Bosch PSB 500 RE käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PSB 500 RE allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Porakone
  • Malli/nimi: PSB 500 RE
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka, Tšekki

Sisällysluettelo

Sivu: 43
Suomi - 1
1 Pikaistukka (0 603 387 7../0 603 387 5..)
2 Karan lukituspainike (0 603 387 5..)
3 Vaihtokytkin ”Poraus/Iskuporaus”
4 Käynnistyskytkimen lukitusnuppi
5 Käynnistyskytkin
6 Kierrosluvun säätöpyörä (0 603 387 5..)
7 Suunnanvaihtokytkin
(0 603 387 6../0 603 387 7../0 603 387 5..)
8 Syvyydenrajoittimen säätönuppi
9 Siipiruuvi lisäkahvan asetusta varten
10 Lisäkahva
(0 603 387 6../0 603 387 7../0 603 387 5..)
11 Syvyydenrajoitin
12 Istukka-avain
(0 603 387 0../0 603 387 1../0 603 387 6..)
13 Hammaskehäistukka
(0 603 387 0../0 603 387 1../0 603 387 6..)
14 Ruuvitaltta*
15 Yleispidin*
16 Kuusiokoloavain*
* Käyttöohjeissa kuvatut lisätarvikkeet eivät välttämättä
sisälly toimitukseen!
Mitta-arvot määritetty EN 50 144 mukaan.
Työkalun tyypillinen A-arvioitu melutaso: äänen
painetaso 97 dB (A); äänentehotaso 110 dB (A).
Käytä kuulosuojaimia!
Tyypillinen luokitettu kiihtyvyys on 16 m/s2
.
Laite on tarkoitettu iskuporaukseen tiileen, beto-
niin ja kiveen sekä poraamiseen puuhun, metal-
liin, keramiikkaan ja muoviin. Elektronisella sää-
döllä ja suunnanvaihdolla varustetut laitteet so-
veltuvat myös ruuvinvääntöön ja kierteitykseen.
Tekniset tiedot
Iskuporakone PSB … 500 500-2 500 RE 500 RE 550 RE
Tilausnumero 0 603 … 387 0.. 387 1.. 387 6.. 387 7.. 387 5..
Ottoteho [W] 500 500 500 500 550
Antoteho [W] 260 260 260 260 270
Tyhjäkäyntikierrosluku [min-1
] 3 000 2 500/3 000 0 – 3 000 0 – 3 000 0 – 3 000
Iskuluku, maks. [min-1
] 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000
Vääntömomentti suurimmalla
antoteholla [Nm] 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Kierrosluvun esivalinta – – – – ●
Suunnanvaihtokytkin – – ● ● ●
Kaksinopeuskytkentä – ● – – –
Hammaskehäistukka ● ● ● – –
Pikaistukka – – – ● ●
Porakaran lukitus – – – – ●
Lisäkahva – – ● ● ●
Poraistukan aukeama, maks. [mm] 13 13 13 13 13
maks. poran-Ø
Betoni [mm] 13 13 13 13 13
Muuraus [mm] 15 15 15 15 15
Teräs [mm] 10 10 10 10 10
Puu [mm] 20 20 20 20 20
Paino (ilman tarvikkeita), n. [kg] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Suojausluokka / II / II / II / II / II
Ota huomioon koneesi tilausnumero. Yksittäisten koneiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
Koneen osat Melu-/tärinätieto
Asianmukainen käyttö
44 • 2 609 932 246 • 03.07
Sivu: 44
Suomi - 2
Vaaraton työskentely laitteella
on mahdollinen ainoastaan
luettuasi huolellisesti käyttö- ja
turvaohjeet, sekä seuraamalla
ohjeita tarkasti. Lisäksi tulee
noudattaa oheen liitetyn vihko-
sen yleisiä turvaohjeita.
■ Käytä suojalaseja ja kuulosuojaimia.
■ Suojaa pitkät hiukset hiusverkolla. Työsken-
tele vain hyvin istuvissa vaatteissa.
