Bosch PHO 3100 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PHO 3100 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Höylä
  • Malli/nimi: PHO 3100
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 77
2 609 140 473 | (27.8.07) Bosch Power Tools
78 | Suomi
fi
Sähkötyökalujen yleiset turval-
lisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet. Turvallisuusohjeiden nou-
dattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköis-
kuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tule-
vaisuutta varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyöka-
lu” käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja
(verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja
(ilman verkkojohtoa).
1) Työpaikan turvallisuus
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin
valaistuna. Työpaikan epäjärjestys tai va-
laisemattomat työalueet voivat johtaa ta-
paturmiin.
b) Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdys-
alttiissa ympäristössä, jossa on palavaa
nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalu
muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyöka-
lua käyttäessäsi. Voit menettää laitteesi hal-
linnan, huomiosi suuntautuessa muualle.
2) Sähköturvallisuus
a) Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia
pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muuttaa
millään tavalla. Älä käytä mitään pistora-
sia-adaptereita maadoitettujen sähkötyö-
kalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa
olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vä-
hentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pinto-
ja, kuten putkia, pattereita, liesiä tai jää-
kaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos ke-
hosi on maadoitettu.
c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai
kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyö-
kalun sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
d) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä
sähkötyökalun kantamiseen, ripustamiseen
tai pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta
vetämällä. Pidä johto loitolla kuumuudesta,
öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet joh-
dot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä
ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa
jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan jat-
kojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaa-
raa.
f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ym-
päristössä ei ole vältettävissä, tulee käyt-
tää vikavirtasuojakytkintä. Vikavirtasuoja-
kytkimen käyttö vähentää sähköiskun
vaaraa.
3) Henkilöturvallisuus
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskente-
lyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyö-
kalua käyttäessäsi. Älä käytä mitään säh-
kötyökalua, jos olet väsynyt tai
huumeiden, alkoholin tahi lääkkeiden vai-
kutuksen alaisena. Hetken tarkkaamatto-
muus sähkötyökalua käytettäessä, saattaa
johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojala-
seja. Henkilökohtaisen suojavarustuksen
käyttö, kuten pölynaamarin, luistamattomien
turvakenkien, suojakypärän tai kuulonsuojai-
mien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyt-
tötavasta, vähentää loukaantumisriskiä.
c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista,
että sähkötyökalu on poiskytkettynä, en-
nen kuin liität sen sähköverkkoon ja/tai
liität akun, otat sen käteen tai kannat sitä.
Jos kannat sähkötyökalua sormi käynnis-
tyskytkimellä tai kytket sähkötyökalun pis-
totulpan pistorasiaan, käynnistyskytkimen
ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat,
ennen kuin käynnistät sähkötyökalun.
Työkalu tai avain, joka sijaitsee laitteen
pyörivässä osassa, saattaa johtaa louk-
kaantumiseen.
e) Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huo-
lehdi aina tukevasta seisoma-asennosta
ja tasapainosta. Täten voit paremmin halli-
ta sähkötyökalua odottamattomissa tilan-
teissa.
VAROITUS
OBJ_BUCH-406-001.book Page 78 Monday, August 27, 2007 5:23 PM
Sivu: 78
Suomi | 79
Bosch Power Tools 2 609 140 473 | (27.8.07)
f) Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita.
Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja.
Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla
liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja
pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin
osiin.
g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan
asentaa, tulee sinun tarkistaa, että ne on
liitetty ja että ne käytetään oikealla taval-
la. Pölynimulaitteiston käyttö vähentää pö-
lyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely
a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen
työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopi-
vaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet
paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mestä. Sähkötyökalu, jota ei enää voida
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen
kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita
tai siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi.
Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkötyö-
kalun tahattoman käynnistyksen.
d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulot-
tuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sel-
laisten henkilöiden käyttää sähkötyöka-
lua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät
ole lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyö-
kalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät ko-
kemattomat henkilöt.
e) Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista,
että liikkuvat osat toimivat moitteetto-
masti, eivätkä ole puristuksessa sekä, et-
tä siinä ei ole murtuneita tai vahingoittu-
neita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa
haitallisesti sähkötyökalun toimintaan.
Anna korjata nämä vioittuneet osat ennen
käyttöä. Monen tapaturman syyt löytyvät
huonosti huolletuista laitteista.
f) Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.
Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut, joi-
den leikkausreunat ovat teräviä, eivät tartu
helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihto-
työkaluja jne. näiden ohjeiden mukaises-
ti. Ota tällöin huomioon työolosuhteet ja
suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyt-
töön, saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
5) Huolto
a) Anna ainoastaan koulutettujen ammatti-
henkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hy-
väksy korjauksiin vain alkuperäisiä vara-
osia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Laitekohtaiset turvallisuus-
ohjeet
f Odota teräakselin pysähtymistä, ennen kuin
asetat sähkötyökalun pois käsistäsi. Vapaa
teräakseli saattaa tarttua pintaan ja johtaa
hallinnan menetykseen sekä vakavaan louk-
kaantumiseen.
f Älä tartu käsin lastunpoistoaukkoon. Pyöri-
vät osat voivat aiheuttaa loukkaantumista.
f Via ainoastaan käynnissä oleva sähkötyökalu
työkappaletta vasten. Muussa tapauksessa
on olemassa takaiskun vaara, vaihtotyökalun
tarttuessa työkappaleeseen.
f Pidä aina höylä työskentelyssä niin, että höy-
län pohja on tasaisesti työkappaletta vasten.
Höylä saattaa muuten kiepata ja aiheuttaa
loukkaantumisia.
f Älä koskaan höylää metallikohteiden, naulojen
tai ruuvien yli. Terä ja teräakseli saattavat vahin-
goittua ja aiheuttaa voimakkaampaa värinää.
f Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvi-
penkissä kiinnitetty työkappale pysyy tukevam-
min paikoillaan, kuin kädessä pidettynä.
f Älä koskaan työstä asbestipitoista ainetta.
Asbestia pidetään karsinogeenisena.
f Noudata suojatoimenpiteitä, jos työssä saat-
taa syntyä terveydelle vaarallista, palavaa tai
räjähdysaltista pölyä. Esimerkiksi: Monia pö-
lyjä pidetään karsinogeenisina. Käytä pölyn-
suojanaamaria ja pölyn-/lastunimua, jos se on
liitettävissä.
OBJ_BUCH-406-001.book Page 79 Monday, August 27, 2007 5:23 PM
Sivu: 79
2 609 140 473 | (27.8.07) Bosch Power Tools
80 | Suomi
f Älä koskaan käytä sähkötyökalua, jonka
verkkojohto on viallinen. Älä kosketa vauri-
oitunutta johtoa ja irrota pistotulppa pisto-
rasiasta, jos johto vaurioituu työn aikana. Va-
hingoittunut johto kasvattaa sähköiskun
vaaraa.
Toimintaselostus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudatta-
misen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu puun, kuten esim.
palkkien ja lautojen höyläämiseen kiinteällä alus-
talla. Se soveltuu myös reunojen viistämiseen ja
huultamiseen.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiik-
kasivussa olevaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Lastuamissyvyyden asteikko
2 Lastuamissyvyyden asetusnuppi
3 Lastun poisto (valinnaisesti oikea/vasen)
4 Käynnistyskytkimen käynnistysvarmistin
5 Käynnistyskytkin
6 Hihnansuojus
7 Hihnansuojuksen ruuvi
8 Lastunpoistosuunnan valintavipu
9 Höylän pohja
10 V-uria
11 Teräpää
12 Höylän terän kiinnitysosa
13 Höylän terän kiinnitysruuvi
14 HM/TC-höylän terä
15 Kuusiokoloavain
16 Imuletku (Ø 35 mm)*
17 Pöly-/lastupussi*
18 Suuntaisohjain
19 Huultoleveyden asteikko
20 Huultoleveyden säädön lukitusmutteri
21 Suuntais-/kulmaohjaimen kiinnitysruuvi
22 Kulmaohjain*
23 Kulmaohjaimen lukitusmutteri
24 Huultosyvyyden rajoittimen kiinnitysruuvi
25 Huultosyvyyden rajoitin*
26 Seisontatuki
27 Käyttöhihna
28 Suuri hihnapyörä
29 Pieni hihnapyörä
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuu-
lu vakiotoimitukseen.
**yleismallinen (ei kuulu toimitukseen)
Tekniset tiedot
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että koh-
dassa ”Tekniset tiedot” selostettu tuote vastaa
seuraavia standardeja tai standardoituja asiakir-
joja: EN 60745 direktiivien 2004/108/EY,
98/37/EY (28.12.2009 asti), 2006/42/EY
(29.12.2009 alkaen) määräysten mukaan.
