Bosch POF 1400 ACE käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch POF 1400 ACE allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Jyrsin
  • Malli/nimi: POF 1400 ACE
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Italialainen, Ruotsalainen, Puola, Venäjä, Tšekki, Romanialainen, Slovakki, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Ranska, Espanja, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka, Arabialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 75
76 | Suomi
1 609 92A 0SG | (15.7.14) Bosch Power Tools
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55
Deponering
Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljø-
vennlig gjenvinning.
Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU
vedr. gamle elektriske og elektroniske ap-
parater og tilpassingen til nasjonale lover
mågammeltelektroverktøysomikkelenger
kan brukes samles inn og leveres inn til en
miljøvennlig resirkulering.
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Turvallisuusohjeita
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai va-
kavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
 Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
päristössä,jossaonpalavaanestettä,kaasuataipölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
 Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkö-
työkalujenkanssa.Alkuperäisessäkunnossaolevatpisto-
tulpat ja sopivat pistorasiatvähentävät sähköiskun vaaraa.
 Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
 Äläasetasähkötyökalua alttiiksisateelletai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
 Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyö-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseenpistorasiastavetämällä.Pidäjohtoloitolla
kuumuudesta,öljystä,terävistäreunoistajaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sähköiskun vaaraa.
 Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön so-
veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei
olevältettävissä,tuleekäyttäävikavirtasuojakytkintä.
Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaa-
raa.
Henkilöturvallisuus
 Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja nouda-
ta tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käy-
tä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
 Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilö-
kohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulon-
suojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavas-
ta, vähentää loukkaantumisriskiä.
 Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkö-
työkalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähkö-
verkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat
sitä.Joskannatsähkötyökaluasormikäynnistyskytkimellä
tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan käyn-
nistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
 Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.
 Vältäepänormaaliakehonasentoa.Huolehdiainatuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit pa-
remmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteis-
sa.
 Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 Jospölynimu-jakeräilylaitteitavoidaanasentaa,tulee
sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että niitä käyte-
täänoikeallatavalla.Pölynimulaitteistonkäyttövähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
VAROITUS
OBJ_BUCH-323-006.book Page 76 Tuesday, July 15, 2014 1:39 PM
Sivu: 76
Suomi | 77
Bosch Power Tools 1 609 92A 0SG | (15.7.14)
Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely
 Äläylikuormitalaitetta.Käytäkyseiseentyöhöntarkoi-
tettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen
työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
 Äläkäytä sähkötyökalua, jota eivoida käynnistää ja py-
säyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
 Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osattoimivatmoitteettomasti,eivätkäolepuristukses-
sa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkö-
työkalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet
osatennenkäyttöä.Monentapaturmansyytlöytyväthuo-
nosti huolletuista laitteista.
 Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terä-
viä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
 Käytäsähkötyökaluja,tarvikkeita,vaihtotyökalujajne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
 Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Jyrsimien turvallisuusohjeet
 Tartu sähkötyökaluun vain kahvojen eristepinnoista,
koska jyrsin saattaa osua omaan sähköjohtoon. Koske-
tus jännitteiseen johtoon voi tehdä myös sähkötyökalun
metalliosat jännitteisiksi ja johtaa sähköiskuun.
 Kiinnitä ja varmista työkappale tukevaan alustaan ruu-
vipuristimin tai muulla tavalla. Jos pidät työkappaletta
vain kädessä tai kehoasi vasten, se on epävakaa, mikä
saattaa johtaa hallinnan menettämiseen.
 Vaihtotyökalun sallitun kierrosluvun tulee olla vähin-
tään yhtä suuri kuin sähkötyökalussa mainittu suurin
kierrosluku. Lisätarvike, joka pyörii sallittua suuremmalla
nopeudella, saattaa tuhoutua.
