Bosch GST Professional 140CE käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch GST Professional 140CE allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: GST Professional 140CE
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Romanialainen, Slovakki, Kreikka, Unkari, Kroatialainen, Arabialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 62
Suomi | 63
Bosch Power Tools 2 609 932 830 | (12.12.11)
Suomi
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuus-
ohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudattami-
sen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
f Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
f Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
päristössä,jossaonpalavaanestettä,kaasuataipölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
f Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
f Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkö-
työkalujenkanssa. Alkuperäisessäkunnossaolevatpisto-
tulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
f Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
f Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
f Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyö-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseenpistorasiastavetämällä.Pidäjohtoloitolla
kuumuudesta,öljystä,terävistäreunoistajaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sähköiskun vaaraa.
f Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön so-
veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
f Jossähkötyökalunkäyttökosteassaympäristössäeiole
vältettävissä,tuleekäyttäävikavirtasuojakytkintä.Vika-
virtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
f Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja nouda-
ta tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käy-
tä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
f Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilö-
kohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulon-
suojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavas-
ta, vähentää loukkaantumisriskiä.
f Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkö-
työkalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähkö-
verkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat
sitä.Joskannatsähkötyökaluasormikäynnistyskytkimellä
tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan käyn-
nistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
f Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.
f Vältäepänormaaliakehonasentoa.Huolehdiainatuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit pa-
remmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilan-
teissa.
f Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
f Jospölynimu-jakeräilylaitteitavoidaanasentaa,tulee
sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että niitä käyte-
täänoikeallatavalla.Pölynimulaitteistonkäyttövähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely
f Äläylikuormitalaitetta.Käytäkyseiseentyöhöntarkoi-
tettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen
työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
f Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja py-
säyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
f Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
f Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
f Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osattoimivatmoitteettomasti,eivätkäolepuristukses-
sa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkö-
työkalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet
osatennenkäyttöä.Monentapaturmansyytlöytyväthuo-
nosti huolletuista laitteista.
VAROITUS
OBJ_BUCH-1320-003.book Page 63 Monday, December 12, 2011 10:15 AM
Sivu: 63
64 | Suomi
2 609 932 830 | (12.12.11) Bosch Power Tools
f Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terä-
viä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
f Käytäsähkötyökaluja,tarvikkeita,vaihtotyökalujajne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
f Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Pistosahojen turvallisuusohjeet
f Tartu sähkötyökaluun ainoastaan eristetyistä pinnois-
ta, tehdessäsi työtä, jossa vaihtotyökalu saattaisi osua
piilossa olevaan sähköjohtoon tai sähkötyökalun
omaan sähköjohtoon. Kosketus jännitteiseen johtoon voi
saattaa sähkötyökalun metalliosat jännitteisiksi ja johtaa
sähköiskuun.
Muita turvallisuus- ja työohjeita
f Pidä kädet loitolla sahauskohdasta. Älä pane käsiä työ-
kappaleen alle. Sahanterää kosketettaessa on olemassa
loukkaantumisvaara.
f Vie ainoastaan käynnissä oleva sähkötyökalu työkap-
paletta vasten. Muussa tapauksessa on olemassa takais-
kun vaara, vaihtotyökalun tarttuessa työkappaleeseen.
f Tarkista, että jalkalevy tukee työkappaleeseen sahat-
taessa. Kallistunut sahanterä voi katketa tai aiheuttaa ta-
kaiskun.
f Pysäytä työvaiheen jälkeen sähkötyökalu ja vedä sa-
hanterä ulos urasta vasta tämän jälkeen, sahanterän
pysähdyttyä. Tätenmenetellenvältättakaiskunjavoittur-
vallisesti asettaa sähkötyökalun käsistäsi.
f Käytä yksinomaan virheettömiä, moitteettomassa
kunnossa olevia sahanteriä. Taipuneet tai tylsät sahante-
rät voivat katketa, vaikuttaa kielteisesti sahausjälkeen tai
aiheuttaa takaiskun.
f Älä jarruta sahanterää laitteen pysäyttämisen jälkeen
painamalla sitä sivuttain. Sahanterä saattaa vahingoit-
tua, katketa tai aiheuttaa takaiskun.
f Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien syöttöjoh-
tojen paikallistamiseksi tai käänny paikallisen jakeluyh-
tiön puoleen. Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa tulipa-
loonjasähköiskuun.Kaasuputkenvahingoittaminensaattaa
johtaa räjähdykseen. Vesijohtoon tunkeutuminen aiheuttaa
aineellista vahinkoa tai saattaa johtaa sähköiskuun.
f Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkkiin
kiinnitetty työkappale pysyy tukevammin paikoillaan, kuin
kädessä pidettynä.
f Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt, ennen kuin
asetat sen pois käsistäsi. Vaihtotyökalu saattaa juuttua
kiinni johtaen sähkötyökalun hallinnan menettämiseen.
