Bosch PBS 75 AE käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PBS 75 AE allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Hiomakone
  • Malli/nimi: PBS 75 AE
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Italialainen, Ruotsalainen, Ranska, Espanja, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka, Arabialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 51
52 | Suomi
1 619 X08 682 | (1.8.13) Bosch Power Tools
Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
 Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støp-
selet trekkes ut av stikkontakten.
 Hold elektroverktøyet og ventilasjonsspaltene alltid
rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.
Fjern slipestøv med en pensel.
Rengjøring av støvgangen (se bilde E)
Taavvernedekselet14innimellomogrengjørstøvgangen15,
slik at sugeeffekten holder seg optimalt.
Hvis det er nødvendig å skifte ut tilkoplingsledningen, må det-
te gjøres av Bosch eller Bosch-serviceverksteder, slik at det
ikke oppstår fare for sikkerheten.
Kundeservice og rådgivning ved bruk
Kundeservicen svarer på dine spørsmål om reparasjon og
vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Spreng-
skisser og informasjon om reservedeler finner du også på:
www.bosch-pt.com
Boschrådgivningsteamethjelperdeggjernevedspørsmålan-
gående våre produkter og deres tilbehør.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på elektro-
verktøyets typeskilt.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55
Deponering
Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljø-
vennlig gjenvinning.
Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU
vedr. gamle elektriske og elektroniske ap-
parater og tilpassingen til nasjonale lover
mågammeltelektroverktøysomikkelenger
kan brukes samles inn og leveres inn til en
miljøvennlig resirkulering.
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Turvallisuusohjeita
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai va-
kavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
 Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
päristössä,jossaonpalavaanestettä,kaasuataipölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
 Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkö-
työkalujenkanssa.Alkuperäisessäkunnossaolevatpisto-
tulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
 Äläasetasähkötyökalua alttiiksisateelletai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
 Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyö-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseenpistorasiastavetämällä.Pidäjohtoloitolla
kuumuudesta,öljystä,terävistäreunoistajaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sähköiskun vaaraa.
 Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön so-
veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei
olevältettävissä,tuleekäyttäävikavirtasuojakytkintä.
Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaa-
raa.
VAROITUS
OBJ_BUCH-1634-003.book Page 52 Thursday, August 1, 2013 9:16 AM
Sivu: 52
Suomi | 53
Bosch Power Tools 1 619 X08 682 | (1.8.13)
Henkilöturvallisuus
 Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja nouda-
ta tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käy-
tä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
 Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilö-
kohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulon-
suojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavas-
ta, vähentää loukkaantumisriskiä.
 Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkö-
työkalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähkö-
verkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat
sitä.Joskannatsähkötyökaluasormikäynnistyskytkimellä
tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan käyn-
nistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
 Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.
 Vältäepänormaaliakehonasentoa.Huolehdiainatuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit pa-
remmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteis-
sa.
 Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 Jospölynimu-jakeräilylaitteitavoidaanasentaa,tulee
sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että niitä käyte-
täänoikeallatavalla.Pölynimulaitteistonkäyttövähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely
 Äläylikuormitalaitetta.Käytäkyseiseentyöhöntarkoi-
tettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen
työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
 Äläkäytä sähkötyökalua, jota eivoida käynnistää ja py-
säyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
 Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osattoimivatmoitteettomasti,eivätkäolepuristukses-
sa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkö-
työkalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet
osatennenkäyttöä.Monentapaturmansyytlöytyväthuo-
nosti huolletuista laitteista.
 Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terä-
viä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
 Käytäsähkötyökaluja,tarvikkeita,vaihtotyökalujajne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
 Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Hiomakoneiden turvallisuusohjeet
 Tartu sähkötyökaluun eristetyistä pinnoista, koska
hiomanauha saattaa osua omaan verkkojohtoon. Jän-
nitteisen johdon vaurio voi saattaa sähkötyökalun metalli-
osat jännitteisiksi ja johtaa sähköiskuun.
 Käytä sähkötyökalua ainoastaan kuivaleikkaukseen.
Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
 Vie ainoastaan käynnissä oleva sähkötyökalu työkap-
paletta vasten ja sammuta se vasta, kun olet nostanut
sen irti työkappaleesta. Sähkötyökalu saattaa yhtäkkiä
liikahtaa.
 Äläkoskaankosketaliikkuvaahiomanauhaa.Loukkaan-
tumisvaara.
 Varo, että lentävät kipinät eivät vaaranna muita henki-
löitä. Poista palava materiaali lähistöltä. Metallin hion-
nassa syntyy kipinää.
 Älä käytä kuluneita, repeytyneitä tai voimakkaasti tuk-
keutuneita hiomanauhoja. Vioittuneet hiomanauhat voi-
vat repeytyä, sinkoutua irti hiomakoneesta ja vahingoittaa
jotakuta.
