Bosch PSM 160 A käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PSM 160 A allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Hiomakone
  • Malli/nimi: PSM 160 A
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Italialainen, Ruotsalainen, Ranska, Espanja, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka, Arabialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 50
Suomi | 51
Bosch Power Tools 1 609 92A 0U8 | (7.4.15)
 Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkö-
työkalujenkanssa.Alkuperäisessäkunnossaolevatpisto-
tulpat ja sopivat pistorasiatvähentävät sähköiskun vaaraa.
 Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
 Äläasetasähkötyökalua alttiiksisateelletai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
 Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyö-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseenpistorasiastavetämällä.Pidäjohtoloitolla
kuumuudesta,öljystä,terävistäreunoistajaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sähköiskun vaaraa.
 Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön so-
veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 Jossähkötyökalunkäyttökosteassaympäristössäeiole
vältettävissä, tulee käyttää vikavirtasuojakytkintä. Vi-
kavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
 Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja nouda-
ta tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käy-
tä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
 Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilö-
kohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulon-
suojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavas-
ta, vähentää loukkaantumisriskiä.
 Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkö-
työkalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähkö-
verkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat
sitä.Joskannatsähkötyökaluasormikäynnistyskytkimellä
tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan käyn-
nistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
 Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.
 Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina tuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit pa-
remminhallitasähkötyökaluaodottamattomissatilanteissa.
 Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 Jospölynimu-jakeräilylaitteitavoidaanasentaa,tulee
sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että niitä käyte-
täänoikeallatavalla.Pölynimulaitteistonkäyttövähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely
 Äläylikuormitalaitetta.Käytäkyseiseentyöhöntarkoi-
tettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen
työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
 Äläkäytä sähkötyökalua, jota eivoida käynnistää ja py-
säyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
 Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osattoimivatmoitteettomasti,eivätkäolepuristukses-
sa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkö-
työkalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet
osatennenkäyttöä.Monentapaturmansyytlöytyväthuo-
nosti huolletuista laitteista.
 Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terä-
viä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
 Käytäsähkötyökaluja,tarvikkeita,vaihtotyökalujajne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
 Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Hiomakoneiden turvallisuusohjeet
 Käytä sähkötyökalua ainoastaan kuivaleikkaukseen.
Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
 Huomio tulipalovaara! Vältä hionta-aineen ja hiomako-
neenylikuumenemista.Tyhjennäainapölysäiliöennen
työtaukoja. Suodatinpussissa, mikrosuodattimessa tai
paperipussissa(tahipölynimurinsuodatinpussissataisuo-
dattimessa) oleva hiomapöly saattaa epäsuotuisissa olo-
suhteissa,kutenkipinästämetalliahiottaessa,syttyäitses-
tään.Erityisenvaarallistaon, joshiomapölyonsekoittunut
lakka-, polyuretaanijäännösten tai muitten kemiallisten ai-
neiden kanssa ja hiottava aines on kuumaa pitkän työru-
peaman jälkeen.
OBJ_BUCH-363-003.book Page 51 Tuesday, April 7, 2015 8:19 AM
Sivu: 51
52 | Suomi
1 609 92A 0U8 | (7.4.15) Bosch Power Tools
 Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkkiin
kiinnitetty työkappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin
kädessä pidettynä.
Tuotekuvaus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Tur-
vallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Laite on tarkoitettu puun, silotteen sekä lakattujen pintojen
kuivaan hiontaan ja kiillotukseen. Se soveltuu erityisesti pro-
fiileihin, kulmiin ja vaikeasti päästäviin kohteisiin.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Käynnistyskytkin
2 Pölysäiliö täydellisenä (Microfilter System)
3 Pölysäiliön lukkovipu
4 Hiomapaperi *
5 Hiomalevy
6 SDS-liuku hiomalevyn vapauttamiseen
7 Poistoilma-adapteri
8 Suodatin (Microfilter System)
9 Imuadapteri*
10 Imuletku*
11 Lamellilisälaite*
12 Hiomakielen hiomapaperi*
13 Litteä hiomakieli*
14 Soikea hiomakieli*
15 Kahva (eristetty kädensija)
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.
Tekniset tiedot
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty EN 60745-2-4 mukaan.
Sähkötyökalun tyypillinen A-painotettu äänenpainetaso on
76 dB(A). Epävarmuus K=3 dB.
