Bosch PHO 20-82 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PHO 20-82 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Höylä
  • Malli/nimi: PHO 20-82
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Italialainen, Ruotsalainen, Ranska, Espanja, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 82
Suomi | 83
Bosch Power Tools 1 609 929 N10 | (14.1.08)
fi
Sähkötyökalujen yleiset turval-
lisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet. Turvallisuusohjeiden
noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähkö-
iskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumi-
seen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tule-
vaisuutta varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyöka-
lu” käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja
(verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja
(ilman verkkojohtoa).
1) Työpaikan turvallisuus
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin
valaistuna. Työpaikan epäjärjestys tai va-
laisemattomat työalueet voivat johtaa ta-
paturmiin.
b) Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdys-
alttiissa ympäristössä, jossa on palavaa
nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalu
muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyö-
kalua käyttäessäsi. Voit menettää laitteesi
hallinnan, huomiosi suuntautuessa muual-
le.
2) Sähköturvallisuus
a) Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia
pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muuttaa
millään tavalla. Älä käytä mitään pistora-
sia-adaptereita maadoitettujen sähkötyö-
kalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa
olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vä-
hentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pinto-
ja, kuten putkia, pattereita, liesiä tai jää-
kaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos ke-
hosi on maadoitettu.
c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle
tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen
sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköis-
kun riskiä.
d) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä
sitä sähkötyökalun kantamiseen, ripusta-
miseen tai pistotulpan irrottamiseen pis-
torasiasta vetämällä. Pidä johto loitolla
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai
sotkeutuneet johdot kasvattavat sähköis-
kun vaaraa.
e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä
ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa
jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan jat-
kojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaa-
raa.
f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ym-
päristössä ei ole vältettävissä, tulee käyt-
tää vikavirtasuojakytkintä. Vikavirtasuoja-
kytkimen käyttö vähentää sähköiskun
vaaraa.
3) Henkilöturvallisuus
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskente-
lyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyö-
kalua käyttäessäsi. Älä käytä mitään säh-
kötyökalua, jos olet väsynyt tai
huumeiden, alkoholin tahi lääkkeiden vai-
kutuksen alaisena. Hetken tarkkaamatto-
muus sähkötyökalua käytettäessä, saattaa
johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojala-
seja. Henkilökohtaisen suojavarustuksen
käyttö, kuten pölynaamarin, luistamattomi-
en turvakenkien, suojakypärän tai kuulon-
suojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista
ja käyttötavasta, vähentää loukaantumis-
riskiä.
c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista,
että sähkötyökalu on poiskytkettynä, en-
nen kuin liität sen sähköverkkoon ja/tai
liität akun, otat sen käteen tai kannat sitä.
Jos kannat sähkötyökalua sormi käynnis-
tyskytkimellä tai kytket sähkötyökalun pis-
totulpan pistorasiaan, käynnistyskytkimen
ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
VAROITUS
OBJ_BUCH-631-001.book Page 83 Monday, January 14, 2008 9:55 AM
Sivu: 83
1 609 929 N10 | (14.1.08) Bosch Power Tools
84 | Suomi
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat,
ennen kuin käynnistät sähkötyökalun.
Työkalu tai avain, joka sijaitsee laitteen
pyörivässä osassa, saattaa johtaa louk-
kaantumiseen.
e) Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huo-
lehdi aina tukevasta seisoma-asennosta
ja tasapainosta. Täten voit paremmin halli-
ta sähkötyökalua odottamattomissa tilan-
teissa.
f) Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita.
Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja.
Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla
liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja
pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin
osiin.
g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan
asentaa, tulee sinun tarkistaa, että ne on
liitetty ja että ne käytetään oikealla taval-
la. Pölynimulaitteiston käyttö vähentää pö-
lyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsit-
tely
a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen
työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopi-
vaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet
paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mestä. Sähkötyökalu, jota ei enää voida
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen
kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita
tai siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi.
Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkötyö-
kalun tahattoman käynnistyksen.
d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulot-
tuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sel-
laisten henkilöiden käyttää sähkötyöka-
lua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät
ole lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyö-
kalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät ko-
kemattomat henkilöt.
e) Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista,
että liikkuvat osat toimivat moitteetto-
masti, eivätkä ole puristuksessa sekä, et-
tä siinä ei ole murtuneita tai vahingoittu-
neita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa
haitallisesti sähkötyökalun toimintaan.
Anna korjata nämä vioittuneet osat ennen
käyttöä. Monen tapaturman syyt löytyvät
huonosti huolletuista laitteista.
f) Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.
Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut, joi-
den leikkausreunat ovat teräviä, eivät tartu
helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihto-
työkaluja jne. näiden ohjeiden mukaises-
ti. Ota tällöin huomioon työolosuhteet ja
suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyt-
töön, saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
5) Huolto
a) Anna ainoastaan koulutettujen ammatti-
henkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hy-
väksy korjauksiin vain alkuperäisiä vara-
osia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Laitekohtaiset turvallisuus-
ohjeet
f Odota teräakselin pysähtymistä, ennen kuin
asetat sähkötyökalun pois käsistäsi. Vapaa
teräakseli saattaa tarttua pintaan ja johtaa
hallinnan menetykseen sekä vakavaan louk-
kaantumiseen.
f Älä tartu käsin lastunpoistoaukkoon. Pyöri-
vät osat voivat aiheuttaa loukkaantumista.
f Via ainoastaan käynnissä oleva sähkötyökalu
työkappaletta vasten. Muussa tapauksessa
on olemassa takaiskun vaara, vaihtotyökalun
tarttuessa työkappaleeseen.
f Pidä aina höylä työskentelyssä niin, että höy-
län pohja on tasaisesti työkappaletta vasten.
Höylä saattaa muuten kiepata ja aiheuttaa
loukkaantumisia.
OBJ_BUCH-631-001.book Page 84 Monday, January 14, 2008 9:55 AM
Sivu: 84
Suomi | 85
Bosch Power Tools 1 609 929 N10 | (14.1.08)
f Älä koskaan höylää metallikohteiden, naulo-
jen tai ruuvien yli. Terä ja teräakseli saattavat
vahingoittua ja aiheuttaa voimakkaampaa väri-
nää.
f Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai
ruuvipenkissä kiinnitetty työkappale pysyy tu-
kevammin paikoillaan, kuin kädessä pidetty-
nä.
f Älä koskaan käytä sähkötyökalua, jonka
verkkojohto on viallinen. Älä kosketa vauri-
oitunutta johtoa ja irrota pistotulppa pisto-
rasiasta, jos johto vaurioituu työn aikana. Va-
hingoittunut johto kasvattaa sähköiskun
vaaraa.
Toimintaselostus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudatta-
misen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu puun, kuten esim.
palkkien ja lautojen höyläämiseen kiinteällä alus-
talla. Se soveltuu myös reunojen viistämiseen ja
huultamiseen.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiik-
kasivussa olevaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Lastun poisto (valinnaisesti oikea/vasen)
2 Lastuamissyvyyden asetusnuppi
3 Lastuamissyvyyden asteikko
4 Lastunpoistosuunnan valintavipu
5 Käynnistyskytkin
6 Käynnistyskytkimen käynnistysvarmistin
7 Hihnansuojus
8 Hihnansuojuksen ruuvit
9 V-uria
10 Höylän pohja
11 Teräpää
12 Höylän terän kiinnitysosa
13 Höylän terän kiinnitysruuvi
14 HM/TC-höylän terä
15 Kuusiokoloavain*
16 Imuletku (Ø 35 mm)*
17 Pöly-/lastupussi*
18 Suuntaisohjain*
19 Huultoleveyden asteikko
20 Huultoleveyden säädön lukitusmutteri
21 Suuntais-/kulmaohjaimen kiinnitysruuvi
22 Kulmaohjain*
23 Kulmaohjaimen lukitusmutteri
24 Huultosyvyyden rajoittimen kiinnitysruuvi
25 Huultosyvyyden rajoitin*
26 Seisontatuki
27 Käyttöhihna
28 Suuri hihnapyörä
29 Pieni hihnapyörä
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuu-
lu vakiotoimitukseen.
**yleismallinen (ei kuulu toimitukseen)
Tekniset tiedot
Höylä PHO 20-82
Tuotenumero 0 603 365 1..
Ottoteho W 680
Antoteho W 320
Tyhjäkäyntikierrosluku min-1
19500
Lastuamissyvyys mm 0 – 2
Huultosyvyys mm 0 – 8
suurin höyläysleveys mm 82
Paino vastaa EPTA-
Procedure 01/2003 kg 2,2
Suojausluokka /II
Tiedot koskevat 230/240 V nimellisjännitettä [U]. Alhai-
semmalla jännitteellä ja maakohtaisissa malleissa nämä
tiedot voivat vaihdella.
Ota huomioon sähkötyökalusi mallikilvessä oleva tuote-
numero. Yksittäisten koneiden kauppanimitys saattaa
vaihdella.