■ Jos verkkojohto vahingoittuu tai katkeaa työn
aikana ei johtoa saa koskettaa, vaan pisto-
tulppa on välittömästi irrotettava pistorasiasta.
Älä koskaan käytä laitetta, jos verkkojohto on
viallinen.
■ Liitä laitteet, joita käytetään ulkona, vikavirta-
suojakytkimen (FI) kautta, jonka laukaisuvirta
on korkeintaan 30 mA. Älä käytä laitetta sa-
teessa tai kosteudessa.
■ Tarkista aina, että verkkojohto kulkee ko-
neesta poispäin.
■ 0 603 387 6../0 603 387 7../0 603 387 5..:
Käytä sähkötyökalua ainoastaan lisäkah-
van 10 kanssa.
Pidä työskentelyn aikana aina konetta kaksin
käsin ja seiso tukevasti.
■ Tartu sähkötyökaluun ainoastaan eriste-
tyistä kahvoista, jos työkalu saattaa osua
piilossa olevaan johtoon tai omaan verkko-
johtoon.
Kosketus jännitteisen johdon kanssa saattaa
tehdä koneen metalliosat jännitteisiksi ja ai-
kaansaada sähköiskun.
■ Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa ole-
vien syöttöjohtojen paikallistamiseksi, tai
käänny paikallisen jakeluyhtiön puoleen.
Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa tulipa-
loon ja sähköiskuun. Kaasuputken vahingoit-
taminen saattaa johtaa räjähdykseen. Vesijoh-
toon tunkeutuminen aiheuttaa aineellista va-
hinkoa tai saattaa johtaa sähköiskuun.
■ Poraustyökalun lukkiutuminen johtaa koneen
nykäyksenomaiseen vastavoimaan. Pysäytä
tällöin välittömästi kone.
■ Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai
ruuvipenkissä kiinnitetty työkappale pysyy tu-
kevammin paikoillaan, kuin kädessä pidettynä.
■ Varo terän luiskahtamista, kun ruuvaat pitkiä
ruuveja.
■ Vie laite mutterille/ruuville vain poiskytkettynä.
■ Pysäytä aina kone, ennen kuin asetat sen pois
käsistäsi ja odota, että koneen pyörintä lakkaa.
■ Älä koskaan anna lapsille lupaa käyttää ko-
netta.
■ Bosch takaa laitteen moitteettoman toiminnan
ainoastaan, jos käytetään tälle laitteelle tarkoi-
tettuja alkuperäisiä varaosia.
■ 0 603 387 6../0 603 387 7../0 603 387 5..:
Käytä sähkötyökalua ainoastaan lisäkah-
van 10 kanssa.
Lisäkahva voidaan asentaa karan kaulan oikealle
tai vasemmalle puolelle siipiruuvilla 9.
Syvyydenrajoittimella 11 voidaan säätää poraus-
syvyys.
Paina syvyydenrajoittimen säätönuppia 8, aseta
haluttu poraussyvyys X ja päästä syvyydenrajoit-
timen säätönuppi 8 taas vaapaaksi.
Syvyydenrajoittimen 11 urituksen on oltava ylös-
päin.
Avaa poraistukka niin paljon, että työkalu voidaan
asentaa. Asenna työkalu.
Pikaistukka
(0 603 387 5.. – katso kuvaa )
Porankara lukkiutuu painamalla karan lukituspai-
niketta 2.
Tämä mahdollistaa poraistukassa olevan työka-
lun nopean ja helpon vaihdon.
Kiristä pikaporaistukan 1 hylsyä käsin, kunnes ei
enää kuulu rasteriääntä (naksahdusta). Pora-
istukka lukkiutuu tällöin automaattisesti.
Lukitus aukeaa, kun etummaista hylsyä kierre-
tään vastakkaiseen suuntaan työkalun irrottami-
seksi.
