Bosch PFS 65 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PFS 65 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Maali-sumutin
  • Malli/nimi: PFS 65
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Italialainen, Ruotsalainen, Ranska, Espanja, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 71
72 | Suomi
1 609 929 Y13 | (7.12.11) Bosch Power Tools
öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahin-
goittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat sähköiskun
vaaraa.
f Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön so-
veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
f Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei
olevältettävissä,tuleekäyttäävikavirtasuojakytkintä.
Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaa-
raa.
Henkilöturvallisuus
f Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojala-
seja. Henkilökohtaisen suojavarusteen, kuten pölynaama-
rin, luisumattomien turvakenkien käyttö. kypärä tai kuulo-
suojaimet pienentävät, tilanteen mukaan, riippuen
sähkötyökalun lajista ja käytöstä, loukkaantumisriskiä.
Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
f Älä käytä sähkötyökalua, jonka käynnistyskytkin on vi-
allinen. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja py-
säyttää käynnistyskytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy
korjata.
f Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
f Käytäsähkötyökaluja,tarvikkeita,vaihtotyökalujajne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön, saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
f Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja salli korjauksiin käytettävän
vainalkuperäisiä varaosia. Tätenvarmistat,että laite säi-
lyy turvallisena.
Hienoruiskutusjärjestelmän turvallisuusohjeet
f Pidä työskentelyalueesi puhtaana, hyvin valaistuna
äläkä pidä siinä maali- tai liuotinsäiliöitä, riepuja tai
muita palavia aineita. On olemassa mahdollisen itsesy-
tyyksen vaara. Pidä koko ajan toimintakykyinen sammu-
tin/sammutuskalusto saatavilla.
f Huolehdi ruiskutusalueen hyvästä tuuletuksesta ja ko-
ko tilan riittävästä raitisilmasta. Haihtuvat palavat liuot-
timet muodostavat rähjähdysalttiin ympäristön.
f Älä käytä ruiskutukseen tai puhdistukseen aineita, joi-
den leimahduspiste on alle 21 °C. Käytä vesi-, tai huo-
nosti haihtuvia hiilivetyperustaisia aineita tai muita
vastaavia aineita. Helposti haihtuvat liuottimet muodos-
tavat rähjähdysalttiin ympäristön.
f Älä ruiskuta lähellä syttymislähteitä, kuten staattiset
sähkökipinät, avotuli, kuumat esineet, moottorit, sa-
vukkeet tai kipinät, jotka syntyvät sähköjohtojen liittä-
misestä tai irrottamisesta tai katkaisijoiden käytöstä.
Tällaiset kipinälähteet voivat sytyttää ympäröivän ilman.
f Älä ruiskuta mitään aineita, joista et tiedä, voivatko ne
muodostaavaaratilanteita.Tuntemattomataineetvoivat
johtaa vaarallisiin olosuhteisiin.
f Käytä lisäksi henkilökohtaisia suojavarustuksia, kuten
asianmukaisia suojakäsineitä ja suoja- tai hengityssuo-
janaamaria, kun ruiskutat tai käsittele kemikaaleja.
Kyseisiinolosuhteisiinsoveltuvansuojavarustuksenkäyttö
vähentää altistumisen vaarallisille aineille.
f Älä ruiskuta itseäsi, muita ihmisiä tai eläimiä kohti.
f Älä käsittele ruiskutusvammaa tavallisen viillon ta-
voin. Korkeapainesuihku voi ruiskuttaa myrkkyaineita ke-
hoon ja johtaa vakaviin vammoihin. Jos suihku tunkeutuu
ihon läpi, tulee välittömästi turvautua lääkärin apuun.
f Ota huomioon ruiskutettavan aineen mahdolliset vaa-
rat. Ota huomioon säiliössä olevat merkinnät tai ruis-
kutettavan aineen valmistajan tiedot, mukaanlukien
kehoitus käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita. Val-
mistajan ohjeita on noudatettava tarkasti, tulipalon, myrk-
kyjen, karsinogeenien jne. aiheuttamien vammojen vähen-
tämiseksi.
