Bosch PFS 55 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PFS 55 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Maali-sumutin
  • Malli/nimi: PFS 55
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Italialainen, Ruotsalainen, Ranska, Espanja, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Tšekki

Sisällysluettelo

Sivu: 74
Suomi | 75
Bosch Power Tools 1 609 929 Y12 | (22.8.11)
Suomi
Turvallisuusohjeita
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuusohjeet ja käyttö-
ohjeet, myös maalien ja liuottimien mu-
kana tulleet käyttöturvallisuustiedotteet sekä säiliöissä
olevet varoituskilvet. Turvallisuusohjeiden tai käyttöohjei-
den noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun,
tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuusohjeetjakäyttöohjeetmyöhem-
pää käyttöä varten.
Varo-ohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää verkko-
käyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä
sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
f Pidä työtilasi puhtaana ja hyvin valaistuna. Työtilan
epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa ta-
paturmiin.
f Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan, huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
f Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkö-
työkalujenkanssa.Alkuperäisessäkunnossaolevatpisto-
tulpat ja sopivat pistorasiatvähentävät sähköiskun vaaraa.
f Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
f Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelletai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
f Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyö-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseenpistorasiastavetämällä.Pidäjohtoloitolla
kuumuudesta,öljystä,terävistäreunoistajaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sähköiskun vaaraa.
f Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön so-
veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
f Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei
olevältettävissä,tuleekäyttäävikavirtasuojakytkintä.
Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaa-
raa.
Henkilöturvallisuus
f Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja nouda-
ta tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käy-
tä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alko-
holin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetken
tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä, saattaa
johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
f Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojala-
seja. Henkilökohtaisen suojavarusteen, kuten pölynaama-
rin, luisumattomien turvakenkien käyttö. kypärä tai kuulo-
suojaimet pienentävät, tilanteen mukaan, riippuen
sähkötyökalun lajista ja käytöstä, loukkaantumisriskiä.
f Vältä tahatonta käyttöönottoa. Varmista, että sähkö-
työkalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähkö-
verkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat
sitä.Joskannatsähkötyökaluasormikäynnistyskytkimellä
tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan, käyn-
nistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
f Vältäepänormaaliakehonasentoa.Huolehdiainatuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit pa-
remmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteis-
sa.
f Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
f Älä ylikuormita sähkötyökalua. Käytä kyseiseen työ-
hön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua
käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalu-
eella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
f Älä käytä sähkötyökalua, jonka käynnistyskytkin on vi-
allinen. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja py-
säyttää käynnistyskytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy
korjata.
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai poista akku, en-
nenkuin suoritatsäätöjä,vaihdat tarvikkeita tai siirrät
sähkötyökalun varastoitavaksi. Nämä suojatoimenpi-
teet estävät sähkötyökalun tahattoman käynnistyksen.
f Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
f Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osattoimivatmoitteettomasti,eivätkäolepuristukses-
sa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkö-
työkalun toimintaan. Anna korjata mahdolliset viat
ennen sähkötyökalun käyttöönottoa. Monen tapatur-
man syyt löytyvät huonosti huolletuista laitteista.
f Käytäsähkötyökaluja,tarvikkeita,vaihtotyökalujajne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön, saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
f Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
VAROITUS
OBJ_BUCH-670-002.book Page 75 Monday, August 22, 2011 1:10 PM
Sivu: 75
76 | Suomi
1 609 929 Y12 | (22.8.11) Bosch Power Tools
Hienoruiskutusjärjestelmän turvallisuusohjeet
f Pidä työskentelyalueesi puhtaana, hyvin valaistuna
äläkä pidä siinä maali- tai liuotinsäiliöitä, riepuja tai
muita palavia aineita. On olemassa mahdollisen itsesy-
tyyksen vaara. Pidä koko ajan toimintakykyinen sammu-
tin/sammutuskalusto saatavilla.
f Huolehdi ruiskutusalueen hyvästä tuuletuksesta ja ko-
ko tilan riittävästä raitisilmasta. Haihtuvat palavat liuot-
timet muodostavat rähjähdysalttiin ympäristön.
f Älä käytä ruiskutukseen tai puhdistukseen aineita, joi-
den leimahduspiste on alle 21 °C. Käytä vesi-, tai huo-
nosti haihtuvia hiilivetyperustaisia aineita tai muita
vastaavia aineita. Helposti haihtuvat liuottimet muodos-
tavat rähjähdysalttiin ympäristön.
f Älä ruiskuta lähellä syttymislähteitä, kuten staattiset
sähkökipinät, avotuli, kuumat esineet, moottorit, sa-
vukkeet tai kipinät, jotka syntyvät sähköjohtojen liittä-
misestä tai irrottamisesta tai katkaisijoiden käytöstä.