Melutaso saattaa työn aikana ylittää 80 dB(A).
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epävarmuus K mitattuna EN 60745-2-4 mukaan:
ah=5,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu normissa
EN 60745 standardoidun mittausmenetelmän mukaisesti ja
sitävoidaankäyttääsähkötyökalujenkeskinäiseenvertailuun.
Se soveltuu myös värähtelyrasituksen väliaikaiseen arvioin-
tiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua käytetään kuitenkin muihin
käyttötarkoituksiin, erilaisilla lisävarusteilla, poikkeavilla
käyttötarvikkeilla tai riittämättömästi huollettuna, silloin vä-
rähtelytaso saattaa poiketa ilmoitetusta arvosta. Tämä saat-
taa kasvattaa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomat-
tavasti.
Värähtelyrasituksen tarkaksi arvioimiseksi tulee huomioida
myös ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjäkäynnillä.
Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajaksonvärähtelyrasi-
tusta.
Määrittele tarvittavat lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojele-
miseksi värähtelyn vaikutuksilta, esimerkiksi: Sähkötyökalu-
jenjakäyttötarvikkeidenhuolto,käsienpitäminenlämpiminä,
työprosessien organisointi.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksinomaisella vastuulla, että kohdassa ”Tekni-
set tiedot” kuvattu tuote vastaa direktiivien
2011/65/EU,19. huhtikuuta 2016 asti: 2004/108/EY,
20. huhtikuuta 2016 alkaen: 2014/30/EU ja direktiivin,
2006/42/EY kaikkia asiaankuuluvia vaatimuksia ja direktii-
veihin tehtyjä muutoksia ja on seuraavien standardien mukai-
nen: EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 07.04.2015
Yhdistelmähiomakone PSM 160 A
Tuotenumero 3 603 C77 0..
Ottoteho W 160
Tyhjäkäyntikierrosluku min-1
12000
Tyhjäkäyntivärähtelytaajuus min-1
24000
Hiomapaperin pinta-ala cm2
104
Värähtely-ympyrän halkaisija mm 1,6
Paino vastaa EPTA-Procedure
01/2003 kg 1,4
Suojausluokka /II
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja
maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-363-003.book Page 52 Tuesday, April 7, 2015 8:19 AM
Sivu: 52
Suomi | 53
Bosch Power Tools 1 609 92A 0U8 | (7.4.15)
Asennus
 Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
Pölyn ja lastun poistoimu
 Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muutamien
puulaatujen, kivennäispölyt ja metallipölyt voivat olla ter-
veydelle vaarallisia. Pölyn kosketus tai hengitys saattaa ai-
heuttaa käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille allergisia
reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Määrättyjäpölyjä,kutentammen-taipyökinpölyäpidetään
karsinogeenisina, eritoten yhdessä puukäsittelyssä käy-
tettyjen lisäaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).
Asbestipitoisia aineita saavat käsitellä vain ammattilaiset.
– Käytä materiaalille soveltuvaa pölynimua, jos se on
mahdollista.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat säännökset koskien
käsiteltäviä materiaaleja.
 Vältä pölynkertymää työpaikalla. Pöly saattaa helposti
syttyä palamaan.
Sisäinen pölynimu pölysäiliöön (katso kuva A1 – A4)
Aseta pölysäiliö 2 poistoilmanysään 7 lukkiutumiseen asti.
Tyhjennä pölysäiliö 2 painamalla painiketta pölysäiliön 3 kyl-
jessä (). Vedä pölysäiliö irti alaspäin ().
Ennen pölysäiliön 2 avaamista tulisi sinun kuvan osoittamalla
tavalla koputtaa pölysäiliö kiinteää alustaa vasten, jotta pöly
irtoaisi suodatinpanoksesta.
Tartu pölysäiliötä 2 tartuntasyvennyksestä, käännä suodatin-
panos 8 pois ylöspäin, ja tyhjennä pölysäiliö. Puhdista suoda-
tinpanoksen lamellit 8 pehmeällä harjalla.
Ulkopuolinen poistoimu (katso kuva B)
Työnnä imuadapteri 9 poistoilmanysään 7. Tarkista, että
imuadapterin lukkovipu lukkiutuu. Imuadapteriin 9 voidaan
liitää imuletku, jonka halkaisija on 19 mm.
