Bosch PSB 780-2 RE käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PSB 780-2 RE allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Porakone
  • Malli/nimi: PSB 780-2 RE
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 92
Suomi | 93
2 609 002 333 • 4.6.07
Sähkötyökalujen yleiset tur-
vallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet. Turvallisuusohjeiden noudat-
tamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipa-
loon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tule-
vaisuutta varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu”
käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojoh-
dolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojoh-
toa).
1) Työpaikan turvallisuus
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin
valaistuna. Työpaikan epäjärjestys tai valaise-
mattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
b) Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdys-
alttiissa ympäristössä, jossa on palavaa
nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalu
muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyttää
pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyö-
kalua käyttäessäsi. Voit menettää laitteesi hal-
linnan, huomiosi suuntautuessa muualle.
2) Sähköturvallisuus
a) Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia
pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muuttaa
millään tavalla. Älä käytä mitään pistora-
sia-adaptereita maadoitettujen sähkötyö-
kalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa
olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentä-
vät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pin-
toja, kuten putkia, pattereita, liesiä tai jää-
kaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi
on maadoitettu.
c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle
tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkö-
työkalun sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
d) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä
sitä sähkötyökalun kantamiseen, ripusta-
miseen tai pistotulpan irrottamiseen pisto-
rasiasta vetämällä. Pidä johto loitolla
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sot-
keutuneet johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä
ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa
jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojoh-
don käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa
ympäristössä ei ole vältettävissä, tulee
käyttää vikavirtasuojakytkintä. Vikavirtasuo-
jakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
3) Henkilöturvallisuus
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskente-
lyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyö-
kalua käyttäessäsi. Älä käytä mitään
sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huu-
meiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaiku-
tuksen alaisena. Hetken tarkkaamattomuus
sähkötyökalua käytettäessä, saattaa johtaa vaka-
vaan loukkaantumiseen.
b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojala-
seja. Henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttö,
kuten pölynaamarin, luistamattomien turvaken-
kien, suojakypärän tai kuulonsuojaimien, riippuen
sähkötyökalun lajista ja käyttötavasta, vähentää
loukaantumisriskiä.
c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista,
että sähkötyökalu on poiskytkettynä,
ennen kuin liität sen sähköverkkoon ja/tai
liität akun, otat sen käteen tai kannat sitä.
Jos kannat sähkötyökalua sormi käynnistyskytki-
mellä tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pisto-
rasiaan, käynnistyskytkimen ollessa
käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat,
ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työ-
kalu tai avain, joka sijaitsee laitteen pyörivässä
osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
e) Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huo-
lehdi aina tukevasta seisoma-asennosta ja
tasapainosta. Täten voit paremmin hallita säh-
kötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
f) Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita.
Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja.
Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla
liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pit-
kät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan
asentaa, tulee sinun tarkistaa, että ne on
liitetty ja että ne käytetään oikealla tavalla.
Pölynimulaitteiston käyttö vähentää pölyn aiheut-
tamia vaaroja.
4) Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsit-
tely
a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen
työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopi-
vaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet parem-
min ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mestä. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käyn-
nistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä, on
vaarallinen ja se täytyy korjata.
VAROITUS
Sivu: 93
94 | Suomi 2 609 002 333 • 4.6.07
c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen
kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita
tai siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi.
Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkötyökalun
tahattoman käynnistyksen.
d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottu-
vilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sellais-
ten henkilöiden käyttää sähkötyökalua,
jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat
henkilöt.
e) Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista,
että liikkuvat osat toimivat moitteetto-
masti, eivätkä ole puristuksessa sekä, että
siinä ei ole murtuneita tai vahingoittuneita
osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitalli-
sesti sähkötyökalun toimintaan. Anna kor-
jata nämä vioittuneet osat ennen käyttöä.
Monen tapaturman syyt löytyvät huonosti huolle-
tuista laitteista.
f) Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.
Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut, joiden
leikkausreunat ovat teräviä, eivät tartu helposti
kiinni ja niitä on helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihto-
työkaluja jne. näiden ohjeiden mukaisesti.
