Bosch PDA 180 E käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PDA 180 E allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Hiomakone
  • Malli/nimi: PDA 180 E
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 74
Suomi | 75
Bosch Power Tools 1 609 929 N22 | (13.12.07)
fi
Sähkötyökalujen yleiset turval-
lisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet. Turvallisuusohjeiden
noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähkö-
iskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumi-
seen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tule-
vaisuutta varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyöka-
lu” käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja
(verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja
(ilman verkkojohtoa).
1) Työpaikan turvallisuus
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin
valaistuna. Työpaikan epäjärjestys tai va-
laisemattomat työalueet voivat johtaa ta-
paturmiin.
b) Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdys-
alttiissa ympäristössä, jossa on palavaa
nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalu
muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyö-
kalua käyttäessäsi. Voit menettää laitteesi
hallinnan, huomiosi suuntautuessa muual-
le.
2) Sähköturvallisuus
a) Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia
pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muuttaa
millään tavalla. Älä käytä mitään pistora-
sia-adaptereita maadoitettujen sähkötyö-
kalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa
olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vä-
hentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pinto-
ja, kuten putkia, pattereita, liesiä tai jää-
kaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos ke-
hosi on maadoitettu.
c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle
tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen
sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköis-
kun riskiä.
d) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä
sitä sähkötyökalun kantamiseen, ripusta-
miseen tai pistotulpan irrottamiseen pis-
torasiasta vetämällä. Pidä johto loitolla
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai
sotkeutuneet johdot kasvattavat sähköis-
kun vaaraa.
e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä
ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa
jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan jat-
kojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaa-
raa.
f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ym-
päristössä ei ole vältettävissä, tulee käyt-
tää vikavirtasuojakytkintä. Vikavirtasuoja-
kytkimen käyttö vähentää sähköiskun
vaaraa.
3) Henkilöturvallisuus
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskente-
lyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyö-
kalua käyttäessäsi. Älä käytä mitään säh-
kötyökalua, jos olet väsynyt tai
huumeiden, alkoholin tahi lääkkeiden vai-
kutuksen alaisena. Hetken tarkkaamatto-
muus sähkötyökalua käytettäessä, saattaa
johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojala-
seja. Henkilökohtaisen suojavarustuksen
käyttö, kuten pölynaamarin, luistamattomi-
en turvakenkien, suojakypärän tai kuulon-
suojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista
ja käyttötavasta, vähentää loukaantumis-
riskiä.
c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista,
että sähkötyökalu on poiskytkettynä, en-
nen kuin liität sen sähköverkkoon ja/tai
liität akun, otat sen käteen tai kannat sitä.
Jos kannat sähkötyökalua sormi käynnis-
tyskytkimellä tai kytket sähkötyökalun pis-
totulpan pistorasiaan, käynnistyskytkimen
ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
VAROITUS
Sivu: 75
1 609 929 N22 | (13.12.07) Bosch Power Tools
76 | Suomi
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat,
ennen kuin käynnistät sähkötyökalun.
Työkalu tai avain, joka sijaitsee laitteen
pyörivässä osassa, saattaa johtaa louk-
kaantumiseen.
e) Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huo-
lehdi aina tukevasta seisoma-asennosta
ja tasapainosta. Täten voit paremmin halli-
ta sähkötyökalua odottamattomissa tilan-
teissa.
f) Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita.
Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja.
Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla
liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja
pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin
osiin.
g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan
asentaa, tulee sinun tarkistaa, että ne on
liitetty ja että ne käytetään oikealla taval-
la. Pölynimulaitteiston käyttö vähentää pö-
lyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsit-
tely
a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen
työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopi-
vaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet
paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mestä. Sähkötyökalu, jota ei enää voida
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen
kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita
tai siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi.
Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkötyö-
kalun tahattoman käynnistyksen.
d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulot-
tuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sel-
laisten henkilöiden käyttää sähkötyöka-
lua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät
ole lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyö-
kalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät ko-
kemattomat henkilöt.
e) Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista,
että liikkuvat osat toimivat moitteetto-
masti, eivätkä ole puristuksessa sekä, et-
tä siinä ei ole murtuneita tai vahingoittu-
neita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa
haitallisesti sähkötyökalun toimintaan.
Anna korjata nämä vioittuneet osat ennen
käyttöä. Monen tapaturman syyt löytyvät
huonosti huolletuista laitteista.
f) Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.
Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut, joi-
den leikkausreunat ovat teräviä, eivät tartu
helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihto-
työkaluja jne. näiden ohjeiden mukaises-
ti. Ota tällöin huomioon työolosuhteet ja
suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyt-
töön, saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
5) Huolto
a) Anna ainoastaan koulutettujen ammatti-
henkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hy-
väksy korjauksiin vain alkuperäisiä vara-
osia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Laitekohtaiset turvallisuus-
ohjeet
f Käytä sähkötyökalua ainoastaan kuivaleikka-
ukseen. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun
sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
f Huomio tulipalovaara! Vältä hionta-aineen ja
hiomakoneen ylikuumenemista. Tyhjennä ai-
na pölysäiliö ennen työtaukoja. Suodatinpus-
sissa, mikrosuodattimessa tai paperipussissa
(tahi pölynimurin suodatinpussissa tai suo-
dattimessa) oleva hiomapöly saattaa epäsuo-
tuisissa olosuhteissa, kuten kipinästä metallia
hiottaessa, syttyä itsestään. Erityisen vaaral-
lista on, jos hiomapöly on sekoittunut lakka-,
polyuretaanijäännösten tai muitten kemiallis-
ten aineiden kanssa ja hiottava aines on kuu-
maa pitkän työrupeaman jälkeen.
Sivu: 76
Suomi | 77
Bosch Power Tools 1 609 929 N22 | (13.12.07)
f Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai
ruuvipenkissä kiinnitetty työkappale pysyy tu-
kevammin paikoillaan, kuin kädessä pidetty-
nä.
f Pidä työpaikka puhtaana. Materiaalien sekoi-
tukset ovat erityisen vaarallisia. Kevytmetalli-
pöly saattaa syttyä palamaan tai räjähtää.
f Älä koskaan käytä sähkötyökalua, jonka
verkkojohto on viallinen. Älä kosketa vauri-
oitunutta johtoa ja irrota pistotulppa pisto-
rasiasta, jos johto vaurioituu työn aikana. Va-
hingoittunut johto kasvattaa sähköiskun
vaaraa.
Toimintaselostus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudatta-
misen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu puun, muovin, me-
tallin, silotteen sekä lakattujen pintojen kuivaan
hiontaan ja kiillotukseen. Se soveltuu erityisesti
profiileihin, kulmiin ja vaikeasti päästäviin kohtei-
siin.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiik-
kasivussa olevaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Käynnistyskytkin
2 Värähtelytaajuuden asetuksen säätöpyörä
(PDA 180 E)
3 Poistoilmanysä
4 Hiomapaperi *
5 Hiomalevy
6 SDS-liuku hiomalevyn vapauttamiseen
7 Imuletku*
8 Lamellilisälaite*
9 Hiomakielen hiomapaperi*
10 Litteä hiomakieli*
11 Soikea hiomakieli*
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuu-
lu vakiotoimitukseen.
Tekniset tiedot
Kärkihiomakone PDA 180 PDA 180 E
Tuotenumero 0 603 339 0.. 0 603 339 7..
Ottoteho W 180 180
Antoteho W 80 80
Tyhjäkäyntikierrosluku min-1
9200 6800 – 9200
Tyhjäkäyntivärähtelytaajuus min-1
18400 13600 – 18400
Hiomapaperin peittomitta mm 92 92
Värähtelyympyränhalkaisija mm 1,5 1,5
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,1 1,1
Suojausluokka /II /II
Tiedot koskevat 230/240 V nimellisjännitettä [U]. Alhaisemmalla jännitteellä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot
voivat vaihdella.
Ota huomioon sähkötyökalusi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksittäisten koneiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
Sivu: 77
1 609 929 N22 | (13.12.07) Bosch Power Tools
78 | Suomi
Melu-/tärinätiedot
Mittausarvot määritetty EN 60745 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen painetaso
on: Äänen painetaso 80 dB(A); äänen tehotaso
91 dB(A). Epävarmuus K=3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn kokonaisarvot (kolmen suunnan vek-
torisumma) määritetty EN 60745 mukaan:
Värähtelyemissioarvo ah =6,5 m/s2
, epävarmuus
K <1,5 m/s2
.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu
EN 60745 standardoidun mittausmenetelmän
mukaisesti ja sitä voidaan käyttää sähkötyökalu-
jen vertailussa. Se soveltuu myös värähtelyrasi-
tuksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun
pääasiallisia käyttötapoja. Jos sähkötyökalua kui-
tenkin käytetään muissa töissä, poikkeavilla vaih-
totyökaluilla tai riittämättömästi huollettuna,
saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa kas-
vattaa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huo-
mattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten
määrätyn työaikajakson aikana tulisi ottaa huomi-
oon myös se aika, jolloin laite on sammutettuna
tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käytetä. Tämä voi
selvästi pienentää koko työaikajakson värähtely-
rasitusta.
