Bosch PMF 190 E käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PMF 190 E allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Monikäyttötyökalu
  • Malli/nimi: PMF 190 E
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Italialainen, Ruotsalainen, Ranska, Espanja, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka, Puola, Venäjä, Tšekki, Romanialainen, Slovakki, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 70
Suomi | 71
Bosch Power Tools 2 609 007 126 | (12.4.13)
Suomi
Turvallisuusohjeita
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai va-
kavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
 Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
päristössä,jossaonpalavaanestettä,kaasuataipölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
 Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkö-
työkalujenkanssa.Alkuperäisessäkunnossaolevatpisto-
tulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
 Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
 Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyö-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseenpistorasiastavetämällä.Pidäjohtoloitolla
kuumuudesta,öljystä,terävistäreunoistajaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sähköiskun vaaraa.
 Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön so-
veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 Jossähkötyökalunkäyttökosteassaympäristössäeiole
vältettävissä,tuleekäyttäävikavirtasuojakytkintä.Vika-
virtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
 Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja nouda-
ta tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käy-
tä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
 Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilö-
kohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulon-
suojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavas-
ta, vähentää loukkaantumisriskiä.
 Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkö-
työkalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähkö-
verkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat
sitä.Joskannatsähkötyökaluasormikäynnistyskytkimellä
tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan käyn-
nistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
 Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.
 Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina tu-
kevastaseisoma-asennostajatasapainosta.Tätenvoit
paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilan-
teissa.
 Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 Jospölynimu-jakeräilylaitteitavoidaanasentaa,tulee
sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että niitä käyte-
täänoikeallatavalla.Pölynimulaitteistonkäyttövähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely
 Äläylikuormitalaitetta.Käytäkyseiseentyöhöntarkoi-
tettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen
työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
 Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja py-
säyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
 Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osattoimivatmoitteettomasti,eivätkäolepuristukses-
sa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkö-
työkalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet
osatennenkäyttöä.Monentapaturmansyytlöytyväthuo-
nosti huolletuista laitteista.
VAROITUS
OBJ_BUCH-345-009.book Page 71 Friday, April 12, 2013 11:38 AM
Sivu: 71
72 | Suomi
2 609 007 126 | (12.4.13) Bosch Power Tools
 Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terä-
viä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
 Käytäsähkötyökaluja,tarvikkeita,vaihtotyökalujajne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
 Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Monitoimityökalujen turvallisuusohjeet
 Tartu sähkötyökaluun ainoastaan eristetyistä pinnois-
ta,tehdessäsityötä,jossa vaihtotyökalu saattaisi osua
piilossa olevaan sähköjohtoon tai sähkötyökalun
omaan sähköjohtoon. Kosketus jännitteiseen johtoon voi
saattaa sähkötyökalun metalliosat jännitteisiksi ja johtaa
sähköiskuun.
 Käytä sähkötyökalua ainoastaan kuivaleikkaukseen.
Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
 Huomio tulipalovaara! Vältä hionta-aineen ja hiomako-
neenylikuumenemista.Tyhjennäainapölysäiliöennen
työtaukoja. Suodatinpussissa, mikrosuodattimessa tai
paperipussissa(tahipölynimurinsuodatinpussissataisuo-
dattimessa) oleva hiomapöly saattaa epäsuotuisissa olo-
suhteissa,kutenkipinästämetalliahiottaessa,syttyäitses-
tään.Erityisenvaarallistaon,joshiomapölyonsekoittunut
lakka-, polyuretaanijäännösten tai muitten kemiallisten ai-
neiden kanssa ja hiottava aines on kuumaa pitkän työru-
peaman jälkeen.
 Pidä kädet loitolla sahauskohdasta. Älä pane käsiä työ-
kappaleen alle. Sahanterää kosketettaessa on olemassa
loukkaantumisvaara.
 Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien syöttö-
johtojen paikallistamiseksi tai käänny paikallisen jake-
luyhtiön puoleen. Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa
tulipaloon ja sähköiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen
saattaa johtaa räjähdykseen. Vesijohtoon tunkeutuminen
aiheuttaa aineellista vahinkoa tai saattaa johtaa sähköis-
kuun.
 Pidä työn aikana sähkötyökalua kaksin käsin ja ota tu-
keva seisoma-asento. Sähkötyökalua pystyy ohjaamaan
varmemmin kahdella kädellä.
 Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkkiin
kiinnitetty työkappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin
kädessä pidettynä.
 Käytä suojakäsineitä, kun vaihdat vaihtotyökaluja.
Vaihtotyökalut lämpenevät pidemmässä käytössä.
 Älä kaavi kostutettuja materiaaleja (esim. tapetteja)
eikä kostealla alustalla. Veden tunkeutuminen sähkötyö-
kalun sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
 Älä käsittele työstettävää pintaa liuotinpitoisilla nes-
teillä. Materiaalien lämmetessä kaavinnassa saattaa syn-
tyä myrkyllisiähöyryjä.
 Ole erityisen varovainen kaavinta ja teriä käsitellessä-
si. Työkalut ovat erittäin teräviä, on olemassa loukkaantu-
misvaara.
Tuotekuvaus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Tur-
vallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu puuaineksen, muovin, kipsin, ei-
rautametallien ja kiinnitysosien (esim. karkaisemattomien
naulojen ja hakasten) sahaukseen ja katkaisuun. Se soveltuu
myös pehmeiden seinälaattojen käsittelyyn sekä pienten pin-
tojen kuivahiontaan ja kaavintaan. Se soveltuu erityisesti töi-
hin lähellä reunoja ja tasoa. Sähkötyökalua saa käyttää yksin-
omaan Bosch-lisätarvikkeiden kanssa.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Käynnistyskytkin
2 Värähtelytaajuuden asetuksen säätöpyörä
3 Tuuletusaukot
4 Kahva (eristetty kädensija)
5 Työkalunpidin
6 Upotussahanterä
7 Kiristysruuvi ja laatta
8 Kuusiokoloavain
9 Hiomalevy
10 Hiomapaperi
11 Syvyydenrajoitin
12 Segmenttisahanterä
13 Imuletku*
14 Imunysä*
15 Pölynimun kiinnitysruuvi*
16 Pölynimulaite*
17 Pölynimun huoparengas*
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.
OBJ_BUCH-345-009.book Page 72 Friday, April 12, 2013 11:38 AM
Sivu: 72
Suomi | 73
Bosch Power Tools 2 609 007 126 | (12.4.13)
Tekniset tiedot
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty EN 60745 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on: Äänen
painetaso 86 dB(A); äänen tehotaso 97 dB(A). Epävarmuus
K=3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epävarmuus K mitattuna EN 60745 mukaan:
Hionta: ah=3,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
Sahaus upotussahanterän kanssa: ah=12,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
Sahaus segmenttisahanterän kanssa: ah=14 m/s2
,
K=2,5 m/s2
Kaavinta: ah=12 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu EN 60745
standardoidunmittausmenetelmänmukaisestijasitävoidaan
käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Se soveltuu myös väräh-
telyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muissa
töissä, poikkeavilla vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huol-
lettuna, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa kasvat-
taa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten määrätyn työ-
aikajakson aikana tulisi ottaa huomioon myös se aika, jolloin
laite on sammutettuna tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käyte-
tä. Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtely-
rasitusta.
Määrittelelisävarotoimenpiteet käyttäjän suojaksivärähtelyn
vaikutukselta, kuten esimerkiksi: Sähkötyökalujen ja vaihto-
työkalujen huolto, käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun or-
ganisointi.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa ”Tekni-
set tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai
standardoituja asiakirjoja: EN 60745 direktiivien
2011/65/EU, 2004/108/EY, 2006/42/EY määräysten mu-
kaan.
Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 06.03.2013
Asennus
Työkalunvaihto
 Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
 Käytä suojakäsineitä työkalun vaihdossa. Vaihtotyöka-
luja kosketettaessa on olemassa loukkaantumisvaara.
Vaihtotyökalun valinta
Seuraava taulukko näyttää esimerkkejä vaihtotyökaluista. Muita vaihtotyökaluja löydät Boschin laajasta tarvikeohjelmasta.
Monitoimityökalu PMF 190 E
Tuotenumero 3 603 A00 5..
Värähtelytaajuuden asetus 
Ottoteho W 190
Antoteho W 89
Tyhjäkäyntinopeus n0 min-1
15000 –21000
Värähtelykulma vasemmalle/
oikealle ° 1,4
Paino vastaa
EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,2
Suojausluokka /II
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja
maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.
