Bosch PLL 1 P käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PLL 1 P allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Laserosoitin
  • Malli/nimi: PLL 1 P
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Kreikka, Arabialainen, Norja, Suomalainen, Tšekki, Turkki

Sisällysluettelo

Sivu: 91
92 | Suomi
1 609 92A 0JH | (29.4.14) Bosch Power Tools
Suomi
Turvallisuusohjeita
Mittaustyökalun vaarattoman ja turvallisen käytön takaamiseksi
kaikki annetut ohjeet tulee lukea ja huomioida. Älä missään tapa-
uksessa peitä tai poista mittaustyökalussa olevia varoituskilpiä.
PIDÄ NÄMÄ OHJEET HYVÄSSÄ TALLESSA JA ANNA NE MITTAUS-
TYÖKALUN MUKANA EDELLEEN SEURAAVALLA KÄYTTÄJÄLLE.
 Varoitus–joskäytetäänmuita,kuintässämainittujakäyttö-taisäätölaitteita
tahi menetellään eri tavalla, saattaa tämä johtaa vaarallisen säteilyn altistuk-
seen.
 Mittaustyökalu toimitetaan varustettuna varoituskilvellä (mittaustyökalun
grafiikkasivulla olevassa kuvassa merkitty numerolla 7).
 Jos varoituskilven teksti ei ole sinun kielelläsi, liimaa ennen ensimmäistä
käyttöä toimitukseen kuuluva, oman kielesi tarra alkuperäisen kilven päälle.
Älä suuntaa lasersädettä ihmisiin tai eläimiin äläkä myöskään
itse katso suoraan kohti tulevaan tai heijastuneeseen lasersä-
teeseen. Lasersäde voi aiheuttaa häikäistymistä, onnettomuuksia
tai vaurioittaa silmiä.
 Jos lasersäde osuu silmään, sulje silmät tarkoituksella ja käännä pää välittö-
mästi pois säteen linjalta.
 Älä käytä lasertarkkailulaseja suojalaseina. Lasertarkkailulasien tarkoitus on
erottaa lasersäde paremmin, ne eivät kuitenkaan suojaa lasersäteeltä.
 Älä tee mitään muutoksia laserlaitteistoon.
 Älä käytä lasertarkkailulaseja aurinkolaseina tai tieliikenteessä. Lasertarkkai-
lulasit eivät anna täydellistä UV-suojaa, ja ne alentavat värien erotuskykyä.
 Annaainoastaankoulutettujenammattihenkilöidenkorjatamittaustyökalusi
ja salli korjauksiin käytettävän vain alkuperäisiä varaosia. Täten varmistat,
että mittaustyökalu säilyy turvallisena.
OBJ_BUCH-1735-004.book Page 92 Tuesday, April 29, 2014 1:21 PM
Sivu: 92
Suomi | 93
Bosch Power Tools 1 609 92A 0JH | (29.4.14)
 Äläannalastenkäyttäälasermittaustyökaluailmanvalvontaa. Hevoivattahat-
tomasti sokaista ihmisiä.
 Älä työskentele mittaustyökalulla räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on
palavaa nestettä, kaasua tai pölyä. Mittaustyökalussa voi muodostua kipinöitä,
jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
Älä käytä mittaustyökalua sydämentahdistimien lähellä. Mag-
neetit 8 muodostavat kentän, joka saattaa häiritä sydämentahdisti-
mia.
 Pidä mittaustyökalu loitolla magnettisista taltioista ja magneettisesti herkis-
tä laitteista. Magneetin 8 vaikutus saattaa johtaa palautumattomaan tietohävik-
kiin.
Tuotekuvaus
Määräyksenmukainen käyttö
Mittaustyökalu on tarkoitettu vaakasuorien ja pystysuorien linjojen mittaukseen ja
osoitukseen. Se soveltuu lisäksi vaakasuorien korkeusjuoksujen tai pintojen tarkis-
tukseen sekä korkeuksien siirtoon.
Mittaustyökalu on tarkoitettu ainoastaan sisätilakäyttöön.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa olevaan mittaustyökalun
kuvaan.
1 Käynnistyskytkin, jossa käyttömuodon valinta
2 Alumiininen tukipinta
3 Pystysuoran tasauksen libelli
4 Vaakasuoran tasauksen libelli
5 Laserin ulostuloaukko vakiolinjakäytössä
6 Tukipiste
7 Laservaroituskilpi
8 Magneetit
9 Paristokotelon kansi
10 Laserin ulostuloaukko pistekäytössä
OBJ_BUCH-1735-004.book Page 93 Tuesday, April 29, 2014 1:21 PM
Sivu: 93
94 | Suomi
1 609 92A 0JH | (29.4.14) Bosch Power Tools
11 Lasertarkkailulasit*
12 Jalusta*
13 Seinäpidike
14 Metallilevy vakiolinjakäyttöä varten
15 Metallilevy pistekäyttöä varten
16 Seinäpidikkeen säätöruuvi
17 Seinäpidikkeen 1/4" jalustakiinnike
18 Sarjanumero
* Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoimitukseen.
