Bosch PLR 25 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PLR 25 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Mitta
  • Malli/nimi: PLR 25
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 149
150 | Suomi
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
fi
Turvallisuusohjeita
Kaikki ohjeet täytyy lukea ja noudattaa, jotta voi-
si työskennellä vaarattomasti ja varmasti mitta-
ustyökalun kanssa. Älä koskaan peitä tai poista
mittaustyökalussa olevia varoituskilpiä. SÄILYTÄ
NÄMÄ OHJEET HYVIN.
f Varoitus – jos käytetään muita, kuin tässä mainittuja
käyttö- tai säätölaitteita tahi menetellään eri tavalla, saat-
taa tämä johtaa vaarallisen säteilyn altistukseen.
f Mittaustyökalu toimitetaan varustettuna saksankielisellä
varoituskilvellä (grafiikkasivun mittaustyökalun kuvassa
merkitty numerolla 13).
f Liimaa ennen ensimmäistä käyttöä toimitukseen kuuluvan,
oman kielesi tarra saksankielisen kilven päälle.
f Älä koskaan suuntaa lasersädettä ihmisiin tai eläimiin, älä
myös itse katso lasersäteeseen. Tämä mittaustyökalu tuot-
taa laserluokan 2 lasersädettä IEC 60825-1 mukaan. Täten
voit tahattomasti sokaista ihmisiä.
f Älä käytä lasertarkkailulaseja suojalaseina. Lasertarkkailu-
lasien tarkoitus on erottaa lasersäde paremmin, ne eivät
kuitenkaan suojaa lasersäteeltä.
f Älä käytä lasertarkkailulaseja aurinkolaseina tai tieliiken-
teessä. Lasertarkkailulasit eivät anna täydellistä UV-suojaa
ja ne alentavat värien erotuskykyä.
f Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden korjata
mittaustyökalusi ja salli korjauksiin käytettävän vain alku-
peräisiä varaosia. Täten varmistat, että mittaustyökalu säilyy
turvallisena.
f Älä anna lasten käyttää lasermittauslaitetta ilman valvon-
taa. He voivat sokaista ihmisiä.
f Älä työskentele mittaustyökalulla räjähdysalttiissa ympä-
ristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä.
Mittaustyökalussa voi muodostua kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
Sivu: 150
Suomi | 151
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Toimintaselostus
Määräyksenmukainen käyttö
Mittaustyökalu on tarkoitettu etäisyyksien, pituuksien, korkeuksi-
en ja välimatkojen mittauksiin sekä pintojen ja tilavuuksien kalky-
loimiseen. Mittaustyökalu soveltuu mittaukseen sisällä ja ulkona.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan mittaustyökalun kuvaan.
1 Painike ”Pituusmittaus”
2 Muistiin lisäysnäppäin ”M+”
3 Pinta- ja tilavuusmittausnäppäin
4 Muistin kutsunäppäin ”M=”
5 Epäsuoran pituusmittauksen näppäin
6 Painike ”Kestomittaus”
7 Käynnistysnäppäin ja muistin tyhjennysnäppäin
8 Muistista vähennysnäppäin ”M–”
9 Vertailutason valintanäppäin
10 Näyttö
11 Kohdistusapu
12 Mittausnäppäin
13 Laser-varoituskilpi
14 Vastetappi
15 Vastetapin lukitus
16 Vesivaaka
17 Paristokotelon kannen lukitus
18 Paristokotelon kansi
19 Lasersäteen ulostuloaukko
20 Vastaanottolinssi
21 Sarjanumero
22 Lasertarkkailulasit*
23 Kantolenkki
24 Laser-kohdetaulu*
25 Suojalaukku
* Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoimi-
tukseen.
