Bosch PBH 2900 RE käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PBH 2900 RE allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Porakone
  • Malli/nimi: PBH 2900 RE
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 81
82 | Suomi
1 609 92A 1LU | (23.5.18) Bosch Power Tools
 Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkö-
työkalujenkanssa.Alkuperäisessäkunnossaolevatpisto-
tulpat ja sopivat pistorasiatvähentävät sähköiskun vaaraa.
 Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
 Äläasetasähkötyökalua alttiiksisateelletai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
 Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyö-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseenpistorasiastavetämällä.Pidäjohtoloitolla
kuumuudesta,öljystä,terävistäreunoistajaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sähköiskun vaaraa.
 Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön so-
veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 Jossähkötyökalunkäyttökosteassaympäristössäeiole
vältettävissä, tulee käyttää vikavirtasuojakytkintä. Vi-
kavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
 Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja nouda-
ta tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käy-
tä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
 Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilö-
kohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulon-
suojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavas-
ta, vähentää loukkaantumisriskiä.
 Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkö-
työkalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähkö-
verkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat
sitä.Joskannatsähkötyökaluasormikäynnistyskytkimellä
tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan käyn-
nistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
 Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee
laitteenpyörivässäosassa,saattaajohtaaloukkaantumiseen.
 Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina tuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit pa-
remminhallitasähkötyökaluaodottamattomissatilanteissa.
 Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 Jospölynimu-jakeräilylaitteitavoidaanasentaa,tulee
sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että niitä käyte-
täänoikeallatavalla.Pölynimulaitteistonkäyttövähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely
 Äläylikuormitalaitetta.Käytäkyseiseentyöhöntarkoi-
tettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen
työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
 Äläkäytä sähkötyökalua, jota eivoida käynnistää ja py-
säyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
 Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osattoimivatmoitteettomasti,eivätkäolepuristukses-
sa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkö-
työkalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet
osatennenkäyttöä.Monentapaturmansyytlöytyväthuo-
nosti huolletuista laitteista.
 Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terä-
viä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
 Käytäsähkötyökaluja,tarvikkeita,vaihtotyökalujajne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
 Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Vasaroiden turvallisuusohjeet
 Käytä kuulonsuojainta. Melu saattaa aiheuttaa kuulon
menetystä.
 Käytä lisäkahvoja, mikäli ne toimitetaan sähkötyöka-
lun mukana. Hallinnan menettäminen saattaa aiheuttaa
tapaturmia.
 Tartu laitteeseen ainoastaan eristetyistä kumipäällys-
teisistä kahvapinnoista töissä, jossa vaihtotyökalu tai
ruuvi saattaa osua piilossa olevaan sähköjohtoon tai
omaan verkkojohtoon. Kosketus jännitteiseen johtoon
voi tehdä myös sähkötyökalun metalliosat jännitteisiksi ja
johtaa sähköiskuun.
 Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien syöttöjoh-
tojen paikallistamiseksi tai käänny paikallisen jakeluyh-
OBJ_BUCH-318-007.book Page 82 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Sivu: 82
Suomi | 83
Bosch Power Tools 1 609 92A 1LU | (23.5.18)
tiön puoleen. Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa tulipa-
loonjasähköiskuun.Kaasuputkenvahingoittaminensaattaa
johtaa räjähdykseen. Vesijohtoon tunkeutuminen aiheuttaa
aineellista vahinkoa tai saattaa johtaa sähköiskuun.
 Pidä työn aikana sähkötyökalua kaksin käsin ja ota tu-
keva seisoma-asento. Sähkötyökalua pystyy ohjaamaan
varmemmin kahdella kädellä.
 Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkkiin
kiinnitetty työkappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin
kädessä pidettynä.
 Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt, ennen kuin
asetat sen pois käsistäsi. Vaihtotyökalu saattaa juuttua
kiinni johtaen sähkötyökalun hallinnan menettämiseen.
