Bosch GSN36VW30 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch GSN36VW30 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Pakastin
  • Malli/nimi: GSN36VW30
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Italialainen, Ruotsalainen, Tanska, Norja, Suomalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 2
sv Innehållsförteckning
Säkerhetsanvisningar och
varningar ................................................ 39
Råd beträffande skrotning .................. 41
Medföljer leveransen ........................... 42
Platsen ................................................... 42
Observera rumstemperatur
och ventilation ....................................... 43
Ansluta skåpet ...................................... 44
Översiktsbild ......................................... 44
Slå på apparaten ................................. 45
Ställa in temperaturen ......................... 45
Alarmfunktioner .................................... 46
Nettovolym ............................................ 46
Frysutrymme ......................................... 47
Infrysningskapacitet ............................. 47
Infrysning och förvaring ...................... 47
Frysa in färska livsmedel .................... 48
Superinfrysning .................................... 49
Upptining ............................................... 49
Inredning ................................................ 50
Stänga av strömmen och ta
skåpet ur drift ....................................... 51
Avfrostning ............................................ 51
Rengöring och skötsel ........................ 51
Så här kan du spara energi ............... 52
Driftsljud ................................................. 53
Enklare fel man själv kan åtgärda .... 53
Skåpets självtest .................................. 55
Service ................................................... 55
fi Sisällysluettelo
Turvallisuusohjeet ja varoitukset ....... 56
Kierrätysohjeet ...................................... 59
Toimituskokonaisuus ........................... 59
Sijoituspaikka ........................................ 60
Sijoitustilan lämpötila ja
ilmankierto ............................................. 61
Laitteen sähköliitäntä ........................... 61
Tutustuminen laitteeseen .................... 62
Laitteen kytkeminen toimintaan ......... 62
Lämpötilan säätö .................................. 63
Hälytystoiminnot ................................... 63
Käyttötilavuus ........................................ 64
Pakastinosa ........................................... 64
Maksimi pakastusteho ........................ 64
Pakastaminen ja pakasteiden
säilyttäminen ......................................... 65
Tuoreiden elintarvikkeiden
pakastaminen ....................................... 65
Pikapakastus ........................................ 66
Pakasteiden sulattaminen .................. 67
Varustelu ................................................ 67
Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta ja väliaikainen
käytöstä poisto ..................................... 68
Sulatus ................................................... 68
Laitteen puhdistus ................................ 69
Näin voit säästää energiaa ................ 70
Käyntiäänet ........................................... 71
Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ......... 71
Laitteen suorittama automaattinen
testaus ................................................... 73
Huoltopalvelu ........................................ 73
Sivu: 55
fi
56
fiSisällysluettelofiKäyttöohje
Turvallisuusohjeet
ja varoitukset
Ennenkuin otat uuden laitteen
käyttöön
Lue käyttö- ja asennusohjeet
huolellisesti! Niissä on tärkeitä
laitteen asennukseen, käyttöön
ja huoltoon liittyviä ohjeita.
Valmistaja ei ole vastuussa, jos
käyttöohjeen varoituksia ja
ohjeita ei noudateta. Säilytä
kaikki ohjeet huolellisesti ja
muista antaa ne myös laitteen
mahdolliselle uudelle
omistajalle.
Tekninen turvallisuus
Laitteen jäähdytyskoneisto
sisältää jonkin verran
ympäristöystävällistä mutta
herkästi syttyvää kylmäainetta
R600a. Varo vaurioittamasta
jäähdytyskierron putkia
kuljetuksen ja asennuksen
aikana. Ulosroiskuva kylmäaine
voi aiheuttaa silmävammoja tai
syttyä tuleen.
Vauriotapauksessa
■ vältä avotulta ja sytytyslähteitä
laitteen lähellä,
■ tuuleta huonetta hyvin
muutaman minuutin ajan,
■ kytke laite pois toiminnasta ja
irrota verkkopistoke
pistorasiasta,
■ ota yhteys huoltopalveluun.
Mitä enemmän laitteessa on
kylmäainetta, sitä suurempi tulee
olla huoneen, johon laite
sijoitetaan. Jos kylmälaite
sijoitetaan liian pieneen
huoneeseen, saattaa
vuototapauksessa syntyä
herkästi syttyvää kaasu-
ilmaseosta.
Kylmäaineen 8 g kohti
sijoitustilan tulee olla
vähintään 1 m³. Laitteen
kylmäainemäärä on ilmoitettu
laitteen sisäpuolella olevassa
tyyppikilvessä.
Jos laitteen verkkoliitäntäjohto
vioittuu, sen saa vaihtaa
ainoastaan valmistaja,
valtuutettu huoltoliike tai
vastaavat asennusoikeudet
omaava henkilö. Väärin
tehdyistä asennuksista ja
korjauksista saattaa käyttäjälle
aiheutua vakavia
turvallisuusriskejä.
Korjaukset saa suorittaa vain
valmistaja, valtuutettu huoltoliike
tai vastaavat asennusoikeudet
omaava henkilö.
Sivu: 56
fi
57
Käytä ainoastaan valmistajan
alkuperäisosia. Valmistaja takaa,
että turvallisuusvaatimukset on
täytetty, vain käytettäessä
alkuperäisosia.
Verkkoliitäntäjohdon jatkojohdon
saa hankkia vain valtuutetusta
huoltopalvelusta.
Käytön aikana
■ Älä käytä kylmälaitteen sisällä
sähkölaitteita (esim.
lämmittimiä, sähkökäyttöisiä
jääpalakoneita).
