Bosch PEX 400 AE käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PEX 400 AE allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Hiomakone
  • Malli/nimi: PEX 400 AE
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Ranska, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Tšekki, Turkki, Kreikka, Arabialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 92
Suomi | 93
Bosch Power Tools 2 609 004 770 | (12.11.10)
fi
Turvallisuusohjeita
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusoh-
jeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet. Turvallisuusohjeiden
noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa säh-
köiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantu-
miseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tule-
vaisuutta varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyö-
kalu” käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja
(verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökalu-
ja (ilman verkkojohtoa).
1) Työpaikan turvallisuus
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin
valaistuna. Työpaikan epäjärjestys tai
valaisemattomat työalueet voivat johtaa
tapaturmiin.
b) Älä työskentele sähkötyökalulla räjäh-
dysalttiissa ympäristössä, jossa on pala-
vaa nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyö-
kalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyö-
kalua käyttäessäsi. Voit menettää laittee-
si hallinnan, huomiosi suuntautuessa
muualle.
2) Sähköturvallisuus
a) Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia
pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muut-
taa millään tavalla. Älä käytä mitään pis-
torasia-adaptereita maadoitettujen säh-
kötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä
kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pis-
torasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pin-
toja, kuten putkia, pattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa,
jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle
tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen
sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköis-
kun riskiä.
d) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä
sitä sähkötyökalun kantamiseen, ripus-
tamiseen tai pistotulpan irrottamiseen
pistorasiasta vetämällä. Pidä johto loitol-
la kuumuudesta, öljystä, terävistä reu-
noista ja liikkuvista osista. Vahingoittu-
neet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat
sähköiskun vaaraa.
e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käy-
tä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa
jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan jat-
kojohdon käyttö pienentää sähköiskun
vaaraa.
f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa
ympäristössä ei ole vältettävissä, tulee
käyttää vikavirtasuojakytkintä. Vikavirta-
suojakytkimen käyttö vähentää sähköis-
kun vaaraa.
3) Henkilöturvallisuus
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskente-
lyysi ja noudata tervettä järkeä sähkö-
työkalua käyttäessäsi. Älä käytä mitään
sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huu-
meiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaiku-
tuksen alaisena. Hetken tarkkaamatto-
muus sähkötyökalua käytettäessä, saattaa
johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suoja-
laseja. Henkilökohtaisen suojavarustuk-
sen käyttö, kuten pölynaamarin, luista-
mattomien turvakenkien, suojakypärän tai
kuulonsuojaimien, riippuen sähkötyöka-
lun lajista ja käyttötavasta, vähentää lou-
kaantumisriskiä.
c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmis-
ta, että sähkötyökalu on poiskytkettynä,
ennen kuin liität sen sähköverkkoon
ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kan-
nat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi
käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyö-
kalun pistotulpan pistorasiaan, käynnis-
tyskytkimen ollessa käyntiasennossa, al-
tistat itsesi onnettomuuksille.
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvital-
tat, ennen kuin käynnistät sähkötyöka-
lun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee lait-
teen pyörivässä osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
VAROITUS
OBJ_BUCH-1336-001.book Page 93 Friday, November 12, 2010 10:16 AM
Sivu: 93
94 | Suomi
2 609 004 770 | (12.11.10) Bosch Power Tools
e) Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huo-
lehdi aina tukevasta seisoma-asennosta
ja tasapainosta. Täten voit paremmin hal-
lita sähkötyökalua odottamattomissa ti-
lanteissa.
f) Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaattei-
ta. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koru-
ja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loi-
tolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet,
korut ja pitkät hiukset voivat takertua liik-
kuviin osiin.
g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan
asentaa, tulee sinun tarkistaa, että ne on
liitetty ja että ne käytetään oikealla ta-
valla. Pölynimulaitteiston käyttö vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja
käsittely
a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen
työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopi-
vaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet
paremmin ja varmemmin tehoalueella,
jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mestä. Sähkötyökalu, jota ei enää voida
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen
kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita
tai siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi.
Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulot-
tuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sel-
laisten henkilöiden käyttää sähkötyöka-
lua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät
ole lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkö-
työkalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät
kokemattomat henkilöt.
e) Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista,
että liikkuvat osat toimivat moitteetto-
masti, eivätkä ole puristuksessa sekä,
että siinä ei ole murtuneita tai vahingoit-
tuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa
haitallisesti sähkötyökalun toimintaan.
Anna korjata nämä vioittuneet osat
ennen käyttöä. Monen tapaturman syyt
löytyvät huonosti huolletuista laitteista.
f) Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.
Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut,
joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät
tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi
hallita.
g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaih-
totyökaluja jne. näiden ohjeiden mukai-
sesti. Ota tällöin huomioon työolosuh-
teet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille
määrättyyn käyttöön, saattaa johtaa vaa-
rallisiin tilanteisiin.
5) Huolto
a) Anna ainoastaan koulutettujen ammatti-
henkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hy-
väksy korjauksiin vain alkuperäisiä vara-
osia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Hiomakoneiden turvallisuusohjeet
f Käytä sähkötyökalua ainoastaan kuivaleik-
kaukseen. Veden tunkeutuminen sähkötyö-
kalun sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
f Varo, että lentävät kipinät eivät vaaranna
muita henkilöitä. Poista palava materiaali
lähistöltä. Metallin hionnassa syntyy kipinää.
f Huomio tulipalovaara! Vältä hionta-aineen
ja hiomakoneen ylikuumenemista. Tyhjennä
aina pölysäiliö ennen työtaukoja. Suodatin-
pussissa, mikrosuodattimessa tai paperipus-
sissa (tahi pölynimurin suodatinpussissa tai
suodattimessa) oleva hiomapöly saattaa epä-
suotuisissa olosuhteissa, kuten kipinästä me-
tallia hiottaessa, syttyä itsestään. Erityisen
vaarallista on, jos hiomapöly on sekoittunut
lakka-, polyuretaanijäännösten tai muitten
kemiallisten aineiden kanssa ja hiottava ai-
nes on kuumaa pitkän työrupeaman jälkeen.
f Pidä työn aikana sähkötyökalua kaksin kä-
sin ja ota tukeva seisoma-asento. Sähkötyö-
kalua pystyy ohjaamaan varmemmin kahdella
kädellä.
f Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai ruu-
vipenkissä kiinnitetty työkappale pysyy tuke-
vammin paikoillaan, kuin kädessä pidettynä.
OBJ_BUCH-1336-001.book Page 94 Friday, November 12, 2010 10:16 AM
Sivu: 94
Suomi | 95
Bosch Power Tools 2 609 004 770 | (12.11.10)
Toimintaselostus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudatta-
misen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu puun, muovin, me-
tallin, silotteen sekä lakattujen pintojen kuivaan
hiontaan.
Sähkötyökalut, joissa on elektroninen säätö so-
veltuvat myös kiillotukseen.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiik-
kasivussa olevaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Värähtelytaajuuden asetuksen säätöpyörä
2 Käynnistyskytkin
3 Pölysäiliö täydellisenä (Microfilter System)
4 Hiomalautanen
5 Lisäkahva (eristetty kädensija)
6 Kahva (eristetty kädensija)
7 Hiomapaperi*
8 Apulaite hiomapyöröjen asetusta varten*
9 Hiomalautasen ruuvit
10 Hiomalautasen pidin
11 Poistoilmanysä
12 Suodatinpanos (Microfilter System)
13 Imuletku*
14 Siipimutteri
15 Lisäkahvan ruuvi
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei
kuulu vakiotoimitukseen. Löydät täydellisen tarvike-
luettelon tarvikeohjelmastamme.
Tekniset tiedot
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty EN 60745 mu-
kaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen paineta-
so on: Äänen painetaso 80 dB(A); äänen tehota-
so 91 dB(A). Epävarmuus K=3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn kokonaisarvot (kolmen suunnan vek-
torisumma) määritetty EN 60745 mukaan:
Värähtelyemissioarvo ah = 8,0 m/s2
, epävarmuus
K = 1,5 m/s2
.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitat-
tu EN 60745 standardoidun mittausmenetelmän
mukaisesti ja sitä voidaan käyttää sähkötyökalu-
jen vertailussa. Se soveltuu myös värähtelyrasi-
tuksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun
pääasiallisia käyttötapoja. Jos sähkötyökalua
kuitenkin käytetään muissa töissä, poikkeavilla
vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huollettu-
Epäkeskohiomakone PEX 400 AE
Tuotenumero 3 603 CA4 ...
