Bosch PLL 360 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PLL 360 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Mitta
  • Malli/nimi: PLL 360
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Turkki, Kreikka, Suomalainen, Tšekki, Puola, Venäjä, Romanialainen, Slovakki, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 55
56 | Suomi
1 609 929 T98 | (7.12.10) Bosch Power Tools
fi
Turvallisuusohjeita
Kaikki ohjeet täytyy lukea ja nou-
dattaa, jotta voisi työskennellä
vaarattomasti ja varmasti mittaus-
työkalun kanssa. Älä koskaan peitä
tai poista mittaustyökalussa olevia
varoituskilpiä. SÄILYTÄ NÄMÄ
OHJEET HYVIN.
f Varoitus – jos käytetään muita, kuin tässä
mainittuja käyttö- tai säätölaitteita tahi me-
netellään eri tavalla, saattaa tämä johtaa
vaarallisen säteilyn altistukseen.
f Mittaustyökalu toimitetaan varustettuna
saksankielisellä varoituskilvellä (grafiikka-
sivun mittaustyökalun kuvassa merkitty
numerolla 4).
f Liimaa ennen ensimmäistä käyttöä toimi-
tukseen kuuluvan, oman kielesi tarra sak-
sankielisen kilven päälle.
f Älä koskaan suuntaa lasersädettä ihmisiin
tai eläimiin, älä myös itse katso lasersätee-
seen. Tämä mittaustyökalu tuottaa laser-
luokan 2 lasersädettä IEC 60825-1 mukaan.
Täten voit tahattomasti sokaista ihmisiä.
f Älä käytä lasertarkkailulaseja suojalaseina.
Lasertarkkailulasien tarkoitus on erottaa la-
sersäde paremmin, ne eivät kuitenkaan suo-
jaa lasersäteeltä.
f Älä käytä lasertarkkailulaseja aurinkolasei-
na tai tieliikenteessä. Lasertarkkailulasit ei-
vät anna täydellistä UV-suojaa ja ne alentavat
värien erotuskykyä.
f Anna ainoastaan koulutettujen ammattihen-
kilöiden korjata mittaustyökalusi ja salli
korjauksiin käytettävän vain alkuperäisiä
varaosia. Täten varmistat, että mittaustyöka-
lu säilyy turvallisena.
f Älä anna lasten käyttää lasermittaustyöka-
lua ilman valvontaa. He voivat tahattomasti
sokaista ihmisiä.
f Älä työskentele mittaustyökalulla räjähdys-
alttiissa ympäristössä, jossa on palavaa
nestettä, kaasua tai pölyä. Mittaustyökalus-
sa voi muodostua kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
Toimintaselostus
Määräyksenmukainen käyttö
Mittaustyökalu on tarkoitettu vaakasuorien ja
pystysuorien viivojen mittaukseen ja tarkistuk-
seen.
Mittaustyökalu on tarkoitettu ainoastaan sisäti-
lakäyttöön.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiik-
kasivussa olevaan mittaustyökalun kuvaan.
1 Lasersäteen ulostuloaukko
2 Käynnistyskytkin
3 Jalustan kiinnitys 1/4"
4 Laser-varoituskilpi
5 Paristokotelon kansi
6 Paristokotelon kannen lukitus
7 Näppäin vaaitusautomatiikan poiskytkemi-
seksi
8 Käyttömuotopainike
9 Vaaitusvaroitus
10 Käyttömuotonäyttö
11 Näyttö ilman tasausautomatiikkaa
12 Yleispidin*
13 Pidikkeen kiertonuppi
14 Pidikkeen kiinnityslevy
15 Pidikkeen pohjalevy
16 Pidikkeen 1/4"-ruuvi
17 Jalusta*
18 Suojalaukku
19 Lasertarkkailulasit*
* Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei
kuulu vakiotoimitukseen.
OBJ_BUCH-979-004.book Page 56 Tuesday, December 7, 2010 8:42 AM
Sivu: 56
Suomi | 57
Bosch Power Tools 1 609 929 T98 | (7.12.10)
Tekniset tiedot Asennus
Paristojen asennus/vaihto
Mittaustyökalun voimanlähteenä suosittelemme
käyttämään alkali-mangaani-paristoja tai akku-
kennoja.
