Bosch PMF 350 CES käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PMF 350 CES allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Monikäyttötyökalu
  • Malli/nimi: PMF 350 CES
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka, Arabialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 90
Suomi | 91
Bosch Power Tools 1 609 92A 1G5 | (6.10.15)
Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
 Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støp-
selet trekkes ut av stikkontakten.
 Hold elektroverktøyet og ventilasjonsspaltene alltid
rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.
Rengjør rasp-innsatsverktøyene (tilbehør) regelmessig med
en stålbørste.
Hvis det er nødvendig å skifte ut tilkoplingsledningen, må det-
te gjøres av Bosch eller Bosch-serviceverksteder, slik at det
ikke oppstår fare for sikkerheten.
Kundeservice og rådgivning ved bruk
Kundeservicen svarer på dine spørsmål om reparasjon og
vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Spreng-
skisser og informasjon om reservedeler finner du også på:
www.bosch-pt.com
Boschrådgivningsteamethjelperdeggjernevedspørsmålan-
gående våre produkter og deres tilbehør.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi
det10-sifredeproduktnummeretsomerangittpåproduktets
typeskilt.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55
Deponering
Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljø-
vennlig gjenvinning.
Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU
vedr. gamle elektriske og elektroniske appa-
rater og tilpassingen til nasjonale lover må
gammelt elektroverktøy som ikke lenger kan
brukes samles inn og leveres inn til en miljø-
vennlig resirkulering.
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Turvallisuusohjeita
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
 Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
päristössä,jossaonpalavaanestettä,kaasuataipölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
 Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkö-
työkalujenkanssa.Alkuperäisessäkunnossaolevatpisto-
tulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
 Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
 Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyö-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseenpistorasiastavetämällä.Pidäjohtoloitolla
kuumuudesta,öljystä,terävistäreunoistajaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sähköiskun vaaraa.
 Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön so-
veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 Jossähkötyökalunkäyttökosteassaympäristössäeiole
vältettävissä,tuleekäyttäävikavirtasuojakytkintä.Vika-
virtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
 Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja nouda-
ta tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käy-
tä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
 Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilö-
kohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulon-
suojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavas-
ta, vähentää loukkaantumisriskiä.
 Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkö-
työkalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähkö-
verkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat
sitä.Joskannatsähkötyökaluasormikäynnistyskytkimellä
tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan käyn-
nistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
VAROITUS
OBJ_BUCH-2652-001.book Page 91 Tuesday, October 6, 2015 2:04 PM
Sivu: 91
92 | Suomi
1 609 92A 1G5 | (6.10.15) Bosch Power Tools
 Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.
 Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina tu-
kevastaseisoma-asennostajatasapainosta.Tätenvoit
paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilan-
teissa.
 Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 Jospölynimu-jakeräilylaitteitavoidaanasentaa,tulee
sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että niitä käyte-
täänoikeallatavalla.Pölynimulaitteistonkäyttövähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely
 Äläylikuormitalaitetta.Käytäkyseiseentyöhöntarkoi-
tettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen
työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
 Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja py-
säyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
 Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osattoimivatmoitteettomasti,eivätkäolepuristukses-
sa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkö-
työkalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet
osatennenkäyttöä.Monentapaturmansyytlöytyväthuo-
nosti huolletuista laitteista.
 Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terä-
viä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
 Käytäsähkötyökaluja,tarvikkeita,vaihtotyökalujajne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
 Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Monitoimityökalujen turvallisuusohjeet
 Pidä laitteesta kiinni sen eristetyistä kahvapinnoista,
kun teet sellaisia töitä, jossa käyttötarvike saattaa
osua piilossa oleviin sähköjohtoihin tai laitteen omaan
virtajohtoon. Kosketus jännitteiseen johtoon voi tehdä
myös laitteen metalliosat jännitteisiksi ja johtaa sähköis-
kuun.
 Käytä sähkötyökalua ainoastaan kuivaleikkaukseen.
Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
 Huomio tulipalovaara! Vältä hionta-aineen ja hiomako-
neenylikuumenemista.Tyhjennäainapölysäiliöennen
työtaukoja. Suodatinpussissa, mikrosuodattimessa tai
paperipussissa(tahipölynimurinsuodatinpussissataisuo-
dattimessa) oleva hiomapöly saattaa epäsuotuisissa olo-
suhteissa,kutenkipinästämetalliahiottaessa,syttyäitses-
tään.Erityisenvaarallistaon,joshiomapölyonsekoittunut
lakka-, polyuretaanijäännösten tai muitten kemiallisten ai-
neiden kanssa ja hiottava aines on kuumaa pitkän työru-
peaman jälkeen.
