Bosch PPR 250 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PPR 250 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Maali-sumutin
  • Malli/nimi: PPR 250
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Tšekki

Sisällysluettelo

Sivu: 68
Suomi | 69
Bosch Power Tools 2 609 005 736 | (16.1.12)
f Lapset ja henkilöt, jotka fyysisten, aistillisten tai hen-
kisten kykyjensä, kokemattomuutensa tai puuttuvan
tietonsatakiaeivätturvallisestivoikäyttäämaalitelaa,
eivät saa käyttää sitä ilman vastuullisen henkilön val-
vontaa tai neuvontaa. Muussa tapauksessa on olemassa
väärinkäytön ja loukkaantumisen vaara.
f Tarkista perusyksikkö, johto ja pistotulppa, ennen jo-
kaista käyttöä. Älä käytä perusyksikköä, jos huomaat
siinä olevan vaurioita. Älä avaa perusyksikköä itse ja
annaainoastaanammattitaitoistenhenkilöidenkorjata
sitä ainoastaan alkuperäisiä varaosia käyttäen. Vahin-
goittunut perusyksikkö, johto tai pistotulppa kasvattaa
sähköiskun vaaraa.
f Käytä vain maaleja, joita mainitaan kappaleessa ”Mää-
räysten mukainen käyttö”. Ei-sallitut maalit (kuten esim.
lakat, öljymaalit jne.) voivat vahingoittaa maalitelaa.
f Ota huomioon maalin mahdolliset vaarat. Ota huomi-
oonvalmistajantiedotmaalista.Noudatavalmistajanoh-
jeita vahingoittumisriskin pienentämiseksi.
f Ohjaa aina syöttöletkua poispäin itsestäsi äläkä työs-
kentele tikapuilla tai telineillä. Syöttöletkuun kompastu-
minen saattaa johtaa loukkaantumiseen.
f Puhdista ainoastaan vesipohjaisilla aineilla. Helposti
haihtuvat liuottimet muodostavat räjähdysalttiin ympäris-
tön, joka voi vahingoittaa maalitelan.
Tunnusmerkit
Jotkut seuraavista merkeistä voivat olla tärkeitä käyttäessäsi
sähkötyökaluasi. Opettele merkit ja niiden merkitys. Merkki-
enoikeatulkintaauttaa sinua käyttämäänsähkötyökaluasipa-
remmin ja turvallisemmin.
Tuotekuvaus
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu ainoastaan vesiohenteisten dis-
persioseinämaalien levittämiseen.
Käytä sähkötyökalua ainoastaan,jos täysin pystyt arvioimaan
ja hallitsemaan rajoituksetta kaikkia toimintoja tai olet saanut
vastaavia ohjeita.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivuissa ole-
vaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Maaliosan pidennys
2 Syöttöletku
3 Maalausosa
4 Imuletku
5 Perusyksikkö
Maalausosa
6 Radio-ohjatun ohjainyksikön teline
7 Käyttökytkin
8 Radio-ohjattu ohjainyksikkö (PaintControl-järjestelmä)
9 Jatkokappaleen kahva
10 Jatkokappaleen ruuviliitos
11 Maalausosan kahva
12 Syöttöletkun ohjausura
13 Syöttöletkun liitäntä maalausosassa
14 Pitoura
15 Rullan kiinnike
16 Maalirulla
17 Rullan akseli
Perusyksikkö
18 Käynnistyskytkin
19 Kantokahva
20 Pumpun kansi
21 Kiinnitin
22 Maalisuodatin
23 Pumpun lukitus
24 Alusta
25 Pumppuletkun liitäntä
26 Syöttöletkun liitäntä perusyksikössä
27 Kaksois- SDS-liitäntä
28 Pumppuletkun pikakiinnitin
29 Korkeussäädettävä maaliastian liitäntä
Puhdistusosat
30 Sekoitussuuttimen avain
31 Vesihanan adapteri tiivisteineen
32 SDS-liitäntä maalisuodattimeen
33 Pumppuletku
34 Tasausletku
35 Roottori
36 Maalin levitin
Tunnusmerkki Merkitys
f Odota, kunnes roottori on pysähty-
nyt kokonaan. Pyörivän roottorin
kosketus saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.
