Bosch PBH 2000 SRE käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PBH 2000 SRE allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Porakone
  • Malli/nimi: PBH 2000 SRE
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 96
Suomi | 97
Bosch Power Tools 1 619 929 764 | (10.8.09)
fi
Turvallisuusohjeita
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusoh-
jeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet. Turvallisuusohjeiden
noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa säh-
köiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantu-
miseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tule-
vaisuutta varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyö-
kalu” käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja
(verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökalu-
ja (ilman verkkojohtoa).
1) Työpaikan turvallisuus
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin
valaistuna. Työpaikan epäjärjestys tai va-
laisemattomat työalueet voivat johtaa ta-
paturmiin.
b) Älä työskentele sähkötyökalulla räjäh-
dysalttiissa ympäristössä, jossa on pala-
vaa nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyö-
kalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyö-
kalua käyttäessäsi. Voit menettää laittee-
si hallinnan, huomiosi suuntautuessa
muualle.
2) Sähköturvallisuus
a) Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia
pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muut-
taa millään tavalla. Älä käytä mitään pis-
torasia-adaptereita maadoitettujen säh-
kötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä
kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pis-
torasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pin-
toja, kuten putkia, pattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa,
jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle
tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen
sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköis-
kun riskiä.
d) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä
sitä sähkötyökalun kantamiseen, ripus-
tamiseen tai pistotulpan irrottamiseen
pistorasiasta vetämällä. Pidä johto loitol-
la kuumuudesta, öljystä, terävistä reu-
noista ja liikkuvista osista. Vahingoittu-
neet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat
sähköiskun vaaraa.
e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käy-
tä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa
jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan jat-
kojohdon käyttö pienentää sähköiskun
vaaraa.
f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ym-
päristössä ei ole vältettävissä, tulee
käyttää vikavirtasuojakytkintä. Vikavirta-
suojakytkimen käyttö vähentää sähköis-
kun vaaraa.
3) Henkilöturvallisuus
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskente-
lyysi ja noudata tervettä järkeä sähkö-
työkalua käyttäessäsi. Älä käytä mitään
sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huu-
meiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaiku-
tuksen alaisena. Hetken tarkkaamatto-
muus sähkötyökalua käytettäessä, saattaa
johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suoja-
laseja. Henkilökohtaisen suojavarustuk-
sen käyttö, kuten pölynaamarin, luista-
mattomien turvakenkien, suojakypärän tai
kuulonsuojaimien, riippuen sähkötyöka-
lun lajista ja käyttötavasta, vähentää lou-
kaantumisriskiä.
c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmis-
ta, että sähkötyökalu on poiskytkettynä,
ennen kuin liität sen sähköverkkoon
ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kan-
nat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi
käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyö-
kalun pistotulpan pistorasiaan, käynnis-
tyskytkimen ollessa käyntiasennossa, al-
tistat itsesi onnettomuuksille.
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvital-
tat, ennen kuin käynnistät sähkötyöka-
lun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee lait-
teen pyörivässä osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
VAROITUS
Sivu: 97
98 | Suomi
1 619 929 764 | (10.8.09) Bosch Power Tools
e) Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huo-
lehdi aina tukevasta seisoma-asennosta
ja tasapainosta. Täten voit paremmin hal-
lita sähkötyökalua odottamattomissa ti-
lanteissa.
f) Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaattei-
ta. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koru-
ja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loi-
tolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet,
korut ja pitkät hiukset voivat takertua liik-
kuviin osiin.
g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan
asentaa, tulee sinun tarkistaa, että ne on
liitetty ja että ne käytetään oikealla ta-
valla. Pölynimulaitteiston käyttö vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja kä-
sittely
a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen
työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopi-
vaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet
paremmin ja varmemmin tehoalueella, jol-
le sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mestä. Sähkötyökalu, jota ei enää voida
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen
kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita
tai siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi.
Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulot-
tuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sel-
laisten henkilöiden käyttää sähkötyöka-
lua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät
ole lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkö-
työkalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät
kokemattomat henkilöt.
e) Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista,
että liikkuvat osat toimivat moitteetto-
masti, eivätkä ole puristuksessa sekä, et-
tä siinä ei ole murtuneita tai vahingoittu-
neita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa
haitallisesti sähkötyökalun toimintaan.