 Pidä kädet loitolla sahauskohdasta. Älä pane käsiä työ-
kappaleen alle. Sahanterää kosketettaessa on olemassa
loukkaantumisvaara.
 Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien syöttö-
johtojen paikallistamiseksi tai käänny paikallisen jake-
luyhtiön puoleen. Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa
tulipaloon ja sähköiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen
saattaa johtaa räjähdykseen. Vesijohtoon tunkeutuminen
aiheuttaa aineellista vahinkoa tai saattaa johtaa sähköis-
kuun.
 Pidä työn aikana sähkötyökalua kaksin käsin ja ota tu-
keva seisoma-asento. Sähkötyökalua pystyy ohjaamaan
varmemmin kahdella kädellä.
 Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkkiin
kiinnitetty työkappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin
kädessä pidettynä.
 Käytä suojakäsineitä, kun vaihdat vaihtotyökaluja.
Vaihtotyökalut lämpenevät pidemmässä käytössä.
 Älä kaavi kostutettuja materiaaleja (esim. tapetteja)
eikä kostealla alustalla. Veden tunkeutuminen sähkötyö-
kalun sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
 Älä käsittele työstettävää pintaa liuotinpitoisilla nes-
teillä. Materiaalien lämmetessä kaavinnassa saattaa syn-
tyä myrkyllisiähöyryjä.
 Ole erityisen varovainen kaavinta ja teriä käsitellessä-
si. Työkalut ovat erittäin teräviä, on olemassa loukkaantu-
misvaara.
Tuotekuvaus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Tur-
vallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
OBJ_BUCH-2652-001.book Page 92 Tuesday, October 6, 2015 2:04 PM
Sivu: 92
Suomi | 93
Bosch Power Tools 1 609 92A 1G5 | (6.10.15)
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu puuaineksen, muovin, kipsin, ei-
rautametallien ja kiinnitysosien (esim. naulojen ja hakasten)
sahukseen ja katkaisuun. Se soveltuu myös pehmeiden seinä-
laattojenkäsittelyynsekäpientenpintojenkuivahiontaanjakaa-
vintaan. Se soveltuu erityisesti töihin lähellä reunoja ja tasoa.
Sähkötyökalun valo on tarkoitettu sähkötyökalun työalueen
suoraan valaisuun, se ei sovellu kotitalouden huonevaloksi.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Käyttötarvikkeen lukituksen vapauttava AutoClic-vipu
2 Käynnistyskytkin
3 Tuuletusaukot
4 Värähtelytaajuuden asetuksen säätöpyörä
5 Lisäkahvan kierre
6 Lisäkahva (eristetty kädensija)
7 Työkalunpidin
8 180°-valaisin
9 Upotussahanterä*
10 Hiomalevy*
11 Hiomapaperi*
12 Syvyydenrajoitin*
13 Segmenttisahanterä*
14 Kahva (eristetty kädensija)*
15 Imuletku*
16 Imunysä
17 Pölynimulaite*
18 Pölynpoisto-osan kiinnitysvipu
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.
Tekniset tiedot
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty EN 60745-2-4 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on: Äänen
painetaso 83 dB(A); äänen tehotaso 94 dB(A). Epävarmuus
K=3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Työskentely ilman lisäkahvaa
Tärinän kokonaisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma)
ja epävarmuus K on määritetty standardin EN 60745-2-4
mukaan:
Hionta: ah=6 m/s2
, K=1,5 m/s2
Upotussahanterällä sahaus: ah=10 m/s2
, K=2 m/s2
Segmenttisahanterällä sahaus: ah=10 m/s2
, K=3 m/s2
Kaavinta: ah=10 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
Työskentely lisäkahvan kanssa
Tärinän kokonaisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma)
ja epävarmuus K on määritetty standardin EN 60745-2-4
mukaan:
Hionta: ah=5 m/s2
, K=1,5 m/s2
Upotussahanterällä sahaus: ah=13 m/s2
, K=3 m/s2
Segmenttisahanterällä sahaus: ah=12 m/s2
, K=3 m/s2
Kaavinta: ah=12 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu normissa
EN 60745 standardoidun mittausmenetelmän mukaisesti ja
sitävoidaankäyttääsähkötyökalujenkeskinäiseenvertailuun.