 Jyrsinterienjamuidentarvikkeidentuleesopiatäsmäl-
leen sähkötyökalusi työkalunpitimeen (kiristysleu-
kaan). Vaihtotyökalut, jotka eivät sovi tarkkaan sähkötyö-
kalun työkalunpitimeen pyörivät epätasaisesti, tärisevät
hyvin voimakkaasti ja saattavat johtaa työkalun hallinnan
menettämiseen.
 Vie ainoastaan käynnissä oleva sähkötyökalu työkap-
paletta vasten. Muussa tapauksessa on olemassa takais-
kun vaara vaihtotyökalun tarttuessa työkappaleeseen.
 Pidä kädet loitolla jyrsintäalueelta ja jyrsinterästä. Pi-
dä toinen käsi lisäkahvassa tai moottorikotelossa. Kun
molemmat kädet pitelevät jyrsintä, jyrsinterä ei pysty va-
hingoittamaan niitä.
 Älä koskaan jyrsi metallikohteiden, naulojen tai ruuvi-
en yli. Jyrsinterä voi vahingoittua ja aiheuttaa voimak-
kaampaa värinää.
 Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien syöttö-
johtojen paikallistamiseksi tai käänny paikallisen jake-
luyhtiön puoleen. Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa
tulipaloon ja sähköiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen
saattaa johtaa räjähdykseen. Vesijohtoputken puhkaisu ai-
heuttaa aineellista vahinkoa.
 Tylsiätaivioittuneitajyrsinteriäeisaakäyttää.Tylsätai
vioittunut jyrsinterä aiheuttaa suuremman kitkan, voi juut-
tua kiinni sekä pyörii epätasaisesti.
 Pidä työn aikana sähkötyökalua kaksin käsin ja ota tu-
keva seisoma-asento. Sähkötyökalua pystyy ohjaamaan
varmemmin kahdella kädellä.
 Odota,kunnessähkötyökaluonpysähtynyt,ennenkuin
asetatsenpoiskäsistäsi.Vaihtotyökalusaattaajuuttuakiinni
johtaensähkötyökalunhallinnanmenettämiseen.
Tuotekuvaus
Lue kaikki turvallisuus- ja muutohjeet. Tur-
vallisuusohjeidennoudattamisenlaiminlyönti
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Laite on tarkoitettu profiilien ja soikeiden reikien jyrsintään
sekä kopiojyrsintään tukevalla alustalla puuhun, muoviin ja
kevytrakennusaineisiin.
Alennetulla kierrosluvulla ja vastaavia jyrsinteriä käyttäen voi-
daan työstää myös ei-rautametalleja.
Sähkötyökalun valo on tarkoitettu sähkötyökalun työalueen
suoraan valaisuun, se ei sovellu kotitalouden huonevaloksi.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Käynnistyskytkimen käynnistysvarmistin
2 Oikeanpuoleinen kahva (eristetty kädensija)
3 Karan lukituspainike
4 Suuntaisohjaimen ohjaustankojen siipiruuvi (2x)*
5 Lastusuojus
6 Pohjalevy
7 Liukutalla
8 Suuntaisohjaimen ohjaustankojen kiinnitin
9 Porrasvaste
10 Suojakalvosin
11 Syvyydenrajoittimen asetuksen siipiruuvi
12 Luisti, indeksimerkki
13 Syvyydenrajoitin
14 Jyrsintäsyvyysasteikko
OBJ_BUCH-323-006.book Page 77 Tuesday, July 15, 2014 1:39 PM
Sivu: 77
78 | Suomi
1 609 92A 0SG | (15.7.14) Bosch Power Tools
15 Vasemmanpuoleinen kahva (eristetty kädensija)
16 Jyrsintäsyvyyden lukituksen kiristinvipu
17 Jyrsintäsyvyyden hienosäätöasteikko (POF 1400 ACE)
18 Jyrsintäsyvyyden hienosäätönuppi (POF 1400 ACE)
19 Nollatasauksen merkki
20 Kopiohylsyn vapautusvipu
21 Jyrsinterä*
22 Käynnistyskytkin
23 Kierrosluvun asetuksen säätöpyörä
24 Porrasvasteen säätöruuvi (POF 1200 AE)
25 Kytkinmutteri ja kiristysleukaistukka
26 Kiintoavain, avainväli 19 mm*
27 Imuletku (Ø 35 mm)*
28 Imuadapteri*
29 Imuadapterin lukitusruuvi (2x)*
30 Suuntaisohjaimen ohjaustanko (2x)*
31 Suuntaisohjain*
32 Keskitystappi*
33 Keskitystapin siipiruuvi*
34 Kaariohjain*
35 Ympyräjyrsin/ohjauskiskoadapteri *
36 Ympyräjyrsimen kahva*
37 Ympyräjyrsimen karkeasäädön siipiruuvi (2x)*
38 Ympyräjyrsimen hienosäädön siipiruuvi (1x)*
39 Ympyräjyrsimen hienosäädön kiertonuppi*
40 Keskiöintiruuvi *
41 Ohjauskisko*
42 Välilevy (kuuluu sarjaan ”Ympyräjyrsin”)*
43 Kopiohylsy*
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.