Sivu: 151
152 | Suomi
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Näyttöelimet
a Mittaustoiminnot
Pituusmittaus
Jatkuva mittaus
Pintamittaus
Tilavuusmittaus
Epäsuora pituusmittaus
b Paristovaroitus
c Lämpötilavaroitus
d Mittausarvo/tulos
e Mittayksikkö
f Mittauksen vertailutaso
g Laser kytketty
h Yksittäinen mittausarvo (pituusmittauksessa: tulos)
i Mittausarvojen tallennus
Sivu: 152
Suomi | 153
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Tekniset tiedot
Digitaalinen laser-etäisyysmittari PLR 50
Tuotenumero 3 603 K16 300
Mittausalue 0,05–50 mA)
Mittaustarkkuus (tyypillinen) ±2,0 mmB)
Pienin osoitettava yksikkö 1 mm
Käyttölämpötila – 10 °C ... +50 °CC)
Varastointilämpötila – 20 °C ... +70 °C
Ilma suhteellinen kosteus maks. 90 %
Laserluokka 2
Lasertyyppi 635 nm, <1 mW
Lasersäteen halkaisija (lämpötilassa
25 °C) 10 m etäisyydellä n. 6 mm
Paristot
Ladattavat paristot
4 x 1,5 V LR03 (AAA)
4 x 1,2 V HR03 (AAA)
Parison kesto n.
– Yksittäismittaukset
– Jatkuva mittaus
30000D)
5 hD)
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 0,18 kg
Mitat 58 x 104 x 36 mm
Suojausluokka
(paristokoteloa lukuunottamatta)
IP 54 (pöly- ja roiske-
vesisuojattu)
A) Etäisyys kasvaa sitä enemmän mitä paremmin laservalo palautuu
kohdepinnasta (hajavalona, ei heijastuksena) ja mitä kirkkaampana laser-
piste erottuu ympäristön valoista (sisätilat, himmennys). Epäsuotuisissa
olosuhteissa (esim. mittaus ulkona voimakkaassa auringonpaisteessa)
saattaa laserkohdetaulun käyttö olla välttämätön.
B) Epäsuotuisissa olosuhteissa, kuten esim. voimakkaassa auringonpais-
teessa tai huonosti heijastuvilla pinnoilla on suurin poikkeama ±10 mm
50 m matkalla. Suotuisissa olosuhteissa voi laskea vaikutuksen olevan
±0,05 mm/m.
C) Toiminnossa jatkuva mittaus on suurin sallittu käyttölämpötila
+40 °C.
D) 1,2 V akulla ei pysty yhtä moneen mittaukseen kuin 1,5 V paristoilla.
Ota huomioon mittauslaitteesi tyyppikilvessä oleva tuotenumero,
yksittäisten mittauslaitteiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
Tyyppikilvessä oleva sarjanumero 21 mahdollistaa mittaustyökalun
yksiselitteisen tunnistuksen.
Sivu: 153
154 | Suomi
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Asennus
Paristojen asennus/vaihto
Mittaustyökalun voimanlähteenä suosittelemme käyttämään
alkali-mangaani-paristoja tai ladattavia paristoja.
1,2 V akulla ei pysty yhtä moneen mittaukseen kuin 1,5 V paris-
toilla.
Avaa paristokotelon kansi 18 painamalla lukitusta 17 nuolen
suuntaan ja poistamalla paristokotelon kansi. Aseta toimituk-
seen kuuluvat paristot tai ladattavat paristot paikoilleen. Tar-
kista oikea napaisuus paristokotelon sisällä olevasta kuvasta.
Kun paristotunnus tulee ensimmäisen kerran näyttöön, voi-
daan suorittaa vielä vähintään 100 mittausta. Paristomerkin vilk-
kuessa, tulee paristot vaihtaa, mittauksia ei enää voi suorittaa.
Vaihda aina kaikki paristot samanaikaisesti. Käytä yksinomaan
saman valmistajan saman tehoisia paristoja tai ladattavia paris-
toja.
f Poista paristot tai ladattavat paristot mittaustyökalusta,
ellet käytä sitä pitkään aikaan. Paristot ja ladattavat paris-
tot saattavat hapettua tai purkautua itsestään pitkäaikaises-
sa varastoinnissa.
