Bosch PKS 40 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PKS 40 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: PKS 40
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Italialainen, Ruotsalainen, Ranska, Espanja, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka, Tšekki, Arabialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 116
Suomi | 117
Bosch Power Tools 1 609 929 N78 | (7.2.08)
fi
Sähkötyökalujen yleiset turval-
lisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet. Turvallisuusohjeiden
noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa säh-
köiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantu-
miseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tule-
vaisuutta varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyö-
kalu” käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja
(verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökalu-
ja (ilman verkkojohtoa).
1) Työpaikan turvallisuus
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin
valaistuna. Työpaikan epäjärjestys tai va-
laisemattomat työalueet voivat johtaa ta-
paturmiin.
b) Älä työskentele sähkötyökalulla räjäh-
dysalttiissa ympäristössä, jossa on pala-
vaa nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyö-
kalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyö-
kalua käyttäessäsi. Voit menettää laittee-
si hallinnan, huomiosi suuntautuessa
muualle.
2) Sähköturvallisuus
a) Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia
pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muut-
taa millään tavalla. Älä käytä mitään pis-
torasia-adaptereita maadoitettujen säh-
kötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä
kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pis-
torasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pin-
toja, kuten putkia, pattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa,
jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle
tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen
sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköis-
kun riskiä.
d) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä
sitä sähkötyökalun kantamiseen, ripus-
tamiseen tai pistotulpan irrottamiseen
pistorasiasta vetämällä. Pidä johto loitol-
la kuumuudesta, öljystä, terävistä reu-
noista ja liikkuvista osista. Vahingoittu-
neet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat
sähköiskun vaaraa.
e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käy-
tä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa
jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan jat-
kojohdon käyttö pienentää sähköiskun
vaaraa.
f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ym-
päristössä ei ole vältettävissä, tulee
käyttää vikavirtasuojakytkintä. Vikavirta-
suojakytkimen käyttö vähentää sähköis-
kun vaaraa.
3) Henkilöturvallisuus
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskente-
lyysi ja noudata tervettä järkeä sähkö-
työkalua käyttäessäsi. Älä käytä mitään
sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huu-
meiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaiku-
tuksen alaisena. Hetken tarkkaamatto-
muus sähkötyökalua käytettäessä, saattaa
johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suoja-
laseja. Henkilökohtaisen suojavarustuk-
sen käyttö, kuten pölynaamarin, luista-
mattomien turvakenkien, suojakypärän tai
kuulonsuojaimien, riippuen sähkötyöka-
lun lajista ja käyttötavasta, vähentää lou-
kaantumisriskiä.
c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmis-
ta, että sähkötyökalu on poiskytkettynä,
ennen kuin liität sen sähköverkkoon
ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kan-
nat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi
käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyö-
kalun pistotulpan pistorasiaan, käynnis-
tyskytkimen ollessa käyntiasennossa, al-
tistat itsesi onnettomuuksille.
VAROITUS
OBJ_BUCH-179-003.book Page 117 Thursday, February 7, 2008 9:51 AM
Sivu: 117
118 | Suomi
1 609 929 N78 | (7.2.08) Bosch Power Tools
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvital-
tat, ennen kuin käynnistät sähkötyöka-
lun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee lait-
teen pyörivässä osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
e) Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huo-
lehdi aina tukevasta seisoma-asennosta
ja tasapainosta. Täten voit paremmin hal-
lita sähkötyökalua odottamattomissa ti-
lanteissa.
f) Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaattei-
ta. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koru-
ja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loi-
tolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet,
korut ja pitkät hiukset voivat takertua liik-
kuviin osiin.
g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan
asentaa, tulee sinun tarkistaa, että ne on
liitetty ja että ne käytetään oikealla ta-
valla. Pölynimulaitteiston käyttö vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja kä-
sittely
a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen
työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopi-
vaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet
paremmin ja varmemmin tehoalueella, jol-
le sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mestä. Sähkötyökalu, jota ei enää voida
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen
kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita
tai siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi.
Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulot-
tuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sel-
laisten henkilöiden käyttää sähkötyöka-
lua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät
ole lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkö-
työkalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät
kokemattomat henkilöt.
e) Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista,
että liikkuvat osat toimivat moitteetto-
masti, eivätkä ole puristuksessa sekä, et-
tä siinä ei ole murtuneita tai vahingoittu-
neita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa
haitallisesti sähkötyökalun toimintaan.
