Bosch PLS 300 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PLS 300 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Sahaus -työasema
  • Malli/nimi: PLS 300
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Tšekki, Turkki, Bulgarialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 86
Suomi | 87
Bosch Power Tools 1 609 929 W68 | (3.3.10)
fi
Turvallisuusohjeita
Yleisiä turvallisuusohjeita
Lue kaikki saha-aseman tai siihen
asennettavaan sähkötyökalun mu-
kana toimitetut varo-ohjeet ja käyt-
töohjeet. Turvallisuusohjeiden ja
käyttöohjeiden noudattamisen lai-
minlyönti saattaa johtaa sähköis-
kuun, tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen.
Saha-asemien turvallisuusohjeet
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai poista
akku sähkötyökalusta, ennen kuin säädät
laitetta tai vaihdat lisätarvikkeita. Sähkötyö-
kalujen tahaton käynnistyminen on eräs on-
nettomuuksien syy.
f Kokoa saha-asema oikein, ennen kuin asen-
nat sähkötyökalun. Vain moitteeton rakenne
mahdollistaa sähkötyökalun varman ohjauk-
sen.
f Aseta saha-asema tukevalle, tasaiselle ja
vaakatasoiselle pinnalle. Jos saha-asema voi
luiskahtaa tai heilua, ei sähkötyökalua tai työ-
kappaletta voi ohjata tasaisesti ja turvallises-
ti.
f Kiinnitä sähkötyökalu tukevasti saha-ase-
maan ennen käyttöönottoa. Sähkötyökalun
luiskahtaminen saha-asemassa, saattaa joh-
taa hallinnan menettämiseen.
f Varmista, ettei sähkötyökalun johto joudu
perusyksikön ja ohjauskiskon väliin. Jos
johto vahingoittuu tai katkeaa on olemassa
sähköiskun riski.
f Poista sähkötyökalu, ennen kuin muutat sa-
ha-asemaa tai käännät ohjauskiskon ylös.
Sähkötyökalu saattaa pudota, vaurioitua tai
aiheuttaa loukkaantumisia.
f Älä käytä epäkuntoista saha-asemaa. Vain
kunnossa oleva saha-asema voi ohjata sähkö-
työkalua turvallisesti.
f Varmista, että pitkät ja painavat työkappa-
leet eivat saata saha-asemaa pois tasapai-
nosta. Pitkät ja painavat työkappaleet tulee
tukea vapaasta päästään.
f Käytä suojakäsineitä, kun leikkaat laattoja.
Lohjenneisiin laattoihin syntyy teräviä reuno-
ja, jotka voivat aiheuttaa loukkaantumisia.
f Käytä saha-asemaa vain niihin materiaalei-
hin, joita mainitaan kappaleessa ”Määräys-
ten mukainen käyttö”. Marmoria tai graniit-
tia tahi rouhepintaisia laattoja tai
luonnonkivilaattoja ei voi leikata.
Toimintaselostus
Määräyksenmukainen käyttö
PLS 300: Saha-asema on yhdessä sähkötyöka-
lun kanssa tarkoitettu kovan ja pehmeän puun
lautojen ja profiilien sekä alumiinin ja muovin pi-
tuus- ja poikittaissahauksiin suoralla leikkauk-
sella.
Voit säätää vaakasuoria jiirikulmia korkeintaan
–45° ... +45° sekä pystysuoria jiirikulmia kor-
keintaan 0° ... 45°.
Saha-asema on tarkoitettu käytettäväksi ainoas-
taan Bosch-harrastajaohjelman PST-pistosaho-
jen kanssa.
f Käytä ainoastaan Boschin suosittelemia sa-
hanteriä (katso sivu 223). Jos käytät liian
ohuita sahanteriä, on olemassa vaara, että
sahausjälki siirtyy.
PLS 300 Set, PTC 1: Yhdessä laattaleikkurin
kanssa saha-asemaa voidaan käyttää keramiik-
ka- ja kivilaattojen leikkaukseen aina 10 mm pak-
suuteen asti.