Tuotekuvaus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Tur-
vallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu vasaraporaukseen betoniin, tii-
leen ja kiveen, sekä kevyeeseen talttaustyöhön. Se soveltuu
myös poraamiseen ilman iskua puuhun, metalliin, keramiik-
kaan ja muoviin. Sähkötyökalut, joissa on elektroninen säätö
sekä kierto oikealle/vasemmalle, soveltuvat myös ruuvin-
vääntöön.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Pikavaihtoistukka (PBH 3000-2 FRE)
2 SDS-plus-vaihtoporanistukka
(PBH 3000-2 FRE)
3 Työkalunpidin, SDS-plus
4 Pölynsuojus
5 Lukkoholkki
6 Vaihtoporanistukan lukkorengas (PBH 3000-2 FRE)
7 Käynnistyskytkimen lukituspainike
8 Käynnistyskytkin
9 Kierrosluvun asetuksen säätöpyörä
10 Suunnanvaihtokytkin
11 Isku-/kiertopysäytyskytkimen lukkopainike
12 Isku-/kiertopysäytyskytkin
13 Vaihteenvalitsin (PBH 3000-2 FRE)
14 Vaihteenvalitsimen vapautuspainike (PBH 3000-2 FRE)
15 Syvyydenrajoittimen säätöpainike
16 Lisäkahvan säädön siipiruuvi
17 Lisäkahva (eristetty kädensija)
18 Syvyydenrajoitin
19 Kahva (eristetty kädensija)
20 Hammaskehäistukan lukkoruuvi*
21 Hammaskehäistukka*
22 SDS-plus-liitosvarsi poranistukkaa varten*
23 Pikaistukka (PBH 2900 FRE/ PBH 3000 FRE Set)
24 Istukan kiinnitin (PBH 3000-2 FRE)
25 Etummainen rengas (PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE)
26 Taimmainen rengas (PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE)
27 Imuvarren imuaukko*
28 Imuvarren kiristysruuvi*
29 Imuvarren syvyydenrajoitin*
30 Imuvarren teleskooppiputki*
31 Imuvarren siipiruuvi*
32 Imuvarren johdeputki*
33 SDS-plus-kiinnitysvarrella varustettu yleispidin*
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty EN 60745 mukaan.
Sähkötyökalun tyypillinen A-painotettu melutaso on: Äänen
painetaso89 dB(A);äänentehotaso100 dB(A).Epävarmuus
K=3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
PBH 2800 RE/PBH 2900 RE/PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set:
Värähtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epävarmuus K mitattuna EN 60745 mukaan:
Vasaraporaus betoniin: ah=19 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
Talttaus: ah=16,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
Poraus metalliin: ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
Ruuvinvääntö: ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
PBH 3000-2 FRE:
Värähtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epävarmuus K mitattuna EN 60745 mukaan:
Vasaraporaus betoniin: ah=16 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
Talttaus: ah=14 m/s2
, K=2 m/s2
,
Poraus metalliin: ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
Ruuvinvääntö: ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
PBH 2800 RE/PBH 2900 RE/PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE:
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu normissa
EN 60745standardoidunmittausmenetelmänmukaisestijasi-
tävoidaankäyttääsähkötyökalujenkeskinäiseenvertailuun.Se
soveltuu myös värähtelyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua käytetään kuitenkin muihin
käyttötarkoituksiin, erilaisilla lisävarusteilla, poikkeavilla käyt-
tötarvikkeilla tai riittämättömästi huollettuna, silloin värähtely-
taso saattaa poiketa ilmoitetusta arvosta. Tämä saattaa kasvat-
taa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkaksi arvioimiseksi tulee huomioida
myös ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjäkäynnillä.
Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtelyrasi-
tusta.
Määrittele tarvittavat lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojele-
miseksivärähtelynvaikutuksilta,esimerkiksi:Sähkötyökalujen
ja käyttötarvikkeiden huolto, käsien pitäminen lämpiminä, työ-
prosessien organisointi.
OBJ_BUCH-318-007.book Page 83 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Sivu: 83
84 | Suomi
1 609 92A 1LU | (23.5.18) Bosch Power Tools
Tekniset tiedot
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa ”Tekni-
set tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai
standardoituja asiakirjoja: EN 60745, EN 50581:2012 di-
rektiivien 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EY määrä-
ysten mukaan.
Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
Asennus
 Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
Lisäkahva
 Käytä supistushylsyä vain lisäkahvan 17 kanssa.
Lisäkahvan kääntäminen (katso kuva A)
Voit mielivaltaisesti kääntää lisäkahvaa 17, löytääksesi var-
man ja vaivattoman työskentelyasennon.