Työturvallisuus
Lisäkahva/Syvyydenrajoitin
(katso kuvaa )
Työkalun asennus
A
B
45 • 2 609 932 246 • 03.07
Sivu: 45
Suomi - 3
Pikaistukka
(0 603 387 7.. – katso kuvaa )
Pidä kiinni taemmasta hylsystä ja kiristä voimak-
kaasti etummaista hylsyä käsin, kunnes ei enää
kuulu rasterinaksahdusta. Istukka lukkiutuu täten
automaattisesti.
Lukitus aukeaa, kun etummaista hylsyä kierre-
tään vastakkaiseen suuntaan työkalun irrottami-
seksi.
Hammaskehäistukka
(0 603 387 0../0 603 387 1../
0 603 387 6.. – katso kuvaa )
Kiristä istukka-avaimella 12 tasaisesti kaikista
kolmesta reiästä.
Varo kuumaa poraistukkaa:
Pitkissä työvaiheissa, etenkin iskuporatta-
essa, saattaa poraistukka kuumeta. Suositte-
lemme näissä tapauksissa suojakäsineiden
käyttöä.
Ruuvaustyökalut
(Lisätarvikkeet – katso kuvaa )
Käytä aina kärkipidintä 15 kun ruuvaat ruuvitalt-
takärkiä (bits) 14 käyttäen. Käytä ainoastaan ruu-
vinkantaan sopivia talttakärkiä.
Aseta ruuvinvääntöä varten vaihtokytkin 3 merk-
kiin ”Poraus ja ruuvinvääntö”.
Tarkista verkkojännite: Virtalähteen jännitteen
täytyy olla sama, kuin mallikilpeen merkitty.
230 V-merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös
220 V verkoissa.
Käynnistys ja pysäytys
Käynnistä kone painamalla käynnistyskytkintä 5
ja pitämällä se painettuna.
0 603 387 6../0 603 387 7../
0 603 387 5..: Koneen kierrosluku
vaihtelee nollasta maksimiin riip-
puen käynnistyskytkimeen 5 koh-
distuvasta paineesta. Kierrosluku
on alhainen ja kone käynnistyy
pehmeästi, kun kytkintä painetaan
kevyesti. Älä kuormita konetta niin
paljon, että se pysähtyy.
Lukitse käynnistyskytkin 5 painetussa asen-
nossa lukituspainikkeella 4.
Pysäytä kone irrottamalla ote käynnistyskytki-
mestä 5 tai painamalla sitä ja irrottamalla sitten
ote.
Kiertosuunnan vaihto (0 603 387 6../
0 603 387 7../0 603 387 5..)
Kiertosuuntaa saa vaihtaa vain koneen
ollessa kytkettynä pois päältä.
Suunnanvaihtokytkimellä 7 voidaan koneen kier-
tosuunta vaihtaa (käynnistyskytkintä 5 painetta-
essa on suunnanvaihtokytkin 7 lukittuna).
Kiertosuunta oikealle (katso kuvaa )
Paina kiertosuunnan vaihtokytkin vasemmalle
vasteeseen asti (poraus, iskuporaus, ruuvien si-
sään ruuvaus jne.).
Kiertosuunta vasemmalle (katso kuvaa )
Paina kiertosuunnan vaihtokytkin oikealle vas-
teeseen asti (ruuvien ja muttereiden hölläys tai
auki ruuvaus).
Kaksinopeuskytkentä (0 603 387 1..)
Käynnistyskytkimellä 5 voit valita kaksi kierroslu-
kualuetta. Kun tuntuva painepiste ylitetään, kyt-
kee kone ensimmäiseltä kierroslukualueelta toi-
selle alueelle:
Nopeusalue I: 2 500 min-1
Nopeusalue II: 3 000 min-1
Käynnistyskytkin voidaan lukita kummallekin alu-
eelle lukitusnupilla 4.
Kierrosluvun esivalinta (0 603 387 5..)
Voit asettaa tarvittavan kierrosluvun säätöpyö-
rällä 6 (myös käytön aikana).