Se soveltuu myös värähtelyrasituksen väliaikaiseen arvioin-
tiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua käytetään kuitenkin muihin
käyttötarkoituksiin, erilaisilla lisävarusteilla, poikkeavilla
käyttötarvikkeilla tai riittämättömästi huollettuna, silloin vä-
rähtelytaso saattaa poiketa ilmoitetusta arvosta. Tämä saat-
taa kasvattaa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomat-
tavasti.
Värähtelyrasituksen tarkaksi arvioimiseksi tulee huomioida
myös ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjäkäynnillä.
Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtelyrasi-
tusta.
Määrittele tarvittavat lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojele-
miseksi värähtelyn vaikutuksilta, esimerkiksi: Sähkötyökalu-
jenjakäyttötarvikkeidenhuolto,käsienpitäminenlämpiminä,
työprosessien organisointi.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksinomaisella vastuulla, että kohdassa ”Tekni-
set tiedot” kuvattu tuote vastaa direktiivien 2009/125/EY
(asetus1194/2012),2011/65/EU,19. huhtikuuta2016as-
ti: 2004/108/EY, 20. huhtikuuta 2016 alkaen: 2014/30/EU
ja direktiivin, 2006/42/EY kaikkia asiaankuuluvia vaatimuk-
sia ja direktiiveihin tehtyjä muutoksia ja on seuraavien stan-
dardien mukainen: EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Monitoimityökalu PMF 350 CES
Tuotenumero 3 603 A02 2..
Värähtelytaajuuden asetus 
Vakioelektroniikka 
Pehmeä käynnistys 
Käyttötarvikkeen AutoClic-
kiinnitin 
Ottoteho W 350
Antoteho W 185
Tyhjäkäyntinopeus n0 min-1
15000–20000
Värähtelykulma vasemmalle/
oikealle ° 1,4
Paino vastaa
EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,6
Suojausluokka /II
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja
maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.
OBJ_BUCH-2652-001.book Page 93 Tuesday, October 6, 2015 2:04 PM
Sivu: 93
94 | Suomi
1 609 92A 1G5 | (6.10.15) Bosch Power Tools
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 02.09.2015
Asennus
Työkalunvaihto
 Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
 Käytä suojakäsineitä työkalun vaihdossa. Vaihtotyöka-
luja kosketettaessa on olemassa loukkaantumisvaara.
Huomioi laitteelle tarkoitetut käyttötarvikkeet.
Vaihtotyökalun valinta
Seuraava taulukko näyttää esimerkkejä vaihtotyökaluista. Muita vaihtotyökaluja löydät Boschin laajasta tarvikeohjelmasta.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Vaihtotyökalu PMF 350 CES
Vaihtotyökalu Materiaali Käyttö
Bimetallisegmentti-
sahanterä
Puumateriaalit,
Muovi,
Ei-rautametallit
Katkaisu- ja upotussahaukset; myös reunan vierestä sahaa-
minen, kulmissa ja vaikeapääsyisissä kohdissa;
esimerkkejä: asennettujen jalkalistojen tai ovenkehysten
katkaisu, upotussahaukset lattiapaneelien sovituksessa
Hiomalevy sarjan
Delta 93 mm hio-
malevyille
Riippuen hiomapaperista Pintahionta reunoissa, kulmissa tai vaikeapääsyisissä koh-
dissa;
riippuenhiomapaperista,esim.puun,maalin,lakanjakiven
hionta
Karhunkielet puhdistustöihin ja puun kuviointiin, metalli-
pintojen ruosteen poistamiseen ja maalipintojen hiomi-
seen, kiillotushuopa esikiillotukseen
Profiilihiomatar-
vike
Puu,
Putket/Profiilit,
Maalipinnat,
Lakkapinnat,
Täytemaalipinnat,
Metalli
Halkaisijaltaan maks. 55 mm profiilien kätevä ja tehokas hi-
ominen;
Punaiset hiomapaperit puun, putkien/profiilien, lakkapin-
tojen, täytemaalipintojen ja metallin hiontaan
Bimetalliupotussa-
hanterä, puu ja me-
talli
Pehmeä puu,
Pehmeät muovit,
Kipsilevy,
Ohutseinäiset alumiini- ja
värimetalliprofiilit,
Ohuet peltilevyt,
Karkaisemattomat naulat
ja ruuvit
Pienehköt katkaisu- ja upotussahaukset;
Esimerkiksi: pistorasian asennuspaikan leikkaus, kupari-
