Bosch PSB 750 RCA käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PSB 750 RCA allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Porakone
  • Malli/nimi: PSB 750 RCA
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Italialainen, Ruotsalainen, Ranska, Espanja, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka, Arabialainen, Tšekki

Sisällysluettelo

Sivu: 72
Suomi | 73
Bosch Power Tools 2 609 005 110 | (21.6.12)
Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
f Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støp-
selet trekkes ut av stikkontakten.
f Hold elektroverktøyet og ventilasjonsspaltene alltid
rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.
Hvis elektroverktøyet til tross for omhyggelige produksjons-
og kontrollmetoder engang skullesvikte, må reparasjonen ut-
føres av et autorisert serviceverksted for Bosch-elektroverk-
tøy.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på elektro-
verktøyets typeskilt.
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Deltegninger
og informasjoner om reservedeler finner du også under:
www.bosch-pt.com
Bosch-kundeservice er gjerne til hjelp ved spørsmål om kjøp,
bruk og innstilling av produkter og tilbehør.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: (+47) 64 87 89 50
Faks: (+47) 64 87 89 55
Deponering
Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljø-
vennlig gjenvinning.
Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Jf. det europeiske direktivet 2002/96/EF
vedr. gamle elektriske og elektroniske ap-
parater og tilpassingen til nasjonale lover
mågammeltelektroverktøysomikkelenger
kan brukes samles inn og leveres inn til en
miljøvennlig resirkulering.
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Turvallisuusohjeita
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudattami-
sen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
f Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
f Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
päristössä,jossaonpalavaanestettä,kaasuataipölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
f Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
f Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkö-
työkalujenkanssa.Alkuperäisessäkunnossaolevatpisto-
tulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
f Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
f Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelletai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
f Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyö-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseenpistorasiastavetämällä.Pidäjohtoloitolla
kuumuudesta,öljystä,terävistäreunoistajaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sähköiskun vaaraa.
f Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön so-
veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
f Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei
olevältettävissä,tuleekäyttäävikavirtasuojakytkintä.
Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaa-
raa.
Henkilöturvallisuus
f Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja nouda-
ta tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käy-
tä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
f Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilö-
kohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulon-
suojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavas-
ta, vähentää loukkaantumisriskiä.
f Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkö-
työkalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähkö-
verkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat
sitä.Joskannatsähkötyökaluasormikäynnistyskytkimellä
tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan käyn-
VAROITUS
OBJ_BUCH-911-006.book Page 73 Thursday, June 21, 2012 4:21 PM
Sivu: 73
74 | Suomi
2 609 005 110 | (21.6.12) Bosch Power Tools
nistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
f Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.
f Vältäepänormaaliakehonasentoa.Huolehdiainatuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit pa-
remmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteis-
sa.
f Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
f Jospölynimu-jakeräilylaitteitavoidaanasentaa,tulee
sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että niitä käyte-
täänoikeallatavalla.Pölynimulaitteistonkäyttövähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely
f Äläylikuormitalaitetta.Käytäkyseiseentyöhöntarkoi-
tettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen
työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
f Älä käytä sähkötyökalua, jota eivoida käynnistää ja py-
säyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
f Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
f Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
f Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osattoimivatmoitteettomasti,eivätkäolepuristukses-
sa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkö-
työkalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet
osatennenkäyttöä.Monentapaturmansyytlöytyväthuo-
nosti huolletuista laitteista.
f Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terä-
viä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
f Käytäsähkötyökaluja,tarvikkeita,vaihtotyökalujajne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
f Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Porakoneiden turvallisuusohjeet
f Käytä kuulonsuojaimia kun iskuporaat. Melu saattaa ai-
heuttaa kuulon menetystä.
f Käytä lisäkahvoja, jos niitä on toimitettu sähkötyöka-
lun mukana. Hallinnan menettäminen saattaa johtaa louk-
kaantumisiin.
