Bosch PLT 2 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PLT 2 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Mitta
  • Malli/nimi: PLT 2
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Italialainen, Ruotsalainen, Ranska, Espanja, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Tšekki, Turkki, Kreikka, Puola, Venäjä, Romanialainen, Slovakki, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 81
82 | Suomi
1 609 929 T81 | (6.8.09) Bosch Power Tools
fi
Turvallisuusohjeita
Kaikki ohjeet täytyy lukea ja noudattaa, jotta voisi
työskennellä vaarattomasti ja varmasti mittaus-
työkalun kanssa. Älä koskaan peitä tai poista mit-
taustyökalussa olevia varoituskilpiä. SÄILYTÄ NÄ-
MÄ OHJEET HYVIN.
f Varoitus – jos käytetään muita, kuin tässä mainittuja käyt-
tö- tai säätölaitteita tahi menetellään eri tavalla, saattaa
tämä johtaa vaarallisen säteilyn altistukseen.
Mittaustyökalu toimitetaan varustettu-
na saksankielisellä varoituskilvellä
(mittaustyökalun kuvassa merkitty nu-
merolla 4).
f Liimaa ennen ensimmäistä käyttöä toimitukseen kuulu-
van, oman kielesi tarra saksankielisen kilven päälle.
f Älä koskaan suuntaa lasersädettä ihmisiin tai eläimiin, älä
myös itse katso lasersäteeseen. Tämä mittaustyökalu tuot-
taa laserluokan 2 lasersädettä IEC 60825-1 mukaan. Täten
voit tahattomasti sokaista ihmisiä.
f Älä käytä lasertarkkailulaseja suojalaseina. Lasertarkkailu-
lasien tarkoitus on erottaa lasersäde paremmin, ne eivät
kuitenkaan suojaa lasersäteeltä.
f Älä käytä lasertarkkailulaseja aurinkolaseina tai tieliiken-
teessä. Lasertarkkailulasit eivät anna täydellistä UV-suojaa
ja ne alentavat värien erotuskykyä.
f Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden korja-
ta mittaustyökalusi ja salli korjauksiin käytettävän vain al-
kuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että mittaustyökalu
säilyy turvallisena.
f Älä anna lasten käyttää lasermittaustyökalua ilman val-
vontaa. He voivat tahattomasti sokaista ihmisiä.
f Älä työskentele mittaustyökalulla räjähdysalttiissa ympä-
ristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä. Mit-
taustyökalussa voi muodostua kipinöitä, jotka saattavat sy-
tyttää pölyn tai höyryt.
IEC 60825-1:2007,
< 2 mW, 635 nm
Lasersäteilyä
älä tuijota säteeseen
Luokan 2 laserlaite
OBJ_BUCH-965-004.book Page 82 Thursday, August 6, 2009 2:38 PM
Sivu: 82
Suomi | 83
Bosch Power Tools 1 609 929 T81 | (6.8.09)
Älä käytä mittaustyökalua sydämentahdistimi-
en lähellä. Magneetit 8 muodostavat kentän, jo-
ka saattaa häiritä sydämentahdistimia.
f Pidä mittaustyökalu loitolla magnettisista taltioista ja
magneettisesti herkistä laitteista. Magneetin 8 vaikutus
saattaa johtaa palautumattomaan tietohävikkiin.
Toimintaselostus
Määräyksenmukainen käyttö
Mittaustyökalu on tarkoitettu laattojen ja laminaatin vaa-
kasuoraan ja ristikkäiseen suuntaukseen.
Mittaustyökalu 3 603 F64 000 on tarkoitettu käytettäväksi ai-
noastaan suljetussa tilassa.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikka-sivussa ole-
vaan mittaustyökalun kuvaan.