Värähtelytaajuuden
asetus z
Ottoteho W 350
Tyhjäkäyntinopeus n0 min-1
2000–10600
Tyhjäkäyntivärähtely-
taajuus min-1
4000–21200
Värähtelyympyrän-
halkaisija mm 5
Hiomalautasen
halkaisija mm 125
Paino vastaa EPTA-
Procedure 01/2003 kg 1,9
Suojausluokka /II
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikke-
avilla jännitteillä ja maakohtaisissa malleissa nämä tie-
dot voivat vaihdella.
Ota huomioon sähkötyökalusi mallikilvessä oleva tuote-
numero. Yksittäisten koneiden kauppanimitys saattaa
vaihdella.
OBJ_BUCH-1336-001.book Page 95 Friday, November 12, 2010 10:16 AM
Sivu: 95
96 | Suomi
2 609 004 770 | (12.11.10) Bosch Power Tools
na, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa
kasvattaa koko työaikajakson värähtelyrasitusta
huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten
määrätyn työaikajakson aikana tulisi ottaa huo-
mioon myös se aika, jolloin laite on sammutettu-
na tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käytetä. Tä-
mä voi selvästi pienentää koko työaikajakson
värähtelyrasitusta.
Määrittele lisävarotoimenpiteet käyttäjän suo-
jaksi värähtelyn vaikutukselta, kuten esimerkik-
si: Sähkötyökalujen ja vaihtotyökalujen huolto,
käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun organi-
sointi.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että koh-
dassa ”Tekniset tiedot” selostettu tuote vastaa
seuraavia standardeja tai standardoituja asiakir-
joja: EN 60745 direktiivien 2004/108/EY,
2006/42/EY määräysten mukaan.
Tekninen tiedosto kohdasta:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 09.11.2010
Asennus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
Hiomapaperin valinta
Valitse hiomapyörö, jonka karkeus sopii pinnan haluttuun hiomatehoon. Bosch-hiomapyöröt soveltu-
vat maalin, puun ja metallin hiontaan.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Käyttö Käyttö Karkeus
Aineen
poisto
(karkeahionta)
– karkeat hiontatyöt,
jossa suuri aineen pois-
tomäärä
– vanhan maalin poisto
– vanhan maalin, lakan ja fillerin pois-
tohionta
erittäin
karkea
40
– ohuen maalin poisto
– karkeiden, höyläämättömien pinto-
jen esihionta
karkea 60
Valmistelu
(välihionta)
– kevyet hiontatyöt
– pintojen hionta ennen
tulevaa lisätyöstöä
– epätasaisuuksien poisto
– karkeahionnan jälkien korjaus
keskikarkea 80
– pinnan parannus ennen maalausta
tai lakkausta
hieno 120
Hienohionta
– hionta lakkausten
välissä
– lakkausvirheiden
tasaus
– pinnan sälönpoisto
– hienohionta ennen petsausta tai
kuultolakkausta
erittäin hieno 180
– pohjustuksen hionta ennen lakka-
usta
erittäin hieno 240
OBJ_BUCH-1336-001.book Page 96 Friday, November 12, 2010 10:16 AM
Sivu: 96
Suomi | 97
Bosch Power Tools 2 609 004 770 | (12.11.10)
Hiomapaperin vaihto (katso kuvat A – B)
Irrota hiomapaperi 7 nostamalla sitä reunasta ja
vetämällä se irti hiomalautaselta 4.
Poista lika ja pöly hiomalautasesta 4 esim. sivel-
timellä, ennen uuden hiomapyörön kiinnittä-
mistä.
Hiomalautasen 4 pinnassa on tarrakudos, jotta
tarrakiinnitteiset hiomapyöröt voidaan kiinnittää
nopeasti ja yksinkertaisesti.