Tekniset tiedot
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty EN 60745-2-17 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on: Äänen
painetaso95 dB(A);äänentehotaso106 dB(A).Epävarmuus
K=3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epävarmuus K mitattuna EN 60745 mukaan:
ah=6 m/s2
, K=2 m/s2
.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu normissa
EN 60745standardoidunmittausmenetelmänmukaisestijasi-
tävoidaankäyttääsähkötyökalujenkeskinäiseenvertailuun.Se
soveltuu myös värähtelyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua käytetään kuitenkin muihin
käyttötarkoituksiin, erilaisilla lisävarusteilla, poikkeavilla käyt-
tötarvikkeilla tai riittämättömästi huollettuna, silloin värähtely-
taso saattaa poiketa ilmoitetusta arvosta. Tämä saattaa kasvat-
taa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkaksi arvioimiseksi tulee huomioida
myös ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjäkäynnillä.
Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtelyrasi-
tusta.
Määritteletarvittavatlisävarotoimenpiteetkäyttäjänsuojelemi-
seksi värähtelyn vaikutuksilta, esimerkiksi: Sähkötyökalujen ja
käyttötarvikkeiden huolto, käsien pitäminen lämpiminä, työ-
prosessien organisointi.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksinomaisella vastuulla, että kohdassa ”Tekni-
set tiedot” kuvattu tuote vastaa direktiivien 2009/125/EY
(asetus 1194/2012), 2011/65/EU, 2014/30/EU,
2006/42/EY kaikkia asiaankuuluvia vaatimuksia ja direktii-
veihin tehtyjä muutoksia ja on seuraavien standardien mukai-
nen: EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
21.05.2014
Yläjyrsin POF 1200 AE POF 1400 ACE
Tuotenumero 3 603 B6A 0.1 3 603 B6C 7.1
Ottoteho W 1200 1400
Tyhjäkäyntikierrosluku min-1
11000–28000 11000–28000
Kierrosluvun esivalinta  
Vakioelektroniikka – 
Pölyn imun liitäntä  
Työkalunpidin mm
inch
6/8
¼
6/8
¼
Maks. syöttöliike mm 55 55
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 3,4 3,5
Suojausluokka /II /II
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-323-006.book Page 78 Tuesday, July 15, 2014 1:39 PM
Sivu: 78
Suomi | 79
Bosch Power Tools 1 609 92A 0SG | (15.7.14)
Asennus
 Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
Jyrsinterän asennus (katso kuva A)
 Suosittelemme käyttämään suojakäsineitä jyrsinteri-
en asentamista ja vaihtamista varten.
Käyttötarkoituksesta riippuen on saatavissa mitä erilaisimpia
ja erilaatuisimpia.
Jyrsintyökalutsuurtehopikateräksestäsoveltuvatpehmei-
den materiaalien työstöön, kuten pehmeä puu ja muovi.
Jyrsintyökalut, joissa on kovametalliterät soveltuvat kovi-
en ja hiovien materiaalien työstöön, kuten esim. kova puu ja
alumiini.
