Bosch PBS 75 A käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PBS 75 A allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Hiomakone
  • Malli/nimi: PBS 75 A
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka, Arabialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 51
52 | Suomi
1 619 X08 682 | (1.8.13) Bosch Power Tools
Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
 Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støp-
selet trekkes ut av stikkontakten.
 Hold elektroverktøyet og ventilasjonsspaltene alltid
rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.
Fjern slipestøv med en pensel.
Rengjøring av støvgangen (se bilde E)
Taavvernedekselet14innimellomogrengjørstøvgangen15,
slik at sugeeffekten holder seg optimalt.
Hvis det er nødvendig å skifte ut tilkoplingsledningen, må det-
te gjøres av Bosch eller Bosch-serviceverksteder, slik at det
ikke oppstår fare for sikkerheten.
Kundeservice og rådgivning ved bruk
Kundeservicen svarer på dine spørsmål om reparasjon og
vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Spreng-
skisser og informasjon om reservedeler finner du også på:
www.bosch-pt.com
Boschrådgivningsteamethjelperdeggjernevedspørsmålan-
gående våre produkter og deres tilbehør.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på elektro-
verktøyets typeskilt.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55
Deponering
Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljø-
vennlig gjenvinning.
Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU
vedr. gamle elektriske og elektroniske ap-
parater og tilpassingen til nasjonale lover
mågammeltelektroverktøysomikkelenger
kan brukes samles inn og leveres inn til en
miljøvennlig resirkulering.
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Turvallisuusohjeita
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai va-
kavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
 Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
päristössä,jossaonpalavaanestettä,kaasuataipölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
 Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkö-
työkalujenkanssa.Alkuperäisessäkunnossaolevatpisto-
tulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
 Äläasetasähkötyökalua alttiiksisateelletai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
 Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyö-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseenpistorasiastavetämällä.Pidäjohtoloitolla
kuumuudesta,öljystä,terävistäreunoistajaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sähköiskun vaaraa.
 Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön so-
veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei
olevältettävissä,tuleekäyttäävikavirtasuojakytkintä.
Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaa-
raa.
VAROITUS
OBJ_BUCH-1634-003.book Page 52 Thursday, August 1, 2013 9:16 AM
Sivu: 52
Suomi | 53
Bosch Power Tools 1 619 X08 682 | (1.8.13)
Henkilöturvallisuus
 Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja nouda-
ta tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käy-
tä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
 Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilö-
kohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulon-
suojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavas-
ta, vähentää loukkaantumisriskiä.
 Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkö-
työkalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähkö-
verkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat
sitä.Joskannatsähkötyökaluasormikäynnistyskytkimellä
tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan käyn-
nistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
 Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.
 Vältäepänormaaliakehonasentoa.Huolehdiainatuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit pa-
remmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteis-
sa.
 Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 Jospölynimu-jakeräilylaitteitavoidaanasentaa,tulee
sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että niitä käyte-
täänoikeallatavalla.Pölynimulaitteistonkäyttövähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely
 Äläylikuormitalaitetta.Käytäkyseiseentyöhöntarkoi-
tettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen
työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
 Äläkäytä sähkötyökalua, jota eivoida käynnistää ja py-
säyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
 Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osattoimivatmoitteettomasti,eivätkäolepuristukses-
sa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkö-
työkalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet
osatennenkäyttöä.Monentapaturmansyytlöytyväthuo-
nosti huolletuista laitteista.
 Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terä-
viä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
 Käytäsähkötyökaluja,tarvikkeita,vaihtotyökalujajne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
 Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Hiomakoneiden turvallisuusohjeet
 Tartu sähkötyökaluun eristetyistä pinnoista, koska
hiomanauha saattaa osua omaan verkkojohtoon. Jän-
nitteisen johdon vaurio voi saattaa sähkötyökalun metalli-
osat jännitteisiksi ja johtaa sähköiskuun.
 Käytä sähkötyökalua ainoastaan kuivaleikkaukseen.
Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
 Vie ainoastaan käynnissä oleva sähkötyökalu työkap-
paletta vasten ja sammuta se vasta, kun olet nostanut
sen irti työkappaleesta. Sähkötyökalu saattaa yhtäkkiä
liikahtaa.
 Äläkoskaankosketaliikkuvaahiomanauhaa.Loukkaan-
tumisvaara.
 Varo, että lentävät kipinät eivät vaaranna muita henki-
löitä. Poista palava materiaali lähistöltä. Metallin hion-
nassa syntyy kipinää.
 Älä käytä kuluneita, repeytyneitä tai voimakkaasti tuk-
keutuneita hiomanauhoja. Vioittuneet hiomanauhat voi-
vat repeytyä, sinkoutua irti hiomakoneesta ja vahingoittaa
jotakuta.
