Bosch Indego käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch Indego allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Robottiruohonleikkuri
  • Malli/nimi: Indego
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Englanti, Saksa, Ruotsalainen, Hollantilainen, Ranska, Espanja, Italialainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Tšekki, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 120
Suomi | 121
Bosch Power Tools F 016 L70 825 | (23.11.12)
Kundeservice og rådgivning ved bruk
www.bosch-garden.com
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på hagered-
skapets typeskilt.
I tillegg er programvare-versjonen til hageredskapet nødven-
dig (se «Meny > Innstillinger > System-innstillinger > In-
fo»).
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55
Transport
Li-ion-batteriene i verktøyet underligger kravene for farlig
gods. Batteriene kan transporteres på veier av brukeren uten
ytterligere krav.
Ved forsendelse gjennom tredje personer (f. eks.: lufttran-
sport eller spedisjon) må det oppfylles spesielle krav til em-
ballasje og merking. Du må da konsultere en ekspert for farlig
gods ved forberedelse av forsendelsen.
Deponering
Hageredskaper, ladeapparater og batterier må ikke kastes i
vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Iht. det europeiske direktivet 2002/96/EF om
gamle elektriske og elektroniske maskiner og
iht. det europeiske direktivet 2006/66/EF må
defekte eller oppbrukte batterier/oppladbare
batterier samles inn adskilt og leveres inn til en
miljøvennlig resirkulering.
 Integrerte batterier må kun fjernes til deponering. Der-
som huset åpnes kan hageredskapet ødelegges.
 Integrerte batterier må kun tas ut til vraking av et ser-
viceverksted.
Batterier/oppladbare batterier:
Li-Ion:
Ta hensyn til informasjonene i avsnittet
«Transport».
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Turvallisuusohjeita
Huom! Lue seuraavat ohjeet tarkasti. Tutustu puutarha-
laitteen käyttöelementteihin ja asianmukaiseen käyt-
töön.Säilytäkäyttöohjehuolellisestimyöhempääkäyttöä
varten.
Puutarhalaitteessaolevientunnuskuvienselvitys
Yleiset varoitusohjeet.
Varmista, että puutarhalaite ei sulje tai tuki ulos-
pääsyteitä.
Varoitus: Lue käyttöohje ennen kuin otat puutar-
halaitteen käyttöön.
Varoitus: Käytä katkaisulaitetta, ennen kuin suori-
tat puutarhalaitteeseen kohdistuvia töitä tai nos-
tat puutarhalaitteen ylös.
Varoitus: Älä koskaan kosketa pyöriviä teriä. Te-
rätovatteräviä.Suojelevarpaatjasormet,jottaet
menettäisi niitä.
Odota, että puutarhalaitteen kaikki osat ovat py-
sähtyneet täysin, ennen kuin kosketat niitä. Terät
pyörivät vielä puutarhalaitteen poiskytkennän jäl-
keen ja voivat aiheuttaa loukkaantumisia.
Varmista, että sivulle sinkoutuvat vieraat esineet
eivät loukkaa lähellä seisovia ihmisiä.
Varoitus: Pidä turvallinen etäisyys puutarhalait-
teeseen sen ollessa toiminnassa.
Älä koskaan kulje puutarhalaitteen päällä.
Lataislaite on varustettu varmuusmuuntajalla.
Käyttö
 Poista aina virtapiirin katkaisin puutarhalaitteesta en-
nenkaikkialaitteeseenkohdistuviatöitä(esim.huolto,
työkalun vaihto jne.) sekä laitetta kuljetettaessa ja säi-
lytettäessä.
 Älä koskaan anna lasten tai henkilöiden, jotka eivät ole tu-
tustuneet tähän käyttöohjeeseen, käyttää puutarhalaitet-
ta. Kansalliset säännökset saattavat määrätä käyttäjän ala-
ikärajan.
 Tätä puutarhalaitetta eivät saa käyttää henkilöt(lapsetmu-
kaan lukien), joilla on rajalliset fyysiset, aistilliset tai henki-
set kyvyt tahi puuttuva kokemus ja/tai puuttuva tieto pait-
si, jos he ovat turvallisuudesta vastaavan henkilön
OBJ_BUCH-1573-003.book Page 121 Friday, November 23, 2012 9:10 AM
Sivu: 121
122 | Suomi
F 016 L70 825 | (23.11.12) Bosch Power Tools
valvonnassa taisaamassahäneltäohjeitapuutarhalaitteen
oikeasta käytöstä.
Lapsia tulisi valvoa varmistaakseen, etteivät leiki puutar-
halaitteen kanssa.
 Käyttäjäonvastuussaonnettomuuksistajatoisilleihmisille
tai heidän omaisuudelleen aiheuttamistaan vaurioista.
 Paina välittömästipunaista STOP-painiketta, jos puutarha-
laitteen käytössä esiintyy vaaraa.
 Varmista rajoitinlangan oikea, käyttöohjeen mukainen
asennus.
 Tarkista rajoitinlanka. Sen tulee olla koko pituudeltaan
tiukka, ilman lankasilmukoita ja piikeillä kiinnitetty maa-
han.
 Tarkista säännöllisesti alue, jossa puutarhalaitetta käyte-
tään, ja poista siitä kaikki kivet, kepit, langat ja muut vie-
raat esineet.
 Jännitteellisiä sähköverkkojohtoja ei saa ylittää.
 Tarkista puutarhalaite säännöllisesti varmistaaksesi, että
terät, terän pultit tai leikkuulaite eivät ole kuluneita tai vau-
rioituneita. Vaihda loppuunkäytetyt terät sekä terän pultit
aina täydellisenä sarjana epätasapainon estämiseksi.
 Älä koskaan käytä puutarhalaitetta, jonka suojukset ovat
vaurioituneet tai jonka turvalaitteet puuttuvat.