Anna korjata nämä vioittuneet osat en-
nen käyttöä. Monen tapaturman syyt löy-
tyvät huonosti huolletuista laitteista.
f) Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.
Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut,
joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät
tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi
hallita.
g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaih-
totyökaluja jne. näiden ohjeiden mukai-
sesti. Ota tällöin huomioon työolosuh-
teet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille
määrättyyn käyttöön, saattaa johtaa vaa-
rallisiin tilanteisiin.
5) Huolto
a) Anna ainoastaan koulutettujen ammatti-
henkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hy-
väksy korjauksiin vain alkuperäisiä vara-
osia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Laitekohtaiset turvallisuus-
ohjeet
f VAARA: Pidä kädet loitolla sahausalueelta
ja sahanterästä. Pidä toinen käsi lisäkahvas-
sa tai moottorikotelossa. Kun molemmat kä-
det pitelevät pyörösahaa, sahanterä ei pysty
vahingoittamaan niitä.
f Älä pane käsiä työkappaleen alle. Suojus ei
pysty suojaamaan käsiä sahanterältä, jos ne
ovat työkappaleen alapuolella.
f Aseta leikkaussyvyys työkappaleen paksuu-
den mukaan. Työkappaleen alla tulisi terää
näkyä korkeintaan täysi hammaskorkeus.
OBJ_BUCH-179-003.book Page 118 Thursday, February 7, 2008 9:51 AM
Sivu: 118
Suomi | 119
Bosch Power Tools 1 609 929 N78 | (7.2.08)
f Älä koskaan pidä sahattavaa työkappaletta
kädessä tai jalkojen päällä. Tue työkappa-
letta tukevaa alustaa vasten. On tärkeää
kiinnittää työkappale hyvin, jotta kosketus
kehoon, sahanterän jääminen puristukseen
ja hallinnan menettäminen estyisi.
f Tartu sähkötyökaluun ainoastaan eristetyis-
tä pinnoista, tehdessäsi työtä, jossa saat-
taisit osua piilossa olevaan sähköjohtoon
tai sahan omaan sähköjohtoon. Kosketus
jännitteiseen johtoon saattaa myös sähkötyö-
kalun metalliosat jännitteisiksi ja johtaa säh-
köiskuun.
f Käytä pitkittäissahauksissa aina ohjainta tai
suoraa reunaohjausta. Tämä parantaa sa-
haustarkkuutta ja pienentää riskiä, että sa-
hanterä jää puristukseen.
f Käytä aina oikean kokoisia ja oikealla kiinni-
tysreiällä varustettuja sahanteriä (esim.
tähdenmuotoinen tai pyöreä). Sahanterät,
jotka eivät sovi sahan asennusosiin pyörivät
epäkeskoisesti ja johtavat sahan hallinnan
menettämiseen.
f Älä koskaan käytä vaurioituneita tai väärän-
laisia sahanterän aluslaattoja tai -pultteja.
Sahanterän aluslaatat ja -pultit on erityisesti
suunniteltu sahasi varten, antaen parasta
mahdollista tehokkuutta ja toimintavarmuut-
ta.
f Takaiskun syy ja miten sen estät:
– Takaisku on äkillinen reaktio, joka johtuu
kiinni tarttuneesta, puristukseen jääneestä
tai väärin suunnatusta sahanterästä, joka saa
sahan ponnahtelemaan hallitsemattomasti
ylös työkappaleesta käyttäjää kohti.
– Jos sahanterä tarttuu tai jää puristukseen
sulkeutuvaan sahausuraan, sitä jarrutetaan
voimakkaasti ja moottorin voima saattaa sa-
han ponnahtamaan taaksepäin käyttäjää koh-
ti.
– Jos sahanterä kääntyy tai suunnataan vää-
rin sahausurassa, saattavat sahanterän taka-
reunan hampaat tarttua työkappaleen yläpin-
taan, jolloin sahanterä ponnahtaa ylös urasta
ja hypähtää käyttäjää kohti. Takaisku on seu-
raus sahan väärän tai virheellisestä käytöstä.