 Huomio tulipalovaara! Vältä hionta-aineen ja hiomako-
neenylikuumenemista.Tyhjennäainapölysäiliöennen
työtaukoja. Suodatinpussissa, mikrosuodattimessa tai
paperipussissa(tahipölynimurinsuodatinpussissataisuo-
dattimessa) oleva hiomapöly saattaa epäsuotuisissa olo-
suhteissa,kutenkipinästämetalliahiottaessa,syttyäitses-
tään.Erityisenvaarallistaon, joshiomapölyonsekoittunut
lakka-, polyuretaanijäännösten tai muitten kemiallisten ai-
neiden kanssa ja hiottava aines on kuumaa pitkän työru-
peaman jälkeen.
 Puhdista sähkötyökalusi tuuletusaukot säännöllisesti.
Moottorin tuuletin imee pölyä työkalun koteloon, ja voima-
kas metallipölyn kasautuma voi synnyttää sähköisiä vaara-
tilanteita.
 Pidä työn aikana sähkötyökalua kaksin käsin ja ota tu-
keva seisoma-asento. Sähkötyökalua pystyy ohjaamaan
varmemmin kahdella kädellä.
OBJ_BUCH-1634-003.book Page 53 Thursday, August 1, 2013 9:16 AM
Sivu: 53
54 | Suomi
1 619 X08 682 | (1.8.13) Bosch Power Tools
 Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkkiin
kiinnitetty työkappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin
kädessä pidettynä.
 Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt, ennen
kuinasetatsenpoiskäsistäsi.Vaihtotyökalusaattaajuut-
tua kiinni johtaen sähkötyökalun hallinnan menettämi-
seen.
Tuotekuvaus
Lue kaikkiturvallisuus- ja muutohjeet. Tur-
vallisuusohjeidennoudattamisenlaiminlyönti
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökaluontarkoitettupuun,muovin,metallin,silotteen
sekä lakattujen pintojen kuivaan pintahiontaan – suurella hi-
ontateholla.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Lisäkahva (eristetty kädensija)
2 Hiomanauha*
3 Hiomanauhan kiristysvipu
4 Nauhanopeusasetuksen säätöpyörä
(PBS 75 AE)
5 Käynnistyskytkin
6 Pölysäiliö täydellisenä (Microfilter System)
7 Käynnistyskytkimen lukituspainike
8 Kahva (eristetty kädensija)
9 Imuadapteri
10 Poistoilma-adapteri
11 Pölysäiliön lukkovipu
12 Suodatin (Microfilter System)
13 Nauhan kulun säätöruuvi
14 Suojus
15 Pölykanava
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.
Tekniset tiedot
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty EN 60745 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on: Äänen
painetaso93 dB(A);äänentehotaso104 dB(A).Epävarmuus
K=3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epävarmuus K mitattuna EN 60745 mukaan:
ah=3,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu EN 60745
standardoidunmittausmenetelmänmukaisestijasitävoidaan
käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Se soveltuu myös väräh-
telyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muissa
töissä, poikkeavilla vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huol-
lettuna, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa kasvat-
taa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten määrätyn työ-
aikajakson aikana tulisi ottaa huomioon myös se aika, jolloin
laite on sammutettuna tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käyte-
tä. Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtely-
rasitusta.
Määrittele lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojaksivärähtelyn
vaikutukselta, kuten esimerkiksi: Sähkötyökalujen ja vaihto-
työkalujen huolto, käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun or-
ganisointi.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa ”Tekni-
set tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai
standardoituja asiakirjoja: EN 60745 direktiivien
2011/65/EU, 2004/108/EY, 2006/42/EY määräysten mu-
kaan.
Nauhahiomakone PBS 75 A PBS 75 AE
Tuotenumero 3 603 BA1 0.. 3 603 BA1 1..
Ottoteho W 710 750
Nauhanopeus tyhjäkäynnillä m/min 350 200 – 350
Hiomanauhan pituus mm 533 533
Hiomanauhan leveys mm 75 75
Nauhanopeuden esivalinta – 
Oman ja ulkoisen pölynimun liitäntä  
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 3,4 3,5
Suojausluokka /II /II
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.
OBJ_BUCH-1634-003.book Page 54 Thursday, August 1, 2013 9:16 AM
Sivu: 54
Suomi | 55
Bosch Power Tools 1 619 X08 682 | (1.8.13)
Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
08.07.2013
Asennus
 Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
Pölyn ja lastun poistoimu
 Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muutamien
puulaatujen, kivennäispölyt ja metallipölyt voivat olla ter-
veydelle vaarallisia. Pölyn kosketus tai hengitys saattaa ai-
heuttaa käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille allergisia
reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Määrättyjäpölyjä,kutentammen-taipyökinpölyäpidetään
karsinogeenisina, eritoten yhdessä puukäsittelyssä käy-
tettyjen lisäaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).
