Bosch PIE645Q14E käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PIE645Q14E allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Liesi
  • Malli/nimi: PIE645Q14E
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Englanti, Hollantilainen, Saksa, Ranska, Italialainen, Portugali, Ukrainalainen, Ruotsalainen, Slovakki, Unkari, Tanska, Norja, Suomalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 11
12
Ý Sisällysluettelo[fi]Käyttöohje
Turvallisuusohjeet ................................................................... 12
Vaurioitumissyyt ............................................................................... 14
Ympäristönsuojelu................................................................... 15
Ympäristöystävällinen jätteiden hävitys ....................................... 15
Ohjeita energian säästämiseen..................................................... 15
Kypsentäminen induktiokeittoalueella................................... 15
Induktioteknologian edut................................................................ 15
Soveltuvat keittoastiat ..................................................................... 15
Laitteeseen tutustuminen ....................................................... 16
Ohjauspaneeli................................................................................... 16
Keittoalueet ....................................................................................... 16
Jälkilämmön merkkivalo................................................................. 16
Keittotason ohjelmointi........................................................... 17
Keittotason päälle ja pois päältä kytkentä .................................. 17
Keittoalueen säätö........................................................................... 17
Viitetaulukko...................................................................................... 17
Lapsilukko ................................................................................ 18
Lapsilukon kytkeminen päälle ja pois päältä.............................. 18
Pysyvän lapsilukon kytkeminen päälle tai pois päältä.............. 18
Powerboost-toiminto................................................................19
Käyttörajoitukset............................................................................... 19
Päälle kytkentä ................................................................................. 19
Pois päältä kytkeminen................................................................... 19
Perusasetukset. ........................................................................19
Perusasetuksiin siirtyminen............................................................ 20
Ylläpito ja puhdistus.................................................................20
Keittotaso .......................................................................................... 20
Keittotason kehys ............................................................................ 20
Vikojen korjaaminen.................................................................21
Normaalit äänet laitteen toiminnan aikana ................................. 21
Huoltopalvelu............................................................................21
Produktinfo
Lisätietoja tuotteista, varusteista, varaosista ja palveluista löydät
Internetistä: www.bosch-home.fi ja Online-Shopista:
www.bosch-eshop.com
: Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje huolellisesti.
Säilytä käyttö- ja asennusohje ja
laitepassi myöhempää käyttöä tai
seuraavaa käyttäjää varten.
Tarkista laite pakkauksen avauksen
jälkeen. Jos laitteesta löytyy
kuljetuksesta aiheutuneita vaurioita,
älä kytke sitä sähköverkkoon vaan
ota yhteyttä tekniseen palveluun ja
tee vaurioista kirjallinen ilmoitus,
muutoin oikeutta
vahingonkorvauksiin ei ole.
Tämä laite tulee asentaa sen
mukana toimitettujen
asennusohjeiden mukaan.
Tämä laite on tarkoitettu yksityisille
kotitalouksille ja kodinomaiseen
ympäristöön. Käytä laitetta vain
ruokien ja juomien valmistukseen.
Pidä laitetta käytön aikana silmällä.
Käytä laitetta vain suljetuissa
tiloissa.
Tätä laitetta ei ole suunniteltu
käytettäväksi ulkopuolisen
ajastimen tai kauko-ohjaimen
kanssa.
Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat
lapset ja henkilöt, joiden fyysiset
ominaisuudet, aistit tai henkiset
valmiudet ovat rajoittuneet tai joilta
puuttuu tarvittava kokemus ja
osaaminen, jos heitä valvoo heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö
tai heitä on opastettu laitteen
turvallisessa käytössä ja he ovat
ymmärtäneet laitteen vaarat.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa tai
huoltaa laitetta, paitsi jos he ovat
täyttäneet 8 vuotta ja heidän
toimiaan valvotaan.
Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa
laitteen ja liitäntäjohdon läheltä.
Sivu: 12
13
Palovaara!
■ Kuuma öljy ja rasva syttyvät
helposti palamaan. Älä jätä
kuumaa öljyä tai rasvaa ilman
valvontaa. Älä sammuta tulipaloa
vedellä. Kytke keittoalue pois
päältä. Tukahduta liekit varovasti
kannella tai palopeitteellä tai
vastaavalla.
Palovaara!
■ Keittoalueet kuumenevat hyvin
kuumiksi. Älä aseta palavia
esineitä keittotason päälle. Älä
säilytä tavaroita keittotason päällä.
Palovaara!
■ Laite kuumenee. Älä säilytä
palavia esineitä tai spraypulloja
suoraan keittotason alla olevissa
laatikoissa.
Palovaara!