Käyttö
Käyttöönotto
f Suojaa mittauslaite kosteudelta ja suoralta auringonvalolta.
f Älä aseta mittaustyökalua alttiiksi äärimmäisille lämpöti-
loille tai lämpötilan vaihteluille. Älä esim. jätä sitä pitkäksi
aikaa autoon. Anna suurten lämpötilavaihtelujen jälkeen
mittaustyökalun lämpötilan tasaantua, ennen kuin käytät
sitä. Äärimmäiset lämpötilat tai lämpötilavaihtelut voivat
vaikuttaa mittaustyökalun tarkkuuteen.
f Vältä kovia iskuja tai mittaustyökalun pudottamista. Jos
mittaustyökaluun on vaikuttanut voimakkaita ulkoisia voi-
mia, tulisi ennen työn jatkamista suorittaa tarkkuustarkistus
(katso ”Mittaustyökalun tarkkuuden tarkistus”, sivu 161).
Sivu: 154
Suomi | 155
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Käynnistys ja pysäytys
Käynnistä mittaustyökalu painamalla käynnistysnäppäintä 7 tai
mittausnäppäintä 12. Mittaustyökalua käynnistettäessä ei laser-
säde vielä käynnisty.
Pysäytä mittalaite painamalla käynnistysnäppäintä 7.
Jos n. 5 minuutin aikana ei paineta mitään mittauslaitteen
painiketta, mittauslaite sammuttaa itsensä automaattisesti
pariston säästämiseksi.
Jos mittausarvo on tallennettu, se säilyy automaattisessa pois-
kytkennässä. Käynnistettäessä mittaustyökalu uudelleen näkyy
näytössä ”M”.
Mittaustapahtuma
Käynnistyksen jälkeen mittaustyökalu on toimintomuodossa
pituusmittaus. Muut mittaustoiminnot voit valita painamalla ky-
seistä toimintonäppäintä (katso ”Mittaustoiminnot”, sivu 156).
Mittaustyökalun takareuna asettuu mittauksen vertailutasoksi
käynnistyksen jälkeen. Vertailutason vaihto, katso ”Vertailuta-
son valinta”, sivu 156.
Mittaustoiminnon ja vertailutason valinnan jälkeen tapahtuvat
kaikki muut askeleet painamalla mittausnäppäintä 12.
Aseta mittaustyökalun valittu vertailutaso haluttua mittaus-
linjaa vasten (esim. seinä).
Käynnistä lasersäde painamalla mittausnäppäintä 12.
f Älä koskaan suuntaa lasersädettä ihmisiin tai eläimiin, älä
myös itse katso lasersäteeseen edes kaukaa.
Tähtää kohdepintaa lasersäteellä. Käynnistä mittaus paina-
malla mittausnäppäintä 12 uudelleen.
Toiminnossa jatkuva mittaus mittaus alkaa heti ensimmäisestä
mittausnäppäimen 12 painalluksesta.
Mittausarvo ilmestyy 0,5 s aikana ja viimeistään 4 s kuluttua.
Mittauksen kesto riippuu etäisyydestä, valo-olosuhteista ja
kohdepinnan heijastusominaisuuksista. Mittauksen loppu
osoitetaan merkkiäänellä. Lasersäde sammuu automaattisesti
mittauksen jälkeen.
Noin 20 s kuluttua ilman mittausta kytkeytyy mittauslaite
automaattisesti pois pariston säästämiseksi.
Sivu: 155
156 | Suomi
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Vertailutason valinta (katso kuvat A–C)
Voit mittausta varten valita kolmesta eri vertailutasosta:
– mittaustyökalun takareuna (esim. seinäpinnasta mitatta-
essa),
– vastetapin takareuna 14 (esim. kulmasta mitattaessa),
– mittaustyökalun etureuna (esim. pöydän reunasta mitatta-
essa),
Valitse vertailutaso painamalla toistuvasti näppäintä 9, kunnes
haluttu vertailutaso näkyy näytössä. Jokaisen käynnistyksen
jälkeen mittaustyökalun takareuna toimii oletusvertailutasona.
