Bosch PFS 105 E käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PFS 105 E allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Maali-sumutin
  • Malli/nimi: PFS 105 E
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Italialainen, Ruotsalainen, Ranska, Espanja, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Tšekki

Sisällysluettelo

Sivu: 75
76 | Suomi
1 609 929 Y14 | (23.8.11) Bosch Power Tools
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: (+47) 64 87 89 50
Faks: (+47) 64 87 89 55
Deponering
Sprøytepistol, elektroenhet, tilbehør og emballasje må leve-
res inn til miljøvennlig gjenvinning.
Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Jf. det europeiske direktivet 2002/96/EF
vedr. gamle elektriske og elektroniske ap-
parater og tilpassingen til nasjonale lover
mågammeltelektroverktøysomikkelenger
kan brukes samles inn og leveres inn til en
miljøvennlig resirkulering.
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Turvallisuusohjeita
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuusohjeet ja käyttö-
ohjeet, myös maalien ja liuottimien mu-
kana tulleet käyttöturvallisuustiedotteet sekä säiliöissä
olevet varoituskilvet. Turvallisuusohjeiden tai käyttöohjei-
den noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun,
tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuusohjeetjakäyttöohjeetmyöhem-
pää käyttöä varten.
Varo-ohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää verkko-
käyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä
sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
f Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan, huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
f Sähkölaitteen pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkö-
työkalujenkanssa.Alkuperäisessäkunnossaolevatpisto-
tulpat ja sopivat pistorasiatvähentävät sähköiskun vaaraa.
f Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelletai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
f Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyö-
kalun kantamiseen, vetämiseen tai pistotulpan irrotta-
miseen pistorasiasta. Pidä johto loitolla kuumuudesta,
öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahin-
goittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat sähköiskun
vaaraa.
f Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön so-
veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
f Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei
olevältettävissä,tuleekäyttäävikavirtasuojakytkintä.
Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaa-
raa.
Henkilöturvallisuus
f Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojala-
seja. Henkilökohtaisen suojavarusteen, kuten pölynaama-
rin, luisumattomien turvakenkien käyttö. kypärä tai kuulo-
suojaimet pienentävät, tilanteen mukaan, riippuen
sähkötyökalun lajista ja käytöstä, loukkaantumisriskiä.
Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
f Älä käytä sähkötyökalua, jonka käynnistyskytkin on vi-
allinen. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja py-
säyttää käynnistyskytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy
korjata.
f Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
f Käytäsähkötyökaluja,tarvikkeita,vaihtotyökalujajne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön, saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
f Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja salli korjauksiin käytettävän
vainalkuperäisiä varaosia. Tätenvarmistat,että laite säi-
lyy turvallisena.
Hienoruiskutusjärjestelmän turvallisuusohjeet
f Pidä työskentelyalueesi puhtaana, hyvin valaistuna
äläkä pidä siinä maali- tai liuotinsäiliöitä, riepuja tai
muita palavia aineita. On olemassa mahdollisen itsesy-
tyyksen vaara. Pidä koko ajan toimintakykyinen sammu-
tin/sammutuskalusto saatavilla.
f Huolehdi ruiskutusalueen hyvästä tuuletuksesta ja ko-
ko tilan riittävästä raitisilmasta. Haihtuvat palavat liuot-
timet muodostavat rähjähdysalttiin ympäristön.
f Älä käytä ruiskutukseen tai puhdistukseen aineita, joi-
den leimahduspiste on alle 21 °C. Käytä vesi-, tai huo-
nosti haihtuvia hiilivetyperustaisia aineita tai muita
vastaavia aineita. Helposti haihtuvat liuottimet muodos-
tavat rähjähdysalttiin ympäristön.
f Älä ruiskuta lähellä syttymislähteitä, kuten staattiset
sähkökipinät, avotuli, kuumat esineet, moottorit, sa-
vukkeet tai kipinät, jotka syntyvät sähköjohtojen liittä-
misestä tai irrottamisesta tai katkaisijoiden käytöstä.
Tällaiset kipinälähteet voivat sytyttää ympäröivän ilman.
VAROITUS
OBJ_BUCH-420-002.book Page 76 Tuesday, August 23, 2011 12:08 PM
Sivu: 76
Suomi | 77
Bosch Power Tools 1 609 929 Y14 | (23.8.11)
f Älä ruiskuta mitään aineita, joista et tiedä, voivatko ne
muodostaavaaratilanteita.Tuntemattomataineetvoivat
johtaa vaarallisiin olosuhteisiin.
f Käytä lisäksi henkilökohtaisia suojavarustuksia, kuten
asianmukaisia suojakäsineitä ja suoja- tai hengityssuo-
janaamaria, kun ruiskutat tai käsittele kemikaaleja.