Korkeussäädettävän maaliastian liitti-
men sovitus maaliastian korkeudelle:
Perusyksikön on aina seistävä suorassa
lattialla.
vasen
Pumpun lukitus lukittuna
(pumpputoiminta on mahdolli-
nen vain tässä asennossa)
oikea
Pumpun lukitus avattuna
OBJ_BUCH-1513-003.book Page 69 Monday, January 16, 2012 11:29 AM
Sivu: 69
70 | Suomi
2 609 005 736 | (16.1.12) Bosch Power Tools
37 Maalitila
38 Levityslevy
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.
Tekniset tiedot
Melutieto
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänenpainetaso on
70 dB(A).
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa ”Tekni-
set tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai
standardoituja asiakirjoja: EN 60335, EN300 220-1:2006,
EN 300 220-2:2007, EN 301 489-1:2008, EN 301 489-
3:2002 direktiivien 2011/65/EU, 2006/95/EY,
2004/108/EY ja 1999/5/EY määräysten mukaisesti.
11
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 26.09.2011
Asennus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
Syöttöletkun aukirullaus (katso kuva A)
– Avaa kiinnitin 21 ja kierrä auki syöttöletku 2 kokonaan pe-
rusyksiköstä 5.
– Sulje kiinnitin 21 uudelleen.
Huomio: Jostyöskenteletainoastaanmaalausosalla 3(ilman
jatkokappaletta 1), voit tehdä työn mukavaksi kiinnittämällä
syöttöletku 2 toiseen kahdesta ulkopuolisesta ohjausurasta
12.
Jatkokappaleen asennus (katso kuvat B1–B2)
– Kierrä jatkokappaleen ruuviliitos 10 maalausosaan 3.
– Kiinnitä syöttöletku 2 maalausosan 3 suoriin ohjausuriin
12 ja jatkokappaleeseen 1.
– Poista radio-ohjattu ohjainyksikkö 8 maalausosasta 3 ja
kiinnitä se jatkokappaleen 1 kiinnittimeen 6.
Käyttö
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
Työn valmistelu
f Työ on kielletty vesistöjen rannalla tai niiden välittö-
mässä läheisyydessä.
Ota huomioon maalien ekologinen kestävyys niitä ostaessasi.
Maalattavan pinnan esikäsittely
Maalattavan pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton.
Sisätilassakäytettäessä voivatkaikkiei-peitetytpinnatlikaan-
tua. Valmistele siksi maalattavan pinnan ympäristö perusteel-
lisesti:
– Peitä lattia, kalusteet, ovi- ja ikkunapuitteet jne.
– Asetalisäksiriittäväsuoja(kalvo,pahvijne.)maaliastianja
perusyksikön alle.
Maalin esivalmistelu
– Esivalmistele maali valmistajan ohjeiden mukaisesti.
– Sekoita maali perusteellisesti ja ohenna sitä tarvittaessa.
Jos maalauksen tulos ei ole tyydyttävä, tai maalia ei tule lait-
teesta: katso ”Häiriöiden korjaus”, sivu 72.
Perusyksikön ja maaliastian yhdistäminen
(katso kuvat C1–C2)
– Aseta perusyksikkö 5 suorassa alustalle avatun maaliasti-
an viereen.
– Vedä korkeussäädettävä maaliastian liitin 29 ylös asti.
– Nosta maaliastian kahva ylös ja työnnä maaliastian liitti-
men hakaset alas maaliastian reunaan asti.
Maaliastian kahvan tulee aina olla maaliastian liittimen ha-
kasten välissä.
– Upota maalisuodatin 22 maaliastian pohjaan asti.
– Kiinnitä imuletku 4 pikakiinnittimeen 28.
Maalitela PPR 250
Tuotenumero 3 603 BA0 0..
Ottoteho W 35
Maalin syöttöteho ml/min 400
Ajan kulutus 2 m2
:n maalaukseen min 1
Pituus
– Maalausosa
– Maalausosa + jatkokappale
– Syöttöletku
cm
cm
m
40
120
5
Maalirullan mitat
– Leveys
– Varren läpimitta
– Rullan kokonaishalkaisija
(sis. nukka)
– Nukkakorkeus
– Nukkamateriaali
cm
mm
mm
mm
25
8
45–50
11
Polyesteri
Paino vastaa EPTA-Procedure
01/2003 kg 3,7
Suojausluokka
– Perusyksikkö
– Radio-ohjatulla ohjainyksiköllä
varustettu käyttökytkin
IP X4 *
IP X5 **
* Roiskevesisuojattu kaikista suunnista
** Suihkuvesisuojattu kaikista suunnista
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja
maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.