Mittaustoiminnot
Pituusmittaus
Paina näppäintä 1. Pituusmittausnäyttö ilmestyy .
Paina mittausnäppäintä 12 kerran tähtä-
ystä varten ja uudelleen mittausta varten.
Mittausarvo osoitetaan näytön alaosassa.
Pintamittaus
Paina pintamittausta varten näppäintä 3, kunnes pintamitta-
uksen merkki ilmestyy näyttöön.
Mittaa ensin pituus ja leveys peräkkäin, kuten pituusmittauk-
sessa. Lasersäde pysyy kytkettynä kahden mittauksen välillä.
Toisen loppuunviedyn mittauksen jälkeen
laskee laite automaattisesti pinnan ja
osoittaa sen. Viimeisimmän yksittäismit-
tauksen arvo näkyy näytön alaosassa ja
lopputulos ylhäällä.
Tilavuusmittaus
Paina tilavuusmittausta varten näppäintä 3, kunnes tilavuus-
mittauksen merkki ilmestyy näyttöön.
Mittaa ensin pituus, leveys ja korkeus peräkkäin, kuten pituus-
mittauksessa. Lasersäde pysyy kytkettynä kolmen mittauksen
välillä.
Kolmannen loppuunviedyn mittauksen
jälkeen laskee laite automaattisesti tila-
vuuden ja osoittaa sen. Viimeisimmän
yksittäismittauksen arvo näkyy näytön
alaosassa ja lopputulos ylhäällä.
Sivu: 156
Suomi | 157
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Epäsuora pituusmittaus (katso kuva D)
Epäsuoran pituusmittauksen tarkoitus on sellaisten etäisyyksien
mittaaminen, joita ei voida mitata suoraan, koska säteiden edes-
sä on este tai säteen heijastuksen tarvitsema kohdepinta puut-
tuu. Oikea tulos saavutetaan vain, jos lasersäde ja mitattava
matka muodostavat täsmälleen suoran kulman (Pythagoraan
lauseke).
Kuvan esimerkissä tulee mitata pituus B. Tällöin täytyy A ja C
mitata. A ja B tulee muodostaa suoran kulman.
Paina näppäintä 5 epäsuoraa pituusmittausta varten. Pituus-
mittausnäyttö ilmestyy .
Mittaa kuten pituusmittauksessa etäisyys A. Varmista, että
matka A ja etsitty etäisyys B muodostavat suoran kulman. Mit-
taa seuraavaksi etäisyys C. Lasersäde pysyy kytkettynä kahden
mittauksen välillä.
Varmista, että mittauksen vertailupiste (esim. mittaustyökalun
takareuna) on täsmälleen samassa kohdassa kummassakin
mittauksessa.
Toisen loppuunviedyn mittauksen jälkeen
laskee laite automaattisesti etäisyyden B.
Viimeisimmän yksittäismittauksen arvo
näkyy näytön alaosassa ja lopputulos B
ylhäällä.
Jatkuva mittaus (katso kuva E)
Jatkuvassa mittauksessa voidaan mittaustyökalua siirtää suh-
teessa kohteeseen, jolloin mittausarvo päivittyy 0,5 s välein.
Voit esimerkiksi siirtyä seinästä poispäin haluttuun etäisyyteen
saakka, todellinen etäisyys on jatkuvasti luettavissa.
Paina näppäintä 6 jatkuvaa mittausta varten. Jatkuvan mitta-
uksen näyttö ilmestyy .
Laukaise mittaustapahtuma painamalla
mittausnäppäintä 12. Siirrä mittaustyöka-
lua, kunnes halutun etäisyyden arvo il-
mestyy näytön alareunaan.
Painamalla mittausnäppäintä 12, keskey-
tät jatkuvan mittauksen. Sen hetken
mittausarvo osoitetaan näytössä. Uusi mittausnäppäimen 12
painallus aloittaa jatkuvan mittauksen alusta.