 Huomio tulipalovaara! Vältä hionta-aineen ja hiomako-
neenylikuumenemista.Tyhjennäainapölysäiliöennen
työtaukoja. Suodatinpussissa, mikrosuodattimessa tai
paperipussissa(tahipölynimurinsuodatinpussissataisuo-
dattimessa) oleva hiomapöly saattaa epäsuotuisissa olo-
suhteissa,kutenkipinästämetalliahiottaessa,syttyäitses-
tään.Erityisenvaarallistaon, joshiomapölyonsekoittunut
lakka-, polyuretaanijäännösten tai muitten kemiallisten ai-
neiden kanssa ja hiottava aines on kuumaa pitkän työru-
peaman jälkeen.
 Puhdista sähkötyökalusi tuuletusaukot säännöllisesti.
Moottorin tuuletin imee pölyä työkalun koteloon, ja voima-
kas metallipölyn kasautuma voi synnyttää sähköisiä vaara-
tilanteita.
 Pidä työn aikana sähkötyökalua kaksin käsin ja ota tu-
keva seisoma-asento. Sähkötyökalua pystyy ohjaamaan
varmemmin kahdella kädellä.
OBJ_BUCH-1634-003.book Page 53 Thursday, August 1, 2013 9:16 AM
Sivu: 53
54 | Suomi
1 619 X08 682 | (1.8.13) Bosch Power Tools
 Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkkiin
kiinnitetty työkappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin
kädessä pidettynä.
 Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt, ennen
kuinasetatsenpoiskäsistäsi.Vaihtotyökalusaattaajuut-
tua kiinni johtaen sähkötyökalun hallinnan menettämi-
seen.
Tuotekuvaus
Lue kaikkiturvallisuus- ja muutohjeet. Tur-
vallisuusohjeidennoudattamisenlaiminlyönti
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökaluontarkoitettupuun,muovin,metallin,silotteen
sekä lakattujen pintojen kuivaan pintahiontaan – suurella hi-
ontateholla.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Lisäkahva (eristetty kädensija)
2 Hiomanauha*
3 Hiomanauhan kiristysvipu
4 Nauhanopeusasetuksen säätöpyörä
(PBS 75 AE)
5 Käynnistyskytkin
6 Pölysäiliö täydellisenä (Microfilter System)
7 Käynnistyskytkimen lukituspainike
8 Kahva (eristetty kädensija)
9 Imuadapteri
10 Poistoilma-adapteri
11 Pölysäiliön lukkovipu
12 Suodatin (Microfilter System)
13 Nauhan kulun säätöruuvi
14 Suojus
15 Pölykanava
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.
Tekniset tiedot
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty EN 60745 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on: Äänen
painetaso93 dB(A);äänentehotaso104 dB(A).Epävarmuus
K=3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epävarmuus K mitattuna EN 60745 mukaan:
ah=3,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu EN 60745
standardoidunmittausmenetelmänmukaisestijasitävoidaan
käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Se soveltuu myös väräh-
telyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muissa
töissä, poikkeavilla vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huol-
lettuna, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa kasvat-
taa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten määrätyn työ-
aikajakson aikana tulisi ottaa huomioon myös se aika, jolloin
laite on sammutettuna tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käyte-
tä. Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtely-
rasitusta.
Määrittele lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojaksivärähtelyn
vaikutukselta, kuten esimerkiksi: Sähkötyökalujen ja vaihto-
työkalujen huolto, käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun or-
ganisointi.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa ”Tekni-
set tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai
standardoituja asiakirjoja: EN 60745 direktiivien
2011/65/EU, 2004/108/EY, 2006/42/EY määräysten mu-
kaan.
Nauhahiomakone PBS 75 A PBS 75 AE
Tuotenumero 3 603 BA1 0.. 3 603 BA1 1..
Ottoteho W 710 750
Nauhanopeus tyhjäkäynnillä m/min 350 200 – 350
Hiomanauhan pituus mm 533 533
Hiomanauhan leveys mm 75 75
Nauhanopeuden esivalinta – 
Oman ja ulkoisen pölynimun liitäntä  
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 3,4 3,5
Suojausluokka /II /II
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.
OBJ_BUCH-1634-003.book Page 54 Thursday, August 1, 2013 9:16 AM
Sivu: 54
Suomi | 55
Bosch Power Tools 1 619 X08 682 | (1.8.13)
Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
08.07.2013
Asennus
 Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
Pölyn ja lastun poistoimu
 Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muutamien
puulaatujen, kivennäispölyt ja metallipölyt voivat olla ter-
veydelle vaarallisia. Pölyn kosketus tai hengitys saattaa ai-
heuttaa käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille allergisia
reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Määrättyjäpölyjä,kutentammen-taipyökinpölyäpidetään
karsinogeenisina, eritoten yhdessä puukäsittelyssä käy-
tettyjen lisäaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).