Se voidaan estää sopivin varotoimin, joita se-
lostetaan seuraavassa.
f Pidä sahaa tukevasti kaksin käsin ja saata
käsivarret asentoon, jossa voit ottaa vas-
taan takaiskun voiman. Pidä kehosi jommal-
lakummalla puolella sahanterää, mutta ei
linjalla sahanterän kanssa. Takaiskussa pyö-
rösaha sinkoutuu taaksepäin, käyttäjä voi kui-
tenkin hallita takaiskuvoimia, noudattamalla
määrättyjä varotoimia.
f Jos sahanterä joutuu puristukseen tai kes-
keytät työn, tulee sinun pysäyttää saha ja
pitää se rauhallisesti paikoillaan työkappa-
leessa, kunnes sahanterä on pysähtynyt.
Älä koskaan koeta vetää sahanterää ylös
työkappaleesta tai taaksepäin niin kauan
kuin sahanterä pyörii, se saattaa johtaa ta-
kaiskuun. Määrittele ja poista sahanterän pu-
ristukseen joutumisen syy.
f Kun tahdot käynnistää uudelleen sahan, jo-
ka on työkappaleessa, keskitä sahanterä sa-
hausurassa ja tarkista, että hampaat eivät
ole tarttuneet työkappaleeseen. Jos sahan-
terä on puristuksessa, se saattaa kiivetä ylös
työkappaleesta tai aiheuttaa takaiskun, kun
saha käynnistetään.
f Tue isot levyt, sahanterän puristuksen aihe-
uttaman takaiskuvaaran minimoimiseksi.
Suurilla levyillä on taipumus taipua oman pai-
nonsa takia. Levyt tulee tukea molemmilta
puolilta, sekä sahanterän vierestä, että reu-
noista.
f Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita sahante-
riä. Sahanterät, joissa on tylsät tai väärin
suunnatut hampaat tekevät liian ahtaan sa-
hausuran, mikä johtaa liialliseen kitkaan, sa-
hanterän puristukseen ja takaiskuun.
f Kiristä sahaussyvyyden ja leikkauskulman
säätöruuvit kiinni. Jos muutat säätöjä saha-
uksen aikana, saattaa se johtaa sahanterän
puristukseen ja takaiskuun.
f Ole erityisen varovainen, kun ”teet upposa-
hauksia” valmiisiin seiniin tai muihin kohtei-
siin, joihin ei voi nähdä. Sahanterä saattaa
upotessaan osua piilossa oleviin kohteisiin,
jotka aiheuttavat takaiskun.
OBJ_BUCH-179-003.book Page 119 Thursday, February 7, 2008 9:51 AM
Sivu: 119
120 | Suomi
1 609 929 N78 | (7.2.08) Bosch Power Tools
f Tarkista ennen jokaista käyttöä, että alempi
suojus sulkeutuu moitteettomasti. Älä käy-
tä sahaa, jos alempi suojus ei liiku vapaasti
ja sulkeudu välittömästi. Älä koskaan puris-
ta tai sido alempaa suojusta auki-asentoon.
Jos saha tahattomasti putoaa lattiaan, saat-
taa alempi suojus taipua. Nosta suojusta nos-
tovivulla ja varmista, että suojus liikkuu va-
paasti, eikä kosketa sahanterää tai muita osia
missään sahauskulmassa.
f Tarkista alemman suojuksen jousen toimin-
ta. Anna huoltaa saha ennen käyttöä, jos
alempi suojus tai jousi ei toimi moitteetto-
masti. Alempi suojus saattaa toimia jäykkä-
liikkeisesti johtuen vioittuneista osista, tah-
meista kerrostumista tai lastukasaantumista.
f Avaa alempi suojus käsin vain erikoisissa
sahauksissa, kuten ”uppo- ja kulmasahauk-
sissa”. Avaa alempi suojus nostovivulla, ja
päästä se vapaaksi heti, kun sahanterä on
uponnut työkappaleeseen. Kaikissa muissa
sahaustöissä alemman suojuksen tulee toi-
mia automaattisesti.
f Älä aseta sahaa työpenkille tai lattialle, ellei
alempi suojus peitä sahanterää. Suojaama-
ton jälkikäyvä sahanterä kuljettaa sahaa taak-
sepäin ja sahaa kaiken, mikä osuu sen tielle.