Tekniset tiedot
Piste- ja linjalaser PLL 1 P
Tuotenumero 3 603 F63 300
Työalue jopa n.
– Vakiolinjakäyttö*
– Pistekäyttö
5 m
20 m
Tasaustarkkuus** ±0,5 mm/m
Käyttölämpötila +5 °C...+40 °C
Varastointilämpötila –20 °C...+70 °C
Ilman suhteellinen kosteus maks. 90 %
Laserluokka 2
Lasertyyppi 635–650 nm, <1 mW
Paristot 2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Käyttöaika n. 15 h
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 0,1 kg
Mitat (pituus x leveys x korkeus) 154 x 24 x 30 mm
* Seinäpidikettä 13 käytettäessä; epäsuotuisissa olosuhteissa, kuten esim. voimakkaassa auringon-
valossa, kantomatka on pienempi
** mittaustyökalun asennon ollessa oikea (katso ”Mittaustyökalun suuntaus (katso kuva B)”,
sivu 96).
Tyyppikilvessä oleva sarjanumero 18 mahdollistaa mittaustyökalun yksiselitteisen tunnistuksen.
OBJ_BUCH-1735-004.book Page 94 Tuesday, April 29, 2014 1:21 PM
Sivu: 94
Suomi | 95
Bosch Power Tools 1 609 92A 0JH | (29.4.14)
Asennus
Paristojen asennus/vaihto (katso kuva A)
Mittaustyökalunvoimanlähteenäsuosittelemmekäyttämäänalkali-mangaaniparistoja.
Avaa paristokotelon kansi 9 työntämällä se nuolen suuntaan irti paristokotelosta.
Asenna toimitukseen kuuluvat paristot. Varmista oikea napaisuus paristokotelon si-
sällä olevan kuvan mukaisesti.
Vaihda aina kaikki paristot samanaikaisesti. Käytä yksinomaan saman valmistajan sa-
man tehoisia paristoja.
 Poista paristot mittaustyökalusta, ellet käytä sitä pitkään aikaan. Paristot
saattavat hapettua tai purkautua itsestään pitkäaikaisessa varastoinnissa.
Käyttö
Käyttöönotto
 Suojaa mittaustyökalu kosteudelta ja suoralta auringonvalolta.
 Älä aseta mittaustyökalua alttiiksi äärimmäisille lämpötiloille tai lämpötilan
vaihteluille. Älä esim. jätä sitä pitkäksi aikaa autoon. Anna suurten lämpötilavaih-
telujen jälkeen mittaustyökalun lämpötilan tasaantua, ennen kuin käytät sitä.
Äärimmäiset lämpötilat tai lämpötilavaihtelut voivat vaikuttaa mittaustyökalun
tarkkuuteen.
 Vältä kovia iskuja tai mittaustyökalun pudottamista. Mittaustyökalun vauriot
voivat vaikuttaa mittaustarkkuuteen. Voimakkaan iskun tai putoamisen jälkeen tu-
lee laserlinjoja verrata tunnettuun pystysuoraan tai vaakasuoraan vertailuviivaan.
Käynnistys ja pysäytys
Työnnä mittaustyökalun käynnistystä varten vakiolinjakäytössä käynnistyskytkin 1
asentoon ”—”, pistekäyttöä varten asentoon ””. Mittaustyökalu lähettää heti käyn-
nistyksen jälkeen käyttömuodosta riippuen lasersäteen joko ulostuloaukosta 5
(vakiolinja) tai 10 (pistekäyttö).
 Älä koskaan suuntaa lasersädettä ihmisiin tai eläimiin, älä myöskään itse
katso lasersäteeseen edes kaukaa.
Sammuta mittaustyökalu työntämällä käynnistyskytkin 1 keskiasentoon.
 Äläjätäkytkettyämittaustyökaluailmanvalvontaajasammutamittaustyöka-
lu käytön jälkeen. Lasersäde saattaa häikäistä muita henkilöitä.
Katkaise energiansäästön takia virta mittaustyökalusta, kun et käytä sitä.
OBJ_BUCH-1735-004.book Page 95 Tuesday, April 29, 2014 1:21 PM
Sivu: 95
96 | Suomi
1 609 92A 0JH | (29.4.14) Bosch Power Tools
Mittaustoiminnot
Huomio:Mainittutasaustarkkuuskoskeelasersäteensuuntaustalibellien3ja4avulla.