Tällaiset kipinälähteet voivat sytyttää ympäröivän ilman.
f Älä ruiskuta mitään aineita, joista et tiedä, voivatko ne
muodostaavaaratilanteita.Tuntemattomataineetvoivat
johtaa vaarallisiin olosuhteisiin.
f Käytä lisäksi henkilökohtaisia suojavarustuksia, kuten
asianmukaisia suojakäsineitä ja suoja- tai hengityssuo-
janaamaria, kun ruiskutat tai käsittele kemikaaleja.
Kyseisiinolosuhteisiinsoveltuvansuojavarustuksenkäyttö
vähentää altistumisen vaarallisille aineille.
f Älä ruiskuta itseäsi, muita henkilöitä tai eläimiä kohti.
Pidä kädet ja muut kehonosat loitolla suihkusta. Jos
suihku tunkeutuu ihon läpi, tulee välittömästi turvau-
tua lääkärin apuun. Ruiskutettava aine voi jopa käsineen
läpi tunkeutua ihon läpi ja joutua kehoosi.
f Älä käsittele ruiskutusvammaa tavallisen viillon ta-
voin. Korkeapainesuihku voi ruiskuttaa myrkkyaineita ke-
hoon ja johtaa vakaviin vammoihin. Jos suihku tunkeutuu
ihon läpi, tulee välittömästi turvautua lääkärin apuun.
f Ota huomioon ruiskutettavan aineen mahdolliset vaa-
rat. Ota huomioon säiliössä olevat merkinnät tai ruis-
kutettavan aineen valmistajan tiedot, mukaanlukien
kehoitus käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita. Val-
mistajan ohjeita on noudatettava tarkasti, tulipalon, myrk-
kyjen, karsinogeenien jne. aiheuttamien vammojen vähen-
tämiseksi.
f Käytä vain valmistajan määräämiä suuttimia. Älä kos-
kaan ruiskuta ilman asennettua suutinsuojaa. Kun käy-
tät erityistä suutinta ja siihen sopivaa suutinsuojaa piene-
nee todennäköisyys, että korkeapainesuihku tunkeutuu
ihon läpi ja ruiskuttaa myrkkyä kehoon.
f Ole varovainen puhdistaessasi ja vaihtaessasi suutti-
mia Jos suutintukkeutuu ruiskutuksen aikana,tuleesi-
nun noudattaa valmistajan ohjeita laitteen sammutta-
miseksi ja paineen purkaukseksi ennen suuttimen
irrotusta puhdistusta varten. Korkeapaineiset nesteet
voivat tunkeutua ihon läpi, ruiskuttaa myrkkyaineita ke-
hoon ja johtaa vakaviin vammoihin.
f Pidäverkkojohdonpistotulppajasuihkupistoolinkäyn-
nistyskytkinpuhtaanamaalistajamuistanesteistä.Älä
koskaan tue verkkojohtoa pitämällä kiinni liitoksista.
Noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun.
Tuotekuvaus
Lue kaikki turvallisuus- ja muutohjeet. Tur-
vallisuusohjeidennoudattamisenlaiminlyönti
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökaluontarkoitettuvainruiskuttamaanliuotinpitoisia
ja vesiohenteisia maaleja, kuultovärejä, pohjavärejä, kirkas-
lakkaa,moottoriajoneuvojenpeitemaaleja,petsivärejä,puun-
suoja-aineita, kasvisuoja-aineita, öljyä ja desinfiointiainetta.