Räjähdysvaara!
■ Älä käytä höyrypesureita
laitteen sulattamiseen tai
puhdistamiseen. Höyryä voi
päästä sähkölaitteisiin, jolloin
seurauksena saattaa olla
oikosulku. Sähköiskun vaara!
■ Älä käytä teräväpäisiä tai -
reunaisia esineitä huurteen ja
jään poistamiseen.
Kylmäaineputket saattavat
tällöin vaurioitua. Ulosroiskuva
kylmäaine voi aiheuttaa
silmävammoja tai syttyä
tuleen.
■ Älä säilytä kylmälaitteessa
räjähdysalttiita aineita (esim.
suihkepulloja). Räjähdysvaara!
■ Älä astu jalustan,
ulosvedettävien osien, ovien
jne.päälle äläkä nojaa niihin.
■ Kun sulatat tai puhdistat
kylmälaitteen, irrota ensin
pistotulppa pistorasiasta tai
kierrä irti sulake tai kytke sitä
vastaava automaattisulake
pois päältä. Irrota pistotulppa
pistorasiasta vain
pistotulpasta kiinni pitäen, älä
vedä liitäntäjohdosta.
■ Säilytä pulloja, joissa on
korkeaprosenttista alkoholia,
vain pystyasennossa ja tiiviisti
suljettuna.
■ Varo ettei muoviosiin ja
ovitiivisteeseen pääse öljyä ja
rasvaa. Muoviosat ja ovitiiviste
saattavat silloin haurastua.
■ Älä peitä ilmankiertoaukkoja
tai aseta mitään niiden eteen.
■ Varo koskettamasta käsin
pitemmän aikaa pakasteita,
jäätä, höyrystimen putkia tms.
Jäätymisvamman vaara!
■ Älä laita pakastinosasta
otettuja pakasteita heti
suuhun.
Jäätymisvamman vaara!
■ Älä säilytä pakastinosassa
pulloissa ja tölkeissä olevia
nesteitä (etenkin jos kyseessä
ovat hiilihappoiset nesteet).
Pullot ja tölkit saattavat
rikkoutua!
Sivu: 57
fi
58
■ Näin vältät lapsiin ja apua
tarvitseviin henkilöihin
kohdistuvat riskit:
Vaaroille alttiina ovat lapset ja
sellaiset henkilöt, joiden
fyysiset, henkiset tai
aistinvaraiset ominaisuudet tai
kokemus ja tiedon puute
estävät heitä käyttämästä
laitetta turvallisesti.
Varmista, että lapset tai
tällaiset henkilöt tiedostavat
laitteesta aiheutuvat vaarat.
Lapset ja tällaiset henkilöt
eivät saa käyttää laitetta ilman
heidän turvallisuudestaan
vastaavan henkilön valvontaa
tai opastusta.
Anna vain 8-vuotiaiden tai sitä
vanhempien lasten käyttää
laitetta.
Valvo lapsia laitteen
puhdistuksen ja
huoltotoimenpiteiden aikana.
Älä anna lasten leikkiä
laitteella.
Lapsia koskevat varoitukset
■ Älä anna lasten leikkiä
pakkausmateriaalilla.
Kartonki ja muovi saattavat
aiheuttaa väärinkäytettynä
tukehtumisvaaran!
■ Älä anna lasten leikkiä
kylmälaitteella!
■ Kun kylmälaite on lukollinen:
säilytä avainta poissa lasten
ulottuvilta!
Yleisiä määräyksiä
Laite soveltuu
■ elintarvikkeiden
pakastamiseen,
■ jään valmistamiseen.
Laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Laite on radiohäiriösuojattu EU-
direktiivin 2004/108/EC
mukaisesti.
Laitteen jäähdytyskierron tiiviys
on testattu.
Tämä tuote täyttää sähkölaitteille
annettujen
turvallisuusmääräysten
vaatimukset (EN 60335-2-24).
Tämä laite on tarkoitettu
käytettäväksi enintään
2000 metrin korkeudella
merenpinnasta.
Sivu: 58
fi
59
Kierrätysohjeet
* Pakkausmateriaalin
hävittäminen
Pakkaus suojaa laitetta kuljetusvaurioilta.
Kaikki laitteen pakkauksessa käytetyt
materiaalit ovat ympäristöystävällisiä
ja ne voidaan kierrättää. Osallistu
ympäristöystävälliseen jätehuoltoon
toimittamalla pakkausmateriaali
kierrätykseen.
Lähempiä tietoja
hävittämismahdollisuuksista saat alan
liikkeistä sekä kunnan ja kaupungin
jätehuoltoasioista vastaavilta henkilöiltä.
* Käytöstä poistetun laitteen
kierrätysohjeet
Käytöstä poistetut laitteet voidaan
kierrättää ja toimittamalla laitteet
kierrätykseen saadaan arvokkaita raaka-
aineita uudelleen käytettäväksi.
m Varoitus
Kun poistat vanhan laitteen käytöstä
1. Irrota pistotulppa pistorasiasta.
2. Katkaise liitäntäjohto ja irrota
se pistotulppineen.
3. Jätä kaappiin hyllyt ja laatikot, näin
lasten on vaikeampi päästä sisälle
kaappiin!
4. Älä anna lasten leikkiä käytöstä
poistetulla laitteella. Tukehtumisvaara!
Kylmälaitteiden jäähdytyskoneisto. ja
eristeet on hävitettävä asianmukaisesti.
Huolehdi siitä, että laitteen putket eivät
vaurioidu matkalla jätehuoltopisteeseen.