f Tartu sähkötyökaluun ainoastaan eristetyistä pinnois-
ta,tehdessäsi työtä, jossa vaihtotyökalusaattaisi osua
piilossa olevaan sähköjohtoon tai sähkötyökalun
omaan sähköjohtoon. Kosketus jännitteiseen johtoon voi
saattaa sähkötyökalun metalliosat jännitteisiksi ja johtaa
sähköiskuun.
f Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien syöttö-
johtojen paikallistamiseksi tai käänny paikallisen jake-
luyhtiön puoleen. Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa
tulipaloon ja sähköiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen
saattaa johtaa räjähdykseen. Vesijohtoon tunkeutuminen
aiheuttaa aineellista vahinkoa tai saattaa johtaa sähköis-
kuun.
f Pysäytä sähkötyökalu välittömästi, jos vaihtotyökalu
lukkiutuu. Varaudu voimakkaisiin vastamomentteihin,
jotka syntyvät takaiskussa. Vaihtotyökalu lukkiutuu,
kun:
— sähkötyökalua ylikuormitetaan tai
— se kallistuu työstettävässä työkappaleessa.
f Pidä tukevasti kiinni sähkötyökalusta. Ruuvia kiristettä-
essä ja avattaessa saattaa hetkellisesti syntyä voimakkaita
vastamomentteja.
f Pidä työn aikana sähkötyökalua kaksin käsin ja ota tu-
keva seisoma-asento. Sähkötyökalua pystyy ohjaamaan
varmemmin kahdella kädellä.
f Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkkiin
kiinnitetty työkappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin
kädessä pidettynä.
f Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt, ennen
kuinasetatsenpoiskäsistäsi.Vaihtotyökalusaattaajuut-
tua kiinni johtaen sähkötyökalun hallinnan menettämi-
seen.
Tuotekuvaus
Lue kaikki turvallisuus- ja muutohjeet.Tur-
vallisuusohjeidennoudattamisenlaiminlyönti
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Laite on tarkoitettu iskuporaukseen tiileen, betoniin ja kiveen
sekä poraamiseen puuhun, metalliin, keramiikkaan ja muo-
viin. Koneet, joissa on elektroninen säätö sekä kierto
oikealle/vasemmalle, soveltuvat myös ruuvinvääntöön ja
kierteitykseen.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sähkötyökalun kuvaan.
OBJ_BUCH-911-006.book Page 74 Thursday, June 21, 2012 4:21 PM
Sivu: 74
Suomi | 75
Bosch Power Tools 2 609 005 110 | (21.6.12)
1 Syvyydenrajoitin*
2 Pikaistukka
3 Syvyydenrajoittimen säätöpainike *
4 Vaihtokytkin ”Poraus/iskuporaus”
5 Elektronisen kierrosluvun esivalinnan säätöpyörä
(PSB 750 RCE/PSB 750 RCA)
6 Käynnistyskytkimen lukituspainike
7 Suunnanvaihtokytkin
8 Käynnistyskytkin
9 Lisäkahva (eristetty kädensija) *
10 Lisäkahvan säädön siipiruuvi *
11 Pölysäiliöllä varustettu poistoimulaite *
12 Pölysäiliö*
13 Pölysäiliön täyttöasteen osoitus *
14 Kierrosluvun asetuksen säätöpyörä
(PSB 650 RE/PSB 6500 RE/PSB 650 RA)
15 Kahva (eristetty kädensija)
16 Pölysäiliön irrotuspainike *
17 Suodatin (Microfilter System) *
18 Pölysäiliön kumitiiviste *
19 Pölyn tiivisterengas*
20 Imulaitteen irrotuspainike *
21 Poistoimulaitteen pidike *
22 Pölysäiliön lukitsin*
23 Yleispidin*
24 Ruuvauskärki *
25 Karan lukituspainike
(PSB 650 RE/PSB 6500 RE/PSB 650 RA)
26 Kuusiokoloavain **
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.