Ota tällöin huomioon työolosuhteet ja
suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön,
saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
5) Huolto
a) Anna ainoastaan koulutettujen ammatti-
henkilöiden korjata sähkötyökalusi ja
hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä
varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Laitekohtaiset turvallisuus-
ohjeet
f Käytä kuulosuojaimia iskuporakoneita käy-
tettäessä. Melu saattaa aiheuttaa kuulon mene-
tystä.
f Käytä sähkötyökalun mukana toimitettuja
lisäkahvoja. Sähkötyökalun hallinnan menettämi-
nen saattaa johtaa loukkaantumisiin.
f Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien
syöttöjohtojen paikallistamiseksi, tai käänny
paikallisen jakeluyhtiön puoleen. Kosketus
sähköjohtoon saattaa johtaa tulipaloon ja sähkö-
iskuun. Kaasuputken vahingoittaminen saattaa joh-
taa räjähdykseen. Vesijohtoputken puhkaisu
aiheuttaa aineellista vahinkoa.
f Pysäytä sähkötyökalu välittömästi, jos vaih-
totyökalu lukkiutuu. Varaudu voimakkaisiin
vastamomentteihin, jotka syntyvät takais-
kussa. Vaihtotyökalu lukkiutuu, kun:
— sähkötyökalua ylikuormitetaan tai
— se kallistuu työstettävässä työkappaleessa.
f Tartu sähkötyökaluun ainoastaan eristetyistä
pinnoista, tehdessäsi työtä, jossa saattaisit
osua piilossa olevaan sähköjohtoon tai sahan
omaan sähköjohtoon. Kosketus jännitteiseen
johtoon saattaa myös sähkötyökalun metalliosat jän-
nitteisiksi ja johtaa sähköiskuun.
f Pidä työn aikana sähkötyökalua kaksin käsin
ja ota tukeva seisoma-asento. Sähkötyökalua
pystyy ohjaamaan varmemmin kahdella kädellä.
f Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvi-
penkissä kiinnitetty työkappale pysyy tukevammin
paikoillaan, kuin kädessä pidettynä.
f Älä koskaan työstä asbestipitoista ainetta.
Asbestia pidetään karsinogeenisena.
f Noudata suojatoimenpiteitä, jos työssä saat-
taa syntyä terveydelle vaarallista, palavaa tai
räjähdysaltista pölyä. Esimerkiksi: Monia pölyjä
pidetään karsinogeenisina. Käytä pölynsuojanaama-
ria ja pölyn-/lastunimua, jos se on liitettävissä.
f Pidä työpaikka puhtaana. Materiaalien sekoituk-
set ovat erityisen vaarallisia. Kevytmetallipöly saat-
taa syttyä palamaan tai räjähtää.
f Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt,
ennen kuin asetat sen pois käsistäsi. Vaihto-
työkalu saattaa juuttua kiinni johtaen sähkötyökalun
hallinnan menettämiseen.
f Älä koskaan käytä sähkötyökalua, jonka
verkkojohto on viallinen. Älä kosketa vaurioi-
tunutta johtoa ja irrota pistotulppa pistorasi-
asta, jos johto vaurioituu työn aikana.
Vahingoittunut johto kasvattaa sähköiskun vaaraa.
Toimintaselostus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet. Turvallisuusohjeiden noudattami-
sen laiminlyönti saattaa johtaa sähköis-
kuun, tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Laite on tarkoitettu iskuporaukseen tiileen, betoniin ja
kiveen sekä poraamiseen puuhun, metalliin, keramiik-
kaan ja muoviin. Koneet, joissa on elektroninen säätö
sekä kierto oikealle/vasemmalle, soveltuvat myös ruu-
vinvääntöön ja kierteitykseen.