Voit säätää vaakasuoria jiirikulmia korkeintaan
–45° ... +45°.
Sivu: 87
88 | Suomi
1 609 929 W68 | (3.3.10) Bosch Power Tools
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiik-
kasivuissa olevaan saha-aseman kuvaan.
PLS 300
1 Perusyksikkö
2 Asteikko jiirikulmaa varten (vaakatasossa)
3 Korkeussäädön lukkonuppi
4 Sahausuralla varustettu ohjauskisko
5 Ohjauskiskon reunavasteet
6 Tuen pidennys
7 Lisätuki
8 Silta
9 Pystysuorien jiirisahausten päätykappale
10 Ohjauskiskon lukkovipu
11 Suuntausmerkki
12 Lukkonuppi mielivaltaista jiirikulmaa varten
(vaakatasossa)
13 Sahauskulmaosoitin (vaakatasossa)
PTC 1*
14 Laattaleikkuri
15 Asteikolla varustettu ohjain
16 Murtokartio
* vain yhdessä PLS 300 Set kanssa
Tekniset tiedot
f Käytä ainoastaan Boschin suosittelemia sa-
hanteriä (katso sivu 223). Jos käytät liian
ohuita sahanteriä, on olemassa vaara, että
sahausjälki siirtyy.
Saha-asema PLS 300 PLS 300 Set
(PLS 300 + PTC 1)
Tuotenumero 3 603 M04 0.. 3 603 M04 1..
Sahaus
– maks. sahauspituus poikkileikkauksessa (90°)
– suurin sahauskorkeus
– Jiirikulma
vaaka
pysty
mm
mm
°
°
315
25
± 45
± 45
315
25
± 45
± 45
Laattojen leikkaus
– maks. sahauspituus poikkileikkauksessa (90°)
– suurin sahauskorkeus
– Jiirikulma
vaaka
mm
mm
°
–
–
–
340
10
± 45
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 3,4 3,4 + 0,2
Sopivien sahanterien mitat
suurin kokonaispituus mm 100
max. hammastettu pituus mm 76
Sivu: 88
Suomi | 89
Bosch Power Tools 1 609 929 W68 | (3.3.10)
Käyttö
Sahaus
Työn valmistelu
Saha-asema on koottava riippuen erilaisista
käyttötavoista:
– Paneelien sahaus
(esim. laminaatti)
– Profiilien sahaus
(esim. jalkalistat)
Ruuvikiinnitys ei ole tarpeen.
Paneelit (poikkileikkaus) (katso kuvat A1–A3)
– Työnnä tuen pidennykset 6 vasemmalla ja oi-
kealla perusyksikköön 1.
– Työnnä, riippuen työkappaleen pituudesta, li-
sätuet 7 tuen pidennyksien sisempään tai
ulompaan ohjaukseen.
– Avaa lukkonuppi 3 muutama kierros.
– Kierrä vipua 10 vasemmalle ohjauskiskon lu-
kitsemiseksi ja käännä ohjauskisko 4 ylös-
päin.
– Merkitse haluttu sahausviiva työkappalee-
seen.
– Aseta työkappale etupuoli alaspäin tasaisesti
perusyksikön 1 rajoitinta vasten.
– Käännä ohjauskisko alas ja oikaise työkappa-
leen merkintä 11 sahausviivaa pitkin.
– Lukitse ohjauskisko 4 vivulla 10.
– Kiristä lukkonuppi 3.
Paneelit (vaakasuora jiirisahaus)
(katso kuva B)
Vaakasuora jiirikulma voidaan säätää alueella
45° (vasen puoli) – 45° (oikea puoli).
– Avaa lukkonuppi 12.
– Käännä ohjauskisko 4 vasemmalle tai oikeal-
le, kunnes sahauskulmaosoitin 13 osoittaa
haluttua jiirikulmaa.
