Bosch PBD 40 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PBD 40 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Porakone
  • Malli/nimi: PBD 40
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Italialainen, Ruotsalainen, Ranska, Espanja, Portugali, Tanska, Puola, Suomalainen, Tšekki, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Venäjä, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 86
Suomi | 87
Bosch Power Tools 1 619 929 J54 | (24.10.11)
Suomi
Turvallisuusohjeita
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet
Sähkötyökaluja käytettäessä on suojaudutta-
va sähköiskulta, loukkaantumiselta ja tulipa-
lolta noudattamalla seuraavia perustavia turvaohjeita.
Luekaikkinämäohjeet,ennenkuinkäytätsähkötyökalua,
ja säilytä turvallisuusohjeet hyvin.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
f Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
f Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
päristössä,jossaonpalavaanestettä,kaasuataipölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
f Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan, huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
f Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkö-
työkalujenkanssa.Alkuperäisessäkunnossaolevatpisto-
tulpat ja sopivat pistorasiatvähentävät sähköiskun vaaraa.
f Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
f Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelletai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
f Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyö-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseenpistorasiastavetämällä.Pidäjohtoloitolla
kuumuudesta,öljystä,terävistäreunoistajaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sähköiskun vaaraa.
f Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön so-
veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
f Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei
olevältettävissä,tuleekäyttäävikavirtasuojakytkintä.
Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaa-
raa.
Henkilöturvallisuus
f Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja nouda-
ta tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käy-
tä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä,
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
f Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilö-
kohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulon-
suojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavas-
ta, vähentää loukkaantumisriskiä.
f Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkö-
työkalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähkö-
verkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat
sitä.Joskannatsähkötyökaluasormikäynnistyskytkimellä
tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan, käyn-
nistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
f Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.
f Vältäepänormaaliakehonasentoa.Huolehdiainatuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit pa-
remmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteis-
sa.
f Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
f Jospölynimu-jakeräilylaitteitavoidaanasentaa,tulee
sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että ne käytetään
oikealla tavalla. Pölynimulaitteiston käyttö vähentää pö-
lyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely
f Äläylikuormitalaitetta.Käytäkyseiseentyöhöntarkoi-
tettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen
työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
f Älä käytä sähkötyökalua, jota eivoida käynnistää ja py-
säyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
f Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
f Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
f Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osattoimivatmoitteettomasti,eivätkäolepuristukses-
sa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkö-
työkalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet
osatennenkäyttöä.Monentapaturmansyytlöytyväthuo-
nosti huolletuista laitteista.
HUOM
OBJ_BUCH-1183-004.book Page 87 Monday, October 24, 2011 11:35 AM
Sivu: 87
88 | Suomi
1 619 929 J54 | (24.10.11) Bosch Power Tools
f Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terä-
viä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
f Käytäsähkötyökaluja,tarvikkeita,vaihtotyökalujajne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön, saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
f Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Pylväsporakoneen turvallisuusohjeet
f Sähkötyökalu toimitetaan varustettuna saksankielisel-
lä varoituskilvellä (sähkötyökalun grafiikkasivulla ole-
vassa kuvassa merkitty numerolla 10).
f Liimaa ennen ensimmäistä käyttöä toimitukseen kuu-
luvan, oman kielesi tarra saksankielisen kilven päälle.
f Älä koskaan peitä tai poista sähkötyökalussa olevia va-
roituskilpiä.
f Kiinnitä sähkötyökalu tukevalle, tasaiselle ja vaakata-
soiselle pinnalle. Jos sähkötyökalu voi luiskahtaa tai hei-
lua, ei työkappaletta voi ohjata tasaisesti ja turvallisesti.
f Pidä työtaso puhtaana työstettävään kappaleeseen as-
ti. Teräväreunaiset porauslastutja kappaleet voivat johtaa
loukkaantumisiin. Materiaalien sekoitukset ovat erityisen
vaarallisia. Kevytmetallipöly saattaa syttyä palamaan tai
räjähtää.
f Aseta aina oikea kierrosluku ennen työn aloittamista.