**yleismallinen (ei kuulu toimitukseen)
Tekniset tiedot
Iskuporakone PSB 650 RE
PSB 6500 RE
PSB 650 RA PSB 750 RCE PSB 750 RCA
Tuotenumero 3 603 A28 0.. 3 603 A28 0.. 3 603 A28 5.. 3 603 A28 5..
Ottoteho W 650 650 750 750
Antoteho W 338 338 400 400
Tyhjäkäyntikierrosluku min-1
50 – 3000 50 – 3000 50 – 3000 50 – 3000
Nimellinen kierrosluku min-1
1690 1690 1750 1750
Iskuluku min-1
48000 48000 48000 48000
Nimellinen vääntömomentti Nm 1,7 1,7 1,9 1,9
Vääntömomentti suurimmalla antoteholla Nm 9 9 10 10
Kierrosluvun esivalinta z z z z
Vakioelektroniikka – – z z
Kierto oikealle/vasemmalle z z z z
Pölynimu – z – z
Täysautomaattinen karalukitus (Auto-Lock) – – z z
Karan kaulan Ø mm 43 43 43 43
maks. poranterän Ø
– Betoni
– Teräs
– Puu
– asennetulla poistoimulaitteella
mm
mm
mm
mm
14
12
30
13
14
12
30
13
14
12
30
13
14
12
30
13
Istukan kiinnitysalue mm 1,5 – 13 1,5 – 13 1,5 – 13 1,5 – 13
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003
– poistoimulaitteella
– ilman poistoimulaitetta
kg
kg
–
1,7
1,9
–
–
1,8
2,0
–
Suojausluokka /II /II /II /II
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.
OBJ_BUCH-911-006.book Page 75 Thursday, June 21, 2012 4:21 PM
Sivu: 75
76 | Suomi
2 609 005 110 | (21.6.12) Bosch Power Tools
Melu-/tärinätiedot
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu EN 60745
standardoidunmittausmenetelmänmukaisestijasitävoidaan
käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Se soveltuu myös väräh-
telyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muissa
töissä, poikkeavilla vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huol-
lettuna, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa kasvat-
taa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten määrätyn työ-
aikajakson aikana tulisi ottaa huomioon myös se aika, jolloin
laite on sammutettuna tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käyte-
tä. Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtely-
rasitusta.
Määrittelelisävarotoimenpiteet käyttäjänsuojaksi värähtelyn
vaikutukselta, kuten esimerkiksi: Sähkötyökalujen ja vaihto-
työkalujen huolto, käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun or-
ganisointi.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa ”Tekni-
set tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai
standardoituja asiakirjoja: EN 60745 direktiivien
2011/65/EU, 2004/108/EY, 2006/42/EY määräysten mu-
kaan.
Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
29.05.2012
Asennus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
Pölynimu (PSB 650 RA/ PSB 750 RCA)
(katso kuvat A–F)
f Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muutamien
puulaatujen, kivennäispölyt ja metallipölyt voivat olla ter-
veydelle vaarallisia. Pölyn kosketus tai hengitys saattaa ai-
heuttaa käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille allergisia
reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Määrättyjäpölyjä,kutentammen-taipyökinpölyäpidetään
karsinogeenisina, eritoten yhdessä puukäsittelyssä käy-
tettyjen lisäaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).
Asbestipitoisia aineita saavat käsitellä vain ammattilaiset.
– Käytä materiaalille soveltuvaa pölynimua, jos se on
mahdollista.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat säännökset koski-
en käsiteltäviä materiaaleja.