 Älä pidä käsiä tai jalkoja lähellä pyöriviä osia.
 Älä koskaan nosta tai kanna puutarhalaitetta moottorin
käydessä.
 Älä koskaan käytä puutarhalaitetta ilman valvontaa, jos tie-
dät, että kotieläimiä, lapsia tai ihmisiä on välittömässä lä-
heisyydessä.
 Käynnistä puutarhalaite käyttöohjeen mukaisesti ja seiso
turvallisella etäisyydellä pyörivistä osista.
 Älä käytä puutarhalaitetta yhtaikaa nurmikon kastelulait-
teen kanssa. Laadi aikasuunnitelma varmistaaksesi, että
molemmat järjestelmät eivät toimi samanaikaisesti.
 Älä tee mitään muutoksia puutarhalaitteeseen. Luvat-
tomat muutokset voivat vaikuttaa puutarhalaitteesi turval-
lisuuteen ja johtaa voimakkaaseen meluun sekä värinään.
Irrota virtapiirin katkaisin:
– ennen tukosten poistamista,
– tarkistaessasi, puhdistaessasi puutarhalaitetta tai tehdes-
säsi puutarhalaitteeseen kohdistuvia töitä,
– jos puutarhalaite alkaa täristä poikkeuksellisesti (pysäytä
puutarhalaite ja tarkista se heti),
– osuttuaan vieraaseen esineeseen. Tarkista onko puutarha-
laitteessa vaurioita ja ota yhteys Bosch-huoltopisteeseen,
jos korjauksia tarvitaan.
Huolto ja varastointi
 Käytä aina puutarhakäsineitä, kun työskentelet terävi-
en terien alueella.
 Poista virtapiirin katkaisin ennen kaikkia puutarhalait-
teeseen kohdistuvia töitä.
 Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia lataus-
asemaan tai sähkönsyöttölaitteeseen kohdistuvia töi-
tä.
Puhdista puutarhalaite ulkoa huolella pehmeällä harjalla ja
rievulla. Älä käytä vettä äläkä liuottimia tai kiillotusaineita.
Poista kaikki kiinnittynyt ruoho ja kerrostumat, etenkin tuule-
tusaukoista.
Käännä säännöllisesti puutarhalaitten alapuoli ylöspäin ja
puhdista teräalue. Käytä jäykkää harjaa tai kaavinta kiinnitart-
tuneen leikkuujätteen poistamiseen. (katso kuva A)
Terät voidaan kääntää. (katso kuva B)
 Varmista kaikkien muttereiden, pulttien ja ruuvien hyvä
kiinnitys, jotta puutarhalaitteen turvallinen työkunto olisi
taattu.
 Tarkista puutarhalaite säännöllisesti ja vaihda varmuuden
vuoksi loppuunkuluneet tai vaurioituneet osat uusiin.
 Varmista, että käytät ainoastaan alkuperäisiä Bosch-vara-
osia.
 Vaihda tarvittaessa terät ja terän pultit täydellisenä sarja-
na.
Varastointi
 Poista virtapiirin katkaisin ennen puutarhalaitteen va-
rastointia.
Säilytä puutarhalaite ja latausasema talven ajan varmassa,
kuivassa paikassa, lasten ulottumattomissa.
Älä koskaan aseta mitään muita esineitä puutarhalaitteen tai
latausaseman päälle.
SD-kortti
Puutarhalaitteessa on SD-korttipaikka, jonka avulla Bosch-
huoltopisteet voivat suorittaa ohjelman virheenmäärityksiä.
Akun aiheuttamat vaaratilanteet
 Latauksen saa suorittaa ainoastaan Boschin sallimassa la-
tausasemassa.
 Vältä koskettamasta puutarhalaitetta, jos tavallisuudesta
poiketen akusta purkautuu nestettä. Kysy lääkäriltä apua,
jos joudut kosketukseen tämän nesteen kanssa.
 Jos akku vaurioituu, saattaa nestettä purkautua ja läheiset
osat voivat kastua. Tarkista kyseiset osat ja ota yhteyttä
Bosch-huoltopisteeseen.
 Älä itse avaa puutarhalaitetta tai sen sisällä olevaa ak-
kua. On olemassa oikosulun ja sähköiskun vaara.
 Suojaa puutarhalaite kosteudelta. On olemassa räjäh-
dysvaara.
 Jos puutarhalaite vaurioituu tai sitä käytetään asiaan-
kuulumattomalla tavalla, saattaa akusta purkautua
höyryjä. Tuuleta raikkaalla ilmalla ja hakeudu lääkärin
luo, jos haittoja ilmenee. Höyryt voivat ärsyttää hengitys-
teitä.
 Varastoi puutarhalaite ainoastaan lämpötila-alueella 5 °C
... 45 °C. Älä esim. jätä puutarhalaitetta kesällä autoon.
Latauslaitteen ja sähkönsyöttölaitteen turvalli-
suusohjeet
 Latauksen saa suorittaa ainoastaan alkuperäisessä
Bosch-latausasemassa. Muussa tapauksessa syntyy rä-
jähdys- ja tulipalovaara.
OBJ_BUCH-1573-003.book Page 122 Friday, November 23, 2012 9:10 AM
Sivu: 122
Suomi | 123
Bosch Power Tools F 016 L70 825 | (23.11.12)
 Tarkista säännöllisesti latausasemaa, johtoa ja pisto-
tulppaa. Älä käytä latausasemaa tai sähkönsyöttölai-
tetta, jos huomaat siinä olevan vaurioita. Älä avaa lata-
usasemaa tai sähkönsyöttölaitetta itse, ja anna
ainoastaan ammattitaitoisten henkilöiden korjata sitä
alkuperäisiä varaosia käyttäen. Vahingoittunut lataus-
asema, sähkönsyöttölaite, johto tai pistotulppa kasvattaa
sähköiskun vaaraa.