– Kiristä lukkonuppi 12 uudelleen.
Vakiokulmien nopeaa ja tarkkaa asetusta varten
ohjauskisko lukkiutuu kulmien 0° ja 45° kohdal-
la.
– Katso muita työvaiheita
”Paneelit (poikkileikkaus)” sivulla 89.
Profiilit (pystysuora jiirisahaus)
(katso kuvat C1–C3)
– Työnnä tuen pidennykset 6 vasemmalla ja oi-
kealla sillan 8 etummaiseen kohtaan.
– Käännä punainen päätykappale 9 180° taak-
sepäin.
– Avaa lukkonuppi 3 muutama kierros.
– Kierrä vipua 10 vasemmalle ohjauskiskon lu-
kitsemiseksi ja käännä ohjauskisko 4 ylös-
päin.
– Merkitse haluttu sahausviiva työkappalee-
seen.
– Aseta työkappale ta-
saisesti tuen piden-
nysten 6 ohjainta
vasten.
– Käännä ohjauskisko
alas ja oikaise työkappaleen merkintä 11 sa-
hausviivaa pitkin.
– Lukitse ohjauskisko 4 vivulla 10.
– Kiristä lukkonuppi 3.
– Säädä pistosahan jalkalevy halutun kulman
mukaisesti.
Säätöohjeet löydät pistosahan käyttöohjees-
ta.
Huomio: Punainen taakse käännetty päätykap-
pale 9 toimii sähkötyökalun jalkalevyn ohjaime-
na.
Sivu: 89
90 | Suomi
1 609 929 W68 | (3.3.10) Bosch Power Tools
Paneelit (Pitkittäissahaus, aukko)
(katso kuva D)
– Avaa lukkonuppi 3 muutama kierros.
– Poista ohjauskisko 4 ja silta 8 perusyksiköstä
1.
– Työnnä tuen pidennykset 6 vasemmalla ja oi-
kealla perusyksikköön 1.
– Työnnä lisätuet 7 työkappaleen pituudesta
riippuen käännettyinä (katso kuva D) tukipi-
dennysten sisempään tai ulompaan ohjauk-
seen.
f Varmista, että sahausviiva on avoimella alu-
eella lisätukien välissä, jotta et sahaa saha-
asemaa.
Huomio: Pitkittäissahauksia tehdessä saha-ase-
ma toimii ainoastaan tukipintana. Työkappaletta
ei voi kiinnittää. Pidä siitä tämän takia hyvin kiin-
ni sahauksen aikana.
Työskentelyohjeita
f Käytä ainoastaan Boschin suosittelemia sa-
hanteriä (katso sivu 223). Jos käytät liian
ohuita sahanteriä, on olemassa vaara, että
sahausjälki siirtyy.
Pistosahan jalkalevyn tulee aina olla etummai-
sessa asennossa.
Sahattavan materiaalin paksuus riippuu kysei-
sen pistosahan sahaustehosta.
Ohjeet löydät pistosahasi käyttöohjeesta.
Parhaan mahdollisen työskentelyvarmuuden
saavuttamiseksi tulee työkappale aina kiinnit-
tää.
Sahaus
– Aseta sähkötyökalun jalkalevy ohjauskiskoa 4
vasten niin, että aina sahaat lukkonupin 3
suuntaan.
– Käynnistä sähkötyökalu.
– Sahaa työkappale läpi tasaisesti syöttäen.
– Pysäytä sähkötyökalu ja odota, kunnes sa-
hanterä on pysähtynyt kokonaan.
– Poista sähkötyökalu ohjauskiskosta ja irrota
työkappale.
Kuljetus
– Poista sähkötyökalu enen kuljetusta.
Sivu: 90
Suomi | 91
Bosch Power Tools 1 609 929 W68 | (3.3.10)
Käyttövihjeitä
Seuraavassa saat vihjeitä pituus- ja jiirisahausten (90°/45°) suorittamiseen.