putken katkaisu pinnan tasalta, upotussahaukset kipsile-
vyihin
Erittäin tarkat sovitustyöt puuhun;
Esimerkiksi: lukkojen ja helojen asennusaukkojen sahaa-
minen
HCS-upotussahan-
terä puu
Puumateriaalit,
Pehmeät muovit
Katkaisu- ja syvät upotussahaukset; myös reunan vierestä
sahaaminen, kulmissa ja vaikeapääsyisissä kohdissa;
esimerkki: kapeat upotussahaukset umpipuuhun tuuletus-
säleikön asennusta varten
Bi-metallinen upo-
tussahanteräkovan
puun sahaukseen
Kova puu,
Pinnoitetut levyt
Pinnoitettujen levyjen tai kovan puun upotussahaukset;
Esimerkiksi: kattoikkunoiden asentaminen
OBJ_BUCH-2652-001.book Page 94 Tuesday, October 6, 2015 2:04 PM
Sivu: 94
Suomi | 95
Bosch Power Tools 1 609 92A 1G5 | (6.10.15)
HM-upotussahan-
terä metallin saha-
ukseen
Metalli,
Voimakkaasti kuluttavat
materiaalit,
Lasikuitu,
Kipsilevy,
Sementtisidonnaiset kui-
tulevyt
Upotussahaukset voimakkaasti kuluttaviin materiaaleihin
tai metalliin;
Esimerkiksi: keittiön etuverhousten sahaaminen, karkais-
tujenruuvien,naulojenjaruostumattomanteräksenhelppo
sahaaminen
Bimetalliupotussa-
hanterä, puu ja me-
talli
Pehmeä puu,
Kova puu,
Vanerilevyt,
Muovipintaiset levyt,
Karkaisemattomat naulat
ja ruuvit
Pinnoitettujen levyjen tai kovan puun upotussahaukset;
Esimerkiksi: ovenkarmien lyhentäminen, aukkojen sahaa-
minen hyllyihin
HM-Riff-segmentti-
sahanterä
Sementtisaumat,
Pehmeät seinälaatat,
Lasikuitumuovit,
Kevytbetoni
Sahaus ja katkaisu reunan vierestä, kulmissa ja vaikeapää-
syisissä kohdissa;
esimerkkejä: seinälaattojen saumojen poistaminen sanee-
raustöitä varten, aukkojen leikkaus laattoihin, kipsilevyihin
tai muoviin
Timantti-RIFF-seg-
menttisahanterä
Sementtisaumat,
Pehmeät seinälaatat,
Epoksihartsi,
Lasikuitumuovit
Laatta- ja saumamateriaalien, epoksihartsin ja lasikuitu-
muovin tarkka poistaminen ja leikkaaminen;
Esimerkiksi: pienehköjen aukkojen leikkaaminen pehmei-
siin seinälaattoihin ja aukkojen leikkaaminen lasikuitumuo-
viin
HM-Riff-hiomalevy Laastipinta,
Betoniroiskeet,
Puu,
Kuluttavat materiaalit
Kovan alustan raspaaminen ja hiominen;
Esimerkiksi:laastipinnantailaattakiinnityslaastinpoistami-
nen (esimerkiksi viallisen laatan vaihdossa), ylimääräisen
mattoliiman poistaminen
Laastin HM-RIFF-
poistoterä
Laastipinta,
Saumat,
Epoksihartsi,
Lasikuitumuovit,
Kuluttavat materiaalit
Sauma- ja laattamateriaalin poistaminen ja leikkaaminen
sekä kovan alustan raspaaminen ja hiominen;
Esimerkiksi: laattakiinnityslaastin ja saumalaastin poista-
minen
HCS-yleisveitsi Kattohuopa,
Kokolattiamatot,
Keinonurmi,
Kartonki,
PVC-matto
Nopea ja tarkka pehmeiden, joustavien ja kuluttavien mate-
riaalien leikkaaminen;
Esimerkiksi: kokolattiamattojen, kartongin, PVC-maton,
kattohuovan yms. leikkaaminen
Kaavin, jäykkä Kokolattiamatot,
Laastipinta,
Betoni,
Laattakiinnityslaasti
Kovan alustan kaapiminen;
Esimerkiksi: laastin, laattakiinnityslaastin, betoniroiskei-
den ja ylimääräisen mattoliiman poistaminen
Kaavin, taipuisa Mattoliima,
Maalijäänteet,
Silikoni
Pehmeän alustan kätevä kaavinta;
Esimerkiksi: silikonisaumojen sekä mattoliima- ja maali-
jäänteiden poistaminen
Bimetallinen aalto-
muotoiltu segment-
titerä
Eristysmateriaalit,
Eristelevyt,
Lattialevyt,
Askeleristelevyt,
Kartonki,
Kokolattiamatot,
Kumi,
Nahka
Pehmeiden materiaalien tarkka leikkaaminen;
Esimerkiksi: eristelevyjen leikkaaminen, ylimääräisen
eristysmateriaalin katkaiseminen pinnan tasalta
Vaihtotyökalu Materiaali Käyttö
OBJ_BUCH-2652-001.book Page 95 Tuesday, October 6, 2015 2:04 PM
Sivu: 95
96 | Suomi
1 609 92A 1G5 | (6.10.15) Bosch Power Tools
Vaihtotyökalun asennus ja vaihto (AutoClic)
(katso kuvat A ja B)
Poista tarvittaessa jo asennettu vaihtotyökalu.