 Älä käytä latausasemaa helposti palavalla alustalla
(esim.paperi,kangasjne.)taipalavassaympäristössä.
Latausaseman ja sähkönsyöttölaitteen kuumeneminen la-
tauksen aikana synnyttää tulipalovaaran.
 Pidälapsiasilmällä.Tätenvarmistat,ettälapseteivätleiki
latausaseman, sähkönsyöttölaitteen tai puutarhalaitteen
kanssa.
 Lapset ja henkilöt, jotka fyysisten, aistillisten tai hen-
kisten kykyjensä, kokemattomuutensa tai puuttuvan
tietonsa takia eivät turvallisesti voi käyttää latausase-
maa tai sähkönsyöttölaitetta eivät saa käyttää lataus-
asemaa tai sähkönsyöttölaitetta ilman vastuullisen
henkilön valvontaa tai neuvontaa. Muussa tapauksessa
on olemassa väärinkäytön ja loukkaantumisen vaara.
 Virtalähteen jännitteen tuleevastata sähkönsyöttölaittees-
sa olevia tietoja.
 Sähkönsyöttölaite tulisi mieluiten liittää FI-vikavirtasuoja-
kytkimen (RCD) suojaamaan pistorasiaan, jonka vikavirta
on korkeintaan 30 mA. Tarkista FI-vikavirtasuojakytkimen
(RCD) toiminta säännöllisesti.
 On säännöllisesti tarkistettava, että liitäntäjohdossa ei ole
merkkejä vaurioista, ainoastaan moitteettomassa kunnos-
sa olevaa johtoa saa käyttää.
 Jos liitäntäjohto on vaihdettava, työ täytyy antaa valmista-
jan, valtuutetun huollon tai ammattitaitoisen henkilön teh-
täväksi, jotta vältyttäisiin turvallisuusriskiltä.
 Varmista latausaseman ja sähkönsyöttölaitteen johtoja
vaihtaessasi, että johdot ovat Boschin hyväksymiä.
 Älä koskaan tartu pistotulppaan käsien ollessa kosteita.
 Verkkojohdonylieisaaajaa,sitäeisaalitistääeikämurtaa,
koskasesaattaavahingoittua.Suojaajohtoakuumuudelta,
öljyltä ja teräviltä reunoilta.
Sähkönsyöttölaite ja latausasema ovat turvallisuussyistä suo-
jaeristettyjä, eikä niitä tarvitse maadoittaa. Käyttöjännite on
230 V AC, 50 Hz (ei-EU maita varten 220 V, 240 V mallista
riippuen). Tietoa saat valtuutetusta Bosch-huoltopisteestä.
Kysy epävarmoissa tapauksissa sähkömieheltä tai lähimmäs-
tä Bosch-sopimushuollosta.
On säännöllisesti tarkistettava, että liitäntäjohdossa ei ole
merkkejä vaurioista tai ikääntymisestä, ainoastaan moitteet-
tomassa kunnossa olevaa johtoa saa käyttää.
Tunnusmerkit
Seuraavat tunnusmerkit ovat tärkeitä käyttöohjeen lukemi-
sessa ja ymmärtämisessä. Paina mieleesi tunnusmerkit ja nii-
den merkitys. Tunnusmerkkien oikea tulkinta auttaa sinua
käyttämään puutarhalaitettasi paremmin ja turvallisemmin.
Määräyksenmukainen käyttö
Puutarhalaite on tarkoitettu ruohonleikkuun yksityisalueella.
Tekniset tiedot
Tunnusmerkki Merkitys
Käytä suojakäsineitä
Sallittu käsittely
Kielletty menettely
Lisälaitteet/varaosat
Robottiruohonleikkuri Indego
Tuotenumero 3 600 HA2 ...
Leikkuuleveys cm 26
Leikkuukorkeus mm 20 – 60
Kaltevuuskulma (maks.) ° 20
Työpinta-alan koko
– suurin
– akun latausta kohti jopa*
m2
m2
1000
200
Paino kg 11,1
Suojaus IPX1
Sarjanumero katso sarjanumero
puutarhalaitteen tyyp-
pikilvestä
Akku Li-ioni
Nimellisjännite V= 32,4
Kapasiteetti Ah 3,0
Akkukennojen lukumäärä 18
Käyttöaika, keskimäärin jopa* min 50
Akun latausaika (maks.) min 50
*riippuu leikkuukorkeudesta, ruohon laadusta ja kosteudesta
**roiskevesisuojattu joka suunnasta
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä
ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.
Ota huomioon puutarhalaitteesi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yk-
sittäisten puutarhalaitteiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
OBJ_BUCH-1573-003.book Page 123 Friday, November 23, 2012 9:10 AM
Sivu: 123
124 | Suomi
F 016 L70 825 | (23.11.12) Bosch Power Tools
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty EN 60335 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu melutaso on: äänen paineta-
so 64 dB(A); äänen tehotaso 72 dB(A). Epävarmuus
K=2,74 dB.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa ”Tekni-
set tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai
standardoituja asiakirjoja: EN 60335 (akkulaite) ja
EN 60335 (akun latauslaite) direktiivien 2011/65/EU,
2006/95/EY, 2004/108/EY, 2006/42/EY, 2000/14/EY
määräysten mukaan.
2000/14/EY: Taattu äänen tehotaso 75 dB(A). Yhteensopi-
vuuden arviointimenetelmä liitteen VI mukaan.
Tuotelaji: 32
Nimetty tarkastusasema:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Tekninen tiedosto (2006/42/EY, 2000/14/EY):
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
12.10.2012
Asennuskuvien selitys
(katso sivut 3–11)
Nurmikon esivalmistelu
Poista kivet, irtonaiset puukappaleet, langat, jännitteelliset
verkkojohdot ja muut vieraat esineet leikattavalta alueelta.
