Bosch PKS 66 AF käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PKS 66 AF allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: PKS 66 AF
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Italialainen, Ruotsalainen, Ranska, Espanja, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 77
78 | Suomi
1 619 929 J64 | (22.2.12) Bosch Power Tools
Suomi
Turvallisuusohjeita
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudattami-
sen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
f Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
f Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
päristössä,jossaonpalavaanestettä,kaasuataipölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
f Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
f Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkö-
työkalujenkanssa.Alkuperäisessäkunnossaolevatpisto-
tulpat ja sopivat pistorasiatvähentävät sähköiskun vaaraa.
f Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
f Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelletai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
f Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyö-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseenpistorasiastavetämällä.Pidäjohtoloitolla
kuumuudesta,öljystä,terävistäreunoistajaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sähköiskun vaaraa.
f Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön so-
veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
f Jossähkötyökalunkäyttökosteassaympäristössäeiole
vältettävissä,tuleekäyttäävikavirtasuojakytkintä.Vika-
virtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
f Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja nouda-
ta tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käy-
tä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
f Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilö-
kohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulon-
suojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavas-
ta, vähentää loukkaantumisriskiä.
f Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkö-
työkalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähkö-
verkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat
sitä.Joskannatsähkötyökaluasormikäynnistyskytkimellä
tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan käyn-
nistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
f Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.
f Vältäepänormaaliakehonasentoa.Huolehdiainatuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit pa-
remmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteis-
sa.
f Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
f Jospölynimu-jakeräilylaitteitavoidaanasentaa,tulee
sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että niitä käyte-
täänoikeallatavalla.Pölynimulaitteistonkäyttövähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely
f Äläylikuormitalaitetta.Käytäkyseiseentyöhöntarkoi-
tettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen
työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
f Älä käytä sähkötyökalua, jota eivoida käynnistää ja py-
säyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
f Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
f Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
f Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osattoimivatmoitteettomasti,eivätkäolepuristukses-
sa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkö-
työkalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet
osatennenkäyttöä.Monentapaturmansyytlöytyväthuo-
nosti huolletuista laitteista.
VAROITUS
OBJ_BUCH-841-006.book Page 78 Wednesday, February 22, 2012 3:44 PM
Sivu: 78
Suomi | 79
Bosch Power Tools 1 619 929 J64 | (22.2.12)
f Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terä-
viä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
f Käytäsähkötyökaluja,tarvikkeita,vaihtotyökalujajne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
f Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Pyörösahojen turvallisuusohjeet
Sahausmenetelmä
f VAARA: Pidä kädet loitolla sahausalueelta ja sahante-
rästä. Pidä toinen käsi lisäkahvassa tai moottorikote-
lossa. Kun molemmat kädet pitelevät pyörösahaa, sahan-
terä ei pysty vahingoittamaan niitä.
f Äläpanekäsiä työkappaleenalle. Suojus ei pystysuojaa-
maan käsiä sahanterältä, jos ne ovat työkappaleen alapuo-
lella.
f Asetasahaussyvyystyökappaleenpaksuudenmukaan.
Työkappaleenallatulisiteräänäkyäkorkeintaan täysiham-
maskorkeus.
f Äläkoskaanpidäsahattavaatyökappalettakädessätai
jalkojen päällä. Tue työkappaletta tukevaa alustaa vas-
ten.Ontärkeääkiinnittäätyökappalehyvin,jottakosketus
kehoon, sahanterän jääminen puristukseen ja hallinnan
menettäminen estyisi.
f Tartu sähkötyökaluun ainoastaan eristetyistä pinnois-
ta, tehdessäsi työtä, jossa saattaisit osua piilossa ole-
vaan sähköjohtoon tai sahan omaan sähköjohtoon.
Kosketus jännitteiseen johtoon saattaa myös sähkötyöka-
lun metalliosat jännitteisiksi ja johtaa sähköiskuun.
f Käytä pitkittäissahauksissa aina ohjainta tai suoraa
reunaohjausta. Tämä parantaa sahaustarkkuutta ja pie-
nentää riskiä, että sahanterä jää puristukseen.
f Käytä aina oikean kokoisia ja oikealla kiinnitysreiällä
varustettuja sahanteriä (esim. tähdenmuotoinen tai
pyöreä). Sahanterät, jotka eivät sovi sahan asennusosiin
pyörivät epäkeskeisesti ja johtavat sahan hallinnan menet-
tämiseen.
