Bosch PLL 5 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PLL 5 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Mitta
  • Malli/nimi: PLL 5
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka, Arabialainen, Tšekki

Sisällysluettelo

Sivu: 143
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
144 | Suomi
fi
Turvallisuusohjeita
Kaikki ohjeet täytyy lukea ja noudattaa,
jotta voisi työskennellä vaarattomasti ja
varmasti mittaustyökalun kanssa. Älä kos-
kaan peitä tai poista mittaustyökalussa
olevia varoituskilpiä. SÄILYTÄ NÄMÄ
OHJEET HYVIN.
f Varoitus – jos käytetään muita, kuin tässä mainit-
tuja käyttö- tai säätölaitteita tahi menetellään eri
tavalla, saattaa tämä johtaa vaarallisen sä-
teilyn altistukseen.
f Mittaustyökalu toimitetaan varustettuna saksan-
kielisellä varoituskilvellä (grafiikkasivun mittaus-
työkalun kuvassa merkitty numerolla 13).
f Liimaa ennen ensimmäistä käyttöä toimitukseen
kuuluvan, oman kielesi tarra saksankielisen kilven
päälle.
f Älä koskaan suuntaa lasersädettä ihmisiin tai eläi-
miin, älä myös itse katso lasersäteeseen. Tämä
mittaustyökalu tuottaa laserluokan 2 lasersädettä
IEC 60825-1 mukaan. Täten voit tahattomasti so-
kaista ihmisiä.
f Älä käytä lasertarkkailulaseja suojalaseina. Laser-
tarkkailulasien tarkoitus on erottaa lasersäde pa-
remmin, ne eivät kuitenkaan suojaa lasersäteeltä.
Sivu: 144
Suomi | 145
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
f Älä käytä lasertarkkailulaseja aurinkolaseina tai
tieliikenteessä. Lasertarkkailulasit eivät anna täy-
dellistä UV-suojaa ja ne alentavat värien erotuskykyä.
f Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöi-
den korjata mittaustyökalusi ja salli korjauksiin
käytettävän vain alkuperäisiä varaosia. Täten var-
mistat, että mittaustyökalu säilyy turvallisena.
f Älä anna lasten käyttää lasermittaustyökalua
ilman valvontaa. He voivat tahattomasti sokaista
ihmisiä.
f Älä työskentele mittaustyökalulla räjähdysalttiis-
sa ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua
tai pölyä. Mittaustyökalussa voi muodostua kipinöi-
tä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
Älä käytä mittaustyökalua sydämentah-
distimien lähellä. Magneetit 14 muodos-
tavat kentän, joka saattaa häiritä sydä-
mentahdistimia.
f Pidä mittaustyökalu loitolla magnettisista taltiois-
ta ja magneettisesti herkistä laitteista. Magneetin
14 vaikutus saattaa johtaa palautumattomaan tieto-
hävikkiin.
Sivu: 145
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
146 | Suomi
Toimintaselostus
Määräyksenmukainen käyttö
Mittaustyökalu on tarkoitettu vaakasuorien ja pysty-
suorien viivojen mittaukseen ja näyttöön. Se soveltuu
tämän lisäksi luotilinjojen ja vaakasuorien korkeusjuok-
sujen sekä pintojen tarkistukseen.
Mittaustyökalu on tarkoitettu ainoastaan sisätilakäyt-
töön.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiik-kasi-
vussa olevaan mittaustyökalun kuvaan.
1 Seinäpidike
2 Nasta
3 Seinäpidikkeen metallilevy
4 Liimanauha*
5 Vyöpidin
6 Pysty-asennon vaaituksen vesivaaka
7 Vaaka-asennon vaaituksen vesivaaka
8 Alumiininen tukipinta
9 Lasersäteen ulostuloaukko
10 Paristokotelon kannen lukitus
11 Paristokotelon kansi
12 Tukipiste
13 Laser-varoituskilpi
14 Magneetit
15 Käynnistyskytkin
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu va-
kiotoimitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvike-
ohjelmastamme.