Höylä PHO 3100
Tuotenumero 3 603 B71 ...
Ottoteho W 750
Antoteho W 420
Tyhjäkäyntikierrosluku min-1
16500
Lastuamissyvyys mm 0 – 3,1
Huultosyvyys mm 0 – 9
suurin höyläysleveys mm 82
Paino vastaa
EPTA-Procedure 01/2003 kg 2,6
Suojausluokka /II
Tiedot koskevat 230/240 V nimellisjännitettä [U]. Alhaisemmalla
jännitteellä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaih-
della.
Ota huomioon sähkötyökalusi mallikilvessä oleva tuotenumero.
Yksittäisten koneiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
OBJ_BUCH-406-001.book Page 80 Monday, August 27, 2007 5:23 PM
Sivu: 80
Suomi | 81
Bosch Power Tools 2 609 140 473 | (27.8.07)
31.05.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Melu-/tärinätiedot
Mittausarvot määritetty EN 60745 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen painetaso
on: Äänen painetaso 82 dB(A); äänen tehotaso
93 dB(A). Epävarmuus K=3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn kokonaisarvot (kolmen suunnan vek-
torisumma) määritetty EN 60745 mukaan:
Värähtelyemissioarvo ah = 4,5 m/s2
, epävarmuus
K = 1,5 m/s2
.
Näissä ohjeissa ilmoitettu väräh-
telytaso on mitattu EN 60745
standardoitulla mittausmenetelmällä ja sitä voi-
daan käyttää laitevertailussa.
Värähtelytaso muuttuu riippuen laitteen käytöstä
ja se saattaa monesti ylittää tässä ohjeessa mai-
nittua arvoa. Värähtelyrasitusta saatetaan aliarvi-
oida, jos sähkötyökalua säännöllisesti käytetään
tällä tavalla.
Huomio: Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia
varten määrätyn työaikajakson aikana tulisi ottaa
huomioon myös se aika, jolloin laite on sammu-
tettuna tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käytetä.
Tämä saattaa selvästi pienentää koko työaikajak-
son värähtelyrasitusta.
Asennus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
Työkalunvaihto
f Ole varovainen vaihtaessasi höylän terää:
Älä tartu höylän terän leikkuureunoihin. Te-
rävät leikkuureunat voivat aiheuttaa loukkaan-
tumista.
Käytä vain alkuperäisiä Bosch-HM/TC-höylän te-
riä.
Kovametallisessa (HM/TC) höylän terässä on
2 leikkuuterää ja se voidaan kääntää. Jos molem-
mat leikkuureunat ovat tylsiä, tulee höylänterä 14
vaihtaa. HM/TC-höylänterää ei saa teroittaa.
Höylän terän irrotus (katso kuva A)
Käännä tai vaihda höylänterä 14 kiertämällä terä-
päätä 11, kunnes se on samansuuntainen höylän
pohjan 9 kanssa.
n Avaa kaksi kiinnitysruuvia 13 kuusiokoloavai-
mella 15 n. 1–2 kierrosta.
o Irrota tarvittaessa kiinnitysosa 12 lyömällä si-
tä kevyesti sopivalla työkalulla (esim. puukii-
lalla).
p Työnnä ulos höylänterä 14 sivuttain teräpääs-
tä 11 puukappaleella.
Höylän terän asennus (katso kuva B)
Höylän terän ohjainuran ansiosta säilyy korkeus-
säätö aina samana terää vaihdettaessa tai kään-
nettäessä.
Puhdista tarvittaessa terän paikka kiinnitysosas-
sa 12 ja höylän terä 14.
Höylän terän asennuksessa on varmistettava, et-
tä terä asettuu moitteettomasti kiinnitysosan 12
tukiohjaimeen ja on samansuuntainen höylän ta-
emman pohjan 9 reunan kanssa. Kiristä kaksi lu-
kitusruuvia 13 kuusiokoloavaimella 15.
Huomio: Tarkista kiinnitysruuvien 13 tiukkuus en-
nen käyttöönottoa. Kierrä teräpää 11 ympäri kä-
sin ja varmista, ettei höylän terä laahaa missään
kohtaa.
Pölyn ja lastun poistoimu
Puhdista lastun poistoaukko 3 säännöllisesti.