Mittaustyökalun suuntaus (katso kuva B)
Tarkkaa suuntausta varten libellien avulla, on mittaustyökalun asennolla merkitystä.
Ilmoitettu tasaustarkkuus saavutetaan ainoastaan, jos mittaustyökalu on asetettu
oikein:
– Vaakasuorassa kohdistuksessa libellin4 avulla tulee laserinulostuloaukon5 vakio-
linjakäytössä olla vaakasuorassa ja mittaustyökalun alumiinisen tukipinnan 2
osoittaa alaspäin.
– Pystysuorassa kohdistuksessa libellin 3 avulla tulee laserin ulostuloaukon 5 vakio-
linjakäytössä osoittaa ylöspäin ja mittaustyökalun alumiinisen tukipinnan 2 osoit-
taa sivulle.
Kohdistus laserlinjan kanssa (vakiolinja)
Kiinnitä mittaustyökalu seinäpidikkeeseen 13 (katso ”Kiinnitys/suuntaus seinäpidik-
keen kanssa”, sivu 97), aseta se kolmen tukipisteen 6 avulla seinään tai kiinnitä se
magneettien 8 avulla toiseen magneettiseen pintaan.
Suuntaus vaaka-asennossa (katso kuvat C–D): Laserin ulostuloaukon 5 vakiolinja-
käytössä tulee olla vaakasuorassa ja mittaustyökalun alumiinisen tukipinnan 2 tulee
osoittaaalaspäin.Suuntaamittaustyökaluvaakasuoraanlibellin4 avulla.Voitsuunna-
ta esimerkiksi taulunkehyksiä tai hyllyjä pitkin vaakasuoraa laserlinjaa.
Huomio: Vaakasuora suuntaus laserlinjan avulla on mahdollista vain siinä pinnassa,
jossa mittaustyökalu on. Myös silloin, kun mittaustyökalu suunnataan libellin avulla,
laserlinja ei välttämättä kulje vaakasuorana väliseinässä eikä se siten sovellu tasauk-
seen.
Pystysuora suuntaus (katso kuva D): Laserin ulostuloaukon 5 vakiolinjakäytössä tu-
lee osoittaa ylöspäin ja mittaustyökalun alumiinisen tukipinnan 2 tulee osoittaa sivul-
le. Suuntaa mittaustyökalu pystysuoraan libellin 3 avulla. Voit suunnata esimerkiksi
ylä- tai alakaappeja pitkin pystysuoraa laserlinjaa.
Suuntaus vertauspisteisiin (katso kuva E): Käännä mittaustyökalu mielivaltaiseen
kulmaan,laserlinjansuuntaamiseksivertauspisteisiin.Tätenvoitesimerkiksiripustaa
kuvakehyksiä samansuuntaisiksi portaiden tai vinokaton kanssa.
Korkeuksien siirto/tarkistus laserpisteen avulla (pistekäyttö) (katso kuva F)
Aseta mittaustyökalu seinätelineeseen ja suuntaa se vaakasuoraksi (katso ”Kiinnitys/
suuntaus seinäpidikkeen kanssa”, sivu 97).
Laserpisteellävoitkohdistaaesimerkiksieriseinienpistorasiattaivaatekomeronkou-
kut samalle korkeudelle. Käännä sitä varten seinäpidikkeen 13 yläosaa mittaustyöka-
lun kanssa, ei mittaustyökalua seinäpidikkeen päällä. Huolehdi siitä, ettet koske
OBJ_BUCH-1735-004.book Page 96 Tuesday, April 29, 2014 1:21 PM
Sivu: 96
Suomi | 97
Bosch Power Tools 1 609 92A 0JH | (29.4.14)
kääntämisen yhteydessä mittaustyökalua, koska se voi muuten siirtyä. Tarkasta sei-
näpidikkeen 13 yläosan käännön jälkeen,onko vaakasuoran suuntauksen libelli4vie-
lä keskellä. Jos näin ei ole asian laita, korjaa seinäpidikkeen 13 suuntausta säätöruu-
villa 16, kunnes libelli 4 on jälleen keskellä.
Työskentely jalustan kanssa (suositellaan): Suuntaa lasersäde halutulle korkeudelle.
Siirrä tai tarkista korkeus kohteessa.
Työskentelyilmanjalustaa:Mittaalasersäteenjavertailupisteenkorkeusero.Siirrätai
tarkista mitattu korkeusero kohteessa.