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
f Älä koskaan suuntaa valosädettä ihmisiin tai eläimiin,
älä myös itse katso valosäteeseen edes kaukaa.
f Tarkista, että sahanterä on tiukasti paikallaan. Löysä
sahanterä voi irrota ja vahingoittaa sinua.
f Sahanterän ei tulisi olla kyseisen sahaustyön tarvetta
pitempi. Käytä jyrkkien kaarteiden sahaamiseen kape-
aa sahanterää.
f Pidä sahanterää irrotettaessa sähkötyökalua niin, että
irtoava sahanterä ei vahingoita ihmisiä tai eläimiä.
f Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muuta-
mienpuulaatujen,kivennäistenjametallinpölytvoivat
olla terveydelle vaarallisia ja johtaa allergisiin reaktioi-
hin, hengitystiesairauksiin ja/tai syöpään. Asbestipitoi-
sia aineita saavat käsitellä vain ammattilaiset.
– Käytä materiaalille soveltuvaa pölynimua, jos se on
mahdollista.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat säännökset koski-
en käsiteltäviä materiaaleja.
f Vältä pölynkertymää työpaikalla. Pöly saattaa helposti
syttyä palamaan.
f Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.
230 V merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös 220 V
verkoissa.
f Uudelleenkäynnistyssuoja estää sähkötyökalun hallit-
semattoman käynnistyksen virtakatkon jälkeen. Siirrä
käynnistyskytkin uutta käyttöönottoa varten poiskytket-
tyyn asentoon ja käynnistä sitten sähkötyökalu uudelleen.
f Koteloon kiinnitetty suojakaari (katso kuva 17,
sivu 188) estää sahanterän tahattoman kosketuksen
työn aikana, eikä sitä saa poistaa.
f Tarkista ennen sahausta puuhun, lastulevyihin, raken-
nusmateriaaleihinjne.,ettäniissäeiolevieraitaesinei-
tä,kutennauloja,ruuvejataivastaavia.Tarvittaessane
tulee poistaa.
f Ainoastaan pehmeitä materiaaleja, kuten puuta, kipsi-
kartonkia ja vastaavaa saa työstää upposahausmene-
telmällä!
f Metallinen päällyspohja estää muovisen jalkalevyn
naarmuuntumisen, etenkin metallia sahattaessa.
f Sovita sähkötyökalusi säädöt kunkin käytön mukaisik-
si. Pienennä iskulukua ja heiluriliikettä esim. metallia
työstettäessä tai jyrkkiä kaarteita sahattaessa.
f Käytä pienten tai ohueiden työkappaleiden työstöön
aina tukevaa alustaa tai sahapöytää (lisätarvike).
f Käytäainaäärimmäisissäkäyttöolosuhteissamahdolli-
suuksien mukaan imulaitetta. Puhalla usein tuuletus-
aukot puhtaiksi ja liitä vikavirta-suojakytkimen (FI-)
kautta.Metalliatyöstettäessäsaattaasähkötyökalunsisäl-
le kerääntyä johtavaa pölyä. Sähkötyökalun suojaeristys
saattaa vahingoittua.
OBJ_BUCH-1320-003.book Page 64 Monday, December 12, 2011 10:15 AM
Sivu: 64
Suomi | 65
Bosch Power Tools 2 609 932 830 | (12.12.11)
Tunnusmerkit
Seuraavat tunnusmerkit ovat tärkeitä käyttöohjeen lukemi-
sessa ja ymmärtämisessä. Opettele tunnusmerkit ja niiden
merkitys. Tunnusmerkkien oikea tulkinta auttaa sinua käyttä-
mään sähkötyökaluasi paremmin ja turvallisemmin.