f Käytä vain valmistajan määräämiä suuttimia. Älä kos-
kaan ruiskuta ilman asennettua suutinsuojaa. Kun käy-
tät erityistä suutinta ja siihen sopivaa suutinsuojaa piene-
nee todennäköisyys, että korkeapainesuihku tunkeutuu
ihon läpi ja ruiskuttaa myrkkyä kehoon.
f Ole varovainen puhdistaessasi ja vaihtaessasi suutti-
mia Jos suutintukkeutuu ruiskutuksen aikana,tuleesi-
nun noudattaa valmistajan ohjeita laitteen sammutta-
miseksi ja paineen purkaukseksi ennen suuttimen
irrotusta puhdistusta varten. Korkeapaineiset nesteet
voivat tunkeutua ihon läpi, ruiskuttaa myrkkyaineita ke-
hoon ja johtaa vakaviin vammoihin.
f Pidäverkkojohdonpistotulppajasuihkupistoolinkäyn-
nistyskytkinpuhtaanamaalistajamuistanesteistä.Älä
koskaan tue verkkojohtoa pitämällä kiinni liitoksista.
Noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun.
f Pidälapsiasilmällä.Tätenvarmistat,ettälapseteivätleiki
hienoruiskutusjärjestelmän kanssa.
f Lapset ja henkilöt, jotka fyysisten, aistillisten tai hen-
kisten kykyjensä, kokemattomuutensa tai puuttuvan
tietonsa takia eivät turvallisesti voi käyttää hienoruis-
kutusjärjestelmää, eivätsaakäyttää sitä ilman vastuul-
lisen henkilön valvontaa tai neuvontaa. Muussa tapauk-
sessaonolemassaväärinkäytönjaloukkaantumisenvaara.
Tuotekuvaus
Lue kaikki turvallisuus- ja muutohjeet. Tur-
vallisuusohjeidennoudattamisenlaiminlyönti
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
OBJ_BUCH-620-006.book Page 72 Wednesday, December 7, 2011 11:20 AM
Sivu: 72
Suomi | 73
Bosch Power Tools 1 609 929 Y13 | (7.12.11)
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökaluontarkoitettuvainruiskuttamaanliuotinpitoisia
ja vesiohenteisia maaleja, kuultovärejä, pohjavärejä, kirkas-
lakkaa,moottoriajoneuvojenpeitemaaleja,petsivärejä,puun-
suoja-aineita, kasvisuoja-aineita, öljyä ja desinfiointiainetta.
Sähkötyökalu ei sovellu dispersio- ja lateksimaalien, lipeän,
happopitoisten pinnoitusaineiden, rakeisten ja kiinteääainet-
ta sisältävien aineiden tai ruiskutusestoisten ja tiksotrooppis-
ten aineiden ruiskutukseen.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivuissa ole-
vaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Suihkupistooli
2 Ilmakupu
3 Kytkinmutteri
4 Merkki SDS-liitosta varten
5 Ruiskutettavan aineen määrän säätöpyörä
6 Letkuliitin (suihkupistooli)
7 Jalan jatke (vain 800 ml säiliötä varten)
8 Ruiskutettavan aineen säiliö, 600 ml
Ruiskutettavan aineen säiliö, 800 ml*
9 Käyttökytkin
10 Säiliötiivisteellä varustettu nousuputki
11 Suutin
12 Suuttimen tiiviste
13 Ilmaletku
14 SDS-sulku
15 Perusyksikkö
16 Kiinnitin
17 Hahlo kantohihnaa varten
18 Käynnistyskytkin
19 Letkuliitin (perusyksikkö)
20 Kantohihna
21 Mitta-astia
22 Ilmansuodattimen kansi
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty EN 60745 mukaan.