Sähkötyökalu ei sovellu dispersio- ja lateksimaalien, lipeän,
happopitoisten pinnoitusaineiden,rakeisten ja kiinteääainet-
ta sisältävien aineiden tai ruiskutusestoisten ja tiksotrooppis-
ten aineiden ruiskutukseen.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivuissa ole-
vaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Sähköosa
2 Kaapelipinne
3 Ilmansuodattimen kansi
4 SDS-painike irrotusta varten
5 Verkkojohto
6 Jalan jatke (vain 800 ml säiliötä varten)
7 Ilmansuodatinkannen ruuvi
8 Ilmansuodatin
9 Suihkupistooli
10 Säiliötiivisteellä varustettu nousuputki
11 Ruiskutettavan aineen säiliö, 600 ml
Ruiskutettavan aineen säiliö, 800 ml*
12 Tuuletusaukon suojus
13 Ilmakupu
14 Kytkinmutteri
15 Ruiskutettavan aineen määrän säätöpyörä
16 Käyttökytkin
17 Tuuletusletku
18 Tuuletusventtiili
19 Kalvo
20 Suutin
21 Suuttimen tiiviste
22 Mitta-astia
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.
OBJ_BUCH-670-002.book Page 76 Monday, August 22, 2011 1:10 PM
Sivu: 76
Suomi | 77
Bosch Power Tools 1 609 929 Y12 | (22.8.11)
Tekniset tiedot
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty EN 60745 mukaan.
Sähkötyökalun tyypillinen A-painotettu äänenpainetaso on
74 dB(A). Epävarmuus K=3 dB.
Melutaso saattaa työn aikana ylittää 80 dB(A).
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epävarmuus K mitattuna EN 60745 mukaan:
ah<2,5 m/s2
, K= 1,5 m/s2
.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu EN 60745
standardoidunmittausmenetelmänmukaisestijasitävoidaan
käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Se soveltuu myös väräh-
telyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muissa
töissä, poikkeavilla vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huol-
lettuna, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa kasvat-
taa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten määrätyn työ-
aikajakson aikana tulisi ottaa huomioon myös se aika, jolloin
laite on sammutettuna tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käyte-
tä. Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtely-
rasitusta.
Määrittelelisävarotoimenpiteet käyttäjänsuojaksi värähtelyn
vaikutukselta, kuten esimerkiksi: Sähkötyökalujen ja vaihto-
työkalujen huolto, käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun or-
ganisointi.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa ”Tekni-
set tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai
standardoituja asiakirjoja: EN 60745 direktiivien
2011/65/EU, 2004/108/EY, 2006/42/EY määräysten mu-
kaan.
Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 22.08.2011
Asennus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
Suihkupistoolin ja sähköosan asennus
(katso kuvat A1 – A2)
Sähköosan liitäntä suihkupistooliin
– Paina suihkupistooli 9 sähköosan 1 päälle, kunnes se luk-
kiutuu kuuluvasti.
Sähköosan irrotus
– PainakahtapunaistaSDS-painiketta4, pidänepainettuna
ja vedä suihkupistooli 9 irti sähköosasta.
Käyttöohjeet
Työn valmistelu
f Ruiskutustyöt ovat kiellettyjä vesistöjen rannoilla tai
niiden välittömässä läheisyydessä olevilla pinnoilla.
Kiinnitä maaleja, lakkaa ja ruiskutettavia aineita käytettäessä
huomiota niiden ekologiseen kestävyyteen.
Ruiskutettavan pinnan esikäsittely
Huomio: Peitä ruiskutuspinnan ympäristö laajalti ja perus-
teellisesti.
Ruiskutussumu likaa ympäristöä. Käytettäessä sisätilassa
saattavat kaikki peittämättömät pinnat likaantua.
Ruiskutettavienpintojentuleeollapuhtaita,kuiviajarasvatto-
mia.
– Karhennasileitäpintojajapoistatämänjälkeenhiomapöly.
Soveltuvat ruiskutettavat aineet ja suositeltavat
ohennukset
f Tarkista ohennettaessa, että ruiskutettava aine ja
ohenne sopivat yhteen. Jos käytät väärää ohennetta syn-
tyy paakkuja, jotka tukkivat suihkupistoolin.
