Bosch PSB 750 RCE käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PSB 750 RCE allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Porakone
  • Malli/nimi: PSB 750 RCE
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Italialainen, Ruotsalainen, Ranska, Espanja, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Tšekki, Turkki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 108
Suomi | 109
Bosch Power Tools 2 609 005 110 | (23.11.10)
fi
Turvallisuusohjeita
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusoh-
jeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet. Turvallisuusohjeiden
noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa säh-
köiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantu-
miseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tule-
vaisuutta varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyö-
kalu” käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja
(verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökalu-
ja (ilman verkkojohtoa).
1) Työpaikan turvallisuus
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin
valaistuna. Työpaikan epäjärjestys tai va-
laisemattomat työalueet voivat johtaa ta-
paturmiin.
b) Älä työskentele sähkötyökalulla räjäh-
dysalttiissa ympäristössä, jossa on pala-
vaa nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyö-
kalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyö-
kalua käyttäessäsi. Voit menettää laittee-
si hallinnan, huomiosi suuntautuessa
muualle.
2) Sähköturvallisuus
a) Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia
pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muut-
taa millään tavalla. Älä käytä mitään pis-
torasia-adaptereita maadoitettujen säh-
kötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä
kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pis-
torasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pin-
toja, kuten putkia, pattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa,
jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle
tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen
sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköis-
kun riskiä.
d) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä
sitä sähkötyökalun kantamiseen, ripus-
tamiseen tai pistotulpan irrottamiseen
pistorasiasta vetämällä. Pidä johto loitol-
la kuumuudesta, öljystä, terävistä reu-
noista ja liikkuvista osista. Vahingoittu-
neet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat
sähköiskun vaaraa.
e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käy-
tä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa
jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan jat-
kojohdon käyttö pienentää sähköiskun
vaaraa.
f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ym-
päristössä ei ole vältettävissä, tulee
käyttää vikavirtasuojakytkintä. Vikavirta-
suojakytkimen käyttö vähentää sähköis-
kun vaaraa.
3) Henkilöturvallisuus
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskente-
lyysi ja noudata tervettä järkeä sähkö-
työkalua käyttäessäsi. Älä käytä mitään
sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huu-
meiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaiku-
tuksen alaisena. Hetken tarkkaamatto-
muus sähkötyökalua käytettäessä, saattaa
johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suoja-
laseja. Henkilökohtaisen suojavarustuk-
sen käyttö, kuten pölynaamarin, luista-
mattomien turvakenkien, suojakypärän tai
kuulonsuojaimien, riippuen sähkötyöka-
lun lajista ja käyttötavasta, vähentää lou-
kaantumisriskiä.
c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmis-
ta, että sähkötyökalu on poiskytkettynä,
ennen kuin liität sen sähköverkkoon
ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kan-
nat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi
käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyö-
kalun pistotulpan pistorasiaan, käynnis-
tyskytkimen ollessa käyntiasennossa, al-
tistat itsesi onnettomuuksille.
VAROITUS
OBJ_BUCH-911-003.book Page 109 Tuesday, November 23, 2010 3:18 PM
Sivu: 109
110 | Suomi
2 609 005 110 | (23.11.10) Bosch Power Tools
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvital-
tat, ennen kuin käynnistät sähkötyöka-
lun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee lait-
teen pyörivässä osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
e) Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huo-
lehdi aina tukevasta seisoma-asennosta
ja tasapainosta. Täten voit paremmin hal-
lita sähkötyökalua odottamattomissa ti-
lanteissa.
f) Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaattei-
ta. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koru-
ja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loi-
tolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet,
korut ja pitkät hiukset voivat takertua liik-
kuviin osiin.
g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan
asentaa, tulee sinun tarkistaa, että ne on
liitetty ja että ne käytetään oikealla ta-
valla. Pölynimulaitteiston käyttö vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja kä-
sittely
a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen
työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopi-
vaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet
paremmin ja varmemmin tehoalueella, jol-
le sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mestä. Sähkötyökalu, jota ei enää voida
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen
kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita
tai siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi.
Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulot-
tuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sel-
laisten henkilöiden käyttää sähkötyöka-
lua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät
ole lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkö-
työkalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät
kokemattomat henkilöt.
e) Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista,
että liikkuvat osat toimivat moitteetto-
masti, eivätkä ole puristuksessa sekä, et-
tä siinä ei ole murtuneita tai vahingoittu-
neita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa
haitallisesti sähkötyökalun toimintaan.
Anna korjata nämä vioittuneet osat en-
nen käyttöä. Monen tapaturman syyt löy-
tyvät huonosti huolletuista laitteista.
f) Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.
Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut,
joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät
tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi
hallita.
g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaih-
totyökaluja jne. näiden ohjeiden mukai-
sesti. Ota tällöin huomioon työolosuh-
teet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille
määrättyyn käyttöön, saattaa johtaa vaa-
rallisiin tilanteisiin.
5) Huolto
a) Anna ainoastaan koulutettujen ammatti-
henkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hy-
väksy korjauksiin vain alkuperäisiä vara-
osia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Porakoneiden turvallisuusohjeet
f Käytä kuulonsuojaimia kun iskuporaat. Me-
lu saattaa aiheuttaa kuulon menetystä.
f Käytä sähkötyökalun mukana toimitettuja
lisäkahvoja. Hallinnan menettäminen saattaa
johtaa loukkaantumisiin.
f Tartu sähkötyökaluun ainoastaan eristetyis-
tä pinnoista, tehdessäsi työtä, jossa vaihto-
työkalu saattaisi osua piilossa olevaan säh-
köjohtoon tai sähkötyökalun omaan
sähköjohtoon. Kosketus jännitteiseen joh-
toon voi saattaa sähkötyökalun metalliosat
jännitteisiksi ja johtaa sähköiskuun.
OBJ_BUCH-911-003.book Page 110 Tuesday, November 23, 2010 3:18 PM
Sivu: 110
Suomi | 111
Bosch Power Tools 2 609 005 110 | (23.11.10)
f Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevi-
en syöttöjohtojen paikallistamiseksi, tai
käänny paikallisen jakeluyhtiön puoleen.
Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa tulipa-
loon ja sähköiskuun. Kaasuputken vahingoit-
taminen saattaa johtaa räjähdykseen. Vesi-
johtoputken puhkaisu aiheuttaa aineellista
vahinkoa.
f Pysäytä sähkötyökalu välittömästi, jos vaih-
totyökalu lukkiutuu. Varaudu voimakkaisiin
vastamomentteihin, jotka syntyvät takais-
kussa. Vaihtotyökalu lukkiutuu, kun:
— sähkötyökalua ylikuormitetaan tai
— se kallistuu työstettävässä työkappaleessa.
f Pidä työn aikana sähkötyökalua kaksin kä-
sin ja ota tukeva seisoma-asento. Sähkötyö-
kalua pystyy ohjaamaan varmemmin kahdella
kädellä.
f Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai
ruuvipenkissä kiinnitetty työkappale pysyy
tukevammin paikoillaan, kuin kädessä pidet-
tynä.
f Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt,
ennen kuin asetat sen pois käsistäsi. Vaihto-
työkalu saattaa juuttua kiinni johtaen sähkö-
työkalun hallinnan menettämiseen.
