Bosch PMF 180 E Multi käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PMF 180 E Multi allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Monikäyttötyökalu
  • Malli/nimi: PMF 180 E Multi
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 62
Suomi | 63
Bosch Power Tools 2 609 004 835 | (20.4.11)
Deponering
Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljø-
vennlig gjenvinning.
Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Jf. det europeiske direktivet 2002/96/EF
vedr. gamle elektriske og elektroniske ap-
parater og tilpassingen til nasjonale lover
mågammeltelektroverktøysomikkelenger
kan brukes samles inn og leveres inn til en
miljøvennlig resirkulering.
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Turvallisuusohjeita
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudattami-
sen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
f Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
f Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
päristössä,jossaonpalavaanestettä,kaasuataipölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
f Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan, huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
f Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkö-
työkalujenkanssa.Alkuperäisessäkunnossaolevatpisto-
tulpat ja sopivat pistorasiatvähentävät sähköiskun vaaraa.
f Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
f Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelletai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
f Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyö-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseenpistorasiastavetämällä.Pidäjohtoloitolla
kuumuudesta,öljystä,terävistäreunoistajaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sähköiskun vaaraa.
f Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön so-
veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
f Jossähkötyökalunkäyttökosteassaympäristössäeiole
vältettävissä,tuleekäyttäävikavirtasuojakytkintä.Vika-
virtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
f Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja nouda-
ta tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käy-
tä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä,
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
f Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilö-
kohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulon-
suojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavas-
ta, vähentää loukkaantumisriskiä.
f Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkö-
työkalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähkö-
verkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat
sitä.Joskannatsähkötyökaluasormikäynnistyskytkimellä
tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan, käyn-
nistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
f Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.
f Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina tuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit pa-
remmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
f Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
f Jospölynimu-jakeräilylaitteitavoidaanasentaa,tulee
sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että ne käytetään
oikealla tavalla. Pölynimulaitteiston käyttö vähentää pö-
lyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely
f Äläylikuormitalaitetta.Käytäkyseiseentyöhöntarkoi-
tettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen
työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
f Älä käytä sähkötyökalua, jota eivoida käynnistää ja py-
säyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
f Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
VAROITUS
OBJ_BUCH-345-007.book Page 63 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM
Sivu: 63
64 | Suomi
2 609 004 835 | (20.4.11) Bosch Power Tools
f Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
f Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osattoimivatmoitteettomasti,eivätkäolepuristukses-
sa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkö-
työkalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet
osatennenkäyttöä.Monentapaturmansyytlöytyväthuo-
nosti huolletuista laitteista.
f Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terä-
viä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
f Käytäsähkötyökaluja,tarvikkeita,vaihtotyökalujajne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön, saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
f Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Monitoimityökalujen turvallisuusohjeet
f Tartu sähkötyökaluun ainoastaan eristetyistä pinnois-
ta,tehdessäsi työtä, jossa vaihtotyökalusaattaisi osua
piilossa olevaan sähköjohtoon tai sähkötyökalun
omaan sähköjohtoon. Kosketus jännitteiseen johtoon voi
saattaa sähkötyökalun metalliosat jännitteisiksi ja johtaa
sähköiskuun.
f Käytä sähkötyökalua ainoastaan kuivaleikkaukseen.
Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
f Pidä kädet loitolla sahauskohdasta. Älä pane käsiä työ-
kappaleen alle. Sahanterää kosketettaessa on olemassa
loukkaantumisvaara.
f Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien syöttö-
johtojen paikallistamiseksi, tai käänny paikallisen ja-
keluyhtiön puoleen. Kosketus sähköjohtoon saattaa joh-
taa tulipaloon ja sähköiskuun. Kaasuputken
vahingoittaminen saattaa johtaa räjähdykseen. Vesijoh-
toon tunkeutuminen aiheuttaa aineellista vahinkoa tai
saattaa johtaa sähköiskuun.
f Pidä työn aikana sähkötyökalua kaksin käsin ja ota tu-
keva seisoma-asento. Sähkötyökalua pystyy ohjaamaan
varmemmin kahdella kädellä.
f Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkissä
kiinnitetty työkappale pysyy tukevammin paikoillaan, kuin
kädessä pidettynä.
f Käytä suojakäsineitä, kun vaihdat vaihtotyökaluja.