Ammattiliikkeestäsaatalkuperäisiäjyrsintyökalujakattavasta
Bosch-lisätarvikeohjelmasta.
Jyrsinterien on oltava ehjiä ja puhtaita.
– Käännä lastusuojus 5 ala-asentoon.
– Paina karan lukituspainiketta 3 ja pidä se painettuna. Kier-
rä tarvittaessa moottorin karaa käsin, kunnes se lukkiutuu.
– Avaa kytkinmutteri 25 kiintoavaimella 26 (avainväli
19 mm) kiertämällä sitä suuntaan .
– Työnnä jyrsintyökalu kiristysleukaan. Jyrsinterän varren
tulee ulottua vähintään 20 mm kiristysleuan sisään.
– Kiristä kytkinmutteri 25 kiintoavaimella 26 (avainväli
19 mm) kiertämällä sitä suuntaan . Päästä karan lukitus-
painike 3 vapaaksi.
– Nosta lastusuojus 5 takaisin yläasentoon.
 Älä aseta yli 42 mm halkaisijalla varustettuja jyrsintä-
työkaluja ilman asennettua kopiohylsyä. Nämä jyrsin-
työkalut eivät mahdu pohjalevyn läpi.
 Älä koskaan kiristä kiristysleukaa kytkinmutterilla, el-
lei siinä ole jyrsintätyökalua. Muussa tapauksessa kiris-
tysleuka saattaa vaurioitua.
Pölyn ja lastun poistoimu (katso kuva B)
 Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muutamien
puulaatujen, kivennäispölyt ja metallipölyt voivat olla ter-
veydelle vaarallisia. Pölyn kosketus tai hengitys saattaa ai-
heuttaa käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille allergisia
reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Määrättyjäpölyjä,kutentammen-taipyökinpölyäpidetään
karsinogeenisina, eritoten yhdessä puukäsittelyssä käy-
tettyjen lisäaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).
Asbestipitoisia aineita saavat käsitellä vain ammattilaiset.
– Käytä materiaalille soveltuvaa pölynimua, jos se on
mahdollista.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat säännökset koskien
käsiteltäviä materiaaleja.
 Vältä pölynkertymää työpaikalla. Pöly saattaa helposti
syttyä palamaan.
Imuadapterin asennus
Imuadapterin 28 letkuliitäntä voidaan asentaa osoittamaan
eteen-taitaaksepäin.Asennettaessaletkuliitännänkanssaon
ensin poistettava lastunsuojus 5. Kiinnitä imuadapteri 28
pohjalevyyn 6 kahdella pyälletyllä ruuvilla 29.
Optimaalisen imutehon takaamiseksi imuadapteri 28 on
muistettava puhdistaa säännöllisesti.
Pölynimun liitäntä
Työnnä imuletku (Ø 35 mm) 27 (lisätarvike) asennettuun
imuadapteriin. Liitä imuletku 27 pölynimuriin (lisätarvike).
Sähkötyökalu voidaan liittää suoraan kaukokäynnistyksellä
varustetun Bosch-yleisimurin pistorasiaan. Yleisimuri käyn-
nistyy automaattisesti sähkötyökalua käynnistettäessä.
Pölynimurin tulee soveltua työstettävälle materiaalille.
Käytäerikoisimuriaterveydelleerityisenvaarallisten,karsino-
geenisten tai kuivien pölyjen imurointiin.
Lastunsuojuksen asennus (katso kuva C)
Asetalastusuojus5edestäpäinohjaimeenniin,ettäselukkiu-
tuu paikalleen. Irrota lastusuojus tarttumalla siihen sivulta
päin ja vedä suojus irti.
Käyttö
Käyttöönotto
 Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.
230 V merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös 220 V
verkoissa.
Kierrosluvun esivalinta
Kierrosluvun esivalinnan säätöpyörällä 23 voit asettaa tarvit-
tavan kierrosluvun myös käytön aikana.