Ota huomioon sähkötyökalusi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksit-
täisten koneiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Vaihtotyökalu Materiaali Käyttö
Bimetallisegmentti-
sahanterä
Puuaines, muovi, ei-rauta-
metallit
Katkaisu- ja upotussahaukset; myös reunan vierestä sahaa-
minen, kulmissa ja vaikeapääsyisissä kohdissa;
esimerkkejä: asennettujen jalkalistojen tai ovenkehysten
katkaisu, upotussahaukset lattiapaneelien sovituksessa
Hiomalevy sarjan
Delta 93 mm hio-
malevyille
Riippuen hiomapaperista Pintahionta reunoissa, kulmissa tai vaikeapääsyisissä koh-
dissa;
riippuenhiomapaperista,esim.puun,maalin,lakanjakiven
hionta
HCS-upotussahan-
terä puu
Puuaines, pehmeä muovi Katkaisu- ja syvät upotussahaukset; myös reunan vierestä
sahaaminen, kulmissa ja vaikeapääsyisissä kohdissa;
esimerkki: kapeat upotussahaukset umpipuuhun tuuletus-
säleikön asennusta varten
OBJ_BUCH-345-009.book Page 73 Friday, April 12, 2013 11:38 AM
Sivu: 73
74 | Suomi
2 609 007 126 | (12.4.13) Bosch Power Tools
Vaihtotyökalun asennus ja vaihto
Poista tarvittaessa jo asennettu vaihtotyökalu.
Poistavaihtotyökaluhölläämälläruuvia7kuusiokoloavaimella
8 ja irrota työkalu.
Aseta vaihtotyökalu (esim. upotussahanterä 6) työkalunpiti-
meen 5 niin, että työkalun lovet lukkiutuvat työkalunpitimen
nokkiin.
Varmanjaei-väsyttäväntyöasennonsaavuttamiseksivoitkiin-
nittää vaihtotyökalut työkalunpitimeen mielivaltaisessa raste-
riasennossa. Aseta työkalu niin, että mutka osoittaa alaspäin
(työkalussa oleva teksti voidaan lukea ylhäältäpäin, katso ku-
va grafiikkasivulla).
Kiinnitä vaihtotyökalu ruuvilla 7. Kiristä ruuvi 7 kuusiokolo-
avaimella 8.
 Tarkista, että vaihtotyökalu on tiukasti paikallaan. Vää-
rin tai huonosti kiinnitetyt vaihtotyökalut voivat löystyä
käytön aikana ja aiheuttaa vaaratilanteita.
Syvyydenrajoittimen asennus ja säätö
Syvyydenrajoitinta11voikäyttääyhdessäsegmenttisahante-
rien, Riff-segmenttisahanterien ja segmenttiterien kanssa.
Poista tarvittaessa jo asennettu vaihtotyökalu.
Työnnä syvyydenrajoitin 11 vasteeseen asti ja tekstipuoli
ylöspäin työkalunpitimen 5 yli sähkötyökalun koneiston pää-
hän asti.
Syvyydenrajoitin on tarkoitettu käytettäväksi seuraavilla leik-
kaussyvyyksillä:
– Segmenttisahanterillä ACZ 85 .., 85 mm halkaisijalla: leik-
kuusyvyydet8 mm,10 mm,12 mmja14 mm(merkittysy-
vyydenrajoittimeen isoilla kirjaimilla ja ilman sulkeita).
– Segmenttisahanterillä ACZ 100 .., 100 mm halkaisijalla:
leikkuusyvyydet 14 mm, 16 mm, 18 mm ja 20 mm (mer-
kitty syvyydenrajoittimeen pienillä kirjaimilla ja sulkeissa).
Asenna sopiva segmenttisahanterä, joka vastaa haluamaasi
leikkuusyvyyttä. Työnnä syvyydenrajoitinta 11 työkalunpiti-
mestä 5 käytettävän terän suuntaan, kunnes pystyt kääntä-
mään sitä vapaasti. Käännä syvyydenrajoitinta 11 niin, että
haluamasi leikkuusyvyys on sahanterän sen osuuden päällä,
jolla sahaus aiotaan tehdä. Työnnä syvyydenrajoitin 11 jäl-
leen sähkötyökalun koneiston päällä olevaan vasteeseen asti.