f Älä koskaan käytä vaurioituneita tai vääränlaisia sa-
hanteränaluslaattojatai-pultteja.Sahanteränaluslaatat
ja -pultit on erityisesti suunniteltu sahaasi varten, antaen
parasta mahdollista tehokkuutta ja toimintavarmuutta.
f Takaisku – Syy ja vastaavat turvallisuusohjeet
–Takaisku on äkillinen reaktio, joka johtuu kiinni tarttu-
neesta, puristukseen jääneestä tai väärin suunnatusta sa-
hanterästä, joka saa hallitsemattoman sahan ponnahtele-
maan ylös työkappaleesta käyttäjää kohti;
– jos sahanterä tarttuu tai jää puristukseen sulkeutuvaan
sahausuraan, sitä jarrutetaan voimakkaasti ja moottorin
voima saattaa sahan ponnahtamaan taaksepäin käyttäjää
kohti;
– jos sahanteräkääntyy tai suunnataan väärin sahausuras-
sa, saattavat sahanterän takareunan hampaat tarttua työ-
kappaleen yläpintaan, jolloin sahanterä ponnahtaa ylös
urasta ja hypähtää käyttäjää kohti.
Takaisku johtuu sahan väärästä tai virheellisestä käytöstä.
Se voidaan estää sopivin varotoimin, joita selostetaan seu-
raavassa.
f Pidä sahaa tukevasti kaksin käsin ja saata käsivarret
asentoon, jossa voit ottaa vastaan takaiskun voiman.
Pidä kehosi jommallakummalla puolella sahanterää,
mutta ei linjalla sahanterän kanssa. Takaiskussa pyörö-
sahasinkoutuutaaksepäin,käyttäjävoikuitenkinhallitata-
kaiskuvoimia, noudattamalla määrättyjä varotoimia.
f Jos sahanterä joutuu puristukseen tai keskeytät työn,
tulee sinun pysäyttää saha ja pitää se rauhallisesti pai-
koillaan työkappaleessa, kunnes sahanterä on pysäh-
tynyt.Älä koskaankoeta vetääsahanterääylöstyökap-
paleesta tai taaksepäin niin kauan kuin sahanterä
pyörii,sesaattaa johtaa takaiskuun. Määrittele ja poista
sahanterän puristukseen joutumisen syy.
f Kun tahdot käynnistää uudelleen sahan, joka on työ-
kappaleessa, keskitä sahanterä sahausurassa jatarkis-
ta,ettähampaateivätoletarttuneettyökappaleeseen.
Jossahanteräonpuristuksessa,sesaattaakiivetäylöstyö-
kappaleesta tai aiheuttaa takaiskun, kun saha käynniste-
tään.
f Tue isot levyt, sahanterän puristuksen aiheuttaman ta-
kaiskuvaaran minimoimiseksi. Suurilla levyillä on taipu-
mus taipua oman painonsa takia. Levyt tulee tukea molem-
milta puolilta, sekä sahanterän vierestä, että reunoista.
f Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita sahanteriä. Sahante-
rät, joissa on tylsät tai väärin suunnatut hampaat tekevät
liian ahtaan sahausuran, mikä johtaa liialliseen kitkaan, sa-
hanterän puristukseen ja takaiskuun.
f Kiristä sahaussyvyyden ja leikkauskulman säätöruuvit
kiinni. Jos muutat säätöjä sahauksen aikana, saattaa se
johtaa sahanterän puristukseen ja takaiskuun.
f Oleerityisenvarovainensahauksissaseiniintaimuihin
alueisiin, joiden taustaa tai rakennetta et pysty näke-
mään. Sahanterä saattaa upotessaan osua piilossa oleviin
kohteisiin, jotka aiheuttavat takaiskun.
Sahanterän alasuojuksen toiminta
f Tarkista ennen jokaista käyttöä, että alempi suojus sul-
keutuu moitteettomasti. Älä käytä sahaa, jos alempi
suojus ei liiku vapaasti ja sulkeudu välittömästi. Älä
koskaan purista tai sido alempaa suojusta auki-asen-
toon. Jos saha tahattomasti putoaa lattiaan, saattaa alem-
pi suojus taipua. Nosta suojusta nostovivulla ja varmista,
että suojus liikkuu vapaasti, eikä kosketa sahanterää tai
muita osia missään sahauskulmassa.
f Tarkista alemman suojuksen jousen toiminta. Anna
huoltaa saha ennen käyttöä, jos alempi suojus tai jousi
ei toimi moitteettomasti. Alempi suojus saattaa toimia
jäykkäliikkeisesti johtuen vioittuneista osista, tahmeista
kerrostumista tai lastukasaantumista.