Hienoruiskutusjärjestelmä PFS 55
Tuotenumero 3 603 B06 0..
Ottoteho W 280
Tuottoteho g/min 0–110
Sumutusteho W 55
Ajan kulutus 5 m2
:n
maalaukseen min 12
Ruiskutettavan aineen säiliön
tilavuus ml 600
Paino vastaa EPTA-Procedure
01/2003 kg 1,3
Suojausluokka /II
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja
maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.
Ota huomioon sähkötyökalusi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksit-
täisten koneiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Ruiskutettava aine suositeltava
ohennus
puunsuoja-aineet, petsit, öljyt, kuultola-
kat, kyllästysaineet, ruosteensuojapoh-
justeet
ohentamaton
desinfiointiaineet, kasvinsuoja-aineet,
vesi, tapetin irrotusaineet
ohentamaton
liuotin- tai vesiohenteiset lakkavärit,
pohjavärit, lämpöpatterimaalit, ajoneu-
von peitelakat, paksukalvokuultovärit
vähintään 10 %
ohennettuna
OBJ_BUCH-670-002.book Page 77 Monday, August 22, 2011 1:10 PM
Sivu: 77
78 | Suomi
1 609 929 Y12 | (22.8.11) Bosch Power Tools
Laite ei sovellu dispersiovärien (seinämaalien) käsittelyyn.
Otamyöshuomioonruiskutettavanaineenvalmistajankäyttö-
ohjeet.
Ruiskutettavan aineen ohennus
Menettele seuraavasti ruiskutettavan aineen kanssa, jota tu-
lee ohentaa:
– Ota mitta-astia 22.
– Sekoita ruiskutettava aine hyvin.
– Täytä riittävästi ruiskutettavaa ainetta ruiskutettavan ai-
neensäiliöön11.(katso”Ruiskutettavanaineentäyttö”,si-
vu 78)
– Ohenna ruiskutettavaa ainetta 10 % ohenteen avulla. Esi-
merkiksi:
– Sekoita ruiskutettava aine hyvin.
– Suorita koeruiskutus koepinnalle. (katso ”Ruiskutus”,
sivu 78)
Kun saat optimaalisen ruiskutusjäljen voit aloittaa ruiskutuk-
sen.
tai
Josruiskutustuloseioletyydyttävätaijossuihkupistoolistaei
tule väriä, tulee menetellä kohdan ”Häiriöiden korjaus”
sivulla 80 mukaan.
Ruiskutettavan aineen täyttö (katso kuvat B1–B2)
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
– Kierrä irti säiliö 11 suihkupistoolista.
– Käännänousuputki10niin,ettäruiskutettavaainevoidaan
käyttää lähes loppuun asti:
– Täytäruiskutettavaaainettasäiliöönjakierräsekiinnisuih-
kupistooliin.
Käyttöönotto
f Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.
230 V merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös 220 V
verkoissa.
f Varmista, että sähkölaite ei käytön aikana voi imeä li-
kaa tai liuotinainehöyryä.
Käynnistys
– Liitä nyt pistotulppa pistorasiaan.
– Ota sähkötyökalu käteen ja suuntaa se ruiskutettavaa pin-
taa kohti.
Sähkötyökalussa on 2-vaiheinen käyttökytkin 16. Ensimmäi-
sessä vaiheessa turbiini käynnistyy. 2. vaiheessa syötetään
ruiskutettavaaa ainetta.
– Paina käyttökytkintä 16, kunnes ruiskutettavaa ainetta tu-
lee suuttimesta.
Poiskytkentä
– Päästä käyttökytkin 16 vapaaksi.
– Irrota pistotulppa pistorasiasta.
Työskentelyohjeita
Ruiskutus (katso kuvat C–D)
Huomio:Otatuulensuunta huomioon,kunkäytätsähkötyöka-
lua ulkona.
– Suorita ensin koeruiskutus ja säädä suihkun muoto ja ruis-
kutettavan aineen määrä vastaamaan ruiskutettavaa ainet-
ta. (Katso asetukset seuraavat luvut)
– Pidä suihkupistooli ehdottomasti samalla 5 – 15 cm etäi-
syydellä ja pystysuorassa kohdetta kohden.