Asbestipitoisia aineita saavat käsitellä vain ammattilaiset.
– Käytä materiaalille soveltuvaa pölynimua, jos se on
mahdollista.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat säännökset koski-
en käsiteltäviä materiaaleja.
 Vältä pölynkertymää työpaikalla. Pöly saattaa helposti
syttyä palamaan.
Sisäinen pölynimu pölysäiliöön (katso kuva A1 – A4)
Panepölysäiliö6poistoilma-adapterin9päälleniin,ettäselu-
kittuupaikalleen.Panepoistoilma-adapteri9poistoilmakana-
van 10 päälle.
Kun haluat tyhjentää pölysäiliön 6, vedä pölysäiliö 6 poistoil-
ma-adapterin 9 kanssa irti.
Ennen pölysäiliön 6 avaamista tulisi sinun kuvan osoittamalla
tavalla koputtaa pölysäiliö kiinteää alustaa vasten, jotta pöly
irtoaisi suodatinpanoksesta.
Tartu pölysäiliötä 6 tartuntasyvennyksestä, käännä suodatin-
panos 12 pois ylöspäin, ja tyhjennä pölysäiliö. Puhdista suo-
datinpanoksen lamellit 12 pehmeällä harjalla.
Huomio: Nauhahiomakoneen hiomateho on suuri. Parhaan
mahdollisen pölynimun takaamiseksi, tulee pölysäiliö 6 tyh-
jentää säännöllisesti 5 minuutin käytön jälkeen ja suodatin-
panos 12 puhdistaa säännöllisesti.
Ulkopuolinen poistoimu
Työnnä imuletku poistoilmanysään 10. Liitä imuletku pölyn-
imuriin. Katsauksen liittämisestä eri pölynimureihin löydät tä-
män käyttöohjeen lopusta.
Pölynimurin tulee soveltua työstettävälle materiaalille.
Käytäerikoisimuriaterveydelleerityisenvaarallisten,karsino-
geenisten tai kuivien pölyjen imurointiin.
Hiomanauhan vaihto (katso kuvat B–D)
– Käännä kiristysvipu 3 ylös asti. Hiomanauha 2 on nyt löy-
sällä ja voit poistaa sen.
– Asetauusihiomanauha2paikoilleen.Tarkista,ettänuolien
suunta hiomanauhan sisäpinnassa ja sähkötyökalun kote-
lossa täsmäävät.
– Käännä kiristysvipu 3 takaisin lähtöasentoon.
– Nosta ylössähkötyökalu jakäynnistä se.Nauhan kulku kes-
kitetään automaattisesti käynnistettäessä ja hionnan aika-
na.
Jos nauha ei käynnistyksen jälkeen kulje suoraan on nauhan
kulkua mahdollisesti säädettävä manuaalisesti. Kierrä tätä
varten etumaisen rullan kohdalla olevaa säätöruuvia 13, kun-
nes hiomanauhan 2 etäisyys alumiinikoteloon on 2–3 mm,
katso kuvaa D. Jos nauha edelleen kulkee epäkeskeisesti, tu-
lee hiomanauha 2 vaihtaa uuteen.
Hiomanauhan valinta
Riippuen hiottavasta materiaalista ja pinnan halutusta hioma-
tehosta on saatavissa erilaisia hiomanauhoja:
Käyttö
Käyttöönotto
 Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.
230 V merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös 220 V
verkoissa.
Käynnistys ja pysäytys
Paina sähkötyökalun käynnistystä varten käynnistyskytkin-
tä 5 ja pidä se painettuna.
Lukitse painettu käynnistyskytkin 5 painamalla lukituspaini-
ketta 7.
Pysäytä sähkötyökalu päästämällä käynnistyskytkin 5 va-
paaksi tai, jos se on lukittu lukituspainikkeella 7, paina ensin
käynnistyskytkintä 5 lyhyesti ja päästä se sitten vapaaksi.
Käynnistä energiansäästön takia sähkötyökalu vain, kun käy-
tät sitä.
Nauhanopeuden esivalinta (PBS 75 AE)
Nauhanopeuden säätöpyörällä 4 voit asettaa tarvittavan nau-
hanopeuden myös käytön aikana.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Karkeus
Kaikkien puuaineiden käsittelyyn
40—240
Karkeiden, höyläämättömien palkki-
en ja lautojen esihiontaan karkea 40, 60
Tasohiontaan ja pienien epätasai-
suuksien tasoitukseen
keski-
karkea 80, 100, 120
Kovan puun viimeistely- ja
hienohiontaan hieno 180, 240
OBJ_BUCH-1634-003.book Page 55 Thursday, August 1, 2013 9:16 AM
Sivu: 55
56 | Ελληνικά
1 619 X08 682 | (1.8.13) Bosch Power Tools
Tarvittava nauhanopeus riippuu materiaalista ja työolosuh-
teista ja se voidaan määrittää käytännön kokein.