Asbestipitoisia aineita saavat käsitellä vain ammattilaiset.
– Käytä materiaalille soveltuvaa pölynimua, jos se on
mahdollista.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat säännökset koski-
en käsiteltäviä materiaaleja.
 Vältä pölynkertymää työpaikalla. Pöly saattaa helposti
syttyä palamaan.
Sisäinen pölynimu pölysäiliöön (katso kuva A1 – A4)
Panepölysäiliö6poistoilma-adapterin9päälleniin,ettäselu-
kittuupaikalleen.Panepoistoilma-adapteri9poistoilmakana-
van 10 päälle.
Kun haluat tyhjentää pölysäiliön 6, vedä pölysäiliö 6 poistoil-
ma-adapterin 9 kanssa irti.
Ennen pölysäiliön 6 avaamista tulisi sinun kuvan osoittamalla
tavalla koputtaa pölysäiliö kiinteää alustaa vasten, jotta pöly
irtoaisi suodatinpanoksesta.
Tartu pölysäiliötä 6 tartuntasyvennyksestä, käännä suodatin-
panos 12 pois ylöspäin, ja tyhjennä pölysäiliö. Puhdista suo-
datinpanoksen lamellit 12 pehmeällä harjalla.
Huomio: Nauhahiomakoneen hiomateho on suuri. Parhaan
mahdollisen pölynimun takaamiseksi, tulee pölysäiliö 6 tyh-
jentää säännöllisesti 5 minuutin käytön jälkeen ja suodatin-
panos 12 puhdistaa säännöllisesti.
Ulkopuolinen poistoimu
Työnnä imuletku poistoilmanysään 10. Liitä imuletku pölyn-
imuriin. Katsauksen liittämisestä eri pölynimureihin löydät tä-
män käyttöohjeen lopusta.
Pölynimurin tulee soveltua työstettävälle materiaalille.
Käytäerikoisimuriaterveydelleerityisenvaarallisten,karsino-
geenisten tai kuivien pölyjen imurointiin.
Hiomanauhan vaihto (katso kuvat B–D)
– Käännä kiristysvipu 3 ylös asti. Hiomanauha 2 on nyt löy-
sällä ja voit poistaa sen.
– Asetauusihiomanauha2paikoilleen.Tarkista,ettänuolien
suunta hiomanauhan sisäpinnassa ja sähkötyökalun kote-
lossa täsmäävät.
– Käännä kiristysvipu 3 takaisin lähtöasentoon.
– Nosta ylössähkötyökalu jakäynnistä se.Nauhan kulku kes-
kitetään automaattisesti käynnistettäessä ja hionnan aika-
na.
Jos nauha ei käynnistyksen jälkeen kulje suoraan on nauhan
kulkua mahdollisesti säädettävä manuaalisesti. Kierrä tätä
varten etumaisen rullan kohdalla olevaa säätöruuvia 13, kun-
nes hiomanauhan 2 etäisyys alumiinikoteloon on 2–3 mm,
katso kuvaa D. Jos nauha edelleen kulkee epäkeskeisesti, tu-
lee hiomanauha 2 vaihtaa uuteen.
Hiomanauhan valinta
Riippuen hiottavasta materiaalista ja pinnan halutusta hioma-
tehosta on saatavissa erilaisia hiomanauhoja:
Käyttö
Käyttöönotto
 Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.
230 V merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös 220 V
verkoissa.
Käynnistys ja pysäytys
Paina sähkötyökalun käynnistystä varten käynnistyskytkin-
tä 5 ja pidä se painettuna.
Lukitse painettu käynnistyskytkin 5 painamalla lukituspaini-
ketta 7.
Pysäytä sähkötyökalu päästämällä käynnistyskytkin 5 va-
paaksi tai, jos se on lukittu lukituspainikkeella 7, paina ensin
käynnistyskytkintä 5 lyhyesti ja päästä se sitten vapaaksi.
Käynnistä energiansäästön takia sähkötyökalu vain, kun käy-
tät sitä.
Nauhanopeuden esivalinta (PBS 75 AE)
Nauhanopeuden säätöpyörällä 4 voit asettaa tarvittavan nau-
hanopeuden myös käytön aikana.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Karkeus
Kaikkien puuaineiden käsittelyyn
40—240
Karkeiden, höyläämättömien palkki-
en ja lautojen esihiontaan karkea 40, 60
Tasohiontaan ja pienien epätasai-
suuksien tasoitukseen
keski-
karkea 80, 100, 120
Kovan puun viimeistely- ja
hienohiontaan hieno 180, 240
OBJ_BUCH-1634-003.book Page 55 Thursday, August 1, 2013 9:16 AM
Sivu: 55
56 | Ελληνικά
1 619 X08 682 | (1.8.13) Bosch Power Tools
Tarvittava nauhanopeus riippuu materiaalista ja työolosuh-
teista ja se voidaan määrittää käytännön kokein.