– Kierrälisäkahvansäädönsiipiruuvia16vastapäiväänjakään-
nälisäkahva17 haluttuunasentoon.Kiristätämänjälkeensii-
piruuvia 16 uudelleen kiertämällä sitä myötäpäivään.
Poraussyvyyden asetus (katso kuva B)
Syvyydenrajoittimella 18 voidaan haluttu poraussyvyys X
määrätä.
– Paina syvyydenrajoittimen painiketta 15 ja aseta syvyy-
denrajoitin lisäkahvaan 17.
Syvyydenrajoittimen 18 rihlat tulee osoittaa alaspäin.
– Työnnä SDS-plus-vaihtotyökalu vasteeseen asti SDS-plus-
työkalunpitimeen 3. SDS-plus-työkalun liikkuminen saat-
taa muuten johtaa väärän poraussyvyyden asetukseen.
Poravasara PBH ... 2800 RE 2900 RE 2900 FRE 3000 FRE Set 3000-2 FRE
Tuotenumero 3 603 C93 0.. 3 603 C93 1.. 3 603 C93 1.. 3 603 C93 2.. 3 603 C94 2..
Kierrosluvun ohjaus     
Kiertopysäytys     
Pyörimissuunta oikealle/vasem-
malle     
Vaihtoporanistukka – – – – 
Vakiovarusteet
– Pikaistukka – –   
Ottoteho W 720 730 730 750 750
Iskuluku nimelliskierrosluvulla min-1
4000 4000 4000 4000 4000
Kiinnitysiskun voimakkuus vastaa
EPTA-Procedure 05/2009 J 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8
Nimellinen kierrosluku min-1
1100 1100 1100 1100 1100
Tyhjäkäyntikierrosluku
– 1. vaihde
– 2. vaihde
min-1
min-1
0–1450
–
0–1450
–
0–1450
–
0–1450
–
0–1450
0–3000
Työkalunpidin SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus
Karan kaulan läpimitta mm 43 43 43 43 43
Poraterän halkaisija maks.:
– Betoni
– Muuraus (rengasmaisella
kairankruunulla)
– Teräs
– Puu
mm
mm
mm
mm
26
68
13
30
26
68
13
30
26
68
13
30
26
68
13
30
26
68
13
30
Paino vastaa EPTA-Procedure
01:2014 kg 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3
Suojausluokka / II / II / II / II / II
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-318-007.book Page 84 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Sivu: 84
Suomi | 85
Bosch Power Tools 1 609 92A 1LU | (23.5.18)
– Vedä syvyydenrajoitin niin kauas ulos,että poranterän kär-
jen ja syvyydenrajoittimen kärjen väli vastaa haluttua po-
raussyvyyttä X.
Istukan ja työkalujen valinta
Vasaraporaukseen ja talttaukseen tarvitsetSDS-plus-työkalu-
ja, jotka asennetaan SDS-plus-istukkaan.
Poraamiseen ilman iskua puuhun, metalliin, keramiikkaan ja
muoviin sekä ruuvinvääntöön käytetään työkaluja ilman SDS-
plus-kiinnitystä (esim. lieriövartiset poranterät). Näitä työka-
luja varten tarvitset pikavaihtoistukan tai hammaskehäistu-
kan.
PBH 3000-2 FRE: SDS-plus-vaihtoporanistukka 2 voidaan
helposti vaihtaa toimitukseen kuuluvaan pikavaihtoporanis-
tukkaan 1.
Poraistukan vaihto
(PBH 2800 RE/PBH 2900RE/PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set)
Jotta voisit työskennellä työkaluilla, joissa ei ole SDS-plus-
kiinnitystä (esim. lieriövartiset poranterät) tulee sinun asen-
taa hammaskehä- tai pikaistukka.
Hammaskehäistukan asennus (lisätarvike)
(PBH 2800 RE/PBH 2900 RE) (katso kuva C)
– Kierrä SDS-plus-liitosvarsi 22 hammaskehäistukkaan 21.
Lukitse hammaskehäistukka 21 lukkoruuvilla20. Otahuo-
mioon että lukkoruuvissa on vasen kierre.
Hammaskehä- tai pikaistukan asennus (katso kuva D)
– Puhdista liitosvarren kiinnitysvarsiistukkaan tuleva varsi
ennen asennusta ja rasvaa sitä kevyesti.