Jatkuva mittaus kytkee automaattisesti pois 5 min kuluttua. Vii-
meisin mittausarvo jää näkyviin näyttöön. Voit päättää jatkuvan
mittauksen ennenaikaisesti painamalla näppäintä 1, 3 tai 5 ja
näin vaihtaa mittaustoimintoa.
Sivu: 157
158 | Suomi
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Mittausarvon poistaminen
Painamalla näppäintä 7 voit kaikissa mittaustoiminnoissa pois-
taa viimeisenä mitatun yksittäisarvon. Jos painat näppäintä
toistuvasti poistuvat yksittäisarvot käänteisessä järjestyksessä.
Muistitoiminnot
Muistissa oleva arvo säilyy mittaustyökalussa virrankatkaisun
aikana.
Mittausarvojen tallennus/yhteenlasku
Paina muistiin lisäysnäppäintä 2, senhet-
kisen mittausarvon – mittaustominnosta
riippuen pituus-, pinta- tai tilavuusarvon –
tallentamiseksi. Kun arvo on tallennettu
ilmestyy näyttöön ”M”, perässä oleva ”+”
vilkkuu lyhyesti.
Jos muistissa jo on arvo, lisätään uusi arvo muistiin yhteenlas-
kuna, edellyttäen kuitenkin, että mittasuureet ovat samat.
Jos muistissa esim. on pinta-arvo ja kyseinen mittausarvo on
tilavuusarvo, ei yhteenlaskua voida suorittaa. Näytössä vilkkuu
lyhyesti teksti ”Error”.
Mittausarvojen vähennyslasku
Paina muistista vähennysnäppäintä 8, vähentääksesi mittaus-
arvo muistin arvosta. Kun arvo on vähennetty ilmestyy näyttöön
”M”, perässä oleva ”–” vilkkuu lyhyesti.
Jos muistissa jo on arvo, voidaan uusi arvo vähentää muistin
sisällöstä vain edellyttäen, että mittasuureet ovat samat (katso
”Mittausarvojen tallennus/yhteenlasku”).
Muistin näyttö
Paina muistin kytsunäppäintä 4, jotta
muistissa oleva arvo näytettäisiin. ”M=”
tulee näyttöön. Muistin sisällön ”M=”
näkyessä näytössä voidaan arvo kaksin-
kertaistaa painamalla muistiin lisäysnäp-
päintä 2 tai nollata painamalla muistista
vähennysnäppäintä 8.
Muistin tyhjennys
Muistin tyhjentämiseksi tulee ensin painaa muistin kutsunäp-
päintä 4, jotta näyttöön ilmestyy merkki ”M=”. Tämän jälkeen
painat näppäintä 7; merkki ”M” poistuu näytöstä.
Sivu: 158
Suomi | 159
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Työskentelyohjeita
Yleisiä ohjeita
Vastaanottolinssi 20 tai lasersäteen ulostuloaukko 19 ei saa
olla peitettynä mittauksen aikana.
Mittaustyökalua ei saa liikuttaa mittauksen aikana (poikkeus:
jatkuva mittaustoiminto). Aseta siksi mittaustyökalu mahdolli-
suuksien mukaan mittauspistettä vasten tai päälle.
Mittaus tapahtuu lasersäteen keskipisteeseen, myös viistoissa
kohdepinnoissa.
Mittausalueeseen vaikuttavat tekijät
Mittausalue riippuu valaistusolosuhteista ja kohdepinnan
heijastusominaisuuksista. Käytä lasersäteen paremman näky-
vyyden aikaansaamiseksi ulkotilassa ja voimakkaassa auringon-
paisteessa lasertarkkailulaseja 22 (lisätarvike) ja laserkohde-
taulua 24 (lisätarvike), tai varjosta kohdepintaa.