Toimituskokonaisuus
Kun olet poistanut kaikki osat
pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole
kuljetusvaurioita.
Ota tarvittaessa yhteyttä jälleenmyyjään,
jolta hankit laitteen, tai
asiakaspalveluumme.
Toimitus koostuu seuraavista osista:
■ Vapaasti sijoitettava laite
■ Varustelu (mallikohtainen)
■ Asennustarvikepussi
■ Käyttöohje
■ Asennusohjeet
■ Huoltovihko
■ Takuukortti
■ Tietoa energiankulutuksesta ja
äänitasosta
Tämän laitteen merkintä perustuu
käytettyjä sähkö- ja
elektroniikkalaitteita (waste
electrical and electronic
equipment - WEEE) koskevaan
direktiiviin 2012/19/EU.
Tämä direktiivi määrittää
käytettyjen laitteiden palautus- ja
kierrätys-säännökset koko EU:n
alueella.
Sivu: 59
fi
60
Sijoituspaikka
Sijoituspaikaksi soveltuu kuiva tila, jossa
on hyvä ilmanvaihto. Sijoituspaikka ei
saa olla alttiina suoralle
auringonpaisteelle eikä
lämmönlähteiden, kuten lieden,
lämpöpattereiden tms. välittömässä
läheisyydessä. Jos laitteen sijoittamista
lämmönlähteiden viereen ei voi välttää,
käytä tarvittaessa sopivaa eristyslevyä tai
noudata seuraavia vähimmäisetäisyyksiä:
■ Sähkö- ja kaasulieteen 3 cm.
■ Öljy- tai hiililämmitteiseen uuniin
30 cm.
Sijoituspaikan lattia ei saa antaa myöten,
vahvista lattiaa tarvittaessa. Korjaa
lattiassa mahdollisesti olevat
epätasaisuudet asettamalla pakastimen
alle esim. tukeva levy.
Etäisyys seinään
Kuva #
Laitteen ja sivuseinän väliin ei tarvitse
jättää tilaa. Laatikot ja hyllyt voi silti vetää
kokonaan ulos kaapista.
Luukun avaussuunnan vaihto
(mikäli tarpeen)
Mikäli tarpeen: On suositeltavaa jättää
oven kätisyys valtuutetun huoltopalvelun
vaihdettavaksi. Huoltoliikkeestä saat
tietää, mitä kuluja sinulle aiheutuu oven
kätisyyden vaihdosta.
m Varoitus
Kylmälaite ei saa olla kytkettynä
sähköverkkoon kätisyyttä vaihdettaessa.
Irrota ennen töihin ryhtymistä
verkkopistoke pistorasiasta. Laita
riittävästi pehmeää materiaalia suojaksi
laitteen alle, jotta sen takaseinä ei
vahingoitu. Aseta kylmälaite varovasti
selälleen.
Huomautus
Jos asetat kaapin selälleen, ei
seinävälilevy saa olla asennettuna.
Sivu: 60
fi
61
Sijoitustilan lämpötila
ja ilmankierto
Sijoitushuoneen lämpötila
Kylmälaite on suunniteltu määrätylle
ilmastoluokalle. Ilmastoluokan mukaan
vaihdellen laitetta voi käyttää paikoissa,
joiden lämpötila on seuraava.
Laitteen ilmastoluokka on merkitty
tyyppikilpeen, kuva ,.
Huomautus
Kylmälaite toimii tehokkaasti
noudatettaessa ilmoitetun ilmastoluokan
lämpötilarajoja. Mikäli laitetta, jonka
ilmastoluokka on SN, käytetään
alhaisemmissa lämpötiloissa, niin laitteen
vahingoittuminen voidaan
poissulkea +5 °C lämpötilaan asti.
Ilmankierto
Kuva $
Kylmälaitteen takana oleva ilma
lämpenee jäähdytyskoneiston ollessa
toiminnassa. Lämpimän ilman on
päästävä poistumaan esteettä. Muutoin
jäähdytyskoneisto käy suurella teholla ja
sähkönkulutus lisääntyy. Älä peitä
ilmankiertoaukkoja tai aseta mitään
niiden eteen!
Laitteen sähköliitäntä
Kun laite on asennettu paikalleen, odota
vähintään tunti, ennen kuin kytket sen
toimintaan. Mikäli kylmälaite on ollut
jossain kuljetusvaiheessa vaaka-
asennossa, on kompressorissa olevaa
öljyä saattanut päästä
jäähdytysjärjestelmään.
Puhdista laite sisältä ennen sen ottamista
käyttöön ensimmäistä kertaa (katso
kappale Laitteen puhdistus).
Sähköliitäntä
Pistorasian tulee sijaita lähellä laitetta ja
siihen tulee päästä helposti käsiksi myös
laitteen asennuksen jälkeen.
Laite täyttää suojausluokan I
vaatimukset. Laitteen saa liittää
220–240 V/50 Hz vaihtovirtaan
ainoastaan määräysten mukaisesti
asennetun, suojajohtimella varustetun
pistorasian kautta. Pistorasia tulee
suojata 10–16 A sulakkeella.
Laitteissa, joita käytetään Euroopan
ulkopuolisissa maissa, on tarkistettava,
onko sähköverkon jännite ja virtalaji
sama kuin laitteessa. Löydät nämä tiedot
tyyppikilvestä. Kuva ,
m Varoitus
Laitetta ei saa missään tapauksessa
liittää elektroniseen
energiansäästöpistokkeeseen.