Ota huomioon, että kestää vähän aikaa ennen
kuin sahanterä pysähtyy, virran katkaisun jäl-
keen.
f Käytä halkaisukiilaa, joka sopii käytössä
olevalle sahanterälle. Halkaisukiilan on olta-
va sahanterän runkoa paksumpi, mutta sa-
hanterän hammasleveyttä kapeampi.
f Säädä halkaisukiilaa käyttöohjeessa selos-
tetulla tavalla. Väärä paksuus, asento tai
suuntaus saattaa johtaa siihen, että halkaisu-
kiila toimii tehottomasti takaiskun estämisek-
si.
f Käytä aina halkaisukiilaa, paitsi upposaha-
uksissa. Asenna halkaisukiila takaisin heti
upposahauksen jälkeen. Upposahauksissa
halkaisukiila on tiellä, ja saattaa johtaa ta-
kaiskuun.
f Halkaisukiilan tulee sijaita sahausurassa,
voidakseen toimia. Lyhyissä sahauksissa ei
halkaisukiila auta takaiskun estämisessä.
f Älä käytä sahaa, jos halkaisukiila on taipu-
nut. Pienikin häiriö saattaa hidastaa suojuk-
sen sulkeutumista.
f Älä tartu käsin lastunpoistoaukkoon. Pyöri-
vät osat voivat aiheuttaa loukkaantumista.
f Älä koskaan työskentele sahan kanssa pään
yläpuolella. Sinä et silloin riittävästi pysty
hallitsemaan sähkötyökalua.
f Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevi-
en syöttöjohtojen paikallistamiseksi, tai
käänny paikallisen jakeluyhtiön puoleen.
Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa tulipa-
loon ja sähköiskuun. Kaasuputken vahingoit-
taminen saattaa johtaa räjähdykseen. Vesi-
johtoon tunkeutuminen aiheuttaa aineellista
vahinkoa tai saattaa johtaa sähköiskuun.
f Älä käytä sähkötyökalua kiinteästi asennet-
tuna. Sitä ei ole suunniteltu käytettäväksi sa-
hapöydässä.
f Älä käytä HSS-sahanteriä. Nämä sahanterät
voivat helposti murtua.
f Älä sahaa rautametallia. Hehkuvat lastut voi-
vat sytyttää pölynimulaitteen.
f Pidä työn aikana sähkötyökalua kaksin kä-
sin ja ota tukeva seisoma-asento. Sähkötyö-
kalua pystyy ohjaamaan varmemmin kahdella
kädellä.
f Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai
ruuvipenkissä kiinnitetty työkappale pysyy
tukevammin paikoillaan, kuin kädessä pidet-
tynä.
f Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt,
ennen kuin asetat sen pois käsistäsi. Vaihto-
työkalu saattaa juuttua kiinni johtaen sähkö-
työkalun hallinnan menettämiseen.
f Älä koskaan käytä sähkötyökalua, jonka
verkkojohto on viallinen. Älä kosketa vauri-
oitunutta johtoa ja irrota pistotulppa pisto-
rasiasta, jos johto vaurioituu työn aikana.
Vahingoittunut johto kasvattaa sähköiskun
vaaraa.
OBJ_BUCH-179-003.book Page 120 Thursday, February 7, 2008 9:51 AM
Sivu: 120
Suomi | 121
Bosch Power Tools 1 609 929 N78 | (7.2.08)
Toimintaselostus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudatta-
misen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu puun pituus- ja poi-
kittaissahaukseen suoralla sahauksella ja viisto-
sahauksella kiinteällä alustalla. Vastaavilla sa-
hanterillä voidaan myös sahata ohutseinäisiä ei-
rautametalleja, esim. profiileja.
Rautametallien työstö ei ole sallittua.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiik-
kasivussa olevaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Käynnistyskytkin
2 Käynnistyskytkimen käynnistysvarmistin
3 Kuusiokoloavain
4 Lisäkahva
5 Jiirikulma-asteikko
6 Jiirikulman asetuksen siipiruuvi
7 Suuntaisohjaimen siipiruuvi
8 Sahausmerkki 45°
9 Sahausmerkki 0°
10 Suuntaisohjain
11 Heilurisuojus
12 Halkaisukiila
13 Pohjalevy
14 Leikkaussyvyyden asetuksen siipiruuvi
15 Leikkuusyvyysasteikko
16 Suojus
17 Lastun poistoaukko
18 Kiristysruuvi ja laatta
19 Kiintoavain, avainväli 22 mm*
20 Kiristyslaippa
21 Pyörösahanterä*
22 Kiinnityslaippa
23 Kara
24 Halkaisukiilan kiinnikkeen ruuvi
25 Ruuvipuristinpari*
26 Ohjauskiskoadapteri*
27 Ohjauskisko*
28 Liitoskappale*
29 Imuletku*
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei
kuulu vakiotoimitukseen.