Kierroslukutuleevalitaporanhalkaisijanjaporattavan
materiaalin mukaan. Jos kierrosluku on asetettu väärin
saattaa vaihtotyökalu juuttua kiinni työkappaleeseen.
f Vie ainoastaan käynnissä oleva vaihtotyökalu työkap-
paletta vasten. Muussa tapauksessa on olemassa vaara,
että vaihtotyökalujuuttuu kiinni ja työkappale lähtee pyöri-
mään mukaan. Tämä saattaa johtaa loukkaantumisiin.
f Pidä kädet loitolla porausalueelta sähkötyökalun käy-
dessä. Vaihtotyökalua kosketettaessa on olemassa louk-
kaantumisvaara.
f Älä koskaan poista porauslastuja porausalueelta säh-
kötyökalun käydessä. Vie aina ensin ohjainyksikkö lepo-
asentoon ja katkaise virta sähkötyökalusta.
f Älä poista kertyneitä porauslastuja paljain käsin. Erityi-
sesti kuumat ja terävät metallilastut muodostavat louk-
kaantumisvaaran.
f Katkaise pitkät porauslastut keskeyttämällä poraus
kiertämällä säätökahvaa hetkeksi taaksepäin. Pitkät
porauslastut muodostavat loukkaantumisvaaran.
f Pidä kahvat kuivina, puhtaina ja vapaana öljystä sekä
rasvasta. Rasvaiset, öljyiset kahvat ovat liukkaita ja johta-
vat hallinnan menetykseen.
f Käytä kiinnityslaitteita, pikakiinnitintä tai koneruuvi-
puristinta (lisätarvike) työkappaleen kiinnittämiseen.
Älä työstä työkappaleita, jotka ovat liian pieniä kiinni-
tettäviksi.Jospidättyökappalettakädessä,etpystyriittä-
västi estämään sen kiertymistä ja loukkaantumistasi.
f Pysäytä sähkötyökalu välittömästi, jos vaihtotyökalu
lukkiutuu. Vaihtotyökalu lukkiutuu, kun:
– sähkötyökalua ylikuormitetaan tai
– se kallistuu työstettävässä työkappaleessa.
f Äläkosketavaihtotyökaluatyönjälkeen,ennenkuinse
on jäähtynyt. Vaihtotyökalu tulee työssä hyvin kuumaksi.
f TarkistaverkkojohtosäännöllisestijaannaBosch-sopi-
mushuollon korjata viallinen verkkojohto. Vaihda vau-
rioitunut verkkojohto uuteen. Täten varmistat, että säh-
kötyökalu säilyy turvallisena.
f Säilytäsähkötyökaluturvallisessapaikassa,kunsitäei
käytetä.Varastointipaikantuleeollakuivajalukittava.
Tämä estää sähkötyökalun vaurioitumisen varastoinnissa
ja käytön kokemattomien toimesta.
f Älä koskaan suuntaa lasersädettä ihmisiin tai eläimiin,
älä myös itse katso lasersäteeseen. Tämä sähkötyökalu
tuottaa laserluokan 2 lasersädettä EN 60825-1 mukaan.
Täten voit tahattomasti sokaista ihmisiä.
f Älävaihdasisäänrakennettualaseriatoisentyyppiseen
laseriin. Laser, joka ei sovi tähän sähkötyökaluun, saattaa
aiheuttaa vaaraa ihmisille.
f Älä poistu sähkötyökalun luota, ennen kuin se on py-
sähtynyt kokonaan. Moottorin sammutuksen jälkeen liik-
kuvat vaihtotyökalut voivat aiheuttaa loukkaantumisia.
f Älä koskaan käytä sähkötyökalua, jonka verkkojohto
onviallinen. Älä kosketa vaurioitunuttajohtoa ja irrota
pistotulppa pistorasiasta, jos johto vaurioituu työn ai-
kana. Vahingoittunut johto kasvattaa sähköiskun vaaraa.
Tunnusmerkit
Jotkut seuraavista merkeistä voivat olla tärkeitä käyttäessäsi
sähkötyökaluasi. Opettele merkit ja niiden merkitys. Merkki-
enoikeatulkintaauttaasinua käyttämäänsähkötyökaluasipa-
remmin ja turvallisemmin.