Toimintaselostus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudat-
tamisen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Laite on tarkoitettu iskuporaukseen tiileen, be-
toniin ja kiveen sekä poraamiseen puuhun, me-
talliin, keramiikkaan ja muoviin. Koneet, joissa
on elektroninen säätö sekä kierto oikealle/
vasemmalle, soveltuvat myös ruuvinvääntöön ja
kierteitykseen.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiik-
kasivussa olevaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Syvyydenrajoitin*
2 Pikaistukka
3 Syvyydenrajoittimen säätöpainike *
4 Vaihtokytkin ”Poraus/iskuporaus”
5 Elektronisen kierrosluvun esivalinnan
säätöpyörä (PSB 750 RCE/PSB 750 RCA)
6 Käynnistyskytkimen lukituspainike
7 Suunnanvaihtokytkin
8 Käynnistyskytkin
9 Lisäkahva (eristetty kädensija) *
10 Lisäkahvan säädön siipiruuvi *
11 Pölysäiliöllä varustettu poistoimulaite *
12 Pölysäiliö*
13 Pölysäiliön täyttöasteen osoitus *
14 Kierrosluvun asetuksen säätöpyörä
(PSB 650 RE/PSB 6500 RE/PSB 650 RA)
15 Kahva (eristetty kädensija)
16 Pölysäiliön irrotuspainike *
17 Suodatinpanos (Microfilter System) *
18 Pölysäiliön kumitiiviste *
19 Pölyn tiivisterengas*
20 Imulaitteen irrotuspainike *
21 Poistoimulaitteen pidike *
22 Pölysäiliön lukitsin*
23 Yleispidin*
24 Ruuvauskärki *
25 Karan lukituspainike
(PSB 650 RE/PSB 6500 RE/PSB 650 RA)
26 Kuusiokoloavain **
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei
kuulu vakiotoimitukseen. Löydät täydellisen tarvike-
luettelon tarvikeohjelmastamme.
**yleismallinen (ei kuulu toimitukseen)
OBJ_BUCH-911-003.book Page 111 Tuesday, November 23, 2010 3:18 PM
Sivu: 111
112 | Suomi
2 609 005 110 | (23.11.10) Bosch Power Tools
Tekniset tiedot
Iskuporakone PSB 650 RE
PSB 6500 RE
PSB 650 RA PSB 750 RCE PSB 750 RCA
Tuotenumero 3 603 A28 0.. 3 603 A28 0.. 3 603 A28 5.. 3 603 A28 5..
Ottoteho W 650 650 750 750
Antoteho W 338 338 400 400
Tyhjäkäyntikierrosluku min-1
50 – 3000 50 – 3000 50 – 3000 50 – 3000
Nimellinen kierrosluku min-1
1690 1690 1750 1750
Iskuluku min-1
48000 48000 48000 48000
Nimellinen vääntömomentti Nm 1,7 1,7 1,9 1,9
Vääntömomentti
suurimmalla antoteholla Nm 9 9 10 10
Kierrosluvun esivalinta z z z z
Vakioelektroniikka – – z z
Kierto oikealle/vasemmalle z z z z
Pölynimu – z – z
Täysautomaattinen
karalukitus (Auto-Lock) – – z z
Karan kaulan Ø mm 43 43 43 43
maks. poranterän Ø
– Betoni
– Teräs
– Puu
– asennetulla
poistoimulaitteella
mm
mm
mm
mm
14
12
30
13
14
12
30
13
14
12
30
13
14
12
30
13
Istukan kiinnitysalue mm 1,5 – 13 1,5 – 13 1,5 – 13 1,5 – 13
Paino vastaa
EPTA-Procedure 01/2003
– poistoimulaitteella
– ilman poistoimulaitetta
kg
kg
–
1,7
1,9
–
–
1,8
2,0
–
Suojausluokka /II /II /II /II
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat
vaihdella.
Ota huomioon sähkötyökalusi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksittäisten koneiden kauppanimitys saattaa vaihdel-
la.
OBJ_BUCH-911-003.book Page 112 Tuesday, November 23, 2010 3:18 PM
Sivu: 112
Suomi | 113
Bosch Power Tools 2 609 005 110 | (23.11.10)
Melu-/tärinätiedot
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitat-
tu EN 60745 standardoidun mittausmenetelmän
mukaisesti ja sitä voidaan käyttää sähkötyökalu-
jen vertailussa. Se soveltuu myös värähtelyrasi-
tuksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun
pääasiallisia käyttötapoja. Jos sähkötyökalua
kuitenkin käytetään muissa töissä, poikkeavilla
vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huollettu-
na, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa
kasvattaa koko työaikajakson värähtelyrasitusta
huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten
määrätyn työaikajakson aikana tulisi ottaa huo-
mioon myös se aika, jolloin laite on sammutettu-
na tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käytetä. Tä-
mä voi selvästi pienentää koko työaikajakson
värähtelyrasitusta.