Sivu: 146
Suomi | 147
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
Tekniset tiedot
Linjalaser PLL 5
Tuotenumero 3 603 K15 000
Työalue jopa n.* 5 m
Tasaustarkkuus** ±1 mm/m
Käyttölämpötila +5 °C...+40 °C
Varastointilämpötila –20 °C...+70 °C
Ilman suhteellinen kosteus
maks. 90 %
Laserluokka 2
Lasertyyppi 635 nm, <2 mW
C6 9,33
Paristot 2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Paino vastaa
EPTA-Procedure 01/2003 0,12 kg
Mitat 142 x 27 x 30 mm
* Seinäpidikettä 1 käytettäessä; epäsuotuisissa olosuhteissa,
kuten esim. voimakkaassa auringonvalossa, kantomatka on pie-
nempi
** mittaustyökalun asennon oleessa oikea (katso ”Mittaustyö-
kalun suuntaus”, sivu 150).
Ota huomioon mittaustyökalusi tyyppikilvessä oleva tuotenu-
mero, yksittäisten mittaustyökalujen kauppanimitys saattaa
vaihdella.
Sivu: 147
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
148 | Suomi
Asennus
Paristojen asennus/vaihto (katso kuva A)
Mittaustyökalun voimanlähteenä suosittelemme käyt-
tämään alkali-mangaani-paristoja.
Avaa paristokotelon kansi 11 painamalla lukitusta 10
nuolen suuntaan ja poistamalla paristokotelon kansi.
Aseta pariston poistonauha ensin asetettavan pariston
alle. Aseta toimitukseen kuuluvat paristot paikoilleen
kuvassa näytetyssä järjestyksessä ja varmista samalla
oikea napaisuus.
Vaihda aina kaikki paristot samanaikaisesti. Käytä yk-
sinomaan saman valmistajan saman tehoisia paristoja.
f Poista paristot mittaustyökalusta, ellet käytä sitä
pitkään aikaan. Paristot saattavat hapettua tai pur-
kautua itsestään pitkäaikaisessa varastoinnissa.
Sivu: 148
Suomi | 149
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
Käyttö
Käyttöönotto
f Suojaa mittaustyökalu kosteudelta ja suoralta au-
ringonvalolta.
f Älä aseta mittaustyökalua alttiiksi äärimmäisille
lämpötiloille tai lämpötilan vaihteluille. Älä esim.
jätä sitä pitkäksi aikaa autoon. Anna suurten lämpö-
tilavaihtelujen jälkeen mittaustyökalun lämpötilan
tasaantua, ennen kuin käytät sitä.
f Vältä kovia iskuja tai mittaustyökalun pudottamis-
ta. Mittaustyökalun vauriot voivat vaikuttaa mittaus-
tarkkuuteen. Voimakkaan iskun tai putoamisen jäl-
keen tulee laserviiva tarkistuksen vuoksi verrata
tunnettuun pystysuoraan tai vaakasuoraan vertailu-
viivaan.
Käynnistys ja pysäytys
Käynnistä mittaustyökalu painamalla käynnistyskytkin-
tä 15. Mittaustyökalu lähettää heti käynnistyksen jäl-
keen lasersäteen ulostuloaukosta 9.
f Älä koskaan suuntaa lasersädettä ihmisiin tai eläi-
miin, älä myös itse katso lasersäteeseen edes kau-
kaa.
Pysäytä mittaustyökalu painamalla käynnistyskytkintä
15 uudelleen.
f Älä jätä kytkettyä mittaustyökalua ilman valvontaa
ja sammuta mittaustyökalu käytön jälkeen. Laser-
säde saattaa häikäistä muita henkilöitä.
Sivu: 149
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
150 | Suomi
Mittaustoiminnot
Ohje: Mainittu vaaitustarkkuus koskee lasersäteen
suuntausta vesivaakojen 6 ja 7 avulla.
