Bosch PSA 900 E käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PSA 900 E allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: PSA 900 E
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Saksa, Ranska, Italialainen, Ruotsalainen, Englanti, Espanja, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka, Arabialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 49
50 | Suomi
1 609 929 X53 | (16.4.12) Bosch Power Tools
Ensterktilsmussingavelektroverktøyetkanføretilfunksjons-
feil.Sagderforikkesterktstøvutviklendematerialernedenfra
eller over hodet.
Hvis det er nødvendig å skifte ut tilkoplingsledningen, må det-
te gjøres av Bosch eller Bosch-serviceverksteder, slik at det
ikke oppstår fare for sikkerheten.
Hviselektroverktøyettiltrossforomhyggeligeproduksjons-og
kontrollmetoder en gang skulle svikte, må reparasjonen utfø-
res av et autorisert serviceverksted for Bosch-elektroverktøy.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på elektro-
verktøyets typeskilt.
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Deltegninger
og informasjoner om reservedeler finner du også under:
www.bosch-pt.com
Bosch-kundeservice er gjerne til hjelp ved spørsmål om kjøp,
bruk og innstilling av produkter og tilbehør.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: (+47) 64 87 89 50
Faks: (+47) 64 87 89 55
Deponering
Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljø-
vennlig gjenvinning.
Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Jf. det europeiske direktivet 2002/96/EF
vedr. gamle elektriske og elektroniske ap-
parater og tilpassingen til nasjonale lover
mågammeltelektroverktøysomikkelenger
kan brukes samles inn og leveres inn til en
miljøvennlig resirkulering.
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Turvallisuusohjeita
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudattami-
sen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
f Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
f Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
päristössä,jossaonpalavaanestettä,kaasuataipölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
f Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
f Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkö-
työkalujenkanssa.Alkuperäisessäkunnossaolevatpisto-
tulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
f Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
f Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelletai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
f Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyö-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseenpistorasiastavetämällä.Pidäjohtoloitolla
kuumuudesta,öljystä,terävistäreunoistajaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sähköiskun vaaraa.
f Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön so-
veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
f Jossähkötyökalunkäyttökosteassaympäristössäeiole
vältettävissä,tuleekäyttäävikavirtasuojakytkintä.Vika-
virtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
f Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja nouda-
ta tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käy-
tä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
f Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilö-
kohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulon-
suojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavas-
ta, vähentää loukkaantumisriskiä.
f Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkö-
työkalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähkö-
verkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat
sitä.Joskannatsähkötyökaluasormikäynnistyskytkimellä
tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan käyn-
nistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
f Poistakaikkisäätötyökalutjaruuvitaltat,ennenkuin
käynnistätsähkötyökalun.Työkalutaiavain, jokasijaitsee
laitteenpyörivässäosassa,saattaajohtaaloukkaantumiseen.
VAROITUS
OBJ_BUCH-1352-002.book Page 50 Monday, April 16, 2012 7:33 AM
Sivu: 50
Suomi | 51
Bosch Power Tools 1 609 929 X53 | (16.4.12)
f Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina tuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit pa-
remminhallitasähkötyökaluaodottamattomissatilanteissa.
f Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
f Jospölynimu-jakeräilylaitteitavoidaanasentaa,tulee
sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että niitä käyte-
täänoikeallatavalla.Pölynimulaitteistonkäyttövähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely
f Äläylikuormitalaitetta.Käytäkyseiseentyöhöntarkoi-
tettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen
työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
f Älä käytä sähkötyökalua, jota eivoida käynnistää ja py-
säyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
f Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
f Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
f Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osattoimivatmoitteettomasti,eivätkäolepuristukses-
sa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkö-
työkalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet
osatennenkäyttöä.Monentapaturmansyytlöytyväthuo-
nosti huolletuista laitteista.
f Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terä-
viä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
f Käytäsähkötyökaluja,tarvikkeita,vaihtotyökalujajne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
f Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Puukkosahojen turvallisuusohjeet
f Tartu sähkötyökaluun ainoastaan eristetyistä pinnois-
ta,tehdessäsi työtä, jossa vaihtotyökalusaattaisi osua
piilossa olevaan sähköjohtoon tai sähkötyökalun
omaan sähköjohtoon. Kosketus jännitteiseen johtoon voi
saattaa sähkötyökalun metalliosat jännitteisiksi ja johtaa
sähköiskuun.
f Pidä kädet loitolla sahauskohdasta. Älä pane käsiä työ-
kappaleen alle. Sahanterää kosketettaessa on olemassa
loukkaantumisvaara.
f Vie ainoastaan käynnissä oleva sähkötyökalu työkap-
paletta vasten. Muussa tapauksessa on olemassa takais-
kun vaara vaihtotyökalun tarttuessa työkappaleeseen.
f Kiinnitä huomiota siihen, että jalkalevy 2 sahattaessa
aina on tukevasti työkappaletta vasten. Sahanterä saat-
taa juuttua kiinni johtaen sähkötyökalun hallinnan menet-
tämiseen.
f Pysäytä työvaiheen jälkeen sähkötyökalu ja vedä sa-
hanterä ulos urasta vasta tämän jälkeen, sahanterän
pysähdyttyä. Tätenmenetellenvältättakaiskunjavoittur-
vallisesti asettaa sähkötyökalun käsistäsi.
f Käytä yksinomaan virheettömiä, moitteettomassa
kunnossa olevia sahanteriä. Taipuneettai tylsätsahante-
rät voivat katketa, vaikuttaa kielteisesti sahausjälkeen tai
aiheuttaa takaiskun.
f Älä jarruta sahanterää laitteen pysäyttämisen jälkeen
painamalla sitä sivuttain. Sahanterä saattaa vahingoit-
tua, katketa tai aiheuttaa takaiskun.
f Kiinnitämateriaalihyvin.Älätuetyökappalettakädellä
tai jalalla. Älä kosketa mitän esinettä tai maata käyn-
nissä olevalla sahalla. On olemassa takaiskuvaara.
f Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien syöttö-
johtojen paikallistamiseksi tai käänny paikallisen jake-
luyhtiön puoleen. Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa
tulipaloon ja sähköiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen
saattaa johtaa räjähdykseen. Vesijohtoon tunkeutuminen
aiheuttaa aineellista vahinkoa tai saattaa johtaa sähköis-
kuun.
f Pidä työn aikana sähkötyökalua kaksin käsin ja ota tu-
keva seisoma-asento. Sähkötyökalua pystyy ohjaamaan
varmemmin kahdella kädellä.
f Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkkiin
kiinnitetty työkappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin
kädessä pidettynä.
f Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt, ennen
kuinasetatsenpoiskäsistäsi.Vaihtotyökalusaattaajuut-
tua kiinni johtaen sähkötyökalun hallinnan menettämi-
seen.
Tuotekuvaus
Lue kaikki turvallisuus- ja muutohjeet.Tur-
vallisuusohjeidennoudattamisenlaiminlyönti
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Työkalu on tarkoitettu puun, muovin, metallin, ja rakennus-
materiaalien sahaamiseen kiinteällä ohjaimella. Se soveltuu
sekä suoriin että kaareviin sahuksiin. Käytettäessä tarkoituk-
seen soveltuvia bimetallisahanteriä voidaan suorittaa katkai-
susahauksia pintaa pitkin. Sahanteräsuositukset tulee ottaa
huomioon.
OBJ_BUCH-1352-002.book Page 51 Monday, April 16, 2012 7:33 AM
Sivu: 51
52 | Suomi
1 609 929 X53 | (16.4.12) Bosch Power Tools
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Sahanterä*
2 Jalkalevy
3 Sahanterän kiinnitys
4 Iskutanko
5 Sahanterän vapautuksen SDS-vipu
6 Käynnistyskytkin
7 Kahva (eristetty kädensija)
8 Kiristyslevy
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.