Anna korjata nämä vioittuneet osat en-
nen käyttöä. Monen tapaturman syyt löy-
tyvät huonosti huolletuista laitteista.
f) Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.
Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut,
joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät
tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi
hallita.
g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaih-
totyökaluja jne. näiden ohjeiden mukai-
sesti. Ota tällöin huomioon työolosuh-
teet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille
määrättyyn käyttöön, saattaa johtaa vaa-
rallisiin tilanteisiin.
5) Huolto
a) Anna ainoastaan koulutettujen ammatti-
henkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hy-
väksy korjauksiin vain alkuperäisiä vara-
osia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Vasaroiden turvallisuusohjeet
f Käytä kuulonsuojainta. Melu saattaa aiheut-
taa kuulon menetystä.
f Käytä sähkötyökalun mukana toimitettuja
lisäkahvoja. Hallinnan menettäminen saattaa
johtaa loukkaantumisiin.
f Tartu sähkötyökaluun ainoastaan eristetyis-
tä pinnoista, tehdessäsi työtä, jossa vaihto-
työkalu saattaisi osua piilossa olevaan säh-
köjohtoon tai sähkötyökalun omaan
sähköjohtoon. Kosketus jännitteiseen joh-
toon voi saattaa sähkötyökalun metalliosat
jännitteisiksi ja johtaa sähköiskuun.
f Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevi-
en syöttöjohtojen paikallistamiseksi, tai
käänny paikallisen jakeluyhtiön puoleen.
Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa tulipa-
loon ja sähköiskuun. Kaasuputken vahingoit-
taminen saattaa johtaa räjähdykseen. Vesi-
johtoon tunkeutuminen aiheuttaa aineellista
vahinkoa tai saattaa johtaa sähköiskuun.
f Pidä työn aikana sähkötyökalua kaksin kä-
sin ja ota tukeva seisoma-asento. Sähkötyö-
kalua pystyy ohjaamaan varmemmin kahdella
kädellä.
Sivu: 98
Suomi | 99
Bosch Power Tools 1 619 929 764 | (10.8.09)
f Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai
ruuvipenkissä kiinnitetty työkappale pysyy
tukevammin paikoillaan, kuin kädessä pidet-
tynä.
f Pidä työpaikka puhtaana. Materiaalien se-
koitukset ovat erityisen vaarallisia. Kevytme-
tallipöly saattaa syttyä palamaan tai räjähtää.
f Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt,
ennen kuin asetat sen pois käsistäsi. Vaihto-
työkalu saattaa juuttua kiinni johtaen sähkö-
työkalun hallinnan menettämiseen.
f Älä koskaan käytä sähkötyökalua, jonka
verkkojohto on viallinen. Älä kosketa vauri-
oitunutta johtoa ja irrota pistotulppa pisto-
rasiasta, jos johto vaurioituu työn aikana.
Vahingoittunut johto kasvattaa sähköiskun
vaaraa.
Toimintaselostus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudatta-
misen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu vasaraporaukseen
betoniin, tiileen ja kiveen, sekä kevyeeseen talt-
taustyöhön. Se soveltuu myös poraamiseen il-
man iskua puuhun, metalliin, keramiikkaan ja
muoviin. Sähkötyökalut, joissa on elektroninen
säätö sekä kierto oikealle/vasemmalle, soveltu-
vat myös ruuvinvääntöön.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiik-
kasivussa olevaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Työkalunpidin, SDS-plus
2 Pölynsuojus
3 Lukkoholkki
4 Käynnistyskytkimen lukituspainike
5 Käynnistyskytkin
6 Suunnanvaihtokytkin
7 Isku-/kiertopysäytyskytkin
8 Syvyydenrajoittimen säätöpainike
9 Lisäkahvan säädön siipiruuvi
10 Lisäkahva
11 Syvyydenrajoitin
12 Hammaskehäistukka*
13 Imuvarren imuaukko*
14 Imuvarren kiristysruuvi*
15 Imuvarren syvyydenrajoitin*
16 Imuvarren teleskooppiputki*
17 Imuvarren siipiruuvi*
18 Imuvarren johdeputki*
19 SDS-plus-kiinnitysvarrella varustettu
yleispidin*
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei
kuulu vakiotoimitukseen. Löydät täydellisen tarvike-
luettelon tarvikeohjelmastamme.