Mittaustyökalun suuntaus (katso kuva B)
Tarkkaa suuntausta varten vesivaakojen avulla, on mit-
taustyökalun asennolla merkitystä.
Mainittu vaaitustarkkuus saavutetaan ainoastaan, jos
mittaustyökalu suunnataan oikein:
– Suunnattaessa vaakatasossa vesivaa’an 7 avulla, tu-
lee mittaustyökalun alumiinisen tukipinnan 8 osoit-
taa alaspäin.
– Suunnattaessa pystysuorassa vesivaa’an 6 avulla,
tulee lasersäteen ulostuloaukon 9 osoittaa ylöspäin.
Suuntaus laserlinjan avulla
Suuntaus vaaka-asennossa (katso kuvat C–D): Aseta
mittaustyökalun kolme tukipistettä 12 seinää vasten tai
kiinnitä se magneettien 14 avulla seinäpidikkeeseen 1
tahi muuhun magneettiseen pintaan. Mittaustyökalun
alumiinisen tukipinnan 8 tulee osoittaa alaspäin. Suun-
taa mittaustyökalu vaakasuoraksi vesivaa’an 7 avulla.
Vaakasuoraa laserlinjaa apuna käyttäen voit esimerkik-
si asentaa tauluja tai laattoja.
Sivu: 150
Suomi | 151
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
Pystysuora suuntaus (katso kuva D): Aseta mittaus-
työkalun kolme tukipistettä 12 seinää vasten tai kiinni-
tä se magneettien 14 avulla seinäpidikkeeseen 1 tahi
muuhun magneettiseen pintaan. Lasersäteen ulostulo-
aukon 9 tulee osoittaa ylöspäin. Suuntaa mittaustyöka-
lu pystysuoraksi vesivaa’an 6 avulla. Pystysuoraa laser-
linjaa apuna käyttäen voit esimerkiksi suoristaa ylä- tai
alakaappeja.
Suuntaus vertauspisteisiin (katso kuva E): Aseta mit-
taustyökalun kolme tukipistettä 12 seinää vasten tai
kiinnitä se magneettien 14 avulla seinäpidikkeeseen 1
tahi muuhun magneettiseen pintaan. Kierrä mittaustyö-
kalu mielivaltaiseen kulmaan, jotta lasersäde osuu ver-
tauspisteeseen. Näin voit esimerkiksi ripustaa tauluja
portaiden tai kaltevan katon suunnassa.
Vaakasuorien/pystysuorien tarkistus vesivaakojen
avulla (katso kuva F)
Voit käyttää mittaustyökalua vesivaa’an tavoin vaaka-
suorien tai pystysuorien tarkistukseen, esimerkiksi pe-
sukoneen tai jääkapin asentamiseksi suoraan. Aseta
mittaustyökalun alumiininen tukipinta 8 tarkistettavalle
pinnalle. Asetettaessa mittaustyökalu vaakatasoiselle
pinnalle, tulee alumiinisen tukipinnan 8 osoittaa alas-
päin, pystysuoralle pinnalle asetettaessa, tulee lasersä-
teen ulostuloaukon 9 osoittaa ylöspäin.
Sivu: 151
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
152 | Suomi
Työskentelyohjeita
f Pidä liimanauhat 4 loitolla pienistä lapsista. Lapset
voivat luulla liimanauhoja purukumiksi.
Seinäkiinnitys
Seinäpidikkeen kiinnitykseen erilaisiin pintoihin on ole-
massa neljä kiinnitystapaa:
– Kiinnitys liimanauhoilla (katso kuva G): Irrotettavi-
en liimanauhojen 4 avulla voidaan seinäpidike kiin-
nittää herkkiin alustoihin, niitä vahingoittamatta.