Avaa paristokotelon kansi 5 painamalla lukitusta
6 ja kääntämällä kansi auki. Aseta paristot tai la-
dattavat paristot paikoilleen. Varmista oikea na-
paisuus paristokotelon sisällä olevan kuvan mu-
kaisesti.
Vaihda aina kaikki paristot tai akkukennot sa-
manaikaisesti. Käytä yksinomaan saman valmis-
tajan saman tehoisia paristoja tai akkukennoja.
f Poista paristot tai akkukennot mittaustyö-
kalusta, ellet käytä sitä pitkään aikaan. Pa-
ristot ja akkukennot saattavat hapettua tai
purkautua itsestään pitkäaikaisessa varas-
toinnissa.
Käyttö
Käyttöönotto
f Suojaa mittaustyökalu kosteudelta ja suo-
ralta auringonvalolta.
f Älä aseta mittaustyökalua alttiiksi äärim-
mäisille lämpötiloille tai lämpötilan vaihte-
luille. Älä esim. jätä sitä pitkäksi aikaa au-
toon. Anna suurten lämpötilavaihtelujen
jälkeen mittaustyökalun lämpötilan tasaan-
tua, ennen kuin käytät sitä. Äärimmäiset läm-
pötilat tai lämpötilavaihtelut voivat vaikuttaa
mittaustyökalun tarkkuuteen.
f Vältä kovia iskuja tai mittaustyökalun pu-
dottamista. Mittaustyökalun vauriot voivat
vaikuttaa mittaustarkkuuteen. Voimakkaan
iskun tai putoamisen jälkeen tulee laserviiva
tarkistuksen vuoksi verrata tunnettuun pysty-
suoraan tai vaakasuoraan vertailuviivaan.
f Pysäytä mittaustyökalu kuljetuksen ajaksi.
Laitteen ollessa poiskytkettynä heiluriyksik-
kö, joka muutoin voisi vahingoittua voimak-
kaasta liikkeestä, on lukittuna.
Ristilinjalaser PLL 360
Tuotenumero 3 603 F63 000
Työalue (halkaisija)
jopa n.1)
20 m
Tasaustarkkuus ±0,4 mm/m
Tyypillinen itsetasaus-
alue ±4°
Tyypillinen tasausaika 4 s
Käyttölämpötila +5 °C ... +40 °C
Varastointilämpötila –20 °C ... +70 °C
Ilman suhteellinen koste-
us maks. 90 %
Laserluokka 2
Lasertyyppi 635 nm, <1 mW
C6 1
Jalustan kiinnityskierre 1/4"
Paristot
Akut
4 x 1,5 V LR6 (AA)
4 x 1,2 V HR6 (AA)
Käyttöaika n. 12 h
Paino vastaa
EPTA-Procedure 01/2003 0,5 kg
Mitat 125 x 85 x 70 mm
1) Kantama saattaa pienentyä epäsuotuisten ympäris-
töolosuhteiden (esim. suora auringonpaiste) vaikutuk-
sesta.
Ota huomioon mittaustyökalusi tyyppikilvessä oleva
tuotenumero, yksittäisten mittaustyökalujen kauppani-
mitys saattaa vaihdella.
OBJ_BUCH-979-004.book Page 57 Tuesday, December 7, 2010 8:42 AM
Sivu: 57
58 | Suomi
1 609 929 T98 | (7.12.10) Bosch Power Tools
Käynnistys ja pysäytys
Käynnistä mittaustyökalu työntämällä käynnis-
tyskytkin 2 asentoon ”On”. Mittaustyökalu lä-
hettää heti käynnistyksen jälkeen lasersäteitä
ulostuloaukoista 1.
f Älä koskaan suuntaa lasersädettä ihmisiin
tai eläimiin, älä myös itse katso lasersätee-
seen edes kaukaa.
Työnnä mittaustyökalun pysäytystä varten käyn-
nistyskytkin 2 asentoon ”Off”. Pysäytettäessä
heiluriyksikkö lukkiutuu.
f Älä jätä kytkettyä mittaustyökalua ilman
valvontaa ja sammuta mittaustyökalu käy-
tön jälkeen. Lasersäde saattaa häikäistä mui-
ta henkilöitä.
Käyttömuodot
Käynnistyksen jälkeen mittaustyökalu on vaaitus-
automatiikalla varustetussa ristilinjakäytössä.
Vaihda käyttömuotoa painamalla käyttömuoto-
painiketta ”Mode” 8, kunnes haluttu käyttömuo-
to osoitetaan kyseisen käyttömuotonäytön 10
syttymisellä.