Laitteen käyttö on mahdollista verkko- ja
siniaaltoinvertterillä. Kun kyseessä ovat
aurinkosähkölaitteet, jotka kytketään
suoraan yleiseen sähköverkkoon,
käytetään verkkoinvertteriä. Kun kytkentä
yleiseen sähköverkkoon ei ole
mahdollista (esim. veneessä tai mökillä),
tulee käyttää siniaaltoinvertteriä.
Ilmastoluokka Sallittu huonelämpötila
SN +10 °C – 32 °C
N +16 °C – 32 °C
ST +16 °C – 38 °C
T +16 °C – 43 °C
Sivu: 61
fi
62
Tutustuminen
laitteeseen
Käännä esiin ohjeiden lopussa oleva
kuvasivu. Käyttöohjeet pätevät eri
malleille.
Varustelussa saattaa olla
laitemallikohtaisia eroja.
Kuvissa saattaa olla laitemallikohtaisia
eroja.
Kuva !
* Ei kaikissa malleissa.
Ohjaustaulu
Kuva "
Laitteen kytkeminen
toimintaan
Kuva "
Käynnistä kylmälaite päälle-/pois-
kytkimestä 1.
Hälytysääni kuuluu. Lämpötilanäyttö
2 vilkkuu.
Paina lämpötilavalitsinta 4. Hälytysääni
kytkeytyy pois päältä.
Kun pakastimeen säädetty lämpötila on
saavutettu, lämpötilanäyttö 2 syttyy.
Pakastinosan lämpötilan tehdassuositus
on -18 °C.
1-4 Ohjaustaulu
5 NoFrost-järjestelmä
6 Pakastuslokeron luukku
7 Lasihylly
8* Jääpalakone ja jääpala-astia
9 Pakastuslaatikko (pieni)
10 Pakastuslaatikko (iso)
11 Ruuvijalat
12* Kylmävaraaja
13 Pakastuskalenteri
14 Oven ilmantasausjärjestelmä
1 Päälle/pois-kytkin
Kytkintä käytetään koko laitteen
päälle- ja poiskytkemiseen.
2 Lämpötilanäyttö
Tässä osoitetaan pakastimeen
säädetty lämpötila.
3 Pikapakastuksen näyttö
Näyttö toimii vain, kun
pikapakastus on toiminnassa.
4 Lämpötilavalitsin
Tästä säädetään haluttu
lämpötila.
Sivu: 62
fi
63
Käyttöä koskevia
huomautuksia
■ Päällekytkemisen jälkeen saattaa
kestää monta tuntia, ennen kuin
säädetty lämpötila on saavutettu. Älä
sijoita kaappiin elintarvikkeita
aikaisemmin.
■ Täysautomaattisen
NoFrost-järjestelmän ansiosta
pakastinosaan ei muodostu jäätä.
Kaappia ei tarvitse sulattaa.
■ Kaapin sivujen osittaisella
lämmittämisellä estetään
kondenssiveden muodostuminen
ovitiivisteen alueelle.
■ Jos pakastinosan ovea ei saa heti auki
sen sulkemisen jälkeen, niin odota
hetki, kunnes alipaine on tasaantunut.
Lämpötilan säätö
Kuva "
Pakastinosa
Lämpötilan voi säätää välille
-16 °C – -26 °C.
Paina lämpötilavalitsinta 4 niin monta
kertaa, kunnes pakastinosan lämpötila
on haluamasi.
Viimeiseksi säädetty arvo tallentuu
laitteen muistiin. Valittu lämpötila tulee
näkyviin lämpötilanäyttöön 2.
Hälytystoiminnot
Kuva "
Ovihälytys
Oven hälytysääni (jatkuva ääni) kytkeytyy
päälle, kun kaapin ovi on auki yli
minuutin. Kun suljet oven, hälytysääni
poistuu.
Lämpötilahälytys
Lämpötilahälytys kytkeytyy päälle, kun
pakastinosassa on liian lämmintä ja
pakasteet ovat vaarassa sulaa.
Lämpötilanäyttö, kuva "/2, vilkkuu.
Hälytys voi kytkeytyä päälle ilman, että
pakasteet ovat vaarassa sulaa:
■ kun laite otetaan käyttöön,
■ kun laitteeseen sijoitetaan kerralla
suuria määriä tuoreita elintarvikkeita,
■ pakastinosan ovi on ollut liian kauan
auki.
Huomautus
Älä pakasta enää osittain tai kokonaan
sulaneita pakasteita. Valmista pakasteet
ensin ruoaksi keittämällä tai paistamalla,
jolloin voit pakastaa ne uudelleen.
Muista, että tällaisten pakasteiden
säilyvyys ei enää vastaa maksimi
säilyvyysaikaa.
Hälytyksen poiskytkentä
Kuva "
Kytke hälytysääni pois päältä painamalla
lämpötilavalitsinta 4.
Sivu: 63
fi
64
Käyttötilavuus
Tiedot hyötytilavuudesta löydät laitteesi
tyyppikilveltä. Kuva ,
Koko pakastustilavuuden
käyttäminen
Kun haluat sijoittaa kaappiin maksimi
määrän pakasteita, voit poistaa siitä
kaikki pakastuslaatikot. Sijoita sitten
elintarvikkeet suoraan hyllyille ja
pakastinosan pohjalle.
Huomautus
Jotta tyyppikilvessä ilmoitetut arvot
pitävät paikkansa, jätä ylimmäisin varuste
laitteeseen.