Poista syvyydenrajoitin 11 kaikkia muita leikkuusyvyyksiä ja
muilla vaihtotyökaluilla tehtäviä töitä varten. Tee tämä irrotta-
malla vaihtotyökalu ja vetämällä syvyydenrajoitin pois koneis-
ton päästä.
Hiomapaperin vaihto ja kiinnitys hiomalevyyn
Hiomalevyssä 9 on tarrakudos, jotta tarrakiinnitteiset hioma-
paperit voidaan kiinnittää nopeasti ja yksinkertaisesti.
Koputahiomalevyn9 tarrakudostapuhtaaksiennenhiomapa-
perin 10 kiinnitystä mahdollisimman hyvän tartunnan mah-
dollistamiseksi.
Aseta hiomapaperi 10 hiomalevyn 9 toista laitaa pitkin ja sit-
ten hiomalevyyn painaen se tiukasti kiinni.
HCS-upotussahan-
terät puu
Puuaines, pehmeä muovi Pienemmät katkaisu- ja upotussahaukset;
esimerkki: aukonteko johtoliitäntöjä varten huonekaluihin
Bimetalliupotussa-
hanterä metalli
Metalli (esim. karkaise-
mattomat naulat, ruuvit,
pienet profiilit), ei-rauta-
metallit
Pienemmät katkaisu- ja upotussahaukset;
esimerkki: kapeiden profiilien katkaisu, kiinnitysosien,
kuten hakasten katkaisu
HM-Riff-segmentti-
sahanterä
Sementtisaumat, pehme-
ät seinälaatat, lasikuitu-
vahvisteiset muovit ja
muut hiovat aineet
Sahaus ja katkaisu reunan vierestä, kulmissa ja vaikeapää-
syisissä kohdissa;
esimerkkejä: seinälaattojen saumojen poistaminen sanee-
raustöitä varten, aukkojen leikkaus laattoihin, kipsilevyihin
tai muoviin
HM-Riff-hiomalevy Laasti, betonijäännökset,
puu, hiovat materiaalit
Viilaus raspilla ja hionta kovalla alustalla;
esimerkki: laastin tai laattaliiman poisto (esim. vioittuneita
laattoja vaihdettaessa)
Kaavin, jäykkä Matot, päällysteet Kaavinta kovalla alustalla;
esimerkki: matto- ja laattaliiman poisto
Bimetallinen aalto-
muotoiltu segment-
titerä
Eristysmateriaali, eristys-
laatat, pohjalevyt, aske-
läänivaimennuslevyt, kar-
tonki, matot, kumi, nahka
Pehmeiden materiaalien leikkaus
Vaihtotyökalu Materiaali Käyttö
OBJ_BUCH-345-009.book Page 74 Friday, April 12, 2013 11:38 AM
Sivu: 74
Suomi | 75
Bosch Power Tools 2 609 007 126 | (12.4.13)
Tarkista parhaan mahdollisen pölynpoiston varmistamiseksi,
että hiomapaperin aukot ovat hiomalevyn reikien kohdalla.
Poistahiomapaperi 10 tarttumalla siihen yhdestä kulmastaja
vetämällä se irti hiomalevystä 9.
Voit käyttää kaikkia Bosch-tarvikeohjelman sarjan Delta
93 mm hiomapapereita, kiillotus- ja puhdistusvillavuotia.
Muut hiomatarvikkeet, kuten villavuota/kiillotushupa kiinnite-
tään hiomalevyyn samalla tavalla.
Hiomapaperin valinta
Riippuen hiottavasta materiaalista ja pinnan halutusta hiomatehosta on saatavissa erilaisia hiomapapereita:
Pölyn ja lastun poistoimu
 Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muutamien
puulaatujen, kivennäispölyt ja metallipölyt voivat olla ter-
veydelle vaarallisia. Pölyn kosketus tai hengitys saattaa ai-
heuttaa käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille allergisia
reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Määrättyjäpölyjä,kutentammen-taipyökinpölyäpidetään
karsinogeenisina, eritoten yhdessä puukäsittelyssä käy-
tettyjen lisäaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).
Asbestipitoisia aineita saavat käsitellä vain ammattilaiset.