– Aseta hammaskehäistukka 21 tai pikaistukka 23 liitosvar-
sineen kiertäen työkalunpitimeen, kunnes se lukkiutuu ite-
sestään.
– Tarkista lukkiutuminen hammaskehäistukasta tai pikaistu-
kasta vetämällä.
Hammaskehä- tai pikaistukan irrotus
– Työnnä lukkoholkki 5 taaksepäin ja poista hammaskehäis-
tukka 21 tai pikaistukka 23.
Vaihtoporanistukan irrotus/kiinnitys
(PBH 3000-2 FRE)
Vaihtoporanistukan irrotus (katso kuva E)
– Tartu vaihtoporanistukan lukkorenkaaseen 6 ja vedä sitä
voimakkasti nuolen suuntaan. Vaihtoporanistukka aukeaa
ja voidaan poistaa eteenpäin.
– Suojaa irrotettu vaihtoistukka lialta.
Vaihtoporanistukan kiinnitys (katso kuva F)
– Puhdista vaihtoistukka ennen asennusta ja rasvaa kiinni-
tysvartta kevyesti.
– Tartu SDS-vaihtoporanistukan 2 tai pikavaihtoporanistu-
kan 1 ympäri koko kädellä. Työnnä vaihtoporanistukka
kiertäen istukan kiinnittimeen 24, kunnes kuulet selvän
lukkiutumisäänen.
– Vaihtoporanistukka lukkiutuu automaattisesti paikoilleen.
Tarkista lukkiutuminen vaihtoporanistukasta vetämällä.
Työkalunvaihto
Pölynsuojus4estääpitkältiporanpölyntunkeutumisentyöka-
lunpitimeen käytön aikana. Varo työkaluja vaihdettaessa, et-
tei pölynsuojus 4 vaurioidu.
 Vaurioitunut pölynsuojus on heti vaihdettava. Suosit-
telemme, että tämä työ jätetään asiakaspalvelun suori-
tettavaksi.
SDS-plus-vaihtotyökalujen asennus (katso kuva G)
SDS-plus-istukalla voit yksinkertaisesti ja kätevästi vaihtaa
vaihtotyökalut ilman lisätyökaluja.
– PBH 3000-2 FRE: Asenna SDS-plus-vaihtoporanistukka
2.
– Puhdista vaihtotyökalun istukkaan tuleva varsi ennen
asennusta ja rasvaa sitä kevyesti.
– Aseta vaihtotyökalu kiertäen työkalunpitimeen, kunnes se
lukkiutuu itsestään.
– Tarkista lukkiutuminen työkalusta vetämällä.
SDS-plus-vaihtotyökalu liikkuu järjestelmästä johtuen va-
paasti. Täten syntyy tyhjäkäynnillä pyörintäheitto. Tämä ei
vaikuta porausreiän tarkkuuteen, koska poranterä keskittää
itsensä porauksen aikana.
SDS-plus-vaihtotyökalujen irrotus (katso kuva H)
– Työnnä lukkoholkki 5 taaksepäin ja poista vaihtotyökalu.
Vaihtotyökalujen kiinnitys hammaskehäistukkaan ilman
SDS-plus-järjestelmää (PBH 2800 RE/PBH 2900 RE)
Huomio: Älä käytä työkaluja, joissa ei ole SDS-plus-kiinnitys-
tä vasaraporaukseen tai talttaukseen! Työkalut, ilman SDS-
plus-kiinnitystä ja niiden istukat vaurioituvat vasaraporauk-
sessa ja talttauksessa.
– Asenna hammaskehäistukka 21.
– Avaa hammaskehäistukka 21 kiertämällä sitä, kunnes työ-
kalu voidaan asettaa siihen. Aseta työkalu.
– Työnnä istukka-avain hammaskehäistukan 21 vastaaviin
reikiin ja kiristä työkalu tasaisesti kiinni.
– Kierrä isku-/kiertopysäytyskytkin 12 asentoon ”poraus”.
Vaihtotyökalujen irrotus hammaskehäistukasta ilman
SDS-plus-järjestelmää (PBH 2800 RE/PBH 2900 RE)
– Kierrä hammaskehäistukan 21 rengasta vastapäivään istu-
kan avaimella, kunnes vaihtotyökalu voidaan poistaa työ-
kalunpitimestä.