Liitä imuletku 10 pölynimuriin (lisätarvike). Katsauksen liittä-
misestä eri pölynimureihin löydät tämän ohjeen lopusta.
Irrota imuadapteri9 painamallasentakanaolevialukkovipuja
yhteen ja vetämällä imuadapteri irti.
Pölynimurin tulee soveltua työstettävälle materiaalille.
Käytäerikoisimuriaterveydelleerityisenvaarallisten,karsino-
geenisten tai kuivien pölyjen imurointiin.
Hiomapaperin vaihto (katso kuva C)
Poista lika ja pöly hiomalevystä 5 esim. siveltimellä ennen uu-
den hiomapaperin kiinnittämistä.
Tarkista parhaan mahdollisen pölynpoiston varmistamiseksi,
että hiomapaperin aukot ovat hiomalevyn reikien kohdalla.
Hiomalevyssä 5 on tarrakudos, jotta tarrakiinnitteiset hioma-
paperit voidaan kiinnittää nopeasti ja yksinkertaisesti.
Koputahiomalevyn5 tarrakudostapuhtaaksiennenhiomapa-
perin 4 kiinnitystä mahdollisimman hyvän tartunnan mahdol-
listamiseksi.
Sähkötyökalussa on kaksi hiomapaperia, joita kulumisen mu-
kaan voidaan vaihtaa myös erikseen.
 Käytä laitetta ainoastaan, kun molemmat hiomapape-
rit on asennettu.
 Käytä vain saman karkeuden omaavia hiomapapereita.
Asetahiomapaperi4hiomalevyn5toistalaitaapitkinjasitten
hiomalevyyn painaen se tiukasti kiinni.
Poista hiomapaperi 4 tarttumalla siihen yhdestä kulmasta ja
vetämällä se irti hiomalevystä 5.
Laitteessa voidaan käyttää Bosch-kärkihiomakoneen hioma-
paperia.
Muut hiomatarvikkeet, kuten villavuota/kiillotushupa kiinnite-
tään hiomalevyyn samalla tavalla.
Hiomapaperin valinta
Riippuen hiottavasta materiaalista ja pinnan halutusta hioma-
tehosta on saatavissa erilaisia hiomapapereita:
Käytä villavuotaa/kiillotushuopaa erityisesti metallin ja kiven
viimeistelyyn ja kiillotukseen.
Riippuen työkappaleen halutusta pinnan viimeistelyasteesta
tulee käyttää erilaista villavuotaa tai kiillotushuopaa.
Hiomalevyn vaihto (katso kuva D)
 Työnnä SDS-liuku hiomalevyn vapauttamiseen 6 vastee-
seen asti oikealle.
 Poista hiomalevy 5.
 Vie hiomalevy 5 alhaaltapäin hiomalevyn kiinnitystä vas-
ten ja paina voimakkaasti.
 Työnnä SDS-liuku hiomalevyn vapauttamiseen 6 vastee-
seen asti vasemmalle.
Jos esimerkiksi hiomapaperin etureuna on kulunut loppuun,
voidaan myös koko hiomalevy irrottaa ja – asentaa takaisin
120° – käännettynä.
Erikoishiomalevyt
Voit vaihtaa toimitukseen kuuluva hiomalevy 5 lisätarvikkee-
na saatavaan erikoishiomalevyyn.
Erikoishiomalevyn asennustapahtuu kuten toimitukseen kuu-
luvan hiomalevyn.
Kaikkien hiomatarvikkeiden kiinnitys ja irrotus tehdän kuten
alkuperäisen hiomapaperin vaihto.
Lamellilisälaite (katso kuva E)
Lamellilisälaitteen 11 käyttö mahdollistaa erityisen vaikeasti
päästävien kohteiden työstön, kuten esim. lamellit ikkunois-
sa, kaapeissa ja ovissa.
Karkeus
Kaikkien materiaalien hiontaan (esim.
puu, maali-, täytemaali-, lakkapinta, ko-
va ja pehmeä puu, lastulevy ja metalli).