Kyseisiinolosuhteisiinsoveltuvansuojavarustuksenkäyttö
vähentää altistumisen vaarallisille aineille.
f Älä ruiskuta itseäsi, muita henkilöitä tai eläimiä kohti.
Pidä kädet ja muut kehonosat loitolla suihkusta. Jos
suihku tunkeutuu ihon läpi, tulee välittömästi turvau-
tua lääkärin apuun. Ruiskutettava aine voi jopa käsineen
läpi tunkeutua ihon läpi ja joutua kehoosi.
f Älä käsittele ruiskutusvammaa tavallisen viillon ta-
voin. Korkeapainesuihku voi ruiskuttaa myrkkyaineita ke-
hoon ja johtaa vakaviin vammoihin. Jos suihku tunkeutuu
ihon läpi, tulee välittömästi turvautua lääkärin apuun.
f Ota huomioon ruiskutettavan aineen mahdolliset vaa-
rat. Ota huomioon säiliössä olevat merkinnät tai ruis-
kutettavan aineen valmistajan tiedot, mukaanlukien
kehoitus käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita. Val-
mistajan ohjeita on noudatettava tarkasti, tulipalon, myrk-
kyjen, karsinogeenien jne. aiheuttamien vammojen vähen-
tämiseksi.
f Käytä vain valmistajan määräämiä suuttimia. Älä kos-
kaan ruiskuta ilman asennettua suutinsuojaa. Kun käy-
tät erityistä suutinta ja siihen sopivaa suutinsuojaa piene-
nee todennäköisyys, että korkeapainesuihku tunkeutuu
ihon läpi ja ruiskuttaa myrkkyä kehoon.
f Ole varovainen puhdistaessasi ja vaihtaessasi suutti-
mia Jos suutintukkeutuu ruiskutuksen aikana,tuleesi-
nun noudattaa valmistajan ohjeita laitteen sammutta-
miseksi ja paineen purkaukseksi ennen suuttimen
irrotusta puhdistusta varten. Korkeapaineiset nesteet
voivat tunkeutua ihon läpi, ruiskuttaa myrkkyaineita ke-
hoon ja johtaa vakaviin vammoihin.
f Pidäverkkojohdonpistotulppajasuihkupistoolinkäyn-
nistyskytkinpuhtaanamaalistajamuistanesteistä.Älä
koskaan tue verkkojohtoa pitämällä kiinni liitoksista.
Noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun.
f Pidälapsiasilmällä.Tätenvarmistat,ettälapseteivätleiki
hienoruiskutusjärjestelmän kanssa.
f Lapset ja henkilöt, jotka fyysisten, aistillisten tai hen-
kisten kykyjensä, kokemattomuutensa tai puuttuvan
tietonsa takia eivät turvallisesti voi käyttää hienoruis-
kutusjärjestelmää eivät saa käyttää sitä ilman vastuul-
lisen henkilön valvontaa tai neuvontaa. Muussa tapauk-
sessaonolemassaväärinkäytönjaloukkaantumisenvaara.
Tuotekuvaus
Lue kaikki turvallisuus- ja muutohjeet. Tur-
vallisuusohjeidennoudattamisenlaiminlyönti
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökaluontarkoitettuvainruiskuttamaanliuotinpitoisia
ja vesiohenteisia maaleja, kuultovärejä, pohjavärejä, kirkas-
lakkaa,moottoriajoneuvojenpeitemaaleja,petsivärejä,puun-
suoja-aineita, kasvisuoja-aineita, öljyä ja desinfiointiainetta.