Käytä tukkeutuneen lastun poistoaukon puhdis-
tamiseen sopivaa työkalua (esim. puukappaletta,
paineilmaa tms.).
f Älä tartu käsin lastunpoistoaukkoon. Pyöri-
vät osat voivat aiheuttaa loukkaantumista.
Käytä optimaalisen imutehon takaamiseksi aina
ulkopuolista poistoimua tai pöly-/lastupussia.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
VAROITUS
OBJ_BUCH-406-001.book Page 81 Monday, August 27, 2007 5:23 PM
Sivu: 81
2 609 140 473 | (27.8.07) Bosch Power Tools
82 | Suomi
Ulkopuolinen poistoimu (katso kuva C)
Lastun poistoaukon kummallekin puolelle voi-
daan liittää imuletku (Ø 35 mm) 16 (lisätarvike).
Liitä imuletku 16 pölynimuriin (lisätarvike). Kat-
sauksen liittämisestä eri pölynimureihin löydät
tämän ohjeen lopusta.
Pölynimurin tulee soveltua työstettävälle materi-
aalille.
Käytä erikoisimuria terveydelle erityisen vaarallisten,
karsinogeenisten tai kuivien pölyjen imurointiin.
Sisäinen pölynimu (katso kuva C)
Pienissä töissä voit käyttää pöly-/lastupussia (li-
sätarvike) 17. Työnnä pölypussin nysä tiukasti
lastun poistoaukkoon 3. Tyhjennä pölypussi 17
ajoissa, jotta pölyn vastaanotto pysyy mahdolli-
simman hyvänä.
Valittava lastunpoisto
Valintavivulla 8 voidaan kääntää lastun poistoauk-
ko 3 oikealle tai vasemmalle. Paina aina valintavi-
pu 8 lukkiutumiseen asti pääteasentoon. Valittu
lastun poistosuunta osoitetaan valintavivussa 8
olevalla nuolitunnuksella.
Käyttö
Käyttömuodot
Lastuamissyvyyden asetus
Kiertonupilla 2 voidaan lastuamissyvyys asettaa
portaattomasti väliltä 0–3,1 mm lastumissyvyys-
asteikolla 1 (asteikkojako = 0,1 mm).
Seisontatuki (katso kuva G)
Seisontatuki 26 mahdollistaa koneen asettamista
pois heti työvaiheen jälkeen ilman pelkoa työkap-
paleen tai höylän terän vahingoittamisesta. Työ-
vaiheessa kääntyy seisontatuki 26 ylös ja höylän
pohjan takaosa 9 vapautuu.
Käyttöönotto
f Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen
jännitteen tulee vastata laitteen tyyppikil-
vessä olevia tietoja. 230 V merkittyjä laittei-
ta voidaan käyttää myös 220 V verkoissa.
Käynnistys ja pysäytys
Sähkötyökalun käyttöönotto painamalla ensin
käynnistysvarmistinta 4 ja painamalla samalla käyn-
nistyskytkintä 5 sekä pitämällä se painettuna.
Sähkötyökalun pysäytys päästämällä käynnistys-
kytkin 5 vapaaksi.
Huomio: Turvallisuussyistä laitteen käynnistys-
kytkintä 5 ei voida lukita, vaan sitä on painettava
koko käytön ajan.
Työskentelyohjeita
Höyläys (katso kuva G)
Aseta haluttu lastuamissyvyys ja aseta sähkötyöka-
lu ja höylän pohjan 9 etuosa työkappaletta vasten.
f Via ainoastaan käynnissä oleva sähkötyökalu
työkappaletta vasten. Muussa tapauksessa
on olemassa takaiskun vaara, vaihtotyökalun
tarttuessa työkappaleeseen.
Käynnistä sähkötyökalu ja siirrä se tasaisesti
syöttäen työstettävän pinnan yli.
Hienon pinnan saavuttamiseksi, tulee työsken-
nellä vain pienellä syötöllä ja keskittää paine höy-
län pohjan keskiosaan.
Työstettäessä kovia materiaaleja (esim. kovaa
puuta) sekä käytettäessä suurinta höyläysleveyt-
tä, tulee asettaa vain pieniä lastuamissyvyyksiä ja
tarvittaessa pienentää höylän syöttöä.
Ylisuuri syöttö heikentää pinnan viimeistelyastet-
ta ja saattaa johtaa lastun poistoaukon nopeaan
tukkeutumiseen.