1 – 2 alhainen kierrosluku
3 – 4 keskisuuri kierrosluku
5 – 6 suuri kierrosluku
Taulukonarvotovatohjearvoja.Tarvittavakierroslukuriippuu
materiaalista ja työolosuhteista ja se voidaan määrittää käy-
tännön kokein.
Materiaali Jyrsinterän hal-
kaisija (mm)
Säätöpyörän
asento 23
Kovapuu (pyökki) 4 – 10
12 – 20
22 – 40
5 – 6
3 – 4
1 – 2
Pehmeä puu (mänty) 4 – 10
12 – 20
22 – 40
5 – 6
3 – 6
1 – 3
lastulevyt 4 – 10
12 – 20
22 – 40
3 – 6
2 – 4
1 – 3
Muovi 4 – 15
16 – 40
2 – 3
1 – 2
Alumiini 4 – 15
16 – 40
1 – 2
1
OBJ_BUCH-323-006.book Page 79 Tuesday, July 15, 2014 1:39 PM
Sivu: 79
80 | Suomi
1 609 92A 0SG | (15.7.14) Bosch Power Tools
Käynnistys ja pysäytys
Aseta ennen käynnistystä haluttu jyrsintäsyvyys, katso kap-
pale ”Jyrsintäsyvyyden asetus”.
Sähkötyökalun käyttöönotto painamalla ensin käynnistys-
varmistinta 1japainamallasamallakäynnistyskytkintä22 se-
kä pitämällä se painettuna.
POF 1400 ACE: Lamppu valaisee jyrsintäaluetta.
Sähkötyökalu pysähtyy, kun päästät käynnistyskytkimen 22
vapaaksi.
POF 1400 ACE: Lamppu sammuu hitaasti.
Huomio: Turvallisuussyistä laitteen käynnistyskytkintä 22 ei
voida lukita, vaan sitä on painettava koko käytön ajan.
Käynnistä energiansäästön takia sähkötyökalu vain, kun käy-
tät sitä.
Vakioelektroniikka (POF 1400 ACE)
Vakioelektroniikkapitääkierrosluvunkuormittamattomanaja
kuormitettuna lähes vakiona, mikä takaa tasaisen työn edisty-
misen.
Jyrsintäsyvyyden asetus (katso kuva D)
 Jyrsintäsyvyydensäätösaadaantehdäainoastaansäh-
kötyökalun ollessa poiskytkettynä.
Menettele seuraavasti, kun teet jyrsintäsyvyyden karkeasää-
dön:
– Aseta sähkötyökalu asennettuine jyrsintätyökaluineen
työstettävälle työkappaleelle.
– POF 1400 ACE: Säädä hienosäätöliike nupilla 18 kes-
kiasentoon. Kierrä nuppia 18, kunnes merkit 19 tulevat
kohdakkain kuten kuvassa. Kierrä sitten asteikko 17 asen-
toon ”0”.
– Aseta porrasvaste 9 pienimpään portaaseen; porrasvaste
lukkiutuu kuuluvasti.
– POF 1200 AE: Kierrä porrasvasteen 24 säätöruuvit puo-
liksi sisään tai ulos.
– Höllää syvyydenrajoittimen siipiruuvia 11 niin, että syvyy-
denrajoitin 13 liikkuu vapaasti.
– Paina jyrsintäsyvyyden lukituksen kiristinvipua 16 kierto-
suuntaan  ja vie yläjyrsin hitasti alaspäin, kunnes jyrsin-
terä 21 koskettaa työkappaleen pintaa. Päästä jyrsintäsy-
vyyden lukituksen kiristinvipu 16 jälleen vapaaksi, tämän
upotussyvyyden lukitsemiseksi.
Paina tarvittaessa jyrsintäsyvyyden lukituksen kiristinvipu
16 suuntaan  sen lukitsemiseksi lopullisesti.