Sähkötyökalu ei sovellu dispersio- ja lateksimaalien, lipeän,
happopitoisten pinnoitusaineiden,rakeisten ja kiinteääainet-
ta sisältävien aineiden tai ruiskutusestoisten ja tiksotrooppis-
ten aineiden ruiskutukseen.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivuissa ole-
vaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Suihkupistooli
2 Ilmakupu
3 Kytkinmutteri
4 Merkki SDS-liitosta varten
5 Ruiskutettavan aineen määrän säätöpyörä
6 Letkuliitin (suihkupistooli)
7 Jalan jatke (vain 800 ml säiliötä varten)
8 Ruiskutettavan aineen säiliö, 800 ml
Ruiskutettavan aineen säiliö, 600 ml*
9 Käyttökytkin
10 Säiliötiivisteellä varustettu nousuputki
vihreä: 800 ml säiliötä varten
valkoinen: 600 ml säiliötä varten*
11 Suutin
12 Suuttimen tiiviste
13 Ilmaletku
14 SDS-sulku
15 Perusyksikkö
16 Kiertonuppi käynnistykseen ja pysäytykseen sekä
ilmamäärän säätöön
17 Suihkupistoolin säilytystila
18 Letkuliitin (perusyksikkö)
19 Kahva
20 Tarvikelokero
21 Ilmansuodattimen kansi
22 Mitta-astia
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.
OBJ_BUCH-420-002.book Page 77 Tuesday, August 23, 2011 12:08 PM
Sivu: 77
78 | Suomi
1 609 929 Y14 | (23.8.11) Bosch Power Tools
Tekniset tiedot
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty EN 60745 mukaan.
Sähkötyökalun tyypillinen A-painotettu äänenpainetaso on
74 dB(A). Epävarmuus K=3 dB.
Melutaso saattaa työn aikana ylittää 80 dB(A).
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epävarmuus K mitattuna EN 60745 mukaan:
ah< 2,5 m/s2
, K= 1,5 m/s2
.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu EN 60745
standardoidunmittausmenetelmänmukaisestijasitävoidaan
käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Se soveltuu myös väräh-
telyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muissa
töissä, poikkeavilla vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huol-
lettuna, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa kasvat-
taa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten määrätyn työ-
aikajakson aikana tulisi ottaa huomioon myös se aika, jolloin
laite on sammutettuna tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käyte-
tä. Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtely-
rasitusta.
Määrittelelisävarotoimenpiteet käyttäjänsuojaksi värähtelyn
vaikutukselta, kuten esimerkiksi: Sähkötyökalujen ja vaihto-
työkalujen huolto, käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun or-
ganisointi.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa ”Tekni-
set tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai
standardoituja asiakirjoja: EN 60335 ja direktiivien
2011/65/EU, 2006/42/EY, 2004/108/EY sekä niiden muu-
toksien määräysten mukaan.
Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 22.08.2011
Asennus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
Ilmaletkun liitäntä (katso kuvat A1 – A2)
– Ota ilmaletku 13 tarvikelokerosta 20.
– Poista suojakannet ilmaletkun kummastakin päästä.
Suihkupistoolin liitäntä:
– Työnnä ilmaletkun SDS-liitin 14 nuolimerkin mukaisesti
tiukasti suihkupistoolin liittimeen 6.
– Kierrä SDS-liitintä, kunnes se lukkiutuu kuuluvasti.
Perusyksikön liitäntä:
– Työnnä ilmaletkun toinen SDS-liitin nuolimerkin mukaises-
ti tiukasti perusyksikön liittimeen 18.
– Kierrä SDS-liitintä, kunnes se lukkiutuu kuuluvasti.
Huomio: Suojaa letkun päät suojakansilla käytön jälkeen.
Käyttöohjeet
Työn valmistelu
f Ruiskutustyöt ovat kiellettyjä vesistöjen rannoilla tai
niiden välittömässä läheisyydessä olevilla pinnoilla.
Kiinnitä maaleja, lakkaa ja ruiskutettavia aineita käytettäessä
huomiota niiden ekologiseen kestävyyteen.
Ruiskutettavan pinnan esikäsittely
Huomio: Peitä ruiskutuspinnan ympäristö laajalti ja perus-
teellisesti.
Ruiskutussumu likaa ympäristöä. Käytettäessä sisätilassa
saattavat kaikki peittämättömät pinnat likaantua.
Ruiskutettavienpintojentuleeollapuhtaita,kuiviajarasvatto-
mia.
– Karhennasileitäpintojajapoistatämänjälkeenhiomapöly.
Soveltuvat ruiskutettavat aineet ja suositeltavat
ohennukset
f Tarkista ohennettaessa, että ruiskutettava aine ja
ohenne sopivat yhteen. Jos käytät väärää ohennetta syn-
tyy paakkuja, jotka tukkivat suihkupistoolin.
Hienoruiskutusjärjestelmä PFS 105 E
Tuotenumero 3 603 B06 2..