Ota huomioon sähkötyökalusi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksit-
täisten koneiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI
OBJ_BUCH-1513-003.book Page 70 Monday, January 16, 2012 11:29 AM
Sivu: 70
Suomi | 71
Bosch Power Tools 2 609 005 736 | (16.1.12)
Käyttöönotto
f Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.
230 V merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös 220 V
verkoissa.
f Aseta aina perusyksikkö ja maaliastia tasaiselle alus-
talle. Käytettäessä tikkailla tai kaltevalla alustalla on ole-
massa vaara, että perusyksikkö ja maaliastia kaatuvat tai
putoavat. Tämä saattaa johtaa loukkaantumisiin ja maali-
sotkuihin.
f Älä peitä perusyksikköä. Mahdollista toimintahäiriötä ei
muuten voida havaita.
f Pidämuutsähkölaitteetkaukanataipeitäneriittävästi
maalitelan käytön aikana. Mahdollisesti syntyneet maali-
roiskeet voivat johtaa loukkaantumisiin tai likaantumisiin.
f Huolehdi työalueen hyvästä, jatkuvasta tuuletuksesta
ja riittävästä raitisilmasta koko tilassa.
f Käytä suojalaseja. Täten suojaat silmäsi roiskuvalta tai
ulospursuvalta maalilta.
Käytä tarkoitukseen soveltuvia työvaatteita. Maalin poistami-
nen vaatteista on vaikeaa.
Vältä letkujärjestelmän supistuksia esim. puristamalla, taitta-
malla tai tempaisemalla! Älä astu syöttöletkun 2 päälle.
Pidä letkujärjestelmä loitolla lämpölähteistä.
Älä vedä letkuista. Älä erityisesti siirrä perusyksikköä syöttö-
letkusta vetämällä 2. Kanna aina perusyksikköä kantokahvas-
ta 19.
Käynnistys (katso kuva D)
– Liitä nyt pistotulppa pistorasiaan.
– Varmista, että pumpun lukitus 23 on lukittuna.
– Kun kone käyttöönottoa, sen käynnistyskytkin 18 on siir-
rettävä asentoon ”I”.
– Ota maalausosa 3 tai jatkokappale 1 kyseisestä kahvasta
käteen ja aseta maalirulla 16 maalattavaan pintaan.
– Paina radio-ohjatussa ohjainyksikössä 8 olevaa käyttökyt-
kintä 7.
Poiskytkentä
– Päästä käyttökytkin 7 vapaaksi.
– Kone pysäytetään siirtämällä käynnistyskytkin 18 asen-
toon ”0”.
– Irrota pistotulppa pistorasiasta.
– Avaa pumpun lukitus 23.
Tarvittaessa voit painaa pumpun kantta20 vähän ylöspäin
lukituksen keventämiseksi.
Työskentelyohjeita
Levittäminen
Kostuta uudet tai kuivuneet maalirullat vedellä ennen maala-
usta.
Jos maalirulla on uusi tai kuiva, saavutetaan homogeeninen
maalipinta ilman raitoja vasta n. kuuden kaistaleen jälkeen.
Tyhjän syöttöletkun täyttö kestää n. minuutin.
– Syötä käyttökytkimen 7 avulla riittävä maalimäärä maali-
rullaan 16 ja liikuta maalirullaa tasaisesti ylös ja alas.
– Vältä keskeytyksiä keskellä maalauspintaa.
Maalirullan tasaisella ohjauksella saavutetaan tasalaatui-
nen maalipinta.
Maalin määrän säätö maalauksen aikana
Maalin määrä voidaan säätää käyttökytkimen avulla.
– Paina käyttökytkintä 7, kunnes maalipinta on homogeeni-
nen.
– Tämän jälkeen voit päästää käyttökytkimen vapaaksi, kun-
nes maali ei enää peitä maalattavaa pintaa.
– Täytä sitten taas maalitilaan riittävästi maalia (Paina käyt-
tökytkintä 7 n. 5 sekuntia).
Maalirullan vaihto (katso kuvat E1–E2)
Poista maalirulla maalausosasta puhdistusta varten tai, kun
maalirulla on kulunut.