– Painasyvyydenrajoitinta13alaspäin,kunnessetukeepor-
rasvasteeseen9.Asetaluistin12indeksimerkkijyrsintäsy-
vyysasteikon 14 kohtaan ”0”.
– Aseta syvyydenrajoitin 13 haluttuun jyrsintäsyvyydelle ja
kiristä syvyydenrajoittimen siipiruuvi 11. Varo siirtämästä
merkillä varustettua luistia 12.
– Painajyrsintäsyvyydenlukituksenkiristinvipu16suuntaan
 ja vie yleisjyrsin ylimpään asentoon.
Suurilla jyrsintäsyvyyksillä tulisi suorittaa useampi työstövai-
he, kukin pienemmällä lastunirrotuksella. Porrasvasteen 9
avulla voit jakaa jyrsinnän useampaan vaiheeseen. Aseta täl-
löin haluttu jyrsintäsyvyys porrasvasteen alimpaan portaa-
seen ja valitse ensimmäisiin työstövaiheisiin ensin ylemmät
portaat.
POF 1200 AE: Vaiheiden väli voidaan muuttaa kiertämällä
säätöruuveja 24.
Jyrsintäsyvyyden hienosäätö (POF 1400 ACE)
Tee ensin koejyrsintä ja aseta sen aikana jyrsintäsyvyys tark-
kaan mittaan nupilla 18; kun kierrät nuppia myötäpäivään,
jyrsintäsyvyys suurenee, myötäpäivään kierrettäessä se pie-
nenee.Mitatnäkeeasteikolta17.Yksikierrosmuuttaasäätöä
2,0 mm verran, asteikon 17 ylimmässä reunassa olevat mer-
kit vastaavat0,1 mm:n säätömitan muutosta. Suurin säätöva-
ra on ± 8 mm.
Esimerkki: Jyrsintäsyvyydeksi halutaan 10,0 mm, koejyrsin-
nässä saatiin syvyysmitaksi 9,6 mm.
– Nosta ylös yläjyrsin ja aseta esim. puun jäännöspala liuku-
tallan 7 alle niin, että jyrsinterä 21 ei kosketa työkappalet-
ta, kun jyrsin lasketaan alas. Paina jyrsintäsyvyyden luki-
tuksen kiristinvipu 16 kiertosuuntaan  ja vie yläjyrsin
hitasti alaspäin, kunnes syvyydenrajoitin 13 koskettaa
porrasvastetta 9.
– Käännä asteikko 17 asentoon ”0” ja löysää siipiruuvia 11.
– Kierränuppia180,4 mm/4mittamerkinverran(ohjearvon
ja todellisen arvon erotus) myötäpäivään ja kiristä sitten
siipiruuvi 11.
– Tarkista valittu jyrsintäsyvyys toisella koejyrsinnällä.
Kun jyrsintäsyvyys on säädetty, luistin 12 asentoa syvyysra-
joittimella 13 ei saa enää muuttaa, muutoin asteikko 14 ei eri
työstövaiheissa näytä enää oikeaa jyrsintäsyvyyttä.
Jyrsintäsyvyyden hienosäätö (POF 1200 AE)
Porrasvasteen9avullavoitasettaaerilaisiajyrsintäsyvyyksiä.
Asetus tehdäänedelläselostetullatavalla,silläpoikkeuksella,
että porrasvasteen 24 säätöruuveja kiertämällä voidaan
muuttaa vasteiden välinen korkeusero.
Työskentelyohjeita
 Jyrsin on suojattava iskuilta ja voimakkailta törmäyk-
siltä.
Jyrsintäsuunta ja jyrsiminen (katso kuva E)
 Jyrsimisentuleeainatapahtuavastenjyrsintätyökalun
21 kiertosuuntaa (vastajyrsintä). Jyrsittäessä kierto-
suuntaan (myötäjyrsintä) saattaa sähkötyökalu riis-
täytyä otteesta.
– Aseta haluttu jyrsintäsyvyys, katso kappaletta ”Jyrsintäsy-
vyyden asetus”.