Pakastuslaatikoiden
poistaminen
■ Vedä pakastuslaatikko vasteeseen
asti, nosta vähän etureunasta ja
poista. Kuva %
■ Jos kaapissa on jääpalakone, voit
poistaa sen. Kuva &
■ Pakastuslokeron luukku
Kuva '
1. Avaa pakastelokeron luukku
puoleen väliin.
2. Löysää pidike kaapin toiselta
puolelta.
3. Vedä pakastelokeron luukkua
itseesi päin ja irrota pidikkeestä.
4. Löysää pidike kaapin toiselta
puolelta.
Pakastinosa
Pakastinosa on tarkoitettu
■ pakasteiden säilyttämiseen.
■ jääpalojen valmistamiseen.
■ elintarvikkeiden pakastamiseen.
Huomautus
Varmista, että pakastinosan ovi on
kunnolla kiinni! Oven ollessa auki
pakasteet sulavat ja pakastinosaan
muodostuu enemmän jäätä. Sitä paitsi:
sähkönkulutus lisääntyy turhasta
energian käytöstä!
Maksimi pakastusteho
Tiedot maksimi pakastustehosta
vuorokauden (24 tunnin) aikana löydät
tyyppikilvestä. Kuva ,
Maksimi pakastustehon
edellytykset
■ Käynnistä pikapakastus ennen
tuoreiden elintarvikkeiden sijoittamista
kylmälaitteeseen (katso kohta
Pikapakastus).
■ Poista varusteet.
■ Sijoita elintarvikkeet suoraan hyllyille ja
pakastinosan pohjalle.
Huomautus
Pakasteet eivät saa peittää
takaseinässä olevia
ilmankiertoaukkoja.
■ Kun pakastat isompia määriä
elintarvikkeita, sijoita ne ylimpään
lokeroon. Silloin ne pakastuvat erittäin
nopeasti.
Sivu: 64
fi
65
Pakastaminen ja
pakasteiden
säilyttäminen
Pakasteiden ostaminen
■ Tarkista, että myyntipakkaus on ehjä.
■ Tarkista tuotteen säilyvyysaika.
■ Liikkeen säiliöpakastimen lämpötilan
tulee olla -18 °C tai kylmempi.
■ Vie pakasteet kotiin kylmälaukussa,
jos vain mahdollista, ja aseta ne heti
pakastimeen.
Sijoitteluohjeita
■ Kun pakastat isompia määriä
elintarvikkeita, sijoita ne ylimpään
lokeroon. Silloin ne pakastuvat erittäin
nopeasti.
■ Pakasteet eivät saa peittää
takaseinässä olevia
ilmankiertoaukkoja.
■ Asettele elintarvikkeet lokeroihin tai
pakastuslaatikoihin mahdollisimman
laajalle alalle.
Huomautus
Vielä sulat elintarvikkeet eivät saa
koskettaa jo pakastettuja
elintarvikkeita. Sijoita tarvittaessa jo
pakastuneet elintarvikkeet
pakastuslaatikoihin.
■ Jotta ilma kiertää kaapissa
tehokkaasti, muista työntää
pakastuslaatikot vasteeseen asti.
Tuoreiden
elintarvikkeiden
pakastaminen
Pakasta vain tuoreita ja virheettömiä
elintarvikkeita.
Jotta vihannesten ravintoarvo, aromi ja
väri säilyvät mahdollisimman hyvänä, ne
kannattaa ryöpätä ennen pakastamista.
Munakoisot, paprikat, kesäkurpitsat ja
parsat voit pakastaa ilman ryöppäämistä.
Pakastamisesta ja ryöppäämisestä
kertovaa kirjallisuutta saat kirjakaupoista
ja kirjastoista.
Huomautus
Vielä sulat elintarvikkeet eivät saa
koskettaa jo pakastettuja elintarvikkeita.
■ Voit pakastaa seuraavia elintarvikkeita:
Leivonnaiset, kala ja äyriäiset, liha,
riistaliha, linnunliha, vihannekset,
hedelmät, yrtit, kananmunat ilman
kuorta, meijerituotteet kuten juusto, voi
ja rahka, valmisruoat ja tähteeksi
jäänyt ruoka kuten keitot, pataruoat,
kypsä liha ja kala, perunaruoat,
laatikot ja makeat jälkiruoat.
■ Et voi pakastaa seuraavia
elintarvikkeita:
Vihannekset, jotka tavallisesti syödään
raakana, kuten lehtisalaatit tai retiisit,
kuorimattomat kananmunat,
viinirypäleet, kokonaiset omenat,
päärynät ja persikat, kovaksi keitetyt
kananmunat, jogurtti, piimä,
hapankerma, ranskankerma ja
majoneesi.
Sivu: 65
fi
66
Pakasteiden pakkaaminen
Pakkaa elintarvikkeet ilmatiiviisti, jotta ne
eivät menetä makuaan tai kuivu.
1. Aseta elintarvike pussiin tai kelmuun.
2. Poista ilma pakkauksesta.
3. Sulje pakkaus tiiviisti.
4. Merkitse pakkauksen etikettiin sisältö
ja pakastuspäivämäärä.
Sopivat pakkausmateriaalit:
Muovikelmut, polyeteenistä valmistetut
muovipussit, alumiinifoliot ja
pakasterasiat.
Näitä tuotteita saat alan myymälöistä.
Sopimattomat pakkausmateriaalit:
Käärepaperi, voipaperi, sellofaani,
jätepussit tai käytetyt muovikassit.