Työskentelyohjeita
Poistoteho hiottaessa ja pinnan viimeistelyaste määräytyvät
pääasiassa hiomanauhan valinnalla sekä asetetulla nauhano-
peudella (PBS 75 AE). Mitä suurempi nauhanopeus, sitä suu-
rempi poistoteho ja sitä hienompi pinnan viimeistelyaste.
Vain moitteettomassa kunnossa olevat hiomanauhat antavat
hyvän hiontatehon ja säästävät sähkötyökalua.
Työskentele mahdollisimman pienellä puristuspaineella, hio-
manauhan kestoiän kasvattamiseksi. Sähkötyökalun omapai-
no riittää hyvään hiontatehoon. Paineen turha lisääminen ei
paranna hiontatehoa, vaan johtaa laitteen ja hiomanauhan
voimakkaampaan kulumiseen.
Aseta käynnissä oleva sähkötyökalu työstettävälle pinnalle.
Työskentelekohtuullisellasyötölläjahiosamansuuntaisinliik-
kein limittäin. Hio syiden suuntaan, poikittaiset hiomaurat ai-
kaansaavat häiritseviä hiomajälkiä.
Erityisesti maalijäännöksiä poishiottaessa ne saattavat sula-
ta, mikä johtaa työkappaleen pinnan ja hiomanauhan tahriin-
tumiseen.Käytäsentähdenpölynpoistoimuatyöskentelyssä.
Hiomanauhaa, jolla on hiottu metallia, ei tulisi käyttää muita
materiaaleja varten.
Käytä vain alkuperäisiä Bosch-hiomatarvikkeita.
Säilytä aina hiomanauhasi ripustettuina äläkä taita niitä, muu-
ten niitä ei enää voi käyttää.
Hiomakehyksen (lisätarvike) avulla on mahdollista aikaansaa-
da tasainen annosteltava hiontateho suurten pintojen tasohi-
onnassa.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
 Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
 Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun tuuletusau-
kot puhtaina, jotta voit työskennellä hyvin ja turvalli-
sesti.
Poista tarttunut hiomapöly siveltimellä.
Pölykanavan puhdistus (katso kuva E)
Poista suojus 14 silloin tällöin ja puhdista pölykanava 15, jot-
ta imuteho säilyisi optimaalisena.
Jos liitäntäjohdon vaihto on välttämätön, tulee tämän suorit-
taa Bosch tai Bosch-sähkötyökalujen sopimushuolto turvalli-
suuden vaarantamisen välttämiseksi.
Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja
varaosista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Boschin asiakaspalvelu auttaa mielellään sinua tuotteitamme
ja niiden lisätarvikkeita koskevissa kysymyksissä.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka löytyy laitteen mallikilvestä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch.fi
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa
ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektro-
niikkalaitteita koskevan direktiivin
2012/19/EU ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan tulee käyttökelvotto-
matsähkötyökalutkerätäerikseenjatoimit-
taa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Ελληνικά
Υποδείξεις ασφαλείας
Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργα-
λεία
Διαβάστε όλες τις υποδείξεις
ασφαλείας και τις οδηγίες. Αμέ-
λειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδη-
γιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρούς τραυματισμούς.
Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες
για κάθε μελλοντική χρήση.
Ο ορισμός «Ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις προ-
ειδοποιητικές υποδείξεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία
πουτροφοδοτούνταιαπότοηλεκτρικόδίκτυο(μεηλεκτρικόκα-
λώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται
από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).
Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 Διατηρείτε τον τομέα που εργάζεσθε καθαρό και καλά
φωτισμένο. Αταξία ή σκοτεινές περιοχές εργασίας μπορεί
να οδηγήσουν σε ατυχήματα.
 Μην εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιβάλ-
λον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, στο οποίο υπάρ-
χουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνες. Τα ηλεκτρικά εργα-
λεία δημιουργούν σπινθηρισμό ο οποίος μπορεί να αναφλέ-
ξει τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
 Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κρατάτε
μακριά απ’ αυτό τα παιδιά κι άλλα τυχόν παρευρισκόμε-
OBJ_BUCH-1634-003.book Page 56 Thursday, August 1, 2013 9:16 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PBS 75 AE ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PBS 75 AE

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PBS 75 AE, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PBS 75 AE käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PBS 75 AE suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.