■ Keittotaso kytkeytyy itsestään pois
päältä eikä sitä saa enää
käytettyä. Laite voi kytkeytyä
myöhemmin tahattomasti päälle.
Kytke sulake sulakerasiassa pois
päältä. Soita huoltopalveluun.
Palovamman vaara!
■ Keittoalueet ja niiden ympäristö
kuumenevat hyvin kuumiksi. Älä
kosketa kuumia pintoja. Pidä
lapset poissa laitteen läheltä.
Palovamman vaara!
■ Keittoalue kuumenee, mutta näyttö
ei toimi. Kytke sulake
sulakerasiassa pois päältä. Soita
huoltopalveluun.
Palovamman vaara!
■ Metalliset esineet kuumentuvat
keittotasolla hyvin nopeasti. Älä
laita metallisia esineitä kuten
veitsiä, haarukoita, lusikoita tai
kansia keittotasolle.
Tulipalovaara!
■ Sammuta keittotaso aina jokaisen
käyttökerran jälkeen
pääkytkimellä. Älä odota, että
keittotaso sammuu
automaattisesti keittoastian
puuttuessa.
Sähköiskun vaara!
■ Epäasianmukaiset korjaukset ovat
vaarallisia. Vain koulutukseemme
osallistunut huoltopalvelun
teknikko saa tehdä korjauksia ja
vaihtaa vaurioituneita
liitäntäjohtoja. Jos laite on rikki,
irrota verkkopistoke tai kytke
sulake sulakerasiassa pois päältä.
Soita huoltopalveluun.
Sähköiskun vaara!
■ Laitteeseen pääsevä kosteus voi
aiheuttaa sähköiskun. Älä käytä
painepesuria tai höyrysuihkua.
Sähköiskun vaara!
■ Viallinen laite voi aiheuttaa
sähköiskun. Älä kytke viallista
laitetta päälle. Irrota verkkopistoke
tai kytke sulake sulakerasiassa
pois päältä. Soita huoltopalveluun.
Sähköiskun vaara!
■ Säröt tai murtumat keraamisessa
lasissa voivat aiheuttaa
sähköiskun. Kytke sulake
sulakerasiassa pois päältä. Soita
huoltopalveluun.
Sivu: 13
14
Sähkömagneettiset vaarat!
Tämä laite täyttää
turvallisuusmääräyksien ja
sähkömagneettiseen
yhteensopivuuteen liittyen
standardien vaatimukset. Tästä
huolimatta henkilöt, joilla on
sydämentahdistin tai
insuliinipumppu, eivät saa lähestyä
laitetta sen käytön aikana. On
mahdotonta taata, että kaikki
markkinoilla olevat laitteet
täyttäisivät sähkömagneettiseen
yhteensopivuuteen liittyvät
voimassa olevat määräykset ja ettei
laitteen virheettömän toiminnan
vaarantavia häiriöitä esiintyisi.
Samoin on mahdollista, että muita
laitteita, kuten kuulokkeita käyttävät
henkilöt voivat havaita häiriöitä
laitteen käytössä.
Vaurioitumisvaara!
Tässä keittotasossa on tuuletin,
joka sijaitsee laitteen alaosassa.
Jos keittotason alapuolella on
laatikko, siinä ei saa säilyttää pieniä
esineitä tai paperia, sillä ne voivat
tuulettimeen imeytyessään
vaurioittaa tuuletinta tai vaarantaa
jäähdytyksen toimivuuden.
Laatikon sisällön ja tuulettimen
tuloaukon välillä on oltava
vähintään 2 cm.
Loukkaantumisvaara!
■ Vesihauteessa kypsennettäessä
keittotaso ja keittoastia saattavat
särkyä ylikuumenemisen vuoksi.
Vesihauteessa oleva keittoastia ei
saa koskettaa suoraan vedellä
täytetyn kattilan pohjaa. Käytä vain
kuumuutta kestäviä keittoastioita.
Loukkaantumisvaara!
■ Kattilan pohjan ja keittoalueen
välissä oleva neste voi aiheuttaa
kattilan yhtäkkisen hypähtämisen.
Pidä keittoalue ja kattilan pohja
aina kuivina.
Vaurioitumissyyt
Huomio!
■ Epätasaiset keittoastioiden pohjat voivat aiheuttaa naarmuja
keittotasoon.
■ Älä koskaan aseta tyhjiä keittoastioita keittoalueille. Muutoin
voi aiheutua vahinkoja.
■ Älä aseta kuumia keittoastioita ohjauspaneelin, näyttöjen tai
keittotason merkin päälle. Muutoin keittotaso voi vaurioitua.
■ Jos keittotason päälle tippuu kovia tai teräväpäisiä esineitä,
keittotaso voi vaurioitua.