Paina hiomapyörö 7 tiukasti kiinni hiomalauta-
sen 4 alapintaan.
Tarkista parhaan mahdollisen pölynpoiston var-
mistamiseksi, että hiomapyörön aukot ovat hio-
malevyn reikien kohdalla.
Voit sijoittaa hiomapyörön 7 tarkasti hiomalau-
taselle 4 käyttämällä asetuksessa apulaitetta 8.
Aseta hiomapyörö apulaitteeseen tarrapinta
ylöspäin. Paina apulaitteen nokat hiomalautasen
kahteen reikään ja pyöritä hiomapyörö irti apu-
laitteesta. Paina hiomapyörö hyvin kiinni.
Hiomalautasen valinta
Käytöstä riippuen voidaan sähkötyökalu varus-
taa eri kovuutta olevilla hiomalautasilla:
– Hiomalautanen, keskikova (musta): soveltuu
kaikkiin hiomatöihin, yleiskäyttöön.
– Hiomalautanen, pehmeä (harmaa, lisätarvike):
soveltuu väli- ja hienohiontaan, myös kuperilla
pinnoilla.
Hiomalautasen vaihto (katso kuvat C–D)
Ohje: Vaihda välittömästi vahingoittunut hioma-
lautanen 4 uuteen.
Vedä irti hiomapyörö tai kiillotustyökalu. Kierrä
kokonaan irti neljä ruuvia 9 ja poista hiomalauta-
nen 4.
Puhdista uuden hiomalautasen 4 yläpinta. Voi-
tele kuvassa harmaana varjostettu ulkorengas
ohuesti synteettisellä rasvalla.
Aseta uusi hiomalautanen 4 paikoilleen ja kiristä
neljä ruuvia.
Ohje: Viallisen hiomalautasen pitimen 10 saa
vaihtaa ainoastaan Bosch-sopimushuollossa.
Pölyn ja lastun poistoimu
f Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen,
muutamien puulaatujen, kivennäisten ja me-
tallin pölyt voivat olla terveydelle vaarallisia.
Pölyn kosketus tai hengitys saattaa aiheuttaa
käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille aller-
gisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Määrättyjä pölyjä, kuten tammen- tai pyökin-
pölyä pidetään karsinogeenisena, eritoten
yhdessä puukäsittelyssä käytettyjen lisäai-
neiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).
Asbestipitoisia aineita saavat käsitellä vain
ammattilaiset.
– Käytä materiaalille soveltuvaa pölynimua,
jos se on mahdollista.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuk-
sesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatus-
luokan P2 hengityssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat sään-
nökset, koskien käsiteltäviä materiaaleja.
f Vältä pölynkertymää työpaikalla. Pöly saat-
taa helposti syttyä palamaan.
Sisäinen pölynimu pölysäiliöön
(katso kuvat E–H)
Aseta pölysäiliö 3 poistoilmanysään 11 lukkiutu-
miseen asti.
Pölysäiliön 3 täyttötaso voidaaan helposti tarkis-
taa läpinäkyvän säiliön ansiosta.
Tyhjennä pölysäiliö 3 vetämällä se kiertäen irti
alaspäin.
Ennen pölysäiliön 3 avaamista tulisi sinun kuvan
osoittamalla tavalla koputtaa pölysäiliö kiinteää
alustaa vasten, jotta pöly irtoaisi suodatinpanok-
sesta.
Pidä kiinni pölysäiliöstä 3, käännä suodatin-
panos 12 pois ylöspäin ja tyhjennä pölysäiliö.
Puhdista suodatinpanoksen 12 lamellit pehme-
ällä harjalla.
Ohje: Parhaan mahdollisen pölynimun takaami-
seksi tulee pölysäiliö 3 tyhjentää ajoissa ja suo-
datinpanos 12 puhdistaa säännöllisesti.
Pidä pystysuoria pintoja työstettäessäsi sähkö-
työkalu niin, että pölysäiliö 3 osoittaa alaspäin.