Melu-/tärinätiedot
Mittausarvot määritetty EN 60745 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen paineta-
so on: Äänen painetaso 88 dB(A); äänen tehota-
so 99 dB(A). Epävarmuus K=3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektori-
summa) mitattuna EN 60745 mukaan:
Vasaraporaus betoniin: Värähtelyemissioarvo
ah=16 m/s2
, epävarmuus K=1,5 m/s2
,
Talttaus: Värähtelyemissioarvo ah=14 m/s2
, epä-
varmuus K=1,5 m/s2
.
Sivu: 99
100 | Suomi
1 619 929 764 | (10.8.09) Bosch Power Tools
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitat-
tu EN 60745 standardoidun mittausmenetelmän
mukaisesti ja sitä voidaan käyttää sähkötyökalu-
jen vertailussa. Se soveltuu myös värähtelyrasi-
tuksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun
pääasiallisia käyttötapoja. Jos sähkötyökalua
kuitenkin käytetään muissa töissä, poikkeavilla
vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huollettu-
na, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa
kasvattaa koko työaikajakson värähtelyrasitusta
huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten
määrätyn työaikajakson aikana tulisi ottaa huo-
mioon myös se aika, jolloin laite on sammutettu-
na tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käytetä. Tä-
mä voi selvästi pienentää koko työaikajakson
värähtelyrasitusta.
Määrittele lisävarotoimenpiteet käyttäjän suo-
jaksi värähtelyn vaikutukselta, kuten esimerkik-
si: Sähkötyökalujen ja vaihtotyökalujen huolto,
käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun organi-
sointi.
Tekniset tiedot
Poravasara PBH 2000 RE PBH 2000 SRE
Tuotenumero 3 603 C44 3.. 3 603 C44 3..
Kierrosluvun ohjaus z z
Kiertopysäytys z z
Kierto oikealle/vasemmalle z z
Toimitukseen kuuluu
– Hammaskehäistukka – z
Ottoteho W 550 550
Antoteho W 270 270
Iskuluku min-1
0–5800 0–5800
Iskun voimakkuus J 1,5 1,5
Nimellinen kierrosluku min-1
0–2300 0–2300
Työkalunpidin SDS-plus SDS-plus
Karan kaulan läpimitta mm 43
(Euro-standardi)
43
(Euro-standardi)
Poraterän halkaisija maks.:
– Betoni
– Teräs
– Puu
mm
mm
mm
20
13
30
20
13
30
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 2,2 2,2
Suojausluokka / II / II
Tiedot koskevat 230/240 V nimellisjännitettä [U]. Alhaisemmalla jännitteellä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot
voivat vaihdella.
Ota huomioon sähkötyökalusi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksittäisten koneiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
Sivu: 100
Suomi | 101
Bosch Power Tools 1 619 929 764 | (10.8.09)
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että koh-
dassa ”Tekniset tiedot” selostettu tuote vastaa
seuraavia standardeja tai standardoituja asiakir-
joja: EN 60745 direktiivien 2004/108/EY,
98/37/EY (28.12.2009 asti), 2006/42/EY
(29.12.2009 alkaen) määräysten mukaan.
Tekninen tiedosto kohdasta:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.07.2007
Asennus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
Lisäkahva
f Käytä supistushylsyä vain lisäkahvan 10
kanssa.
Lisäkahvan kääntäminen (katso kuva A)
Voit mielivaltaisesti kääntää lisäkahvaa 10, löy-
tääksesi varman ja vaivattoman työskentely-
asennon.
– Kierrä lisäkahvan säädön siipiruuvia 9 vasta-
päivään ja käännä lisäkahva 10 haluttuun
asentoon. Kiristä tämän jälkeen siipiruuvia 9
uudelleen, kiertämällä sitä myötäpäivään.
Poraussyvyyden asetus (katso kuva B)
Syvyydenrajoittimella 11 voidaan haluttu po-
raussyvyys X määrätä.
– Paina syvyydenrajoittimen painiketta 8 ja
aseta syvyydenrajoitin lisäkahvaan 10.
Syvyydenrajoittimen 11 rihlat tulee osoittaa
alaspäin.
– Työnnä SDS-plus-vaihtotyökalu vasteeseen
asti SDS-plus-työkalunpitimeen 1. SDS-plus-
työkalun liikkuminen saattaa muuten johtaa
väärän poraussyvyyden asetukseen.
– Vedä syvyydenrajoitin niin kauas ulos, että
poranterän kärjen ja syvyydenrajoittimen kär-
jen väli vastaa haluttua poraussyvyyttä X.