Vaihtotyökalujen kiinnitys pikaistukkaan ilman SDS-plus-
järjestelmää
(PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE)
(katso kuva I)
Huomio: Älä käytä työkaluja, joissa ei ole SDS-plus-kiinnitys-
tä vasaraporaukseen tai talttaukseen! Työkalut, ilman SDS-
plus-kiinnitystä ja niiden istukat vaurioituvat vasaraporauk-
sessa ja talttauksessa.
– PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set: Asenna pikaistukka
23.
– PBH 3000-2 FRE: Asenna pikavaihtoistukka 1.
– Pidä pikaistukan 23 taimmaista rengasta 26 paikallaan ja
kierrä etummaista rengasta 25 vastapäivään, kunnes työ-
kalu voidaan työntää paikoilleen. Aseta työkalu.
OBJ_BUCH-318-007.book Page 85 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Sivu: 85
86 | Suomi
1 609 92A 1LU | (23.5.18) Bosch Power Tools
– Pidä pikaistukan 23 taimmaista hylsyä paikallaan ja kierrä
etummaistahylsyävoimakkastimyötäpäivään,kunnesras-
teriääni loppuu. Istukka lukkiutuu täten automaattisesti.
– Tarkista, että työkalu on tiukasti kiinni, vetämällä siitä.
Huomio: Jos työkalunpidin avataan vasteeseen asti, saattaa
työkalunpidintä suljettaessa kuulua räikkä-ääni, eikä työka-
lunpidin sulkeudu.
Kierrä siinä tapauksessa etummainen hylsy 25 kerran vasta-
päivään. Tämän jälkeen voidaan työkalunpidin sulkea.
– Kierrä isku-/kiertopysäytyskytkin 12 asentoon ”poraus”.
Vaihtotyökalujen irrotus pikaistukasta ilman SDS-plus-
järjestelmää
(PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE)
(katso kuva J)
– Pidä pikaistukan takahylsy 26 paikallaan ja kierrä etuhyl-
syä 25 vastapäivään, kunnes työkalu voidaan irrottaa.
Pölyn imu käyttäen imuvartta (Saugfix)
(lisätarvike)
 Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muutamien
puulaatujen, kivennäispölyt ja metallipölyt voivat olla ter-
veydelle vaarallisia. Pölyn kosketus tai hengitys saattaa ai-
heuttaa käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille allergisia
reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Määrättyjäpölyjä,kutentammen-taipyökinpölyäpidetään
karsinogeenisina, eritoten yhdessä puukäsittelyssä käy-
tettyjen lisäaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).
Asbestipitoisia aineita saavat käsitellä vain ammattilaiset.
– Käytä materiaalille soveltuvaa pölynimua, jos se on
mahdollista.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat säännökset koskien
käsiteltäviä materiaaleja.
 Vältä pölynkertymää työpaikalla. Pöly saattaa helposti
syttyä palamaan.
Imuvarren asennus (katso kuva K)
Pölyn imuuntarvitaan imuvarsi(lisätarvike).Porattaessaimu-
varsi joustaa takaisin niin, että imuvarren pää aina pysyy tii-
viisti alustaa vasten.
– Paina syvyydenrajoittimen säätöpainiketta 15 ja poista sy-
vyydenrajoitin 18. Paina painiketta 15 uudelleen ja aseta
imuvarsi edestä lisäkahvaan 17.
– Liitä imuletku (halkaisija 19 mm, lisätarvike) imuvarren
aukkoon 27.
Pölynimurin tulee soveltua työstettävälle materiaalille.
Käytäerikoisimuriaterveydelleerityisenvaarallisten,karsino-
geenisten tai kuivien pölyjen imurointiin.
Poraussyvyyden asetus imuvarteen (katso kuva L)
Voit määritellä halutun poraussyvyyden X myös imuvarren ol-
lessa asennettuna.
– Työnnä SDS-plus-vaihtotyökalu vasteeseen asti SDS-plus-
työkalunpitimeen 3. SDS-plus-työkalun liikkuminen saat-
taa muuten johtaa väärän poraussyvyyden asetukseen.
– Avaa imuvarressa oleva siipiruuvi 31.