1 Käynnistyskytkin
2 Lasersäteen ulostuloaukko
3 Vesivaa’at pystysuoraa ja vaakasuoraa suuntausta varten
4 Laser-varoituskilpi
5 Vesivaaka ristikkäistä suuntausta varten
6 90°-asteikko 5°-jakovälillä
7 T-reuna suuntausta varten
8 Magneetit
9 Paristokotelon kansi
10 Pohjalevy
11 L-reuna suuntausta varten
12 Paristokotelon kannen lukitus
13 Seinäpidike
14 Lasertarkkailulasit*
* Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoimi-
tukseen.
OBJ_BUCH-965-004.book Page 83 Thursday, August 6, 2009 2:38 PM
Sivu: 83
84 | Suomi
1 609 929 T81 | (6.8.09) Bosch Power Tools
Tekniset tiedot
Asennus
Paristojen asennus/vaihto
Mittaustyökalun voimanlähteenä suosittelemme käyttämään al-
kali-mangaani-paristoja.
Avaa paristokotelon kansi 9 painamalla lukitusta 12 ja kääntä-
mällä kansi auki. Aseta paristot paikoilleen. Varmista oikea na-
paisuus paristokotelon sisällä olevan kuvan mukaisesti.
Vaihda aina kaikki paristot samanaikaisesti. Käytä yksinomaan
saman valmistajan saman tehoisia paristoja.
f Poista paristot mittaustyökalusta, ellet käytä sitä pitkään
aikaan. Paristot saattavat hapettua tai purkautua itsestään
pitkäaikaisessa varastoinnissa.
Laattalaser PLT 2
Tuotenumero 3 603 F64 000
Kantama 7 m1)
Kulmatarkkuus ±0,5 mm/m
Käyttölämpötila +5 °C ... +40 °C
Varastointilämpötila – 20 °C ... +70 °C
Ilman suhteellinen kosteus maks. 90 %
Laserluokka 2
Lasertyyppi 635 nm, <2 mW
C6 >2
Paristot 3 x 1,5 V LR6 (AA)
Käyttöaika n. 15 h
Paino vastaa EPTA-Procedure
01/2003 360 g
Mitat 240 x 128 x 59 mm
1) Kantama saattaa pienentyä epäsuotuisten ympäristöolosuhteiden
(esim. suora auringonpaiste) vaikutuksesta.
Ota huomioon mittaustyökalusi tyyppikilvessä oleva tuotenumero, yksit-
täisten mittaustyökalujen kauppanimitys saattaa vaihdella.
OBJ_BUCH-965-004.book Page 84 Thursday, August 6, 2009 2:38 PM
Sivu: 84
Suomi | 85
Bosch Power Tools 1 609 929 T81 | (6.8.09)
Käyttö
Käyttöönotto
f Suojaa mittaustyökalu kosteudelta ja suoralta auringonva-
lolta.
f Älä aseta mittaustyökalua alttiiksi äärimmäisille lämpöti-
loille tai lämpötilan vaihteluille. Älä esim. jätä sitä pitkäksi
aikaa autoon. Anna suurten lämpötilavaihtelujen jälkeen
mittaustyökalun lämpötilan tasaantua, ennen kuin käytät si-
tä.
f Vältä kovia iskuja tai mittaustyökalun pudottamista. Mitta-
ustyökalun vauriot voivat vaikuttaa mittaustarkkuuteen. Tar-
kista voimakkaan iskun tai pudotuksen jälkeen 0°- ja 90°-la-
serlinjan välillä tunnetun kulman avulla.
Käynnistys ja pysäytys
Käynnistä mittaustyökalu painamalla käynnistyskytkintä 1 ker-
ran lyhyesti. Mittaustyökalu lähettää heti käynnistyksen jälkeen
kaksi laserlinjaa 0° ja 90°.
f Älä koskaan suuntaa lasersädettä ihmisiin tai eläimiin, älä
myös itse katso lasersäteeseen edes kaukaa.
Pysäytä mittaustyökalu painamalla käynnistyskytkintä 1 uudel-
leen.
f Älä jätä kytkettyä mittaustyökalua ilman valvontaa ja sam-
muta mittaustyökalu käytön jälkeen. Lasersäde saattaa
häikäistä muita henkilöitä.