Tekniset tiedot
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty EN 60745 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on: Äänen
painetaso90 dB(A);äänentehotaso101 dB(A).Epävarmuus
K=3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epävarmuus K mitattuna EN 60745 mukaan:
Lastulevyn sahaus: ah=20 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
Puupalkkien sahaus: ah=32 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu EN 60745
standardoidunmittausmenetelmänmukaisestijasitävoidaan
käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Se soveltuu myös väräh-
telyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muissa
töissä, poikkeavilla vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huol-
lettuna, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa kasvat-
taa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten määrätyn työ-
aikajakson aikana tulisi ottaa huomioon myös se aika, jolloin
laite on sammutettuna tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käyte-
tä. Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtely-
rasitusta.
Määrittele lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojaksi värähtelyn
vaikutukselta, kuten esimerkiksi: Sähkötyökalujen ja vaihto-
työkalujen huolto, käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun or-
ganisointi.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutammeyksinvastaavammesiitä,ettäkohdassa”Tekniset
tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai stan-
dardoituja asiakirjoja: EN 60745 direktiivien 2011/65/EU,
2004/108/EY, 2006/42/EY määräysten mukaan.
Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
27.03.2012
Asennus
Sahanterän asennus/vaihto
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
f Käytä suojakäsineitä sahanterää asentaessasi. Sahan-
terää kosketettaessa on olemassa loukkaantumisvaara.
f Tarkista sahanterää vaihdettaessa, että sahanteränpi-
timessä ei ole materiaalijäännöksiä, esim. puu- tai me-
tallilastuja.
Sahanterän valinta
Löydät katsauksen suositeltavista sahanteristä tämän ohjeen
lopusta. Asenna ainoastaan sahanteriä, joissa on ½"-yleisvar-
si. Valitun sahanterän ei tulisi olla kyseisen sahaustyön tarvet-
ta pitempi.
Sahanterän varren tulee olla 0,8–1,6 mm paksu.
Käytä jyrkkien kaarteiden sahaamiseen kapeaa sahanterää.
Sahanterän asennus (katso kuva A)
Paina SDS-vipu 5 eteenpäin ja työnnä sahanterä 1 kiristysle-
vyn 8 takaa sahanteränpitimeen 3. Päästä SDS-painike 5 va-
paaksi.
f Tarkista, että sahanterä on tiukasti kiinni, vetämällä
siitä. Löysä sahanterä voi irrota ja vahingoittaa sinua.
Määrättyjä töitä varten voidaan sahanterä 1 myös kääntää
180° (hampaat ovat ylöspäin) ja asentaa sitten uudelleen.
Puukkosaha PSA 900 E
Tuotenumero 3 603 CA6 0..
Ottoteho W 900
Tyhjäkäyntiiskuluku n0 min-1
0 – 2700
Työkalunpidin SDS
Iskuluvun säätö z
Isku mm 28
Suurin sahaussyvyys
– puuhun
– teräkseen, seostamaton
– Putken halkaisija
mm
mm
mm
200
20
150
Paino vastaa EPTA-Procedure
01/2003 kg 3,5
Suojausluokka /II
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja
maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1352-002.book Page 52 Monday, April 16, 2012 7:33 AM
Sivu: 52
Suomi | 53
Bosch Power Tools 1 609 929 X53 | (16.4.12)
Sahanterän irrotus
f Anna sahanterän jäähtyä, ennen kuin irrotat sen. Kuu-
maa sahanterää kosketettaessa on olemassa loukkaantu-
misvaara.
PainaSDS-vipua5eteenpäinjavedäsahanterä1ulos.Päästä
SDS-painike 5 vapaaksi.
Pölyn ja lastun poistoimu
f Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muutamien
puulaatujen, kivennäispölyt ja metallipölyt voivat olla ter-
veydelle vaarallisia. Pölyn kosketus tai hengitys saattaa ai-
heuttaa käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille allergisia
reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Määrättyjäpölyjä,kutentammen-taipyökinpölyäpidetään
karsinogeenisina, eritoten yhdessä puukäsittelyssä käy-
tettyjen lisäaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).