Vaakasuorien/pystysuorien tarkistus libellien avulla (katso kuva G)
Voit käyttää mittaustyökalua vesivaa'an tavoin vaakasuorien ja pystysuorien tasojen
tarkistukseen, esimerkiksi pesukoneen tai jääkaapin asentamiseksi suoraan. Aseta
mittaustyökalun alumiininen tukipinta 2 tarkistettavalle pinnalle. Asetettaessa vaaka-
suoriin pintoihin tulee alumiinisen tukipinnan 2 osoittaa alaspäin, asetettaessa pysty-
suoriin pintoihin tulee laserin ulostuloaukon 5 vakiolinjakäytössä osoittaa ylöspäin.
Työskentelyohjeita
 Käytä aina vain laserpisteen tai laserlinjan keskipistettä merkintää varten.
Laserpisteen koko tai laserlinjan leveys muuttuu etäisyyden muuttuessa.
Kiinnitys/suuntaus seinäpidikkeen kanssa
Seinäpidikkeen 13 avulla voit kiinnittää mittaustyökalun seuraavalla tavalla:
– Vakiolinja:Asetaseinäpidikkeentakasivunaukkoruuviin,jokasojottaavähänulos
seinästä. Kiinnitä mittaustyökalu magneettien 8 avulla seinäpidikkeen metallile-
vyyn 14 vakiolinjakäyttöä. Kierrä seinäpidikkeen yläosaa mittaustyökalun suun-
taamiseksi haluttuun suuntaan.
– Pistekäyttö:Asetaseinäpidikkeenjalustakiinnitys17jalustan1/4"-kierteeseenja
ruuvaa se kiinni jalustan lukitusruuvilla. Suuntaa jalusta karkeasti. Työskentelyssä
ilman jalustaa, tulee seinäpidike asettaa mahdollisimman vaakasuoralle pinnalle.
Aseta mittaustyökalu alumiininen tukipinta 2 alaspäin seinäpidikkeeseen. Kiinnitä
se vasemman magneetin 8 (katsottuna mittaustyökalun etusivulta päin) avulla sei-
näpidikkeen metallilevyyn 15 vakiolinjakäyttöä varten.
Suuntaa seinäpidikkeen yläosa seinäpidikkeen säätöruuvin 16 ja mittaustyökalun
libellin4avullavaakasuoraksi.Kierräseinäpidikkeenyläosa90°jatoistasuuntaus.
Lasertarkkailulasit (lisätarvike)
Lasertarkkailulasit suodattavat pois ympäristön valon. Tällöin silmä näkee laserin pu-
naisen valon kirkkaampana.
 Älä käytä lasertarkkailulaseja suojalaseina. Lasertarkkailulasien tarkoitus on
erottaa lasersäde paremmin, ne eivät kuitenkaan suojaa lasersäteeltä.
OBJ_BUCH-1735-004.book Page 97 Tuesday, April 29, 2014 1:21 PM
Sivu: 97
98 | Suomi
1 609 92A 0JH | (29.4.14) Bosch Power Tools
 Älä käytä lasertarkkailulaseja aurinkolaseina tai tieliikenteessä. Lasertarkkai-
lulasit eivät anna täydellistä UV-suojaa, ja ne alentavat värien erotuskykyä.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
 Tarkista aina mittaustyökalu ennen käyttöä. Jos mittaustyökalussa näkyy vau-
rioita tai jos sen sisällä on irtonaisia osia, ei sen varmaa toimintaa enää voida taata.
Pidä aina mittaustyökalu puhtaana ja kuvana, jotta voit työskennellä hyvin ja turvalli-
sesti.
Pyyhi pois lika kostealla pehmeällä rievulla. Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia.
Jos mittaustyökalussa huolellisesta valmistuksesta ja koestusmenettelystä huolimat-
ta esiintyy vikaa, tulee korjaus antaa Bosch-huollon tehtäväksi. Älä itse avaa mittaus-
työkalua.
Ilmoita ehdottomasti kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroinen tuote-
numero, joka löytyy mittaustyökalun tyyppikilvestä.
Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Asiakaspalveluvastaatuotteesikorjaustajahuoltoasekävaraosiakoskeviinkysymyk-
siin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja varaosista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Boschin asiakaspalvelu auttaa mielellään sinua tuotteitamme ja niiden lisätarvikkeita
koskevissa kysymyksissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch.fi
Hävitys
Toimita mittaustyökalut, lisätarvikkeet ja pakkausmateriaali ympäristöystävälliseen
kierrätykseen.
Älä heitä mittaustyökaluja tai akkuja/paristoja talousjätteisiin!
OBJ_BUCH-1735-004.book Page 98 Tuesday, April 29, 2014 1:21 PM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PLL 1 P ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PLL 1 P

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PLL 1 P, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PLL 1 P käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PLL 1 P suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.