Varmista, että leikattava pinta on tasainen ja että puutarha-
laitteelle ei ole selviä esteitä kuten kouruja, uria tai jyrkkiä yli
20° rinteitä.
Leikkaa nurmikon pääosa perinteisellä ruohonleikkurilla
maks. 40 mm korkeuteen ja rajoitinlangan päällä oleva alue
maks. 20 mm korkeuteen.
Rajoitinlanka
Rajoitinlanka
– asennettu pituus, väh.
– asennettu pituus, maks.
m
m
20
450
Latausasema
Sisäänmenojännite V 42
Tehontarve W 150
Latausvirta A 2,0
Sallittu latauslämpötila-alue °C 5 – 45
Paino kg 2,0
Suojaus IPX1
Sähkönsyöttölaite
Sisääntulojännite (vaihtojännite) V 220 – 240
Suojausluokka /II
Taajuus Hz 50/60
Ulostulojännite (tasajännite) V 42
Suojaus IP44**
Paino kg 2,0
Robottiruohonleikkuri Indego
*riippuu leikkuukorkeudesta, ruohon laadusta ja kosteudesta
**roiskevesisuojattu joka suunnasta
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä
ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.
Ota huomioon puutarhalaitteesi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yk-
sittäisten puutarhalaitteiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Tehtävä Kuva
Vakiovarusteet/puutarhalaitteen pakkauksen
avaus 1
Latausaseman sijoitus 2 – 3
Rajoitinlangan vetäminen pohjalevyn läpi 4
Rajoitinlangan alkupään liitäntä 5
Latausaseman kiinnitys maahan 6
Rajoitinlangan vetäminen 7
Rajoitinlangan loppupään liitäntä 8
Suojuksen asennus latausasemaan 9
Sähkönsyöttölaitteen liitäntä 10
Latausasema viestittää verkkojännite ON 11
Virtapiirin katkaisimen asennus 12
Puutarhalaitteen asettaminen latausasemaan la-
tausta varten 13
”Tervetuloa”-kuvaruutu, katso teksti käyttöoh-
jeessa 14
Puutarhalaitteen nostaminen ja kantaminen 15
Leikkuukorkeuden asetus 16
Puhdistus A
Huolto B
OBJ_BUCH-1573-003.book Page 124 Friday, November 23, 2012 9:10 AM
Sivu: 124
Suomi | 125
Bosch Power Tools F 016 L70 825 | (23.11.12)
Asennus
Indegon asennuksesta kertova video löytyy osoitteesta
www.bosch-indego.com, tai käytä seuraavaa QR-koodia.
Valitselatausasemallesijainti,jokaontasoitettuvaakasuorak-
si eikä ole suorassa auringonpaisteessa.
Varmista, että latausasema on lähellä leikattavaa aluetta ja,
että siihen ja siitä pois vie 2 m pitkä suora reitti. On tärkeää,
että latauskoskettimet osoittavat vasemmalle leikattavasta
nurmikosta katsoen (katso kuva 2).
Ohje: Jos latausasema on sijoitettu niin, että latauskosketti-
met osoittavat leikattavan nurmikon suuntaan tai oikealle, In-
dego ei lähde latausasemasta.
Vedärajoitinlankapohjalevynetummaisenreiänläpi,ohjaase
suoraanjohtokanavaapitkinja taimmaisenreiänläpi.Kiinnitä
rajoitinlanka piikillä suoraan reiän suunnassa. Poista eriste
varovasti ja liitä rajoitinlanka oikeanpuoliseen liittimeen (Pu-
nainen). (katso kuvat 4 – 5)
Kiinnitä latausasema neljällä toimitukseen kuuluvalla piikillä
maahan. (katso kuva 6)
Vedä rajoitinlanka vastapäivään ja tiiviisti maata vasten. Ota
huomioon noudatettava vähimmäisetäisyys nurmikon reu-
nasta,portaista,seinistä,lammikoista jne.Käytäetäisyysmal-
linetta. (katso kuva 7)
Rajoitinlangan täytyy kiertää nurmikossa olevia puita, lammi-
koita, kukkapenkkejä jne. myötäpäivään. Näihin alueisiin me-
nevien ja niistä tulevien johtojen tulisi koskettaa toisiaan,
mutta ne eivät saa mennä ristiin. (katso kuva 7)
Kiinnitä rajoitinlanka ensimmäisellä piikillä latausaseman vie-
restä, kiristä rajoitinlanka ja aseta seuraavat piikit 50 cm etäi-
syydelle toisistaan. (katso kuva 7)
Täydennä kierros ja vedä rajoitinlanka latausaseman kääntö-
puolelle niin, että se on samalla viivalla reiän ja piikin kanssa.
Kiinnitä myös rajoitinlangan toinen pää piikillä. Varmista, että
reikä,langan molemmatpäätja piikkiovat samalla viivalla. Ly-
hennärajoitinlanka,poistaeristevarovastijaliitärajoitinlanka
vasemmanpuoliseen liittimeen (Musta). (katso kuva 8)
Aseta suojus latausaseman päälle. (katso kuva 9)
Huomio: Rajoitinlankaa voi pidentää korkeintaan 450 m pi-
tuiseksi.
Huomio: Pidä etäisyyttä rajoitinlankaan, kun poistat samma-
letta tai haravoit nurmikkoa.
Asenna sähkönsyöttölaite viileään, kuivaan ympäristöön. Lii-
täsähkönsyöttölaitelatausasemaanjaverkkopistorasiaan,jo-
ka sijaitsee rakennuksen sisällä. (katso kuva 10)
Tarkista latausaseman merkkivalon osoitus. (katso kuva 11):
– Merkkivalo palaa pysyvästi vihreänä, kun sähkönsyöttö-
laitteesta tulee jännitettä ja rajoitinlanka on ehjä.
– Merkkivalo vilkkuu vihreänä, jos rajoitinlanka on katken-
nut tai on liian pitkä tai liian lyhyt.
