Bosch GOP 250 CE käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch GOP 250 CE allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Hiomakone
  • Malli/nimi: GOP 250 CE
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Venäjä, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Tanska, Puola, Suomalainen, Tšekki, Romanialainen, Kroatialainen, Arabialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 70
Suomi | 71
Bosch Power Tools 2 609 932 802 | (14.2.12)
Ved punktuell sliping kan slipeskiven varmes sterkt opp. Redu-
sersvingtalletoglaslipeskivenavkjølesmedjevnemellomrom.
Enslipeskivesomblebrukttilbearbeidelseavmetall,måikke
lenger brukes til andre materialer.
Bruk kun originalt Bosch slipetilbehør.
Du må alltid koble til et støvavsug til sliping.
Skraping
Velg et høyt svingtalltrinn til skraping.
Arbeidpåenmykundergrunn(f.eks.tre)iflatvinkelogmedlite
presstrykk. Sparkelen kan ellers skjære inn i undergrunnen.
Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
f Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støp-
selet trekkes ut av stikkontakten.
f Hold elektroverktøyet og ventilasjonsspaltene alltid
rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.
Rengjør rasp-innsatsverktøyene (tilbehør) regelmessig med
en stålbørste.
Hvis det er nødvendig å skifte ut tilkoplingsledningen, må det-
te gjøres av Bosch eller Bosch-serviceverksteder, slik at det
ikke oppstår fare for sikkerheten.
Hviselektroverktøyettiltrossforomhyggeligeproduksjons-og
kontrollmetoderengangskullesvikte,måreparasjonenutføres
av et autorisert serviceverksted for Bosch-elektroverktøy.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på elektro-
verktøyets typeskilt.
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Deltegninger
og informasjoner om reservedeler finner du også under:
www.bosch-pt.com
Bosch-kundeservice er gjerne til hjelp ved spørsmål om kjøp,
bruk og innstilling av produkter og tilbehør.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: (+47) 64 87 89 50
Faks: (+47) 64 87 89 55
Deponering
Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljø-
vennlig gjenvinning.
Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Jf. det europeiske direktivet 2002/96/EF
vedr. gamle elektriske og elektroniske ap-
parater og tilpassingen til nasjonale lover
mågammeltelektroverktøysomikkelenger
kan brukes samles inn og leveres inn til en
miljøvennlig resirkulering.
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Turvallisuusohjeita
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudattami-
sen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
f Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
f Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
päristössä,jossaonpalavaanestettä,kaasuataipölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
f Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
f Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaaeisaamuuttaamillääntavalla.Äläkäytä
mitäänpistorasia-adaptereitamaadoitettujensähkö-
työkalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa olevat pis-
totulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun
vaaraa.
f Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
f Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteu-
delle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvat-
taa sähköiskun riskiä.
f Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyö-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseenpistorasiastavetämällä.Pidäjohtoloitolla
kuumuudesta,öljystä,terävistäreunoistajaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sähköiskun vaaraa.
f Käyttäessäsisähkötyökaluaulkonakäytäainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun
vaaraa.
f Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei
olevältettävissä,tuleekäyttäävikavirtasuojakytkintä.
Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun
vaaraa.
VAROITUS
OBJ_BUCH-1271-004.book Page 71 Tuesday, February 14, 2012 11:38 AM
Sivu: 71
72 | Suomi
2 609 932 802 | (14.2.12) Bosch Power Tools
Henkilöturvallisuus
f Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja nouda-
ta tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käy-
tä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
f Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilö-
kohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulon-
suojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavas-
ta, vähentää loukkaantumisriskiä.
f Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkö-
työkalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähkö-
verkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat
sitä.Joskannatsähkötyökaluasormikäynnistyskytkimellä
tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan käyn-
nistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
f Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.
f Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina
tukevasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten
voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa
tilanteissa.
f Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
f Jospölynimu-jakeräilylaitteitavoidaanasentaa,tulee
sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että niitä käyte-
täänoikeallatavalla.Pölynimulaitteistonkäyttövähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely
f Äläylikuormitalaitetta.Käytäkyseiseentyöhöntarkoi-
tettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen
työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
f Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja py-
säyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
f Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
f Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
f Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osattoimivatmoitteettomasti,eivätkäolepuristukses-
sa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkö-
työkalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet
osatennenkäyttöä.Monentapaturmansyytlöytyväthuo-
nosti huolletuista laitteista.
f Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terä-
viä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
f Käytäsähkötyökaluja,tarvikkeita,vaihtotyökalujajne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
f Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Monitoimityökalun turvallisuusohjeet
f Tartu sähkötyökaluun ainoastaan eristetyistä pinnois-
ta, tehdessäsi työtä, jossa vaihtotyökalu saattaisi osua
piilossa olevaan sähköjohtoon tai sähkötyökalun
omaan sähköjohtoon. Kosketus jännitteiseen johtoon voi
saattaa sähkötyökalun metalliosat jännitteisiksi ja johtaa
sähköiskuun.
f Käytä sähkötyökalua ainoastaan kuivaleikkaukseen.
Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
f Huomio tulipalovaara! Vältä hionta-aineen ja hiomako-
neenylikuumenemista.Tyhjennäainapölysäiliöennen
työtaukoja. Suodatinpussissa, mikrosuodattimessa tai
paperipussissa(tahipölynimurinsuodatinpussissataisuo-
dattimessa) oleva hiomapöly saattaa epäsuotuisissa olo-
suhteissa,kutenkipinästämetalliahiottaessa,syttyäitses-
tään.Erityisenvaarallistaon,joshiomapölyonsekoittunut
lakka-, polyuretaanijäännösten tai muitten kemiallisten ai-
neiden kanssa ja hiottava aines on kuumaa pitkän työru-
peaman jälkeen.
f Pidä kädet loitolla sahauskohdasta. Älä pane käsiä työ-
kappaleen alle. Sahanterää kosketettaessa on olemassa
loukkaantumisvaara.
f Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien syöttö-
johtojen paikallistamiseksi tai käänny paikallisen jake-
luyhtiön puoleen. Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa
tulipaloon ja sähköiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen
saattaa johtaa räjähdykseen. Vesijohtoon tunkeutuminen
aiheuttaa aineellista vahinkoa tai saattaa johtaa sähköis-
kuun.
f Pidä työn aikana sähkötyökalua kaksin käsin ja ota tu-
keva seisoma-asento. Sähkötyökalua pystyy ohjaamaan
varmemmin kahdella kädellä.
f Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkkiin
kiinnitetty työkappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin
kädessä pidettynä.
f Käytä suojakäsineitä, kun vaihdat vaihtotyökaluja.
Vaihtotyökalut lämpenevät pidemmässä käytössä.
OBJ_BUCH-1271-004.book Page 72 Tuesday, February 14, 2012 11:38 AM
Sivu: 72
Suomi | 73
Bosch Power Tools 2 609 932 802 | (14.2.12)
f Älä kaavi kostutettuja materiaaleja (esim. tapetteja)
eikä kostealla alustalla. Veden tunkeutuminen sähkötyö-
kalun sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
f Älä käsittele työstettävää pintaa liuotinpitoisilla nes-
teillä. Materiaalien lämmetessä kaavinnassa, saattaa syn-
tyä myrkyllisiähöyryjä.
f Ole erityisen varovainen kaavinta käyttäessäsi. Työka-
lu on erittäin terävä, on olemassa loukkaantumisvaara.
Tuotekuvaus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Tur-
vallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Käännä auki taittosivu, jossa on laitteen kuva ja pidä se ulos-
käännettynä lukiessasi käyttöohjetta.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu puuaineksen, muovin, kipsin, ei-
rautametallien ja kiinnitysosien (esim. karkaisemattomien
naulojen ja hakasten) sahaukseen ja katkaisuun. Se soveltuu
myös pehmeiden seinälaattojen käsittelyyn sekä pienten pin-
tojen kuivahiontaan ja kaavintaan. Se soveltuu erityisesti töi-
hin lähellä reunoja ja tasoa. Sähkötyökalua saa käyttää yksin-
omaan Bosch-lisätarvikkeiden kanssa.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Käynnistyskytkin
2 Värähtelytaajuuden asetuksen säätöpyörä
3 Tuuletusaukot
4 Työkalunpidin
5 Kahva (eristetty kädensija)
6 Upotussahanterä*
7 Kiristysruuvi ja lautasjousi (GOP 250 CE)
8 Kuusiokoloavain
9 Työkalunpitimen adapteri (GOP 250 CE)
10 Hiomalevy*
11 Hiomapaperi*
12 SDS-vipu työkalun irrotusta varten (GOP 300 SCE)
13 Pölynimun huoparengas*
14 Pölynimun kiinnitin*
15 Imunysä*
16 Pölynimu*
17 Imuletku*
18 Imuadapteri*
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.