OBJ_BUCH-1336-001.book Page 97 Friday, November 12, 2010 10:16 AM
Sivu: 97
98 | Suomi
2 609 004 770 | (12.11.10) Bosch Power Tools
Ulkopuolinen poistoimu (katso kuva I)
Työnnä imuletku 13 poistoilmanysään 11. Liitä
imuletku 13 pölynimuriin. Katsauksen liittämi-
sestä eri pölynimureihin löydät tämän käyttöoh-
jeen lopusta.
Pölynimurin tulee soveltua työstettävälle materi-
aalille.
Käytä erikoisimuria terveydelle erityisen vaaral-
listen, karsinogeenisten tai kuivien pölyjen imu-
rointiin.
Pidä pystysuoria pintoja työstettäessäsi sähkö-
työkalu niin, että imuletku osoittaa alaspäin.
Lisäkahva (katso kuva J)
Lisäkahva 5 mahdollistaa mukavan käsittelyn ja
optimaalisen voimanjaon, etenkin suurella hion-
tateholla.
Voit irrottaa lisäkahvan, jos sinun pitää hioa lä-
heltä reunaa. Kierrä siipimutteri 14 irti ja vedä
ruuvi 15 ulos kotelosta. Vedä sitten lisäkahva 5
irti eteenpäin.
Asenna lisäkahva 5 takaisin työntämällä se edes-
täpäin koteloon niin, että lisäkahvan ulokkeet
lukkiutuvat kotelon loviin. Kiinnitä lisäkahva ruu-
vin 15 ja siipimutterin 14 avulla.
Käyttö
Käyttöönotto
f Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen
jännitteen tulee vastata laitteen tyyppikil-
vessä olevia tietoja. 230 V merkittyjä laittei-
ta voidaan käyttää myös 220 V verkoissa.
Käynnistys ja pysäytys
Käynnistä sähkötyökalu työntämällä käynnistys-
kytkin 2 eteenpäin niin, että katkaisimeen tulee
”1” näkyviin.
Pysäytä sähkötyökalu työntämällä käynnistys-
kytkin 2 taaksepäin niin, että katkaisimeen tulee
”0” näkyviin.
Värähtelytaajuuden asetus
Värähtelytaajuuden asetuksen säätöpyörällä 1
voit asettaa tarvittavan värähtelytaajuuden myös
käytön aikana.
Tarvittava värähtelytaajuus riippuu materiaalista
ja työolosuhteista ja se voidaan määrittää käy-
tännön kokein.
Koneen käytyä pidemmän aikaa pienellä väräh-
telytaajuudella, tulee se jäähdyttää, käyttämällä
sitä kuormittamatta, täydellä värähtelytaajuu-
della n. 3 minuuttia.
Työskentelyohjeita
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
f Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt,
ennen kuin asetat sen pois käsistäsi.
Tasojen hionta
Käynnistä sähkötyökalu. Aseta se koko hioma-
pinnallaan työstettävää pintaa vasten ja liikuta
sitä kohtuullisella paineella työkappaleen yli.
Hiontateho ja hiontajälki määräytyvät pääasias-
sa valitusta hiomapyöröstä, asetetusta värähte-
lyvaiheesta ja työstöpaineesta.
Vain moitteettomassa kunnossa olevat hiomapa-
perit antavat hyvän hiontatehon ja säästävät
sähkötyökalua.
Kiinnitä huomiota tasaiseen puristuspainee-
seen, hiomapaperin kestoiän kasvattamiseksi.
Paineen turha lisääminen ei paranna hiontate-
hoa, vaan johtaa laitteen ja hiomapaperin voi-
makkaampaan kulumiseen.
Hiomapaperi, jolla on hiottu metallia, ei tulisi
käyttää muita materiaaleja varten.
Käytä vain alkuperäisiä Bosch-hiomatarvikkeita.
Karkeahionta
Valitse hiomapyörö, jossa on karkea rakeisuus.
Paina sähkötyökalua vain kevyesti, jotta se käy
suuremmalla värähtelytaajuudella ja aikaansaa
suuremman aineen poiston.
1–2 pieni värähtelytaajuus
3–4 keskisuuri värähtelytaajuus
5–6 suuri värähtelytaajuus
OBJ_BUCH-1336-001.book Page 98 Friday, November 12, 2010 10:16 AM
Sivu: 98
Suomi | 99
Bosch Power Tools 2 609 004 770 | (12.11.10)
Hienohionta
Valitse hiomapyörö, jossa on hienompi rakeisuus.