■ Alumiinifolio ja muoviset astiat sulavat kuumien keittotasojen
päälle. Suojalevyjen käyttö ei ole suositeltavaa keittotasossa.
Yleisnäkymä
Seuraava taulukko sisältää yleisimmät vahingot:
Vahinko Syy Ratkaisu
Tahrat Ylivuotavat ruoka-ainekset Poista keittotasolle ylivuotavat ruoka-ainekset välittömästi kaapimella, joka
on tarkoitettu lasipintojen puhdistukseen.
Sopimattomat puhdistusaineet Käytä ainoastaan keittotason puhdistukseen sopivia puhdistusaineita.
Naarmut Suola, sokeri ja hiekka Älä käytä keittotasoa työtasona tai tukipintana.
Epätasaiset keittoastioiden pohjat
aiheuttavat naarmuja lasikeraamiseen
pintaan
Tarkista keittoastioiden pohjat.
Värjäytymät Sopimattomat puhdistusaineet Käytä ainoastaan keittotason puhdistukseen sopivia puhdistusaineita.
Keittoastioiden hankaus Nosta kattiloita ja pannuja niitä liikuttaessasi.
Pinnan lohkeilu Sokeri, huomattavasti sokeria sisältä-
vät aineet
Poista keittotasolle ylivuotavat ruoka-ainekset välittömästi kaapimella, joka
on tarkoitettu lasipintojen puhdistukseen.
Sivu: 14
15
Ympäristönsuojelu
Pura laite ja hävitä pakkausmateriaalit ympäristöystävällisellä
tavalla.
Ympäristöystävällinen jätteiden hävitys
Ohjeita energian säästämiseen
■ Aseta keittoastioihin aina oikea kansi. Ilman kantta
keitettäessä energian kulutus on nelinkertainen. Käytä
lasikantta, jotta voit tarkkailla ruokaa ilman, että kannen
nostaminen on tarpeen.
■ Käytä keittoastioita, joiden pohja on tasainen ja paksu.
Epätasaiset pohjat lisäävät energian kulutusta.
■ Keittoastioiden pohjan halkaisijan on oltava yhtä suuri kuin
keittoalue. Muutoin energiaa voi mennä hukkaan. Huomaa:
Valmistaja ilmoittaa yleensä keittoastian yläreunan halkaisijan.
Se on yleensä suurempi kuin keittoastian pohjan halkaisija.
■ Valitse keittoastian koko valmistettavan ruokamäärän
mukaan. Suurikokoinen ja puoliksi täysi keittoastia kuluttaa
huomattavasti energíaa.
■ Käytä vähäistä vesimäärää. Tällöin säästetään energiaa ja
samalla säilytetään kasvisten vitamiinit ja mineraalit.
■ Valitse mahdollisimman alhainen tehotaso.
Kypsentäminen induktiokeittoalueella
Induktioteknologian edut
Induktioteknologian toimintaperiaate on perinteiseen
kuumennukseen verrattuna täysin erilainen, sillä kuumennus
tapahtuu suoraan keittoastiassa. Täten se tarjoaa lukuisia etuja:
■ Keitto- ja paistoaika lyhenee, sillä itse keittoastia kuumenee.
■ Pienempi energiankulutus.
■ Helpompi ylläpitää ja puhdistaa. Ruoka-ainekset eivät pala
pohjaan niin nopeasti.
■ Lämmön hallinta ja turvallisuus. Keittotaso aktivoi tai
katkaisee virransyötön heti, kun säädöt suoritetaan
ohjauspaneelista. Induktiokeittoalue katkaisee virransyötön,
jos keittoastia poistetaan levyltä, vaikka sitä ei olisikaan
kytketty pois päältä sitä ennen.
Soveltuvat keittoastiat
Ferromagneettiset keittoastiat
Ainoastaan ferromagneettiset keittoastiat soveltuvat
käytettäväksi induktiokeittolevyissä, niihin kuuluvat muun
muassa:
■ emaloidut teräsastiat
■ valurauta-astiat
■ ruostumattomat teräsastiat, jotka on tarkoitettu käytettäväksi
induktiokeittolevyissä.
Tarkista keittoastioiden soveltuvuus magneettia käyttäen,
astioiden on vedettävä magneettia puoleensa.
Muita induktioon sopivia keittoastioita
On olemassa muita induktiokeittotasoihin tarkoitettuja
keittoastioita, joiden pohja ei ole kokonaan ferromagneettinen.