OBJ_BUCH-841-006.book Page 79 Wednesday, February 22, 2012 3:44 PM
Sivu: 79
80 | Suomi
1 619 929 J64 | (22.2.12) Bosch Power Tools
f Avaa alempi suojus käsin vain erikoisissa sahauksissa,
kuten ”uppo- ja kulmasahauksissa”. Avaa alempi suo-
jus nostovivulla, ja päästä se vapaaksi heti, kun sahan-
terä on uponnut työkappaleeseen. Kaikissa muissa sa-
haustöissä alemman suojuksen tulee toimia
automaattisesti.
f Älä aseta sahaa työpenkille tai lattialle, ellei alempi
suojus peitä sahanterää. Suojaamaton jälkikäyvä sahan-
terä kuljettaa sahaa taaksepäin ja sahaa kaiken, mikä osuu
sen tielle. Ota huomioon, että kestää vähän aikaa ennen
kuin sahanterä pysähtyy, virran katkaisun jälkeen.
Lisävaro-ohjeita
f Älä tartu käsin lastunpoistoaukkoon. Pyörivät osat voi-
vat aiheuttaa loukkaantumista.
f Älä koskaan työskentele sahan kanssa pään yläpuolel-
la. Sinä et silloin riittävästi pysty hallitsemaan sähkötyöka-
lua.
f Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien syöttö-
johtojen paikallistamiseksi tai käänny paikallisen jake-
luyhtiön puoleen. Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa
tulipaloon ja sähköiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen
saattaa johtaa räjähdykseen. Vesijohtoon tunkeutuminen
aiheuttaa aineellista vahinkoa tai saattaa johtaa sähköis-
kuun.
f Älä käytä sähkötyökalua kiinteästi asennettuna. Sitä ei
ole suunniteltu käytettäväksi sahapöydässä.
f Älä käytä HSS-sahanteriä. Nämä sahanterät voivat hel-
posti murtua.
f Älä sahaa rautametallia. Hehkuvat lastut voivat sytyttää
pölynimulaitteen.
f Pidä työn aikana sähkötyökalua kaksin käsin ja ota tu-
keva seisoma-asento. Sähkötyökalua pystyy ohjaamaan
varmemmin kahdella kädellä.
f Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkkiin
kiinnitetty työkappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin
kädessä pidettynä.
f Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt, ennen
kuinasetatsenpoiskäsistäsi.Vaihtotyökalusaattaajuut-
tua kiinni johtaen sähkötyökalun hallinnan menettämi-
seen.
Tuotekuvaus
Lue kaikki turvallisuus- ja muutohjeet. Tur-
vallisuusohjeidennoudattamisenlaiminlyönti
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu puun pituus- ja poikittaissahauk-
seen suoralla sahauksella ja viistosahauksella kiinteällä alus-
talla. Vastaavilla sahanterillä voidaan myössahata ohutseinäi-
siä ei-rautametalleja, esim. profiileja.
Rautametallien työstö ei ole sallittua.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Käynnistyskytkimen käynnistysvarmistin
2 Käynnistyskytkin
3 Lisäkahva (eristetty kädensija)
4 Karan lukituspainike
5 Jiirikulma-asteikko
6 Kuusiokoloavain
7 Jiirikulman asetuksen siipiruuvi
8 Suuntaisohjaimen siipiruuvi
9 Sahausviivan tarkkailuikkuna ”CutControl”
(PKS 55 A/PKS 66 A/PKS 66 AF)
10 Suuntaisohjain
11 Heilurisuojus
12 Pohjalevy
13 Heilurisuojuksen säätövipu
14 Jiirikulman asetuksen siipiruuvi
15 Suojus
16 Lastun poistoaukko
17 Kahva (eristetty kädensija)
18 Kiristysruuvi ja laatta
19 Kiristyslaippa
20 Pyörösahanterä*
21 Kiinnityslaippa
22 Kara
23 Imuletku*
24 Ohjausputki lastuja varten
25 Pöly-/lastusäiliö*
26 Pöly-/lastusäiliön liuku
27 Vipu sahaussyvyyden asetukseen
28 Sahaussyvyysasteikko
29 Sahausmerkki 45°
30 Sahausmerkki 0°
31 Ohjauskisko*
32 Ohjainkiskon lukituspainike
33 Ruuvipuristin*
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.