Sivu: 94
Suomi | 95
2 609 002 333 • 4.6.07
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasi-
vussa olevaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Pikaistukka
2 Vaihtokytkin ”Poraus/iskuporaus”
3 Kiertosuunnan näyttö, kierto oikealle
(PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA)
4 Kiertosuunnan näyttö, kierto vasemmalle
(PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA)
5 Stand-by-näyttö (PSB 1000-2 RCE/
PSB 1000-2 RCA)
6 Ylikuormitussuojan näyttö
(PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA)
7 Säätöpyörä ”Speed Control”
(PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA)
8 Käynnistyskytkimen lukituspainike
9 Käynnistyskytkin
10 Suunnanvaihtokytkin
11 Vaihteenvalitsin
12 Lisäkahva, jossa kiinnitys poistoimulaitetta varten*
13 Syvyydenrajoittimen säätöpyörä*
14 Teleskooppiohjain*
15 Pölysäiliön irrotuspainikkeet*
16 Pölysäiliö*
17 Pölyn tiivisterengas*
18 Adapteri iskuporakoneeseen liitäntää varten*
19 Lisäkahvan säädön siipiruuvi
20 Pölysäiliön lukitsin*
21 Suodatinpanos (mikro suodatinjärjestelmä)*
22 Syvyydenrajoittimen säätöpainike
23 Lisäkahva*
24 Syvyydenrajoitin*
25 Etummainen rengas
26 Taimmainen rengas
27 Ruuvauskärki *
28 Yleispidin*
29 Kuusiokoloavain**
30 Kierroslukuasetuksen säätöpyörä
(PSB 700-2 RE/PSB 780-2 RE/PSB 800-2 RA
31 Kiertosuunnan näyttö, kierto oikealle
(PSB 700-2 RE/PSB 780-2 RE/PSB 800-2 RA
32 Kiertosuunnan näyttö, kierto vasemmalle
(PSB 700-2 RE/PSB 780-2 RE/PSB 800-2 RA
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei
kuulu vakiotoimitukseen.
**yleismallinen (ei kuulu toimitukseen)
Melu-/tärinätiedot
Mittausarvot määritetty EN 60745 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on:
Äänen painetaso 97 dB(A); äänen tehotaso
108 dB(A). Epävarmuus K=3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisumma)
mitattuna EN 60745 mukaan:
Poraus metalliin: Värähtelyemissioarvo ah =3,7 m/s2
,
epävarmuus K =1,5 m/s2
,
Iskuporaus betoniin: Värähtelyemissioarvo
ah =21 m/s2
, epävarmuus K =2,3 m/s2
,
Ruuvinvääntö: Värähtelyemissioarvo ah <2,5 m/s2
,
epävarmuus K =1,5 m/s2
.
Näissä ohjeissa ilmoitettu värähtely-
taso on mitattu EN 60745 standar-
doitulla mittausmenetelmällä ja sitä voidaan käyttää
laitevertailussa.
Värähtelytaso muuttuu riippuen laitteen käytöstä ja se
saattaa monesti ylittää tässä ohjeessa mainittua arvoa.
Värähtelyrasitusta saatetaan aliarvioida, jos sähkötyö-
kalua säännöllisesti käytetään tällä tavalla.
Huomio: Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten
määrätyn työaikajakson aikana tulisi ottaa huomioon
myös se aika, jolloin laite on sammutettuna tai käy,
mutta sitä ei tosiasiassa käytetä. Tämä saattaa selvästi
pienentää koko työaikajakson värähtelyrasitusta.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa
”Tekniset tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia stan-
dardeja tai standardoituja asiakirjoja: EN 60745 direk-
tiivien 89/336/ETA, 98/37/EY (28.12.2009 asti),
2006/42/EY (29.12.2009 alkaen) määräysten mukaan.
20.11.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
VAROITUS
Sivu: 95
96 | Suomi 2 609 002 333 • 4.6.07
Tekniset tiedot
Asennus
Pölyn ja lastun poistoimu
f Käytä poistoimulaitetta vain betonin, tiilen ja
muurauksen työstössä. Puu- ja muovilastut saat-
tavat helposti aiheuttaa tukoksia.
f Huomio tulipalovaara! Älä työstä mitään
metallia, kun poistoimulaite on asennettuna.