Keittoastiat, jotka eivät sovellu induktiokeittotasoihin
Älä koskaan käytä seuraavia keittoastioita:
■ normaalit ohuet teräsastiat
■ lasiastiat
■ saviastiat
■ kupariastiat
■ alumiiniastiat
Keittoastian pohjan ominaisuudet
Keittoastioiden pohja voi vaikuttaa kypsennyksen lopputuloksen
tasaisuuteen. Keittoastiat, jotka on tehty lämpöä jakavista
materiaaleista (kuten ruostumattomat "sandwich" -teräsastiat),
jakavat lämmön tasaisesti säästäen aikaa ja energiaa.
Tämä laite täyttää sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
koskevan EU-direktiivin RAEE 2002/96/EY
vaatimukset. Kyseinen direktiivi määrittää merkin
käytettyjen laitteiden kierrätystä ja uudelleen käyttöä
varten kaikissa EU-maissa.
Kun käytät suurta keittoastiaa,
jonka ferromagneettisen alueen
halkaisija on pienempi, ainoas-
taan ferromagneettinen alue kuu-
menee eikä lämpö jakaudu
tasaisesti.
Keittoastioissa, joiden pohjassa
on alumiinia, ferromagneettinen
alue on pienempi, jolloin jakautu-
nut lämpö on pienempi tai tun-
nistuksessa esiintyy ongelmia.
Hyvien lopputuloksien saavutta-
miseksi ferromagneettisen alu-
een halkaisijan on suositeltavaa
olla keittoalueen kokoinen. Jos
laite ei havaitse keittoastiaa
yhdellä keittoalueella, kokeile
asettaa se halkaisijaltaan hiukan
sitä pienempään keittoaluee-
seen.
Sivu: 15
16
Keittoastian puuttuminen tai väärän kokoinen keittoastia
Jos valitulle keittoalueelle ei aseteta keittoastiaa, tai jos
keittoastia on tehty väärästä materiaalista tai se on väärän
kokoinen, keittoalueen näytössä näkyvä tehotaso vilkkuu. Aseta
käyttöön soveltuva keittoastia keittoalueelle ja vilkkuminen
loppuu. Jos keittoastiaa ei aseteta alueelle 90 sekunnin sisällä,
keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
Tyhjät tai ohuen pohjan omaavat keittoastiat
Älä kuumenna tyhjiä keittoastioita, älä myöskään käytä
ohutpohjaisia keittoastioita. Keittotasossa on sisäinen
turvajärjestelmä, mutta tyhjä keittoastia voi kuumentua niin
nopeasti, ettei “automaattinen pois päältä kytkentä" -toiminto
ehdi reagoida siihen ja astia voi saavuttaa erittäin korkean
lämpötilan. Keittoastian pohja voi tällöin sulaa ja vaurioittaa
keittotason lasipintaa. Älä koske tällöin keittoastiaan vaan kytke
keittoalue pois päältä. Jos keittotaso ei toimi jäähtymisen
jälkeen, ota yhteyttä tekniseen huoltopalveluumme.
Keittoastian havainti
Kaikissa keittoalueissa on keittoastian havainnin alaraja, joka
vaihtelee käytetyn keittoastian materiaalin mukaan. Siksi on
käytettävä aina keittoaluetta, joka sopii parhaiten keittoastian
halkaisijaan.
Laitteeseen tutustuminen
Nämä käyttöohjeet soveltuvat eri keittotasoihin. Sivulla 2 on
mallien yleisnäkymä ja tietoja menettelytavoista.
Ohjauspaneeli
Kytkinalueet
Vastaava toiminto aktivoituu merkkiä painaessa.
Huomautuksia
■ Asetukset eivät muutu, jos useita merkkejä painetaan
samanaikaisesti. Tämä mahdollistaa ohjelmointialueen
puhdistamisen, jos ruoka-aineksia valuu keittoastioista.
■ Pidä kytkinalueet aina kuivina. Kosteus voi vaikuttaa
kytkimien toimintaan.
Keittoalueet
Jälkilämmön merkkivalo
Keittotason jokaisessa keittoalueessa on jälkilämmön
merkkivalo •, joka osoittaa, mitkä alueista ovat edelleen
kuumia. Vältä koskemasta keittoalueeseen, jonka jälkilämmön
merkkivalo palaa.
Vaikka levy olisi sammunut, merkkivalo • palaa ja ilmoittaa
kuumasta keittoalueesta.
Kun keittoastia poistetaan eikä keittoaluetta ole sammutettu,
näkyviin tulee vuorottain merkkivalo • ja valittu tehotaso.
Kytkinalueet Toiminto
% Pääkytkin
§ Valitse keittoalue
A/@ Valitse tehotaso
D Lapsilukko
Merkkivalot
‚-Š Tehoalueet
• Jälkilämpö
› Powerboost-toiminto
Merkkivalot
Keittoalue Päälle ja pois päältä kytkentä
$ Yksinkertainen keittoalue Käytä sopivan kokoista keittoastiaa.