OBJ_BUCH-841-006.book Page 80 Wednesday, February 22, 2012 3:44 PM
Sivu: 80
Suomi | 81
Bosch Power Tools 1 619 929 J64 | (22.2.12)
Tekniset tiedot
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty EN 60745 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on: Äänen
painetaso92 dB(A);äänentehotaso103 dB(A).Epävarmuus
K=3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epävarmuus K mitattuna EN 60745 mukaan:
Puun sahaus: ah =4,0 m/s2
, K =1,5 m/s2
,
Metallin sahaus: ah =3,0 m/s2
, K =1,5 m/s2
.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu EN 60745
standardoidunmittausmenetelmänmukaisestijasitävoidaan
käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Se soveltuu myös väräh-
telyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muissa
töissä, poikkeavilla vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huol-
lettuna, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa kasvat-
taa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten määrätyn työ-
aikajakson aikana tulisi ottaa huomioon myös se aika, jolloin
laite on sammutettuna tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käyte-
tä. Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtely-
rasitusta.
Määrittelelisävarotoimenpiteet käyttäjänsuojaksi värähtelyn
vaikutukselta, kuten esimerkiksi: Sähkötyökalujen ja vaihto-
työkalujen huolto, käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun or-
ganisointi.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa ”Tekni-
set tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai
standardoituja asiakirjoja: EN 60745 direktiivien
2011/65/EU, 2004/108/EY, 2006/42/EY määräysten mu-
kaan.
Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
07.02.2012
Asennus
Sahanterän asennus/vaihto
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
f Käytä suojakäsineitä sahanterää asentaessasi. Sahan-
terää kosketettaessa on olemassa loukkaantumisvaara.
f Käytä ainoastaan sahanteriä, jotka vastaavat tässä
käyttöohjeessa mainittuja ominaistietoja.
f Älä koskaan käytä hiomalaikkoja vaihtotyökaluina.
Käsipyörösaha PKS 55 PKS 55 A PKS 66 A
PKS 66 AF*
Tuotenumero 3 603 E00 0.. 3 603 E01 0.. 3 603 E02 0..
Ottoteho W 1200 1200 1600
Tyhjäkäyntikierrosluku min-1
5600 5600 5000
suurin sahaussyvyys
– jiirikulmalla 0°
– jiirikulmalla 45°
mm
mm
55
38
55
38
66
48
Karan lukitus z z z
CutControl – z z
Pöly-/lastusäiliö – z z
Pohjalevyn mitat mm 288 x 153 288 x 153 327 x 160
maks. sahanterän halkaisija mm 160 160 190
min. sahanterän halkaisija mm 150 150 184
maks. runkoterän paksuus mm 1,8 1,8 1,8
Asennusreikä mm 20 20 30
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 3,9 3,9 5,4
Suojausluokka / II / II / II
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.
Kytkentätapahtumat aiheuttavat lyhytaikaisia jännitepudotuksia. Heikossa sähköverkossa saattaa tämä häiritä muita verkkoon kytkettyjä sähkölaittei-
ta. Verkkoimpedanssin ollessa alle 0,36 ohmia ei häiriöitä ole odotettavissa.
* PKS 66 AF ohjauskiskolla
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI
OBJ_BUCH-841-006.book Page 81 Wednesday, February 22, 2012 3:44 PM
Sivu: 81
82 | Suomi
1 619 929 J64 | (22.2.12) Bosch Power Tools
Sahanterän valinta
Löydät katsauksen suositeltavista sahanteristä tämän ohjeen
lopusta.
Sahanterän irrotus (katso kuva A)
Työkalun vaihdon ajaksi kone on paras asettaa alustalle moot-
torin päätypuoli alustaa vasten.
– Paina karan lukituspainiketta 4 ja pidä se alhaalla.
f Karan lukituspainiketta 4 ei saa painaa karan vielä pyö-
riessä. Kone voi silloin vioittua.
– Kierrä kuusiokoloavaimella 6 ulos kiristysruuvi 18 suun-
taan n.
– Käännä heilurisuojus 11 takaisin ja pidä se paikallaan.
– Irrota kiristyslaippa 19 ja sahanterä 20 karasta 22.
Sahanterän asennus (katso kuva A)
Työkalun vaihdon ajaksi kone on paras asettaa alustalle moot-
torin päätypuoli alustaa vasten.