Työskentelyohjeita
f Aseta mittaustyökalu aina tasaisesti alustalle tai kiinnitä
se tasaisesti seinään. Kulma poikkeaa epätasaisella asetuk-
sella tai kiinnityksellä arvosta 90°.
f Älä lattialaattoja varten käytä vesivaakoja 3 ja 5, mittaus-
työkalun suuntaamiseksi. Vesivaa’at 3 ja 5 on tarkoitettu
vain seinässä suuntausta varten. Lattialaattojen yhteydessä
voivat vesivaakojen kuplat olla merkin kohdalla, vaikka mit-
taustyökalu ei olekaan vaakasuorassa.
f Käytä aina vain laserlinjan keskipistettä merkintää varten.
Laserlinjan leveys muuttuu etäisyyden muuttuessa.
f Älä koskaan käytä suuntaukseen laserlinjoja, joita lattialla
seisova mittaustyökalu piirtää seinään. Mittaustyökalu ei
ole itsevaaittuva ja seinässä oleva linja on siksi vääristynyt.
OBJ_BUCH-965-004.book Page 85 Thursday, August 6, 2009 2:38 PM
Sivu: 85
86 | Suomi
1 609 929 T81 | (6.8.09) Bosch Power Tools
f Vertailupiste laattojen suuntauksessa on laserlinjojen
leikkauspiste P heti mittaustyökalun edessä. Kulman siir-
tämistä varten on mittaustyökalu kierrettävä tämän leik-
kauspisteeseen ympäri, katso kuva E.
f Aseta mittaustyökalu vain puhtaaseen seinäpidikkeeseen
13. Seinäpidikkeen epätasainen tai likaantunut pinta ei an-
na mittaustyökalun seistä suorassa ja se saattaa vääristää
tulosta.
Mittaustyökalun kohdistus
Lattialla työskenneltäessä asetat mittaustyökalun pohjalevyn
10 lattiaa vasten. Aseta T-reuna 7 seinää vasten niin, että 0°-
laserlinja kulkee samansuuntaisena vertailulinjan (esim. sei-
nän) kanssa, katso kuva A. Mittaa laserlinjan ja vertailulinjan
välinen etäisyys suoraan mittaustyökalussa ja mahdollisimman
kaukana mittaustyökalusta. Suuntaa mittaustyökalu niin, että
molemmat etäisyydet ovat yhtä suuret.
Seinässä työskenneltäessä kiinnität ensin seinäpidikkeen 13
seinään, esim. asettamalla seinäpidikkeen aukko ruuviin, jonka
kanta on hieman ulkona seinästä. Kiristä sitten ruuvi seinäpi-
dikkeen kiinnittämiseksi, katso kuva D. Aseta mittaustyökalu
pohjalevyn 10 pohjassa olevien magneettien 8 avulla seinäpi-
dikkeeseen 13.
Vesivaa’at 3 ja 5 auttavat laserlinjojen tarkassa suuntauksessa
seinässä.
– Vaakasuorassa suuntauksessa tulee kuplan olla sen vesi-
vaa’an 3 merkkien välissä, joka sijaitsee laserlinjan vaaka-
suoralla pidennyksellä, katso kuva A.
– Ristikkäisessä suuntauksessa tulee kuplan olla vesivaa’an
5 merkkien välissä, katso kuva B.
Lasertarkkailulasit (lisätarvike)
Lasertarkkailulasit suodattaa pois ympäristön valon. Tällön sil-
mä näkee laserin punaisen valon kirkkaampana.
f Älä käytä lasertarkkailulaseja suojalaseina. Lasertarkkailu-
lasien tarkoitus on erottaa lasersäde paremmin, ne eivät
kuitenkaan suojaa lasersäteeltä.
f Älä käytä lasertarkkailulaseja aurinkolaseina tai tieliiken-
teessä. Lasertarkkailulasit eivät anna täydellistä UV-suojaa
ja ne alentavat värien erotuskykyä.