– Vedä rullan kiinnikkeet 15 erilleen ja anna maalirullan 16
liukua ulos maalausosasta 3.
Jotta maalilla kyllästetty maalirulla ei kuivuisi ennen pesua,
kannattaa antaa sen liukua vesiämpäriin.
Sopivia uusia maalirullia löydät Bosch-lisätarvikeohjelmasta.
Myösmuidenvalmistajien maalirullia voidaankäyttää.Otatäl-
löin huomioon vastaavat mitat (katso ”Tekniset tiedot”,
sivu 70).
Asenna uusi maalirulla seuraavasti:
– vedä irti rullan akseli 17 vanhasta maalirullasta 16 ja työn-
nä uusi maalirulla keskelle rullan akselia.
– Aseta rullan akselin 17 toinen pää rullan kiinnikkeeseen
15.
– Paina maalirulla vastakkaiseen rullan kiinnikkeeseen.
Maalirullaa täytyy pystyä kiertämään vapaasti.
Maalausosan irrotus (katso kuva F)
– Ripusta maalausosa 3 pitouran 14 avulla maaliastian reu-
nalle.
OBJ_BUCH-1513-003.book Page 71 Monday, January 16, 2012 11:29 AM
Sivu: 71
72 | Suomi
2 609 005 736 | (16.1.12) Bosch Power Tools
Häiriöiden korjaus
Hoito ja huolto
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
Puhdistus
Pumppaa järjestelmä tyhjäksi ja puhdista maalia ohjaavat
osat maalauksen jälkeen.
Järjestelmän puhdistuksen voi tehdä kahdella tavalla:
– EasyClean: järjestelmä liitetään yleisliittimien avulla vesi-
hanaan ja huuhdellaan.
– Toinenvaihtoehto:järjestelmäpumppaapuhdasta puhdis-
tusvettä ämpäristä.
Asianmukainen puhdistus on maalitelan moitteettoman käy-
tön edellytyksenä. Takuu ei kata puuttuvasta tai asiattomasta
puhdistuksesta johtuvia vikoja.
Pidä aina perusyksikkö, pikakiinnitin 28 ja ohjainyksikkö 8
puhtaana. Puhdista ne kostealla liinalla. Perusyksikköä ja oh-
jainyksikköä ei saa upottaa veteen.
Puhdista aina maalirulla, maalausosa ja letkujärjestelmä ve-
dellä.
Esivalmistelu
– Ripusta maalausosa 3 pitouran 14 avulla maaliastian reu-
nalle.
– Irrota kaksois-SDS-liitäntä 27 pikakiinnittimestä 28 ja ve-
dä imuletku 4 sekä maalisuodatin 22 kokonaan ulos maali-
astiasta.
– Poista maalirulla 16 maalausosasta 3 (katso ”Maalirullan
vaihto”, sivu 71).
– Pidä maalausosa 3 maaliastian yläpuolella ja paina käyttö-
kytkintä 7, kunnes letkujärjestelmä on tyhjä eikä maalia
enää tule maalausosasta.
– Päästä käyttökytkin 7 vapaaksi ja pysäytä sähkötyökalu.
– Irrota pistotulppa pistorasiasta.
EasyClean (katso kuvat G1–G4)
Huomio: Käytä veden syötön liitäntään ainoastaan toimituk-
seen kuuluvia letkuja ja adaptereita.
Vesihanan esivalmistelu:
– Kierrä toimitukseen kuuluvalla sekoitussuuttimen avaimel-
la 30 tai muulla sopivalla työkalulla sekoitussuutin irti vesi-
hanasta.
– Kierrä sopiva adapteri 31 (M22- tai M24-kierre) vesiha-
naan.
Lisää vesihana-adaptereita löytyy Bosch-lisätarvikeohjel-
masta.
Maalia siirtävien osien irrotus:
– avaa kiinnitin 21.
– Avaa pumpun lukitus 23.
Tarvittaessa voit painaa pumpun kantta 20 vähän ylöspäin
lukituksen keventämiseksi.
– Työnnäpumpunkansi20vasteeseenastialaspäinjanosta
se samalla varovasti ulos perusyksikön 5 kotelon kiinnitti-
mestä.
– Irrota SDS-liitäntä 32 imuletkun 4 alaosasta.
Järjestelmän huuhtelu:
– kanna maalausosa 3, syöttöletku 2, pumpun kansi 20 ja
imuletku 4 esivalmistellun vesihanan luo.