Määrittele lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojak-
si värähtelyn vaikutukselta, kuten esimerkiksi:
Shkötyökalujen ja vaihtotyökalujen huolto, käsien
pitäminen lämpiminä, työnkulun organisointi.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että koh-
dassa ”Tekniset tiedot” selostettu tuote vastaa
seuraavia standardeja tai standardoituja asiakir-
joja: EN 60745 direktiivien 2004/108/EY,
98/37/EY (28.12.2009 asti), 2006/42/EY
(29.12.2009 alkaen) määräysten mukaan.
Tekninen tiedosto kohdasta:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
21.11.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Asennus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
Pölyn ja lastun poistoimu
f Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen,
muutamien puulaatujen, kivennäisten ja me-
tallin pölyt voivat olla terveydelle vaarallisia.
Pölyn kosketus tai hengitys sattaa aiheuttaa
käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille allergi-
sia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Määrättyjä pölyjä, kuten tammen- tai pyökin-
pöly pidettän karsinogeenisena, eritoten yh-
dessä puukäsittelyssä käytettyjen lisäaineiden
kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine). Asbesti-
pitoisia aineita saavat käsitellä vain ammatti-
laiset.
– Käytä pölynimua, jos se on mahdollista.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletukses-
ta.
– Suosittelemme käyttämään suodatus-
luokan P2 hengityssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat sään-
nökset, koskien käsiteltäviä materiaaleja.
Ulkopuolinen poistoimu (katso kuva A)
Työnnä imuletku 7 poistoilmanysään 3. Liitä imu-
letku 7 pölynimuriin. Katsauksen liittämisestä eri
pölynimureihin löydät tämän käyttöohjeen alus-
ta.
Pölynimurin tulee soveltua työstettävälle materi-
aalille.
Käytä erikoisimuria terveydelle erityisen vaarallis-
ten, karsinogeenisten tai kuivien pölyjen imuroin-
tiin.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Sivu: 78
Suomi | 79
Bosch Power Tools 1 609 929 N22 | (13.12.07)
Hiomapaperin vaihto (katso kuva B)
Poista lika ja pöly hiomalevystä 5 esim. siveltimel-
lä ennen uuden hiomapaperin kiinnittämistä.
Tarkista parhaan mahdollisen pölynpoiston var-
mistamiseksi, että hiomapaperin aukot ovat hio-
malevyn reikien kohdalla.
Hiomalevyssä 5 on tarrakudos, jotta tarrakiinnit-
teiset hiomapaperit voidaan kiinnittää nopeasti
ja yksinkertaisesti.
Koputa hiomalevyn 5 tarrakudosta puhtaaksi en-
nen hiomapaperin 4 kiinnitystä mahdollisimman
hyvän tartunnan mahdollistamiseksi.
Aseta hiomapaperi 4 tasoihin hiomalevyn yhden
reunan kanssa 5, pane seuraavaksi hiomapaperi
hiomalevyyn ja paina se kiinni kevyesti myötäpäi-
vään kiertäen.
Poista hiomapaperi 4 tarttumalla siihen yhdestä
kulmasta ja vetämällä se irti hiomalevystä 5.
Muut hiomatarvikkeet, kuten villavuota/kiillotus-
hupa kiinnitetään hiomalevyyn samalla tavalla.
Hiomapaperin valinta
Riippuen hiottavasta materiaalista ja pinnan halu-
tusta hiomatehosta on saatavissa erilaisia hioma-
papereita:
Käytä villavuotaa/kiillotushiuopaa erityisesti me-
tallin ja kiven viimeistelyyn ja kiillotukseen.
Riippuen työkappaleen halutusta pinnan viimeis-
telyasteesta tulee käyttää erilaista villavuotaa tai
kiillotushuopaa.
Hiomalevyn vaihto (katso kuva C)
n Työnnä SDS-liuku hiomalevyn vapauttami-
seen 6 vasteeseen asti oikealle.
o Poista hiomalevy 5.
p Vie hiomalevy 5 alhaaltapäin hiomalevyn kiin-
nitystä vasten ja paina voimakkaasti.
q Työnnä SDS-liuku hiomalevyn vapauttami-
seen 6 vasteeseen asti vasemmalle.
Jos esimerkiksi hiomapaperin etureuna on kulu-
nut loppuun, voidaan myös koko hiomalevy irrot-
taa ja – asentaa takaisin 120° – käännettynä.
Erikoishiomalevyt
Voit vaihtaa toimitukseen kuuluva hiomalevy 5 li-
sätarvikkeena saatavaan erikoishiomalevyyn.
Erikoishiomalevyn asennus tapahtuu kuten toimi-
tukseen kuuluvan hiomalevyn.
Kaikkien hiomatarvikkeiden kiinnitys ja irrotus
tehdän kuten alkuperäisen hiomapaperin vaihto.