Vaihtotyökalut lämpenevät pidemmässä käytössä.
f Älä kaavi kostutettuja materiaaleja (esim. tapetteja)
eikä kostealla alustalla. Veden tunkeutuminen sähkötyö-
kalun sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
f Älä käsittele työstettävää pintaa liuotinpitoisilla nes-
teillä. Materiaalien lämmetessä kaavinnassa, saattaa syn-
tyä myrkyllisiähöyryjä.
f Ole erityisen varovainen kaavinta käyttäessäsi. Työka-
lu on erittäin terävä, on olemassa loukkaantumisvaara.
Tuotekuvaus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Tur-
vallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu puuaineksen, muovin, kipsin, ei-
rautametallien ja kiinnitysosien (esim. karkaisemattomien
naulojen ja hakasten) sahaukseen ja katkaisuun. Se soveltuu
myös pehmeiden seinälaattojen käsittelyyn sekä pienten pin-
tojen kuivahiontaan ja kaavintaan. Se soveltuu erityisesti töi-
hin lähellä reunoja ja tasoa. Sähkötyökalua saa käyttää yksin-
omaan Bosch-lisätarvikkeiden kanssa.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Käynnistyskytkin
2 Värähtelytaajuuden asetuksen säätöpyörä
3 Imunysä
4 Imuletku*
5 Kahva (eristetty kädensija)
6 Tuuletusaukot
7 Työkalunpidin
8 Upotussahanterä
9 Kiristysruuvi ja laatta
10 Kuusiokoloavain
11 Hiomalevy
12 Hiomapaperi
13 Segmenttisahanterä
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.
Tekniset tiedot
Monitoimityökalu PMF 180 E
Tuotenumero 3 603 A00 0..
Värähtelytaajuuden asetus z
Ottoteho W 180
Antoteho W 74
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja
maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.
Ota huomioon sähkötyökalusi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksit-
täisten koneiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
OBJ_BUCH-345-007.book Page 64 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM
Sivu: 64
Suomi | 65
Bosch Power Tools 2 609 004 835 | (20.4.11)
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty EN 60745 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on: Äänen
painetaso 85 dB(A); äänen tehotaso 96 dB(A). Epävarmuus
K<1,5 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epävarmuus K mitattuna EN 60745 mukaan:
Hionta: ah=6,4 m/s2
, K<2,0 m/s2
Sahaus upotussahanterän kanssa: ah=9,9 m/s2
, K<1,5 m/s2
Sahaus segmenttisahanterän kanssa: ah=5,0 m/s2
,
K<1,5 m/s2
Kaavinta: ah=11,4 m/s2
, K=2,2 m/s2
.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu EN 60745
standardoidunmittausmenetelmänmukaisestijasitävoidaan
käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Se soveltuu myös väräh-
telyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muissa
töissä, poikkeavilla vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huol-
lettuna, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa kasvat-
taa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten määrätyn työ-
aikajakson aikana tulisi ottaa huomioon myös se aika, jolloin
laite on sammutettuna tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käyte-
tä. Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtely-
rasitusta.
Määrittele lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojaksi värähtelyn
vaikutukselta, kuten esimerkiksi: Sähkötyökalujen ja vaihto-
työkalujen huolto, käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun or-
ganisointi.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa ”Tekni-
set tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai
standardoituja asiakirjoja: EN 60745 direktiivien
2004/108/EY, 2006/42/EY määräysten mukaan.
Tekninen tiedosto kohdasta:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 18.03.2010
Asennus
Työkalunvaihto
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
f Käytä suojakäsineitä työkalun vaihdossa. Vaihtotyöka-
luja kosketettaessa on olemassa loukkaantumisvaara.
Vaihtotyökalun valinta
Seuraava taulukko näyttää esimerkkejä vaihtotyökaluista. Muita vaihtotyökaluja löydät Boschin laajasta tarvikeohjelmasta.
Tyhjäkäyntinopeus n0 min-1
15000–21000
Värähtelykulma vasemmalle/
oikealle ° 1,4
Paino vastaa EPTA-Procedure
01/2003 kg 1,2
Suojausluokka /II
Monitoimityökalu PMF 180 E
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja
maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.