Sähkötyökalun tyypillinen A-painotettu äänenpainetaso on
74 dB(A). Epävarmuus K=3 dB.
Melutaso saattaa työn aikana ylittää 80 dB(A).
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epävarmuus K mitattuna EN 60745 mukaan:
ah<2,5 m/s2
, K= 1,5 m/s2
.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu EN 60745
standardoidunmittausmenetelmänmukaisestijasitävoidaan
käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Se soveltuu myös väräh-
telyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muissa
töissä, poikkeavilla vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huol-
lettuna, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa kasvat-
taa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten määrätyn työ-
aikajakson aikana tulisi ottaa huomioon myös se aika, jolloin
laite on sammutettuna tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käyte-
tä. Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtely-
rasitusta.
Määrittele lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojaksi värähtelyn
vaikutukselta, kuten esimerkiksi: Sähkötyökalujen ja vaihto-
työkalujen huolto, käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun or-
ganisointi.
Tekniset tiedot
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa ”Tekni-
set tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai
standardoituja asiakirjoja: EN 60335 ja direktiivien
2011/65/EU, 2006/42/EY, 2004/108/EY sekä niiden muu-
toksien määräysten mukaan.
Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 22.08.2011
Hienoruiskutusjärjestelmä PFS 65
Tuotenumero 3 603 B06 1..
Ottoteho W 280
Tuottoteho g/min 130
Sumutusteho W 0–65
Ajan kulutus 5 m2
:n
maalaukseen min 10
Ruiskutettavan aineen säiliön
tilavuus ml 600
Ilmaletkun pituus m 1,8
Paino vastaa EPTA-Procedure
01/2003 kg 2,8
Suojausluokka /II
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja
maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.
Ota huomioon sähkötyökalusi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksit-
täisten koneiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI
OBJ_BUCH-620-006.book Page 73 Wednesday, December 7, 2011 11:20 AM
Sivu: 73
74 | Suomi
1 609 929 Y13 | (7.12.11) Bosch Power Tools
Asennus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
Ilmaletkun liitäntä (katso kuvat A1– A2)
– Avaa kiinnitin 16 ja kierrä ulos ilmaletku 13.
Suihkupistoolin liitäntä:
– Työnnä ilmaletkun SDS-liitin 14 nuolimerkin mukaisesti
tiukasti suihkupistoolin liittimeen 6.
– Kierrä SDS-sulkua, kunnes se lukkiutuu.
Perusyksikön liitäntä:
– Työnnä ilmaletkun toinen SDS-liitin nuolimerkin mukaises-
ti tiukasti perusyksikön liittimeen 19.
– Kierrä SDS-sulkua, kunnes se lukkiutuu.
Kantohihnan kiinnitys (katso kuva B)
Jotta kaikki työstettävät pinnat olisivat hyvin ulotettavissa,
voit ripustaa perusyksikön kantohihnasta 20.
– Kiinnitä aina hihnan päät kumpaankin hahloon 17.
Käyttöohjeet
Työn valmistelu
f Ruiskutustyöt ovat kiellettyjä vesistöjen rannoilla tai
niiden välittömässä läheisyydessä olevilla pinnoilla.
Kiinnitä maaleja, lakkaa ja ruiskutettavia aineita käytettäessä
huomiota niiden ekologiseen kestävyyteen.
Ruiskutettavan pinnan esikäsittely
Huomio: Peitä ruiskutuspinnan ympäristö laajalti ja perus-
teellisesti.
Ruiskutussumu likaa ympäristöä. Käytettäessä sisätilassa
saattavat kaikki peittämättömät pinnat likaantua.
Ruiskutettavienpintojentuleeollapuhtaita,kuiviajarasvatto-
mia.
– Karhennasileitäpintojajapoistatämänjälkeenhiomapöly.