Määrittele lisävarotoimenpiteet käyttäjän suo-
jaksi värähtelyn vaikutukselta, kuten esimerkik-
si: Sähkötyökalujen ja vaihtotyökalujen huolto,
käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun organi-
sointi.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että koh-
dassa ”Tekniset tiedot” selostettu tuote vastaa
seuraavia standardeja tai standardoituja asiakir-
joja: EN 60745 direktiivien 2004/108/EY,
2006/42/EY määräysten mukaan.
Tekninen tiedosto kohdasta:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
02.11.2010
PSB 650 RE
PSB 6500 RE
PSB 650 RA
PSB 750 RCE
PSB 750 RCA
Melun mittausarvot on määritetty EN 60745 mukaan.
Laitteen tyyillinen A-painotettu
Äänenpainetaso
Äänen tehotaso
Epävarmuus K=
Käytä kuulonsuojaimia!
dB(A)
dB(A)
dB
97
108
3
100
111
3
Värähtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisumma)
mitattuna EN 60745 mukaan:
Poraus metalliin:
Värähtelyemissioarvo ah
epävarmuus K=
Iskuporaus betoniin:
Värähtelyemissioarvo ah
epävarmuus K=
Ruuvinvääntö:
Värähtelyemissioarvo ah
epävarmuus K=
Kierteitys:
Värähtelyemissioarvo ah
epävarmuus K=
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
4,5
1,5
35
3,5
<2,5
1,5
<2,5
1,5
5,0
1,5
35
4,5
<2,5
1,5
<2,5
1,5
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-911-003.book Page 113 Tuesday, November 23, 2010 3:18 PM
Sivu: 113
114 | Suomi
2 609 005 110 | (23.11.10) Bosch Power Tools
Asennus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
Pölynimu (PSB 650 RA/PSB 750 RCA)
(katso kuvat A–F)
f Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen,
muutamien puulaatujen, kivennäisten ja me-
tallin pölyt voivat olla terveydelle vaarallisia.
Pölyn kosketus tai hengitys saattaa aiheuttaa
käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille aller-
gisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Määrättyjä pölyjä, kuten tammen- tai pyökin-
pölyä pidetään karsinogeenisena, eritoten
yhdessä puukäsittelyssä käytettyjen lisäai-
neiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).
Asbestipitoisia aineita saavat käsitellä vain
ammattilaiset.
– Käytä materiaalille soveltuvaa pölynimua,
jos se on mahdollista.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatus-
luokan P2 hengityssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat sään-
nökset, koskien käsiteltäviä materiaaleja.
f Vältä pölynkertymää työpaikalla. Pöly saat-
taa helposti syttyä palamaan.
f Käytä poistoimulaitetta vain betonin, tiilen
ja muurauksen työstössä. Puu- ja muovilas-
tut saattavat helposti aiheuttaa tukoksia.
f Huomio tulipalovaara! Älä työstä mitään
metallia, kun poistoimulaite on asennettu-
na. Kuumat metallilastut voivat sytyttää pois-
toimulaitteen osia tuleen.
Parhaan mahdollisen poistoimun aikaansaami-
seksi tulee noudattaa seuraavia ohjeita:
– Tarkista, että poistoimulaite tiivistää hyvin
työkappaleeseen tai seinään. Täten aikaan-
saadaan samanaikaisesti helpommin reikä
kohtisuoraan.
– Työskentele aina suurimmalla kierrosluvulla,
kun käytät poistoimulaitetta.
– Vedä ensin poranterä poranreiästä kun olet
saavuttanut halutun poraussyvyyden ja py-
säytä iskuporakone vasta sen jälkeen.
– Käytä poistoimulaitetta ainoastaan asenne-
tulla suodatinpanoksella 17, koska muuten
pölyä/lastuja pääsee sähkötyökalun sisään ja
voi vahingoittaa sitä.
– Tarkista säännöllisesti suodatinpanoksen 17
tila. Jos suodatinpanos on vahingoittunut, on
se heti vaihdettava.
– Erityisesti porattaessa suurilla porilla, saat-
taa pölyn tiivisterengas 19 kulua. Vaihda pö-
lyn tiivisterengas jos se on vioittunut.