Kuumat metallilastut voivat sytyttää poistoimulait-
teen osia tuleen.
Parhaan mahdollisen poistoimun aikaansaamiseksi
tulee noudattaa seuraavia ohjeita:
• Tarkista, että poistoimulaite tiivistää hyvin työkappa-
leeseen tai seinään. Täten aikaansaadaan samanai-
kaisesti helpommin reikä kohtisuoraan.
• Työskentele aina suurimmalla kierrosluvulla, kun
käytät poistoimulaitetta.
Iskuporakone PSB 700-2 RE PSB 780-2 RE PSB 800-2 RA PSB 1000-2 RCA
PSB 1000-2 RCE
Tuotenumero 3 603 A72 5.. 3 603 A72 7.. 3 603 A72 7.. 3 603 A72 8..
Ottoteho W 701 800 800 1010
Antoteho W 360 420 420 530
Tyhjäkäyntikierrosluku
– 1. vaihde
– 2. vaihde
min-1
min-1
0–800
0–2600
0–1100
0–2800
0–1100
0–2800
0–1100
0–2800
Iskuluku min-1
44200 47600 47600 47600
Nimellinen vääntömomentti
(1./2. vaihde/asento ”S”) Nm 4,4/1,3/– 2,9/1,2/– 2,9/1,2/– 2,6/1,0/2,6
Vääntömomentti suurimmalla
antoteholla (1./2. vaihde/
asento ”S”) Nm 25/9/– 30/11/– 30/11/– 22*
/9*
/33
Kierrosluvun esivalinta z z z z
Kierto oikealle/vasemmalle z z z z
Karan kaulan Ø mm 43 43 43 43
poran maks. Ø (1./2. vaihde)
– Muuraus
– Betoni
– Teräs
– Puu
mm
mm
mm
mm
22/16
20/13
13/8
40/25
22/16
20/13
13/8
40/25
22/16
20/13
13/8
40/25
22/16
20/13
16/8
40/25
maks. ruuvin Ø mm 8 10 10 12
Istukan kiinnitysalue mm 1,5–13 1,5–13 1,5–13 1,5–13
Paino vastaa EPTA-Procedure
01/2003 kg 2,4 2,4 2,4 2,4
Suojausluokka /II /II /II /II
*
Elektroninen poiskytkentä
Tiedot koskevat 230/240 V nimellisjännitettä [U]. Alhaisemmalla jännitteellä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaih-
della.
Ota huomioon sähkötyökalusi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksittäisten koneiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
Sivu: 96
Suomi | 97
2 609 002 333 • 4.6.07
• Vedä ensin poranterä poranreiästä kun olet saavut-
tanut halutun poraussyvyyden ja pysäytä iskupora-
kone vasta sen jälkeen.
• Tarkista säännöllisesti suodatinpanoksen 21 tila.
Jos suodatinpanos on vahingoittunut, on se heti
vaihdettava.
• Erityisesti porattaessa suurilla porilla, saattaa pölyn
tiivisterengas 17 kulua. Vaihda pölyn tiivisterengas
jos se on vioittunut.
Poistoimulaitteen asennus (katso kuva A)
Käännä adapteri 18 vasteeseen asti oikealle (oikeakäti-
nen käyttö) tai vasemmalle (vasenkätinen käyttö), työta-
van mukaan ja työnnä teleskooppiohjain 14 lisäkahvan
12 vastaavaan aukkoon.
Avaa siipiruuvi 19 ja asenna lisäkahva 12 asennettuine
poistoimulaitteineen iskuporakoneen karan kaulaan
niin, että adapteri 18 osuu pikaistukan vastaavan aukon
kohdalle. Kiristä siipiruuvi 19.
Poistoimulaitteen puhdistus (katso kuva B)
Työnnä sulku 20 ylöspäin tai tyhjennä pölysäiliö 16,
ennen kuin irrotat poistoimulaitteen.
Pölysäiliö 16 riittää noin 40 poraukseen 6 mm porante-
rällä.