OBJ_BUCH-631-001.book Page 85 Monday, January 14, 2008 9:55 AM
Sivu: 85
1 609 929 N10 | (14.1.08) Bosch Power Tools
86 | Suomi
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että koh-
dassa ”Tekniset tiedot” selostettu tuote vastaa
seuraavia standardeja tai standardoituja asiakir-
joja: EN 60745 direktiivien 2004/108/EY,
98/37/EY (28.12.2009 asti), 2006/42/EY
(29.12.2009 alkaen) määräysten mukaan.
Tekninen tiedosto kohdasta:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
29.11.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Melu-/tärinätiedot
Mittausarvot määritetty EN 60745 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen painetaso
on: Äänen painetaso 90 dB(A); äänen tehotaso
101 dB(A). Epävarmuus K=3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn kokonaisarvot (kolmen suunnan vek-
torisumma) määritetty EN 60745 mukaan:
Värähtelyemissioarvo ah <2,5 m/s2
, epävarmuus
K =1,5 m/s2
.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu
EN 60745 standardoidun mittausmenetelmän
mukaisesti ja sitä voidaan käyttää sähkötyökalu-
jen vertailussa. Se soveltuu myös värähtelyrasi-
tuksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun
pääasiallisia käyttötapoja. Jos sähkötyökalua kui-
tenkin käytetään muissa töissä, poikkeavilla vaih-
totyökaluilla tai riittämättömästi huollettuna,
saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa kas-
vattaa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huo-
mattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten
määrätyn työaikajakson aikana tulisi ottaa huomi-
oon myös se aika, jolloin laite on sammutettuna
tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käytetä. Tämä voi
selvästi pienentää koko työaikajakson värähtely-
rasitusta.
Määrittele lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojak-
si värähtelyn vaikutukselta, kuten esimerkiksi:
Shkötyökalujen ja vaihtotyökalujen huolto, käsien
pitäminen lämpiminä, työnkulun organisointi.
Asennus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
Työkalunvaihto
f Ole varovainen vaihtaessasi höylän terää:
Älä tartu höylän terän leikkuureunoihin. Te-
rävät leikkuureunat voivat aiheuttaa loukkaan-
tumista.
Käytä vain alkuperäisiä Bosch-HM/TC-höylän te-
riä.
Kovametallisessa (HM/TC) höylän terässä on
2 leikkuuterää ja se voidaan kääntää. Jos molem-
mat leikkuureunat ovat tylsiä, tulee höylänterä 14
vaihtaa. HM/TC-höylänterää ei saa teroittaa.
Höylän terän irrotus (katso kuva A)
Käännä tai vaihda höylänterä 14 kiertämällä terä-
päätä 11, kunnes se on samansuuntainen höylän
pohjan 10 kanssa.
n Avaa kaksi kiinnitysruuvia 13 kuusiokoloavai-
mella 15 n. 1–2 kierrosta.
o Irrota tarvittaessa kiinnitysosa 12 lyömällä si-
tä kevyesti sopivalla työkalulla (esim. puukii-
lalla).
p Työnnä ulos höylänterä 14 sivuttain teräpääs-
tä 11 puukappaleella.
Höylän terän asennus (katso kuva B)
Höylän terän ohjainuran ansiosta säilyy korkeus-
säätö aina samana terää vaihdettaessa tai kään-
nettäessä.
Puhdista tarvittaessa terän paikka kiinnitysosas-
sa 12 ja höylän terä 14.
Höylän terän asennuksessa on varmistettava, et-
tä terä asettuu moitteettomasti kiinnitysosan 12
tukiohjaimeen ja on samansuuntainen höylän ta-
emman pohjan 10 reunan kanssa. Kiristä kaksi lu-
kitusruuvia 13 kuusiokoloavaimella 15.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-631-001.book Page 86 Monday, January 14, 2008 9:55 AM
Sivu: 86
Suomi | 87
Bosch Power Tools 1 609 929 N10 | (14.1.08)
Huomio: Tarkista kiinnitysruuvien 13 tiukkuus en-
nen käyttöönottoa. Kierrä teräpää 11 ympäri kä-
sin ja varmista, ettei höylän terä laahaa missään
kohtaa.
Pölyn ja lastun poistoimu
f Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen,
muutamien puulaatujen, kivennäisten ja me-
tallin pölyt voivat olla terveydelle vaarallisia.
Pölyn kosketus tai hengitys sattaa aiheuttaa
käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille allergi-
sia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Määrättyjä pölyjä, kuten tammen- tai pyökin-
pöly pidettän karsinogeenisena, eritoten yh-
dessä puukäsittelyssä käytettyjen lisäaineiden
kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine). Asbesti-
pitoisia aineita saavat käsitellä vain ammatti-
laiset.
– Käytä pölynimua, jos se on mahdollista.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletukses-
ta.