Ottoteho W 350
Tuottoteho g/min 150
Sumutusteho W 0–105
Ajan kulutus 5 m2
:n
maalaukseen min 6
Ruiskutettavan aineen säiliön
tilavuus ml 800
Ilmaletkun pituus m 3,4
Paino vastaa EPTA-Procedure
01/2003 kg 4,9
Suojausluokka /II
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja
maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.
Ota huomioon sähkötyökalusi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksit-
täisten koneiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Ruiskutettava aine suositeltava
ohennus
puunsuoja-aineet, petsit, öljyt, kuultolakat,
kyllästysaineet, ruosteensuojapohjusteet
ohentamaton
desinfiointiaineet,kasvinsuoja-aineet,vesi,
tapetin irrotusaineet
ohentamaton
OBJ_BUCH-420-002.book Page 78 Tuesday, August 23, 2011 12:08 PM
Sivu: 78
Suomi | 79
Bosch Power Tools 1 609 929 Y14 | (23.8.11)
Laite ei sovellu dispersiovärien (seinämaalien) käsittelyyn.
Otamyöshuomioonruiskutettavanaineenvalmistajankäyttö-
ohjeet.
Ruiskutettavan aineen ohennus
Menettele seuraavasti ruiskutettavan aineen kanssa, jota tu-
lee ohentaa:
– Ota mitta-astia 22.
– Sekoita ruiskutettava aine hyvin.
– Täytä riittävästi ruiskutettavaa ainetta ruiskutettavan ai-
neensäiliöön8.(katso”Ruiskutettavanaineentäyttö”,sivu
79)
– Ohenna ruiskutettavaa ainetta 10 % ohenteen avulla. Esi-
merkiksi:
– Sekoita ruiskutettava aine hyvin.
– Suorita koeruiskutus koepinnalle. (katso ”Ruiskutus”,
sivu 79)
Kun saat optimaalisen ruiskutusjäljen voit aloittaa ruiskutuk-
sen.
tai
Josruiskutustuloseioletyydyttävätaijossuihkupistoolistaei
tule väriä, tulee menetellä kohdan ”Häiriöiden korjaus”
sivulla 81 mukaan.
Ruiskutettavan aineen täyttö (katso kuvat C1–C2)
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
– Kierrä irti säiliö 8 suihkupistoolista.
– Käännänousuputki10niin,ettäruiskutettavaainevoidaan
käyttää lähes loppuun asti:
– Täytäruiskutettavaaainettasäiliöönjakierräsekiinnisuih-
kupistooliin.
Käyttöönotto
f Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.
230 V merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös 220 V
verkoissa.
f Perusyksikön tulee aina käytön aikana seistä vaaka-
suorassa tasaisella pinnalla. Älä koskaan kallista tai
asetaperusyksikköäpystysuoraanasentoon,senolles-
sa käynnissä.
f Varmista, että perusyksikkö ei käytön aikana voi imeä
pölyä tai muuta likaa.
f Älä koskaa ruiskuta perusyksikköä.
Käynnistys
– Aseta aina perysyksikkö vaakasuoraan tasaiselle ja puh-
taalle pinnalle.
– Liitä nyt pistotulppa pistorasiaan.
– Ota suihkupistooli käteen ja suuntaa se ruiskutettavaa pin-
taa kohti.
– Käynnistä kiertämällä perusyksikön kiertonuppia 16 oike-
alle vasteeseen asti.
On suositeltavaa aloittaa suurimmalla ilmamäärällä.
(”Ilmamäärän asetus”, katso sivu 80)
– Paina suihkupistoolin käyttökytkintä 9.
Huomio: Perusyksikön ollessa käynnissä, suuttimesta 11 vir-
taa aina ilmaa.
Poiskytkentä
– Päästä käyttökytkin 9 vapaaksi ja kierrä kiertonuppia 16
vasemmalle vasteeseen asti.
– Aseta suihkupistooli säilytyspaikkaan 17.
– Irrota pistotulppa pistorasiasta.
Työskentelyohjeita
Ruiskutus (katso kuvat D–E)
Huomio:Otatuulensuunta huomioon,kunkäytätsähkötyöka-
lua ulkona.
– Suorita ensin koeruiskutus ja säädä suihkun muoto ja ruis-
kutettavan aineen määrä vastaamaan ruiskutettavaa ainet-
ta. (Katso asetukset seuraavat luvut)
– Pidä suihkupistooli ehdottomasti samalla 5 – 15 cm etäi-
syydellä ja pystysuorassa kohdetta kohden.