Sulkemiseen soveltuvat:
Kuminauhat, muovikiinnittimet, naru,
kylmänkestävät teipit yms.
Polyeteenipussit ja kelmut voi
kuumasaumata tarkoitukseen sopivalla
laitteella.
Pakasteiden säilyvyysaika
Säilyvyysaika vaihtelee pakastelajin
mukaan.
Kun lämpötila on -18 °C:
■ Kala, makkara, valmiit ruoat,
leivonnaiset:
enintään 6 kuukautta
■ Juusto, linnut, liha:
enintään 8 kuukautta
■ Vihannekset, marjat/hedelmät:
enintään 12 kuukautta
Pikapakastus
Elintarvikkeiden tulee pakastua
läpikotaisin mahdollisimman nopeasti,
jotta niiden vitamiinit, ravintoarvo,
ulkonäkö ja maku säilyvät ennallaan.
Käynnistä pikapakastus muutamaa tuntia
ennen tuoreiden elintarvikkeiden
sijoittamista kaappiin, jottei lämpötila
nouse liikaa.
Kun toiminto on käynnistetty, laite on
jatkuvasti toiminnassa, jotta
pakastinosan lämpötila olisi
mahdollisimman alhainen.
Kun haluat pakastaa kerralla
maksimimäärän pakasteita, käynnistä
pikapakastus 24 tuntia ennen tuoreiden
elintarvikkeiden sijoittamista
kylmälaitteeseen.
Pienet määrät elintarvikkeita (max. 2 kg)
voit pakastaa ilman pikapakastusta.
Huomautus
Kun pikapakastus on käynnistetty,
käyntiäänet saattavat kuulua
voimakkaampina.
Päälle- ja poiskytkentä
Kuva "
Paina lämpötilavalitsinta 4 niin monta
kertaa, kunnes näyttö super 3 syttyy.
Pikapakastus kytkeytyy automaattisesti
pois päältä noin 2½ vuorokauden
kuluttua.
Sivu: 66
fi
67
Pakasteiden
sulattaminen
Pakastelajin ja käyttötarkoituksen
mukaan voit valita seuraavista
mahdollisuuksista:
■ huoneen lämmössä
■ pakastimessa
■ sähkölieden uunissa,
kiertoilmapuhaltimella tai ilman
■ mikroaaltouunissa
m Huom.
Älä pakasta enää osittain tai kokonaan
sulaneita pakasteita. Valmista pakasteet
ensin ruoaksi keittämällä tai paistamalla,
jolloin voit pakastaa ne uudelleen.
Tällaisten pakasteiden säilyvyys ei enää
vastaa maksimi säilyvyysaikaa.
Varustelu
(ei kaikissa malleissa)
Pakastuslaatikko (iso)
Kuva !/10
Täällä säilyvät isommat pakasteet, kuten
kalkkunat, ankat ja hanhet.
Jääpalakone
Kuva (
Käytä jääpalojen valmistamiseen
ainoastaan juomavettä.
1. Poista vesisäiliö ja täytä se
juomavedellä merkkiin asti.
Huomautus
Jos säiliössä on liikaa vettä, on
mahdollista, ettei jääpalakone toimi
kunnolla. Jääpalat eivät irtoa yksitellen
jääpala-astiasta. Liika vesi valuu
säilytysastiaan ja siinä olevat jääpalat
jäätyvät toisiinsa kiinni.
2. Annostele vesi täyttöaukon kautta.
3. Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.
4. Kun jääpalat ovat valmiita, paina vipu
alas ja vapauta.
Jääpalat irtoavat ja tipahtavat
säilytysastiaan.
5. Vedä säilytysastia ulos ja ota jääpalat
astiasta.
Pakastuskalenteri
Kuva )/A
Jotta pakasteiden laatu säilyy hyvänä, älä
ylitä säilytysaikaa. Symbolien kohdalla
olevat numerot ilmoittavat pakasteiden
pisimmän sallitun säilytysajan
kuukausina. Kun ostat pakasteita
kaupasta, huomioi niiden valmistus- tai
säilyvyysaika.
Sivu: 67
fi
68
Kylmävaraaja
Kuva )/B
Kylmävaraaja hidastaa pakasteiden
lämpenemistä sähkökatkon tai
toimintahäiriön aikana. Kun asetat
kylmävaraajan ylimpään lokeroon
pakasteiden päälle, saavutetaan pisin
säilytysaika.
Voit säilyttää kylmävaraajaa myös
ovilokerossa, jolloin saat enemmän
säilytystilaa.
Voit myös ottaa kylmävaraajan pois
kaapista ja käyttää sitä tilapäisesti
elintarvikkeiden kylmänä pitämiseen,
esim. kylmälaukussa.
Jääpala-astia
Kuva *
1. Täytä ¾ jääpala-astiasta vedellä ja
aseta se pakastinosaan.
2. Irrota mahdollisesti kiinnijäätynyt
jääpala-astia lusikanvarrella tms., älä
käytä teräviä esineitä.
3. Jääpalat irtoavat helpommin, kun pidät
jääpala-astiaa hetken juoksevan veden
alla tai taivutat hieman astiaa.
Laitteen kytkeminen
pois toiminnasta ja
väliaikainen käytöstä
poisto
Laitteen kytkeminen pois
päältä
Kuva "
Paina päälle-/pois-kytkintä 1.
Lämpötilanäyttö 2 sammuu ja
jäähdytyskoneisto kytkeytyy pois
toiminnasta.
Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta väliaikaisesti
Kun laite on pitempään käyttämättä:
1. Kytke laite pois toiminnasta.
2. Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke
automaattisulake pois päältä tai kierrä
sulake irti.