– Suosittelemme käyttämään suodatus-
luokan P2 hengityssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat sään-
nökset, koskien käsiteltäviä materiaaleja.
Puhdista lastun poistoaukko 1 säännöllisesti.
Käytä tukkeutuneen lastun poistoaukon puhdis-
tamiseen sopivaa työkalua (esim. puukappaletta,
paineilmaa tms.).
f Älä tartu käsin lastunpoistoaukkoon. Pyöri-
vät osat voivat aiheuttaa loukkaantumista.
Käytä optimaalisen imutehon takaamiseksi aina
ulkopuolista poistoimua tai pöly-/lastupussia.
Ulkopuolinen poistoimu (katso kuva C)
Lastun poistoaukon kummallekin puolelle voi-
daan liittää imuletku (Ø 35 mm) 16 (lisätarvike).
Liitä imuletku 16 pölynimuriin (lisätarvike). Kat-
sauksen liittämisestä eri pölynimureihin löydät
tämän ohjeen lopusta.
Pölynimurin tulee soveltua työstettävälle materi-
aalille.
Käytä erikoisimuria terveydelle erityisen vaarallis-
ten, karsinogeenisten tai kuivien pölyjen imuroin-
tiin.
Sisäinen pölynimu (katso kuva C)
Pienissä töissä voit käyttää pöly-/lastupussia (li-
sätarvike) 17. Työnnä pölypussin nysä tiukasti
lastun poistoaukkoon 1. Tyhjennä pölypussi 17
ajoissa, jotta pölyn vastaanotto pysyy mahdolli-
simman hyvänä.
Valittava lastunpoisto
Valintavivulla 4 voidaan kääntää lastun poistoauk-
ko 1 oikealle tai vasemmalle. Paina aina valintavi-
pu 4 lukkiutumiseen asti pääteasentoon. Valittu
lastun poistosuunta osoitetaan valintavivussa 4
olevalla nuolitunnuksella.
Käyttö
Käyttömuodot
Lastuamissyvyyden asetus
Kiertonupilla 2 voidaan lastuamissyvyys asettaa
portaattomasti väliltä 0–2,0 mm lastumissyvyys-
asteikolla 3 (asteikkojako = 0,1 mm).
Seisontatuki (katso kuva G)
Seisontatuki 26 mahdollistaa koneen asettamista
pois heti työvaiheen jälkeen ilman pelkoa työkap-
paleen tai höylän terän vahingoittamisesta. Työ-
vaiheessa kääntyy seisontatuki 26 ylös ja höylän
pohjan takaosa 10 vapautuu.
Huomio: Seisontatukea 26 ei saa irrottaa.
Käyttöönotto
f Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen
jännitteen tulee vastata laitteen tyyppikil-
vessä olevia tietoja. 230 V merkittyjä laittei-
ta voidaan käyttää myös 220 V verkoissa.
Käynnistys ja pysäytys
Sähkötyökalun käyttöönotto painamalla ensin
käynnistysvarmistinta 6 ja painamalla samalla
käynnistyskytkintä 5 sekä pitämällä se painettu-
na.
Sähkötyökalun pysäytys päästämällä käynnistys-
kytkin 5 vapaaksi.
Huomio: Turvallisuussyistä laitteen käynnistys-
kytkintä 5 ei voida lukita, vaan sitä on painettava
koko käytön ajan.
OBJ_BUCH-631-001.book Page 87 Monday, January 14, 2008 9:55 AM
Sivu: 87
1 609 929 N10 | (14.1.08) Bosch Power Tools
88 | Suomi
Työskentelyohjeita
Höyläys (katso kuva G)
Aseta haluttu lastuamissyvyys ja aseta sähkötyö-
kalu ja höylän pohjan 10 etuosa työkappaletta
vasten.
f Via ainoastaan käynnissä oleva sähkötyökalu
työkappaletta vasten. Muussa tapauksessa
on olemassa takaiskun vaara, vaihtotyökalun
tarttuessa työkappaleeseen.
Käynnistä sähkötyökalu ja siirrä se tasaisesti
syöttäen työstettävän pinnan yli.
Hienon pinnan saavuttamiseksi, tulee työsken-
nellä vain pienellä syötöllä ja keskittää paine höy-
län pohjan keskiosaan.
Työstettäessä kovia materiaaleja (esim. kovaa
puuta) sekä käytettäessä suurinta höyläysleveyt-
tä, tulee asettaa vain pieniä lastuamissyvyyksiä ja
tarvittaessa pienentää höylän syöttöä.
Ylisuuri syöttö heikentää pinnan viimeistelyastet-
ta ja saattaa johtaa lastun poistoaukon nopeaan
tukkeutumiseen.