Tekniset tiedot
Käsipyörösaha PKS 40
Tuotenumero 3 603 C28 0..
Ottoteho W 600
Antoteho W 350
Tyhjäkäyntikierrosluku min-1
4500
maks. kierrosluku
kuormitettuna min-1
2450
halkaisukiilan maks. pak-
suus mm 1,5
suurin sahaussyvyys
– jiirikulmalla 0°
– jiirikulmalla 45°
mm
mm
40
26
Pohjalevyn mitat mm 120 x 260
maks. sahanterän halkai-
sija mm 130
min. sahanterän halkaisi-
ja mm 122
maks. sahanlehden pak-
suus mm 1,4
maks. hampaan pak-
suus/-haritus mm 2,7
min. hampaan pak-
suus/-haritus mm 1,7
Asennusreikä mm 16
Paino vastaa EPTA-
Procedure 01/2003 kg 2,4
Suojausluokka / II
Tiedot koskevat 230/240 V nimellisjännitettä [U]. Alhai-
semmalla jännitteellä ja maakohtaisissa malleissa nämä
tiedot voivat vaihdella.
Ota huomioon sähkötyökalusi mallikilvessä oleva tuote-
numero. Yksittäisten koneiden kauppanimitys saattaa
vaihdella.
OBJ_BUCH-179-003.book Page 121 Thursday, February 7, 2008 9:51 AM
Sivu: 121
122 | Suomi
1 609 929 N78 | (7.2.08) Bosch Power Tools
Melu-/tärinätiedot
Mittausarvot määritetty EN 60745 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen paineta-
so on: Äänen painetaso 97 dB(A); äänen tehota-
so 108 dB(A). Epävarmuus K=3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn kokonaisarvot (kolmen suunnan vek-
torisumma) määritetty EN 60745 mukaan:
Värähtelyemissioarvo ah <2,5 m/s2
, epävarmuus
K =1,5 m/s2
.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitat-
tu EN 60745 standardoidun mittausmenetelmän
mukaisesti ja sitä voidaan käyttää sähkötyökalu-
jen vertailussa. Se soveltuu myös värähtelyrasi-
tuksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun
pääasiallisia käyttötapoja. Jos sähkötyökalua
kuitenkin käytetään muissa töissä, poikkeavilla
vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huollettu-
na, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa
kasvattaa koko työaikajakson värähtelyrasitusta
huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten
määrätyn työaikajakson aikana tulisi ottaa huo-
mioon myös se aika, jolloin laite on sammutettu-
na tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käytetä. Tä-
mä voi selvästi pienentää koko työaikajakson
värähtelyrasitusta.
Määrittele lisävarotoimenpiteet käyttäjän suo-
jaksi värähtelyn vaikutukselta, kuten esimerkik-
si: Shkötyökalujen ja vaihtotyökalujen huolto,
käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun organi-
sointi.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että koh-
dassa ”Tekniset tiedot” selostettu tuote vastaa
seuraavia standardeja tai standardoituja asiakir-
joja: EN 60745 direktiivien 2004/108/EY,
98/37/EY (28.12.2009 asti), 2006/42/EY
(29.12.2009 alkaen) määräysten mukaan.
Tekninen tiedosto kohdasta:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
10.01.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Asennus
Sahanterän asennus/vaihto
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
f Käytä suojakäsineitä sahanterää asentaes-
sasi. Sahanterää kosketettaessa on olemassa
loukkaantumisvaara.
f Käytä ainoastaan sahanteriä, jotka vastaa-
vat tässä käyttöohjeessa mainittuja omi-
naistietoja.
f Älä koskaan käytä hiomalaikkoja vaihtotyö-
kaluina.
Sahanterän valinta
Löydät katsauksen suositeltavista sahanteristä
tämän ohjeen lopusta.
Sahanterän irrotus (katso kuva A)
– Käännä heilurisuojus 11 takaisin ja pidä se
paikallaan.
– Pidä kiristyslaippaa 20 paikallaan kiintoavai-
mella 19 (avainväli 22 mm) tai aseta sahante-
rä 21 puukappaletta vasten.
– Kierrä kuusiokoloavaimella 3 ulos kiristysruu-
vi 18 suuntaan n.
– Irrota kiristyslaippa 20 ja sahanterä 21 karas-
ta 23.
Sahanterän asennus (katso kuva A)
– Puhdista sahanterä 21 ja kaikki asennettavat
kiinnitysosat.