æ Paistoalue Alue käynnistyy automaattisesti silloin, kun sen päälle asetetaan keittoastia,
jonka pohja on saman kokoinen kuin alueen ulkoreuna.
Käytä ainoastaan induktiokeittotasoon sopivia keittoastioita, katso kohta “Sopivat keittoastiat".
Sivu: 16
17
Keittotason ohjelmointi
Tämä luku sisältää keittoalueen säätöohjeet. Taulukossa
näkyvät eri ruokien tehotasot ja keittoajat.
Keittotason päälle ja pois päältä kytkentä
Keittotaso voidaan kytkeä päälle ja pois päältä pääkytkimellä.
Kytkeminen päälle: paina merkkiä %. Pääkytkimen vieressä
oleva merkkivalo ja merkkivalot ‹ syttyvät. Keittotaso on valmis
käytettäväksi.
Kytkeminen pois päältä: paina merkkiä% , kunnes merkkivalot
sammuvat. Kaikki keittoalueet on sammutettu. Jälkilämmön
merkkivalo jää palamaan, kunnes keittoalueet ovat jäähtyneet
riittävästi.
Huomautus: Keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois päältä
silloin, kun kaikki keittoalueet ovat olleet pois käytöstä yli 20
sekuntia.
Keittoalueen säätö
Valitse haluamasi tehotaso merkeillä + ja -.
Tehotaso 1 = vähimmäisteho.
Tehotaso 9 = maksimiteho.
Kaikissa tehotasoissa on väliasetus. Se on merkitty pisteellä.
Tehotason säätäminen
Keittotason on oltava päällä.
1. Paina toistuvasti merkkiä §, kunnes haluamasi keittoalueen
merkkivalo ‹ syttyy.
2. Paina seuraavien 5 sekunnin aikana merkkiä + tai -. Näkyviin
tulee perusasetus:
Merkki + tehotaso 1
Merkki - tehotaso 9
3. Tehotason muuttaminen: valitse keittoalue ja paina merkkiä +
tai -, kunnes haluamasi tehotaso tulee näkyviin.
Keittoalueen sammuttaminen
Valitse keittoalue ja paina sen jälkeen merkkiä + tai -, kunnes ‹
häviää.
Keittoalue sammuu ja näkyviin tulee jälkilämmön merkkivalo.
Huomautus: Jos keittoastiaa ei ole asetettu
induktiokeittoalueelle, valittu tehotaso vilkkuu. Tietyn ajan
kuluttua keittoalue sammuu.
Viitetaulukko
Seuraavassa taulukossa on joitakin esimerkkejä.
Keittoajat riippuvat tehotasosta sekä ruoka-aineksien tyypistä,
painosta ja laadusta. Siksi tiedot ovat ainoastaan viitteellisiä.
Tehotasot vaikuttavat kypsennystuloksiin.
Jos kuumennat paksuja soseita ja kastikkeita, hämmennä niitä
aika ajoin.
Käytä tehotasoa 9 kypsennyksen alussa.
 
Tehotaso Keittoaika minuut-
teina
Sulatus
Suklaa, suklaakuorrutus, voi, hunaja 1-1. -
Hyytelö 1-1. -
Lämmitys ja lämpimänäpito
Keitto (esim. linssikeitto) 1-2 -
Maito** 1.-2. -
Keitetyt nakit** 3-4 -
Sulatus ja lämmitys
Pakastettu pinaatti 2.-3. 5-15 min
Pakastettu gulasch 2.-3. 20-30 min
Alhaisella teholla kypsentäminen ja keittäminen
Perunamykyt 4.-5.* 20-30 min
Kala 4-5* 10-15 min
Valkokastikkeet, esim. bechamel 1-2 3-6 min
Vatkatut kastikkeet, esim. berniläinen kastike, hollantilainen kastike 3-4 8-12 min
* Keitto ilman kantta
** Ilman kantta
Sivu: 17
18
Lapsilukko
Keittotaso voidaan lukita tahattoman päälle kytkennän
estämiseksi niin, etteivät lapset kytke keittoalueita päälle.
Lapsilukon kytkeminen päälle ja pois päältä
Keittotason on oltava pois päältä.
Päälle kytkentä: paina merkkiä D noin 4 sekunnin ajan. Merkin
D vieressä oleva merkkivalo syttyy 10 sekunnin ajaksi.
Keittotaso on lukittu.
Pois päältä kytkentä: paina merkkiä D noin 4 sekunnin ajan.
Lukitus on poistettu käytöstä.
Huomautus: Lapsilukko voi kytkeytyä vahingossa päälle tai
pois päältä puhdistuksen aikana roiskuvan veden, ulos
vuotavien ruoka-aineksien tai merkin D päällä olevien
esineiden vuoksi.