PSB 650 RE
PSB 6500 RE
PSB 650 RA
PSB 750 RCE
PSB 750 RCA
Melun mittausarvot on määritetty EN 60745 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu
Äänenpainetaso
Äänen tehotaso
Epävarmuus K=
Käytä kuulonsuojaimia!
dB(A)
dB(A)
dB
97
108
3
100
111
3
Värähtelyn yhteisarvot ah (kolmensuunnanvektorisumma)jaepävarmuus K mitattu-
na EN 60745 mukaan:
Poraus metalliin:
ah
K
Iskuporaus betoniin:
ah
K
Ruuvinvääntö:
ah
K
Kierteitys:
ah
K
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
4,5
1,5
35
3,5
<2,5
1,5
<2,5
1,5
5,0
1,5
35
4,5
<2,5
1,5
<2,5
1,5
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-911-006.book Page 76 Thursday, June 21, 2012 4:21 PM
Sivu: 76
Suomi | 77
Bosch Power Tools 2 609 005 110 | (21.6.12)
f Vältä pölynkertymää työpaikalla. Pöly saattaa helposti
syttyä palamaan.
f Käytä poistoimulaitetta vain betonin, tiilen ja muura-
uksentyöstössä.Puu-jamuovilastutsaattavathelpostiai-
heuttaa tukoksia.
f Huomio tulipalovaara! Älä työstä mitään metallia, kun
poistoimulaiteonasennettuna. Kuumat metallilastut voi-
vat sytyttää poistoimulaitteen osia tuleen.
Parhaanmahdollisen poistoimunaikaansaamiseksituleenou-
dattaa seuraavia ohjeita:
– Tarkista, että poistoimulaite tiivistää hyvin työkappalee-
seen tai seinään. Täten aikaansaadaan samanaikaisesti
helpommin reikä kohtisuoraan.
– Työskentele aina suurimmalla kierrosluvulla, kun käytät
poistoimulaitetta.
– Vedä ensin poranterä poranreiästä kun olet saavuttanut
halutun poraussyvyyden ja pysäytä iskuporakone vasta
sen jälkeen.
– Käytä poistoimulaitetta ainoastaan asennetulla suodatin-
panoksella 17, koska muuten pölyä/lastuja pääsee sähkö-
työkalun sisään ja voi vahingoittaa sitä.
– Tarkista säännöllisesti suodatinpanoksen 17 tila. Jos suo-
datinpanos on vahingoittunut, on se heti vaihdettava.
– Erityisesti porattaessa suurilla porilla, saattaa pölyn tiivis-
terengas 19 kulua. Vaihda pölyn tiivisterengas jos se on
vioittunut.
Poistoimulaitteen asennus (katso kuva A)
Asenna poistoimulaite 11työntämällä se iskuporakoneen ala-
osaan edestäpäin. Tarkista, että poistoimulaite 11 on tiiviisti
kiinni kotelossa ja lukkiutuneena.
Poistoimulaitteen puhdistus (katso kuvat B–D)
Pölysäiliö 12 riittää noin 10 poraukseen 10 mm poranterällä.
Imutehon heikentyessä tai täyttöasteen osoituksen 13 näyt-
täessä täyttä, tulee pölysäiliö 12 tyhjentää. Paina irrotuspai-
nikkeen 16 rihlattua pintaa ja poista pölysäiliö 12.
Tyhjennä ja puhdista pölysäiliö 12. Puhdista suodatinpanos
17 koputtamalla pöly irti.
Tarkista suodatinpanoksen17kuntoja vaihda setarvittaessa
uuteen.
Paina suodatinpanoksen 17 pidikettä ja vedä panos irti. Vaih-
da suodatinpanos 17 pidikkeineen. Kun pidike asetetaan pai-
kalleen, on varmistettava, että kumitiiviste 18 on paikoillaan.
Asetapölysäiliö12takaisinjapainairrotuspainikkeen16sile-
ää pintaa, sen lukitsemiseksi.
Poistoimulaitteen irrotus (katso kuva E)
Irrota poistoimulaite 11painamallairrotuspainiketta20 ja ve-
tämällä poistoimulaite 11 pois eteenpäin.