– Aseta sähkötyökalu asennettuine jyrsintätyökaluineen
työstettävälle työkappaleelle ja käynnistä sähkötyökalu.
19
OBJ_BUCH-323-006.book Page 80 Tuesday, July 15, 2014 1:39 PM
Sivu: 80
Suomi | 81
Bosch Power Tools 1 609 92A 0SG | (15.7.14)
– Paina jyrsintäsyvyyden lukituksen kiristinvipu 16 alaspäin
ja vie yleisjyrsin hitaasti alaspäin, kunnes asetettu jyrsintä-
syvyys on saavutettu. Päästä jyrsintäsyvyyden lukituksen
kiristinvipu 16 jälleen vapaaksi, tämän upotussyvyyden lu-
kitsemiseksi.
Paina tarvittaessa jyrsintäsyvyyden lukituksen kiristinvipu
16 ylöspäin, sen lukitsemiseksi lopullisesti.
– Suorita jyrsintä tasaista syöttöä käyttäen.
– Nosta kone jyrsintävaiheen päätyttyä takaisin yläasen-
toon.
– Pysäytä sähkötyökalu.
Jyrsintä lisäohjaimella (katso kuva F)
Käsiteltäessä suurikokoisia työkappaleita esim. urajyrsinnäs-
sä työkappaleeseen voi avuksi kiinnittää lisärajoittimen ja
käyttää sitä jyrsimen ohjaimena. Silloin jyrsintä ohjataan sen
liukutallan pyöristetty puoli apurajoitinta vasten.
Reuna- tai muotojyrsintä
Reuna- tai muotojyrsinnässä ilman suuntaisohjainta tulee jyr-
sintätyökalussa olla ohjaustappi tai kuulalaakeri.
– Viekäynnissäolevasähkötyökalusivultatyökappaleeseen,
kunnes ohjaustappi tai kuulalaakeri on kiinni työstettävän
työkappaleen reunassa.
– Ohjaa sähkötyökalua kaksin käsin pitkin työkappaleen reu-
naa. Ota tällöin huomioon, että työkalu on pystysuorassa.
Liian suuri paine saattaa vaurioittaa työkappaleen reunaa.
Jyrsintä suuntaisohjaimella (katso kuvat G–H)
Työnnä suuntaisohjain 31 ohjaustankoineen 30 pohjalevyyn
6 ja kiinnitä se siipiruuveilla 4 halutun mitan mukaisesti.
Ohjaakäynnissä olevaa sähkötyökalua tasaisella syötöllä ja si-
vuttaispaineella suuntaisohjainta vasten pitkin työkappaleen
reunaa.
Ympyräkaarien jyrsintä (katso kuvat I–J)
Käännä suuntaisohjain 31 niin, että vastepinnat osoittavat
ylöspäin.
Työnnä suuntaisohjain 31 ohjaustankoineen 30 pohjalevyyn
6 ja kiinnitä se siipiruuveilla 4 halutun mitan mukaisesti.
Kiinnitä keskitystappi 32 siipiruuvilla 33 suuntaisohjaimen
31 porauksen läpi.
Paina keskitystappi 32 ympyräkaaren merkittyyn keskipis-
teeseen ja suorita jyrsintä tasaisesti syöttäen.
Jyrsintä kaariohjaimen avulla (katso kuvat K – L)
Työnnä suuntaisohjain 31 ohjaustankoineen 30 pohjalevyyn
6 ja kiinnitä se siipiruuveilla 4 halutun mitan mukaisesti.
Kiinnitäkaariohjainjaasennettuohjausrulla34suuntaisohjai-
men 31 porauksen läpi.
Ohjaa sähkötyökalua kevyellä sivuttaisella paineella pitkin
työkappaleen reunaa.
Jyrsintä ympyräjyrsimellä (katso kuva M)
Ympyränmuotoisia jyrsintätöitä varten voit käyttää ympyrä-
jyrsintä/ohjauskiskoadapteria 35. Asenna ympyräjyrsin ku-
van osoittamalla tavalla.