Muuttamalla työstöpainetta hieman tai vaihta-
malla värähtelyvaihetta, voidaan hiomalautasen
värähtelytaajuutta pienentää, jolloin epäkesko-
liike säilyy.
Liikuta sähkötyökalua kevyesti painaen ympy-
röissä tai vuorotellen työkappaleen pitkittäis- ja
poikittaissuunnassa. Älä kallista sähkötyökalua,
jotta välttäisit työstettävän työkappaleen, esim.
viilun pinnan puhkaisusta.
Katkaise virta sähkötyökalusta työvaiheen jäl-
keen.
Kiillotus
Rapautuneiden maalien tai naarmujen (esim.
pleksilasi) uudelleen kiillottamista varten voi-
daan sähkötyökalu varustaa vastaavilla kiillotus-
työkaluilla, kuten lampaanvillahupulla, kiillotus-
huovalla tai -sienellä (lisätarvikkeita).
Valitse kiillotukseen alhainen värähtelytaajuus
(nopeus 1 – 2), jotta pinta ei kuumenisi liikaa.
Kaada kiillote vähän kiillotettavaa pintaa pie-
nemmälle alueelle. Työstä kiillotetta sopivalla
kiillotustyökalulla risti- tai pyörivin liikkein, kevy-
esti painaen.
Älä anna kiillotteen kuivua pinnassa, pinta saat-
taa vahingoittua. Älä aseta kiillotettavaa pintaa
alttiiksi suoralle auringonvalolle.
Puhdista kiillotustyökalut säännöllisesti hyvän
kiillotustuloksen varmistamiseksi. Pese kiillotus-
työkalut miedolla pesuaineella ja lämpimällä ve-
dellä. Älä käytä liuottimia.
Hiontataulukko
Seuraavan taulukon tiedot ovat suosituksia.
Työhön parhaiten sopiva yhdistelmä määrite-
tään parhaiten käytännön kokein.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
f Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun
tuuletusaukkoja puhtaana, jotta voit työs-
kennellä hyvin ja turvallisesti.
Jos liitäntäjohdon vaihto on välttämätön, tulee
tämän suorittaa Bosch tai Bosch-sähkötyökalu-
jen sopimushuolto, turvallisuuden vaarantami-
sen välttämiseksi.
Jos sähkötyökalussa huolellisesta valmistukses-
ta ja koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vi-
kaa, tulee korjaus antaa Bosch-keskushuollon
tehtäväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa
10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy lait-
teen mallikilvestä.
Käyttö
Karkeus
(karkeahionta/
hienohionta)
Värähtelyvaihe
lakan hionta 180/240 2/3
lakan paikkaus 120/240 4/5
lakan poisto 40/60 5
pehmeä puu 40/240 5/6
kovapuu 60/240 5/6
vaneri 180/240 2–4
alumiini 80/240 4/5
teräs 40/240 5
ruosteenpoisto teräksestä 40/120 6
ruostumaton teräs 80/240 5
kivi 80/240 5/6
OBJ_BUCH-1336-001.book Page 99 Friday, November 12, 2010 10:16 AM
Sivu: 99
100 | Suomi
2 609 004 770 | (12.11.10) Bosch Power Tools
Huolto ja asiakasneuvonta
Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa se-
kä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspii-
rustuksia ja tietoja varaosista löydät myös osoit-
teesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielellään sinua
tuotteiden ja lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja
säätöä koskevissa kysymyksissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: +358 (10) 480 8363
Faksi: +358 (09) 870 2318
www.bosch.fi
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee
toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita koskevan
direktiivin 2002/96/EY ja sen kan-
sallisten lakien muunnosten
mukaan, tulee käyttökelvottomat
sähkötyökalut kerätä erikseen ja
toimittaa ympäristöystävälliseen
uusiokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
OBJ_BUCH-1336-001.book Page 100 Friday, November 12, 2010 10:16 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PEX 400 AE ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PEX 400 AE

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PEX 400 AE, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PEX 400 AE käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PEX 400 AE suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.