Tunnusmerkit ja niiden merkitys
Lasersäteilyä
Älä tuijota säteeseen
Luokan 2 laserlaite
Käytä suojalaseja.
OBJ_BUCH-1183-004.book Page 88 Monday, October 24, 2011 11:35 AM
Sivu: 88
Suomi | 89
Bosch Power Tools 1 619 929 J54 | (24.10.11)
Tuotekuvaus
Luekaikkiturvallisuus-jamuutohjeet. Tur-
vallisuusohjeidennoudattamisenlaiminlyönti
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Laite on sopivin vaihtotyökaluin varustettuna tarkoitettu po-
raamiseen puuhun, metalliin ja muoviin.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivuissa ole-
vaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Pohjalevy
2 Pikakiinnitysvipu
3 Pikakiinnitin
4 Porapylväs
5 Hammastanko
6 Kierroslukukaavio
7 Korkeussäädön kiristysvipu
8 Syvyydenrajoittimen kiristysvipu
9 Syvyydenrajoitin
10 Laser-varoituskilpi
11 Säätökahva
12 Ohjainyksikkö
13 Quick-Stop-toiminnolla varustettu käynnistyskytkin
14 Näyttö
15 Kierroslukusäädin
16 Pikaistukka
17 Vaihtotyökalu*
18 Reikiä asennusta varten
19 Suuntaisohjain
20 Suuntaisohjaimen siipiruuvit
21 Vaihteenvalitsin
22 Valaisu- ja laseryksikkö
23 Kuusiokoloavain (4 mm)
24 Porakoneen pylvään kiinnitysruuvi
25 Porakoneen pylvään ohjaustappi
26 Pohjalevyn ohjausura
27 Lukkorengas
28 Ohjainrengas
29 Kiristyshylsy
30 Valaistuksen painike
31 Laserristin painike
32 Kierroslukunäytön/poraussyvyysnäytön painike
33 Nollapisteen painike
34 Jarrun puristusvoiman säätöruuvit
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty EN 61029 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on: Äänen
painetaso 77 dB(A); äänen tehotaso 90 dB(A). Epävarmuus
K=3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epävarmuus K mitattuna EN 61029 mukaan:
ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu EN 61029
standardoidunmittausmenetelmänmukaisestijasitävoidaan
käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Se soveltuu myös väräh-
telyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muissa
töissä, poikkeavilla vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huol-
lettuna, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa kasvat-
taa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten määrätyn työ-
aikajakson aikana tulisi ottaa huomioon myös se aika, jolloin
laite on sammutettuna tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käyte-
Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektro-
niikkalaitteita koskevan direktiivin
2002/96/EY ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan, tulee käyttökelvottomat sähkötyöka-
lut kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uusio-
käyttöön.
Käynnistyskytkin
Poiskytkentä
Näyttöruudun käyttöönotto
Poraus
Kierroslukukaavio
Kaavio näyttää asetettavan kierrosluvun (rpm) riippuen po-
ran halkaisijasta (Ø mm) materiaaleille teräs (Steel) ja alu-
miini (Aluminium).
Tunnusmerkit ja niiden merkitys
OBJ_BUCH-1183-004.book Page 89 Monday, October 24, 2011 11:35 AM
Sivu: 89
90 | Suomi
1 619 929 J54 | (24.10.11) Bosch Power Tools
tä. Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtely-
rasitusta.
Määrittelelisävarotoimenpiteet käyttäjänsuojaksi värähtelyn
vaikutukselta, kuten esimerkiksi: Sähkötyökalujen ja vaihto-
työkalujen huolto, käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun or-
ganisointi.
Tekniset tiedot
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa ”Tekni-
set tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai
standardoituja asiakirjoja: EN 61029, EN 60825-1 direktiivi-
en 2011/65/EU, 2004/108/EY, 2006/42/EY määräysten
mukaan.
Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.10.2011
Asennus
f Vältä sähkötyökalun tahatonta käynnistämistä. Asen-
nuksen aikana sekä kaikissa sähkötyökaluun kohdistu-
vissa töissä, tulee verkkopistotulpan olla irrotettuna
pistorasiasta.
Toimitukseen kuuluu
Tarkista ennen sähkötyökalun ensimmäistä käyttöönottoa,
että kaikki alla luetellut osat löytyvät:
– Ohjainyksikkö 12 ja porakoneen pylväs 4
– Pohjalevy 1
– Pikakiinnitin 3
– Suuntaisohjain 19
– Kuusiokoloavain 23
Huomio: Tarkista, ettei sähkötyökalussa ole vaurioita.
Ennen töiden jatkamista sähkötyökalun kanssa tulee tutkia
perusteellisesti, että suojavarusteet ja lievästi vaurioituneet
osat toimivat moitteettomasti ja määräyksenmukaisesti. Tar-
kista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole
puristuksessa sekä ettei löydy vaurioituneita osia. Kaikkien
osien tulee olla oikein asennettuja ja niiden tulee täyttää kaik-
ki moitteettoman toiminnan vaatimat edellytykset.
Vaurioituneet suojavarusteet ja osat on asianmukaisesti an-
nettava sopimushuollon korjattaviksi tai vaihdettaviksi.
Yksittäisosien asennus (katso kuva A)
Ennen ensimmäistä käyttöönottoa tulee sähkötyökalu koota
seuraavasti:
– Työnnä pikakiinnitin 3 porakoneen pylvään 4 yli.
– Asetaporakoneen pylväs4 pohjalevyyn1niin,ettäohjaus-
tappi 25 asettuu ohjausuraan 26.
– Kiristä kiinnitysruuvi 24 hyvin kuusiokoloavaimella 23.
Asennus työtasoon (katso kuva B)
f Turvallisen käsittelyn varmistamiseksi tulee sähkötyö-
kalu ennen käyttöä asentaa tasaiselle ja tukevalle työ-
pinnalle (esim. työpenkki).
– Kiinnitä sähkötyökalu sopivan ruuvikiinnityksen avulla työ-
tasoon. Tätä varten ovat reiät 18.
Pölyn ja lastun poistoimu
Materiaalien,kutenlyijypitoisenpinnoitteen,muutamienpuu-
laatujen, kivennäisten ja metallin pölyt voivat olla terveydelle
vaarallisia. Pölyn kosketus taihengitys saattaa aiheuttaa käyt-
täjälle tai lähellä oleville henkilöille allergisia reaktioita ja/tai
hengitystiesairauksia.
Määrättyjä pölyjä, kuten tammen- tai pyökinpölyä pidetään
karsinogeenisina, eritoten yhdessä puukäsittelyssä käytetty-
jen lisäaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine). Asbesti-
pitoisia aineita saavat käsitellä vain ammattilaiset.
– Käytä materiaalille soveltuvaa pölynimua, jos se on mah-
dollista.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengitys-
suojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat säännökset, koskien
käsiteltäviä materiaaleja.
Pylväsporakone PBD 40
Tuotenumero 3 603 M07 0..
Ottoteho W 710
Tyhjäkäyntikierrosluku
– 1. vaihde
– 2. vaihde
min-1
min-1
200–850
600–2500
Lasertyyppi nm
mW
650
< 1
Laserluokka 2
maks. poranterän Ø
– Teräs
– Puu
mm
mm
13
40
Istukan kiinnitysalue mm 1,5–13
Poraussyvyys maks. mm 90
Kokonaiskorkeus mm 650
Pohjalevyn mitat
(leveys x syvyys x korkeus) mm 330 x 350 x 30
Paino vastaa EPTA-Procedure
01/2003 kg 11,2
Suojausluokka /II
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja
maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.
Ota huomioon sähkötyökalusi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksit-
täisten koneiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI
OBJ_BUCH-1183-004.book Page 90 Monday, October 24, 2011 11:35 AM
Sivu: 90
Suomi | 91
Bosch Power Tools 1 619 929 J54 | (24.10.11)
f Vältä pölynkertymää työpaikalla. Pöly saattaa helposti
syttyä palamaan.