– Käännä heilurisuojus 11 takaisin ja pidä se
paikallaan.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-179-003.book Page 122 Thursday, February 7, 2008 9:51 AM
Sivu: 122
Suomi | 123
Bosch Power Tools 1 609 929 N78 | (7.2.08)
– Aseta sahanterä 21 kiinnityslaippaan 22.
Hampaiden leikkaussuunnan (nuoli sahante-
rässä) ja suojahupussa 16 olevan pyörimis-
suuntaa osoittavan nuolen tulee täsmätä.
– Asenna kiristyslaippa 20 paikoilleen ja kierrä
kiristysruuvi 18 sisään kiertosuuntaan o. Var-
mista kiinnityslaipan 22 ja kiristyslaipan 20
oikea asento.
– Pidä kiristyslaippaa 20 paikallaan kiintoavai-
mella 19 (avainväli 22 mm) tai aseta sahante-
rä 21 puukappaletta vasten.
– Kiristä kuusiokoloavaimella 3 kiristysruuvi 18
suuntaan o. Kiristysmomentin tulee olla
6–9 Nm, tamä vastaa sormivoiman lisäksi ¼
kierrosta.
Halkaisukiilan säätö (katso kuva B)
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
f Käytä aina halkaisukiilaa, paitsi upposaha-
uksissa. Halkaisukiila estää sahanterän jää-
misen puristukseen sahattaessa.
Säätö tapahtuu suurimmalla sahaussyvyydellä,
katso kappale ”Sahaussyvyyden asetus”.
Avaa ruuvi 24, aseta halkaisukiila 12 kuvassa
osoitettuun mittaan ja kiristä ruuvi 24 3,5–5 Nm
kiristysmomentilla.
Pölyn ja lastun poistoimu
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
f Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen,
muutamien puulaatujen, kivennäisten ja me-
tallin pölyt voivat olla terveydelle vaarallisia.
Pölyn kosketus tai hengitys sattaa aiheuttaa
käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille aller-
gisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Määrättyjä pölyjä, kuten tammen- tai pyökin-
pöly pidettän karsinogeenisena, eritoten yh-
dessä puukäsittelyssä käytettyjen lisäainei-
den kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).
Asbestipitoisia aineita saavat käsitellä vain
ammattilaiset.
– Käytä pölynimua, jos se on mahdollista.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletukses-
ta.
– Suosittelemme käyttämään suodatus-
luokan P2 hengityssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat
säännökset, koskien käsiteltäviä materiaale-
ja.
Ulkopuolinen poistoimu
Työnnä imuletku 29 (lisätarvike) lastun poisto-
aukkoon 17. Liitä imuletku 29 pölynimuriin (lisä-
tarvike). Katsauksen liittämisestä eri pölynimu-
reihin löydät tämän ohjeen lopusta.
Sähkötyökalu voidaan liittää suoraan kauko-
käynnistyksellä varustetun Bosch-yleisimurin
pistorasiaan. Tämä käynnistyy automaattisesti,
sähkötyökalua käynnistettäessä.
Pölynimurin tulee soveltua työstettävälle materi-
aalille.
Käytä erikoisimuria terveydelle erityisen vaaral-
listen, karsinogeenisten tai kuivien pölyjen imu-
rointiin.
Sisäinen pölynimu pölypussiin
Pienissä töissä voit käyttää pölypussia (lisätarvi-
ke) . Työnnä pölypussin nysä tiukasti lastun
poistoaukkoon 17. Tyhjennä pölypussi ajoissa,
jotta pölyn vastaanotto pysyy mahdollisimman
hyvänä.
Käyttö
Käyttömuodot
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
Sahaussyvyyden asetus (katso kuva C)
f Aseta leikkaussyvyys työkappaleen paksuu-
den mukaan. Työkappaleen alla tulisi terää
näkyä korkeintaan täysi hammaskorkeus.
Avaa siipiruuvi 14. Pienempiä sahaussyvyyksiä
varten vedät sahaa poispäin pohjalevystä 13,
suurempia sahaussyvyyksiä varten painat sahaa
pohjalevyn 13 suuntaan. Aseta haluttu mitta sa-
haussyvyysasteikkoon. Kiristä siipiruuvi 14 uu-
delleen.