AvaasitävartenAutoClic-vipu1rajoittimeenasti.Käyttötarvi-
ke irtoaa.
Aseta käyttötarvike tasaiselle alustalle. Paina sähkötyökalu
halutussa kulmassa paikalleen käyttötarvikkeeseen, kunnes
se lukittuu kuuluvasti (katso kuvasivulla oleva kuva, käyttötar-
vikkeen merkintä osoittaa ylöspäin).
 Tarkista, että vaihtotyökalu on tiukasti paikallaan. Vää-
rin tai huonosti kiinnitetyt vaihtotyökalut voivat löystyä
käytön aikana ja aiheuttaa vaaratilanteita.
Syvyydenrajoittimen asennus ja säätö
Syvyydenrajoitinta 12 voidaan käyttää, kun töitä tehdään
segmenttisahanterien avulla.
Poista tarvittaessa jo asennettu vaihtotyökalu.
Työnnä syvyydenrajoitin 12 vasteeseen asti ja tekstipuoli
ylöspäin työkalunpitimen 7 yli sähkötyökalun koneiston pää-
hän asti.
Syvyydenrajoitin on tarkoitettu käytettäväksi seuraavilla leik-
kaussyvyyksillä:
– Segmenttisahanterillä ACZ 85 .., 85 mm halkaisijalla: leik-
kuusyvyydet8 mm,10 mm,12 mmja14 mm(merkittysy-
vyydenrajoittimeen isoilla kirjaimilla ja ilman sulkeita).
– Segmenttisahanterillä ACZ 100 .., 100 mm halkaisijalla:
leikkuusyvyydet 14 mm, 16 mm, 18 mm ja 20 mm (mer-
kitty syvyydenrajoittimeen pienillä kirjaimilla ja sulkeissa).
Asenna sopiva segmenttisahanterä, joka vastaa haluamaasi
leikkuusyvyyttä. Työnnä syvyydenrajoitinta 12 työkalunpiti-
mestä 7 käytettävän terän suuntaan, kunnes pystyt kääntä-
mään sitä vapaasti. Käännä syvyydenrajoitinta 12 niin, että
haluamasi leikkuusyvyys on sahanterän sen osuuden päällä,
jolla sahaus aiotaan tehdä. Työnnä syvyydenrajoitin 12 jäl-
leen sähkötyökalun koneiston päällä olevaan vasteeseen asti.
Poista syvyydenrajoitin 12 kaikkia muita leikkuusyvyyksiä ja
muilla vaihtotyökaluilla tehtäviä töitä varten. Tee tämä irrotta-
malla vaihtotyökalu ja vetämällä syvyydenrajoitin pois koneis-
ton päästä.