– Aloita ruiskutus ruiskutettavan pinnan ulkopuolelta.
– Liikuta suihkupistoolia, suihkumuodon asetuksesta riippu-
en tasaisesti poikittain tai ylös ja alas.
Saat tasaisen pinnan, kun ruiskutusradat limittävät toisi-
aan 4 – 5 cm.
– Vältä keskeytyksiä ruiskutettavassa pinnassa.
Suihkupistoolin tasainen liike aikaansaa yhtenäisen pintalaa-
dun.
Muuttuva etäisyys ja ruiskutuskulma johtaa värin voimakkaa-
seen sumunmuodostukseen ja siten epätasalaatuiseen pin-
taan.
– Lopeta ruiskutus ruiskutettavan pinnan ulkopuolelta.
Älä ruiskuta säiliötäaivan tyhjäksi.Josnousuputki ei enääyle-
tyruiskutettavaanaineeseen,suihkukatkeaajasyntyy epäyh-
tenäinen pinta.
Jos ruiskutettavaa ainetta kerrostuu suuttimeen ja ilmaku-
puun tulee molemmat osat puhdistaa käyutetyllä ohenteella.
Suihkun muodon säätö (katso kuva F)
f Äläkoskaanpainakäyttökytkintä9,kunsäädätilmaku-
pua 2.
– Höllää kytkinmutteria 3.
– Käännä ilmakupu 2 haluttuun asentoon.
– Kiristä kytkinmutteri uudelleen.
liuotin- tai vesiohenteiset lakkavärit, pohja-
värit, lämpöpatterimaalit, ajoneuvon peite-
lakat, paksukalvokuultovärit
vähintään10 %
ohennettuna
Ruiskutettavan aineen
lähtömäärä [ml]
200 300 400 500
Ohennusaine [ml] 20 30 40 50
makaavien kohteiden ruiskutusta
varten
eteenpäinsuuttimen
suuntaan
yli pään ruiskutusta varten taaksepäin kahvan
suuntaan
Ruiskutettava aine suositeltava
ohennus
OBJ_BUCH-420-002.book Page 79 Tuesday, August 23, 2011 12:08 PM
Sivu: 79
80 | Suomi
1 609 929 Y14 | (23.8.11) Bosch Power Tools
Ruiskutusainemäärän asetus (katso kuva G)
– Kierräsäätöpyörä5halutun ruiskutusainemäärän säätämi-
seksi:
I: pieni ruiskutusainemäärä,
IIII: suurin ruiskutusainemäärä.
Ilmamäärän asetus (katso kuva H)
– Kierrä kiertonuppia 16, käytettävän ruiskutettavan aineen
ilmamäärän ja paineen asettamiseksi.
On suositeltavaa aloittaa suurimmalla ilmamäärällä.
Kuljetus
Kuljetusta varten voidaan suihkupistooli tai ruiskutettavan ai-
neen suljettu säiliö sijoittaa säilytystilaan 17. Pidätinlaitteen
ansiosta suihkupistooli pysyy säilytystilassa. Ruiskutettavaa
ainetta ei pääse valumaan ulos.
– Asetasuihkupistoolisälytystilaanjapainavastustavasten,
kunnes se asettuu tilaan tiukasti.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
Puhdistus (katso kuvat I–K)
Asianmukainen puhdistus on suihkupistoolin moitteettoman
käytönedellytys.Jospuhdistuspuuttuutaionasiatonta,eita-
kuuvaatimuksia voida esittää.
Puhdistaainasuihkupistoolijaruiskutettavanaineensäiliöky-
seisellä ohenteella (liuottimella tai vedellä), jota käytetään
ruiskutettavaan aineeseen.
Älä koskaan upota suihkupistoolia kokonaan puhdistusainee-
seen.
Älä koskaan puhdista suihkupistoolin suutin- tai ilma-aukkoja
terävillä metalliesineillä.
Älä kaada ohennettua ruiskutettavaa ainetta takaisin alkupe-
räisen ruiskutettavan aineen joukkoon.
Puhdista suihkupistoolia hyvin tarkasti, jos olet käyttänyt ter-
veydelle haitallista ruiskutettavaa ainetta.
– Kytke perusyksikkö pois päältä ja paina suihkupistoolin
käyttökytkintä9,jottaruiskutettavaainepääseevalumaan
takaisin säiliöön.
– Kierrä säiliö 8 irti ja kaada ulos loput ruiskutettavasta ai-
neesta.