Tunnusmerkki Merkitys
GST 140 CE: Vakioelektroniikalla
varustettu pistosaha
harmaana merkitty alue: Käsikahva
(eristetty tartuntapinta)
GST 140 BCE: Vakioelektroniikalla
ja sankakahvalla varustettu pisto-
saha
harmaana merkitty alue: Käsikahva
(eristetty tartuntapinta)
Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöoh-
jeet
Irrota pistotulppa pistorasiasta
ennen kaikkia sähkötyökaluun koh-
distuvia töitä
Käytä suojakäsineitä
Lisätietoa
Liikesuunta
Reaktiosuunta
Seuraava tapahtumavaihe
Purunpuhalluslaite
Pölynpoisto
Jiirikulma
Pieni iskuluku/nopeus
Suuri iskuluku/nopeus
Käynnistys
Poiskytkentä
Käynnistyskytkimen lukitus
Työvalo
Kielletty menettely
Oikea tulos
Sahaa kohtuullisella paineella, opti-
maalisen ja tarkan sahaustuloksen
saavuttamiseksi.
Levitä metallia sahattaessa jäähdy-
tys- tai voiteluainetta pitkin sahaus-
viivaa
Tuotenumero (10-numeroinen)
P1 Ottoteho
n0 Tyhjäkäynti-iskuluku
Suurin sahaussyvyys
Puu
Alumiini
Metalli
Lastulevy
Paino vastaa
EPTA-Procedure 01/2003
/II Suojausluokan II tunnusmerkki
(täysin eristetty)
LpA Äänen painetaso
LwA Äänen tehotaso
K Epävarmuus
ah Värähtelyn yhteisarvot
Kahva
Vaihteiston pää
Tunnusmerkki Merkitys
OBJ_BUCH-1320-003.book Page 65 Monday, December 12, 2011 10:15 AM
Sivu: 65
66 | Suomi
2 609 932 830 | (12.12.11) Bosch Power Tools
Vakiovarusteet
Pistosaha, repimissuoja ja imusarja
Suuntaisohjain,metallinenjalkalevy,vaihtotyökalujakuvassa
tai selostuksessa esiintyvät muut lisätarvikkeet eivät kuulu
vakiotoimitukseen.
Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmastamme.
Määräyksenmukainen käyttö
Laite on tukevalla alustalla tarkoitettu sahaamaan katkosaha-
uksia ja aukkoja puuhun, muoviin, metalliin, keramiikkalaat-
toihin ja kumiin. Se soveltuu suoriin ja kaareviin sahauksiin
jopa 45° asteen jiirikulmalla. Sahanteräsuositukset tulee
ottaa huomioon.
Tekniset tiedot
Tuotteen tekniset tiedot löytyvät taulukosta sivulla 176.
Tiedotkoskevat230 Vnimellisjännitettä[U].Poikkeavillajän-
nitteillä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaih-
della.
Otahuomioonsähkötyökalusimallikilvessäolevatuotenumero.
Yksittäisten koneiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutammeyksinvastaavammesiitä,ettäkohdassa”Tekniset
tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai stan-
dardoituja asiakirjoja: EN 60745 direktiivien 2011/65/EU,
2004/108/EY, 2006/42/EY määräysten mukaan.
Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 11.11.2011
Melu-/tärinätiedot
Tuotteen mittausarvot löytyvät taulukosta sivulla 176.
Melu- ja värähtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisum-
ma) mitattuna EN 60745 mukaan.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu EN 60745
standardoidunmittausmenetelmänmukaisestijasitävoidaan
käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Se soveltuu myös väräh-
telyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muissa
töissä, poikkeavilla vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huol-
lettuna, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa kasvat-
taa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten määrätyn työ-
aikajakson aikana tulisi ottaa huomioon myös se aika, jolloin
laite on sammutettuna tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käy-
tetä. Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähte-
lyrasitusta.
Määrittelelisävarotoimenpiteetkäyttäjänsuojaksivärähtelyn
vaikutukselta, kuten esimerkiksi: Sähkötyökalujen ja vaihto-
työkalujen huolto, käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun
organisointi.