Työkalunvaihto (katso kuva C)
Ohjainyksikkö 12 toimitetaan kaksihylsyisellä pikaistukalla
16.
Vaihtotyökalun asennus
– Kierrä lukkorengasta 27 suuntaan ”UNLOCK”.
– Kierräkiristyshylsyä29vastapäivään,kunnesvaihtotyöka-
lu 17 voidaan asettaa paikalleen.
– Aseta vaihtotyökalu 17 paikalleen pohjaan asti, pidä se
työkalunpitimessä ja kiristä kiristyshylsyä 29 käsin voi-
makkaasti kiinni.
Pidä tällöin kiinni ohjainrenkaasta 28.
– Kierrä lukkorengasta 27 suuntaan ”LOCK”.
Huomio: Aseta työkalunpidin etukäteen poranterän suurin-
piirteiselle halkaisijalle pieniä poranteriä asetettaessa. Muus-
sa tapauksessa on olemassa vaara, että poranterä ei asetu
keskitetysti.
Vaihtotyökalun irrotus
– Kierrä lukkorengasta 27 suuntaan ”UNLOCK”.
– Kierräkiristyshylsyä29vastapäivään,kunnesvaihtotyöka-
lu 17 voidaan poistaa.
Käyttö
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
f Kiristäsähkötyökalunjokaisensäädönjälkeenruuvitja
kiristysvipu.
Työn valmistelu
Työalueen valaiseminen (katso kuva D)
Pidä huolta siitä, että välitön työalue on riittävästi valaistu.
– Käännänäytönkäynnistämiseksi14käynnistyskytkin13
asentoon .
– Kytke valaisuyksikkö 22 painikkeella 30.
Näyttöön 14 ilmestyy ”Light”.
Työkappaleen oikea sijoitus (katso kuva E)
Laserristi näyttää täsmällisen porauskohdan.
– Käännänäytönkäynnistämiseksi14käynnistyskytkin13
asentoon .
– Kytke laseryksikkö 22 painikkeella 31.
Näyttöön 14 ilmestyy ”Laser”.
– Aseta työkappaleessa oleva merkkisi laserristin kohdalle.
Työkappaleen kiinnitys (katso kuvat F1–F2)
Parhaanmahdollisentyöskentelyvarmuudensaavuttamiseksi
tulee työkappale aina kiinnittää.
Älä työstä työkappaleita, jotka ovat liian pieniä kiinnitettävik-
si.
– Sijoita työkappale laserristin avulla (katso ”Työkappaleen
oikea sijoitus”, sivu 91).
– Avaa pikakiinnittimen 3 pikakiinnitysvipu 2.
– Anna pikakiinnittimen nojata työkappaleeseen. Kierrä pi-
kakiinnitysvipua 2 myötäpäivään, kunnes työkappale on
tukevasti kiinnitetty.
– Avaa porauksen jälkeen pikakiinnitysvipu 2 vastapäivään.
– Käännä pikakiinnitin 3 sivuun ja poista työkappale.
Suuntaisohjaimen 19 tarkoitus on suurempien työkappalei-
den kiertymisen estäminen.
– Avaa suuntaisohjaimen 19 siipiruuvit 20 ja työnnä suun-
taisohjain 1 pohjalevyn uriin.
– Kiristä siipiruuvit uudelleen.
– Kiinnitä työkappale pikakiinnittimen 3 avulla.
Huomio: Käytä pienien työkappaleiden kiinnittämiseen kone-
ruuvipuristinta (esim. Bosch MS 80).
Ohjainyksikön korkeuden asetus (katso kuva G)
f Älämuutaohjainyksikönkorkeuttakäytönaikana.Käy-
tä kiristysvipua 7 ainoastaan, kun säätökahva on
lähtöasennossa. Tämä suojatoimenpide ehkäisee ma-
hdollisia loukkaantumisia.
Ohjainyksikön12korkeuttavoidaansäätäävaihtotyökalunpi-
tuuden ja työkappaleen koon mukaan.