Istukan ja työkalujen valinta
Vasaraporaukseen ja talttaukseen tarvitset SDS-
plus-työkaluja, jotka asennetaan SDS-plus-istuk-
kaan.
Poraamiseen ilman iskua puuhun, metalliin, ke-
ramiikkaan ja muoviin sekä ruuvinvääntöön käy-
tetään työkaluja ilman SDS-plus-kiinnitystä
(esim. lieriövartiset poranterät). Näitä työkaluja
varten tarvitset pikavaihtoistukan tai hammas-
kehäistukan.
Hammaskehäistukan vaihto
Jotta voisit työskennellä työkaluilla, joissa ei ole
SDS-plus-kiinnitystä (esim. lieriövartiset poran-
terät) tulee sinun asentaa sähkötyökaluun sopi-
va poraistukka (hammaskehä- tai pikaistukka, li-
sätarvikkeita).
Hammaskehäistukan kiinnitys (katso kuva C)
– Puhdista liitosvarren kiinnitysvarsiistukkaan
tuleva varsi ennen asennusta ja rasvaa sitä
kevyesti.
– Aseta hammaskehäistukka liitosvarsineen
kiertäen työkalunpitimeen, kunnes se lukkiu-
tuu itesestään.
– Tarkista lukkiutuminen hammaskehäistukas-
ta vetämällä.
Hammaskehäistukan irrotus
– Työnnä lukkoholkki 3 taaksepäin ja poista
hammaskehäistukka 12.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Sivu: 101
102 | Suomi
1 619 929 764 | (10.8.09) Bosch Power Tools
Työkalunvaihto
Pölynsuojus 2 estää pitkälti poranpölyn tunkeu-
tumisen työkalunpitimeen käytön aikana. Varo
työkaluja vaihdettaessa, ettei pölynsuojus 2 vau-
rioidu.
f Vaurioitunut pölynsuojus on heti vaihdetta-
va. Suosittelemme, että tämä työ jätetään
asiakaspalvelun suoritettavaksi.
SDS-plus-vaihtotyökalujen asennus
(katso kuva D)
SDS-plus-istukalla voit yksinkertaisesti ja käte-
västi vaihtaa vaihtotyökalut ilman lisätyökaluja.
– Puhdista vaihtotyökalun istukkaan tuleva var-
si ennen asennusta ja rasvaa sitä kevyesti.
– Aseta vaihtotyökalu kiertäen työkalunpiti-
meen, kunnes se lukkiutuu itesestään.
– Tarkista lukkiutuminen työkalusta vetämällä.
SDS-plus-vaihtotyökalu liikkuu järjestelmästä
johtuen vapaasti. Täten syntyy tyhjäkäynnillä
pyörintäheitto. Tämä ei vaikuta porausreiän
tarkkuuteen, koska poranterä keskittää itsensä
porauksen aikana.
SDS-plus-vaihtotyökalujen irrotus
(katso kuva E)
– Työnnä lukkoholkki 3 taaksepäin ja poista
vaihtotyökalu.
Vaihtotyökalujen kiinnitys ilman SDS-plus-jär-
jestelmää (katso kuva F)
Huomio: Älä käytä työkaluja, joissa ei ole SDS-
plus-kiinnitystä vasaraporaukseen tai talttauk-
seen! Työkalut, ilman SDS-plus-kiinnitystä ja nii-
den istukat vaurioituvat vasaraporauksessa ja
talttauksessa.
– Asenna hammaskehäistukka 12 (katso ”Ham-
maskehäistukan vaihto”, sivu 101).
– Avaa hammaskehäistukka 12 kiertämällä sitä,
kunnes työkalu voidaan asettaa siihen. Aseta
työkalu.
– Työnnä istukka-avain hammaskehäistukan 12
vastaaviin reikiin ja kiristä työkalu tasaisesti
kiinni.
– Kierrä isku-/kiertopysäytyskytkin 7 asentoon
”poraus”.
Vaihtotyökalujen irrotus ilman SDS-plus-järjes-
telmää (katso kuva G)
– Kierrä hammaskehäistukan 12 rengasta vas-
tapäivään istukka-avaimella, kunnes vaihto-
työkalu voidaan poistaa työkalunpitimestä.