– Aseta sähkötyökalu tiukasti porattavaa kohtaa vasten,
käynnistämättä konetta. SDS-plus-vaihtotyökalun tulee
tällöin tukea pintaan.
– Siirrä imuvarren johdeputki 32 pidikkeessään niin, että
imuvarren pää tukee porattavaan pintaan. Älä työnnä joh-
deputkea 32 kauemmas teleskooppiputkeen 30, kuin on
tarvetta, jotta mahdollisimman suuri osa teleskooppiput-
ken 30 asteikosta jää näkyviin.
– Kiristä siipiruuvi 31 uudelleen. Avaa imuvarren syvyyden-
rajoittimessa oleva kiristysruuvi 28.
– Siirräsyvyydenrajoitin29teleskooppiputkessa30niin,et-
tä kuvassa näkyvä etäisyys X vastaa haluamasi poraussy-
vyyttä.
– Kiristä kiristysruuvi 28 tässä asennossa.
Käyttö
Käyttöönotto
 Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.
230 V merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös 220 V
verkoissa.
Käyttömuodon asetus
Valitse sähkötyökalun toimintamuoto isku-/kiertopysäytys-
kytkimellä 12.
Huomio: Toimintamuodon muutos on sallittu vain sähkötyö-
kalun ollessa poiskytkettynä! Muussa tapauksessa sähkötyö-
kalu saattaa vaurioitua.
– Muuta toimintamuoto painamalla lukkopainiketta 11 ja
kiertämällä poraus/vasaraporaus vaihtokytkin 12 halut-
tuun asentoon kuuluvaan lukkiutumiseen asti.
PBH 2800 RE/PBH 2900 RE/PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set
Asento poraus ilman iskua puuhun, metal-
liin, keramiikkaan ja muoviin sekä ruuvin-
vääntöön ja kierteitykseen
Asento vasaraporaukseen betoniin tai ki-
veen
Asento Vario-Lock talttausasennon muut-
tamiseen
Tässä asennossa poraus/vasaraporaus
vaihtokytkin 12 ei lukkiudu.
Asento talttausta varten
OBJ_BUCH-318-007.book Page 86 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Sivu: 86
Suomi | 87
Bosch Power Tools 1 609 92A 1LU | (23.5.18)
Pyörimissuunnan asetus (katso kuva M)
Suunnanvaihtokytkimellä 10 voit muuttaa sähkötyökalun
kiertosuunnan. Käynnistyskytkimen 8 ollessa painettuna tä-
mä ei kuitenkaan ole mahdollista.
Kierto oikealle: Paina suunnanvaihtokytkin 10 vastee-
seen asti oikealle.
Kierto vasemmalle: Paina suunnanvaihtokytkin 10 vas-
teeseen asti vasemmalle.
Aseta aina kiertosuunta oikealle vasaraporausta, porausta ja
talttausta varten.
Käynnistys ja pysäytys
– Käynnistä sähkötyökalu painamalla käynnistyskytkintä 8.
– Lukitse käynnistyskytkin pitämällä se painettuna ja paina-
malla lisäksi lukituspainiketta 7.
– Pysäytä sähkötyökalu päästämällä käynnistyskytkin 8 va-
paaksiJoskäynnistyskytkin8onlukittunapainatsitäensin
ja päästät sitten vapaaksi.
Käynnistä energiansäästön takia sähkötyökalu vain, kun käy-
tät sitä.
Kierrosluvun/iskuluvun asetus
Voit säätää käynnissä olevan sähkötyökalun kierroslukua/is-
kulukua portaattomasti, riippuen siitä miten syvälle painat
käynnistyskytkintä 8.
Kevytkäynnistyskytkimen8painallusaikaansaaalhaisenkier-
rosluvun/iskuluvun. Paineen kasvaessa nousee kierroslu-
ku/iskuluku.
Kierrosluvun/iskuluvun esivalinta
Kierrosluvun esivalinnan säätöpyörällä 9 voit asettaa tarvitta-
van kierrosluvun myös käytön aikana.
Käynnistyskytkin 8 voidaan rajoittimen takia painaa sisään ai-
noastaan esivalittuun maksimirajaan asti.
Mekaaninen vaihteenvalinta (PBH 3000-2 FRE)
Vaihteenvalitsimella13voidaanvalitakaksikierroslukualuetta.