– Puhdista sahanterä 20 ja kaikki asennettavat kiinnitysosat.
– Käännä heilurisuojus 11 takaisin ja pidä se paikallaan.
– Aseta sahanterä 20 kiinnityslaippaan 21. Hampaiden leik-
kaussuunnan (nuoli sahanterässä) ja suojahupussa 15 ole-
van pyörimissuuntaa osoittavan nuolen tulee täsmätä.
– Asenna kiristyslaippa 19 paikoilleen ja kierrä kiristysruuvi
18 sisään kiertosuuntaan o. Varmista kiinnityslaipan 21
ja kiristyslaipan 19 oikea asento.
– Paina karan lukituspainiketta 4 ja pidä se alhaalla.
– Kiristäkuusiokoloavaimella6kiristysruuvi18suuntaano.
Kiristysmomentin tulee olla 6–9 Nm, tamä vastaa sormi-
voiman lisäksi ¼ kierrosta.
Pölyn ja lastun poistoimu (katso kuvat B–E)
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
f Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muutamien
puulaatujen, kivennäispölyt ja metallipölyt voivat olla ter-
veydelle vaarallisia. Pölyn kosketus tai hengitys saattaa ai-
heuttaa käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille allergisia
reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Määrättyjäpölyjä,kutentammen-taipyökinpölyäpidetään
karsinogeenisina, eritoten yhdessä puukäsittelyssä käy-
tettyjen lisäaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).
Asbestipitoisia aineita saavat käsitellä vain ammattilaiset.
– Käytä materiaalille soveltuvaa pölynimua, jos se on
mahdollista.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat säännökset koski-
en käsiteltäviä materiaaleja.
f Vältä pölynkertymää työpaikalla. Pöly saattaa helposti
syttyä palamaan.
Huomio: Käytä aina sahattaessa ohjausputkea 24 tai pöly-/
lastusäiliötä 25, jotta eivät ympäristöön sinkoutuvat lastut
osuisi sinuun.
Ohjausputkea 24 voidaan käyttää pölyn-/lastunimun kanssa
taiilmansitä.Käännäohjausputkea24riippuenkäytöstäniin,
että lastut eivät osu sinuun, ja työnnäsetiukastilastun poisto-
aukkoon 16.
Ulkopuolinen poistoimu (katso kuva B)
Työnnä imuletku 23 (lisätarvike) lastun poistoaukkoon 16.
Liitä imuletku 23 pölynimuriin (lisätarvike). Katsauksen liittä-
misestä eri pölynimureihin löydät tämän ohjeen lopusta.
Sähkötyökalu voidaan liittää suoraan kaukokäynnistyksellä
varustetun Bosch-yleisimurin pistorasiaan. Yleisimuri käyn-
nistyy automaattisesti sähkötyökalua käynnistettäessä.
Pölynimurin tulee soveltua työstettävälle materiaalille.
Käytäerikoisimuriaterveydelleerityisenvaarallisten,karsino-
geenisten tai kuivien pölyjen imurointiin.
Sisäinen pölynimu (ks. kuvat C–E)
Pöly-/lastusäiliö 25 voidaan suljetulla liu’ulla 26 käyttää pie-
nempiintöihin.Suuremmissa töissätulisijättääliuku26auki,
jotta lastut voivat pudota ulos.
Työnnä pöly-/lastusäiliö 25 tiukasti lastun poistoaukkoon 16.
Tyhjennä pölypussi 25 ajoissa, jotta sen teho pysyy mahdolli-
simman hyvänä.
Tyhjennä pölysäiliö 25 vetämällä se irti lastun poistoaukosta
16.Paina liukua26ylöspäin,käännäpöly/lastusäiliö 25sivul-
le ja tyhjennä se.
Puhdista pöly-/lastusäiliön 25 liitäntänysä ennen asennusta.
Käyttö
Käyttömuodot
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
Sahaussyvyyden asetus (katso kuva F)
f Asetasahaussyvyystyökappaleenpaksuudenmukaan.
Työkappaleenallatulisiteräänäkyäkorkeintaan täysiham-
maskorkeus.
Löysää kiristinvipu 27. Kun tarvitaan pienempi sahauassy-
vyys, sahaa vedetään poispäin pohjalevystä 12, kun sahaus-
syvyyden taas on oltava suurempi, sahaa painetaan pohjale-
vyyn 12 päin. Aseta haluttu mitta sahaussyvyyden asteikolle.