– Täytä ohennetta (liuotinta trai vettä) säiliöön ja kierrä se
kiinni suihkupistooliin.
– Ravistele suihkupistoolia perusteellisesti.
– Kytke perusyksikkö päälle ja ruiskuta ohennetta tyhjään
purkkiin.
– Toista viimeiset kolme vaihetta, kunnes suihkupistoolista
tulee puhdasta ohennetta.
– Kytke taas perusyksikkö pois päältä.
– Tyhjennä säiliö 8 kokonaan.
– Tarkista,ettänousuputkijasäiliöntiiviste10 ovatpuhtaita
ja ehjiä.
– Puhdista säiliö ja suihkupistooli ulkoa ohenteeseen kostu-
tetulla liinalla.
– Kierrä irti kytkinmutteri 3 ja ilmakupu 2.
– Puhdista suutin 11 ja suutinneula ohenteella.
Silloin tällöin on lisäksi suuttimen tiiviste 12 puhdistettava.
– Irrota suutin 11 ja suuttimen tiiviste 12.
Ota tarvittaessa terävä esine avuksi, koska suuttimen tii-
viste on kiinni suihkupistoolissa.
– Puhdista suuttimen tiiviste ohenteella.
– Asenna suuttimen tiiviste takaisin suihkupistooliin. Tarkis-
ta, että uurre osoittaa suihkupistoolista poispäin.
Ilmakupu Suihku Käyttö
A
pystysuora litteä suihku
vaakasuoraa työsuuntaa varten
B
vaakasuora litteä suihku
pystysuoraa työsuuntaa varten
C
Pyöreä suihku kulmia, reunoja ja
vaikeasti päästäviä kohteita
varten
Ruiskutettavan aineen määrä Asetus
Liian paljon ruiskutusainetta
ruiskutettavaa ainetta pinnalla:
Ruiskutettavan aineen
määrää tulee pienentää.
– Kierträ säätöpyörää 5
suuntaan I.
Liian vähän ruiskutusainetta
ruiskutettavaa ainetta pinnalla:
Ruiskutettavan aineen
määrää tulee suurentaa.
– Kierrä säätöpyörää 5
suuntaan IIII.
pienin
ilmamäärä
suurin
ilmamäärä
Ilmamäärä Asetus
Liian voimakas värisumu: Ilmamäärää tulee
pienentää.
– Kierrä säätönuppia 16
vasemmalle.
Liian voimakas sumutus: Ilmamäärää tulee
suurentaa.
– Kierrä säätönuppia 16
oikealle.
OBJ_BUCH-420-002.book Page 80 Tuesday, August 23, 2011 12:08 PM
Sivu: 80
Suomi | 81
Bosch Power Tools 1 609 929 Y14 | (23.8.11)
– Työnnäsuutinsuihkupistoolinrunkoonjakierräseoikeaan
asentoon.
– Työnnä ilmakupu 2 suuttimen päälle ja kiristä se paikoil-
leen kytkinmutterilla 3.
Ilmansuodattimen vaihto (katso kuva L)
Ilmansuodattimen ollessa likainen, se on vaihdettava.
– Poista ilmansuodattimen kansi 21.
– Vaihda ilmansuodatin.
– Asenna ilmansuodattimen kansi takaisin paikoilleen.
Materiaalin hävittäminen
Ohenteesta ja ruiskutettavan aineen jäännöksistä on huoleh-
dittavaympäristöystävällisesti.Otahuomioonvalmistajanhä-
vitysohjeet ja paikalliset ongelmajätteen hävitysohjeet.
Ympäristöä saastuttavia kemikaaleja ei saa päästää maahan,
pohjaveteen tai vesistöön. Älä koskaan kaada ympäristöä va-
hingoittavia kemikaaleja viemäriin!