Pölyn imu käyttäen imuvartta (Saugfix)
(lisätarvike)
Imuvarren asennus (katso kuva H)
Pölyn imuun tarvitaan imuvarsi (lisätarvike). Po-
rattaessa imuvarsi joustaa takaisin niin, että
imuvarren pää aina pysyy tiiviisti alustaa vasten.
– Paina syvyydenrajoittimen säätöpainiketta 8
ja poista syvyydenrajoitin 11. Paina painiket-
ta 8 uudelleen ja aseta imuvarsi edestä lisä-
kahvaan 10.
– Liitä imuletku (halkaisija 19 mm, lisätarvike)
imuvarren aukkoon 13.
Pölynimurin tulee soveltua työstettävälle materi-
aalille.
Käytä erikoisimuria terveydelle erityisen vaaral-
listen, karsinogeenisten tai kuivien pölyjen imu-
rointiin.
Poraussyvyyden asetus imuvarteen
(katso kuva I)
Voit määritellä halutun poraussyvyyden X myös
imuvarren ollessa asennettuna.
– Työnnä SDS-plus-vaihtotyökalu vasteeseen
asti SDS-plus-työkalunpitimeen 1. SDS-plus-
työkalun liikkuminen saattaa muuten johtaa
väärän poraussyvyyden asetukseen.
– Avaa imuvarressa oleva siipiruuvi 17.
– Aseta sähkötyökalu tiukasti porattavaa koh-
taa vasten, käynnistämättä konetta. SDS-
plus-vaihtotyökalun tulee tällöin tukea pin-
taan.
– Siirrä imuvarren johdeputki 18 pidikkeessään
niin, että imuvarren pää tukee porattavaan
pintaan. Älä työnnä johdeputkea 18 kauem-
mas teleskooppiputkeen 16, kuin on tarvetta,
jotta mahdollisimman suuri osa teleskooppi-
putken 16 asteikosta jää näkyviin.
– Kiristä siipiruuvi 17 uudelleen. Avaa imuvar-
ren syvyydenrajoittimessa oleva kiristysruuvi
14.
Sivu: 102
Suomi | 103
Bosch Power Tools 1 619 929 764 | (10.8.09)
– Siirrä syvyydenrajoitin 15 teleskooppiputkes-
sa 16 niin, että kuvassa näkyvä etäisyys X
vastaa haluamasi poraussyvyyttä.
– Kiristä kiristysruuvi 14 tässä asennossa.
Käyttö
Käyttöönotto
f Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen
jännitteen tulee vastata laitteen tyyppikil-
vessä olevia tietoja. 230 V merkittyjä laittei-
ta voidaan käyttää myös 220 V verkoissa.
Käyttömuodon asetus
Valitse sähkötyökalun toimintamuoto isku-/kier-
topysäytyskytkimellä 7.
Huomio: Toimintamuodon muutos on sallittu
vain sähkötyökalun ollessa poiskytkettynä!
Muussa tapauksessa sähkötyökalu saattaa vauri-
oitua.
– Käännä isku-/kiertopysäytyskytkin 7 halut-
tuun asentoon, kuuluvaan lukkiutumiseen as-
ti.
Kiertosuunnan asetus (katso kuva J)
Suunnanvaihtokytkimellä 6 voit muuttaa sähkö-
työkalun kiertosuunnan. Käynnistyskytkimen 5
ollessa painettuna tämä ei kuitenkaan ole mah-
dollista.
Kierto oikealle: Paina suunnanvaihtokytkin 6
vasteeseen asti oikealle.
Kierto vasemmalle: Paina suunnanvaihtokyt-
kin 6 vasteeseen asti vasemmalle.
Aseta aina kiertosuunta oikealle vasaraporausta,
porausta ja talttausta varten.
Käynnistys ja pysäytys
– Käynnistä sähkötyökalu painamalla käynnis-
tyskytkintä 5.
– Lukitse käynnistyskytkin pitämällä se painet-
tuna ja painamalla lisäksi lukituspainiketta 4.
– Pysäytä sähkötyökalu päästämällä käynnis-
tyskytkin 5 vapaaksi Jos käynnistyskytkin 5
on lukittuna painat sitä ensin ja päästät sit-
ten vapaaksi.
Kierrosluvun/iskuluvun asetus
Voit säätää käynnissä olevan sähkötyökalun kier-
roslukua/iskulukua portaattomasti, riippuen sii-
tä miten syvälle painat käynnistyskytkintä 5.