Pysyvän lapsilukon kytkeminen päälle tai pois
päältä
Tämän toiminnon avulla lapsilukko aktivoituu automaattisesti
aina keittotason sammuttamisen yhteydessä.
Päälle ja pois päältä kytkentä
Katso luku "Perusasetukset".
Keittäminen, höyrykypsennys, haudutus
Riisi (kaksinkertainen määrä vettä) 2-3 15-30 min
Riisipuuro 2-3 25-35 min
Kuorimattomat perunat 4-5 25-30 min
Kuoritut perunat suolavedessä 4-5 15-25 min
Nuudelit 6-7* 6-10 min
Liemet, keitot 3.-4. 15-60 min
Vihannekset 2.-3. 10-20 min
Vihannekset, pakastetut 3.-4. 7-20 min
Painekattilan käyttö 4.-5. -
Muhentaminen
Lihakääryle 4-5 50-60 min
Pataruoat 4-5 60-100 min
Gulasch 3.-4. 50-60 min
Paistaminen/friteeraus vähäisellä öljymäärällä**
Pihvit, luonnolliset tai kuorrutetut 6-7 6-10 min
Pakastetut pihvit 6-7 8-12 min
Kyljykset, luonnolliset tai kuorrutetut 6-7 8-12 min
Pihvi (paksuus 3 cm) 7-8 8-12 min
Kanan rintapala (paksuus 2 cm) 5-6 10-20 min
Kanan rintapala, pakastettu 5-6 10-30 min
Kala ja kalafileet, maustamattomat 5-6 8-20 min
Kala ja kalafileet, kuorrutetut 6-7 8-20 min
Pakastettu ja kuorrutettu kala, esim. kalapuikot 6-7 8-12 min
Katkaravut 7-8 4-10 min
Pakasteruoat, esim. pannuruoat 6-7 6-10 min
Lätyt 6-7 paista yksi kerrallaan
Munakas 3.-4. paista yksi kerrallaan
Paistetut munat 5-6 3-6 min
Friteeraus** (150-200 g annos ja 1-2 l öljyä)
Pakastetuotteet, esim. ranskanperunat, kananuggetit 8-9 paista yksi kerrallaan
Pakastetut perunakroketit 7-8
Lihapyörykät 7-8
Liha, esim. kanapalat 6-7
Kuorrutettu tai taikinaan kääritty kala 6-7
Vihannekset, sienet, kuorrutetut tai taikinaan käärityt, esim. herkkusienet 6-7
Leivokset, esim. munkit, taikinaan käärityt hedelmät 4-5
Tehotaso Keittoaika minuut-
teina
* Keitto ilman kantta
** Ilman kantta
Sivu: 18
19
Powerboost-toiminto
Powerboost-toiminnolla ruoka-ainekset voidaan kuumentaa
nopeammin kuin tehotasoa Š käyttäessä.
Käyttörajoitukset
Toimintoa voidaan käyttää kaikissa keittoalueissa edellyttäen,
että toinen saman ryhmän keittoalue on pois päältä (katso
kuva). Valitun keittoalueen näytössä vilkkuu › ja Š; sen jälkeen
tehotaso Š säätyy automaattisesti.
Päälle kytkentä
1. Valitse tehotaso Š.
2. Paina merkkiä +. Keittoalueen näyttöön syttyy merkkivalo ›.
Toiminto on käynnistynyt.
Pois päältä kytkeminen
1. Valitse keittoalue.
2. Paina merkkiä -. Merkki › häviää näytöstä ja keittoalue palaa
tehotasoon Š.
Powerboost-toiminto on poistettu käytöstä.
Huomautus: Joissakin tapauksissa Powerboost-toiminto voi
kytkeytyä pois päältä automaattisesti keittotason sisäisten
elektronisten osien suojaamiseksi.
Perusasetukset.
Laitteessa on erilaisia perusasetuksia. Ne voidaan mukauttaa
käyttäjän vaatimuksien mukaisiksi.
5\KPl 
5\KPl
5\KPl
5\KPl
Merkkivalo Toiminto
™‚ Pysyvä lapsilukko
‹ Pois käytöstä.*
‚ Käytössä.
™ƒ Äänimerkit
‹ Vahvistuksen äänimerkki ja virheen äänimerkki pois käytöstä.
‚ Vain vahvistuksen äänimerkki pois käytöstä.
ƒ Kaikki äänimerkit on käytössä.*
™† Automaattinen aikarajoitus
‹ Perusasetus: sammuu 1-10 tunnin kuluttua.*
‚ Perusasetuksen aika on puolet normaalista: sammuu 0,5 - 5 tunnin kuluttua.