3. Puhdista laite.
4. Jätä kaapin ovi auki.
Sulatus
Pakastinosa
Täysautomaattisen NoFrost-järjestelmän
ansiosta pakastinosaan ei muodostu
jäätä. Pakastinosaa ei tarvitse enää
sulattaa.
Sivu: 68
fi
69
Laitteen puhdistus
m Huom.
■ Älä käytä hankaavia, happamia tai
klooria sisältäviä puhdistusaineita tai
liuottimia.
■ Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia
puhdistusmenetelmiä.
Metallipinnoille saattaa muodostua
korroosiota.
■ Älä pese hyllyjä tai rasioita
astianpesukoneessa.
Osien muoto voi muuttua!
Huomautus
Käynnistä pikapakastus noin 4 tuntia
ennen puhdistamista, jotta
elintarvikkeiden lämpötila laskee
mahdollisimman alhaiseksi ja voit
säilyttää niitä pitempään
huoneenlämpötilassa.
Toimi seuraavasti:
1. Kytke laite pois toiminnasta ennen
puhdistamista.
2. Irrota pistotulppa pistorasiasta tai
irrota sulake tai kytke
automaattisulake pois päältä.
3. Poista pakasteet ja säilytä niitä
viileässä paikassa. Aseta
kylmävaraaja (mikäli laitteen mukana)
elintarvikkeiden päälle.
4. Odota, kunnes huurrekerros on
sulanut.
5. Puhdista laite pehmeällä liinalla ja
haalealla vedellä, johon on lisätty
vähän pH-arvoltaan neutraalia
käsinpesuun tarkoitettua
astianpesuainetta. Varo, ettei
pesuvettä pääse sisävalaisimeen.
6. Pyyhi ovitiiviste puhtaalla vedellä ja
kuivaa huolella.
7. Puhdistuksen jälkeen: liitä laite
takaisin verkkovirtaan ja kytke
toimintaan.
8. Aseta pakasteet takaisin kaappiin.
Sivu: 69
fi
70
Varustelu
Voit poistaa puhdistamista varten kaikki
kylmälaitteen osat, joiden paikka on
muuteltavissa (katso kappale
»Varustelu«).
Jääpalakoneen puhdistaminen
Puhdista jääpalakone säännöllisesti.
Tällöin valmiit jääpalat eivät kutistu,
maistu väljähtyneeltä tai tartu toisiinsa
kiinni, vaikka jäävätkin astiaan
pidemmäksi aikaa.
1. Poista jääpalakone. Kuva &
2. Poista säilytysastia ja tyhjennä.
3. Irrota jääpakoneen suojus.
4. Pese jääpalakoneen kaikki osat
lämpimällä vedellä.
5. Anna osien kuivua hyvin.
6. Kokoa jääpalakone ja aseta takaisin
kaappiin.
Näin voit säästää
energiaa
■ Sijoita kylmälaite kuivaan tilaan, jossa
on hyvä ilmanvaihto! Kylmälaite ei saa
olla alttiina suoralle auringonpaisteelle
eikä lämmönlähteiden, kuten lieden,
lämmittimien tms. välittömässä
läheisyydessä.
Käytä tarvittaessa sopivaa
eristyslevyä.
■ Varo, että ilmankiertoaukot eivät peity.
■ Anna lämpimien ruokien ja juomien
jäähtyä ennen kaappiin asettamista.
■ Sulata pakasteet jääkaappiosassa.
Näin voit käyttää pakasteista lähtevää
kylmyyttä jääkaapin jäähdyttämiseen.
■ Älä pidä kaapin ovia auki turhan
kauan.
■ Varmista, että pakastinosan ovi on
kunnolla kiinni.
■ Puhdista ajoittain laitteen takaseinä,
niin vältyt lisääntyneeltä
sähkönkulutukselta.
■ Mikäli laitteen mukana:
Asenna seinävälilevy, jotta
kylmälaitteen energiankulutus vastaa
ilmoitettua (katso Asennusohje). Jos
laitteen ja seinän välinen tila on
pienempi, se ei haittaa laitteen
toimintaa. Energiankulutus saattaa
tällöin lisääntyä jonkin verran. Etäisyys
ei saa olla yli 75 mm.
■ Varusteiden sijoittelu ei vaikuta laitteen
energiankulutukseen.
Sivu: 70
fi
71
Käyntiäänet
Normaalit toimintaan kuuluvat
äänet
Hurina
Moottorit ovat toiminnassa (esim.
jäähdytyskoneisto, puhallin).
Hurina, kohina tai surin
Kylmäaine virtaa putkia pitkin.
Napsahdus
Moottori, kytkimet tai magneettiventtiilit
kytkeytyvät päälle ja pois päältä.
Naksahdus
Automaattinen sulatus käynnistyy.
Tavallisuudesta poikkeavat
äänet, jotka voit poistaa
helposti itse
Laite ei seiso suorassa
Suorista laite vesivaa’an avulla. Korjaa
lattian epätasaisuudet säätöjalkojen
avulla tai asettamalla laitteen alle sopivat
alustat.
Laite »nojaa«
Siirrä laite irti viereisistä kalusteista tai
laitteista.
Laatikot tai hyllyt heiluvat tai ovat
juuttuneet kiinni
Tarkista, ovatko ulosvedettävät osat
kunnolla paikoillaan. Korjaa tarvittaessa
niiden asentoa.