– Aloita ruiskutus ruiskutettavan pinnan ulkopuolelta.
– Liikuta suihkupistoolia, suihkumuodon asetuksesta riippu-
en tasaisesti poikittain tai ylös ja alas.
Saat tasaisen pinnan, kun ruiskutusradat limittävät toisi-
aan 4 – 5 cm.
– Vältä keskeytyksiä ruiskutettavassa pinnassa.
Suihkupistoolin tasainen liike aikaansaa yhtenäisen pintalaa-
dun.
Muuttuva etäisyys ja ruiskutuskulma johtaa värin voimakkaa-
seen sumunmuodostukseen ja siten epätasalaatuiseen pin-
taan.
– Lopeta ruiskutus ruiskutettavan pinnan ulkopuolelta.
Älä ruiskuta säiliötäaivan tyhjäksi.Josnousuputki ei enääyle-
tyruiskutettavaanaineeseen,suihkukatkeaajasyntyy epäyh-
tenäinen pinta.
Jos ruiskutettavaa ainetta kerrostuu suuttimeen ja ilmaku-
puun tulee molemmat osat puhdistaa käyutetyllä ohenteella.
Huomio: Aseta pois sähkötyökalu vain tasaiseen ja puhtaa-
seen pintaan, jotta se ei kaadu.
Suihkun muodon säätö (katso kuva E)
f Älä koskaan paina käyttökytkintä 16, kun säädät ilma-
kupua 13.
– Höllää kytkinmutteria 14.
– Käännä ilmakupu 13 haluttuun asentoon.
– Kiristä kytkinmutteri uudelleen.
Ruiskutettavan aineen
lähtömäärä [ml]
200 300 400 500
Ohennusaine [ml] 20 30 40 50
makaavien kohteiden
ruiskutusta varten
eteenpäin suuttimen
suuntaan
yli pään ruiskutusta varten taaksepäin kahvan suun-
taan
Ilmakupu Suihku Käyttö
A
pystysuora litteä suihku vaa-
kasuoraa työsuuntaa varten
B
vaakasuora litteä suihku pysty-
suoraa työsuuntaa varten
C
Pyöreä suihku kulmia, reunoja ja
vaikeasti päästäviä kohteita
varten
OBJ_BUCH-670-002.book Page 78 Monday, August 22, 2011 1:10 PM
Sivu: 78
Suomi | 79
Bosch Power Tools 1 609 929 Y12 | (22.8.11)
Ruiskutusainemäärän asetus (katso kuva F)
– Kierrä säätöpyörä 15 halutun ruiskutusainemäärän säätä-
miseksi:
–: pieni ruiskutusainemäärä,
+: suurin ruiskutusainemäärä.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
f Älä koskaan upota sähköosaa liuottimeen tai veteen.
Puhdista kotelo ainoastaan kostealla rievulla.
Puhdistus (katso kuvat H–I)
Asianmukainen puhdistus on suihkupistoolin moitteettoman
käytönedellytys.Jospuhdistuspuuttuutaionasiatonta,eita-
kuuvaatimuksia voida esittää.
Puhdistaainasuihkupistoolijaruiskutettavanaineensäiliöky-
seisellä ohenteella (liuottimella tai vedellä), jota käytetään
ruiskutettavaan aineeseen.
Älä koskaan puhdista suihkupistoolin suutin- tai ilma-aukkoja
terävillä metalliesineillä.
Älä kaada ohennettua ruiskutettavaa ainetta takaisin alkupe-
räisen ruiskutettavan aineen joukkoon.
Puhdista suihkupistoolia hyvin tarkasti, jos olet käyttänyt ter-
veydelle haitallista ruiskutettavaa ainetta.
– Irrotapistotulppapistorasiasta japainakäyttökytkintä16,
jotta ruiskutettava aine pääsee valumaan takaisin säiliöön.
– Poista sähköosa. (katso sivu 77)
– Kierrä säiliö 11 irti ja kaada ulos loput ruiskutettavasta ai-
neesta.
– Täytä ohennetta (liuotinta trai vettä) säiliöön ja kierrä se
kiinni suihkupistooliin.
