Bosch GTA 600 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch GTA 600 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Pöytä
  • Malli/nimi: GTA 600
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Suomalainen, Tšekki, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Arabialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 36
Suomi | 37
Bosch Power Tools 1 609 929 X94 | (13.1.11)
fi
Turvallisuusohjeita
Yleisiä turvallisuusohjeita
Lue kaikki sahapöydän tai siihen
asennettavaan sähkötyökalun mu-
kana toimitetut varo-ohjeet ja käyt-
töohjeet. Turvallisuusohjeiden ja
käyttöohjeiden noudattamisen lai-
minlyönti saattaa johtaa sähköis-
kuun, tulipaloon ja/tai vakavaan louk-
kaantumiseen.
Sahapöytien turvallisuusohjeet
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai poista
akku sähkötyökalusta, ennen kuin säädät
laitetta tai vaihdat lisätarvikkeita. Sähkötyö-
kalujen tahaton käynnistyminen on eräs on-
nettomuuksien syy.
f Kokoa sahapöytä oikein, ennen kuin asen-
nat sähkötyökalun. Moitteeton kokoaminen
on tärkeää, hajoamisen estämiseksi.
f Kiinnitä sähkötyökalu tukevasti sahapöy-
tään ennen käyttöönottoa. Sähkötyökalun
luiskahtaminen sahapöydässä, saattaa johtaa
hallinnan menettämiseen.
f Aseta työpöytä tukevalle, tasaiselle ja vaa-
katasoiselle pinnalle. Jos työpöytä voi luis-
kahtaa tai heilua, ei työkappaletta voi ohjata
tasaisesti ja turvallisesti.
f Älä ylikuormita sahapöytää äläkä käytä sitä
tikkaina tai telineenä. Ylikuorma tai sahapöy-
dän päällä seisominen saattaa johtaa siihen,
että sahapöydän painopiste siirtyy ylöspäin,
ja sahapöytä kaatuu.
f Älä puske työkappaletta väkisin sahanterää
vasten. Jos sähkötyökaluun käytetään liikaa
painetta, työpöytä saattaa kaatua.
f Tarkista, että kaikki ruuvit ja kiinnitysosat
ovat hyvin kiristettyjä työn aikana. Löysät
liitokset voivat johtaa epävakauteen ja epä-
tarkkaan sahaukseen.
f Varmista, että pitkät ja painavat työkappa-
leett eivat saata sahapöytää pois tasapai-
nosta. Pitkät ja painavat työkappaleet tulee
tukea vapaasta päästään.
f Älä saata sormiasi lähelle nivelkohtia saha-
pöytää kasaan työntäessäsi tai erilleen ve-
täessäsi. Sormesi saattavat jäädä puristuk-
seen.
Tunnusmerkit
Jotkut seuraavista merkeistä voivat olla tärkeitä
käyttäessäsi sahapöytääsi. Opettele merkit ja
niiden merkitys. Merkkien oikea tulkinta auttaa
sinua käyttämään sahapöytääsi paremmin ja tur-
vallisemmin.
Tuotekuvaus
Määräyksenmukainen käyttö
Sahapöytä on tarkoitettu seuraavia Bosch-pöy-
täsahoja varten (tilanne 2011.01):
Sahapöytä on, yhdessä sähkötyökalun kanssa,
tarkoitettu lautojen ja profiilien katkaisuun.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiik-
kasivuissa olevaan sahapöydän kuvaan.
1 Sankasuljin
2 Kiinnityskäpälä
3 Jalusta
4 Työpöydän jalka
5 Kiinnityssarja
6 Kotelorunko (GTS 10 J Professional)
7 Kiinnitysvahvike (GTS 10 J Professional)
Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei
kuulu vakiotoimitukseen. Löydät täydellisen tarvike-
luettelon tarvikeohjelmastamme.
Tunnusmerkki Merkitys
Työpenkin suurin kantokyky
(sähkötyökalu + työkappale)
on 60 kg.
– GTS 10 J Professional 3 601 M30 5..
OBJ_BUCH-1382-001.book Page 37 Thursday, January 13, 2011 9:15 AM
Sivu: 37
38 | Suomi
1 609 929 X94 | (13.1.11) Bosch Power Tools
Tekniset tiedot
Asennus
Toimitukseen kuuluu
Katso kuvaa toimitukseen kuuluvis-
ta osista käyttöohjeen alussa.