Huomio: tarkista työkappaleen sijoitus uudelleen laserristin
avulla, kun ohjainyksikön korkeus on asetettu. Kohdista tar-
vittaessa työkappale uudelleen.
Jarru estää ohjainyksikön 12 tahattoman painumisen alas ki-
ristysvivun 7 ollessa auki. Tarkista sopivan hetken tullen jar-
run puristusvoima ja säädä se tarvittaessa (katso ”Ohjainyksi-
kön jarrun säätö”, sivu 93).
– Varmista, että säätökahva 11 on lähtöasennossa.
– Tartu toisella kädellä säätökahvaan 11 ja avaa toisella kä-
dellä kiristysvipua 7 vastapäivään.
– Aseta säätökahvan avulla ohjainyksikön 12 korkeus vas-
taamaan käytettävää vaihtotyökalua ja työkappaleen kor-
keutta.
– Kiristä kiristysvipu 7 uudelleen kiertämällä sitä myötäpäi-
vään.
Huomio: Kiristysvivussa 7 on vapaaliike, jotta se voidaan
kääntää ergonomisesti hyvään tai tilaa säästävään asentoon.
Vedä, kiristysvivunollessa kiristettynä, kahva pois ohjainyksi-
köstä, käännä se haluttuun asentoon ja anna sen taas joustaa
takaisin.
Käyttöönotto
f Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.
230 V merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös 220 V
verkoissa.
Käynnistys
– Käännänäytönkäynnistämiseksi14käynnistyskytkin13
asentoon .
– Kierrä sähkötyökalun käynnistämiseksi käynnistyskyt-
kin 13 asentoon .
Nyt voit asettaa kierrosluvun (katso ”Kierrosluvun asetus”,
sivu 92).
OBJ_BUCH-1183-004.book Page 91 Monday, October 24, 2011 11:35 AM
Sivu: 91
92 | Suomi
1 619 929 J54 | (24.10.11) Bosch Power Tools
Poiskytkentä
– Kierrä poraamisen lopettamiseksi käynnistyskytkin 13
asentoon .
tai
– Kierrä sähkötyökalun sammuttamiseksi kokonaan käyn-
nistyskytkin 13 asentoon ”0”.
Huomio: Sähkötyökalu on nyt jännitteetön. Kaikki senhet-
kiset kierrosluvun ja poraussyvyyden asetukset nollautu-
vat.
Quick-Stop-toiminto
Sähkötyökalu voidaan pysäyttää nopeasti Quick-Stop-toimin-
non avulla, jos esim. vaihtotyökalu on juuttunut kiinni työkap-
paleeseen.
– Paina käynnistyskytkintä 13 lyhyesti ja nopeasti.
Sähkötyökalu ja näyttö kytkeytyvät välittömästi pois pääl-
tä.
Huomio: Sähkötyökalu on nyt jännitteetön. Kaikki senhet-
kiset kierrosluvun ja poraussyvyyden asetukset nollautu-
vat.
– Ota tämänjälkeen sähkötyökalu uudelleen käyttöön kiertä-
mällä käynnistyskytkin 13 takaisin asentoon ”0”.
Sitten voit taas käynnistää sähkötyökalun (käynnistyskyt-
kin 13 asentoon ).
Uudelleenkäynnistyssuoja
Uudelleenkäynnistyssuoja estää sähkötyökalun hallitsemat-
toman käynnistyksen virtakatkon jälkeen (esim. verkkopisto-
tulpan irrotus käytön aikana).
– Ota tämänjälkeen sähkötyökalu uudelleen käyttöön kiertä-
mällä käynnistyskytkin 13 takaisin asentoon .
Sitten voit taas käynnistää sähkötyökalun (käynnistyskyt-
kin 13 asentoon ).
Lämpötilasta riippuvainen ylikuormitussuoja
Asiallisessa käytössä ei sähkötyökalua voida ylikuormittaa.
Ylikuormituksella tai sallitun käyttölämpötilan ylityksellä
elektroniikka kytkee sähkötyökalun pois päältä, kunnes se jäl-
leen saavuttaa sallitun lämpötila-alueen.