Lamellilisälaite (katso kuva D)
Lamellilisälaitteen 8 käyttö mahdollistaa erityi-
sen vaikeasti päästävien kohteiden työstön, ku-
ten esim. lamellit ikkunoissa, kaapeissa ja ovissa.
Karkeus
Kaikkienpuuaineiden
käsittelyyn
40—240
Karkeiden, höyläämät-
tömien palkkien ja lau-
tojen esihiontaan karkea 40, 60
Tasohiontaan ja pieni-
en epätasaisuuksien
tasoitukseen keskikarkea
80, 100,
120
Kovan puun viimeiste-
ly- ja hienohiontaan hieno 180, 240
Maali-/lakkapintojen
sekä pohjustusten
kuten fillerin ja spak-
kelin työstöön
40—320
Värin poistohiontaan karkea 40, 60
Pohjamaalin hiontaan keskikarkea
80, 100,
120
Pohjustuksen lopulli-
seen hiontaan ennen
lakkausta hieno
180, 240,
320
Karkeus
Sivu: 79
1 609 929 N22 | (13.12.07) Bosch Power Tools
80 | Suomi
Litteä hiomakieli (katso kuva E)
Litteä hiomakieli 10 mahdollistaa esim. työstön
kapeissa raoissa ja ahtaissa väleissä.
Soikea hiomakieli (katso kuva F)
Soikea hiomakieli 11 mahdollistaa pyöristysten ja
onttojen esineiden tai sisäänpäin kaarevien pin-
tojen työstön esim. huonekaluissa, kaiteissa tai
lämpöpattereissa.
Käyttö
Käyttöönotto
f Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen
jännitteen tulee vastata laitteen tyyppikil-
vessä olevia tietoja. 230 V merkittyjä laittei-
ta voidaan käyttää myös 220 V verkoissa.
Käynnistys ja pysäytys
Paina sähkötyökalun käynnistämiseksi käynnis-
tyskytkin 1 eteen asentoon ”I”.
Paina sähkötyökalun pysäyttämiseksi käynnis-
tyskytkin 1 taakse, asentoon ”0”.
Värähtelytaajuuden asetus
Värähtelytaajuuden asetuksen säätöpyörällä 2
voit asettaa tarvittavan värähtelytaajuuden myös
käytön aikana.
Tarvittava värähtelytaajuus riippuu materiaalista
ja työolosuhteista ja se voidaan määrittää käytän-
nön kokein.
Työskentelyohjeita
f Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt,
ennen kuin asetat sen pois käsistäsi.
Poistoteho hiottaessa määräytyy pääasiassa hio-
mapaperin valinnalla sekä asetetulla värähtely-
taajuudella (PDA 180 E).
Vain moitteettomassa kunnossa olevat hiomapa-
perit antavat hyvän hiontatehon ja säästävät säh-
kötyökalua.
Kiinnitä huomiota tasaiseen puristuspaineeseen,
hiomapaperin kestoiän kasvattamiseksi.
Paineen turha lisääminen ei paranna hiontate-
hoa, vaan johtaa laitteen ja hiomapaperin voimak-
kaampaan kulumiseen.
Kulmien, reunojen ja vaikeasti päästävien aluei-
den tarkassa hionnassa voidaan myös käyttää
pelkästään hiomalevyn kärkeä tai reunaa.
Hiomapaperi, jolla on hiottu metallia, ei tulisi
käyttää muita materiaaleja varten.
Käytä vain alkuperäisiä Bosch-hiomatarvikkeita.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
f Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun
tuuletusaukkoja puhtaana, jotta voit työs-
kennellä hyvin ja turvallisesti.
Jos sähkötyökalussa, huolellisesta valmistukses-
ta ja koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vi-
kaa, tulee korjaus antaa Bosch sopimushuollon
tehtäväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa
10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy laitteen
mallikilvestä.
Asiakaspalvelu ja asiakasneuvonta
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huol-
toa sekä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjäh-
dyspiirustuksia ja tietoja varaosista löydät myös
osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvontatiimi auttaa mielellään si-
nua tuotteiden ja lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä
ja säätöä koskevissa kysymyksissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: +358 (09) 435 991
Faksi: +358 (09) 870 2318
www.bosch.fi
Sivu: 80
Suomi | 81
Bosch Power Tools 1 609 929 N22 | (13.12.07)
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee
toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Vain EU-maita varten:
Älä heitä sähkötyökaluja talousjät-
teisiin!
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita koskevan di-
rektiivin 2002/96/EY ja sen kansal-
listen lakien muunnosten mukaan,
tulee käyttökelvottomat sähkötyökalut kerätä
erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uu-
siokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PDA 180 E ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PDA 180 E

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PDA 180 E, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PDA 180 E käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PDA 180 E suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.