Seuraavia käyttömuotoja voi valita.
Kaikki kolme käyttömuotoa voidaan valita sekä
vaaitusautomatiikalla että ilman sitä.
Tasausautomatiikka
Työskentely automaattisen tasauksen kanssa
(katso kuvat F–G)
Työskennellessä automaattisen vaaituksen
kanssa ei merkkivalo työlle ilman vaaitusautoma-
tiikkaa 11 saa palaa. Paina tarvittaessa uudel-
leen vaaitusautomatiikan näppäintä ”Lock” 7,
jotta merkkivalo 11 sammuisi.
Aseta mittaustyökalu vaakasuoralle tukevalle
alustalle, kiinnitä se pidikkeeseen 12 tai jalus-
taan 17.
Vaaitusautomatiikka korjaa automaattisesti epä-
tasaisuuksia itsevaaitusalueen ±4° puitteissa.
Vaaitus on päättynyt heti, kun laserlinjat eivät
enää liiku.
Jos automaattinen vaaitus ei ole mahdollinen,
esim. jos mittaustyökalun alusta poikkeaa yli 4°
vaakatasosta, vaaitusvaroitus 9 syttyy punaisena
ja laser sammuu automaattisesti. Aseta tässä ta-
pauksessa mittaustyökalu vaakatasoon ja odota
itsevaaitusta. Heti, kun mittaustyökalu taas on
itsevaaitusalueen ±4° sisällä, sammuu vaaitus-
varoitus 9 ja laser käynnistyy.
Itsevaaitusalueen ±4° ulkopuolella ei vaaitusau-
tomatiikan kanssa voida työskennellä, koska sil-
loin ei voida taata, että laserlinjat kulkevat suo-
rassa kulmassa toisiinsa nähden.
Jos käytön aikana tapahtuu tärähdyksiä tai asen-
nonmuutoksia, mittaustyökalu suorittaa auto-
maattisesti uuden tasauksen. Tarkista uuden ta-
sauksen jälkeen vaakasuoran tai pystysuoran
laserlinjan sijainti vertailupisteeseen nähden, vi-
kojen välttämiseksi.
Työskentely ilman automaattista tasausta
(katso kuva E)
Paina työtä ilman vaaitusautomatiikkaa varten
näppäintä ”Lock” 7. Vaaitusautomatiikan ollessa
poiskytkettynä merkkivalo 11 palaa punaisena.
Vaaitusautomatiikan ollessa poiskytkettynä, voit
pitää mittaustyökalun vapaasti kädessä tai aset-
taa se kaltevalle alustalle. Ristlinjakäytössä eivät
kaksi laserlinjaa välttämättä kulje suorassa kul-
massa toisiinsa nähden.
Näyttö Käyttömuoto
Ristilinjakäyttö (katso kuvat A,
B ja E): Mittaustyökalu muodostaa
vaakasuoran lasertason (360° kier-
tyvä laserlinja) ja pystysuoran laser-
linjan.
Vaakasuora käyttö (katso kuva C):
Mittaustyökalu muodostaa vaaka-
suoran lasertason.
Pystysuora käyttö (katso kuva D):
Mittaustyökalu muodostaa pysty-
suoran laserlinjan.
OBJ_BUCH-979-004.book Page 58 Tuesday, December 7, 2010 8:42 AM
Sivu: 58
Suomi | 59
Bosch Power Tools 1 609 929 T98 | (7.12.10)
Työskentelyohjeita
f Käytä aina vain laserlinjan keskipistettä
merkintää varten. Laserlinjan leveys muut-
tuu etäisyyden muuttuessa.
Työskentely jalustan kanssa
Jalusta 17 tarjoaa tukevan mittausalustan, jonka
korkeus on säädettävissä. Aseta mittaustyöka-
lun jalustakiinnitys 3 jalustan 17 1/4"-kiertee-
seen tai yleismalliseen valokuvausjalustaan ja
ruuvaa se kiinni jalustan lukitusruuvilla.
Suuntaa jalusta karkeasti, ennen kuin käynnistät
mittaustyökalun.
Kiinnitys yleispidikkeen avulla (lisätarvike)
(katso kuvat H–K)
Yleispitimen 12 avulla voit kiinnittää mittaustyö-
kalun pystysuoriin pintoihin. Yleispidin soveltuu
myös pöytäjalustaksi ja helpottaa mittaustyöka-
lun korkeussuuntausta.