Ota huomioon sähkötyökalusi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksit-
täisten koneiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Vaihtotyökalu Materiaali Käyttö
Bimetallisegmentti-
sahanterä
Puuaineet, muovi, ei-rau-
tametallit
Katkaisu- ja upotussahaukset; myös reunan vierestä sahaa-
minen, kulmissa ja vaikeapääsyisissä kohdissa;
esimerkkejä: asennettujen jalkalistojen tai ovenkehysten
katkaisu, upotussahaukset lattiapaneelien sovituksessa
Hiomalevy sarjan
Delta 93 mm hio-
malevyille
Riippuen hiomapaperista Pintahionta reunoissa, kulmissa tai vaikeapääsyisissä koh-
dissa;
riippuenhiomapaperista,esim.puun,maalin,lakanjakiven
hionta
HCS-upotussahan-
terä puu
Puuaines, pehmeä muovi Katkaisu- ja syvät upotussahaukset; myös reunan vierestä
sahaaminen, kulmissa ja vaikeapääsyisissä kohdissa;
esimerkki: kapea upposahaus umpipuuhun tuuletussälei-
kön asennusta varten
OBJ_BUCH-345-007.book Page 65 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM
Sivu: 65
66 | Suomi
2 609 004 835 | (20.4.11) Bosch Power Tools
Vaihtotyökalun asennus ja vaihto
Poista tarvittaessa jo asennettu vaihtotyökalu.
Poistavaihtotyökaluhölläämälläruuvia9kuusiokoloavaimella
10 ja irrota työkalu.
Aseta vaihtotyökalu (esim. upotussahanterä 8) työkalunpiti-
meen 7 niin, että työkalun lovet lukkiutuvat työkalunpitimen
nokkiin.
Varmanjaei-väsyttäväntyöasennonsaavuttamiseksivoitkiin-
nittää vaihtotyökalut työkalunpitimeen mielivaltaisessa raste-
riasennossa. Aseta työkalu niin, että mutka osoittaa alaspäin
(työkalussa oleva teksti voidaan lukea ylhäältäpäin, katso ku-
va grafiikkasivulla).
Kiinnitä vaihtotyökalu ruuvilla 9. Kiristä ruuvi 9 kuusiokolo-
avaimella 10.
f Tarkista, että vaihtotyökalu on tiukasti paikallaan. Vää-
rin tai huonosti kiinnitetyt vaihtotyökalut voivat löystyä
käytön aikana ja aiheuttaa vaaratilanteita.
Hiomapaperin vaihto ja kiinnitys hiomalevyyn
Hiomalevyssä 11 on tarrakudos, jotta tarrakiinnitteiset hio-
mapaperit voidaan kiinnittää nopeasti ja yksinkertaisesti.
Koputa hiomalevyn 11 tarrakudosta puhtaaksi ennen hioma-
paperin12 kiinnitystämahdollisimmanhyväntartunnanmah-
dollistamiseksi.
Asetahiomapaperi12hiomalevyn11toistalaitaapitkinjasit-
ten hiomalevyyn painaen se tiukasti kiinni.
Tarkista parhaan mahdollisen pölynpoiston varmistamiseksi,
että hiomapaperin aukot ovat hiomalevyn reikien kohdalla.
Poistahiomapaperi12 tarttumallasiihenyhdestäkulmasta ja
vetämällä se irti hiomalevystä 11.
Voit käyttää kaikkia Bosch-tarvikeohjelman sarjan Delta
93 mm hiomapapereita, kiillotus- ja puhdistusvillavuotia.
Muut hiomatarvikkeet, kuten villavuota/kiillotushupa kiinnite-
tään hiomalevyyn samalla tavalla.