Saha-aseman PLS 300 työohjeet ja käyttövihjeet
löydät osoitteesta:
www.bosch-do-it.com/pls300
Jos sinulla vielä on lisäkysymyksiä, voit kääntyä
meidän asiakas-hotlinen puoleen:
Suomi
Tel: 0800 98 044
Ongelma Syy Korjaus
Sahausjälki siirtyy Ohjauskisko 4 ei ole kiinnitetty Kiinnitä ohjauskisko vastaamaan
työkappaleen korkeutta, huolehdi
työkappaleen hyvästä kiinnitykses-
tä
Liian ohut sahanterä Käytä toimitukseen kuuluvaa sa-
hanterää T144DP
Sahausnopeus liian suuri (sähkö-
työkalua työnnetään liian voimak-
kaasti)
Sahaa työkappale pienellä tasai-
sella syötöllä
Älä paina sivurajoittimia 5 vastaan
Jalkalevyn säädetty kulma sahan-
terään nähden on väärä
Suuntaa jalkalevy sahanterän mu-
kaan ja kiristä se uudelleen
Sahanterä ei liiku ohjainrullassa
(katso kuva E)
Säädä ohjainrulla niin, että se oh-
jaa sahanterää
(katso pistosahan käyttöohjetta)
Puun pinta on epäsiisti Työkappale on sahattu näkyvä
puoli ylöspäin
Sahaa työkappale näkyvä puoli
alaspäin (katso kuva A3)
Sahanterä on kulunut Asenna uusi sahanterä
Sahausnopeus liian suuri (sähkö-
työkalua työnnetään liian voimak-
kaasti)
Sahaa työkappale pienellä tasai-
sella syötöllä
Älä paina sivurajoittimia 5 vastaan
On sahattu heiluriliikkeellä Kytke heiluriliike pois päältä
Sivu: 91
92 | Suomi
1 609 929 W68 | (3.3.10) Bosch Power Tools
Käyttö
Laattojen leikkaus
Työn valmistelu
Jos saha-asemaa käytetään laattojen leikkauk-
seen, täytyy sinun käyttää lisäsarjaa PTC 1.
Ohjain 15 toimitetaan yhteen taitettuna kahdes-
sa osassa.
– Työnnä ennen käyttöä ohjaimen 15 kaksi
osaa yhteen niin, että niitä enää ei voi irrottaa
toisistaan.
Pituussahaus (katso kuvat F1–F3)
– Avaa lukkonuppi 3 muutama kierros.
– Kierrä vipua 10 vasemmalle ohjauskiskon lu-
kitsemiseksi ja käännä ohjauskisko 4 ylös-
päin.
– Aseta ohjain 15 keskelle sillan 8 uraan ja
työnnä se kiinni perusyksikköön 1.
– Merkitse haluttu sahausviiva työkappalee-
seen.
– Aseta työkappale etupuoli ylöspäin tasaisesti
ohjainta 15 vasten.
– Käännä ohjauskisko 4 alas ja suuntaa työkap-
paleen sahausviiva ohjaimen asteikon 15
avulla.
– Paina avoimella kädellä ohjauskiskoa 4 alas-
päin työkappaleen kohdalla.
– Kiristä lukkonuppi 3.
– Lukitse ohjauskisko 4 vivulla 10.
Diagonaalileikkaus (katso kuva G)
Vaakasuora jiirikulma voidaan säätää alueella
45° (vasen puoli) – 45° (oikea puoli).
– Avaa lukkonuppi 12.
– Käännä ohjauskisko 4 vasemmalle tai oikeal-
le, kunnes sahauskulmaosoitin 13 osoittaa
haluttua jiirikulmaa.
– Kiristä lukkonuppi 12 uudelleen.
Vakiokulmien nopeaa ja tarkkaa asetusta varten
ohjauskisko lukkiutuu kulmien 0° ja 45° kohdal-
la.
– Katso lisätyövaiheet ”Pituussahaus”, sivu 92.