1. vaihde:
Pieni kierroslukualue; vasaraporaukseen, talttaukseen, pora-
ukseen suurien porahalkaisijoiden kanssa, ruuvinvääntöön ja
kierteitykseen.
2. vaihde:
Suuri kierroslukualue; työskentelyyn pienien porahalkaisijoi-
den kanssa.
– Muutavaihdepainamallaisku-/kiertopysäytyskytkimen12
vapautuspainiketta 11 ja kiertämällä isku-/kiertopysäytys-
kytkin asentoon ”Poraus”. Paina sitten vaihteenvalitsimen
13 vapautuspainiketta 14 ja kierrä vaihteenvalitsin
2. vaihteeseen.
Huomio: Isku-/kiertopysäytyskytkintä 12 saa kääntää vain
sähkötyökalun ollessa poiskytkettynä. Myös vaihteenvalitsin-
ta 13 kierrettäessä tulee sähkötyökalun olla poiskytkettynä.
Vasaraporaus ja talttaus ovat mahdollisia yksinomaan
1. vaihteella. Vaihteenvalitsimen 13 ja isku-/kiertopysäytys-
kytkimen 12 erikoinen muoto estää näissä käyttömuodoissa
vaihtamisen 2. vaihteelle.
Ennen käyttömuodon vaihtoa porauksesta vasaraporauk-
seen, Vario-Lock-muotoon tai talttaukseen, tulee vaihteenva-
litsin 13 palauttaa 1. vaihteeseen.
Ylikuormituskytkin
 Jos vaihtotyökalu juuttuu kiinni, katkeaa poraistukan
vetovoima. Pidä tällöin syntyvien voimien takia, aina
sähkötyökalua kaksin käsin ja huolehdi tukevasta sei-
soma-asennosta.
 Pysäytä sähkötyökalu välittömästi, jos vaihtotyökalu
lukkiutuu ja vapauta se. Jos sähkötyökalu käynniste-
tään poratyökalun ollessa lukkiutunut, syntyy suuria
vastavoimia.
Työskentelyohjeita
Kiertosuunta talttauksessa
Aseta aina kiertosuunta oikealle talttausta varten. Näin välty-
tään hiiliharjojen lisääntyneeltä kulumiselta.
Talttausasennon muuttaminen (Vario-Lock)
Voit lukita taltan 36 asentoon. Täten voit aina käyttää parasta
mahdollista työskentelyasentoa.
– Aseta taltta työkalunpitimeen.
– Kierrä isku-/kiertopysäytyskytkin 12 asentoon ”Vario-
Lock” (katso ”Käyttömuodon asetus”, sivu 86).
– Kierrä työkalunpidin haluttuun talttausasentoon.
– Kierrä isku-/kiertopysäytyskytkin 12 asentoon ”talttaus”.
Tällöin työkalunpidin on lukkiutunut.
– Aseta aina kiertosuunta oikealle talttausta varten.
Ruuvauskärkien asennus (katso kuva N)
 Aseta sähkötyökalu mutteriin/ruuviin ainoastaan sen
ollessa pysähdyksissä. Pyörivät vaihtotyökalut voivat
luiskahtaa pois.
Ruuvauskärkien käyttöön tarvitset SDS-plus-liitosvarrella va-
rustetun yleispitimen 33 (lisätarvike).
PBH 3000-2 FRE
Käyttömuotoja vasaraporaus, Vario-Lock ja talttaus varten,
tulee vaihteenvalitsin 13 asettaa 1. vaihteeseen.
Asento poraus ilman iskua
(1. vaihde) puuhun, metalliin,
keramiikkaan ja muoviin sekä
ruuvinvääntöön ja kierteitykseen
Asento poraus ilman iskua
(2. vaihde) puuhun, metalliin,
keramiikkaan ja muoviin
Asento vasaraporaukseen beto-
niin tai kiveen
Asento Vario-Lock talttausasen-
non muuttamiseen
Tässä asennossa poraus/vasara-
poraus vaihtokytkin 12 ei lukkiu-
du.
Asento talttausta varten
OBJ_BUCH-318-007.book Page 87 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PBH 2900 RE ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PBH 2900 RE

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PBH 2900 RE, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PBH 2900 RE käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PBH 2900 RE suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.