Hiomapaperin valinta
Riippuen hiottavasta materiaalista ja pinnan halutusta hiomatehosta on saatavissa erilaisia hiomapapereita:
HCS-upotussahan-
terät puu
Puuaines, pehmeä muovi Pienemmät lkatkaisu- ja upotussahaukset;
esimerkki: aukonteko johtoliitäntöjä varten huonekaluihin
Bimetalliupotussa-
hanterä metalli
Metalli (esim. karkaise-
mattomat naulat, ruuvit,
pienet profiilit), ei-rauta-
metallit
Pienemmät katkaisu- ja upotussahaukset;
esimerkki: kapeiden profiilien katkaisu, kiinnitysosien, ku-
ten hakasten katkaisu
HM-Riff-segmentti-
sahanterä
Sementtisaumojen, peh-
meiden seinälaattojen, la-
sikuitulujitetun muovin ja
muiden hiovien aineiden
Sahaus ja katkaisu reunan vierestä, kulmissa ja vaikeapää-
syisissä kohdissa;
esimerkkejä: seinälaattojen saumojen poistaminen paran-
nustöitä varten, aukkojen leikkaus laattoihin, kipsilevyihin
tai muoviin
HM-Riff-deltalevy Laasti, betonijäännökset,
puu, hiovat materiaalit
Viilaus raspilla ja hionta kovalla alustalla;
esimerkki: laastin tai laattaliiman poisto (esim. vioittuneita
laattoja vaihdettaessa)
Kaavin, jäykkä Matot, päällysteet Kaavinta kovalla alustalla;
esimerkki: matto- ja laattaliiman poisto
Vaihtotyökalu Materiaali Käyttö
Hiomapaperi Materiaali Käyttö Karkeus
punainen laatu
– kaikki puuaines (esim. ko-
va puu, pehmeäpuu, las-
tulevyt, rakennuslevyt)
– metallit
Karkeiden, höyläämättömien palkkien ja lautojen esihi-
ontaan
karkea 40
60
Tasohiontaan ja pienien epätasaisuuksien tasoitukseen keskikar-
kea
80
100
120
Puun viimeistely- ja hienohiontaan hieno 180
240
320
400
OBJ_BUCH-345-007.book Page 66 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM
Sivu: 66
Suomi | 67
Bosch Power Tools 2 609 004 835 | (20.4.11)
Pölyn ja lastun poistoimu
f Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muutamien
puulaatujen, kivennäisten ja metallin pölyt voivat olla ter-
veydelle vaarallisia. Pölyn kosketus tai hengitys saattaa ai-
heuttaa käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille allergisia
reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Määrättyjäpölyjä,kutentammen-taipyökinpölyäpidetään
karsinogeenisena, eritoten yhdessä puukäsittelyssä käy-
tettyjen lisäaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).
Asbestipitoisia aineita saavat käsitellä vain ammattilaiset.
– Käytä materiaalille soveltuvaa pölynimua, jos se on
mahdollista.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat säännökset, kos-
kien käsiteltäviä materiaaleja.
f Vältä pölynkertymää työpaikalla. Pöly saattaa helposti
syttyä palamaan.
Pölynimun liitäntä
Liitä aina pölynimu, kun hiot.
Työnnä imuletku 4 (lisätarvike) imunysään 3. Yhdistä imulet-
ku 4 pölynimuriin (lisätarvike). Katsauksen liittämisestä eri
pölynimureihin löydät tämän ohjeen lopusta.
Pölynimurin tulee soveltua työstettävälle materiaalille.
Käytäerikoisimuriaterveydelleerityisenvaarallisten,karsino-
geenisten tai kuivien pölyjen imurointiin.
Käyttö
Käyttöönotto
f Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.
230 V merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös 220 V
verkoissa.
Käynnistys ja pysäytys
Käynnistä sähkötyökalu työntämällä käynnistyskytkin 1
eteenpäin niin, että katkaisimeen tulee ”I” näkyviin.
Pysäytäsähkötyökalutyöntämälläkäynnistyskytkin1taakse-
päin niin, että katkaisimeen tulee ”0” näkyviin.
Värähtelytaajuuden asetus
Värähtelytaajuuden asetuksen säätöpyörällä 2 voit asettaa
tarvittavan värähtelytaajuuden myös käytön aikana.
Tarvittava värähtelytaajuus riippuu materiaalista ja työolo-
suhteista ja se voidaan määrittää käytännön kokein.
Työskentelyohjeita
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
Ohje: Älä peitä sähkötyökalun tuuletusaukkoja6 työn aikana,
koska se lyhentää sähkötyökalun elinikää.
Varmista HCS-työkaluja käytettäessä, että työkalujen pinnoi-
te on vaurioimaton.
Toimintaperiaate
Värähtelevän koneiston ansiosta vaihtotyökalu heiluu edesta-
kaisin 2,8° jopa 21000 kertaa minuutissa. Tämä mahdollis-
taa tarkan työn ahtaimmissakin tiloissa.