40–180
Karkeiden, höyläämättömien palkkien
ja lautojen esihiontaan
karkea 40
Tasohiontaan ja pienien epätasaisuuk-
sien tasoitukseen
keskikar-
kea
80, 120
Kovan puun viimeistely- ja
hienohiontaan
hieno 180
OBJ_BUCH-363-003.book Page 53 Tuesday, April 7, 2015 8:19 AM
Sivu: 53
54 | Ελληνικά
1 609 92A 0U8 | (7.4.15) Bosch Power Tools
Litteä hiomakieli (katso kuva F)
Litteä hiomakieli 13 mahdollistaa esim. työstön kapeissa ra-
oissa ja ahtaissa väleissä.
Soikea hiomakieli (katso kuva G)
Soikea hiomakieli 14 mahdollistaa pyöristysten ja onttojen
esineiden tai sisäänpäin kaarevien pintojen työstön esim.
huonekaluissa, kaiteissa tai lämpöpattereissa.
Käyttö
Käyttöönotto
 Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.
230 V merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös 220 V
verkoissa.
Käynnistys ja pysäytys
Kallista käyttöönottoa varten sähkötyökalun käynnistyskyt-
kintä 1 oikealle asentoon ”I”.
Sähkötyökalun pysäyttämiseksi kallistat käynnistyskytkintä
1 vasemmalle asentoon ”0”.
Käynnistä energiansäästön takia sähkötyökalu vain, kun käy-
tät sitä.
Työskentelyohjeita
 Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
 Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt, ennen
kuin asetat sen pois käsistäsi.
Poistoteho hiottaessa määräytyy pääasiassa hiomapaperin
valinnalla.
Vain moitteettomassa kunnossa olevat hiomapaperit antavat
hyvän hiontatehon ja säästävät sähkötyökalua.
Kiinnitä huomiota tasaiseen puristuspaineeseen hiomapape-
rin kestoiän kasvattamiseksi.
Paineenturhalisäämineneiparannahiontatehoa,vaanjohtaa
laitteen ja hiomapaperin voimakkaampaan kulumiseen.
Kulmien, reunojen ja vaikeasti päästävien alueiden tarkassa
hionnassa voidaan myös käyttää pelkästään hiomalevyn kär-
keä tai reunaa.
Hiomapaperi, jolla on hiottu metallia, ei tulisi käyttää muita
materiaaleja varten.
Käytä vain alkuperäisiä Bosch-hiomatarvikkeita.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
 Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun tuuletusau-
kot puhtaina, jotta voit työskennellä hyvin ja turvalli-
sesti.
Jos liitäntäjohdon vaihto on välttämätön, tulee tämän suorit-
taa Bosch tai Bosch-sähkötyökalujen sopimushuolto turvalli-
suuden vaarantamisen välttämiseksi.
Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja
varaosista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Boschin asiakaspalvelu auttaa mielellään sinua tuotteitamme
ja niiden lisätarvikkeita koskevissa kysymyksissä.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch.fi
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa
ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektro-
niikkalaitteita koskevan direktiivin
2012/19/EU ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan tulee käyttökelvotto-
mat sähkötyökalut kerätä erikseen ja toimit-
taa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Ελληνικά
Υποδείξεις ασφαλείας
Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργα-
λεία
Διαβάστε όλες τις υποδείξεις
ασφαλείας και τις οδηγίες. Αμέ-
λειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδη-
γιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρούς τραυματισμούς.
Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες
για κάθε μελλοντική χρήση.
Ο ορισμός «Ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις προ-
ειδοποιητικές υποδείξεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία
πουτροφοδοτούνταιαπότοηλεκτρικόδίκτυο(μεηλεκτρικόκα-
λώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται
από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).
OBJ_BUCH-363-003.book Page 54 Tuesday, April 7, 2015 8:19 AM

Kysymykset & vastaukset

Yhdistelmähiomakone Bosch PSM 160 A. Hiomakoneen pohja on silitysraudan muotoinen, ja koostuu kahdesta palasta. Ongelmani on, että takimmaisessa palassa on tarrapinta niin kulunut, että siihen ei tartu enää hiomapaperi kiinni. Saako pinnan taivutettua irti ja vaihdettua / tai onko takimmainen hiomalevyosa irrotettavissa ja onko siihen saatavissa minkäänlaista varaosaa?

Käyttäjä jouni vannas lisäsi tämän 10 kuukautta sitten

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PSM 160 A

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PSM 160 A, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PSM 160 A käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PSM 160 A suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.