Vain terävät höylän terät antavat hyvän leikkaus-
tehon ja säästävät sähkötyökalua.
Sisäänrakennettu seisontatuki 26 mahdollistaa
myös höyläyksen jatkamisen työkappaleen mieli-
valtaisesta kohdasta keskeytyksen jälkeen:
– Aseta sähkötyökalu alas käännettyine seison-
tatukineen työkappaleen vielä työstettävään
kohtaan.
– Käynnistä sähkötyökalu.
– Aseta paine höylän pohjan etummaiselle osal-
le ja työnnä höylää hitaasti eteenpäin (n). Täl-
löin seisontatuki kääntyy ylöspäin (o) niin, et-
tä höylän pohjan takaosa taas koskettaa
työkappaletta.
– Liikuta sähkötyökalu tasaisella syötöllä työs-
tettävän pinnan yli (p).
OBJ_BUCH-406-001.book Page 82 Monday, August 27, 2007 5:23 PM
Sivu: 82
Suomi | 83
Bosch Power Tools 2 609 140 473 | (27.8.07)
Reunojen viisto (katso kuva H)
Höylän pohjan etuosassa olevat V-urat mahdollis-
tavat työkappaleen reunan nopean ja yksinkertai-
sen viiston. Käytä haluttua viistoleveyttä vastaa-
vaa V-uraa. Aseta höylän V-ura työkappaleen
reunaan ja kuljeta sitä pitkin reunaa.
Suuntais-/kulmaohjaimen käyttö höyläyksessä
(katso kuvat D–F)
Asenna suuntaisohjain 18 tai kulmaohjain 22 aina
kiinnitysruuvilla 21 sähkötyökaluun. Asenna käy-
tön mukaan huultossyvyyden rajoitin 25 kiinnitys-
ruuvilla 24 sähkötyökaluun.
Avaa kiinnitysmutteri 20 ja aseta haluttu huultole-
veys asteikkoon 19. Kiristä kiinnitysmutteri 20
uudelleen.
Säädä haluttu huultossyvyys huultossyvyyden ra-
joittimella 25.
Suorita höyläys monta kertaa, kunnes haluttu
huullossyvyys on saavutettu. Kuljeta höylää sivut-
tain painaen.
Viisto kulmaohjainta käyttäen
Aseta huulloksia tai pin-
toja viistettäessä tarvit-
tava viistekulma kulma-
asetuksella 23.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
f Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun
tuuletusaukkoja puhtaana, jotta voit työs-
kennellä hyvin ja turvallisesti.
Jos sähkötyökalussa, huolellisesta valmistuksesta ja
koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee
korjaus antaa Bosch sopimushuollon tehtäväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa
10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy laitteen
mallikilvestä.
Käyttöhihnan vaihto (katso kuvat I–K)
Kierrä kokonaan irti ruuvi 7 ja poista hihnansuo-
jus 6. Poista kulunut käyttöhihna 27.
Puhdista molemmat hihnapyörät 28 ja 29 ennen
uuden käyttöhihnan 27 asennusta.
Aseta uusi käyttöhihna 27 ensin pieneen hihna-
pyörään 29 ja paina käyttöhihna 27 sitten kiertä-
en käsin suureen hihnapyörään 28.
Aseta hihnansuojus 6 paikoilleen ja kiristä ruuvi 7
uudelleen.
Asiakaspalvelu ja asiakasneuvonta
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huol-
toa sekä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjäh-
dyspiirustuksia ja tietoja varaosista löydät myös
osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvontatiimi auttaa mielellään si-
nua tuotteiden ja lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä
ja säätöä koskevissa kysymyksissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: +358 (09) 435 991
Faksi: +358 (09) 870 2318
www.bosch.fi
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee
toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Vain EU-maita varten:
Älä heitä sähkötyökaluja talousjättei-
siin!
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita koskevan direk-
tiivin 2002/96/EY ja sen kansallisten
lakien muunnosten mukaan, tulee
käyttökelvottomat sähkötyökalut kerätä erikseen ja
toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Käytettävä ura Mitta a
(mm)
ei uraa 0 – 4
pieni 2 – 6
keskikarkea 4 – 9
suuri 6 – 10
OBJ_BUCH-406-001.book Page 83 Monday, August 27, 2007 5:23 PM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PHO 3100 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PHO 3100

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PHO 3100, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PHO 3100 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PHO 3100 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.