Häiriöiden korjaus
Ongelma Syy Korjaus
Ruiskutettavaaineeipeitäkunnolla Ruiskutettava ainemäärä on liian pieni Kierrä säätöpyörää 5 suuntaan IIII
Etäisyys ruiskutettavaan pintaan on liian
suuri
Pienennä ruiskutusetäisyyttä
Liian vähän ruiskutettavaa ainetta pinnalla,
pintaa ruiskutettu liian vähän
Ruiskata ruiskutettavaa pintaa enemmän
Ruiskutettava aine on liian sakeaa Ohenna ruiskutettavaa ainetta edelleen
10 % ja suorita koeruiskutus
Ruiskutettava aine valuu
ruiskutuksen jälkeen
Ruiskutettu liikaa ruiskutettavaa ainetta Käännä säätöpyörää 5 suuntaan I
Etäisyys ruiskutettavaan pintaan on liian
pieni
Suurenna ruiskutusetäisyyttä
Ruiskutettava aine on liian juoksevaa Lisää alkuperäistä ruiskutettavaa ainetta
Ruiskutettu liian monta kertaa samaan koh-
taan
Poista maali, äläkä ruiskuta seuraavalla
kerralla niin monta kertaa samaan kohtaan
Liian voimakas sumutus Ruiskutettava ainemäärä on liian suuri Käännä säätöpyörää 5 suuntaan I
Liian pieni ilmamäärä Kierrä ilmamäärän säätönuppia 16 oikealle
suutin 11 on likaantunut Puhdista suutin
Säiliössä 8 on liian pieni paine Kiinnitäruiskutettavanaineensäiliökunnolla
suihkupistooliin
Ruiskutettava aine on liian sakeaa Ohenna ruiskutettavaa ainetta edelleen
10 % ja suorita koeruiskutus
Ilmansuodatin on hyvin likainen Ilmansuodattimen vaihto
Liian voimakas värisumu Ruiskutettu liikaa ruiskutettavaa ainetta Käännä säätöpyörää 5 suuntaan I
Etäisyys ruiskutettavaan pintaan on liian
suuri
Pienennä ruiskutusetäisyyttä
Ruiskutettava aine on liian juoksevaa Pienennä ilmamäärä, kierrä ilmamäärän
säätönuppia 16 vasemmalle
Suihku sykkii Säiliössä on liian vähän ruiskutettavaa
ainetta
Täytä ruiskutettavaa ainetta
Nousuputken 10 tuuletusreikä on tukossa Puhdista nousuputki ja reikä
Ilmansuodatin on hyvin likainen Ilmansuodattimen vaihto
Ruiskutettava aine on liian sakeaa Ohenna ruiskutettavaa ainetta edelleen
10 % ja suorita koeruiskutus
Ruiskutettavaa ainetta tippuu
suuttimesta jälkeenpäin
Ruiskutettavan aineen kerrostuma su-
uttimessa 11 ja ilmakuvussa 2
Puhdista suutin ja ilmakupu
Suutin 11 on tukkeutunut Vaihda suutin
Suutin 11 on löysällä Kiristä kytkinmutteri 3
OBJ_BUCH-420-002.book Page 81 Tuesday, August 23, 2011 12:08 PM
Sivu: 81
82 | EëëçíéêÜ
1 609 929 Y14 | (23.8.11) Bosch Power Tools
Huolto
Jos sähkötyökalussa huolellisesta valmistuksesta ja koestus-
menettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee korjaus antaa
Bosch-keskushuollon tehtäväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka löytyy laitteen mallikilvestä.
Huolto ja asiakasneuvonta
Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia
koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja vara-
osista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielellään sinua tuotteiden ja
lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja säätöä koskevissa kysymyk-
sissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: 0800 98044
Faksi: +358 102 961 838
www.bosch.fi
Hävitys
Suihkupistooli, sähköyksikkö, lisätarvikkeet ja pakkaukset tu-
lee toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektro-
niikkalaitteita koskevan direktiivin
2002/96/EY ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan, tulee käyttökelvotto-
matsähkötyökalutkerätäerikseenjatoimit-
taa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
ÅëëçíéêÜ
Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò
ÃåíéêÝò õðïäåßîåéò áóöáëåßáò ãéá çëåêôñéêÜ
åñãáëåßá
ÄéáâÜóôå üëåò ôéò õðïäåßîåéò
áóöáëåßáò êáé ôéò ïäçãßåò,
óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé ôùí ó÷åôéêþí ìå ôá ÷ñþìáôá
êáé ôïõò äéáëýôåò öýëëùí äåäïìÝíùí áóöáëåßáò ðïõ
óõíïäåýïõí ôï ìç÷Üíçìá, êáèþò ôéò ðñïåéäïðïéçôéêÝò
ðéíáêßäåò åðÜíù óôá äï÷åßá. ÁìÝëåéåò óôçí ôÞñçóç ôùí
õðïäåßîåùí áóöáëåßáò êáé ôùí ïäçãéþí ìðïñåß íá
ðñïêáëÝóïõí çëåêôñïðëçîßá, ðõñêáãéÜ Þ/êáé óïâáñïýò
ôñáõìáôéóìïýò.