Tekniset tiedot
Melu-/tärinätiedot
Monitoimityökalu GOP 250 CE GOP 300 SCE
Tuotenumero 3 601 B30 0.. 3 601 B30 5..
Värähtelytaajuuden asetus z z
Ottoteho W 250 300
Antoteho W 150 180
Tyhjäkäyntinopeus n0 min-1
8000–20000 8000–20000
Värähtelykulma vasemmalle/oikealle ° 1,4 1,4
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,5 1,6
Suojausluokka /II /II
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.
GOP 250 CE GOP 300 SCE
Melun mittausarvot on määritetty EN 60745 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu
Äänenpainetaso
Äänen tehotaso
Epävarmuus K=
Käytä kuulonsuojaimia!
dB(A)
dB(A)
dB
81
92
3
79
90
3
OBJ_BUCH-1271-004.book Page 73 Tuesday, February 14, 2012 11:38 AM
Sivu: 73
74 | Suomi
2 609 932 802 | (14.2.12) Bosch Power Tools
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu EN 60745
standardoidunmittausmenetelmänmukaisestijasitävoidaan
käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Se soveltuu myös väräh-
telyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muissa
töissä, poikkeavilla vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huol-
lettuna, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa kasvat-
taa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten määrätyn työ-
aikajakson aikana tulisi ottaa huomioon myös se aika, jolloin
laite on sammutettuna tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käyte-
tä. Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtely-
rasitusta.
Määrittelelisävarotoimenpiteetkäyttäjän suojaksivärähtelyn
vaikutukselta, kuten esimerkiksi: Sähkötyökalujen ja vaihto-
työkalujen huolto, käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun or-
ganisointi.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa ”Tek-
niset tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai
standardoituja asiakirjoja: EN 60745 direktiivien
2011/65/EU, 2004/108/EY, 2006/42/EY määräysten
mukaan.
Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 20.01.2012
Asennus
Työkalunvaihto
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
f Käytä suojakäsineitä työkalun vaihdossa. Vaihtotyöka-
luja kosketettaessa on olemassa loukkaantumisvaara.
Vaihtotyökalun valinta
Värähtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja epä-
varmuus K mitattuna EN 60745 mukaan:
Hiominen:
ah
K
Sahaus upotussahanterällä:
ah
K
Sahaus segmenttisahan terällä:
ah
K
Kaavinta:
ah
K
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
2
1,5
10
1,5
6,5
1,5
4,5
1,5
3
1,5
10
1,5
5
1,5
5
1,5
GOP 250 CE GOP 300 SCE
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI
Vaihtotyökalu Materiaali
HCS-puuseg-
menttisahanterä*
Puuaines, muovi
Bimetalliseg-
menttisahanterä*
Puuaineet, muovi,
ei-rautametallit
HCS-upotussa-
hanterät puu*
Puuaineet, muovi,
kipsi ja muut pehme-
ät aineet
Bimetalliupotus-
sahanterä
metalli*
Metalli (esim. kar-
kaisemattomat nau-
lat, ruuvit, pienet
profiilit), ei-rauta-
metallit
Bimetalliupotus-
sahanterä, puu ja
metalli*
Puu, metalli, ei-rau-
tametallit
HM-Riff-seg-
menttisahanterä*
Sementtisaumojen,
pehmeiden seinä-
laattojen, lasikuitu-
lujitetun muovin ja
muiden hiovien ai-
neiden
HM-Riff-
deltalevy*
Kaavin, jäykkä* Matot, päällysteet
* Lisätarvikkeet; löydät kaikki lisätarvikkeet Bosch-tarvikeohjelmasta.
OBJ_BUCH-1271-004.book Page 74 Tuesday, February 14, 2012 11:38 AM
Sivu: 74
Suomi | 75
Bosch Power Tools 2 609 932 802 | (14.2.12)
Vaihtotyökalun asennus ja vaihto (GOP 250 CE)
Poista tarvittaessa jo asennettu vaihtotyökalu.