– Ravistele suihkupistoolia perusteellisesti.
– Yhdista suihkupistooli uudelleen sähköosaan. (katso
sivu 77)
– Työnnä pistotulppa pistorasiaan, paina käyttökytkintä ja
ruiskuta ohennetta tyhjään purkkiin.
– Toista toimenpide, kunnes suihkupistoolista tulee puhdas-
ta ohennetta.
– Irrota pistotulppa pistorasiasta ja poista sähköosa.
– Tyhjennä säiliö 11 kokonaan.
– Tarkista,ettänousuputkijasäiliöntiiviste10 ovatpuhtaita
ja ehjiä.
– Puhdista säiliö ja suihkupistooli ulkoa ohenteeseen kostu-
tetulla liinalla.
– Kierrä irti kytkinmutteri 14 ja ilmakupu 13.
– Puhdista suutin 20 ja suutinneula ohenteella.
Silloin tällöin on lisäksi suuttimen tiiviste 21 puhdistettava.
– Irrota suutin 20 ja suuttimen tiiviste 21.
Ota tarvittaessa terävä esine avuksi, koska suuttimen tii-
viste on kiinni suihkupistoolissa.
– Puhdista suuttimen tiiviste ohenteella.
– Asenna suuttimen tiiviste takaisin suihkupistooliin. Tarkis-
ta, että uurre osoittaa suihkupistoolista poispäin.
– Työnnäsuutinsuihkupistoolinrunkoonjakierräseoikeaan
asentoon.
– Työnnä ilmakupu 13 suuttimen päälle ja kiristä se paikoil-
leen kytkinmutterilla 14.
Tuuletusletkun puhdistus (katso kuva G)
Jos tuuletusletkussa 17 on ruiskutettavaa ainetta, se on puh-
distettava.
– Poista tuuletusaukon suojus 12.
– Vedä tuuletusletku 17 irti.
– Kierrä tuuletusventtiili 18 irti.
– Ota kalvo 19 ulos.
– Puhdista tuuletusletku, tuuletusventtiili ja kalvo kyseisellä
ohenteella.
– Asenna puhdistuksen jälkeen ensin kalvo paikoilleen. Tar-
kista aina, että pidempi piikki osoittaa ylöspäin.
– Kierrä tuuletusventtiili takaisin kiinni.
– Työnnä sitten tuuletusletku ensin venttiiliin ja sitten ylös
suihkupistooliin.
– Asenna kansi takaisin paikoilleen.
Ilmansuodattimen vaihto (katso kuva L)
Huomio: Älä koskaan käytä sähkötyökalua ilman ilmansuoda-
tinta. ILman ilmansuodatinta laite voi imeä likaa, joka haittaa
sähkötyökalun toimintaa.
Ilmansuodattimen ollessa likainen, se on vaihdettava.
– Höllää ruuvia 7
– Poista ilmansuodattimen kansi 3.
– Vaihda ilmansuodatin.
– Sulje ilmansuodattimen kansi ja kierrä taas ruuvi kiinni.
Materiaalin hävittäminen
Ohenteesta ja ruiskutettavan aineen jäännöksistä on huoleh-
dittavaympäristöystävällisesti.Otahuomioonvalmistajanhä-
vitysohjeet ja paikalliset ongelmajätteen hävitysohjeet.
Ympäristöä saastuttavia kemikaaleja ei saa päästää maahan,
pohjaveteen tai vesistöön. Älä koskaan kaada ympäristöä va-
hingoittavia kemikaaleja viemäriin!
Ruiskutettavan aineen määrä Asetus
Liian paljon ruiskutusainetta
ruiskutettavaa ainetta pinnalla:
Ruiskutettavan aineen
määrää tulee pienentää.
– Kierträsäätöpyörää15
suuntaan –.
Liian vähän ruiskutusainetta
ruiskutettavaa ainetta pinnalla:
Ruiskutettavan aineen
määrää tulee suurentaa.
– Kierrä säätöpyörää 15
suuntaan +.