OBJ_BUCH-179-003.book Page 123 Thursday, February 7, 2008 9:51 AM
Sivu: 123
124 | Suomi
1 609 929 N78 | (7.2.08) Bosch Power Tools
Jiirikulman asetus
Avaa siipiruuvi 6. Kallista sahaa sivusuunnassa.
Aseta haluttu mitta asteikkoon 5. Kiristä siipi-
ruuvi 6 uudelleen.
Huomio: Jiirisahauksissa sahaussyvyys on sa-
haussyvyysasteikon 15 arvoa pienempi.
Sahausmerkit
Sahausmerkki 0° (9) näyttää sahanterän sijain-
nin suorakulmaisessa sahauksessa. Sahaus-
merkki 45° (8) näyttää sahanterän sijainnin 45°-
sahauksessa.
Mittatarkkaa sahausta varten tulee pyörösaha
asettaa työkappaleelle kuvan osoittamalla taval-
la. Kannattaa suorittaa koesahaus.
Käyttöönotto
f Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen
jännitteen tulee vastata laitteen tyyppikil-
vessä olevia tietoja. 230 V merkittyjä laittei-
ta voidaan käyttää myös 220 V verkoissa.
Käynnistys ja pysäytys
Sähkötyökalun käyttöönotto painamalla ensin
käynnistysvarmistinta 2 ja painamalla samalla
käynnistyskytkintä 1 sekä pitämällä se painettu-
na.
Sähkötyökalun pysäytys päästämällä käynnis-
tys- kytkin 1 vapaaksi.
Huomio: Turvallisuussyistä laitteen käynnistys-
kytkintä 1 ei voida lukita, vaan sitä on painettava
koko käytön ajan.
Työskentelyohjeita
Suojele sahanteriä iskuilta ja kolhuilta.
Liikuta sähkötyökalua tasaisesti ja kevyesti syöt-
täen leikkaussuuntaan. Liian voimakas syöttö ly-
hentää vaihtotyökalun elinikää huomattavasti ja
saattaa vahingoittaa sähkötyökalua.
Sahausteho ja sahausjälki ovat pitkälti riippuvai-
sia sahanterän kunnosta ja terähampaiden muo-
dosta. Käytä siksi ainoastaan teräviä ja työstet-
tävään materiaaliin soveltuvia sahanteriä.
Puun sahaus
Sahanterän oikea valinta riippuu puun lajista ja
puun laadusta sekä siitä sahataanko syiden
suuntaan tai poikittain syitä kohti.
Sahattaessa kuusta pitkittäin, syntyy pitkiä kie-
rukkamaisia lastuja.
Pyökki- ja tammipölyt ovat erityisen vaarallisia
terveydelle, työskentele siksi aina pölynimua
käyttäen.
Sahaus suuntaisohjaimella (katso kuva D)
Suuntaisohjain 10 mahdollistaa tarkkaa sahaus-
ta työkappaleen reunaa pitkin, tai samanlaisten
suikaileiden sahaamista.
Avaa siipiruuvi 7 ja työnnä suuntaisohjaimen 10
asteikko pohjalevyn 13 ohjaimen läpi. Aseta ha-
luttu sahausleveys asteikkoon vastaavaan saha-
usmerkkiin 9 tai 8, katso kappale ”Sahausmer-
kit”. Kiristä siipiruuvi 7 uudelleen.
Sahaaminen lisäohjaimella (katso kuva E)
Suurten työkappaleiden työstössä tai suorien
reunojen sahauksessa, voit kiinnittää laudan tai
listan apuohjaimeksi työkappaleeseen ja ohjata
pyörösahan pohjalevy apuohjainta pitkin.
Sahaus ohjauskiskolla (katso kuva G)
Ohjauskiskon 27 avulla voit suorittaa suoraviivai-
sia sahuksia.
Tartuntapinnoite estää ohjauskiskon luisumisen
ja suojaa työkappaleen pintaa. Ohjauskiskon
pinnoite mahdollistaa sähkötyökalun kevyen liu-
kumisen.
0
45 0
45
OBJ_BUCH-179-003.book Page 124 Thursday, February 7, 2008 9:51 AM
Sivu: 124
Suomi | 125
Bosch Power Tools 1 609 929 N78 | (7.2.08)
Ohjauskiskon kumihuuli toimii repimissuojana,
joka puuta sahattaessa estää pinnan repeämi-
sen. Sahanterän hampaiden tulee koskettaa ku-
mihuulta.
Ohjauskisko 27 ei saa ylittää sahattavan työ-
kappaleen reunaa.