Asennus ja käyttö
Seuraava taulukko näyttää sähkötyökalun asennukseen ja käyttöön liittyvät kohdat. Ohjeet ja käyttökohdat näytetään kussakin
kuvassa. Käytön lajista riippuen tarvitaan ohjeiden erilaisia yhdistelmiä. Ota turvallisuusohjeet huomioon.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI
Tehtävä Kuva Ota huomioon Sivu
Sahanterän asennus 1 177
Sahanterän irrotus 2 177
Jalkalevyn säätö 3 177–178
90°
OBJ_BUCH-1320-003.book Page 66 Monday, December 12, 2011 10:15 AM
Sivu: 66
Suomi | 67
Bosch Power Tools 2 609 932 830 | (12.12.11)
Purunpuhalluslaitteen kytkentä 4 179
Poistoimun liitäntä 5 179–180
Jiirikulman asetus 6 180–181
Metallisen päällyspohjan asennus 7 182
Repimissuojan asennus 8 182
Heiluriliikkeen säätö 9 183
Iskuluvun esiasetus 10 183–184
Sähkötyökalun käynnistys ja
pysäytys
11 184–185
Vie ainoastaan käynnissä oleva säh-
kötyökalu työkappaletta vasten
12 185
Työvalon kytkeminen päälle ja pois 13 185–186
Voitelu metallintyöstössä 14 186
Upposahaus 15 186–187
Suuntaisohjaimen asennus ja käyttö 16 187–188
Lisälaitteen valinta – 190–192
Tehtävä Kuva Ota huomioon Sivu
OBJ_BUCH-1320-003.book Page 67 Monday, December 12, 2011 10:15 AM
Sivu: 67
68 | EëëçíéêÜ
2 609 932 830 | (12.12.11) Bosch Power Tools
Huolto ja puhdistus
f Pidäainasähkötyökalu,tuuletusaukotjatyökalunpidin
puhtaana, jotta voit työskennellä hyvin ja turvallisesti.
Jos liitäntäjohdon vaihto on välttämätön, tulee tämän suorit-
taa Bosch tai Bosch-sähkötyökalujen sopimushuolto turvalli-
suuden vaarantamisen välttämiseksi.
Puhdista sahanterän pidikettä säännöllisesti. Poista sahante-
rä sähkötyökalusta ja koputa sähkötyökalua kevyesti tasaista
pintaa vasten.
Suihkuta säännöllisesti ryömintäöljyä sahanteränpitimeen
(katso kuva 18, sivu 189).
Tarkista ohjainrullaa säännöllisesti. Jos ohjainrulla on lop-
puun kulunut, tulee antaa valtuutetun Bosch-huoltopisteen
vaihtaa tilalle uusi.
Voitele ohjainrulla silloin tällöin muutamalla öljypisaralla (kat-
so kuva 19, sivu 189).
Huolto ja asiakasneuvonta
Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia
koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja vara-
osista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielellään sinua tuotteiden ja
lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja säätöä koskevissa kysymyk-
sissä.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka löytyy laitteen mallikilvestä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: 0800 98044
Faksi: +358 102 961 838
www.bosch.fi
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa
ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektro-
niikkalaitteita koskevan direktiivin
2002/96/EY ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan, tulee käyttökelvotto-
matsähkötyökalutkerätäerikseenjatoimit-
taa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
ÅëëçíéêÜ
ÃåíéêÝò õðïäåßîåéò áóöáëåßáò ãéá
çëåêôñéêÜ åñãáëåßá
ÄéáâÜóôå üëåò ôéò õðïäåßîåéò
áóöáëåßáò êáé ôéò ïäçãßåò.
ÁìÝëåéåò êáôÜ ôçí ôÞñçóç ôùí õðïäåßîåùí áóöáëåßáò êáé ôùí
ïäçãéþí ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí çëåêôñïðëçîßá, ðõñêáãéÜ
Þ/êáé óïâáñïýò ôñáõìáôéóìïýò.
ÖõëÜîôå üëåò ôéò ðñïåéäïðïéçôéêÝò õðïäåßîåéò êáé ïäçãßåò
ãéá êÜèå ìåëëïíôéêÞ ÷ñÞóç.