HM-RIFF-hioma-
sormi
Puu,
Maalipinnat
Puun ja maalipinnan hiominen vaikeapääsyisissä kohdissa
ilman hiomapaperia;
Esimerkiksi: ikkunaluukun lamellien välissä olevien maali-
pintojen hiominen, puulattian nurkkien hiominen
HM-RIFF-upotussa-
hanterä
Lasikuitu,
Laastipinta,
Puu
Voimakkaasti kuluttavien materiaalien upotussahaukset;
Esimerkiksi: ohuiden mosaiikkilaattojen poistaminen
HCS-yleisterä sau-
mojen poistami-
seen
Liikuntasaumat,
Ikkunakitti,
Eristeet (kivivilla)
Pehmeiden materiaalien leikkaaminen ja poistaminen;
Esimerkiksi: silikonisaumojen tai ikkunakitin poistaminen
Bimetalliupotussa-
hanterä, puu ja
metalli
Pehmeä puu,
Kova puu,
Vanerilevyt,
Muovipintaiset levyt,
Karkaisemattomat naulat
ja ruuvit
Nopeat ja syvät upotussahaukset puuhun ja metalliin;
Esimerkiksi: naulaisen puun sahaaminen, syvät upotussa-
haukset pinnoitettuihin levyihin ja ovenkarmien tarkka ly-
hentäminen
HM-upotussahan-
terä metallin saha-
ukseen
Ruostumaton teräs (Inox),
Ruuvit ja naulat,
Epoksihartsi,
Lasikuitumuovit,
Lasikuitu,
Kipsilevy,
Kevytbetoni
Nopeat ja syvät upotussahaukset voimakkaasti kuluttaviin
materiaaleihin tai metalliin;
Esimerkiksi: keittiön etuverhousten nopea sahaaminen,
karkaistujenruuvien,naulojenjaruostumattomanteräksen
helppo sahaaminen
Bimetalliupotussa-
hanterä, puu ja
metalli
Puu,
Kuluttavat puumateriaalit,
Muovit,
Karkaistut naulat ja ruuvit,
Kirjometalliputket
Puun, kuluttavien puumateriaalien ja muovien nopeat ja sy-
vät upotussahaukset;
Esimerkiksi:kirjometalliputkienjaohuidenprofiiliennopea
katkaiseminen, karkaisemattomien naulojen, ruuvien ja te-
räsprofiilien helppo sahaaminen
HCS-upotussahan-
terä puu
Pehmeä puu,
Tulppakiinnikkeet,
Tapit,
Huonekaluosat
Nopeat ja syvät katkaisut ja upotussahaukset; myös reuno-
jen läheltä nurkissa ja vaikeapääsyisissä kohdissa;
Esimerkiksi: syvä upotussahaus pehmeään puuhun tuule-
tusritilän asennusta varten
Vaihtotyökalu Materiaali Käyttö
OBJ_BUCH-2652-001.book Page 96 Tuesday, October 6, 2015 2:04 PM
Sivu: 96
Suomi | 97
Bosch Power Tools 1 609 92A 1G5 | (6.10.15)
Lisäkahvan asennus
Tärinävaimennettu lisäkahva mahdollistaa miellyttävän ja tur-
vallisen työskentelyn.
Kierrä lisäkahva 6 vaihteiston päähän oikealle tai vasemmalle
riippuen työtavasta.
 Älä jatka laitteen käyttöä, jos lisäkahva on vaurioitu-
nut. Älä tee mitään muutoksia lisäkahvaan.
Hiomapaperin vaihto ja kiinnitys hiomalevyyn
Hiomalevyssä 10 on tarrakudos, jotta tarrakiinnitteiset hio-
mapaperit voidaan kiinnittää nopeasti ja yksinkertaisesti.
Koputa hiomalevyn 10 tarrakudosta puhtaaksi ennen hioma-
paperin11kiinnitystämahdollisimmanhyväntartunnanmah-
dollistamiseksi.
Asetahiomapaperi11hiomalevyn10toistalaitaapitkinjasit-
ten hiomalevyyn painaen se tiukasti kiinni.
Tarkista parhaan mahdollisen pölynpoiston varmistamiseksi,
että hiomapaperin aukot ovat hiomalevyn reikien kohdalla.
Poistahiomapaperi 11 tarttumalla siihen yhdestäkulmastaja
vetämällä se irti hiomalevystä 10.
Voit käyttää kaikkia Bosch-tarvikeohjelman sarjan Delta
93 mm hiomapapereita, kiillotus- ja puhdistusvillavuotia.
Muut hiomatarvikkeet, kuten villavuota/kiillotushupa kiinnite-
tään hiomalevyyn samalla tavalla.