Vedä sitten kiristinvipu 27 kiinni.
Jiirikulman asetus
Löysää siipiruuveja 7 ja 14. Käännä sahaa sivusuunnassa.
Aseta haluttu mitta asteikolle 5. Kiristä sitten siipiruuvit 7 ja
14 uudelleen kiinni.
Huomio: Jiirisahauksissa sahaussyvyys on sahaussyvyysas-
teikon 28 arvoa pienempi.
Sahausmerkit (katso kuva G)
(PKS 55 A/PKS 66 A/PKS 66 AF)
Eteenpäin käännettävä tarkkailuikkuna ”CutControl” 9 on
pyörösahan tarkkaa ohjausta varten työkappaleeseen piirret-
tyä sahausviivaa pitkin. ”CutControl”-tarkkailuikkunassa 9 on
merkki sekä pystysuoraa että 45°-sahausta varten.
Sahausmerkki 0° (30) näyttää sahanterän sijainnin suorakul-
maisessa sahauksessa. Sahausmerkki 45° (29) näyttää sa-
hanterän sijainnin 45°-sahauksessa.
OBJ_BUCH-841-006.book Page 82 Wednesday, February 22, 2012 3:44 PM
Sivu: 82
Suomi | 83
Bosch Power Tools 1 619 929 J64 | (22.2.12)
Mittatarkkaasahaustavarten tuleepyörösahaasettaatyökap-
paleelle kuvan osoittamalla tavalla. Kannattaa suorittaa
koesahaus.
Sahausmerkit (PKS 55)
Sahausmerkki 0° (30) näyttää sahanterän sijainnin suorakul-
maisessa sahauksessa. Sahausmerkki 45° (29) näyttää sa-
hanterän sijainnin 45°-sahauksessa.
Mittatarkkaasahaustavarten tuleepyörösahaasettaatyökap-
paleelle kuvan osoittamalla tavalla. Kannattaa suorittaa
koesahaus.
Käyttöönotto
f Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.
230 V merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös 220 V
verkoissa.
Käynnistys ja pysäytys
Sähkötyökalun käyttöönotto painamalla ensin käynnistys-
varmistinta1japainamallasamallakäynnistyskytkintä2sekä
pitämällä se painettuna.
Sähkötyökalu pysähtyy, kun päästät käynnistyskytkimen 2
vapaaksi.
Huomio: Turvallisuussyistä laitteen käynnistyskytkintä 2 ei
voida lukita, vaan sitä on painettava koko käytön ajan.
Katkaise energiansäästön takia virta sähkötyökalusta, kun et
käytä sitä.
Työskentelyohjeita
Suojele sahanteriä iskuilta ja kolhuilta.
Liikuta sähkötyökalua tasaisesti ja kevyesti syöttäen sahaus-
suuntaan. Liian voimakas syöttö lyhentää vaihtotyökalun elin-
ikää huomattavasti ja saattaa vahingoittaa sähkötyökalua.
Sahausteho ja sahausjälki ovat pitkälti riippuvaisia sahante-
rän kunnosta ja terähampaiden muodosta. Käytä siksi ainoas-
taan teräviä ja työstettävään materiaaliin soveltuvia sahante-
riä.
Puun sahaus
Sahanterän oikea valintariippuupuun lajista ja puun laadusta
sekä siitä sahataanko syiden suuntaan tai poikittain syitä koh-
ti.
Sahattaessa kuusta pitkittäin, syntyy pitkiä kierukkamaisia
lastuja.
Pyökki- ja tammipölyt ovat erityisen vaarallisia terveydelle,
työskentele siksi aina pölynimua käyttäen.
Ei-rautametallin sahaus
Huomio: Käytä ei-rautametallille tarkoitettua, terävää sahan-
terää. Tämä takaa puhtaan sahausjäljen ja estää sahanterän
joutumista puristukseen.
Viekäynnissäolevasähkötyökalu työkappalettavastenjaaloi-
ta sahaus varovasti. Työskentele sitten kevyellä syötöllä ja
keskeytyksittä.
Aloitaainaprofiiliensahauskapealtasivulta,jaU-profiilitavoi-
melta puolelta. Tue pitkät profiilit, jotta sahanterän puristuk-
seen joutumisesta ja sähkötyökalun takaiskusta vältyttäisiin.
Sahaus suuntaisohjaimella (katso kuva H)
Suuntaisohjain 10 mahdollistaa tarkkaa sahausta työkappa-
leen reunaa pitkin, tai samanlaisten suikaleiden sahaamista.