Poistoimulaitteen asennus (katso kuva A)
Asenna poistoimulaite 11 työntämällä se iskupo-
rakoneen alaosaan edestäpäin. Tarkista, että
poistoimulaite 11 on tiiviisti kiinni kotelossa ja
lukkiutuneena.
Poistoimulaitteen puhdistus
(katso kuvat B–D)
Pölysäiliö 12 riittää noin 10 poraukseen 10 mm
poranterällä.
Imutehon heikentyessä tai täyttöasteen osoituk-
sen 13 näyttäessä täyttä, tulee pölysäiliö 12 tyh-
jentää. Paina irrotuspainikkeen 16 rihlattua pin-
taa ja poista pölysäiliö 12.
Tyhjennä ja puhdista pölysäiliö 12. Puhdista
suodatinpanos 17 koputtamalla pöly irti.
Tarkista suodatinpanoksen 17 kunto ja vaihda se
tarvittaessa uuteen.
Paina suodatinpanoksen 17 pidikettä ja vedä pa-
nos irti. Vaihda suodatinpanos 17 pidikkeineen.
Kun pidike asetetaan paikalleen, on varmistetta-
va, että kumitiiviste 18 on paikoillaan.
Aseta pölysäiliö 12 takaisin ja paina irrotuspai-
nikkeen 16 sileää pintaa, sen lukitsemiseksi.
OBJ_BUCH-911-003.book Page 114 Tuesday, November 23, 2010 3:18 PM
Sivu: 114
Suomi | 115
Bosch Power Tools 2 609 005 110 | (23.11.10)
Poistoimulaitteen irrotus (katso kuva E)
Irrota poistoimulaite 11 painamalla irrotuspaini-
ketta 20 ja vetämällä poistoimulaite 11 pois
eteenpäin.
Poistoimulaitteen pakkaus (katso kuva F)
Poistoimulaitteen 11 sijoittamiseksi laukkuun,
tulee poistoimulaite 11 irrottaa, työntää se ko-
koon ja asettaa pidike 21 siihen.
Asenna sulku 22 tai tyhjennä pölysäiliö 12, en-
nen kuin irrotat poistoimulaitteen.
Lisäkahva
f Käytä supistushylsyä vain lisäkahvan 9
kanssa.
Voit mielivaltaisesti kääntää lisäkahvaa 9, löy-
tääksesi varman ja vaivattoman työskentely-
asennon.
Kierrä lisäkahvan säädön siipiruuvia 10 vastapäi-
vään ja käännä lisäkahva 9 haluttuun asentoon.
Kiristä tämän jälkeen siipiruuvia 10 uudelleen,
kiertämällä sitä myötäpäivään.
Poraussyvyyden asetus (katso kuva G)
Syvyydenrajoittimella 1 voidaan haluttu poraus-
syvyys X määrätä.
Paina syvyydenrajoittimen painiketta 3 ja aseta
syvyydenrajoitin lisäkahvaan 9.
Syvyydenrajoittimen 1 rihlat tulee osoittaa alas-
päin.
Vedä syvyydenrajoitin niin kauas ulos, että po-
ranterän kärjen ja syvyydenrajoittimen kärjen vä-
li vastaa haluttua poraussyvyyttä X.
Työkalunvaihto
Pikaistukka (PSB 750 RCE/PSB 750 RCA)
(katso kuva H)
Poraistukka on lukkiutuneena, kun käynnistys-
kytkintä 8 ei paineta. Tämä mahdollistaa porais-
tukassa olevan työkalun nopean ja helpon vaih-
don.
Avaa pikaistukka 2 kiertämällä sitä suuntaan n,
kunnes työkalu voidaan asettaa siihen. Aseta
työkalu.
Kierrä pikaistukan 2 hylsyä käsin voimakkaasti
suuntaan o, kunnes rasteriääntä ei enää kuulu.
Istukka lukkiutuu täten automaattisesti.
Lukitus aukeaa taas, kun hylsyä kierretään vas-
takkaiseen suuntaan työkalun irrottamiseksi.
Pikaistukka (PSB 650 RE/PSB 6500 RE/
PSB 650 RA) (katso kuva I)
f Käytä karan lukituspainiketta 25 vain säh-
kötyökalun ollessa pysähdyksissä.