Poistoimulaitteen pakkaus (katso kuva F)
Poistoimulaitteen 11 sijoittamiseksi laukkuun, tulee poistoi-
mulaite 11irrottaa,työntääsekokoonjaasettaa pidike 21sii-
hen.
Asenna sulku 22 tai tyhjennä pölysäiliö 12, ennen kuin irrotat
poistoimulaitteen.
Lisäkahva
f Käytä supistushylsyä vain lisäkahvan 9 kanssa.
Voitmielivaltaisestikääntäälisäkahvaa 9,löytääksesivarman
ja vaivattoman työskentelyasennon.
Kierrä lisäkahvan säädön siipiruuvia 10 vastapäivään ja kään-
nä lisäkahva 9 haluttuun asentoon.Kiristä tämän jälkeen siipi-
ruuvia 10 uudelleen kiertämällä sitä myötäpäivään.
Poraussyvyyden asetus (katso kuva G)
Syvyydenrajoittimella 1 voidaan haluttu poraussyvyys X mää-
rätä.
Paina syvyydenrajoittimen painiketta 3 ja aseta syvyydenra-
joitin lisäkahvaan 9.
Syvyydenrajoittimen 1 rihlat tulee osoittaa alaspäin.
Vedä syvyydenrajoitin niin kauas ulos, että poranterän kärjen
ja syvyydenrajoittimen kärjen väli vastaa haluttua poraussy-
vyyttä X.
Työkalunvaihto
Pikaistukka (PSB 750 RCE/PSB 750 RCA) (katso kuva H)
Poraistukka on lukkiutuneena, kun käynnistyskytkintä 8 ei
paineta. Tämä mahdollistaa poraistukassa olevan työkalun
nopean ja helpon vaihdon.
Avaa pikaistukka 2 kiertämällä sitä suuntaan n, kunnes työ-
kalu voidaan asettaa siihen. Aseta työkalu.
Kierrä pikaistukan 2 hylsyä käsin voimakkaasti suuntaan o,
kunnes rasteriääntä ei enää kuulu. Istukka lukkiutuu täten au-
tomaattisesti.
Lukitus aukeaa taas, kun hylsyä kierretään vastakkaiseen
suuntaan työkalun irrottamiseksi.
Pikaistukka (PSB 650 RE/PSB 6500 RE/PSB 650 RA)
(katso kuva I)
f Käytä karan lukituspainiketta 25 vain sähkötyökalun
ollessa pysähdyksissä.
Porakara lukkiutuu painamalla karan lukituspainiketta 25. Tä-
mämahdollistaaporaistukassaolevan työkalunnopeanjahel-
pon vaihdon.
Avaa pikaistukka 2 kiertämällä sitä suuntaan n, kunnes työ-
kalu voidaan asettaa siihen. Aseta työkalu.
Kierrä pikaistukan 2 hylsyä käsin voimakkaasti suuntaan o,
kunnes rasteriääntä ei enää kuulu. Istukka lukkiutuu täten au-
tomaattisesti.
OBJ_BUCH-911-006.book Page 77 Thursday, June 21, 2012 4:21 PM
Sivu: 77
78 | Suomi
2 609 005 110 | (21.6.12) Bosch Power Tools
Lukitus aukeaa taas, kun hylsyä kierretään vastakkaiseen
suuntaan työkalun irrottamiseksi.
Ruuvinkiertotyökalut
Ruuvauskärkiä 24 käytettäessä tulisi aina käyttää myös kärki-
en yleispidintä 23.Käytä vain ruuvin kantaan sopivia ruuvaus-
kärkiä.
Ruuvinvääntöävartentuleevaihtokytkin”Poraus/iskuporaus”
4 aina asettaa tunnukselle ”Poraus”.
Poranistukan vaihto
(PSB 750 RCE/PSB 750 RCA)
Poranistukan irrotus (katso kuva J)
Kiinnitäkuusiokoloavaimen26lyhyempisankapikaistukkaan
2.