Asbestipitoisia aineita saavat käsitellä vain ammattilaiset.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat säännökset koski-
en käsiteltäviä materiaaleja.
f Vältä pölynkertymää työpaikalla. Pöly saattaa helposti
syttyä palamaan.
Käyttö
Käyttömuodot
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
Käännettävä jalkalevy (katso kuva B)
Jalkalevyn 2 liikkuvuuden ansiosta se sopii kulloinkin pinnan
kulma-asentoon.
Käyttöönotto
f Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.
230 V merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös 220 V
verkoissa.
Käynnistys ja pysäytys
Paina sähkötyökalun käynnistystä varten käynnistyskytkin-
tä 6 ja pidä se painettuna.
Sähkötyökalu pysähtyy, kun päästät käynnistyskytkimen 6
vapaaksi.
Huomio: Turvallisuussyistä laitteen käynnistyskytkintä 6 ei
voida lukita, vaan sitä on painettava koko käytön ajan.
Katkaise energiansäästön takia virta sähkötyökalusta, kun et
käytä sitä.
Iskuluvun säätö
Painamallakäynnistyskytkintä6enemmäntaivähemmänvoit
portaattomasti säätää käynnissä olevan sähkötyökalun isku-
lukua.
Käynnistyskytkimen 6 kevyt painallus aikaansaa alhaisen is-
kuluvun. Paineen kasvaessa nousee iskuluku.
Tarvittava iskuluku riippuu materiaalista ja työolosuhteista ja
se voidaan määrittää käytännön kokein.
Suosittelemme alentamaan iskulukua, kun sahanterä asete-
taan työkappaletta vasten sekä sahattaessamuoviatai alumii-
nia.
Jos työskentelet pitkään pienellä iskuluvulla, saattaa sähkö-
työkalu kuumeta. Anna sähkötyökalun jäähtyä käyttämällä si-
tä n. 3 min. täydellä kierrosluvulla.
Työskentelyohjeita
Vihjeitä
f Ota huomioon kevytrakennusaineita sahattaessa laki-
sääteiset määräykset ja materiaalin valmistajan suosi-
tukset.
Tarkista ennen sahausta puuhun, lastulevyihin, rakennusma-
teriaaleihin jne., että niissä ei ole vieraita esineitä, kuten
nauloja, ruuveja tai vastaavia ja käytä soveltuvaa sahanterää.
Käynnistäsähkötyökalujasiirräsetyöstettäväätyökappaletta
vastaan. Aseta jalkalevy 2 työkappaleen pintaa vasten ja sa-
haa tasaisella paineella ja syötöllä. Katkaise virta sähkötyöka-
lusta työvaiheen jälkeen.
Pysäytäsähkötyökaluvälittömästi, jos sahanterä jääpuristuk-
seen. Levitä sahausuraa vähän sopivalla työkalulla ja vedä sa-
hanterä pois.
Upposahaus (katso kuvat C–D)
f Ainoastaan pehmeitä materiaaleja, kuten puuta, kipsi-
kartonkia ja vastaavaa saa työstää
upposahausmenetelmällä! Älä käytä upposahausta
metalleissa!
Käytä upposahaukseen vain lyhyitä sahanteriä.
Aseta sähkötyökalun jalkalevyn 2 reuna työkappaletta vasten
ja käynnistä saha. Valitse sähkötyökaluissa, joissa on iskulu-
vun säätömahdollisuus, suurin iskuluku. Paina sähkötyökalua
tiukasti työkappaletta vasten ja upota hitaasti sahanterä työ-
kappaleeseen.
Hetijalkalevyn2koskettaessatyökappalettakokopinnallaan,
jatkat sahaamista haluttua sahausviivaa pitkin.
Määrättyjä töitä varten voidaan sahanterä 1 myös asentaa
180° käännettynä ja puukkosahaa käyttää vastaavasti kään-
nettynä.
Sahaus pintaa pitkin (katso kuva E)
Taipuvilla bimetallisahanterillä voidaan esim. ulkonevia ra-
kennusosia, kuten vesiputkia jne. sahata poikki aivan seinan
pinnasta.
f Tarkista aina, että sahanterä on työstettävän kappa-
leen läpimittaa pidempi. On olemassa takaiskuvaara.