OBJ_BUCH-670-002.book Page 79 Monday, August 22, 2011 1:10 PM
Sivu: 79
80 | Suomi
1 609 929 Y12 | (22.8.11) Bosch Power Tools
Häiriöiden korjaus
Huolto
Jos sähkötyökalussa huolellisesta valmistuksesta ja koestus-
menettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee korjaus antaa
Bosch-keskushuollon tehtäväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka löytyy laitteen mallikilvestä.
Huolto ja asiakasneuvonta
Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia
koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja vara-
osista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielellään sinua tuotteiden ja
lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja säätöä koskevissa kysymyk-
sissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: 0800 98044
Faksi: +358 102 961 838
www.bosch.fi
Ongelma Syy Korjaus
Ruiskutettava aine ei peitä kun-
nolla
Ruiskutettava ainemäärä on liian pieni Kierrä säätöpyörää 15 suuntaan +
Etäisyys ruiskutettavaan pintaan on liian suuri Pienennä ruiskutusetäisyyttä
Liian vähän ruiskutettavaa ainetta pinnalla, pin-
taa ruiskutettu liian vähän
Ruiskata ruiskutettavaa pintaa enemmän
Ruiskutettava aine on liian sakeaa Ohenna ruiskutettavaa ainetta edelleen
10 % ja suorita koeruiskutus
Ruiskutettava aine valuu
ruiskutuksen jälkeen
Ruiskutettu liikaa ruiskutettavaa ainetta Käännä säätöpyörää 15 suuntaan –
Etäisyys ruiskutettavaan pintaan on liian pieni Suurenna ruiskutusetäisyyttä
Ruiskutettava aine on liian juoksevaa Lisää alkuperäistä ruiskutettavaa ainetta
Ruiskutettu liian monta kertaa samaan kohtaan Poista maali, äläkä ruiskuta seuraavalla
kerralla niin monta kertaa samaan kohtaan
Liian voimakas sumutus Ruiskutettava ainemäärä on liian suuri Käännä säätöpyörää 15 suuntaan –
suutin 20 on likaantunut Puhdista suutin
Säiliössä 11 on liian pieni paine Kiinnitäruiskutettavanaineensäiliökunnolla
suihkupistooliin
Ruiskutettava aine on liian sakeaa Ohenna ruiskutettavaa ainetta edelleen
10 % ja suorita koeruiskutus
Ilmansuodatin on hyvin likainen Ilmansuodattimen vaihto
Liian voimakas värisumu Ruiskutettu liikaa ruiskutettavaa ainetta Käännä säätöpyörää 15 suuntaan –
Etäisyys ruiskutettavaan pintaan on liian suuri Pienennä ruiskutusetäisyyttä
Suihku sykkii Säiliössä on liian vähän ruiskutettavaa ainetta Täytä ruiskutettavaa ainetta
Nousuputken 10 tuuletusreikä on tukossa Puhdista nousuputki ja reikä
Ilmansuodatin on hyvin likainen Ilmansuodattimen vaihto
Ruiskutettava aine on liian sakeaa Ohenna ruiskutettavaa ainetta edelleen
10 % ja suorita koeruiskutus
Ruiskutettavaa ainetta tippuu
suuttimesta jälkeenpäin
Ruiskutettavanaineenkerrostumasuuttimessa
20 ja ilmakuvussa 13
Puhdista suutin ja ilmakupu
Suutin 20 on tukkeutunut Vaihda suutin
Suutin 20 on löysällä Kiristä kytkinmutteri 14
Suuttimesta ei tule ruiskutetta-
vaa ainetta
Suutin 20 on tukossa Puhdista suutin
Nousuputki 10 on tukossa Puhdista nousuputki
Nousuputken 10 tuuletusreikä on tukossa Puhdista nousuputki ja reikä
Nousuputki 10 on löysässä Kiinnitä nousuputki hyvin
Säiliöön 11 ei muodostu painetta Kiinnitäruiskutettavanaineensäiliökunnolla
suihkupistooliin
Ruiskutettava aine on liian sakeaa Ohenna ruiskutettavaa ainetta edelleen
10 % ja suorita koeruiskutus
OBJ_BUCH-670-002.book Page 80 Monday, August 22, 2011 1:10 PM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PFS 55 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PFS 55

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PFS 55, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PFS 55 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PFS 55 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.