Aseta sähkötyökalu tukevalle alustalle esim. työpenkille. Pidä
kiinni sähkötyökalusta ja irrota pikaistukka 2 kiertämällä kuu-
siokoloavainta 26 suuntaan n. Kiinnijuttunut pikaistukka ir-
rotetaanlyömälläkevyestikuusiokoloavaimen26pitkäänvar-
teen. Poista kuusiokoloavain pikaistukasta ja kierrä
pikaistukka kokonaan irti.
Poranistukan asennus (katso kuva K)
Pikaistukan asennus tapahtuu käänteisessä järjestyksessä.
Istukka tulee kiristää paikoilleen n. 25–35 Nm ki-
ristysmomentilla.
Poranistukan vaihto
(PSB 650 RE/PSB 6500 RE/PSB 650 RA)
Poranistukan irrotus (katso kuva L)
Kiinnitäkuusiokoloavaimen26lyhyempisankapikaistukkaan
2.
Aseta sähkötyökalu tukevalle alustalle, esim. työpenkille. Pi-
dä kiinni sähkötyökalusta, paina karan lukituspainiketta 25 ja
irrota pikaistukka 2 kiertämällä kuusiokoloavainta 26 suun-
taan n. Kiinnijuuttunut poraistukka irrotetaan kevyellä lyön-
nillä kuusiokoloavaimen 26 pidemmälle varrelle. Poista kuu-
siokoloavain pikaistukasta ja kierrä pikaistukka kokonaan irti.
Poranistukan asennus (katso kuva M)
Pikaistukan asennus tapahtuu käänteisessä järjestyksessä.
Istukka tulee kiristää paikoilleen n. 25–35 Nm ki-
ristysmomentilla.
Käyttö
Käyttöönotto
f Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.
230 V merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös 220 V
verkoissa.
Kiertosuunnan asetus (katso kuvat N–O)
Suunnanvaihtokytkimellä 7 voit muuttaa sähkötyökalun kier-
tosuunnan. Käynnistyskytkimen 8 ollessa painettuna tämä ei
kuitenkaan ole mahdollista.
Kiertooikealle:Poraustajaruuvinkiertoavartenpainatsuun-
nanvaihtokytkintä 7 vasemmalle vasteeseen asti.
Kierto vasemmalle: Ruuvien ja muttereiden avaamista ja
uloskiertoa varten painat suunnanvaihtokytkintä 7 oikealle
vasteeseen asti.
Käyttömuodon asetus
Poraus ja ruuvinvääntö
Aseta vaihtokytkin 4 tunnukselle ”Poraus”.
Iskuporaus
Aseta vaihtokytkin 4 tunnukselle ”Iskuporaus”.
Vaihtokytkin 4 lukkiutuu tuntuvasti, ja sitä voi käyttää myös
moottorin käydessä.
Käynnistys ja pysäytys
Paina sähkötyökalun käynnistystä varten käynnistyskytkin-
tä 8 ja pidä se painettuna.
Lukitse painettu käynnistyskytkin 8 painamalla lukituspaini-
ketta 6.
Pysäytä sähkötyökalu päästämällä käynnistyskytkin 8 va-
paaksi tai, jos se on lukittu lukituspainikkeella 6, paina ensin
käynnistyskytkintä 8 lyhyesti ja päästä se sitten vapaaksi.
Katkaise energiansäästön takia virta sähkötyökalusta, kun et
käytä sitä.
Kierrosluvun/iskuluvun asetus
Voit säätää käynnissä olevan sähkötyökalun kierroslukua/is-
kulukua portaattomasti, riippuen siitä miten syvälle painat
käynnistyskytkintä 8.
Kevytkäynnistyskytkimen8painallusaikaansaaalhaisenkier-
rosluvun/iskuluvun. Paineen kasvaessa nousee kierrosluku/
iskuluku.