Tarkista ennen sahapöydän kokoa-
mista, että kaikki alla luetellut osat
löytyvät:
– Jalusta 3
– Työpöydän jalat 4 (4 kappaletta)
– Kiinnityssarja 5, jossa:
ristikantaruuvit M8 x 45 (4 kappaletta),
lukkomutterit M8 (4 kappaletta)
Työkalut, jotka tarvitaan toimitukseen kuuluvi-
en lisäksi:
– Ristiuraruuvitaltta
– Avain (13 mm)
Sahapöydän asennus
(katso kuvat A1– A2)
– Poista varovasti kaikki toimitukseen kuuluvat
osat pakkauksistaan.
– Poista kaikki pakkausmateriaali.
– Käännä sankasuljin 1 auki ja taita jalusta 3 au-
ki.
– Työnnä työpöydän jalat 4 jalustan 3 nelikul-
maisiin putkiin niin syvälle, että asennusreiät
ovat kohdakkain.
Työpöydän jalkojen tulee osoittaa ulospäin.
– Ruuvaa kiinni työpöydän jalat jalustaan käyt-
täen kiinnityssarjan 5 ruuveja ja muttereita.
Sähkötyökalun kiinnitys
(katso kuvat B1– B3)
– Käännä molemmat kiinnityskäpälät 2 ylös-
päin.
– Työnnä sähkötyökalun kotelorungon 6 taka-
osa kokonaan kiinnityskäpälien 2 alle.
– Keskitä sähkötyökalu jalustaan.
– Ripusta sankasulkimen 1 sanka kiinnitysvah-
vikkeen 7 yli ja käännä sankasulkimen vipu
alas sähkötyökalun kiinnittämiseksi.
Käyttö
Työskentelyohjeita
Älä ylikuormita sahapöytää. Ota aina huomioon
sahapöydän suurin kuormitettavuus.
Pidä aina tukevasti kiinni työkappaleesta, erityi-
sesti pidemmästä, vaikeammasta osasta. Kun
työkappale on katkaistu, saattaa painopiste siir-
tyä niin epäedullisesti, että sahapöytä kaatuu.
Kuljetus (katso kuvat C1–C3)
f Työpöytää kokoon- tai auki taitettaessa ei
sähkötyökalu saa olla asennettuna siihen.
Kuljetusta varten tulee työpöytä taittaa kokoon.
– Poista sähkötyökalu.
– Käännä molemmat kiinnityskäpälät 2 alas-
päin.
– Taita työpöytä kokoon.
– Ripusta sankasulkimen 1 sanka jalustan 3 toi-
sen puolen yli ja lukitse työpöytä painamalla
sankasulkimen vipu alas.
Sahapöytä GTA 600
Professional
Tuotenumero 3 601 M22 001
Jalustan mitat mm 450 x 520
Sahapöydän korkeus mm 602
maks. kantokyky
(sähkötyökalu +
työkappale) kg 60
Paino n. kg 6,3
OBJ_BUCH-1382-001.book Page 38 Thursday, January 13, 2011 9:15 AM
Sivu: 38
Suomi | 39
Bosch Power Tools 1 609 929 X94 | (13.1.11)
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
Jos sahapöydässä, huolellisesta valmistuksesta
ja koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vi-
kaa, tulee korjaus antaa Bosch sopimushuollon
tehtäväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa
10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy saha-
pöydän mallikilvestä.
Huolto ja asiakasneuvonta
Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa se-
kä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspii-
rustuksia ja tietoja varaosista löydät myös osoit-
teesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielellään sinua
tuotteiden ja lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja
säätöä koskevissa kysymyksissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: +358 (10) 480 8363
Faksi: +358 (09) 870 2318
www.bosch.fi
Hävitys
Toimita työpenkki, lisätarvikkeet ja pakkausma-
teriaali ympäristöystävälliseen jätteiden kierrä-
tykseen.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
OBJ_BUCH-1382-001.book Page 39 Thursday, January 13, 2011 9:15 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch GTA 600 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch GTA 600

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch GTA 600, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch GTA 600 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch GTA 600 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.