Porakara lukkiutuu painamalla karan lukituspai-
niketta 25. Tämä mahdollistaa poraistukassa
olevan työkalun nopean ja helpon vaihdon.
Avaa pikaistukka 2 kiertämällä sitä suuntaan n,
kunnes työkalu voidaan asettaa siihen. Aseta
työkalu.
Kierrä pikaistukan 2 hylsyä käsin voimakkaasti
suuntaan o, kunnes rasteriääntä ei enää kuulu.
Istukka lukkiutuu täten automaattisesti.
Lukitus aukeaa taas, kun hylsyä kierretään vas-
takkaiseen suuntaan työkalun irrottamiseksi.
Ruuvinkiertotyökalut
Ruuvauskärkiä 24 käytettäessä tulisi aina käyt-
tää myös kärkien yleispidintä 23. Käytä vain ruu-
vin kantaan sopivia ruuvauskärkiä.
Ruuvinvääntöä varten tulee vaihtokytkin ”Pora-
us/iskuporaus” 4 aina asettaa tunnukselle ”Po-
raus”.
Poranistukan vaihto
(PSB 750 RCE/PSB 750 RCA)
Poranistukan irrotus (katso kuva J)
Kiinnitä kuusiokoloavaimen 26 lyhyempi sanka
pikaistukkaan 2.
Aseta sähkötyökalu tukevalle alustalle esim.
työpenkille. Pidä kiinni sähkötyökalusta ja irrota
pikaistukka 2 kiertämällä kuusiokoloavainta 26
suuntaan n. Kiinnijuttunut pikaistukka irrote-
taan lyömällä kevyesti kuusiokoloavaimen 26
pitkään varteen. Poista kuusiokoloavain pikais-
tukasta ja kierrä pikaistukka kokonaan irti.
OBJ_BUCH-911-003.book Page 115 Tuesday, November 23, 2010 3:18 PM
Sivu: 115
116 | Suomi
2 609 005 110 | (23.11.10) Bosch Power Tools
Poranistukan asennus (katso kuva K)
Pikaistukan asennus tapahtuu käänteisessä jär-
jestyksessä.
Istukka tulee kiristää paikoilleen n.
25–35 Nm kiristysmomentilla.
Poranistukan vaihto (PSB 650 RE/
PSB 6500 RE/PSB 650 RA)
Poranistukan irrotus (katso kuva L)
Kiinnitä kuusiokoloavaimen 26 lyhyempi sanka
pikaistukkaan 2.
Aseta sähkötyökalu tukevalle alustalle, esim.
työpenkille. Pidä kiinni sähkötyökalusta, paina
karan lukituspainiketta 25 ja irrota pikaistukka 2
kiertämällä kuusiokoloavainta 26 suuntaan n.
Kiinnijuuttunut poraistukka irrotetaan kevyellä
lyönnillä kuusiokoloavaimen 26 pidemmälle var-
relle. Poista kuusiokoloavain pikaistukasta ja
kierrä pikaistukka kokonaan irti.
Poranistukan asennus (katso kuva M)
Pikaistukan asennus tapahtuu käänteisessä jär-
jestyksessä.
Istukka tulee kiristää paikoilleen n.
25–35 Nm kiristysmomentilla.
Käyttö
Käyttöönotto
f Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen
jännitteen tulee vastata laitteen tyyppikil-
vessä olevia tietoja. 230 V merkittyjä laittei-
ta voidaan käyttää myös 220 V verkoissa.
Kiertosuunnan asetus (katso kuvat N–O)
Suunnanvaihtokytkimellä 7 voit muuttaa sähkö-
työkalun kiertosuunnan. Käynnistyskytkimen 8
ollessa painettuna tämä ei kuitenkaan ole mah-
dollista.
Kierto oikealle: Porausta ja ruuvinkiertoa varten
painat suunnanvaihtokytkintä 7 vasemmalle vas-
teeseen asti.
Kierto vasemmalle: Ruuvien ja muttereiden
avaamista ja uloskiertoa varten painat suunnan-
vaihtokytkintä 7 oikealle vasteeseen asti.