Kierrä keskiöintiruuvi 40 ympyräjyrsimen kierteeseen. Aseta
ruuvin kärki jyrsittävän ympyräkaaren keskipisteeseen ja tar-
kista, että ruuvin kärki uppoaa työkappaleen pintaan.
Aseta haluttu säde karkeasti siirtämällä ympyräjyrsintä ja ki-
ristä siipiruuvit 37 ja 38.
Kiertonupilla 39 voit hienosäätää pituutta, kun olet avannut
siipiruuvia 38. Yksi kierros vastaa 2,0 mm säätömatkaa, yksi
kiertonupin jakoviiva 39 vastaa säätömatkan 0,1 mm muu-
tosta.
Vie käynnissä oleva sähkötyökalu työkappaleen yli käyttäen
oikeaa kahvaa 8 ja ympyräjyrsimen kahvaa 36.
Jyrsintä ohjauskiskolla (katso kuva N)
Ohjauskiskon41 avullavoitsuorittaasuoraviivaisiatyövaiheita.
Korkeuseron tasaamiseksi on sinun asennettava välilevy 42.
Asenna ympyräjyrsin/ohjauskiskoadapteri 35 kuvan osoitta-
malla tavalla.
Kiinnitä ohjauskisko 41 sopivilla kiinnityslaitteilla esim. ruuvi-
puristimillatyökappaleeseen.Asetasähkötyökalu asennettui-
ne ohjauskiskoadaptereineen 35 ohjauskiskoon.
Jyrsintä kopiohylsyllä (katso kuvat O – P)
Kopiohylsyn 43 avulla voit siirtää mallien tai mallineiden ääri-
viivat työkappaleeseen.
Valitse sopiva kopiohylsy mallineen tai mallin paksuuden mu-
kaan. Kopiohylsyn ulkonevan korkeuden takia tulee malline
olla vähintään 8 mm paksu.
Käytä vapautusvipua 20 ja aseta kopiohylsy 43 altapäin poh-
jalevyyn 6. Turvanokkien tulee tällöin lukkiutua tuntuvasti ko-
piohylsyn syvennyksiin.
 Valitse jyrsintätyökalu, jonka läpimitta on pienempi
kuin kopiohylsyn sisähalkaisija.
Menettele seuraavasti, kun jyrsit kopiohylsyä 43 käyttäen:
– Vie käynnissä oleva sähkötyökalu kopiohylsyineen malli-
netta vasten.
– Paina jyrsintäsyvyyden lukituksen kiristinvipu 16 alaspäin
ja vie yleisjyrsin hitaasti alaspäin, kunnes asetettu jyrsintä-
syvyys on saavutettu. Päästä jyrsintäsyvyyden lukituksen
kiristinvipu 16 jälleen vapaaksi, tämän upotussyvyyden lu-
kitsemiseksi.
Paina tarvittaessa jyrsintäsyvyyden lukituksen kiristinvipu
16 ylöspäin, sen lukitsemiseksi lopullisesti.
– Ohjaa sähkötyökalu ulkonevine kopiohylsyineen sivuttain
painaen pitkin mallinetta.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
 Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
 Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun tuuletusau-
kot puhtaina, jotta voit työskennellä hyvin ja turvalli-
sesti.
 Käytäainaäärimmäisissäkäyttöolosuhteissamahdolli-
suuksien mukaan imulaitetta. Puhalla usein tuuletus-
aukot puhtaiksi ja liitä vikavirta-suojakytkimen (FI-)
kautta.Metalliatyöstettäessäsaattaasähkötyökalunsisäl-
le kerääntyä johtavaa pölyä. Sähkötyökalun suojaeristys
saattaa vahingoittua.
OBJ_BUCH-323-006.book Page 81 Tuesday, July 15, 2014 1:39 PM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch POF 1400 ACE ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch POF 1400 ACE

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch POF 1400 ACE, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch POF 1400 ACE käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch POF 1400 ACE suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.