Työskentele pienellä ja tasaisella paineella
työkappaletta kohtaan, muussa tapaukses-
sa työteho heikkenee ja vaihtotyökalu saat-
taa lukkiutua.
Liikuta työn aikana sähkötyökalua edesta-
kaisin,jottavaihtotyökalueikuumeneliikaa
eikä lukkiudu.
Sahaus
f Käytä yksinomaan virheettömiä, moitteettomassa
kunnossa olevia sahanteriä. Taipuneet, tylsät tai muulla
tavalla vaurioituneet sahanterät voivat murtua.
f Ota huomioon kevytrakennusaineita sahattaessa laki-
sääteiset määräykset ja materiaalin valmistajan suosi-
tukset.
f Ainoastaan pehmeitä materiaaleja, kuten puuta, kipsi-
kartonkia ja vastaavaa saa työstää
upposahausmenetelmällä!
Tarkista ennen sahausta HCS-sahanterillä puuhun, lastulevyi-
hin, rakennusmateriaaleihin jne., että niissä ei ole vieraita esi-
neitä, kuten nauloja, ruuveja tai vastaavia. Poista tarvittaessa
vieraat esineet tai käytä bimetallisahanteriä.
Katkaisu
Ohje: Ota seinälaattoja leikattaessa huomioon, että työka-
luun, pidempään käytettynä, kohdistuu suuri kuluminen.
Hionta
Hiontateho ja hiontajälki määräytyvät pääasiassa valitusta
hiomapyöröstä, asetetusta värähtelyvaiheesta ja työstöpai-
neesta.
Vain moitteettomassa kunnossa olevat hiomapaperit antavat
hyvän hiontatehon ja säästävät sähkötyökalua.
valkoinen laatu
– maalit
– lakka
– filleri
– spakkeli
Värin poistohiontaan karkea 40
60
Pohjamaalinhiontaan(esim.sivellinraitojen,maalipisa-
roiden ja valumien poistoon)
keskikar-
kea
80
100
120
Pohjustuksen lopulliseen hiontaan ennen lakkausta hieno 180
240
320
Hiomapaperi Materiaali Käyttö Karkeus
OBJ_BUCH-345-007.book Page 67 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM
Sivu: 67
68 | EëëçíéêÜ
2 609 004 835 | (20.4.11) Bosch Power Tools
Kiinnitä huomiota tasaiseen puristuspaineeseen, hiomapape-
rin kestoiän kasvattamiseksi.
Paineenturhalisäämineneiparannahiontatehoa,vaanjohtaa
laitteen ja hiomapaperin voimakkaampaan kulumiseen.
Kulmien, reunojen ja vaikeasti päästävien alueiden tarkassa
hionnassa voidaan myös käyttää pelkästään hiomalevyn kär-
keä tai reunaa.
Hiomapaperi, jolla on hiottu metallia, ei tulisi käyttää muita
materiaaleja varten.
Käytä vain alkuperäisiä Bosch-hiomatarvikkeita.
Liitä aina pölynimu, kun hiot.
Kaavinta
Valitse korkea värähtelyvaihe kaavintaa varten.
Työskentele pehmeällä alustalla (esim. puu) loivassa kulmas-
sa ja pienellä puristuspaineella. Kaavin saattaa muutoin leika-
ta alustaa.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
f Pidäainasähkötyökaluaja sähkötyökaluntuuletusauk-
koja puhtaana, jotta voit työskennellä hyvin ja turvalli-
sesti.
Puhdista Riff-vaihtotyökaluja (lisätarvikkeita) säännöllisesti
teräsharjalla.
Jos sähkötyökalussa huolellisesta valmistuksesta ja koestus-
menettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee korjaus antaa
Bosch-keskushuollon tehtäväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka löytyy laitteen mallikilvestä.
Huolto ja asiakasneuvonta
Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia
koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja vara-
osista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielellään sinua tuotteiden ja
lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja säätöä koskevissa kysymyk-
sissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: 0800 98044
Faksi: +358 102 961 838
www.bosch.fi
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa
ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektro-
niikkalaitteita koskevan direktiivin
2002/96/EY ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan, tulee käyttökelvotto-
matsähkötyökalutkerätäerikseenjatoimit-
taa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
ÅëëçíéêÜ
Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò
ÃåíéêÝò õðïäåßîåéò áóöáëåßáò ãéá çëåêôñéêÜ
åñãáëåßá
ÄéáâÜóôå üëåò ôéò õðïäåßîåéò
áóöáëåßáò êáé ôéò ïäçãßåò.