– Käytä materiaalille soveltuvaa pölynimua, jos se on
mahdollista.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat säännökset koski-
en käsiteltäviä materiaaleja.
 Vältä pölynkertymää työpaikalla. Pöly saattaa helposti
syttyä palamaan.
Pölynimun liitäntä (katso kuva A)
Pölynimu 16 on tarkoitettu ainoastaan hiomalevyn 9 kanssa
tehtäviin töihin, toisten vaihtotyökalujen kanssa siitä ei ole
hyötyä.
Liitä aina pölynimu, kun hiot.
Poista vaihtotyökalu ja syvyydenrajoitin 11 pölynimulaitteen
16 (lisätarvike) asennusta varten.
Työnnä pölynimulaite 16 vasteeseen asti työkalunpitimen 5
yli sähkötyökalun koneiston päähän asti. Työnnä kiinnitysruu-
vi 15 kotelon vastaavaan aukkoon. Lukitse ruuvi kääntämällä
se asentoon .
Tarkista, että huoparengas 17 on ehjä ja tiukasti kiinni hioma-
levyssä 9. Vaihda välittömästi vahingoittunut huoparengas
uuteen.
Työnnä imuletku 13 (lisätarvike) imunysään 14. Yhdistä imu-
letku 13 pölynimuriin (lisätarvike).
Katsauksen liittämisestä eri pölynimureihin löydät grafiikka-
sivulta.
Pölynimurin tulee soveltua työstettävälle materiaalille.
Käytäerikoisimuriaterveydelleerityisenvaarallisten,karsino-
geenisten tai kuivien pölyjen imurointiin.
Irrota pölynimulaite 16 kääntämällä kiinnitysruuvi 15 asen-
toon ja vetämällä pölynimulaite irti sähkötyökalun koneis-
ton päästä.
Käyttö
Käyttöönotto
 Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen tu-
lee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.
Käynnistys ja pysäytys
Käynnistä sähkötyökalu työntämällä käynnistyskytkin 1
eteenpäin niin, että katkaisimeen tulee ”I” näkyviin.
Pysäytäsähkötyökalutyöntämälläkäynnistyskytkin1taakse-
päin niin, että katkaisimeen tulee ”0” näkyviin.
Käynnistä energiansäästön takia sähkötyökalu vain, kun käy-
tät sitä.
Hiomapaperi Materiaali Käyttö Karkeus
punainen laatu
– kaikki puuaines (esim.
kova puu, pehmeä puu,
lastulevyt, rakennuslevyt)
– metallit
Karkeiden, höyläämättömien palkkien ja lautojen esihi-
ontaan
karkea 40
60
Tasohiontaan ja pienien epätasaisuuksien tasoitukseen keskikar-
kea
80
100
120
Puun viimeistely- ja hienohiontaan hieno 180
240
320
400
valkoinen laatu
– maalit
– lakka
– filleri
– spakkeli
Värin poistohiontaan karkea 40
60
Pohjamaalinhiontaan(esim.sivellinraitojen,maalipisa-
roiden ja valumien poistoon)
keskikar-
kea
80
100
120
Pohjustuksen lopulliseen hiontaan ennen lakkausta hieno 180
240
320
OBJ_BUCH-345-009.book Page 75 Friday, April 12, 2013 11:38 AM
Sivu: 75
76 | Suomi
2 609 007 126 | (12.4.13) Bosch Power Tools
Värähtelytaajuuden asetus
Värähtelytaajuuden asetuksen säätöpyörällä 2 voit asettaa
tarvittavan värähtelytaajuuden myös käytön aikana.
Tarvittava värähtelytaajuus riippuu materiaalista ja työolo-
suhteista ja se voidaan määrittää käytännön kokein.
Sahattaessa, katkaistaessa tai hiottaessa kovia materiaaleja
kuten esim. puuta tai metallia suositellaan värähtelyasteita
”6”, pehmeitä materiaaleja, kuten esim. muovia varten suosi-
tellaan värähtelyastetta ”4”.
Työskentelyohjeita
 Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt, ennen
kuin asetat sen pois käsistäsi.
 Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
Huomio:Äläpeitäsähkötyökaluntuuletusaukkoja3työnaika-
na, koska se lyhentää sähkötyökalun elinikää.