– Merkkivalo ei pala, jos sähkönsyöttölaitteen ulostulojänni-
te puuttuu.
Ensimmäinen ohjelmointi
Asennavirtapiirinkatkaisinpuutarhalaitteeseenjaasetasela-
taukseen latausasemaan. (katso kuvat 12 – 14)
”Tervetuloa”-kuvaruutu ilmestyy seuraavilla tunnuskuvilla:
Näppäimissä on erilaisia toimintoja. Merkitys riippuu kutsu-
tusta valikosta, ja se selostetaan näyttöruudussa.
Näppäimet nuolitunnusten (kohdistin) tai vieressä sal-
livat navigoinnin ylös- tai alaspäin valikoissa. Näppäimet nuo-
litunnusten (kohdistin) tai vieressä sallivat navigoinnin
oikealle tai vasemmalle valikoissa.
Näyttö vaihtuu seuraavaan kuvaruututekstiin, kun vaihtoehto
on valittu ja kuitattu.
Asennus
Paina ensimmäisenä näppäintä ”Language choice” (kielen-
valinta) vieressä. Kuvaruutuvalinnassa ”Kielen valinta” il-
mestyy seuraava teksti.
Valitse kieli ja vahvista näppäimellä ”Tall.”.
Tunnus-
merkki Merkitys
 Vasemmat monitoiminäppäimet
 Akun varaustila
 Valikon/alavalikon otsikko
 Näyttö, jossa kuvaruututekstit
 Ajannäyttö
 Oikeat monitoiminäppäimet
Kielen valinta
English
Deutsch
Dansk
Svenska
Norsk
Suomi
Tall.
Robotic Lawnmower
OBJ_BUCH-1573-003.book Page 125 Friday, November 23, 2012 9:10 AM
Sivu: 125
126 | Suomi
F 016 L70 825 | (23.11.12) Bosch Power Tools
Syötä henkilökohtainen PIN-koodisi painamalla näppäintä
”Jatka”.
Valitse syöttökohta kohdistimella oikealle/vasemmalle, aseta
numerot kohdistimella ylös/alas ja vahvista näppäimellä
”Syötä”, tai valitse ”Tak.” palataksesi edelliseen ”PIN-koo-
di”.
Huomio: Varjele PIN-koodisi sivullisilta.
Jos olet kadottanut henkilökohtaisen PIN-koodisi, on sinun
tuotava Indego ja latausasema Bosch huoltoon. Ota yhteyttä
kauppiaasi tai Bosch-huoltopisteeseen (katso ”Asiakaspalve-
lu ja käyttöneuvonta”).
Aseta kelloaika ”hh:mm”, päivämäärä ”dd/mm” ja kelloajan
muoto ”Muoto: 12 h”. Valitse syöttökohta kohdistimella oike-
alle/vasemmalle, aseta numerot kohdistimella ylös/alas ja
vahvista näppäimellä ”Tall.”, tai valitse ”Tak.” palataksesi
edelliseen ”PIN-koodi”.
Paina ”Seuraa lankaa” nurmikon pinta-alan mittauksen lo-
pettamiseksi.
(Valitse”Tak.” palataksesi”Päivämäärä&aika”-kuvaruutuun.)
Seuraavakuvaruutuvalintanäyttääensimmäisenlähdön rajoi-
tinlankaa pitkin:
Terät eivät pyöri, kun puutarhalaite kiertää rajoitinlangan en-
simmäistä kertaa.
Mittaus on päättynyt, kun puutarhalaite on saavuttanut lata-
usaseman kääntöpuolen.
Paina ”Este”, jos puutarhalaite ei ole saavuttanut latausase-
man kääntöpuolta. Ota huomioon näyttöruudussa näkyvät
tiedot asennuksen päättämiseksi.
Paina ”Telakka”, jos puutarhalaite on saavuttanut latausase-
man kääntöpuolen.
PIN-koodi
Määritä PIN-koodi
Jatka
PIN-koodi
Syötä uusi PIN:
_ _ _ _
Tak. Syötä
Päivämäärä & aika
hh:mm
dd/mm
Muoto: 12 h
Tak. Tall.
Asennus
Paina Seuraa lankaa asetusvaiheen
lopettamiseksi
Tak.
Seuraa
lankaa
Asennus
Huomio!
Indego käynnistyy pian ja lähtee seu-
raamaan rajauslankaa.
Ruohonleikkurin tila
Puutarhaa kartoitetaan...
Tak.
Kartoitus suoritettu
Onko tämä telakan takaosa vai este?
Josseoneste,poistase.Indegojatkaa
kartoitusta
Este Telakka
OBJ_BUCH-1573-003.book Page 126 Friday, November 23, 2012 9:10 AM
Sivu: 126
Suomi | 127
Bosch Power Tools F 016 L70 825 | (23.11.12)
Onnnistuneen asennuksen jälkeen voit joko painaa ”Ruohon-
leikkuu”käynnistääksesiruohonleikkuunvälittömästi,tailaa-
tia aikataulun kohdassa ”Valikko > Ajastuksen valinta”.
Lisää tietoa puutarhalaitteen toiminnasta ruohonleikkuun ai-
kana löydät kappaleesta ”Ruohonleikkuu”.
Omat asetukset
Tee puutarhalaitteen aikasuunnitelmat ja asetukset tarpeitta-
si vastaaviksi. Kaikki valikkokohdat on lueteltu luvussa ”Ohjel-
mataulukko”.
”Aikasuunnitelman” laadinta on selostettu yksityiskohtai-
sesti. Muut valikkokohdat selittävät itsensä.
Aikasuunnitelma
Kohdassa ”Valikko > Ajastuksen valinta” voit kutsua 5 aika-
suunnitelmaa.
Käytä”MANUAAL.”,jospuutarhalaitteentuleetoimiavainky-
seisenä ajankohtana.