Avaasiipiruuvi8 jatyönnäsuuntaisohjaimen10asteikkopoh-
jalevyn 12 ohjaimen läpi. Aseta haluttu sahausleveys asteik-
koon vastaavaan sahausmerkkiin 30 tai 29, katso kappale
”Sahausmerkit”. Kiristä siipiruuvi 8 uudelleen.
Sahaus ohjauskiskolla (katso kuvat I–K)
Ohjauskiskon 31 avulla voit suorittaa suoraviivaisia sahauk-
sia.
Tartuntapinnoite estää ohjauskiskon luisumisen ja suojaa työ-
kappaleen pintaa.
Ohjauskiskoa31voipidentää.Käännäsitävartenohjauskisko
31180° ja työnnäkaksi ohjauskiskoa 31 yhteen. Lukitsepai-
namalla painiketta 32. Pura painamalla painiketta 32 toiselle
puolelle ja vetämällä ohjauskiskot 31 erilleen toisistaan.
Ohjauskiskon 31 yläpinnassa on kaksi merkkiä. Sivua, jossa
on merkki ”90°”käytät pystysuoriin sahauksiinjasivua, jossa
on merkki ”45°” käytät kaikkiin jiirisahauksiin.
Ohjauskiskon kumihuuli toimii 90°- ja 45°-sahauksissa repi-
missuojana, joka puuta sahattaessa estää pinnan repeämi-
sen.
Kumihuuli sovitetaan pyörösahaasi ensimmäisen sahausker-
ran yhteydessä, jolloin siitä sahautuu vähän pois.
Huomio: Ohjauskiskon 31 on aina oltava tasassa kiinni työ-
kappaleen reunassa eikä saa ylittää sitä.
Jos ohjauskisko 31 ylittää työkappaleen pään, ei saa antaa
pyörösahan nojata ohjauskiskoon 31 pitämättä sahasta kiin-
ni. Ohjauskisko 31 on muovia eikä jaksa kantaa pyörösahaa.
30
29
OBJ_BUCH-841-006.book Page 83 Wednesday, February 22, 2012 3:44 PM
Sivu: 83
84 | EëëçíéêÜ
1 619 929 J64 | (22.2.12) Bosch Power Tools
Kiinnitäohjauskisko31erikoisillaruuvipuristimilla33työkap-
paleeseen. Varmista, että ruuvipuristimen 33 sisäpinnassa
oleva kaarevuus asettuu ohjauskiskon 31 vastaavaan syven-
nykseen.
Käynnistä sähkötyökalu ja liikuta sitä tasaisesti ja kevyesti
syöttäen sahaussuuntaan.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
f Pidäainasähkötyökaluaja sähkötyökaluntuuletusauk-
koja puhtaana, jotta voit työskennellä hyvin ja turvalli-
sesti.
Heilurisuojuksen tulee aina voida liikkuavapaasti ja sulkeutua
itsestään. Pidä sen tähden aina aluetta heilurisuojuksen ym-
pärillä puhtaana. Poista pöly ja lastut paineilmalla puhaltaen
tai siveltimellä.
Pinnoittamattomat sahanterät voidaan suojata hapettumista
vastaan ohuella kerroksella happovapaata öljyä. Poista taas
öljy ennen sahausta, koska puuhun muutoin saattaa tulla öljy-
läikkiä.
Sahanterässä olevat hartsi- tai liimajäännökset johtavat huo-
noonsahausjälkeen.Puhdistasentähdenainasahanterätheti
käytön jälkeen.
Jos liitäntäjohdon vaihto on välttämätön, tulee tämän suorit-
taa Bosch tai Bosch-sähkötyökalujen sopimushuolto turvalli-
suuden vaarantamisen välttämiseksi.
Jos sähkötyökalussa huolellisesta valmistuksesta ja koestus-
menettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee korjaus antaa
Bosch-keskushuollon tehtäväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka löytyy laitteen mallikilvestä.
Huolto ja asiakasneuvonta
Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia
koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja vara-
osista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielellään sinua tuotteiden ja
lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja säätöä koskevissa kysymyk-
sissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: 0800 98044
Faksi: +358 102 961 838
www.bosch.fi
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa
ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektro-
niikkalaitteita koskevan direktiivin
2002/96/EY ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan, tulee käyttökelvotto-
matsähkötyökalutkerätäerikseenjatoimit-
taa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
ÅëëçíéêÜ
Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò
ÃåíéêÝò õðïäåßîåéò áóöáëåßáò ãéá çëåêôñéêÜ
åñãáëåßá
ÄéáâÜóôå üëåò ôéò õðïäåßîåéò
áóöáëåßáò êáé ôéò ïäçãßåò.