Käyttömuodon asetus
Poraus ja ruuvinvääntö
Aseta vaihtokytkin 4 tunnukselle
”Poraus”.
Iskuporaus
Aseta vaihtokytkin 4 tunnukselle
”Iskuporaus”.
Vaihtokytkin 4 lukkiutuu tuntuvasti, ja sitä voi
käyttää myös moottorin käydessä.
Käynnistys ja pysäytys
Paina sähkötyökalun käynnistystä varten käyn-
nistyskytkintä 8 ja pidä se painettuna.
Lukitse painettu käynnistyskytkin 8 painamalla
lukituspainiketta 6.
Pysäytä sähkötyökalu päästämällä käynnistys-
kytkin 8 vapaaksi tai, jos se on lukittu lukituspai-
nikkeella 6, paina ensin käynnistyskytkintä 8 ly-
hyesti ja päästä se sitten vapaaksi.
Kierrosluvun/iskuluvun asetus
Voit säätää käynnissä olevan sähkötyökalun kier-
roslukua/iskulukua portaattomasti, riippuen sii-
tä miten syvälle painat käynnistyskytkintä 8.
Kevyt käynnistyskytkimen 8 painallus aikaansaa
alhaisen kierrosluvun/iskuluvun. Paineen kasva-
essa nousee kierrosluku/iskuluku.
Kierrosluvun/iskuluvun esivalinta
(PSB 650 RE/PSB 6500 RE/PSB 650 RA)
Kierrosluvun esivalinnan säätöpyörällä 14 voit
asettaa tarvittavan kierrosluvun/iskuluvun myös
käytön aikana.
Tarvittava kierrosluku/iskuluku riippuu materi-
aalista ja työolosuhteista ja se voidaan määrittää
käytännön kokein.
OBJ_BUCH-911-003.book Page 116 Tuesday, November 23, 2010 3:18 PM
Sivu: 116
Suomi | 117
Bosch Power Tools 2 609 005 110 | (23.11.10)
Elektroninen kierrosluvun esivalinta
(PSB 750 RCE/PSB 750 RCA)
Kierrosluvun esivalinnan säätöpyörällä 5 voit
asettaa tarvittavan kierrosluvun/iskuluvun myös
käytön aikana.
Tarvittava kierrosluku/iskuluku riippuu materi-
aalista ja työolosuhteista ja se voidaan määrittää
käytännön kokein.
Kun työskennellään pienellä kierroslu-
vulla.
Kun työskennellään suurimmalla kier-
rosluvulla.
Työskentelyohjeita
f Aseta sähkötyökalu mutteriin/ruuviin aino-
astaan sen ollessa pysähdyksissä. Pyörivät
vaihtotyökalut voivat luiskahtaa pois.
Koneen käytyä pidemmän aikaa pienellä iskulu-
vulla, tulee se jäähdyttää, käyttämällä sitä kuor-
mittamatta, täydellä kierrosluvulla n. 3 minuuttia.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
f Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun
tuuletusaukkoja puhtaana, jotta voit työs-
kennellä hyvin ja turvallisesti.
Jos sähkötyökalussa huolellisesta valmistukses-
ta ja koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vi-
kaa, tulee korjaus antaa Bosch-keskushuollon
tehtäväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa
10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy lait-
teen mallikilvestä.
Huolto ja asiakasneuvonta
Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa se-
kä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspii-
rustuksia ja tietoja varaosista löydät myös osoit-
teesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielellään sinua
tuotteiden ja lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja
säätöä koskevissa kysymyksissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: +358 (10) 480 8363
Faksi: +358 (09) 870 2318
www.bosch.fi
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee
toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita koskevan di-
rektiivin 2002/96/EY ja sen kansal-
listen lakien muunnosten mukaan,
tulee käyttökelvottomat sähkötyö-
kalut kerätä erikseen ja toimittaa
ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
OBJ_BUCH-911-003.book Page 117 Tuesday, November 23, 2010 3:18 PM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PSB 750 RCE ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PSB 750 RCE

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PSB 750 RCE, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PSB 750 RCE käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PSB 750 RCE suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.