OBJ_BUCH-965-004.book Page 86 Thursday, August 6, 2009 2:38 PM
Sivu: 86
Suomi | 87
Bosch Power Tools 1 609 929 T81 | (6.8.09)
Työesimerkkejä
Siirto neliömäisen mallilaatan avulla (katso kuva A)
Aseta mittaustyökalu kulmaan niin, että 0°-laserlinja kulkee sa-
mansuuntaisena seinän kanssa ja mittaustyökalun T-reuna 7 on
seinää vasten. Aseta ensimmäinen neliömäinen laatta laserlin-
jojen 0° ja 90° leikkauspisteeseen.
Siirto diagonaalimallissa (katso kuva B)
Aseta mittaustyökalu kulmaan niin, että 90°-asteikko 6 on suo-
raan seinää vasten. Aloita ensimmäinen ristikkäinen laatta
leikkauspisteestä P.
Laatoitus reunasta (katso kuva C)
Aseta mittaustyökalun L-reuna 11 sitä reunaa vasten, johon
tahdot laatan. 90°-laserlinjan tulisi kulkea samansuuntaisena
reunan kanssa. 0°-laserlinja osoittaa nyt alempaa laattariviä.
Keittiörivin laatoitus (katso kuva D)
Mittaa ensin korkeus, josta ensimmäisen laattarivin tulee alkaa.
Kiinnitä mittaustyökalu seinään pystysuoraan niin, että 90°-la-
serlinja osoittaa ensimmäisen laattarivin alareunan suuntaan.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
Pidä aina mittaustyökalu puhtaana.
Älä koskaan upota mittaustyökalua veteen tai muihin nestei-
siin.
Pyyhi pois lika kostealla pehmeällä rievulla. Älä käytä puhdis-
tusaineita tai liuottimia.
Puhdista eritysesti pinnat laserin ulostuloaukossa säännölli-
sesti ja varo nukkaa.
Jos mittaustyökalussa, huolellisesta valmistuksesta ja koestus-
menettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee korjaus antaa
Bosch huollon tehtäväksi. Älä itse avaa mittaustyökalua.
Ilmoita ehdottomasti kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa
10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy mittaustyökalun tyyp-
pikilvestä.
OBJ_BUCH-965-004.book Page 87 Thursday, August 6, 2009 2:38 PM
Sivu: 87
88 | Suomi
1 609 929 T81 | (6.8.09) Bosch Power Tools
Huolto ja asiakasneuvonta
Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia kos-
keviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja varaosista
löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielellään sinua tuotteiden ja li-
sätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja säätöä koskevissa kysymyksis-
sä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: +358 (09) 435 991
Faksi: +358 (09) 870 2318
www.bosch.fi
Hävitys
Toimita mittaustyökalut, lisätarvikkeet ja pakkausmateriaali
ympäristöystävälliseen kierrättämiseen.
Vain EU-maita varten:
Älä heitä mittaustyökaluja talousjätteisiin!
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektroniikka-
laitteita koskevan direktiivin 2002/96/EY ja sen
kansallisten lakien muunnosten mukaan, tulee
käyttökelvottomat mittaustyökalut kerätä erik-
seen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uusio-
käyttöön.
Ladattavat paristot/paristot:
Älä heitä akkukennoja/paristoja talousjätteisiin, tuleen tai ve-
teen. Akkukennot/paristot tulee kerätä, kierrättää tai hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla.
Vain EU-maita varten:
Vialliset tai loppuunkäytetyt akkukennot tulee kierrättää direk-
tiivin 91/157/ETY mukaisesti.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
OBJ_BUCH-965-004.book Page 88 Thursday, August 6, 2009 2:38 PM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PLT 2 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PLT 2

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PLT 2, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PLT 2 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PLT 2 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.