ÁìÝëåéåò êáôÜ ôçí ôÞñçóç ôùí õðïäåßîåùí áóöáëåßáò êáé ôùí
ïäçãéþí ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí çëåêôñïðëçîßá, ðõñêáãéÜ
Þ/êáé óïâáñïýò ôñáõìáôéóìïýò.
ÖõëÜîôå üëåò ôéò ðñïåéäïðïéçôéêÝò õðïäåßîåéò êáé ïäçãßåò
ãéá êÜèå ìåëëïíôéêÞ ÷ñÞóç.
Ï ïñéóìüò «Çëåêôñéêü åñãáëåßï» ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé óôéò
ðñïåéäïðïéçôéêÝò õðïäåßîåéò áíáöÝñåôáé óå çëåêôñéêÜ
åñãáëåßá ðïõ ôñïöïäïôïýíôáé áðü ôï çëåêôñéêü äßêôõï (ìå
çëåêôñéêü êáëþäéï) êáèþò êáé óå çëåêôñéêÜ åñãáëåßá ðïõ
ôñïöïäïôïýíôáé áðü ìðáôáñßá (÷ùñßò çëåêôñéêü êáëþäéï).
ÁóöÜëåéá óôï ÷þñï åñãáóßáò
f Äéáôçñåßôå ôïí ôïìÝá ðïõ åñãÜæåóèå êáèáñü êáé êáëÜ
öùôéóìÝíï. Áôáîßá Þ óêïôåéíÝò ðåñéï÷Ýò åñãáóßáò ìðïñåß
íá ïäçãÞóïõí óå áôõ÷Þìáôá.
f Ìçí åñãÜæåóèå ìå ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï óå
ðåñéâÜëëïí üðïõ õðÜñ÷åé êßíäõíïò Ýêñçîçò, óôï ïðïßï
õðÜñ÷ïõí åýöëåêôá õãñÜ, áÝñéá Þ óêüíåò. Ôá çëåêôñéêÜ
åñãáëåßá äçìéïõñãïýí óðéíèçñéóìü ï ïðïßïò ìðïñåß íá
áíáöëÝîåé ôç óêüíç Þ ôéò áíáèõìéÜóåéò.
f ¼ôáí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï êñáôÜôå
ìáêñéÜ áð’ áõôü ôá ðáéäéÜ êé Üëëá ôõ÷üí
ðáñåõñéóêüìåíá Üôïìá. Óå ðåñßðôùóç áðüóðáóçò ôçò
ðñïóï÷Þò óáò ìðïñåß íá ÷Üóåôå ôïí Ýëåã÷ï ôïõ ìç÷áíÞ-
ìáôïò.
ÇëåêôñéêÞ áóöÜëåéá
f Ôï öéò ôïõ çëåêôñéêïý åñãáëåßïõ ðñÝðåé íá ôáéñéÜæåé
óôçí ðñßæá. Äåí åðéôñÝðåôáé ìå êáíÝíáí ôñüðï ç
ìåôáôñïðÞ ôïõ öéò. Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ðñïóáñìïóôéêÜ
öéò óå óõíäõáóìü ìå ãåéùìÝíá çëåêôñéêÜ åñãáëåßá.
Áìåôáðïßçôá öéò êáé êáôÜëëçëåò ðñßæåò ìåéþíïõí ôïí
êßíäõíï çëåêôñïðëçîßáò.
f Áðïöåýãåôå ôçí åðáöÞ ôïõ óþìáôüò óáò ìå ãåéùìÝíåò
åðéöÜíåéåò üðùò óùëÞíåò, èåñìáíôéêÜ óþìáôá
(êáëïñéöÝñ), êïõæßíåò Þ øõãåßá. ¼ôáí ôï óþìá óáò åßíáé
ãåéùìÝíï áõîÜíåôáé ï êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò.
OBJ_BUCH-345-007.book Page 68 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PMF 180 E Multi ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PMF 180 E Multi

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PMF 180 E Multi, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PMF 180 E Multi käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PMF 180 E Multi suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.