Jokaista yksittäistä ”OHJELMA”-käyttötapaa voi säätää vaa-
timustesi mukaiseksi.
Esimerkki:
Valitse ”Ajastuksen valinta” kohdistimella ylös/alas, esim.
”OHJELMA 1” ja paina ”Muuta”.
Valitse haluttu leikkuupäivä kohdistimella ylös/alas, esim.
”Maanantai” ja paina ”Muuta”.
Aseta aikaikkuna automaattisen ruohonleikkuun ”Alku” ja
”Loppu”toiminnoille. Laadikaksi aikaikkunaa,jos esim. tarvi-
taan lepoaika keskipäivällä. Jokaiselle päivälle voi kytkeä
päälle tai pois päältä sekä yksi että molemmat aikaikkunat.
Puutarhalaite toimii aikaikkunan puitteissa kunnes akku on la-
dattava. Jos nurmikko on leikattu ennen aikaikkunan umpeu-
tumista, puutarhalaite palaa latausasemaan.
Valitse aikaikkuna 1 kohdistimella oikealle/vasemmalle ja
”ON” tai ”OFF” kohdistimella ylös/alas. Valitse ”Alku” kohdis-
timella oikealle/vasemmalle ja aseta käynnistysaika kohdisti-
mella ylös/alas. Valitse ”Loppu” ja aseta lopetuksen aika vas-
taavalla tavalla. Aseta tarvittaessa alku ja loppu myös
aikaikkunalle 2. Vahvista syötetty arvo painamalla ”Tall.”.
Kytke pois molemmat aikaikkunat siirtämällä kohdistinta
ylös/alas kohdalle ”OFF”, jos puutarhalaitteen ei tule toimia
yhtenä päivänä, esim. maanantaina.
Ohjelmoidut aikaikkunat näkyvät yleiskaaviossa.
Asetakaikkilisäksitarvittavatleikkuupäivät,javahvistahenki-
lökohtainen ”OHJELMA 1” näppäimellä ”OK”.
Kartoitus suoritettu
Kartoituspäättynyt.Ruohonleikkuri
palaa telakkaan.
Odota.
Tak.
Robottiruohonleikkuri
Invented for life
Ruohon-
leikkuu
Valikko
Ajastuksen valinta
Tieto MANUAAL.
OHJELMA 1
OHJELMA 2
Muuta OHJELMA 3
OHJELMA 4
OHJELMA 5
Tak. Valitse
OHJELMA 1
Tieto Maanantai
Tiistai
Keskiv.
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Muuta
Tak. OK
OHJELMA 1 – Maanantai
Aikaikkuna 1: ON
Alku Loppu
12 : 00 14 : 00
Aikaikkuna 2: OFF
Alku Loppu
: :
Keskeytä Tall.
OHJELMA 1
Tieto Maanantai
Tiistai
Keskiv.
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Muuta
Tak. OK
OBJ_BUCH-1573-003.book Page 127 Friday, November 23, 2012 9:10 AM
Sivu: 127
128 | Suomi
F 016 L70 825 | (23.11.12) Bosch Power Tools
Tallennetun aikasuunnitelman viereen ilmestyy ruksi .
Puutarhalaite käynnistää ruohonleikkuun heti, kun aikaikku-
nan 1 päivä ja alkuaika on saavutettu.
Huomio: Aseta erilaisia aikasuunnitelmia kevään, kesän ja
syksyn kausien kasvuolosuhteita varten. Tarkkaile ruohon
kasvua, ja sovita tarvittaessa aikasuunnitelmasi sen mukaan.
Huomio: Indegon teräjärjestelmä on suunniteltu lyhyen ruo-
hon (3–5 mm) leikkaamiseen. Leikkuujätteen voi jättää silp-
puna nurmikon lannoitteeksi.
Ruohonleikkuu
 Älä anna lasten ajaa puutarhalaitteen päällä.
 Paina manuaalista STOP-painiketta ennen kuin nostat
puutarhalaitetta kahvasta.
Määritä aikasuunnitelma tiheillä toistoilla. Täten saavutat hy-
vät ruohonleikkuutulokset, akun lataus kestää pidempään ja
vältyt leikkuujätteistä nurmikollasi.
Kun ruohonleikkuu on alkanut:
– puutarhalaite toimii käyttötavassa ”MANUAAL.”, kunnes
nurmikkoonleikattu,STOP-painikettaonpainettutaiakku
täytyy ladata.
– puutarhalaite toimii ohjelmoitavassa käyttötavassa ”OH-
JELMA” keskeytyksettä aikaikkunan puitteissa. Ruohon-
leikkuu keskeytyy vain latausta varten. Voit keskeyttää ai-
kaikkunan puitteessa toimivanruohonleikkuun painamalla
manuaalista STOP-painiketta. Jos nurmikkoon leikattu en-
nen aikaikkunan umpeutumista, puutarhalaite palaa lata-
usasemaan.
Puutarhalaitteessa on seuraavat tunnistimet:
– nostotunnistin aktivoituu ja kytkee pois moottorin sekä
terät, jos puutarhalaitetta nostetaan.
– kiepsahdustunnistin huomaa, jos puutarhalaite makaa
pohja ylöspäin, ja kytkee moottorin ja terät pois päältä.
– estotunnistin tunnistaa kosketuksesta esteen puutarha-
laitteen väylällä ja aikaansaa suunnanvaihdon.
– kallistustunnistin aktivoituu, jos puutarhalaite saavuttaa
45° kallistuskulman.
Jos jokin tunnistimista aktivoituu, esim. nostotunnistin, näyt-
töön ilmestyy viesti: ”Puutarhalaite on nostettu. Syötä PIN-
koodi jatkoa varten.” Näyttö siirtyy lepotilaan, jos 3 minuutin
aikanaeiviestiätule.Aktivoinäyttöuudelleenpainamallamie-
livaltaista painiketta.