Imutehon heikentyessä tai pölysäiliön 16 ollessa puoli-
täynnä, tulee pölysäiliö 16 tyhjentää. Paina irrotuspai-
nikkeita 15 ja poista pölysäiliö 16.
Vedä suodatinpanos 21 ulos pölysäiliöstä. Tyhjennä ja
puhdista pölysäiliö 16. Puhdista suodatinpanos 21
koputtamalla pöly irti.
Tarkista suodatinpanoksen 21 kunto ja vaihda se tarvit-
taessa uuteen.
Aseta suodatinpanos 21 pölysäiliöön 16 ja aseta pöly-
säiliö 16 ensin poistoimulaitteeseen altapäin ja kallista
sitä kunnes se lukkiutuu yläreunastaan.
Poistoimulaitteen irrotus
Avaa siipiruuvi 19 ja vedä lisäkahva 12 asennetulla pois-
toimulaitteella irti iskuporakoneen karan kaulasta.
Käännä adapteri 18 vasteeseen asti ja vedä teleskoop-
piohjain 14 irti lisäkahvasta 12.
Lisäkahva (Mallit, joissa on pölyn pois-
toimu)
f Käytä sähkötyökalua ainoastaan lisäkahvan
12 kanssa.
Voit käyttää lisäkahvaa 12 joko poistoimulaitteen
kanssa tai ilman sitä. Lisäkahva 12 voidaan kiinnittää
kahteen eri asentoon, katso kappale ”Poistoimulaitteen
asennus”.
Poraussyvyyden asetus (katso kuva C)
Poraussyvyyttä ”X” voidaan säätää asennetulla poistoi-
mulaitteella.
Aseta poranterä poraistukkaan ja kiristä istukkaa kappa-
leessa ”Työkalunvaihto” selostetulla tavalla. Kierrä
syvyydenrajoittimen säätörengasta 13 alaspäin kunnes
se voidaan työntää telskooppiohjaimeen 14. Aseta säh-
kötyökalu, sitä käynnistämättä, tiukasti porattavan pin-
nan reunaa vasten niin, että poranterä ulottuu halutun
poraussyvyyden ”X” verran ulos poistoimulaitteesta.
Työnnä syvyydenrajoittimen säätörengas 13 lisäkah-
vaan 12 ja kierrä sitten säätörengasta ylöspäin, mitatun
etäisyyden lukitsemiseksi.
Lisäkahva (Mallit, joissa ei ole pölyn
poistoimua) (katso kuvat D–E)
f Käytä supistushylsyä vain lisäkahvan 23
kanssa.
Voit mielivaltaisesti kääntää lisäkahvaa 23, löytääksesi
varman ja vaivattoman työskentelyasennon.
PSB 700-2 RE (katso kuva D)
Kierrä lisäkahvan säädön siipiruuvia 19 vastapäivään ja
käännä lisäkahva 23 haluttuun asentoon. Kiristä tämän
jälkeen siipiruuvia 19 uudelleen, kiertämällä sitä myötä-
päivään.
PSB 780-2 RE/PSB 1000-2 RCE (katso kuva E)
Kierrä lisäkahvan 23 alempi osa vastapäivään ja käännä
lisäkahva 23 haluttuun asentoon. Kiristä tämän jälkeen
lisäkahva 23 uudelleen, kiertämällä sitä myötäpäivään.
Poraussyvyyden asetus (katso kuvat D–E)
Syvyydenrajoittimella 24 voidaan haluttu poraussyvyys
X määrätä.
Paina syvyydenrajoittimen painiketta 22 ja aseta syvyy-
denrajoitin lisäkahvaan 23.
Syvyydenrajoittimen 24 rihlat tulee osoittaa ylöspäin.
Vedä syvyydenrajoitin niin kauas ulos, että poranterän
kärjen ja syvyydenrajoittimen kärjen väli vastaa haluttua
poraussyvyyttä X.