Kierrosluvun/iskuluvun esivalinta
(PSB 650 RE/PSB 6500 RE/PSB 650 RA)
Kierrosluvun esivalinnan säätöpyörällä 14 voit asettaa tarvit-
tavan kierrosluvun/iskuluvun myös käytön aikana.
Tarvittava kierrosluku/iskuluku riippuu materiaalista ja työ-
olosuhteista ja se voidaan määrittää käytännön kokein.
Elektroninen kierrosluvun esivalinta
(PSB 750 RCE/PSB 750 RCA)
Kierrosluvun esivalinnan säätöpyörällä 5 voit asettaa tarvitta-
van kierrosluvun/iskuluvun myös käytön aikana.
Tarvittava kierrosluku/iskuluku riippuu materiaalista ja työ-
olosuhteista ja se voidaan määrittää käytännön kokein.
Kun työskennellään pienellä kierrosluvulla.
Kun työskennellään suurimmalla kierrosluvulla.
OBJ_BUCH-911-006.book Page 78 Thursday, June 21, 2012 4:21 PM
Sivu: 78
EëëçíéêÜ | 79
Bosch Power Tools 2 609 005 110 | (21.6.12)
Työskentelyohjeita
f Aseta sähkötyökalu mutteriin/ruuviin ainoastaan sen
ollessa pysähdyksissä. Pyörivät vaihtotyökalut voivat
luiskahtaa pois.
Koneen käytyä pidemmän aikaa pienellä iskuluvulla, tulee se
jäähdyttää, käyttämällä sitä kuormittamatta täydellä kierros-
luvulla n. 3 minuuttia.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
f Pidäainasähkötyökaluaja sähkötyökaluntuuletusauk-
koja puhtaana, jotta voit työskennellä hyvin ja turvalli-
sesti.
Jos sähkötyökalussa huolellisesta valmistuksesta ja koestus-
menettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee korjaus antaa
Bosch-keskushuollon tehtäväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka löytyy laitteen mallikilvestä.
Huolto ja asiakasneuvonta
Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia
koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja vara-
osista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielellään sinua tuotteiden ja
lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja säätöä koskevissa kysymyk-
sissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: 0800 98044
Faksi: +358 102 961 838
www.bosch.fi
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa
ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektro-
niikkalaitteita koskevan direktiivin
2002/96/EY ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan, tulee käyttökelvotto-
matsähkötyökalutkerätäerikseenjatoimit-
taa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
ÅëëçíéêÜ
Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò
ÃåíéêÝò õðïäåßîåéò áóöáëåßáò ãéá çëåêôñéêÜ
åñãáëåßá
ÄéáâÜóôå üëåò ôéò õðïäåßîåéò
áóöáëåßáò êáé ôéò ïäçãßåò.
ÁìÝëåéåò êáôÜ ôçí ôÞñçóç ôùí õðïäåßîåùí áóöáëåßáò êáé ôùí
ïäçãéþí ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí çëåêôñïðëçîßá, ðõñêáãéÜ
Þ/êáé óïâáñïýò ôñáõìáôéóìïýò.
ÖõëÜîôå üëåò ôéò ðñïåéäïðïéçôéêÝò õðïäåßîåéò êáé ïäçãßåò
ãéá êÜèå ìåëëïíôéêÞ ÷ñÞóç.
Ï ïñéóìüò «Çëåêôñéêü åñãáëåßï» ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé óôéò
ðñïåéäïðïéçôéêÝò õðïäåßîåéò áíáöÝñåôáé óå çëåêôñéêÜ
åñãáëåßá ðïõ ôñïöïäïôïýíôáé áðü ôï çëåêôñéêü äßêôõï (ìå
çëåêôñéêü êáëþäéï) êáèþò êáé óå çëåêôñéêÜ åñãáëåßá ðïõ
ôñïöïäïôïýíôáé áðü ìðáôáñßá (÷ùñßò çëåêôñéêü êáëþäéï).