ÖõëÜîôå üëåò ôéò õðïäåßîåéò áóöáëåßáò êáé ôéò ïäçãßåò ãéá
íá ìðïñÝóôå íá ôéò ÷ñçóéìïðïéÞóåôå êáé óôï ìÝëëïí.
Ï ïñéóìüò «Çëåêôñéêü åñãáëåßï» áíáöÝñåôå óå çëåêôñéêÜ
åñãáëåßá ðïõ ôñïöïäïôïýíôáé áðü ôï çëåêôñéêü äßêôõï (ìå
çëåêôñéêü êáëþäéï) êáèþò êáé óå çëåêôñéêÜ åñãáëåßá ðïõ
ôñïöïäïôïýíôáé áðü ìðáôáñßá (÷ùñßò çëåêôñéêü êáëþäéï).
ÁóöÜëåéá óôï ÷þñï åñãáóßáò
f ¼ôáí÷ñçóéìïðïéåßôåôïçëåêôñéêüåñãáëåßïíáêñáôÜôå
ìáêñéÜ áð’ áõôü ôá ðáéäéÜ êé Üëëá ôõ÷üí
ðáñåõñéóêüìåíá Üôïìá. Óå ðåñßðôùóç ðïõ áðïóðáóôåß ç
ðñïóï÷Þ óáò ìðïñåß íá ÷Üóåôå ôïí Ýëåã÷ï ôïõ ìç÷áíÞìáôïò.
ÇëåêôñéêÞ áóöÜëåéá
f Ôï öéò ôïõ çëåêôñéêïý åñãáëåßïõ ðñÝðåé íá ôáéñéÜæåé
óôçíðñßæá.ÁðáãïñåýåôáéêÜèåìåôáôñïðÞôïõöéò.Ìçí
÷ñçóéìïðïéÞóåôå ðñïóáñìïóôéêÜ öéò óå óõíäõáóìü ìå
ãåéùìÝíá çëåêôñéêÜ åñãáëåßá. Ìç ìåôáðïéçìÝíá öéò êáé
êáôÜëëçëåò ðñßæåò åëáôôþíïõí ôïí êßíäõíï çëåêôñïðëçîßáò.
f Íá ìçí åêèÝôåôå ôï ìç÷Üíçìá óôç âñï÷Þ Þ/êáé ôçí
õãñáóßá. Ç äéåßóäõóç íåñïý óå Ýíá çëåêôñéêü åñãáëåßï
áõîÜíåé ôïí êßíäõíï çëåêôñïðëçîßáò.
f Íá ìçí ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôï çëåêôñéêü êáëþäéï ãéá íá
ìåôáöÝñåôåÞãéáíááíáñôÞóåôåôïçëåêôñéêüåñãáëåßï,
Þ ãéá íá âãÜëåôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá. Íá ðñïöõëÜãåôå
ôï çëåêôñéêü êáëþäéï áðü õðåñâïëéêÝò èåñìïêñáóßåò,
áðü ëÜäéá, áðü êïöôåñÝò áêìÝò êáèþò êáé áðü êéíçôÜ
åîáñôÞìáôá. Ôõ÷üí ÷áëáóìÝíá Þ ìðåñäåìÝíá çëåêôñéêÜ
êáëþäéá áõîÜíïõí ôïí êßíäõíï çëåêôñïðëçîßáò.
Suuttimesta ei tule ruiskutettavaa
ainetta
Ilmamäärän säätönuppi 16 on kierretty liian
pitkälle vasemmealle
Kierrä ilmamäärän säätönuppia 16 oikealle
Säiliöön 8 ei muodostu painetta Kiinnitäruiskutettavanaineensäiliökunnolla
suihkupistooliin
Nousuputki 10 on löysässä Kiinnitä nousuputki hyvin
Suutin 11 on tukossa Puhdista suutin
Nousuputki 10 on tukossa Puhdista nousuputki
Nousuputken 10 tuuletusreikä on tukossa Puhdista nousuputki ja reikä
Ruiskutettava aine on liian sakeaa Ohenna ruiskutettavaa ainetta edelleen
10 % ja suorita koeruiskutus
Ongelma Syy Korjaus
OBJ_BUCH-420-002.book Page 82 Tuesday, August 23, 2011 12:08 PM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PFS 105 E ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PFS 105 E

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PFS 105 E, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PFS 105 E käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PFS 105 E suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.