Ota huomioon, että järjestelmästä saattaa valua maalia.
– Kiinnitä kaksois-SDS-liitäntä 27 vesihanan adapteriin 31.
– Pidä maalausosa 3 sopivan poistosäiliön (esim. ämpärin)
yläpuolella.
– Avaa vesihana varovasti ja anna haalean veden virrata jär-
jestelmän läpi.
– Paina huuhtelun aikana pumpun letkua 33 toistuvasti vä-
hän kokoon.
Ongelma Syy Korjaus
Maalipinta ei ole tyydyttävä. Letkutovattukossa.Maalia ei siirrymaalirullal-
le tai sitä siirtyy liian vähän.
Varmista, että mikään letku ei ole litistynyt
tai taittunut.
Maali on liian paksujuoksuista, eikä sitä tämän
takia voi siirtää.
Sekoita maali perusteellisesti ja ohenna si-
tä tarvittaessa.
Pumpun lukitus 23 ei ole lukittuna. Varmista, että pumpun kansi 20 on asen-
nettu oikein ja on lukittuna.
Maaliastia on tyhjä. Täytä maaliastia tuoreella maalilla tai vaih-
da tyhjä maaliastia täyteen astiaan.
Maalausosasta 3 ei tule maalia. Maali on liian paksujuoksuista, eikä pumppu
pysty imemään sitä.
Sekoita maali perusteellisesti ja ohenna si-
tä tarvittaessa.
Letkut ovat tukossa. Puhdista letkujärjestelmä (katso ”Puhdis-
tus”, sivu 72).
Letkutovattukossa.Maalia ei siirrymaalirullal-
le tai sitä siirtyy liian vähän.
Varmista, että mikään letku ei ole litistynyt
tai taittunut.
Radio-ohjattu ohjainyksikkö 8 ei
toimi.
Perusyksikkö on poiskytketty. Käynnistä perusyksikkö (katso ”Käynnis-
tys” sivu 71).
Radio-ohjatun ohjainyksikön paristo on tyhjä. Ota yhteys valtuutettuun Bosch-huoltopis-
teeseen.
Anna vaihtaa osa huoltopisteessä.
OBJ_BUCH-1513-003.book Page 72 Monday, January 16, 2012 11:29 AM
Sivu: 72
Suomi | 73
Bosch Power Tools 2 609 005 736 | (16.1.12)
Täten saavutat hyvän puhdistustuloksen.
Täten puhdistuu lisäksi myös tasausletku 34, joka estää
roottorin ylikuormituksen, jos letkujärjestelmässä on liian
suuri paine.
– Huuhtele järjestelmää, kunnes maalausosasta tulee vain
puhdasta vettä.
– Puhdista maalisuodatin 22 ja imuletku 4 (liitä SDS-liitäntä
32 vesihanaan ja ja huuhtele se; puhdista lisäksi maalisuo-
datin harjalla).
– Irrota adapteri 31 vesihanasta ja kaksois-SDS-liittimestä
27.
Kierrä sekoitussuutin takaisin vesihanaan.
Maalausosan ja maalirullan puhdistus:
– katso ”Maalausosan ja maalirullan puhdistus”, sivu 73.
Kuivuneiden osien yhteen liittäminen:
– Anna kaikkien osien kuivua huolellisesti.
Anna mahdollisuuksien mukaan maalirullan 16 kuivua riip-
puvassa asennossa.
Jos maalirulla kuivuu alustalla maaten, nukka painuu ka-
saan. Tämä saattaa seuraavassa käytössä johtaa epätasai-
seen maalauspintaan.
– Liitä imuletku 4 takasin maalisuodattimen 22 SDS-liitän-
tään 32.
– Kierrä roottoria 35 käsin kuvassa näkyvään asentoon (kat-
sokuva G4),jottapumppuletkun33 vaurioilta vältyttäisiin
pumpun kannen 20 asennuksen yhteydessä.
– Aseta pumpun kansi 20 takaisin kotelon kiinnittimeen ja
työnnä se vasteeseen asti ylöspäin.
– Sulje pumpun lukitus 23, kunnes se lukkiutuu.
– Sulje kiinnitin 21 uudelleen.