Kun puutarhalaite on lepotilassa, painat mielivaltaista näp-
päintä PIN-syötön kuvaruudun kutsumiseksi ja syötät PIN-
koodin.
Akun lataus
Akku on varustettu lämpötilanvalvonnalla, joka sallii lataami-
sen vain akun lämpötilan ollessa alueella 5 °C – 45 °C.
Litiumioniakku toimitetaan osittain ladattuna. Saadaksesi
täydenkapasiteetinakusta,tuleepuutarhalaiteladatatäyteen
latausasemassa ennen ensimmäistä käyttöä.
Litiumioniakkua voidaan ladata milloin vain lyhentämättä
akun elinikää. Latauksen keskeytys ei vaurioita akkua.
Akun tyhjetessä käytössä tai purkautuessaan suojakytkentä
pysäyttää puutarhalaitteen: terät eivät enää liiku.
Ohjelmataulukko
Seuraavat taulukot selvittävät eri valikkokohtia.
Ajastuksen valinta
Tieto MANUAAL.
OHJELMA 1
OHJELMA 2
Muuta OHJELMA 3
OHJELMA 4
OHJELMA 5
Tak. Valitse
Asetukset Selvitys
Leikkuusäädöt Reunan leikkuu Ei koskaan Puutarhalaite ei koskaan leikkaa reunoja.
Joka 4. kerta Puutarhalaite leikkaa reunoja joka 4. leikkuun aikana.
Joka 2. kerta Puutarhalaite leikkaa reunoja joka 2. leikkuun aikana.
Leikkuuleveyden
ylitys
Leikkuuraitojen välisen etäisyyden asetus
Signaali ID Vaihto toiselle taajuuskanavalle signaalihäiriön esiinty-
essä.
Leikkuualueen
poisto
Puutarhalaite rekisteröi nurmikon uudelleen.
Huomio: Koneen ei tulisi seistä latausasemassa.
OBJ_BUCH-1573-003.book Page 128 Friday, November 23, 2012 9:10 AM
Sivu: 128
Suomi | 129
Bosch Power Tools F 016 L70 825 | (23.11.12)
Turvallisuusopti-
ot
PIN muutos Uudelleenaktivointiin automaattisen lukituksen ja turva-
katkaisun jälkeen vaaditaan PIN-koodin syöttö.
PIN-koodin muutos vaatii ensin vanhan PIN-koodin syö-
tön.
Automaattinen
lukitus
ON Näppäimet lukkiutuvat automaattisesti ellei 3 minuutin
aikana paineta mitään näppäintä.
Tätä asetusta suositellaan varmuussyistä ja varkaussuo-
jaksi.
OFF Näppäimet ovat aina valmiina syöttöä varten.
Kielen valinta Näyttöruudun kielen muutos.
Järjestel-
mäoptiot
Näppäinten ää-
nenvoimakkuus
Näppäinäänten voimakkuuden muutos.
Näytön säätö Näytön kirkkaus Näytön kirkkauden säätö valoisammaksi tai tummem-
maksi.
Tieto Tietoa ohjelmaversiosta, sarjanumerosta ja viimeisim-
mästä huollosta.
Tehdasasetukset Puutarhalaitteen palautus tehdasasetuksiin poistaa
kaikki henkilökohtaiset asetukset.
Palautus tehdasasetuksiin vaatii uuden asennuksen.
Ajan & päiväm.
asetus
Ajan ja päivämäärän syöttö.
Ajastuksen
valinta
Selvitys
MANUAAL. Tieto Aputietoa MANUAAL. käyttöön.
Valitse Valitse tämä toiminto, jos aikasuunnitelmaa ei tulla käyt-
tämään.
OHJELMA 1 – 5 Muuta Maanantain muokkaus Jopa viiden automaattisen aikasuunnitelman ohjelmoin-
ti asettamalla yksilöllisiä leikkuupäiviä ja aikaikkunoita.
Tiistain muokkaus
Keskiviikon muokkaus
Torstain muokkaus
Perjantain muokkaus
Lauantain muokkaus
Sunnuntain muokkaus
Valitse Aktivoi yhden viidestä yksilöllisestä aikasuunnitelmasta.
Aikasuunnitel-
man tiedot
Selvitys
Aikasuunnitel-
man tiedot
Katsaus ohjelmoituihin leikkuupäiviin.
Tak. Takaisin päävalikkoon.
Ajastuksen
valinta
Alavalikon ”Ajastuksen valinta” kutsuminen.
Asetukset Selvitys
OBJ_BUCH-1573-003.book Page 129 Friday, November 23, 2012 9:10 AM
Sivu: 129
130 | Suomi
F 016 L70 825 | (23.11.12) Bosch Power Tools
Vianetsintä
Näppäinten luki-
tus
Selvitys
Näppäinten luki-
tus
Näppäimet lukkiutuvat välittömästi, automaattisesta lu-
kituksesta riippumatta.
Näpp. vapautus Näppäinten vapautukseen vaaditaan PIN-koodin syöttö.