ÁóöÜëåéá óôï ÷þñï åñãáóßáò
f Äéáôçñåßôå ôïí ôïìÝá ðïõ åñãÜæåóèå êáèáñü êáé êáëÜ
öùôéóìÝíï. Áôáîßá Þ óêïôåéíÝò ðåñéï÷Ýò åñãáóßáò ìðïñåß
íá ïäçãÞóïõí óå áôõ÷Þìáôá.
f Ìçí åñãÜæåóèå ìå ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï óå
ðåñéâÜëëïí üðïõ õðÜñ÷åé êßíäõíïò Ýêñçîçò, óôï ïðïßï
õðÜñ÷ïõí åýöëåêôá õãñÜ, áÝñéá Þ óêüíåò. Ôá çëåêôñéêÜ
åñãáëåßá äçìéïõñãïýí óðéíèçñéóìü ï ïðïßïò ìðïñåß íá
áíáöëÝîåé ôç óêüíç Þ ôéò áíáèõìéÜóåéò.
f ¼ôáí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï êñáôÜôå
ìáêñéÜ áð’ áõôü ôá ðáéäéÜ êé Üëëá ôõ÷üí
ðáñåõñéóêüìåíá Üôïìá. Óå ðåñßðôùóç áðüóðáóçò ôçò
ðñïóï÷Þò óáò ìðïñåß íá ÷Üóåôå ôïí Ýëåã÷ï ôïõ ìç÷áíÞ-
ìáôïò.
ÇëåêôñéêÞ áóöÜëåéá
f Ôï öéò ôïõ çëåêôñéêïý åñãáëåßïõ ðñÝðåé íá ôáéñéÜæåé
óôçí ðñßæá. Äåí åðéôñÝðåôáé ìå êáíÝíáí ôñüðï ç
ìåôáôñïðÞ ôïõ öéò. Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ðñïóáñìïóôéêÜ
öéò óå óõíäõáóìü ìå ãåéùìÝíá çëåêôñéêÜ åñãáëåßá.
Áìåôáðïßçôá öéò êáé êáôÜëëçëåò ðñßæåò ìåéþíïõí ôïí
êßíäõíï çëåêôñïðëçîßáò.
f Áðïöåýãåôå ôçí åðáöÞ ôïõ óþìáôüò óáò ìå ãåéùìÝíåò
åðéöÜíåéåò üðùò óùëÞíåò, èåñìáíôéêÜ óþìáôá
(êáëïñéöÝñ), êïõæßíåò Þ øõãåßá. ¼ôáí ôï óþìá óáò åßíáé
ãåéùìÝíï áõîÜíåôáé ï êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò.
f Ìçí åêèÝôåôå ôá ìç÷áíÞìáôá óôç âñï÷Þ Þ ôçí õãñáóßá.
Ç äéåßóäõóç íåñïý ó’ Ýíá çëåêôñéêü åñãáëåßï áõîÜíåé ôïí
êßíäõíï çëåêôñïðëçîßáò.
f Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ôï çëåêôñéêü êáëþäéï ãéá íá
ìåôáöÝñåôå Þ íá áíáñôÞóåôå ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï, Þ
ãéá íá âãÜëåôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá. ÊñáôÜôå ôï çëåê-
ôñéêü êáëþäéï ìáêñéÜ áðü õðåñâïëéêÝò èåñìïêñáóßåò,
êïöôåñÝò áêìÝò êáé/Þ áðü êéíçôÜ åîáñôÞìáôá. Ôõ÷üí
÷áëáóìÝíá Þ ðåñéðëåãìÝíá çëåêôñéêÜ êáëþäéá áõîÜíïõí
ôïí êßíäõíï çëåêôñïðëçîßáò.
OBJ_BUCH-911-006.book Page 79 Thursday, June 21, 2012 4:21 PM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PSB 750 RCA ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PSB 750 RCA

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PSB 750 RCA, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PSB 750 RCA käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PSB 750 RCA suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.