– Ota tämänjälkeen sähkötyökalu uudelleen käyttöön kiertä-
mällä käynnistyskytkin 13 takaisin asentoon .
Sitten voit taas käynnistää sähkötyökalun (käynnistyskyt-
kin 13 asentoon ).
Kierrosluvun asetus
f Aseta aina oikea kierrosluku ennen työn aloittamista.
Kierroslukutuleevalitaporanhalkaisijanjaporattavan
materiaalin mukaan. Jos kierrosluku on asetettu väärin
saattaa vaihtotyökalu juuttua kiinni työkappaleeseen.
Katso kierroslukukaaviota, kunolet asettamassa sopivankier-
rosluvun 6.
Se näyttää asetettavan kierrosluvun (rpm) riippuen poran
halkaisijasta (Ø mm) materiaaleille teräs (Steel) ja alumiini
(Aluminium).
Mekaaninen vaihteenvalinta
Käytä vaihteenvalitsinta 21 ainoastaan sähkötyökalun ol-
lessa pysähdyksissä.
Vaihteenvalitsimella 21 voidaan valita kaksi kierroslukualuet-
ta.
Vaihde 1:
pieni kierroslukualue; työskentelyyn poran suurten halkaisi-
joiden kanssa.
Vaihde 2:
Suuri kierroslukualue; työskentelyyn poran pienien halkaisi-
joiden kanssa.
– Käännä vaihteenvalitsin 21 haluamaasi asentoon.
Huomio: Ellei vaihteenvalitsinta 21 voi kääntää vasteeseen
asti, käännä istukkaa vähän.
Elektroninen kierrosluvun säätö (katso kuva H)
Kierroslukusäätimellä15 voitsäätääsähkötyökalun kierroslu-
vun portaattomasti.
– Kierrä sähkötyökalun käynnistämiseksi käynnistyskyt-
kin 13 asentoon .
– Kytke näppäimen 32 avulla näyttöalue ”Speed”.
– Kierrä kierroslukusäädintä 15 kunnes näytössä 14 näkyy
haluttu kierrosluku.
Työskentelyohjeita
Yleisiä ohjeita
Varmista ennen porausta, että pikakiinnitin 3, suuntaisohjain
19 tai koneruuvipuristin (lisätarvike) on kiristetty hyvin.
Poranterän läpäistessä työkappaletta saattaa poranterä juut-
tua kiinni ja liikuttaa työkappaletta. Hidasta tästä syystä syöt-
töliikettä porauksen lopussa.
Pysäytä sähkötyökalu välittömästi, jos vaihtotyökalu jää pu-
ristukseen. Anna vaihtotyökalun ja työkappaleen jäähtyä.
Poista porauslastut. Määrittele ja poista vaihtotyökalun puris-
tukseen joutumisen syy.
Erityisohjeet koskien poraamista metalliin
Tee metallityökappaleisiin kohdistuspiste pistepuikolla en-
nen porausta.
Suorita esiporaus jos poran halkaisija on yli 10 mm.
Käytäleikkuuöljyä (esim.Boschyleisleikkuuöljyä)porauskoh-
dan jäähdyttämiseen.
Käyttäjän sijainti
f Seiso sähkötyökalun edessä. Tällöin sinulla on hyvä nä-
kyvyys porauskohtaan.
– Pidä kädet ja sormet loitolla pyörivästä vaihtotyökalusta.
– Älä pidä käsivarsia poikittain ohjainyksikön edessä.
Poraus
– Aseta työkappale pohjalevylle 1.
– Aseta ohjainyksikön koreus (katso ”Ohjainyksikön korkeu-
den asetus”, sivu 91).
– Sijoita työkappale laserristin avulla (katso ”Työkappaleen
oikea sijoitus”, sivu 91).
– Kiinnitä työkappale (katso ”Työkappaleen kiinnitys”,
sivu 91).
OBJ_BUCH-1183-004.book Page 92 Monday, October 24, 2011 11:35 AM
Sivu: 92
Suomi | 93
Bosch Power Tools 1 619 929 J54 | (24.10.11)
– Aseta sopiva kierrosluku (katso ”Kierrosluvun asetus”,
sivu 92).