Vain terävät höylän terät antavat hyvän leikkaus-
tehon ja säästävät sähkötyökalua.
Sisäänrakennettu seisontatuki 26 mahdollistaa
myös höyläyksen jatkamisen työkappaleen mieli-
valtaisesta kohdasta keskeytyksen jälkeen:
– Aseta sähkötyökalu alas käännettyine seison-
tatukineen työkappaleen vielä työstettävään
kohtaan.
– Käynnistä sähkötyökalu.
– Aseta paine höylän pohjan etummaiselle osal-
le ja työnnä höylää hitaasti eteenpäin (n). Täl-
löin seisontatuki kääntyy ylöspäin (o) niin, et-
tä höylän pohjan takaosa taas koskettaa
työkappaletta.
– Liikuta sähkötyökalu tasaisella syötöllä työs-
tettävän pinnan yli (p).
Reunojen viisto (katso kuva H)
Höylän pohjan etuosassa olevat V-urat mahdollis-
tavat työkappaleen reunan nopean ja yksinkertai-
sen viiston. Käytä haluttua viistoleveyttä vastaa-
vaa V-uraa. Aseta höylän V-ura työkappaleen
reunaan ja kuljeta sitä pitkin reunaa.
Suuntais-/kulmaohjaimen käyttö höyläyksessä
(katso kuvat D–F)
Asenna suuntaisohjain 18 tai kulmaohjain 22 aina
kiinnitysruuvilla 21 sähkötyökaluun. Asenna käy-
tön mukaan huultossyvyyden rajoitin 25 kiinnitys-
ruuvilla 24 sähkötyökaluun.
Avaa kiinnitysmutteri 20 ja aseta haluttu huultole-
veys asteikkoon 19. Kiristä kiinnitysmutteri 20
uudelleen.
Säädä haluttu huultossyvyys huultossyvyyden ra-
joittimella 25.
Suorita höyläys monta kertaa, kunnes haluttu
huullossyvyys on saavutettu. Kuljeta höylää sivut-
tain painaen.
Viisto kulmaohjainta käyttäen
Aseta huulloksia tai pin-
toja viistettäessä tarvit-
tava viistekulma kulma-
asetuksella 23.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
f Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun
tuuletusaukkoja puhtaana, jotta voit työs-
kennellä hyvin ja turvallisesti.
Pidä seisontatuki 26 herkkäliikkeisenä ja puhdis-
ta se säännöllisesti.
Jos sähkötyökalussa, huolellisesta valmistukses-
ta ja koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vi-
kaa, tulee korjaus antaa Bosch sopimushuollon
tehtäväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa
10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy laitteen
mallikilvestä.
Käytettävä ura Mitta a
(mm)
ei uraa 0 – 2,5
pieni 1,0 – 4,5
keskikarkea 2,0 – 5,0
suuri 2,5 – 6,0
OBJ_BUCH-631-001.book Page 88 Monday, January 14, 2008 9:55 AM
Sivu: 88
Suomi | 89
Bosch Power Tools 1 609 929 N10 | (14.1.08)
Käyttöhihnan vaihto (katso kuvat I–K)
Kierrä irti ruuvit 8 ja poista hihnansuojus 7. Pois-
ta loppuunkulunut käyttöhihna 27.
Puhdista molemmat hihnapyörät 28 ja 29 ennen
uuden käyttöhihnan 27 asennusta.
Aseta uusi käyttöhihna 27 ensin pieneen hihna-
pyörään 29 ja paina käyttöhihna 27 sitten kiertä-
en käsin suureen hihnapyörään 28.
Aseta hihnansuojus 7 paikoilleen ja kiristä ruuvit
8.
Asiakaspalvelu ja asiakasneuvonta
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huol-
toa sekä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjäh-
dyspiirustuksia ja tietoja varaosista löydät myös
osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvontatiimi auttaa mielellään si-
nua tuotteiden ja lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä
ja säätöä koskevissa kysymyksissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: +358 (09) 435 991
Faksi: +358 (09) 870 2318
www.bosch.fi
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee
toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Vain EU-maita varten:
Älä heitä sähkötyökaluja talousjät-
teisiin!
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita koskevan di-
rektiivin 2002/96/EY ja sen kansal-
listen lakien muunnosten mukaan,
tulee käyttökelvottomat sähkötyökalut kerätä
erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uu-
siokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
OBJ_BUCH-631-001.book Page 89 Monday, January 14, 2008 9:55 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PHO 20-82 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PHO 20-82

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PHO 20-82, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PHO 20-82 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PHO 20-82 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.