Työskentelyohjeita
Laattojen leikkaus (katso kuvat H1–H3)
– Aseta laattaleikkuri 14 ohjauskiskon 4 sahau-
raan ohjaimen 15 yläpuolelle.
Laattaleikkurin nuoli tulee osoittaa sinua.
– Vedä laattaleikkuria 14 koko laatan yli tasai-
sesti painaen.
– Poista laattaleikkuri 14 ohjauskiskosta 4.
– Kierrä vipua 10 vasemmalle ohjauskiskon lu-
kitsemiseksi ja käännä ohjauskisko 4 ylös-
päin.
– Aseta murtokartiot 16 tukevalle alustalle.
Aseta laatta murtokartioiden päälle niin, että
murtokartiot ovat leikkausviivan alapuolella
ja lähellä laatan reunaa.
Diagonaalileikkauksissa tulee murtokartioi-
den sijaita leikkausviivan alapuolella ja vähän
sisempänä.
– Paina samanaikaisesti peukalopäkiäisillä laa-
tan ulkolaitoja, kunnes se katkeaa.
Sivu: 92
Suomi | 93
Bosch Power Tools 1 609 929 W68 | (3.3.10)
Käyttövihjeitä
Saha-aseman PLS 300 työohjeet ja käyttövihjeet
löydät osoitteesta:
www.bosch-do-it.com/pls300
Jos sinulla vielä on lisäkysymyksiä, voit kääntyä
meidän asiakas-hotlinen puoleen:
Suomi
Tel: 0800 98 044
Ongelma Syy Korjaus
Laatta ei katkea leikkaus-
viivaa pitkin
Leikkausviiva ei ole yhtenäinen Lisää painetta laattaa leikattaessa
ja raapaise tasaisesti
Laattaleikkuri 14 on asennettu
väärin
Asenna laattaleikkuri oikein
(katso kuva H1)
Laatan pintarakenne on epätasai-
nen
Lisää painetta laattaa leikattaessa
ja lisää lisäksi leikkausnopeutta
Murtokartiot on sijoitettu väärin
laattaa katkaistaessa
Sijoita murtokartiot leikkausviivan
alapuolelle ja laatan reunoihin
(katso kuva H3)
Diagonaalileikkauksissa tulee mur-
tokartioiden sijaita leikkausviivan
alapuolella ja vähän sisempänä
Leikkausviiva ei ole yhtenäinen Lisää painetta laattaa leikattaessa
Sivu: 93
94 | Suomi
1 609 929 W68 | (3.3.10) Bosch Power Tools
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
Jos saha-asema, huolellisesta valmistuksesta ja
koestusmenettelystä huolimatta menisi rikki, tu-
lee korjaus antaa Bosch sopimushuollon tehtä-
väksi.
Ilmoita ehdottomasti kaikissa kyselyissä ja vara-
osatilauksissa 10-numeroinen tuotenumero, jo-
ka löytyy saha-aseman tyyppikilvestä.
Puhdistus
Poista pöly ja lastut paineilmalla puhaltaen tai
siveltimellä jokaisen työvaiheen jälkeen.
Takuuehdot
Käyttövirheen johdosta saattaa tapahtua, että
sahataan ohjauskiskoon 4 tai siltaan 8. Tätä ei
takuu kata, koska se ei vaikuta saha-aseman toi-
mintaan.
Huolto ja asiakasneuvonta
Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa se-
kä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspii-
rustuksia ja tietoja varaosista löydät myös osoit-
teesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielellään sinua
tuotteiden ja lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja
säätöä koskevissa kysymyksissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: +358 (10) 480 8363
Faksi: +358 (09) 870 2318
www.bosch.fi
Hävitys
Toimita saha-asema, lisätarvikkeet ja pakkaus-
materiaali ympäristöystävälliseen jätteiden kier-
rätykseen.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PLS 300 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PLS 300

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PLS 300, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PLS 300 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PLS 300 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.