Hiomapaperin valinta
Riippuen hiottavasta materiaalista ja pinnan halutusta hiomatehosta on saatavissa erilaisia hiomapapereita:
Pölyn ja lastun poistoimu
 Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muutamien
puulaatujen, kivennäispölyt ja metallipölyt voivat olla ter-
veydelle vaarallisia. Pölyn kosketus tai hengitys saattaa ai-
heuttaa käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille allergisia
reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Määrättyjäpölyjä,kutentammen-taipyökinpölyäpidetään
karsinogeenisina, eritoten yhdessä puukäsittelyssä käy-
tettyjen lisäaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).
Asbestipitoisia aineita saavat käsitellä vain ammattilaiset.
– Käytä materiaalille soveltuvaa pölynimua, jos se on
mahdollista.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat säännökset kos-
kien käsiteltäviä materiaaleja.
 Vältä pölynkertymää työpaikalla. Pöly saattaa helposti
syttyä palamaan.
Pölynimun liitäntä
Pölynimu 17 on tarkoitettu ainoastaan hiomalevyn10 kanssa
tehtäviin töihin, toisten vaihtotyökalujen kanssa siitä ei ole
hyötyä.
Liitä aina pölynimu, kun hiot.
Poista vaihtotyökalu ja syvyydenrajoitin 12 pölynimulaitteen
17 (lisätarvike) asennusta varten.
Työnnäpölynpoisto-osa17rajoittimeenastikäyttötarvikkeen
pitimen 7 yli sähkötyökalun kiinnityskaulan päälle. Käännä
pölynpoisto-osa halumaasi asentoon (ei suoraan sähkötyöka-
lun alapuolelle). Painakiinnitysvipu 18 kiinni, jotta pölynpois-
to-osa lukittuu.
Työnnä imuletkun 15 muhvi pölynpoistoistukan 16 päälle.
Yhdistä imuletku 15 pölynimuriin (lisätarvike).
Katsauksen liittämisestä eri pölynimureihin löydät grafiikka-
sivulta.
Pölynimurin tulee soveltua työstettävälle materiaalille.
Käytäerikoisimuriaterveydelleerityisenvaarallisten,karsino-
geenisten tai kuivien pölyjen imurointiin.
Hiomapaperi Materiaali Käyttö Karkeus
punainen laatu
– kaikki puuaines (esim. ko-
va puu, pehmeä puu, las-
tulevyt, rakennuslevyt)
– metallit
Karkeiden, höyläämättömien palkkien ja lautojen esihi-
ontaan
karkea 40
60
Tasohiontaan ja pienien epätasaisuuksien tasoitukseen keskikar-
kea
80
100
120
Puun viimeistely- ja hienohiontaan hieno 180
240
320
400
valkoinen laatu
– maalit
– lakka
– filleri
– spakkeli
Värin poistohiontaan karkea 40
60
Pohjamaalinhiontaan(esim.sivellinraitojen,maalipisa-
roiden ja valumien poistoon)
keskikar-
kea
80
100
120
Pohjustuksen lopulliseen hiontaan ennen lakkausta hieno 180
240
320
OBJ_BUCH-2652-001.book Page 97 Tuesday, October 6, 2015 2:04 PM
Sivu: 97
98 | Suomi
1 609 92A 1G5 | (6.10.15) Bosch Power Tools
Käyttö
Käyttöönotto
 Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen tu-
lee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.
Käynnistys ja pysäytys
Käynnistä sähkötyökalu työntämällä käynnistyskytkin 2
eteenpäin niin, että katkaisimeen tulee ”I” näkyviin.
Elektroninen pehmeä käynnistys rajoittaa vääntömomentin
käynnistettäessä ja pidentää moottorin käyttöikää.
Vakioelektroniikka pitää värähtelytaajuuden kuormittamatto-
mana ja kuormitettuna lähes vakiona, mikä takaa tasaisen
työn edistymisen.
Pysäytäsähkötyökalutyöntämälläkäynnistyskytkin2taakse-
päin niin, että katkaisimeen tulee ”0” näkyviin.
Käynnistä energiansäästön takia sähkötyökalu vain, kun käy-
tät sitä.
180°-valaisin parantaa näkyvyyttä työstettävällä alueella.
Sähkötyökalu kytkee sen automattisesti päälle tai pois päältä.
 Älä katso suoraan työvaloon, se saattaa häikäistä sinua.
Värähtelytaajuuden asetus
Värähtelytaajuuden asetuksen säätöpyörällä 4 voit asettaa
tarvittavan värähtelytaajuuden myös käytön aikana.
Tarvittava värähtelytaajuus riippuu materiaalista ja työolo-
suhteista ja se voidaan määrittää käytännön kokein.