Soveltuvat ruiskutettavat aineet ja suositeltavat ohen-
nukset
f Tarkista ohennettaessa, että ruiskutettava aine ja
ohenne sopivat yhteen. Jos käytät väärää ohennetta syn-
tyy paakkuja, jotka tukkivat suihkupistoolin.
Laite ei sovellu dispersiovärien (seinämaalien) käsittelyyn.
Otamyöshuomioonruiskutettavanaineenvalmistajankäyttö-
ohjeet.
Ruiskutettavan aineen ohennus
Menettele seuraavasti ruiskutettavan aineen kanssa, jota tu-
lee ohentaa:
– Ota mitta-astia 21.
– Sekoita ruiskutettava aine hyvin.
– Täytä riittävästi ruiskutettavaa ainetta ruiskutettavan ai-
neensäiliöön8.(katso”Ruiskutettavanaineentäyttö”,sivu
74)
– Ohenna ruiskutettavaa ainetta 10 % ohenteen avulla. Esi-
merkiksi:
– Sekoita ruiskutettava aine hyvin.
– Suorita koeruiskutus koepinnalle. (katso ”Ruiskutus”,
sivu 75)
Kun saat optimaalisen ruiskutusjäljen voit aloittaa ruiskutuk-
sen.
tai
Josruiskutustuloseioletyydyttävätaijossuihkupistoolistaei
tule väriä, tulee menetellä kohdan ”Häiriöiden korjaus”
sivulla 76 mukaan.
Ruiskutettavan aineen täyttö (katso kuvat C1–C2)
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
– Kierrä irti säiliö 8 suihkupistoolista.
– Käännänousuputki10niin,ettäruiskutettavaainevoidaan
käyttää lähes loppuun asti:
– Täytäruiskutettavaaainettasäiliöönjakierräsekiinnisuih-
kupistooliin.
Käyttöönotto
f Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.
230 V merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös 220 V
verkoissa.
f Varmista, että perusyksikkö ei käytön aikana voi imeä
pölyä tai muuta likaa.
f Älä koskaa ruiskuta perusyksikköä.
Käynnistys
– Liitä nyt pistotulppa pistorasiaan.
– Ota suihkupistooli käteen ja suuntaa se ruiskutettavaa pin-
taa kohti.
– Paina ensin käynnistyskytkintä 18.
– Paina suihkupistoolin käyttökytkintä 9.
Huomio: Perusyksikön ollessa käynnissä suuttimesta 11 vir-
taa aina ilmaa.
Ruiskutettava aine suositeltava
ohennus
puunsuoja-aineet, petsit, öljyt, kuultola-
kat, kyllästysaineet, ruosteensuojapoh-
justeet
ohentamaton
desinfiointiaineet, kasvinsuoja-aineet,
vesi, tapetin irrotusaineet
ohentamaton
liuotin- tai vesiohenteiset lakkavärit,
pohjavärit, lämpöpatterimaalit, ajoneu-
von peitelakat, paksukalvokuultovärit
vähintään 10 %
ohennettuna
Ruiskutettavan aineen
lähtömäärä [ml]
200 300 400 500
Ohennusaine [ml] 20 30 40 50
makaavien kohteiden
ruiskutusta varten
eteenpäin suuttimen
suuntaan
yli pään ruiskutusta varten taaksepäin kahvan
suuntaan
OBJ_BUCH-620-006.book Page 74 Wednesday, December 7, 2011 11:20 AM
Sivu: 74
Suomi | 75
Bosch Power Tools 1 609 929 Y13 | (7.12.11)
Poiskytkentä
– Päästäkäyttökytkin9vapaaksijapainakäynnistyskytkintä
18.
– Irrota pistotulppa pistorasiasta.
Työskentelyohjeita
Ruiskutus (katso kuvat D–E)
Huomio:Otatuulensuunta huomioon,kunkäytätsähkötyöka-
lua ulkona.