Alustan tulee olla suora, kova, kuiva puhdas, rasva-
ton ja lämpötilaltaan vähintään 15 °C. Irrota toinen
suojakalvo liimanauhasta (c) ja aseta liimanauha
seinäpidikkeen taakse ulkonevalla päällä (d). Irrota
toinen suojakalvo liimanauhasta (e) ja paina seinä-
pidike voimakkaasti vähintään 5 sekuntia alustaa
vasten (f). Irrota seinäpidike vetämällä ulkonevasta
päästä liimanauha pois hitaasti ja mahdollisimman
samansuuntaisesti alustan kanssa (g).
– Kiinnitys nastoilla (katso kuva H): Toimitukseen
kuuluvilla nastoilla 2 voit kiinnittää seinäpidikkeen
sisä- ja puuseiniin. Työnnä nastat kuvan osoittamalla
tavalla seinäpidikkeen aukkojen läpi.
– Kiinnitys ruuvilla: Aseta seinäpidike 1 sen takana
olevan aukon avulla ruuviin, joka on vähän ulkona
seinästä.
– Kiinnitys teipillä (katso kuva I): Voit myös kiinnittää
seinäpidikkeen, kuvan osoittamalla tavalla, tavalli-
sella teipillä (ei kuulu toimitukseen).
Sivu: 152
Suomi | 153
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
Ota kaikissa kiinnitystavoissa huomioon, että seinäpidi-
ke 1 on tukevasti kiinni alustassa. Seinäpidikkeen luisu-
minen saattaa johtaa mittausvirheisiin.
Aseta mittaustyökalun magneetit 14 seinäpidikkeen 1
metallilevyyn 3.
Vyöpidin
Vyöpitimen 5 avulla voit ripustaa mittaustyökalun esim.
vyöhön, jotta se aina on käyttövalmiina.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Tarkista aina mittaustyökalu ennen käyttöä. Jos
mittaustyökalussa näkyy vaurioita tai jos sen sisällä
on irtonaisia osia, ei sen varmaa toimintaa enää voi-
da taata.
Pidä aina mittaustyökalu puhtaana ja kuvana, jotta voit
työskennellä hyvin ja turvallisesti.
Pyyhi pois lika kostealla pehmeällä rievulla. Älä käytä
puhdistusaineita tai liuottimia.
Jos mittaustyökalussa, huolellisesta valmistuksesta ja
koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee
korjaus antaa Bosch huollon tehtäväksi. Älä itse avaa
mittaustyökalua.
Ilmoita ehdottomasti kaikissa kyselyissä ja varaosatila-
uksissa 10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy mitta-
ustyökalun tyyppikilvestä.
Sivu: 153
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
154 | Suomi
Huolto ja asiakasneuvonta
Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä vara-
osia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tie-
toja varaosista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielellään sinua tuottei-
den ja lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja säätöä koske-
vissa kysymyksissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: +358 (10) 480 8363
Faksi: +358 (09) 870 2318
www.bosch.fi
Sivu: 154
Suomi | 155
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
Hävitys
Toimita mittaustyökalut, lisätarvikkeet ja pakkausmate-
riaali ympäristöystävälliseen kierrättämiseen.
Vain EU-maita varten:
Älä heitä mittaustyökaluja talousjättei-
siin!
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elekt-
roniikkalaitteita koskevan direktiivin
2002/96/EY ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan, tulee käyttökelvot-
tomat mittaustyökalut kerätä erikseen ja
toimittaa ympäristöystävälliseen uusio-
käyttöön.
Akut/paristot:
Älä heitä akkua/paristoja talousjätteisiin, tuleen tai ve-
teen. Akut/paristot tulee mahdollisuuksien mukaan
purkka, kerätä, kierrättää tai hävittää ympäristöystäväl-
lisellä tavalla.
Vain EU-maita varten:
Vialliset tai loppuunkäytetyt akut tulee kierrättää direk-
tiivin 2006/66/EY mukaisesti.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PLL 5 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PLL 5

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PLL 5, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PLL 5 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PLL 5 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.