Toinen puhdistusvaihtoehto (katso kuva H)
Huomio: Järjestelmän puhdistus kestää vähän kauemmin
kuin EasyClean-menetelmällä.
– Kytke perusyksikkö 5 vesiämpäriin (katso myös ”Perusyk-
sikön ja maaliastian yhdistäminen”, sivu 70).
– Upota maalisuodatin 22 maaliastian pohjaan asti.
– Kiinnitä imuletku 4 pikakiinnittimeen 28.
– Liitä nyt pistotulppa pistorasiaan.
– Varmista, että pumpun lukitus 23 on lukittuna.
– Kun kone käyttöönottoa, sen käynnistyskytkin 18 on siir-
rettävä asentoon ”I”.
– Pidä maalausosa 3 sopivan poistosäiliön (esim. ämpärin)
yläpuolella ja paina käyttökytkintä 7, kunnes maalausosas-
tatuleeainoastaanpuhdastavettäjaletkujärjestelmässäei
enää ole maalia (silmämääräinen tarkistus).
Liikuttele tämän aikana aina letkuja vähän.
Täten saavutat hyvän puhdistustuloksen.
– Puhdista maalausosa ja maalirulla: katso ”Maalausosan ja
maalirullan puhdistus”, sivu 73.
– Anna kaikkien osien kuivua huolellisesti.
Anna mahdollisuuksien mukaan maalirullan 16 kuivua riip-
puvassa asennossa.
Jos maalirulla kuivuu alustalla maaten, nukka painuu ka-
saan. Tämä saattaa seuraavassa käytössä johtaa epätasai-
seen maalauspintaan.
Maalausosan ja maalirullan puhdistus (katso kuvat I1–I3)
Järjestelmän huuhtelun jälkeen täytyy vielä puhdistaa erinäi-
siä osia käsin.
– Poista harjan avulla maalin jäännökset maalausosasta 3.
– Vedä maalin levitin 36 ulos maalitilasta 37.
Käännä maalin levitin 90° hyvän puhdistustehon saavutta-
miseksi.
– Vedä levityslevy 38 ulos maalin levittimestä 36.
Nosta levityslevyä toiselta puolelta ja vedä se sivuttain irti
kiinnikkeistä.
– Poista maalijäännökset levityslevystä 38, maalin levitti-
mestä 36 ja maalitilasta 37 pienellä harjalla.
– Huuhtele maalirulla 16 perusteellisesti.
Säilytys
Puhdista maalitela asianmukaisesti ja kuivaa kaikki osat en-
nen säilytystä.
– Työnnä levityslevy 38 sivuttain maalin levittimen 36 kiin-
nittimiin.
– Kiinnitä maalin levitin 36 maalitilaan 37.
– Kierrä syöttöletku 2 perusyksikön 5 ympäri ja kiinnitä se
kiinnittimellä 21.
– Työnnä maaliastian liitin 29 alas asti.
– Aseta maalirulla 16 maalausosaan 3 (katso ”Maalirullan
vaihto”, sivu 71).
Materiaalin hävittäminen
Maalista ja kuivuneista maalijäännöksistä on huolehdittava
ympäristöystävällisellä tavalla. Ota huomioon valmistajan hä-
vitysohjeet ja paikalliset ongelmajätteen käsittelyä koskevat
määräykset.
Ympäristöä saastuttavia kemikaaleja ei saa päästää maahan,
pohjaveteen tai vesistöön. Älä koskaan kaada ympäristöä va-
hingoittavia kemikaaleja viemäriin!
Huolto
Jos liitäntäjohdon vaihto on välttämätön, tulee tämän suorit-
taa Bosch tai Bosch-sähkötyökalujen sopimushuolto turvalli-
suuden vaarantamisen välttämiseksi.
Jos sähkötyökalussa huolellisesta valmistuksesta ja koestus-
menettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee korjaus antaa
Bosch-keskushuollon tehtäväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka löytyy laitteen mallikilvestä.
Huolto ja asiakasneuvonta
Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia
koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja vara-
osista löydät myös osoitteesta: www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielellään sinua tuotteiden ja
lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja säätöä koskevissa kysymyk-
sissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: 0800 98044
Faksi: +358 102 961 838
www.bosch.fi
OBJ_BUCH-1513-003.book Page 73 Monday, January 16, 2012 11:29 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PPR 250 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PPR 250

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PPR 250, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PPR 250 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PPR 250 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.