Kevyt käynnistyskytkimen 5 painallus aikaansaa
alhaisen kierrosluvun/iskuluvun. Paineen kasva-
essa nousee kierrosluku/iskuluku.
Ylikuormituskytkin
f Jos vaihtotyökalu juuttuu kiinni, katkeaa
poraistukan vetovoima. Pidä tällöin syntyvi-
en voimien takia, aina sähkötyökalua kaksin
käsin ja huolehdi tukevasta seisoma-asen-
nosta.
f Pysäytä sähkötyökalu välittömästi, jos vaih-
totyökalu lukkiutuu ja vapauta se. Jos säh-
kötyökalu käynnistetään poratyökalun ol-
lessa lukkiutunut, syntyy suuria
vastavoimia.
Asento vasaraporaukseen betoniin
tai kiveen
Asento poraus ilman iskua puuhun,
metalliin, keramiikkaan ja muoviin
sekä ruuvinvääntöön
Asento Vario-Lock talttausasennon
muuttamiseen
Tässä asennossa poraus/vasarapo-
raus vaihtokytkin 7 ei lukkiudu.
Asento talttausta varten
Sivu: 103
104 | Suomi
1 619 929 764 | (10.8.09) Bosch Power Tools
Työskentelyohjeita
Talttausasennon muuttaminen (Vario-Lock)
Voit lukita taltan 36 asentoon. Täten voit aina
käyttää parasta mahdollista työskentelyasentoa.
– Aseta taltta työkalunpitimeen.
– Kierrä isku-/kiertopysäytyskytkin 7 asentoon
”Vario-Lock” (katso ”Käyttömuodon asetus”,
sivu 103).
– Kierrä työkalunpidin haluttuun talttausasen-
toon.
– Kierrä isku-/kiertopysäytyskytkin 7 asentoon
”talttaus”. Tällöin työkalunpidin on lukkiutu-
nut.
– Aseta aina kiertosuunta oikealle talttausta
varten.
Ruuvauskärkien asennus (katso kuva K)
f Aseta sähkötyökalu mutteriin/ruuviin aino-
astaan sen ollessa pysähdyksissä. Pyörivät
vaihtotyökalut voivat luiskahtaa pois.
Ruuvauskärkien käyttöön tarvitset SDS-plus-lii-
tosvarrella varustetun yleispitimen 19 (lisätarvi-
ke).
– Puhdista liitosvarren kiinnitysvarsiistukkaan
tuleva varsi ennen asennusta ja rasvaa sitä
kevyesti.
– Aseta yleispidin kiertäen työkalunpitimeen,
kunnes se lukkiutuu itesestään.
– Tarkista lukkiutuminen yleispitimestä vetä-
mällä.
– Aseta ruuvauskärki yleispitimeen. Käytä vain
ruuvin kantaan sopivia ruuvauskärkiä.
– Poista yleispidin työntämällä lukkoholkki 3
taaksepäin ja poistamalla yleispidin 19 työka-
lunpitimestä.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
f Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun
tuuletusaukkoja puhtaana, jotta voit työs-
kennellä hyvin ja turvallisesti.
f Vaurioitunut pölynsuojus on heti vaihdetta-
va. Suosittelemme, että tämä työ jätetään
asiakaspalvelun suoritettavaksi.
Puhdista työkalunpidin 1 jokaisen käytön jäl-
keen.
Jos sähkötyökalussa, huolellisesta valmistuk-
sesta ja koestusmenettelystä huolimatta esiin-
tyy vikaa, tulee korjaus antaa Bosch huollon teh-
täväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa
10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy lait-
teen mallikilvestä.
Huolto ja asiakasneuvonta
Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa se-
kä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspii-
rustuksia ja tietoja varaosista löydät myös osoit-
teesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielellään sinua
tuotteiden ja lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja
säätöä koskevissa kysymyksissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: +358 (09) 435 991
Faksi: +358 (09) 870 2318
www.bosch.fi
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee
toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Vain EU-maita varten:
Älä heitä sähkötyökaluja talousjät-
teisiin!
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita koskevan di-
rektiivin 2002/96/EY ja sen kansal-
listen lakien muunnosten mukaan,
tulee käyttökelvottomat sähkötyökalut kerätä
erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uu-
siokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PBH 2000 SRE ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PBH 2000 SRE

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PBH 2000 SRE, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PBH 2000 SRE käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PBH 2000 SRE suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.