– Suorita ensin koeruiskutus ja säädä suihkun muoto ja ruis-
kutettavan aineen määrä vastaamaan ruiskutettavaa ainet-
ta. (Katso asetukset seuraavat luvut)
– Pidä suihkupistooli ehdottomasti samalla 5 – 15 cm etäi-
syydellä ja pystysuorassa kohdetta kohden.
– Aloita ruiskutus ruiskutettavan pinnan ulkopuolelta.
– Liikuta suihkupistoolia, suihkumuodon asetuksesta riippu-
en tasaisesti poikittain tai ylös ja alas.
Saat tasaisen pinnan, kun ruiskutusradat limittävät toisi-
aan 4 – 5 cm.
– Vältä keskeytyksiä ruiskutettavassa pinnassa.
Suihkupistoolin tasainen liike aikaansaa yhtenäisen pintalaa-
dun.
Muuttuva etäisyys ja ruiskutuskulma johtaa värin voimakkaa-
seen sumunmuodostukseen ja siten epätasalaatuiseen pin-
taan.
– Lopeta ruiskutus ruiskutettavan pinnan ulkopuolelta.
Älä ruiskuta säiliötäaivantyhjäksi.Josnousuputki ei enääyle-
tyruiskutettavaanaineeseen,suihkukatkeaajasyntyy epäyh-
tenäinen pinta.
Jos ruiskutettavaa ainetta kerrostuu suuttimeen ja ilmaku-
puun tulee molemmat osat puhdistaa käyutetyllä ohenteella.
Suihkun muodon säätö (katso kuva F)
f Äläkoskaanpainakäyttökytkintä9,kunsäädätilmaku-
pua 2.
– Höllää kytkinmutteria 3.
– Käännä ilmakupu 2 haluttuun asentoon.
– Kiristä kytkinmutteri uudelleen.
Ruiskutusainemäärän asetus (katso kuva G)
– Kierräsäätöpyörä5halutun ruiskutusainemääränsäätämi-
seksi:
I: pieni ruiskutusainemäärä,
IIII: suurin ruiskutusainemäärä.
Suihkupistoolin säilytys (katso kuva H)
Suihkupistoolin voi ripustaa kiinnittimeen 16 säilytystä var-
ten.
– Ripusta suihkupistooli kytkinmutteristaan 3 kiinnittimeen
16.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
Puhdistus (katso kuvat I–K)
Asianmukainen puhdistus on suihkupistoolin moitteettoman
käytönedellytys.Jospuhdistuspuuttuutaionasiatonta,eita-
kuuvaatimuksia voida esittää.
Puhdistaainasuihkupistoolijaruiskutettavanaineensäiliöky-
seisellä ohenteella (liuottimella tai vedellä), jota käytetään
ruiskutettavaan aineeseen.
Älä koskaan upota suihkupistoolia kokonaan puhdistusainee-
seen.
Älä koskaan puhdista suihkupistoolin suutin- tai ilma-aukkoja
terävillä metalliesineillä.
Älä kaada ohennettua ruiskutettavaa ainetta takaisin alkupe-
räisen ruiskutettavan aineen joukkoon.
Puhdista suihkupistoolia hyvin tarkasti, jos olet käyttänyt ter-
veydelle haitallista ruiskutettavaa ainetta.
– Kytke perusyksikkö pois päältä ja paina suihkupistoolin
käyttökytkintä9,jottaruiskutettavaainepääseevalumaan
takaisin säiliöön.
– Kierrä säiliö 8 irti ja kaada ulos loput ruiskutettavasta ai-
neesta.
– Täytä ohennetta (liuotinta trai vettä) säiliöön ja kierrä se
kiinni suihkupistooliin.
– Ravistele suihkupistoolia perusteellisesti.
Ilmakupu Suihku Käyttö
A
pystysuora litteä suihku
vaakasuoraa työsuuntaa varten
B
vaakasuora litteä suihku
pystysuoraa työsuuntaa varten
C
Pyöreä suihku kulmia, reunoja ja
vaikeasti päästäviä kohteita
varten
Ruiskutettavan aineen määrä Asetus
Liian paljon ruiskutusainetta
ruiskutettavaa ainetta pinnalla:
Ruiskutettavan aineen
määrää tulee pienentää.