Mittaustulokseen vaikuttavat tekijät
Fysikaalisista vaikutuksista johtuen ei voida sulkea pois
mahdollisuus, että erilaiset pinnat saattavat johtaa mittausvir-
heisiin. Näihin kuuluvat:
– läpinäkyvät pinnat (esim. lasi, vesi)
– heijastavat pinnat (esim. kiillotettu metalli, lasi)
– huokoiset pinnat (esim. eristysaineet)
– muotoillut pinnat (esim. roiskerappaus, luonnonkivi)
Käytä tarvittaessa näissä pinnoissa laserkohdetaulua 24
(lisätarvike).
Samoin voivat erilämpöiset ilmakerrokset tai epäsuoraan
vastaanotetut heijasteet vaikuttaa mittausarvoon.
Mittaus vastetappia käyttäen (katso kuvat B ja F)
Vastetapin 14 käyttö soveltuu esim., kun mitataaan kulmista
(huoneen lävistäjä) tai vaikeasti päästävistä kohdista, kuten
kierrekaihtimien kiskoista.
Työnnä vastetapin lukitus 15 sivuun, tapin ulos kääntämistä
varten.
Aseta vertailutaso mittauksille vastetapin kanssa ja paina
näppäintä 9.
Käännä vastetappi 14 sisään painamalla sitä vasteeseen asti
koteloon. Tappi lukkiutuu automaattisesti.
Suuntaus vesivaa’an kanssa
Vesivaaka 16 mahdollistaa mittaustyökalun yksinkertaisen
suuntauksen vaakatasossa. Sen avulla voidaan helpommin
tähdätä kohdepisteisiin, etenkin suurissa etäisyyksissä.
Vesivaa’an 16 tarkoitus ei ole vaaitus yhdessä lasersäteen kanssa.
Sivu: 159
160 | Suomi
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Tähtäys kohdistusavun kanssa (katso kuva G)
Käyttämällä kohdistusapua 11 voidaan tähtäys pitkillä etäisyyk-
sillä helpottaa. Katso kohdistusapua pitkin mittaustyökalun ylä-
pinnassa. Lasersäde kulkee samansuuntaisena tämän tähtäys-
viivan kanssa.
Viat – Syyt ja korjaus
Syy Korjaus
Lämpötilavaroitus (c) vilkkuu, mittausta ei voida suorittaa
Mittaustyökalu on käyttöläm-
pötila- alueen –10 °C ...
+50 °C ulkopuolella (jatkuvas-
sa mittauksessa +40 °C asti).
Odota, kunnes mittaustyöka-
lu on saavuttanut käyttöläm-
pötilan
Paristovaroitus (b) ilmestyy
Paristojännite heikkenee
(mittaus on vielä mahdollista)
Paristojen tai ladattavien
paristojen vaihto
Paristovaroitus (b) vilkkuu, mittausta ei voida suorittaa
Paristojännite liian alhainen Paristojen tai ladattavien
paristojen vaihto
Osoitukset ”Error” ja ”––––” näytössä
Lasersäteen ja kohdepinnan
välinen kulma on liian terävä.
Suurenna lasersäteen ja
kohdepinnan välinen kulma
Kohdepinta heijastaa liian
voimakkaasti (esim. peili) tai
liian heikosti (esim. musta
kangas) tahi ympäristön valo
on liian kirkas.
Käytä laserkohdetaulua 24
(lisätarvike)
Lasersäteen ulostuloaukko
19 tai vastaanottolinssi 20 on
huuruinen (esim. nopean läm-
pötilanmuutoksen johdosta).
Kuivaa lasersäteen ulostulo-
aukko 19 tai vastaanottolinssi
20 pehmeällä kankaalla
Laskettu arvo on suurempi
kuin 99999 m/m2
/m3
.
Jaa laskenta väliportaisiin
Osoitus ”Error” vilkkuu näytön yläosassa
Eri mittasuureiden mittausar-
vojen yhteenlasku tai vähen-
nys
Käytä yhteenlasua/vähen-
nystä vain samansuureisilla
mittayksiköillä
Sivu: 160
Suomi | 161
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Mittaustyökalu valvoo toiminnan oikeellisuutta
jokaisen mittauksen yhteydessä. Jos vika tode-
taan, näytössä vilkkuu vain viereinen tunnus-
merkki. Tässä tapauksessa tai, jos ylläesitetyt
korjaustoimenpiteet eivät poistaneet vikaa, tulee
mittaustyökalu toimittaa myyjäliikkeen kautta
Bosch asiakaspalveluun.