Varmista HCS-työkaluja käytettäessä, että työkalujen pinnoi-
te on vaurioimaton.
Toimintaperiaate
Värähtelevän koneiston ansiosta vaihtotyökalu heiluu edesta-
kaisin 2,8° jopa 21000 kertaa minuutissa. Tämä mahdollis-
taa tarkan työn ahtaimmissakin tiloissa.
Työskentele pienellä ja tasaisella paineella
työkappaletta kohtaan, muussa tapaukses-
sa työteho heikkenee ja vaihtotyökalu saat-
taa lukkiutua.
Liikuta työn aikana sähkötyökalua edesta-
kaisin,jottavaihtotyökalueikuumeneliikaa
eikä lukkiudu.
Sahaus
 Käytä yksinomaan virheettömiä, moitteettomassa
kunnossa olevia sahanteriä. Taipuneet tai tylsät sahante-
rät voivat katketa, vaikuttaa kielteisesti sahausjälkeen tai
aiheuttaa takaiskun.
 Ota huomioon kevytrakennusaineita sahattaessa laki-
sääteiset määräykset ja materiaalin valmistajan suosi-
tukset.
 Ainoastaan pehmeitä materiaaleja, kuten puuta, kipsi-
kartonkia ja vastaavaa saa työstää
upotussahausmenetelmällä!
Tarkista ennen sahausta HCS-sahanterillä puuhun, lastulevyi-
hin, rakennusmateriaaleihin jne., että niissä ei ole vieraita esi-
neitä, kuten nauloja, ruuveja tai vastaavia. Poista tarvittaessa
vieraat esineet tai käytä bimetallisahanteriä.
Katkaisu
Huomio: Ota seinälaattoja leikattaessa huomioon, että työka-
luun, pidempään käytettynä, kohdistuu suuri kuluminen.
Hionta
Hiontateho ja hiontajälki määräytyvät pääasiassa valitusta hio-
mapyöröstä, asetetusta värähtelyvaiheesta ja työstöpaineesta.
Vain moitteettomassa kunnossa olevat hiomapaperit antavat
hyvän hiontatehon ja säästävät sähkötyökalua.
Kiinnitä huomiota tasaiseen puristuspaineeseen hiomapape-
rin kestoiän kasvattamiseksi.
Paineenturhalisäämineneiparannahiontatehoa,vaanjohtaa
laitteen ja hiomapaperin voimakkaampaan kulumiseen.
Kulmien, reunojen ja vaikeasti päästävien alueiden tarkassa
hionnassa voidaan myös käyttää pelkästään hiomalevyn kär-
keä tai reunaa.
Pistemäisessä hionnassa hiomapaperi saattaa kuumentua
voimakkaasti. Pienennä värähtelytaajuutta ja puristuspainet-
ta ja anna hiomapaperin jäähtyä säännöllisesti.
Hiomapaperi, jolla on hiottu metallia, ei tulisi käyttää muita
materiaaleja varten.
Käytä vain alkuperäisiä Bosch-hiomatarvikkeita.
Liitä aina pölynimu, kun hiot.
Kaavinta
Valitse korkea värähtelyvaihe kaavintaa varten.
Työskentele pehmeällä alustalla (esim. puu) loivassa kulmas-
sa ja pienellä puristuspaineella. Kaavin saattaa muutoin leika-
ta alustaa.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
 Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
 Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun tuuletusau-
kot puhtaina, jotta voit työskennellä hyvin ja turvalli-
sesti.
Puhdista Riff-vaihtotyökaluja (lisätarvikkeita) säännöllisesti
teräsharjalla.
Jos liitäntäjohdon vaihto on välttämätön, tulee tämän suorit-
taa Bosch tai Bosch-sähkötyökalujen sopimushuolto turvalli-
suuden vaarantamisen välttämiseksi.
Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja
varaosista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Boschin asiakaspalvelu auttaa mielellään sinua tuotteitamme
ja niiden lisätarvikkeita koskevissa kysymyksissä.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka löytyy laitteen mallikilvestä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch.fi
OBJ_BUCH-345-009.book Page 76 Friday, April 12, 2013 11:38 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PMF 190 E ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PMF 190 E

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PMF 190 E, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PMF 190 E käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PMF 190 E suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.