– Kierträ säätöpyörää 5
suuntaan I.
Liian vähän ruiskutusainetta
ruiskutettavaa ainetta pinnalla:
Ruiskutettavan aineen
määrää tulee suurentaa.
– Kierrä säätöpyörää 5
suuntaan IIII.
OBJ_BUCH-620-006.book Page 75 Wednesday, December 7, 2011 11:20 AM
Sivu: 75
76 | Suomi
1 609 929 Y13 | (7.12.11) Bosch Power Tools
– Kytke perusyksikkö päälle ja ruiskuta ohennetta tyhjään
purkkiin.
– Toista viimeiset kolme vaihetta, kunnes suihkupistoolista
tulee puhdasta ohennetta.
– Kytke taas perusyksikkö pois päältä.
– Tyhjennä säiliö 8 kokonaan.
– Tarkista, että nousuputki 10 säiliötiivisteineen on puhdas
ruiskutettavasta aineesta ja vaurioitumaton.
– Puhdista säiliö ja suihkupistooli ulkoa ohenteeseen kostu-
tetulla liinalla.
– Kierrä irti kytkinmutteri 3 ja ilmakupu 2.
– Puhdista suutin 11 ja suutinneula ohenteella.
Silloin tällöin on lisäksi suuttimen tiiviste 12 puhdistettava.
– Irrota suutin 11 ja suuttimen tiiviste 12.
Ota tarvittaessa terävä esine avuksi, koska suuttimen tii-
viste on kiinni suihkupistoolissa.
– Puhdista suuttimen tiiviste ohenteella.
– Asenna suuttimen tiiviste takaisin suihkupistooliin. Tarkis-
ta, että uurre osoittaa suihkupistoolista poispäin.
– Työnnäsuutinsuihkupistoolinrunkoonjakierräseoikeaan
asentoon.
– Työnnä ilmakupu 2 suuttimen päälle ja kiristä se paikoil-
leen kytkinmutterilla 3.
Ilmansuodattimen vaihto (katso kuva L)
Ilmansuodattimen ollessa likainen se on vaihdettava.
– Poista ilmansuodattimen kansi 22.
– Vaihda ilmansuodatin .
– Asenna ilmansuodattimen kansi takaisin paikoilleen.
Materiaalin hävittäminen
Ohenteesta ja ruiskutettavan aineen jäännöksistä on huoleh-
dittavaympäristöystävällisesti.Otahuomioonvalmistajanhä-
vitysohjeet ja paikalliset ongelmajätteen hävitysohjeet.
Ympäristöä saastuttavia kemikaaleja ei saa päästää maahan,
pohjaveteen tai vesistöön. Älä koskaan kaada ympäristöä va-
hingoittavia kemikaaleja viemäriin!