Ï ïñéóìüò «Çëåêôñéêü åñãáëåßï» ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé óôéò
ðñïåéäïðïéçôéêÝò õðïäåßîåéò áíáöÝñåôáé óå çëåêôñéêÜ
åñãáëåßá ðïõ ôñïöïäïôïýíôáé áðü ôï çëåêôñéêü äßêôõï (ìå
çëåêôñéêü êáëþäéï) êáèþò êáé óå çëåêôñéêÜ åñãáëåßá ðïõ
ôñïöïäïôïýíôáé áðü ìðáôáñßá (÷ùñßò çëåêôñéêü êáëþäéï).
ÁóöÜëåéá óôï ÷þñï åñãáóßáò
f Äéáôçñåßôå ôïí ôïìÝá ðïõ åñãÜæåóèå êáèáñü êáé êáëÜ
öùôéóìÝíï. Áôáîßá Þ óêïôåéíÝò ðåñéï÷Ýò åñãáóßáò ìðïñåß
íá ïäçãÞóïõí óå áôõ÷Þìáôá.
f Ìçí åñãÜæåóèå ìå ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï óå
ðåñéâÜëëïí üðïõ õðÜñ÷åé êßíäõíïò Ýêñçîçò, óôï ïðïßï
õðÜñ÷ïõí åýöëåêôá õãñÜ, áÝñéá Þ óêüíåò. Ôá çëåêôñéêÜ
åñãáëåßá äçìéïõñãïýí óðéíèçñéóìü ï ïðïßïò ìðïñåß íá
áíáöëÝîåé ôç óêüíç Þ ôéò áíáèõìéÜóåéò.
f ¼ôáí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï êñáôÜôå
ìáêñéÜ áð’ áõôü ôá ðáéäéÜ êé Üëëá ôõ÷üí ðáñåõñéóêü-
ìåíá Üôïìá. Óå ðåñßðôùóç áðüóðáóçò ôçò ðñïóï÷Þò óáò
ìðïñåß íá ÷Üóåôå ôïí Ýëåã÷ï ôïõ ìç÷áíÞìáôïò.
ÇëåêôñéêÞ áóöÜëåéá
f Ôï öéò ôïõ çëåêôñéêïý åñãáëåßïõ ðñÝðåé íá ôáéñéÜæåé
óôçí ðñßæá. Äåí åðéôñÝðåôáé ìå êáíÝíáí ôñüðï ç
ìåôáôñïðÞ ôïõ öéò. Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ðñïóáñìïóôéêÜ
öéò óå óõíäõáóìü ìå ãåéùìÝíá çëåêôñéêÜ åñãáëåßá.
Áìåôáðïßçôá öéò êáé êáôÜëëçëåò ðñßæåò ìåéþíïõí ôïí
êßíäõíï çëåêôñïðëçîßáò.
f Áðïöåýãåôå ôçí åðáöÞ ôïõ óþìáôüò óáò ìå ãåéùìÝíåò
åðéöÜíåéåò üðùò óùëÞíåò, èåñìáíôéêÜ óþìáôá
(êáëïñéöÝñ), êïõæßíåò Þ øõãåßá. ¼ôáí ôï óþìá óáò åßíáé
ãåéùìÝíï áõîÜíåôáé ï êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò.
f Ìçí åêèÝôåôå ôá ìç÷áíÞìáôá óôç âñï÷Þ Þ ôçí õãñáóßá.
Ç äéåßóäõóç íåñïý ó’ Ýíá çëåêôñéêü åñãáëåßï áõîÜíåé ôïí
êßíäõíï çëåêôñïðëçîßáò.
f Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ôï çëåêôñéêü êáëþäéï ãéá íá
ìåôáöÝñåôå Þ íá áíáñôÞóåôå ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï, Þ
ãéá íá âãÜëåôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá. ÊñáôÜôå ôï çëåê-
ôñéêü êáëþäéï ìáêñéÜ áðü õðåñâïëéêÝò èåñìïêñáóßåò,
êïöôåñÝò áêìÝò êáé/Þ áðü êéíçôÜ åîáñôÞìáôá. Ôõ÷üí
÷áëáóìÝíá Þ ðåñéðëåãìÝíá çëåêôñéêÜ êáëþäéá áõîÜíïõí
ôïí êßíäõíï çëåêôñïðëçîßáò.
OBJ_BUCH-1320-003.book Page 68 Monday, December 12, 2011 10:15 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch GST Professional 140CE ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch GST Professional 140CE

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch GST Professional 140CE, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch GST Professional 140CE käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch GST Professional 140CE suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.