– Käynnistä sähkötyökalu.
– Poraa kiertämällä säätökahva 11 tasaisesti syöttäen, kun-
nes haluttu poraussyvyys on saavutettu (katso ”Poraussy-
vyyden näyttö”, sivu 93).
– Kun haluttu poraussyvyys on saavutettu, viet säätökahvaa
11 takaisin,kunnesohjainyksikkötaas on lähtöasennossa.
– Pysäytä sähkötyökalu.
Poraussyvyyden näyttö (katso kuva I)
Näytön 14 avulla voit nähdä kyseisen poraussyvyyden.
– Kytke, kierrosluvun asetuksen jälkeen, näppäimen 32
avulla näyttöalue ”Depth”.
– Aseta ohjainyksikön koreus (katso ”Ohjainyksikön korkeu-
den asetus”, sivu 91).
– Aseta poran kärki kevyesti työkappaletta vasten.
– Paina painiketta 33, nollapisteen määräämiseksi.
Näyttöön 14 ilmestyy ”Reset”.
– Poraa tasaisella syötöllä, kunnes haluttu poraussyvyys il-
mestyy näyttöön.
Poraussyvyyden asetus (katso kuva J)
Syvyydenrajoittimella 9 voidaan poraussyvyys t asettaa.
– Avaa kiristysvipua 8 vastapäivään.
– Suorita koeporaus. Kun näytössä 14näkyy haluttu poraus-
syvyyst (katso”Poraussyvyydennäyttö”,sivu 93),kiristät
kiristysvivun 8 uudelleen.
Seuraavissa porauksissa on poraussyvyys täten rajoitettu
arvoon t.
Kuljetus
– Pidä sähkötyökalu pohjalevyssä 1 kuljetusta varten.
f Älä kanna sähkötyökalua yksin selkävammojen välttä-
miseksi.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
f Pidäainasähkötyökaluaja sähkötyökaluntuuletusauk-
koja puhtaana, jotta voit työskennellä hyvin ja turvalli-
sesti.
Puhdista tarvittaessa porakoneen pylväs 4 kuivalla rievulla ja
suihkuta siihen vähän Bosch-yleisleikkuuöljyä (lisätarvike).
Jos liitäntäjohdon vaihto on välttämätön, tulee tämän suorit-
taa Bosch tai Bosch-sähkötyökalujen sopimushuolto, turvalli-
suuden vaarantamisen välttämiseksi.
Jos sähkötyökalussa huolellisesta valmistuksesta ja koestus-
menettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee korjaus antaa
Bosch-keskushuollon tehtäväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka löytyy laitteen mallikilvestä.
Ohjainyksikön jarrun säätö (katso kuva K)
Ohjainyksikön 12 jarrun puristusvoimaa voidaan jälkisäätää.
Tarkistus:
– Jarrun puristusvoiman tulee pitää ohjainyksikköäjokaises-
sa korkeudessa.
Asetus:
– Kierrä kahta säätöruuvia 34 kuusiokoloavaimella 23 vasta-
päivään, puristusvoiman pienentämiseksi tai kierrä niitä
myötäpäivään puristusvoiman kasvattamiseksi.
Kiristä molempia säätöruuveja saman verran.
– Tarkista, että haluttu puristusvoima on aikaansaatu.
Huolto ja asiakasneuvonta
Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia
koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja vara-
osista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielellään sinua tuotteiden ja
lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja säätöä koskevissa kysymyk-
sissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: 0800 98044
Faksi: +358 102 961 838
www.bosch.fi
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa
ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektro-
niikkalaitteita koskevan direktiivin
2002/96/EY ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan, tulee käyttökelvotto-
matsähkötyökalutkerätäerikseenjatoimit-
taa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
OBJ_BUCH-1183-004.book Page 93 Monday, October 24, 2011 11:35 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PBD 40 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PBD 40

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PBD 40, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PBD 40 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PBD 40 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.