ƒ Perusasetuksen aika on neljännes normaalista: sammuu 0,25 - 2,5 tunnin kuluttua.
™ˆ Power-Management-toiminto
‹ = Pois käytöstä.*
‚ = 1000 W. Vähimmäisteho.
‚ = 1500 W.
ƒ = 2000 W.
...
Š tai Š. = keittotason maksimiteho.
™‹ Oletusasetuksien palautus
‹ Omat asetukset.*
‚ Tehdasasetuksien palautus.
*Tehdasasetus
Sivu: 19
20
Perusasetuksiin siirtyminen
Keittotason on oltava pois päältä.
1. Käynnistä keittotaso pääkytkimellä.
2. Paina seuraavien 10 sekunnin aikana merkkiä D 4 sekunnin
ajan.
Alanäytöissä näkyy ™‚
3. Paina merkkiä D useita kertoja, kunnes haluamasi
asetuksen merkkivalo tulee näkyviin.
4. Valitse sen jälkeen haluamasi asetus merkillä + ja -. Asetus
tulee näkyviin oikealla ylhäällä olevaan näyttöön.
5. Paina uudelleen merkkiä D 4 sekunnin ajan. Asetukset on
tallennettu virheettömästi.
Poistuminen
Perusasetuksista voidaan poistua kytkemällä keittotaso pois
päältä pääkytkimellä.
Ylläpito ja puhdistus
Tämän luvun ohjeet takaavat keittotason optimaalisen
puhdistuksen ja ylläpidon.
Keittotaso
Puhdistus
Puhdista keittotaso jokaisen käyttökerran jälkeen. Täten
vältetään tasoon jääneiden jäämien palaminen. Puhdista
keittotaso vasta sitten, kun se on jäähtynyt tarpeeksi.
Käytä ainoastaan keittotason puhdistukseen sopivia
puhdistusaineita. Noudata tuotepakkauksiin merkittyjä ohjeita.
Älä koskaan käytä:
■ Kuluttavia tuotteita.
■ Voimakkaita puhdistusaineita, kuten uunisuihkeita ja
tahranpoistoaineita.
■ Naarmuttavia pesusieniä.
■ Korkeapaineisia tai höyryllä toimivia puhdistusvälineitä.
Lasin puhdistukseen tarkoitettu kaavin
Poista vaikeasti irtoavat liat lasin puhdistukseen tarkoitetulla
kaapimella.
1. Poista kaapimen suoja.
2. Puhdista keittotason pinta terällä.
Älä puhdista keittotason pintaa kaapimen perällä, pinta voi
tällöin vaurioitua.
: Vammautumisvaara!
Terä on erittäin terävä. Varo ettet haavoita terällä itseäsi. Suojaa
terä silloin, kun sitä ei käytetä. Vaihda terä uuteen heti kun siinä
havaitaan poikkeamia.
Ylläpito
Levitä additiivista ainetta keittotason suojaamiseksi. Noudata
tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.
Keittotason kehys
Jotta keittotason kehykseen ei tulisi vaurioita, noudata
seuraavia ohjeita:
■ Käytä puhdistukseen ainoastaan kuumaa vettä ja hiukan
saippuaa.
■ Älä koskaan käytä teräviä tai kuluttavia tuotteita.
■ Älä käytä lasin puhdistukseen tarkoitettua kaavinta.
Sivu: 20
21
Vikojen korjaaminen
Viat johtuvat usein pienistä yksityiskohdista. Ennen tekniseen
huoltopalveluun yhteyden ottoa on otettava huomioon
seuraavat neuvot ja varoitukset.
Normaalit äänet laitteen toiminnan aikana
Induktioteknologia perustuu sähkömagneettisten kenttien
luomiseen, jolloin kuumennus tapahtuu suoraan keittoastiaan
pohjassa. Keittoastiasta riippuen voi astiassa esiintyä ääniä tai
tärinää, esimerkiksi seuraavanlaisia:
Syvät hurinaäänet, jotka muistuttavat muuntajaa
Kyseisiä ääniä esiintyy korkeaa tehotasoa käytettäessä. Äänet
johtuvat energiamäärästä, joka välittyy keittotasosta
keittoastiaan. Kyseiset äänet häviävät tai heikentyvät, kune
tehotasoa lasketaan.
Matalat vihellysäänet
Kyseisiä ääniä esiintyy silloin, kun keittoastia on tyhjä. Äänet
häviävät, kun keittoastiaan kaadetaan vettä tai astiaan
asetetaan ruoka-aineksia.
Rätinä-äänet
Kyseisiä ääniä esiintyy keittoastioissa, jotka koostuvat useista
päällekkäisistä materiaaleista. Äänet johtuvat tärinästä, jota
esiintyy päällekkäisten materiaalien liitospinnoilla. Äänet
johtuvat keittoastiasta. Ruoka-aineksien määrä ja
kypsennystapa voi vaihdella.