Sahattaessa, katkaistaessa tai hiottaessa kovia materiaaleja
kuten esim. puuta tai metallia suositellaan värähtelyasteita
”6”, pehmeitä materiaaleja, kuten esim. muovia varten suosi-
tellaan värähtelyastetta ”4”.
Työskentelyohjeita
 Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt, ennen
kuin asetat sen pois käsistäsi.
 Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
Huomio:Äläpeitäsähkötyökaluntuuletusaukkoja3työnaika-
na, koska se lyhentää sähkötyökalun elinikää.
Varmista HCS-työkaluja käytettäessä, että työkalujen pinnoi-
te on vaurioimaton.
Toimintaperiaate
Värähtelevän koneiston ansiosta vaihtotyökalu heiluu edesta-
kaisin 2,8° jopa 20000 kertaa minuutissa. Tämä mahdollis-
taa tarkan työn ahtaimmissakin tiloissa.
Työskentele pienellä ja tasaisella paineella
työkappaletta kohtaan, muussa tapaukses-
sa työteho heikkenee ja vaihtotyökalu saat-
taa lukkiutua.
Liikuta työn aikana sähkötyökalua edesta-
kaisin,jottavaihtotyökalueikuumeneliikaa
eikä lukkiudu.
Sahaus
 Käytä yksinomaan virheettömiä, moitteettomassa
kunnossa olevia sahanteriä. Taipuneet tai tylsät sahante-
rät voivat katketa, vaikuttaa kielteisesti sahausjälkeen tai
aiheuttaa takaiskun.
 Ota huomioon kevytrakennusaineita sahattaessa laki-
sääteiset määräykset ja materiaalin valmistajan suosi-
tukset.
 Ainoastaan pehmeitä materiaaleja, kuten puuta, kipsi-
kartonkia ja vastaavaa saa työstää
upotussahausmenetelmällä!
Tarkista ennen sahausta HCS-sahanterillä puuhun, lastulevyi-
hin, rakennusmateriaaleihin jne., että niissä ei ole vieraita esi-
neitä, kuten nauloja, ruuveja tai vastaavia. Poista tarvittaessa
vieraat esineet tai käytä bimetallisahanteriä.
Katkaisu
Huomio: Ota seinälaattoja leikattaessa huomioon, että työka-
luun, pidempään käytettynä, kohdistuu suuri kuluminen.
Hionta
Hiontateho ja hiontajälki määräytyvät pääasiassa valitusta
hiomapyöröstä, asetetusta värähtelyvaiheesta ja työstöpai-
neesta.
Vain moitteettomassa kunnossa olevat hiomapaperit antavat
hyvän hiontatehon ja säästävät sähkötyökalua.
Kiinnitä huomiota tasaiseen puristuspaineeseen hiomapape-
rin kestoiän kasvattamiseksi.
Paineenturhalisäämineneiparannahiontatehoa,vaanjohtaa
laitteen ja hiomapaperin voimakkaampaan kulumiseen.
Kulmien, reunojen ja vaikeasti päästävien alueiden tarkassa
hionnassa voidaan myös käyttää pelkästään hiomalevyn kär-
keä tai reunaa.
Pistemäisessä hionnassa hiomapaperi saattaa kuumentua
voimakkaasti. Pienennä värähtelytaajuutta ja puristuspainet-
ta ja anna hiomapaperin jäähtyä säännöllisesti.
Hiomapaperi, jolla on hiottu metallia, ei tulisi käyttää muita
materiaaleja varten.
Käytä vain alkuperäisiä Bosch-hiomatarvikkeita.
Liitä aina pölynimu, kun hiot.
Kaavinta
Valitse korkea värähtelyvaihe kaavintaa varten.
Työskentele pehmeällä alustalla (esim. puu) loivassa kulmas-
sa ja pienellä puristuspaineella. Kaavin saattaa muutoin leika-
ta alustaa.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
 Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
 Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun tuuletusau-
kot puhtaina, jotta voit työskennellä hyvin ja turvalli-
sesti.
Puhdista Riff-vaihtotyökaluja (lisätarvikkeita) säännöllisesti
teräsharjalla.
OBJ_BUCH-2652-001.book Page 98 Tuesday, October 6, 2015 2:04 PM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PMF 350 CES ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PMF 350 CES

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PMF 350 CES, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PMF 350 CES käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PMF 350 CES suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.