Ohjauskiskotöitä 27 varten tarvitaan ohjauskis-
koadapteri 26. Ohjauskiskoadapteri 26 asenne-
taan samalla tavalla kuin suuntaisohjain 10.
Tarkkoja ohjauskiskotöitä 27 varten tarvitaan
seuraavia työvaiheita:
– Aseta ohjauskisko 27 työkappaleeseeen si-
vuttaisella ylityksellä. Varmista, että kumi-
huulella varustettu sivu on työkappaletta vas-
ten.
– Aseta pyörösaha esiasennettuine ohjauskis-
koadaptereineen 26 ohjauskiskoon 27.
– Aseta haluttu sahaussyvyys ja jiirikulma. Ota
huomioon ohjauskiskoadapterissa 26 olevat
asetusmerkit eri jiirikulmia varten, katso
kuva F.
– Suuntaa pyörösaha ohjauskiskoadapterin
avulla niin, että sahanterän 21 hampaat kos-
kettavat kumihuulta. Sahanterän 21 asento
riippuu valitusta sahauskulmasta. Älä kos-
kaan sahaa ohjauskiskoa.
– Kiristä siipiruuvia 7, ohjauskiskoadapterin lu-
kitsemiseksi paikoilleen.
– Nosta pyörösaha esiasennettuine ohjauskis-
koadaptereineen 26 irti ohjauskiskosta 27.
– Suuntaa ohjauskisko 27 työkappaleessa niin,
että kumihuuli on täsmälleen halutussa sa-
hausreunassa.
– Kiinnitä ohjauskisko 27 sopivilla kiinnityslait-
teilla esim. ruuvipuristimilla työkappalee-
seen. Aseta sähkötyökalu asennettuine ohja-
uskiskoadaptereineen 26 ohjauskiskoon.
– Käynnistä sähkötyökalu ja liikuta sitä tasai-
sesti ja kevyesti syöttäen sahaussuuntaan.
Liitoskappaleella 28 voidaan yhdistää kaksi oh-
jauskiskoa. Kiinnitys tehdään neljällä liitoskap-
paleessa olevalla ruuvilla.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
f Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun
tuuletusaukkoja puhtaana, jotta voit työs-
kennellä hyvin ja turvallisesti.
Heilurisuojuksen tulee aina voida liikkua vapaas-
ti ja sulkeutua itsestään. Pidä sen tähden aina
aluetta heilurisuojuksen ympärillä puhtaana.
Poista pöly ja lastut paineilmalla puhaltaen tai
siveltimellä.
Pinnoittamattomat sahanterät voidaan suojata
hapettumista vastaan ohuella kerroksella hap-
povapaata öljyä. Poista taas öljy ennen sahaus-
ta, koska puuhun muutoin saattaa tulla öljyläik-
kiä.
Sahanterässä olevat hartsi- tai liimajäännökset
johtavat huonoon sahausjälkeen. Puhdista sen
tähden aina sahanterät heti käytön jälkeen.
Jos sähkötyökalussa, huolellisesta valmistuk-
sesta ja koestusmenettelystä huolimatta esiin-
tyy vikaa, tulee korjaus antaa Bosch sopimus-
huollon tehtäväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa
10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy lait-
teen mallikilvestä.
0° 1-45°
OBJ_BUCH-179-003.book Page 125 Thursday, February 7, 2008 9:51 AM
Sivu: 125
126 | Suomi
1 609 929 N78 | (7.2.08) Bosch Power Tools
Asiakaspalvelu ja asiakasneuvonta
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja
huoltoa sekä varaosia koskeviin kysymyksiin. Rä-
jähdyspiirustuksia ja tietoja varaosista löydät
myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvontatiimi auttaa mielellään
sinua tuotteiden ja lisätarvikkeiden ostoa, käyt-
töä ja säätöä koskevissa kysymyksissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: +358 (09) 435 991
Faksi: +358 (09) 870 2318
www.bosch.fi
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee
toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Vain EU-maita varten:
Älä heitä sähkötyökaluja talousjät-
teisiin!
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita koskevan di-
rektiivin 2002/96/EY ja sen kansal-
listen lakien muunnosten mukaan,
tulee käyttökelvottomat sähkötyökalut kerätä
erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uu-
siokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
OBJ_BUCH-179-003.book Page 126 Thursday, February 7, 2008 9:51 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PKS 40 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PKS 40

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PKS 40, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PKS 40 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PKS 40 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.