Vian oire Mahdolliset vikalähteet Korjaus
Puutarhalaite ei
toimi
Tukkeutuma mahdollinen Tarkista puutarhalaitteen alapinta ja puhdista se tarvit-
taessa (käytä aina puutarhakäsineitä)
Akku ei ole täydessä latauksessa Puutarhalaitteen asettaminen latausasemaan latausta
varten
Ruoho on liian pitkä Aseta suurempi leikkuukorkeus
Akku on liian kylmä/liian kuuma Anna akun lämmetä/jäähtyä
Virtapiirin katkaisinta ei ole asennettu
oikein/kokonaan
Asenna oikein
Moottori käynnistyy
ja pysähtyy sitten
uudelleen
Akku ei ole täydessä latauksessa Puutarhalaitteen asettaminen latausasemaan latausta
varten
Virtapiirin katkaisinta ei ole asennettu
oikein/kokonaan
Asenna oikein
Akku on liian kylmä/liian kuuma Anna akun lämmetä/jäähtyä
Aseta suurempi leikkuukorkeus
Puutarhalaite käy
katkonaisesti
Sisäinen vika mahdollinen Käänny Bosch-sopimushuollon puoleen
Puutarhalaite jättää
epätasaisen leikkuu-
jäljen
Leikkuukorkeus on liian pieni Aseta suurempi leikkuukorkeus
Terä on tylsä Terän vaihto
Tukkeutuma mahdollinen Tarkista puutarhalaitteen alapinta ja puhdista se tarvit-
taessa (käytä aina puutarhakäsineitä)
Nurmikko osittain
leikkaamatta
Aikaikkuna on liian pieni, kun nurmikon koko
otetaan huomioon
Suurenna aikaikkunaa
Akun käyttöaika Käänny Bosch-sopimushuollon puoleen
Etäisyys rajoitinlangan ympäröimien estei-
den välissä on alle 1 m
Kasvata rajoitinlankojen välinen etäisyys
Huomautus: Yli 6 cm korkeita esteitä ei tarvitse ympä-
röidä langalla
Kuoppainen nurmikonpinta Kasvata/pienennä leikkuuraitojen peitto valikossa
Voimakas väri-
nä/melu
Terän mutteri/-ruuvi on löysällä Kiristä terän mutteri/-ruuvi
Terä on vahingoittunut Terän vaihto
Lataaminen ei ole
mahdollista
Latauskoskettimet hapettuneita Puhdista latauskoskettimet
Sisäinen vika mahdollinen Käänny Bosch-sopimushuollon puoleen
OBJ_BUCH-1573-003.book Page 130 Friday, November 23, 2012 9:10 AM
Sivu: 130
Eλληνικά | 131
Bosch Power Tools F 016 L70 825 | (23.11.12)
Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
www.bosch-garden.com
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka löytyy puutarhalaitteen mallikilvestä.
Lisäksi tarvitaan puutarhalaitteesi ohjelmaversio (katso ”Va-
likko > Asetukset > Järjestelmäasetukset > Tieto”).
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch.fi
Kuljetus
Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaara-ainelain
määräystenalaisia.Käyttäjäsaakuljettaaakkujakadullailman
erikoistoimenpiteitä.
Toimitettaessa sivullisen kautta (esim.: lentorahti tai huolin-
ta) on noudatettava pakkausta ja merkintää koskevia erikois-
vaatimuksia.Tällöinonlähetyksenvalmistelussaehdottomas-
ti käytettävä vaara-aineasiantuntijaa.
Hävitys
Älä heitä puutarhalaitteita, latauslaitteita tai akkuja/paristoja
talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY mu-
kaan käyttökelvottomat sähkö- ja elektroniikka-
laitteet ja eurooppalaisen direktiivin
2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun käy-
tetyt akut/paristot täytyy kerätä erikseen ja toi-
mittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
 Sisäänrakennettuja akkuja saa irrottaa ainoastaan hä-
vitystä varten. Kotelon avaaminen saattaa tuhota puutar-
halaitteen.
 Vain huoltopalvelu saa irrottaa sisäänrakennettuja ak-
kuja hävitystä varten.
Akut/paristot:
Litiumioni:
Katso ohjeita kappaleessa ”Kuljetus”.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Ελληνικά
Υποδείξεις ασφαλείας
Προσοχή! Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που
ακολουθούν.Εξοικειωθείτεμεταστοιχείαχειρισμούκαιτη
σωστή χρήση του μηχανήματος κήπου. Παρακαλούμε
διαφυλάξτε καλά τις οδηγίες χειρισμού για κάθε
μελλοντική χρήση.
Ερμηνεία των συμβόλων επάνω στο μηχάνημα
κήπου
Υπόδειξη κινδύνου, γενικά.
Να βεβαιώνεστε ότι το μηχάνημα κήπου δεν
μπλοκάρει και δεν φράσσει εξόδους ή εξόδους.
Προειδοποίηση: Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν
χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα κήπου.
Προειδοποίηση: Να ενεργοποιείτε τη διάταξη
διακοπής λειτουργίας πριν διεξάγετε κάποια
εργασία σ’ αυτό ή όταν πρόκειται να το
ανασηκώσετε.
Προσοχή: Μην αγγίζετε τα περιστρεφόμενα
μαχαίρια. Τα μαχαίρια είναι κοφτερά. Έτσι
προστατεύετε τα δάχτυλα των ποδιών και των
χεριών σας από έναν ενδεχόμενο ακρωτηριασμό.
Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα
εξαρτήματα του μηχανήματος κήπου πριν τα
αγγίξετε. Τα μαχαίρια συνεχίζουν να
περιστρέφονται μετά την απενεργοποίηση του
μηχανήματος κήπου και μπορεί να προκαλέσουν
τραυματισμούς.
Puutarhalaite ei pää-
se latausasemaan
Rajoitinlankaa ei ole asennettu oikein Tarkista ja suorista rajoitinlanka
Latausaseman
merkkivalo ei pala
Sähkönsyöttölaitteen verkkopistotulppaa ei
ole liitetty (oikein)
Liitä pistotulppa (kunnolla) pistorasiaan
Pistorasia tai verkkojohto saattaa olla vialli-
nen
Anna valtuutetun sähkömiehen tarkistaa verkkojännite
Sähkönsyöttölaite tai latausasema on vialli-
nen
Anna Bosch-huoltopisteen tarkistaa sähkönsyöttölaite
tai latausasema
Vian oire Mahdolliset vikalähteet Korjaus
OBJ_BUCH-1573-003.book Page 131 Friday, November 23, 2012 9:10 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch Indego ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch Indego

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch Indego, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch Indego käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch Indego suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.