Aseta sahanterä suoraan seinää vasten ja taivuta sitä jonkin
verran painamalla sähkötyökalua sivuttain, kunnes jalakalevy
koskettaa seinää. Käynnistä sähkötyökalu ja sahaa työkappa-
le poikki tasaisesti painaen.
Jäähdytys-/voiteluaineet
Metallia sahattaessa, tulisi materiaalin kuumenemisen takia
sahausviivaa pitkin käyttää jäähdytys- tai voiteluainetta.
OBJ_BUCH-1352-002.book Page 53 Monday, April 16, 2012 7:33 AM
Sivu: 53
54 | EëëçíéêÜ
1 609 929 X53 | (16.4.12) Bosch Power Tools
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
f Pidäainasähkötyökaluaja sähkötyökaluntuuletusauk-
koja puhtaana, jotta voit työskennellä hyvin ja turvalli-
sesti.
Puhdista sahanteränpidike etusijaisesti paineilmalla tai peh-
meällä siveltimellä. Irrota sitä varten sahanterä sähkötyöka-
lusta. Pidä sahanteränpidin toimintakykyisenä käyttämällä
soveltuvia voiteluaineita.
Sähkötyökalun voimakas likaantuminen saattaa johtaa toi-
mintahäiriöihin. Älä siksi sahaa voimakkaasti pölyäviä aineita
pään yläpuolella, altapäin.
Jos liitäntäjohdon vaihto on välttämätön, tulee tämän suorit-
taa Bosch tai Bosch-sähkötyökalujen sopimushuolto turvalli-
suuden vaarantamisen välttämiseksi.
Jos sähkötyökalussa huolellisesta valmistuksesta ja koestus-
menettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee korjaus antaa
Bosch-keskushuollon tehtäväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka löytyy laitteen mallikilvestä.
Huolto ja asiakasneuvonta
Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia
koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja vara-
osista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielellään sinua tuotteiden ja
lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja säätöä koskevissa kysymyk-
sissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: 0800 98044
Faksi: +358 102 961 838
www.bosch.fi
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa
ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektro-
niikkalaitteita koskevan direktiivin
2002/96/EY ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan, tulee käyttökelvotto-
matsähkötyökalutkerätäerikseenjatoimit-
taa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
ÅëëçíéêÜ
Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò
ÃåíéêÝò õðïäåßîåéò áóöáëåßáò ãéá çëåêôñéêÜ
åñãáëåßá
ÄéáâÜóôå üëåò ôéò õðïäåßîåéò
áóöáëåßáò êáé ôéò ïäçãßåò.
ÁìÝëåéåò êáôÜ ôçí ôÞñçóç ôùí õðïäåßîåùí áóöáëåßáò êáé ôùí
ïäçãéþí ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí çëåêôñïðëçîßá, ðõñêáãéÜ
Þ/êáé óïâáñïýò ôñáõìáôéóìïýò.
ÖõëÜîôå üëåò ôéò ðñïåéäïðïéçôéêÝò õðïäåßîåéò êáé ïäçãßåò
ãéá êÜèå ìåëëïíôéêÞ ÷ñÞóç.
Ï ïñéóìüò «Çëåêôñéêü åñãáëåßï» ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé óôéò
ðñïåéäïðïéçôéêÝò õðïäåßîåéò áíáöÝñåôáé óå çëåêôñéêÜ
åñãáëåßá ðïõ ôñïöïäïôïýíôáé áðü ôï çëåêôñéêü äßêôõï (ìå
çëåêôñéêü êáëþäéï) êáèþò êáé óå çëåêôñéêÜ åñãáëåßá ðïõ
ôñïöïäïôïýíôáé áðü ìðáôáñßá (÷ùñßò çëåêôñéêü êáëþäéï).