ÁìÝëåéåò êáôÜ ôçí ôÞñçóç ôùí õðïäåßîåùí áóöáëåßáò êáé ôùí
ïäçãéþí ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí çëåêôñïðëçîßá, ðõñêáãéÜ
Þ/êáé óïâáñïýò ôñáõìáôéóìïýò.
ÖõëÜîôå üëåò ôéò ðñïåéäïðïéçôéêÝò õðïäåßîåéò êáé ïäçãßåò
ãéá êÜèå ìåëëïíôéêÞ ÷ñÞóç.
Ï ïñéóìüò «Çëåêôñéêü åñãáëåßï» ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé óôéò
ðñïåéäïðïéçôéêÝò õðïäåßîåéò áíáöÝñåôáé óå çëåêôñéêÜ
åñãáëåßá ðïõ ôñïöïäïôïýíôáé áðü ôï çëåêôñéêü äßêôõï (ìå
çëåêôñéêü êáëþäéï) êáèþò êáé óå çëåêôñéêÜ åñãáëåßá ðïõ
ôñïöïäïôïýíôáé áðü ìðáôáñßá (÷ùñßò çëåêôñéêü êáëþäéï).
ÁóöÜëåéá óôï ÷þñï åñãáóßáò
f Äéáôçñåßôå ôïí ôïìÝá ðïõ åñãÜæåóèå êáèáñü êáé êáëÜ
öùôéóìÝíï. Áôáîßá Þ óêïôåéíÝò ðåñéï÷Ýò åñãáóßáò ìðïñåß
íá ïäçãÞóïõí óå áôõ÷Þìáôá.
f Ìçí åñãÜæåóèå ìå ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï óå
ðåñéâÜëëïí üðïõ õðÜñ÷åé êßíäõíïò Ýêñçîçò, óôï ïðïßï
õðÜñ÷ïõí åýöëåêôá õãñÜ, áÝñéá Þ óêüíåò. Ôá çëåêôñéêÜ
åñãáëåßá äçìéïõñãïýí óðéíèçñéóìü ï ïðïßïò ìðïñåß íá
áíáöëÝîåé ôç óêüíç Þ ôéò áíáèõìéÜóåéò.
f ¼ôáí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï êñáôÜôå
ìáêñéÜ áð’ áõôü ôá ðáéäéÜ êé Üëëá ôõ÷üí
ðáñåõñéóêüìåíá Üôïìá. Óå ðåñßðôùóç áðüóðáóçò ôçò
ðñïóï÷Þò óáò ìðïñåß íá ÷Üóåôå ôïí Ýëåã÷ï ôïõ ìç÷áíÞ-
ìáôïò.
ÇëåêôñéêÞ áóöÜëåéá
f Ôï öéò ôïõ çëåêôñéêïý åñãáëåßïõ ðñÝðåé íá ôáéñéÜæåé
óôçí ðñßæá. Äåí åðéôñÝðåôáé ìå êáíÝíáí ôñüðï ç
ìåôáôñïðÞ ôïõ öéò. Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ðñïóáñìïóôéêÜ
öéò óå óõíäõáóìü ìå ãåéùìÝíá çëåêôñéêÜ åñãáëåßá.
Áìåôáðïßçôá öéò êáé êáôÜëëçëåò ðñßæåò ìåéþíïõí ôïí
êßíäõíï çëåêôñïðëçîßáò.
f Áðïöåýãåôå ôçí åðáöÞ ôïõ óþìáôüò óáò ìå ãåéùìÝíåò
åðéöÜíåéåò üðùò óùëÞíåò, èåñìáíôéêÜ óþìáôá
(êáëïñéöÝñ), êïõæßíåò Þ øõãåßá. ¼ôáí ôï óþìá óáò åßíáé
ãåéùìÝíï áõîÜíåôáé ï êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò.
OBJ_BUCH-841-006.book Page 84 Wednesday, February 22, 2012 3:44 PM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PKS 66 AF ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PKS 66 AF

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PKS 66 AF, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PKS 66 AF käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PKS 66 AF suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.