Työkalunvaihto
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia
sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
Pikaistukka
(PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA/
PSB 800-2 RA/PSB 780-2 RE) (katso kuva F)
Poraistukka on lukkiutuneena, kun käynnistyskytkintä 9
ei paineta. Tämä mahdollistaa poraistukassa olevan työ-
kalun nopean ja helpon vaihdon.
Avaa pikaistukka 1 kiertämällä sitä suuntaan n, kunnes
työkalu voidaan asettaa siihen. Aseta työkalu.
Kierrä pikaistukan 1 hylsyä käsin voimakkaasti suuntaan
o, kunnes rasteriääntä ei enää kuulu. Istukka lukkiutuu
täten automaattisesti.
Lukitus aukeaa taas, kun hylsyä kierretään vastakkai-
seen suuntaan työkalun irrottamiseksi.
Sivu: 97
98 | Suomi 2 609 002 333 • 4.6.07
Pikaistukka (PSB 700-2 RE)
(katso kuva G)
Pidä pikaporanistukan 1 taimmainen rengas 26 paikal-
laan ja kierrä etummaista rengasta 25 suuntaan n, kun-
nes työkalu voidaan työntää paikoilleen. Aseta työkalu.
Pidä pikaistukan 1 taimmaista rengasta 26 paikallaan ja
kierrä etummaista rengasta 25 voimakkasti käsin suun-
taan o, kunnes raksahdusääntä ei enää kuulu. Istukka
lukkiutuu täten automaattisesti.
Lukitus aukeaa taas, kun etummaista rengasta 25 kier-
retään vastakkaiseen suuntaan.
Ruuvinkiertotyökalut (katso kuvat H–I)
Ruuvauskärkiä 27 käytettäessä tulisi aina käyttää myös
kärkien yleispidintä 28. Käytä vain ruuvin kantaan sopi-
via ruuvauskärkiä.
Ruuvinvääntöä varten tulee vaihtokytkin ”Poraus/isku-
poraus” 2 aina asettaa tunnukselle ”Poraus”.
Poraistukan vaihto
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia
sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
Poranistukan irrotus (katso kuva J)
Irrota lisäkahva ja aseta vaihteenvalitsin 11 keskiasen-
toon 1. ja 2. vaihteen väliin.
Työnnä teräspuikko Ø 4 mm ja n. 50 mm pitkä karan
kaulan poraukseen porankaran lukitsemiseksi.
Kiinnitä kuusiokoloavaimen 29 lyhyempi sanka pikais-
tukkaan 1.
Aseta sähkötyökalu tukevalle alustalle, esim. työpen-
kille. Pidä kiinni sähkötyökalusta ja irrota pikaistukka 1
kiertämällä kuusiokoloavainta 29 suuntaan n. Kiinni-
juuttunut poraistukka irrotetaan kevyellä lyönnillä kuu-
siokoloavaimen 29 pidemmälle varrelle. Poista
kuusiokoloavain pikaistukasta ja kierrä pikaistukka
kokonaan irti.
Poranistukan asennus (katso kuva K)
Pikaistukan asennus tapahtuu käänteisessä järjestyk-
sessä.
Poista taas terästappi porauksesta istukan
asennuksen jälkeen.
Istukka tulee kiristää paikoilleen n.
50–55 Nm kiristysmomentilla.
Käyttö
Käyttöönotto
f Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen
jännitteen tulee vastata laitteen tyyppikil-
vessä olevia tietoja. 230 V merkittyjä laitteita
voidaan käyttää myös 220 V verkoissa.
Stand-by-näyttö (PSB 1000-2 RCE/
PSB 1000-2 RCA)
Stand-by-näyttö 5 palaa, kun pistotulppa on liitetty verk-
kojännitteeseen. Jos sähkötyökalua ei voi käynnistaa
Stand-by-näytön palaessa on se toimitettava Bosch-
sopimushuoltoon.
Kiertosuunnan asetus (katso kuva L)
Suunnanvaihtokytkimellä 10 voit muuttaa sähkötyöka-
lun kiertosuunnan. Käynnistyskytkimen 9 ollessa painet-
tuna tämä ei kuitenkaan ole mahdollista.