Poraus, ruuvinvääntö ja iskuporaus
Poraus ja ruuvinvääntö
Aseta vaihtokytkin 3 merkin ”Poraus ja
ruuvinvääntö” kohdalle.
Iskuporaus
Aseta vaihtokytkin 3 merkille ”Iskupo-
raus”.
Vaihtokytkin 3 lukkiutuu tuntuvasti ja sitä voidaan
käyttää koneen käydessä.
Käyttöönotto
C
D
E
F
G
46 • 2 609 932 246 • 03.07
Sivu: 46
Suomi - 4
Kiinnitä kuusiokoloavaimen lyhyempi sanka is-
tukkaan.
Aseta kone tukevalle alustalle (esim. työpenkille).
Lukitse porakara lukituspainikkeella 2, pidä ko-
netta tukevassa otteessa ja irrota istukka ruuvin
tavoin kiertämällä sitä vasemmalle (➊). Irrota
kiinnijuuttunut istukka kopauttamalla kuusiokolo-
avaimen 16 pidempää sankaa.
Istukan asennus tapahtuu käänteisessä järjes-
tyksessä (➋).
Istukka täytyy kiristää n. 25 – 30 Nm
vääntömomentilla.
0 603 387 0../0 603 387 1../
0 603 387 6../0 603 387 7..
Laitteissa, joissa ei ole poraistukan lukitusta, te-
lee poraistukan vaihdon suorittaa valtuutettu
Bosch-sähkötyökalukorjaamo.
Istukka täytyy kiristää n. 30 – 35 Nm
vääntömomentilla.
Tarvittava kierrosluku on riippuvainen materiaa-
lista ja se voidaan parhaiten määritellä kokeile-
malla.
Jos käytät konetta pitkään pienellä kierrosluvulla,
tulee sinun välillä jäähdyttää se käyttämällä sitä
n. 3 minuuttia täydellä kierrosluvulla kuormitta-
mattomana.
Poraa kivilaattoihin asettamalla vaihtokytkin 3
merkkiin ”Poraus ja ruuvinvääntö”. Vaihda ”Isku-
poraus”-asentoon vasta, kun olet porannut laatan
läpi.
Työskenneltäessä betonissa, kiviaineksessa ja
muurauksessa, tulee käyttää kovametalliporan-
teriä.
■ Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia laitteeseen kohdistuvia töitä.
☞ Pidä aina laite ja tuuletusaukot puhtaina
voidaksesi työskennellä hyvin ja turvalli-
sesti.
Tämä laite on suunniteltu, valmistettu ja testattu
erittäin huolellisesti. Mikäli siinä siitä huolimatta il-
menee jokin vika, anna vain Bosch-huoltoliikkeen
suorittaa tarvittavat korjaukset.
Ilmoita ehdottomasti laitteen 10-numeroinen
tilausnumero kaikissa kyselyissä ja varaosatila-
uksissa!
Raaka-aineen uusiokäyttö jätehuollon ase-
masta
Laite, tarvikkeet ja pakkaus tulisi hävittää ympä-
ristöystävällisesti toimittamalla ne kierrätykseen.
Nämä käyttöohjeet on valmistettu kloorittomasti
valkaistusta uusiopaperista.
Lajipuhdasta kierrättämistä varten muoviosissa
on merkinnät.
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että
tämä tuote on alla lueteltujen standardien ja stan-
dardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen
EN 50 144 seuraavien direktiivien määräysten
mukaisesti: 89/336/ETY, 98/37/EY.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
Pidätämme oikeuden muutoksiin
Istukan vaihtaminen
(0 603 387 5.. –
katso kuvat – )
Vihjeitä
Huolto ja puhdistus
H I
Ympäristönsuojelu
Yhdenmukaisuusvakuutus
47 • 2 609 932 246 • 03.07

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PSB 500 RE ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PSB 500 RE

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PSB 500 RE, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PSB 500 RE käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PSB 500 RE suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.