ÁóöÜëåéá óôï ÷þñï åñãáóßáò
f Äéáôçñåßôå ôïí ôïìÝá ðïõ åñãÜæåóèå êáèáñü êáé êáëÜ
öùôéóìÝíï. Áôáîßá Þ óêïôåéíÝò ðåñéï÷Ýò åñãáóßáò ìðïñåß
íá ïäçãÞóïõí óå áôõ÷Þìáôá.
f Ìçí åñãÜæåóèå ìå ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï óå
ðåñéâÜëëïí üðïõ õðÜñ÷åé êßíäõíïò Ýêñçîçò, óôï ïðïßï
õðÜñ÷ïõí åýöëåêôá õãñÜ, áÝñéá Þ óêüíåò. Ôá çëåêôñéêÜ
åñãáëåßá äçìéïõñãïýí óðéíèçñéóìü ï ïðïßïò ìðïñåß íá
áíáöëÝîåé ôç óêüíç Þ ôéò áíáèõìéÜóåéò.
f ¼ôáí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï êñáôÜôå
ìáêñéÜ áð’ áõôü ôá ðáéäéÜ êé Üëëá ôõ÷üí
ðáñåõñéóêüìåíá Üôïìá. Óå ðåñßðôùóç áðüóðáóçò ôçò
ðñïóï÷Þò óáò ìðïñåß íá ÷Üóåôå ôïí Ýëåã÷ï ôïõ ìç÷áíÞ-
ìáôïò.
ÇëåêôñéêÞ áóöÜëåéá
f Ôï öéò ôïõ çëåêôñéêïý åñãáëåßïõ ðñÝðåé íá ôáéñéÜæåé
óôçí ðñßæá. Äåí åðéôñÝðåôáé ìå êáíÝíáí ôñüðï ç
ìåôáôñïðÞ ôïõ öéò. Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ðñïóáñìïóôéêÜ
öéò óå óõíäõáóìü ìå ãåéùìÝíá çëåêôñéêÜ åñãáëåßá.
Áìåôáðïßçôá öéò êáé êáôÜëëçëåò ðñßæåò ìåéþíïõí ôïí
êßíäõíï çëåêôñïðëçîßáò.
f Áðïöåýãåôå ôçí åðáöÞ ôïõ óþìáôüò óáò ìå ãåéùìÝíåò
åðéöÜíåéåò üðùò óùëÞíåò, èåñìáíôéêÜ óþìáôá
(êáëïñéöÝñ), êïõæßíåò Þ øõãåßá. ¼ôáí ôï óþìá óáò åßíáé
ãåéùìÝíï áõîÜíåôáé ï êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò.
f Ìçí åêèÝôåôå ôá ìç÷áíÞìáôá óôç âñï÷Þ Þ ôçí õãñáóßá.
Ç äéåßóäõóç íåñïý ó’ Ýíá çëåêôñéêü åñãáëåßï áõîÜíåé ôïí
êßíäõíï çëåêôñïðëçîßáò.
f Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ôï çëåêôñéêü êáëþäéï ãéá íá
ìåôáöÝñåôå Þ íá áíáñôÞóåôå ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï, Þ
ãéá íá âãÜëåôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá. ÊñáôÜôå ôï çëåê-
ôñéêü êáëþäéï ìáêñéÜ áðü õðåñâïëéêÝò èåñìïêñáóßåò,
êïöôåñÝò áêìÝò êáé/Þ áðü êéíçôÜ åîáñôÞìáôá. Ôõ÷üí
÷áëáóìÝíá Þ ðåñéðëåãìÝíá çëåêôñéêÜ êáëþäéá áõîÜíïõí
ôïí êßíäõíï çëåêôñïðëçîßáò.
f ¼ôáíåñãÜæåóèåì’Ýíáçëåêôñéêüåñãáëåßïóôïýðáéèñï
íá÷ñçóéìïðïéåßôåêáëþäéáåðéìÞêõíóçò(ìðáëáíôÝæåò)
OBJ_BUCH-1352-002.book Page 54 Monday, April 16, 2012 7:33 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PSA 900 E ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PSA 900 E

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PSA 900 E, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PSA 900 E käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PSA 900 E suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.