Häiriöiden korjaus
Ongelma Syy Korjaus
Ruiskutettavaaineeipeitäkunnolla Ruiskutettava ainemäärä on liian pieni Kierrä säätöpyörää 5 suuntaan IIII
Etäisyys ruiskutettavaan pintaan on liian
suuri
Pienennä ruiskutusetäisyyttä
Liian vähän ruiskutettavaa ainetta pinnalla,
pintaa ruiskutettu liian vähän
Ruiskata ruiskutettavaa pintaa enemmän
Ruiskutettava aine on liian sakeaa Ohenna ruiskutettavaa ainetta edelleen
10 % ja suorita koeruiskutus
Ruiskutettava aine valuu
ruiskutuksen jälkeen
Ruiskutettu liikaa ruiskutettavaa ainetta Käännä säätöpyörää 5 suuntaan I
Etäisyys ruiskutettavaan pintaan on liian
pieni
Suurenna ruiskutusetäisyyttä
Ruiskutettava aine on liian juoksevaa Lisää alkuperäistä ruiskutettavaa ainetta
Ruiskutettu liian monta kertaa samaan
kohtaan
Poista maali, äläkä ruiskuta seuraavalla
kerralla niin monta kertaa samaan kohtaan
Liian voimakas sumutus Ruiskutettava ainemäärä on liian suuri Käännä säätöpyörää 5 suuntaan I
suutin 11 on likaantunut Puhdista suutin
Säiliössä 8 on liian pieni paine Kiinnitäruiskutettavanaineensäiliökunnolla
suihkupistooliin
Ruiskutettava aine on liian sakeaa Ohenna ruiskutettavaa ainetta edelleen
10 % ja suorita koeruiskutus
Ilmansuodatin on hyvin likainen Ilmansuodattimen vaihto
Liian voimakas värisumu Ruiskutettu liikaa ruiskutettavaa ainetta Käännä säätöpyörää 5 suuntaan I
Etäisyys ruiskutettavaan pintaan on liian
suuri
Pienennä ruiskutusetäisyyttä
Suihku sykkii Säiliössä on liian vähän ruiskutettavaa
ainetta
Täytä ruiskutettavaa ainetta
Nousuputken 10 tuuletusreikä on tukossa Puhdista nousuputki ja reikä
Ilmansuodatin on hyvin likainen Ilmansuodattimen vaihto
Ruiskutettava aine on liian sakeaa Ohenna ruiskutettavaa ainetta edelleen
10 % ja suorita koeruiskutus
OBJ_BUCH-620-006.book Page 76 Wednesday, December 7, 2011 11:20 AM
Sivu: 76
EëëçíéêÜ | 77
Bosch Power Tools 1 609 929 Y13 | (7.12.11)
Huolto
Jos sähkötyökalussa huolellisesta valmistuksesta ja koestus-
menettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee korjaus antaa
Bosch-keskushuollon tehtäväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka löytyy laitteen mallikilvestä.
Huolto ja asiakasneuvonta
Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia
koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja vara-
osista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielellään sinua tuotteiden ja
lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja säätöä koskevissa kysymyk-
sissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: 0800 98044
Faksi: +358 102 961 838
www.bosch.fi
Hävitys
Suihkupistooli, sähköyksikkö, lisätarvikkeet ja pakkaukset tu-
lee toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektro-
niikkalaitteita koskevan direktiivin
2002/96/EY ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan, tulee käyttökelvotto-
matsähkötyökalutkerätäerikseenjatoimit-
taa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
ÅëëçíéêÜ
Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò
ÃåíéêÝò õðïäåßîåéò áóöáëåßáò ãéá çëåêôñéêÜ
åñãáëåßá
ÄéáâÜóôå üëåò ôéò õðïäåßîåéò
áóöáëåßáò êáé ôéò ïäçãßåò,
óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé ôùí ó÷åôéêþí ìå ôá ÷ñþìáôá
êáé ôïõò äéáëýôåò öýëëùí äåäïìÝíùí áóöáëåßáò ðïõ
óõíïäåýïõí ôï ìç÷Üíçìá, êáèþò ôéò ðñïåéäïðïéçôéêÝò
ðéíáêßäåò åðÜíù óôá äï÷åßá. ÁìÝëåéåò óôçí ôÞñçóç ôùí
õðïäåßîåùí áóöáëåßáò êáé ôùí ïäçãéþí ìðïñåß íá
ðñïêáëÝóïõí çëåêôñïðëçîßá, ðõñêáãéÜ Þ/êáé óïâáñïýò
ôñáõìáôéóìïýò.
ÖõëÜîôå üëåò ôéò õðïäåßîåéò áóöáëåßáò êáé ôéò ïäçãßåò ãéá
íá ìðïñÝóôå íá ôéò ÷ñçóéìïðïéÞóåôå êáé óôï ìÝëëïí.
