetyt akut tulee kierrättää direktii-
vin 91/157/ETY mukaisesti.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
OBJ_BUCH-213-001.book Page 76 Wednesday, October 11, 2006 8:37 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PSR 12-2 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PSR 12-2

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PSR 12-2, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PSR 12-2 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PSR 12-2 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.