Korkeat vihellysäänet
Kyseisiä ääniä esiintyy ennen kaikkea keittoastioissa, jotka
koostuvat useista päällekkäisistä materiaaleista ja joita
kuumennetaan maksimiteholla ja samanaikaisesti kahta
keittoaluetta käyttäen. Äänet häviävät tai heikentyvät silloin, kun
tehotasoa lasketaan.
Tuuletusäänet
Sähköjärjestelmän oikeaoppinen käyttö edellyttää, että
keittotason toimintalämpötilaa hallitaan. Täten keittotasossa on
tuuletin, joka käynnistyy eri tehoalueiden lämpötilan mukaan.
Tuuletin voi toimia myös keittotason pois päältä kytkennän
jälkeen, jos sen lämpötila on edelleen liian korkea.
Edellä kuvatut äänet ovat normaaleja induktioteknologiaa
käytettäessä, ne eivät ole merkki toimintahäiriöstä.
Huoltopalvelu
Jos laitteesi täytyy korjata, huoltopalvelumme on
käytettävissäsi.
Mallinumero ja sarjanumero:
Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita laitteesi mallinumero
(E-numero) ja sarjanumero (FD-numero). Tyyppikilven ja
numerot löydät laitepassista.
Ota huomioon, että huoltoneuvojan käynti käyttövirheen takia
aiheuttaa Sinulle kustannuksia myös takuuaikana.
Kaikkien maiden yhteystiedot löydät oheisesta
huoltoliikeluettelosta.
Korjaustilaus ja neuvonta häiriötilanteissa
Luota valmistajan asiantuntemukseen. Siten varmistat, että
korjauksen tekee koulutettu huoltoteknikko, joka käyttää
alkuperäisiä varaosia.
Merkkivalo Toimintahäiriö Ratkaisu
Ei mitään Sähkövirran syöttö on katkennut. Tarkista muiden sähkölaitteiden avulla onko sähkövirran syöttö kat-
kennut.
Laitetta ei ole kytketty kytkentäkaavion
mukaisesti.
Tarkista, että laite on kytketty kytkentäkaavion mukaisesti.
Vika sähköjärjestelmässä. Jos edellä mainitut toimenpiteet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä
tekniseen huoltopalveluun.
“ vilkkuu Ohjauspaneeli on kostea tai sen päällä on
jokin esine.
Kuivaa ohjauspaneeli tai poista esine sen päältä.
Ҥ + numero /
š + numero /
¡ + numero /
Vika sähköjärjestelmässä. Kytke keittotaso pois sähköverkosta. Odota noin 30 sekuntia ja kytke
se uudelleen sähköverkkoon.*
”‹/”Š Toiminnossa on tapahtunut sisäinen vika. Kytke keittotaso pois sähköverkosta. Odota noin 30 sekuntia ja kytke
se uudelleen sähköverkkoon.*
”ƒ Sähköjärjestelmä on ylikuumentunut ja vas-
taava keittoalue on sammunut.
Odota, kunnes sähköjärjestelmä on jäähtynyt riittävästi. Paina sen jäl-
keen mitä tahansa keittotason merkkiä.*
”… Sähköjärjestelmä on ylikuumentunut ja
kaikki keittoalueet ovat sammuneet.
” ‰ Keittoalue on ollut toiminnassa liian kauan
korkealla tehotasolla ja keskeytyksettä.
Automaattinen aikarajoitus on aktivoitunut. Paina mitä tahansa ohjaus-
paneelin merkkiä. Merkkivalo sammuu. Keittotaso voidaan kytkeä
uudelleen toimintaan.
—‚ Virheellinen syöttöjännite, joka ylittää nor-
maalit raja-arvot.
Ota yhteyttä sähkövirran jakajaan.
—ƒ/—„ Keittoalue on ylikuumentunut ja se on kyt-
keytynyt pois päältä keittotason pinnan
suojaamiseksi.
Odota kunnes sähköjärjestelmä on jäähtynyt riittävästi ja kytke laite
uudelleen päälle.
* Jos merkkivalo syttyy uudelleen, ota yhteyttä tekniseen huoltopalveluun.
Älä aseta kuumia keittoastioita ohjauspaneelin päälle.
FIN 020 751 0700
Fixed line 8,27 snt/call + 7 snt/min (inc. VAT 23%)
Mobile 8,27 snt/call + 15 snt/min (inc. VAT 23%)

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PIE645Q14E ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PIE645Q14E

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PIE645Q14E, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PIE645Q14E käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PIE645Q14E suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.