Ï ïñéóìüò «Çëåêôñéêü åñãáëåßï» áíáöÝñåôå óå çëåêôñéêÜ
åñãáëåßá ðïõ ôñïöïäïôïýíôáé áðü ôï çëåêôñéêü äßêôõï (ìå
çëåêôñéêü êáëþäéï) êáèþò êáé óå çëåêôñéêÜ åñãáëåßá ðïõ
ôñïöïäïôïýíôáé áðü ìðáôáñßá (÷ùñßò çëåêôñéêü êáëþäéï).
ÁóöÜëåéá óôï ÷þñï åñãáóßáò
f ¼ôáí÷ñçóéìïðïéåßôåôïçëåêôñéêüåñãáëåßïíáêñáôÜôå
ìáêñéÜ áð’ áõôü ôá ðáéäéÜ êé Üëëá ôõ÷üí
ðáñåõñéóêüìåíá Üôïìá. Óå ðåñßðôùóç ðïõ áðïóðáóôåß ç
ðñïóï÷Þ óáò ìðïñåß íá ÷Üóåôå ôïí Ýëåã÷ï ôïõ ìç÷áíÞìáôïò.
ÇëåêôñéêÞ áóöÜëåéá
f Ôï öéò ôïõ çëåêôñéêïý åñãáëåßïõ ðñÝðåé íá ôáéñéÜæåé
óôçíðñßæá.ÁðáãïñåýåôáéêÜèåìåôáôñïðÞôïõöéò.Ìçí
÷ñçóéìïðïéÞóåôå ðñïóáñìïóôéêÜ öéò óå óõíäõáóìü ìå
ãåéùìÝíá çëåêôñéêÜ åñãáëåßá. Ìç ìåôáðïéçìÝíá öéò êáé
êáôÜëëçëåò ðñßæåò åëáôôþíïõí ôïí êßíäõíï çëåêôñïðëçîßáò.
f Íá ìçí åêèÝôåôå ôï ìç÷Üíçìá óôç âñï÷Þ Þ/êáé ôçí
õãñáóßá. Ç äéåßóäõóç íåñïý óå Ýíá çëåêôñéêü åñãáëåßï
áõîÜíåé ôïí êßíäõíï çëåêôñïðëçîßáò.
f Íá ìçí ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôï çëåêôñéêü êáëþäéï ãéá íá
ìåôáöÝñåôåÞãéáíááíáñôÞóåôåôïçëåêôñéêüåñãáëåßï,
Þ ãéá íá âãÜëåôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá. Íá ðñïöõëÜãåôå
ôï çëåêôñéêü êáëþäéï áðü õðåñâïëéêÝò èåñìïêñáóßåò,
Ruiskutettavaa ainetta tippuu
suuttimesta jälkeenpäin
Ruiskutettavan aineen kerrostuma
suuttimessa 11 ja ilmakuvussa 2
Puhdista suutin ja ilmakupu
Suutin 11 on tukkeutunut Vaihda suutin
Suutin 11 on löysällä Kiristä kytkinmutteri 3
Suuttimesta ei tule ruiskutettavaa
ainetta
Suutin 11 on tukossa Puhdista suutin
Nousuputki 10 on tukossa Puhdista nousuputki
Nousuputken 10 tuuletusreikä on tukossa Puhdista nousuputki ja reikä
Nousuputki 10 on löysässä Kiinnitä nousuputki hyvin
Säiliöön 8 ei muodostu painetta Kiinnitäruiskutettavanaineensäiliökunnolla
suihkupistooliin
Ruiskutettava aine on liian sakeaa Ohenna ruiskutettavaa ainetta edelleen
10 % ja suorita koeruiskutus
Ongelma Syy Korjaus
OBJ_BUCH-620-006.book Page 77 Wednesday, December 7, 2011 11:20 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PFS 65 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PFS 65

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PFS 65, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PFS 65 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PFS 65 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.