Pullot tai astiat koskettavat toisiaan
Siirrä pullot ja astiat kauemmaksi
toisistaan.
Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle
Ennenkuin soitat huoltoon:
Tarkista seuraavien ohjeiden avulla, voitko poistaa vian itse.
Kun kyseessä ovat tällaiset pienet viat, joudut maksamaan huoltomiehen käynnistä
aiheutuneet kulut myös takuuaikana!
Häiriö Mahdollinen syy Toimenpide
Lämpötila poikkeaa hyvin
paljon asetetusta
lämpötilasta.
Joissakin tapauksissa riittää, kun kytket
laitteen pois päältä 5 minuutiksi.
Jos lämpötila on liian korkea, tarkista
muutaman tunnin kuluttua, onko lämpötila
lähentynyt asetettua lämpötilaa.
Jos lämpötila on liian alhainen, tarkista
lämpötila vielä kerran seuraavana päivänä.
Mikään näyttö ei pala. Virtakatko, sulake on
palanut; verkkopistoke ei ole
kunnolla pistorasiassa.
Laita pistotulppa pistorasiaan. Tarkista, onko
virtaa; tarkista sulakkeet.
Sivu: 71
fi
72
Häiriö Mahdollinen syy Toimenpide
Hälytysääni kuuluu.
Lämpötilanäyttö vilkkuu.
Kuva "/2
Häiriö - pakastinosassa on
liian lämmintä!
Pakasteet ovat vaarassa
sulaa.
Kytke hälytysääni pois päältä painamalla
lämpötilavalitsinta, kuva "/4.
Laitten ovi on auki. Sulje laitteen ovi.
Ilmankiertoaukot on peitetty. Varmista, että ilmankiertoaukot ovat auki.
Kerralla pakastettiin liian
paljon elintarvikkeita.
Älä pakasta sallittua suurempia määriä.
Häiriön poistamisen jälkeen lämpötilanäyttö
lakkaa vilkkumasta.
Pakastinosan ovi on ollut
pitkän aikaa auki; lämpötila
ei vastaa enää säädettyä.
NoFrost-järjestelmän
höyrystimeen
(jäähdytyselementti) on
muodostunut niin paljon
jäätä, ettei
täysautomaattinen
sulatusjärjestelmä enää
tehoa siihen.
Sulata höyrystin. Ota ensin pakasteet pois
laitteesta ja säilytä niitä hyvin pakattuina
viileässä paikassa.
Kytke laite pois päältä ja siirrä se irti seinästä.
Jätä kaapin ovi auki.
Sulamisvesi alkaa valua laitteen takana
olevaan haihdutusastiaan, noin 20 minuutin
kuluttua. Kuva +
Pyyhi sulamisvesi pois pesusienellä monta
kertaa, jottei vesi vuoda lattialle.
Höyrystin on sulanut, kun sulamisvettä ei enää
valu haihtumisastiaan. Puhdista laite
sisäpuolelta. Käynnistä laite.
Laitteen jäähdytys ei toimi,
lämpötilanäytön, kuva "/2,
valo palaa.
Demotoiminto on kytketty
toimintaan.
Paina lämpötilavalitsinta, kuva "/4,
10 sekunnin ajan, kunnes vahvistusääni
kuuluu.
Tarkista jonkin ajan kuluttua, toimiiko laitteen
jäähdytys.
Sivu: 72
fi
73
Laitteen suorittama
automaattinen testaus
Kylmälaitteessa on automaattinen
testausohjelma, joka osoittaa näytössä
vikalähteet, jotka saa korjata vain
valtuutettu huoltopalvelu.
Testauksen käynnistys
1. Kytke kylmälaite pois päältä ja odota
noin viisi minuuttia.
2. Kytke laite toimintaan ja paina
ensimmäisten 10 sekunnin aikana
lämpötilavalitsinta, kuva "/4,
3–5 sekuntia, kunnes
lämpötilanäyttöön tulee -26 °C.
Testausohjelma käynnistyy, kun
lämpötilanäytöt syttyvät toinen
toisensa jälkeen.
Laite on kunnossa, kun näkyviin tulee
hetken kuluttua ennen automaattista
testausta ollut lämpötila.
Jos näyttö super vilkkuu 10 sekunnin
ajan, kyseessä on vika.
Ilmoita asiasta huoltopalvelulle.
Testauksen päättäminen
Kun ohjelma on päättynyt, laite palautuu
takaisin normaalitoimintaan.
Huoltopalvelu
Sinua lähimpänä olevan
kodinkonehuollon osoitteen ja
puhelinnumeron löydät puhelinluettelosta
tai huoltopisteiden luettelosta. Ilmoita
huoltopalveluun aina laitteen
tyyppinumero (E-Nr.) ja valmistusnumero
(FD).
Löydät nämä tiedot laitteen
tyyppikilvestä. Kuva ,
Kun soitat huoltoon, muista aina ilmoittaa
laitteen tyyppi- ja valmistusnumero. Näin
vältyt huoltomiehen turhista käynneistä
aiheutuvista lisäkuluista.
Korjaustilaus ja neuvonta
häiriötilanteissa
Kaikkien maiden yhteystiedot löydät
oheisesta huoltoliikeluettelosta.
FIN 0207 510 700 Lankapuhelimesta
8,28 snt/puhelu +
7snt/min(alv24%)
Matkapuhelimesta
8,28 snt/puhelu +
17 snt/min
(alv 24%)

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch GSN36VW30 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch GSN36VW30

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch GSN36VW30, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch GSN36VW30 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch GSN36VW30 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.