Kierto oikealle: Poraamista ja ruuvien kiristämistä var-
ten painat suunnanvaihtokytkintä 10 oikealle vastee-
seen asti.
PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA: Kiertosuunnan
näyttö oikealle 3 palaa.
PSB 700-2 RE/PSB 780-2 RE/PSB 800-2 RA: Kier-
tosuunnan näyttö oikealle 31 osoittaa valitun kierto-
suunnan.
Kierto vasemmalle: Ruuvien avaamista ja uloskiertoa
varten painat suunnanvaihtokytkintä 10 vasemmalle
vasteeseen asti.
PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA: Kiertosuunnan
näyttö vasemmalla 4 palaa.
PSB 700-2 RE/PSB 780-2 RE/PSB 800-2 RA: Kier-
tosuunnan näyttö vasemmalle 32 osoittaa valitun kierto-
suunnan.
Käyttömuodon asetus
Poraus ja ruuvinvääntö
Aseta vaihtokytkin 2 tunnukselle ”Poraus”.
Iskuporaus
Aseta vaihtokytkin 2 tunnukselle ”Iskupo-
raus”.
Vaihtokytkin 2 lukkiutuu tuntuvasti, ja sitä voi käyttää
myös moottorin käydessä.
Käynnistys ja pysäytys
Paina sähkötyökalun käynnistystä varten käynnistys-
kytkintä 9 ja pidä se painettuna.
Lukitse painettu käynnistyskytkin 9 painamalla lukitus-
painiketta 8.
Sivu: 98
Suomi | 99
2 609 002 333 • 4.6.07
Pysäytä sähkötyökalu päästämällä käynnistyskytkin 9
vapaaksi tai, jos se on lukittu lukituspainikkeella 8, paina
ensin käynnistyskytkintä 9 lyhyesti ja päästä se sitten
vapaaksi.
Mekaaninen vaihteenvalinta
f Käytä vaihteenvalitsinta 11 ainoastaan säh-
kötyökalun ollessa pysähdyksissä.
Vaihteenvalitsimella 11 voidaan valita kaksi kierrosluku-
aluetta.
Vaihde I:
Pieni kierroslukualue; työskentelyyn suu-
rien porahalkaisijoiden kanssa tai ruuvin-
vääntöön.
Vaihde II:
Suuri kierroslukualue; työskentelyyn pie-
nien porahalkaisijoiden kanssa.
PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA:
Asento ”S”:
Pieni kierroslukualue; työskentelyyn suu-
rella vääntömomentilla, esim. työskentely
rengasmaisilla kairankruunuilla tai ruuvin-
vääntöön.
Ellei vaihteenvalitsinta 11 voida kääntää vasteeseen
asti, tulee käyttökaraa kiertää hieman porasta.
Ylikuormitussuoja
(PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA)
f Jos vaihtotyökalu juuttuu kiinni, katkeaa
poraistukan vetovoima. Pidä tällöin syntyvien
voimien takia, aina sähkötyökalua kaksin
käsin ja huolehdi tukevasta seisoma-asen-
nosta.
Ylikuormitussuojan näyttö 6 vilkkuu, jos sähkötyökalua
kuormitetaan liikaa. Pienennä kuormaa, jotta työ voisi
jatkua.
Ylikuormituksen seurauksena sähkötyökalu kytkeytyy
pois päältä ja ylikuormitussuojan näyttö 6 palaa pysy-
västi. Päästä käynnistyskytkin 9 vapaaksi ja käynnistä
sähkötyökalu uudelleen työn jatkamiseksi.
Ylikuormitussuojan näyttö 6 palaa pysyvästi vaihteenva-
litsimen 11 ollessa asennossa ”S”.
f Vaihteenvalitsimen 11 ollessa asennossa ”S”
ei ylikuormitussuoja ole toiminnassa.
Varaudu voimakkaisiin vastamomentteihin,
jos vaihtotyökalu jumittuu.
Koneen käytyä pidemmän aikaa pienellä iskuluvulla,
tulee se jäähdyttää, käyttämällä sitä kuormittamatta, täy-
dellä kierrosluvulla n. 3 minuuttia.