Käännä pitimen 12 kiinnityslevy 14 kuvan osoit-
tamalla tavalla ylöspäin (a) niin, että se lukkiu-
tuu tähän asentoon. Kierrä kiertonupilla 13 kiin-
nityslevy halutulle korkeudelle alaspäin (b).
Käytä seinäpidikkeenä kiinnittämällä yleispidin
12 auki käännetyllä kiinnityslevyllä mahdollisim-
man kohtisuorassa seinään. Kiinnitä se hyvin lui-
sumista vastaan, esim. kahdella kiinnitysruuvilla
(yleisesti saatavia).
Käytä pidintä pöytäjalustana kääntämällä pohja-
levy 15 ulos niin, että se on samansuuntainen
kiinnityslevyn kanssa (c).
Kierrä seinäpidikkeen 1/4"-ruuvi 16 mittaustyö-
kalun jalustan kiinnityskierteeseen 3.
Suuntaa yleispidike 12 karkeasti, ennen kuin
käynnistät mittaustyökalun.
Taita pidin 12 kasaan painamalla pohjalevy 15
takaosaa vasten. Kierrä kiinnityslevy 14 kierto-
nupilla 13 ylimpään asentoon. Paina sitten kiin-
nityslevy alaspäin takaosaa vasten.
Lasertarkkailulasit (lisätarvike)
Lasertarkkailulasit suodattaa pois ympäristön
valon. Tällön silmä näkee laserin punaisen valon
kirkkaampana.
f Älä käytä lasertarkkailulaseja suojalaseina.
Lasertarkkailulasien tarkoitus on erottaa la-
sersäde paremmin, ne eivät kuitenkaan suo-
jaa lasersäteeltä.
f Älä käytä lasertarkkailulaseja aurinkolasei-
na tai tieliikenteessä. Lasertarkkailulasit ei-
vät anna täydellistä UV-suojaa ja ne alentavat
värien erotuskykyä.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
Säilytä ja kuljeta mittauslaite vain toimitukseen
kuuluvassa suojataskussa.
Pidä aina mittaustyökalu puhtaana.
Älä koskaan upota mittaustyökalua veteen tai
muihin nesteisiin.
Pyyhi pois lika kostealla pehmeällä rievulla. Älä
käytä puhdistusaineita tai liuottimia.
Puhdista eritysesti pinnat laserin ulostuloaukos-
sa säännöllisesti ja varo nukkaa.
Jos mittaustyökalussa, huolellisesta valmis-
tuksesta ja koestusmenettelystä huolimatta
esiintyy vikaa, tulee korjaus antaa Bosch huollon
tehtäväksi. Älä itse avaa mittaustyökalua.
Ilmoita ehdottomasti kaikissa kyselyissä ja vara-
osatilauksissa 10-numeroinen tuotenumero, jo-
ka löytyy mittaustyökalun tyyppikilvestä.
Lähetä korjaustapauksessa mittaustyökalu suo-
jalaukussa 18 korjattavaksi.
OBJ_BUCH-979-004.book Page 59 Tuesday, December 7, 2010 8:42 AM
Sivu: 59
60 | Suomi
1 609 929 T98 | (7.12.10) Bosch Power Tools
Huolto ja asiakasneuvonta
Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa se-
kä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspii-
rustuksia ja tietoja varaosista löydät myös osoit-
teesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielellään sinua
tuotteiden ja lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja
säätöä koskevissa kysymyksissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: +358 (10) 480 8363
Faksi: +358 (09) 870 2318
www.bosch.fi
Hävitys
Toimita mittaustyökalut, lisätarvikkeet ja pak-
kausmateriaali ympäristöystävälliseen kierrättä-
miseen.
Älä heitä mittaustyökaluja tai akkuja/paristoja
talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen direktiivin
2002/96/EY mukaan käyttökelvot-
tomat mittaustyökalut ja euroop-
palaisen direktiivin 2006/66/EY
mukaan vialliset tai loppuun käy-
tetyt akut/paristot täytyy kerätä
erikseen ja toimittaa ympäristöys-
tävälliseen kierrätykseen.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
OBJ_BUCH-979-004.book Page 60 Tuesday, December 7, 2010 8:42 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PLL 360 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PLL 360

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PLL 360, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PLL 360 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PLL 360 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.