Mittaustyökalun tarkkuuden tarkistus
Voit tarkistaa mittaustyökalun tarkkuuden seuraavalla tavalla:
– Valitse pysyvästi muuttumaton mittausmatka väliltä
3…10 m, jonka mitan tiedät täsmälleen (esim. huoneen
leveys, ovenaukko). Mittausmatkan on oltava sisätilassa,
mittauskohteen tulee olla sileä ja hyvin heijastava.
– Mittaa tämä matka 10 kertaa peräkkäin.
Yksittäismittausten poikkeama keskiarvosta saa olla korkein-
taan ±3 mm. Tee mittauksista pöytäkirja, jotta myöhemmin voit
vertailla tarkkuutta.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
Säilytä ja kuljeta mittauslaite vain toimitukseen kuuluvassa
suojataskussa.
Pidä aina mittaustyökalu puhtaana.
Älä koskaan upota mittauslaitetta veteen tai muihin nesteisiin.
Pyyhi pois lika kostealla pehmeällä rievulla. Älä käytä puhdis-
tusaineita tai liuottimia.
Käsittele erityisesti vastaanottolinssiä 20 samalla huolella kuin
silmälasia ja kameraa.
Mittaustulos on epäluotettava
Kohdepinta ei heijasta yksise-
litteisesti (esim. vesi, lasi).
Peitä kohdepinta
Lasersäteen ulostuloaukko
19 tai vastaanottolinssi 20 on
peitetty.
Pidä lasersäteen ulostuloauk-
ko 19 ja vastaanottolinssi 20
vapaana
Mittaustulos on epäjohdonmukainen
Asetettu väärä vertailutaso Valitse mittaukseen sopiva
vertailutaso
Lasersäteen edessä este Laserpisteen on oltava
kokonaan kohdepinnassa.
Syy Korjaus
Sivu: 161
162 | Suomi
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Jos mittauslaitteessa, huolellisesta valmistuksesta ja koestus-
menettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee korjaus antaa
Bosch sopimushuollon tehtäväksi. Älä itse avaa mittaustyökalua.
Ilmoita ehdottomasti kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa
10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy mittaustyökalun tyyp-
pikilvestä.
Lähetä korjaustapauksessa mittaustyökalu suojalaukussa 25
korjattavaksi.
Asiakaspalvelu ja asiakasneuvonta
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä vara-
osia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja vara-
osista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvontatiimi auttaa mielellään sinua tuotteiden
ja lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja säätöä koskevissa kysymyk-
sissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: +358 (09) 435 991
Faksi: +358 (09) 870 2318
www.bosch.fi
Hävitys
Toimita mittaustyökalut, lisätarvikkeet ja pakkausmateriaali
ympäristöystävälliseen kierrättämiseen.
Vain EU-maita varten:
Älä heitä mittaustyökaluja talousjätteisiin!
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektroniikka-
laitteita koskevan direktiivin 2002/96/EY ja sen
kansallisten lakien muunnosten mukaan, tulee
käyttökelvottomat mittaustyökalut kerätä erik-
seen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uusio-
käyttöön.
Ladattavat paristot/paristot:
Älä heitä ladattavia paristoja/paristoja talousjätteisiin, tuleen
tai veteen. Ladattavat paristot/paristot tulee kerätä, kierrättää
tai hävittää ympäristöystävällisellä tavalla.
Vain EU-maita varten:
Vialliset tai loppuunkäytetyt akut tulee kierrättää direktiivin
91/157/ETY mukaisesti
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PLR 25 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PLR 25

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PLR 25, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PLR 25 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PLR 25 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.