Työskentelyohjeita
Poistoteho hiottaessa ja pinnan viimeistelyaste määräytyvät
pääasiassa hiomanauhan valinnalla sekä asetetulla nauhano-
peudella (PBS 75 AE). Mitä suurempi nauhanopeus, sitä suu-
rempi poistoteho ja sitä hienompi pinnan viimeistelyaste.
Vain moitteettomassa kunnossa olevat hiomanauhat antavat
hyvän hiontatehon ja säästävät sähkötyökalua.
Työskentele mahdollisimman pienellä puristuspaineella, hio-
manauhan kestoiän kasvattamiseksi. Sähkötyökalun omapai-
no riittää hyvään hiontatehoon. Paineen turha lisääminen ei
paranna hiontatehoa, vaan johtaa laitteen ja hiomanauhan
voimakkaampaan kulumiseen.
Aseta käynnissä oleva sähkötyökalu työstettävälle pinnalle.
Työskentelekohtuullisellasyötölläjahiosamansuuntaisinliik-
kein limittäin. Hio syiden suuntaan, poikittaiset hiomaurat ai-
kaansaavat häiritseviä hiomajälkiä.
Erityisesti maalijäännöksiä poishiottaessa ne saattavat sula-
ta, mikä johtaa työkappaleen pinnan ja hiomanauhan tahriin-
tumiseen.Käytäsentähdenpölynpoistoimuatyöskentelyssä.
Hiomanauhaa, jolla on hiottu metallia, ei tulisi käyttää muita
materiaaleja varten.
Käytä vain alkuperäisiä Bosch-hiomatarvikkeita.
Säilytä aina hiomanauhasi ripustettuina äläkä taita niitä, muu-
ten niitä ei enää voi käyttää.
Hiomakehyksen (lisätarvike) avulla on mahdollista aikaansaa-
da tasainen annosteltava hiontateho suurten pintojen tasohi-
onnassa.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
 Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
 Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun tuuletusau-
kot puhtaina, jotta voit työskennellä hyvin ja turvalli-
sesti.
Poista tarttunut hiomapöly siveltimellä.
Pölykanavan puhdistus (katso kuva E)
Poista suojus 14 silloin tällöin ja puhdista pölykanava 15, jot-
ta imuteho säilyisi optimaalisena.
Jos liitäntäjohdon vaihto on välttämätön, tulee tämän suorit-
taa Bosch tai Bosch-sähkötyökalujen sopimushuolto turvalli-
suuden vaarantamisen välttämiseksi.
Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja
varaosista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Boschin asiakaspalvelu auttaa mielellään sinua tuotteitamme
ja niiden lisätarvikkeita koskevissa kysymyksissä.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka löytyy laitteen mallikilvestä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch.fi
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa
ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektro-
niikkalaitteita koskevan direktiivin
2012/19/EU ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan tulee käyttökelvotto-
matsähkötyökalutkerätäerikseenjatoimit-
taa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Ελληνικά
Υποδείξεις ασφαλείας
Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργα-
λεία
Διαβάστε όλες τις υποδείξεις
ασφαλείας και τις οδηγίες. Αμέ-
λειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδη-
γιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρούς τραυματισμούς.
Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες
για κάθε μελλοντική χρήση.
Ο ορισμός «Ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις προ-
ειδοποιητικές υποδείξεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία
πουτροφοδοτούνταιαπότοηλεκτρικόδίκτυο(μεηλεκτρικόκα-
λώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται
από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).
Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 Διατηρείτε τον τομέα που εργάζεσθε καθαρό και καλά
φωτισμένο. Αταξία ή σκοτεινές περιοχές εργασίας μπορεί
να οδηγήσουν σε ατυχήματα.
 Μην εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιβάλ-
λον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, στο οποίο υπάρ-
χουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνες. Τα ηλεκτρικά εργα-
λεία δημιουργούν σπινθηρισμό ο οποίος μπορεί να αναφλέ-
ξει τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
 Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κρατάτε
μακριά απ’ αυτό τα παιδιά κι άλλα τυχόν παρευρισκόμε-
OBJ_BUCH-1634-003.book Page 56 Thursday, August 1, 2013 9:16 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PBS 75 A ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PBS 75 A

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PBS 75 A, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PBS 75 A käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PBS 75 A suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.