Kierrosluvun/iskuluvun asetus
Voit säätää käynnissä olevan sähkötyökalun kierroslu-
kua/iskulukua portaattomasti, riippuen siitä miten
syvälle painat käynnistyskytkintä 9.
Kevyt käynnistyskytkimen 9 painallus aikaansaa alhai-
sen kierrosluvun/iskuluvun. Paineen kasvaessa nousee
kierrosluku/iskuluku.
Kierrosluvun/iskuluvun esivalinta
(katso kuva M) (PSB 700-2 RE/
PSB 780-2 RE/PSB 800-2 RA)
Kierrosluvun esivalinnan säätöpyörällä 30 voit asettaa
tarvittavan kierrosluvun/iskuluvun myös käytön aikana.
Tarvittava kierrosluku/iskuluku riippuu materiaalista ja
työolosuhteista ja se voidaan määrittää käytännön
kokein.
Elektroninen kierrosluvun asetus (Speed Cont-
rol) (PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA)
”Speed Control”-säätöpyörällä 7 voit asettaa tarvitta-
van kierrosluvun/iskuluvun myös käytön aikana.
Tarvittava kierrosluku/iskuluku riippuu materiaalista ja
työolosuhteista ja se voidaan määrittää käytännön
kokein.
I:
Työskentelyyn pienellä kierrosluvulla.
II:
Työskentelyyn keskisuurella kierrosluvulla.
III:
Työskentelyyn suurella kierrosluvulla.
Työskentelyyn suurimmalla kierrosluvulla.
Työskentelyohjeita
f Aseta sähkötyökalu mutteriin/ruuviin ainoas-
taan sen ollessa pysähdyksissä. Pyörivät vaihto-
työkalut voivat luiskahtaa pois.
Vihjeitä
Koneen käytyä pidemmän aikaa pienellä iskuluvulla,
tulee se jäähdyttää, käyttämällä sitä kuormittamatta, täy-
dellä kierrosluvulla n. 3 minuuttia.
Aseta vaihtokytkin 2 ”Poraus”-merkin kohdalle, kun
poraat kaakeleita. Vasta, kun olet porannut kaakelin
läpi, siirrät vaihtokytkimen tunnukseen ”Iskuporaus” ja
jatkat työskentelyä iskuilla.
Työskenneltäessä betonissa, kiviaineksessa ja muura-
uksessa tulee käyttää kovametalliporaa.
Sivu: 99
100 | Suomi 2 609 002 333 • 4.6.07
Käytä metallia porattaessa vain moitteettomia, teräviä
HSS-poranteriä (suurteho pikaleikkausteräs). Bosch-
lisätervikeohjelma takaa asianmukaisen laadun.
Poranteroituslaitteella (lisätarvike) voidaan vaivatto-
masti teroittaa kierreporanteriä, joiden halkaisija on
2,5–10 mm.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia
sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
f Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun
tuuletusaukkoja puhtaana, jotta voit työsken-
nellä hyvin ja turvallisesti.
Jos sähkötyökalussa, huolellisesta valmistuksesta ja
koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee
korjaus antaa Bosch sopimushuollon tehtäväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa
10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy laitteen malli-
kilvestä.
Asiakaspalvelu ja asiakasneuvonta
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa
sekä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuk-
sia ja tietoja varaosista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvontatiimi auttaa mielellään sinua
tuotteiden ja lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja säätöä
koskevissa kysymyksissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh. +358 (09) 435 991
Fax. +358 (09) 870 2318
www.bosch.fi
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimit-
taa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Vain EU-maita varten:
Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elekt-
roniikkalaitteita koskevan direktiivin
2002/96/EY ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan, tulee käyttökelvot-
tomat sähkötyökalut kerätä erikseen ja
toimittaa ympäristöystävälliseen uusio-
käyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PSB 780-2 RE ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PSB 780-2 RE

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PSB 780-2 RE, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PSB 780-2 RE käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PSB 780-2 RE suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.