Poistavaihtotyökaluhölläämälläruuvia7kuusiokoloavaimella
8 ja irrottamalla työkalu.
Aseta haluttu vaihtotyökalu (esim. upotussahanterä 6) työka-
lunpitimeen4niin,ettätaiveosoittaaalaspäin(katsokuvaagra-
fiikkasivussa, vaihtotyökalun teksti on luettavissa ylhäältäpäin).
Kierrä vaihtotyökalu kyseistä työtä varten sopivaan asentoon
ja saata se lukkiutumaan työkalunpitimen 4 nokkaan. Kaksi-
toista toisistaan 30° järjestetyt asennot ovat mahdollisia.
Lisäväliasentoja varten voit käyttää adapteria 9 (lisätarvike):
Anna adapterin sileän sivun lukkiutua työkalunpitimen 4 nok-
kaan (katso kuvaa grafiikkasivussa). Asenna vaihtotyökalu
adapteriin mielivaltaiseen asentoon.
Kiinnitä vaihtotyökalu ruuvilla 7. Kiristä ruuvia kuusiokolo-
avaimella 8 niin paljon, että ruuvin lautasjousi koskettaa vaih-
totyökalua tasaisesti.
f Tarkista, että vaihtotyökalu on tiukasti paikallaan. Vää-
rin tai huonosti kiinnitetyt vaihtotyökalut voivat löystyä
käytön aikana ja aiheuttaa vaaratilanteita.
Vaihtotyökalun asennus ja vaihto (GOP 300 SCE)
Poista tarvittaessa jo asennettu vaihtotyökalu.
Avaa SDS-vipu 12 vasteeseen asti (ei sen ohi), ja poista vaih-
totyökalu.
Aseta haluttu vaihtotyökalu (esim. upotussahanterä 6) työka-
lunpitimeen4niin,ettätaiveosoittaaalaspäin(katsokuvaagra-
fiikkasivussa,vaihtotyökaluntekstionluettavissaylhäältäpäin).
Kierrä vaihtotyökalu kyseistä työtä varten sopivaan asentoon
ja saata se lukkiutumaan työkalunpitimen 4 nokkaan. Kaksi-
toista toisistaan 30° järjestetyt asennot ovat mahdollisia.
SuljeSDS-vipu12niin,ettäseasettuusähkötyökalunkoteloa
vasten.
f Tarkista, että vaihtotyökalu on tiukasti paikallaan. Vää-
rin tai huonosti kiinnitetyt vaihtotyökalut voivat löystyä
käytön aikana ja aiheuttaa vaaratilanteita.
Hiomapaperin vaihto ja kiinnitys hiomalevyyn
Hiomalevyssä 10 on tarrakudos, jotta tarrakiinnitteiset hio-
mapaperit voidaan kiinnittää nopeasti ja yksinkertaisesti.
Koputa hiomalevyn 10 tarrakudosta puhtaaksi ennen hioma-
paperin11kiinnitystämahdollisimmanhyväntartunnanmah-
dollistamiseksi.
Asetahiomapaperi11hiomalevyn10toistalaitaapitkinjasit-
ten hiomalevyyn painaen se tiukasti kiinni.
Tarkista parhaan mahdollisen pölynpoiston varmistamiseksi,
että hiomapaperin aukot ovat hiomalevyn reikien kohdalla.
Poistahiomapaperi 11 tarttumalla siihen yhdestäkulmastaja
vetämällä se irti hiomalevystä 10.
Voit käyttää kaikkia Bosch-tarvikeohjelman sarjan Delta
93 mm hiomapapereita, kiillotus- ja puhdistusvillavuotia.
Muut hiomatarvikkeet, kuten villavuota/kiillotushupa kiinnite-
tään hiomalevyyn samalla tavalla.
Hiomapaperin valinta
Riippuen hiottavasta materiaalista ja pinnan halutusta hiomatehosta on saatavissa erilaisia hiomapapereita:
Kaavin, taipuisa* Silikoni ja muut elas-
tiset materiaalit
Hiomalevy sarjan
Delta 93 mm hio-
malevyille*
Riippuen hiomapa-
perista
Vaihtotyökalu Materiaali
* Lisätarvikkeet; löydät kaikki lisätarvikkeet Bosch-tarvikeohjelmasta.
Hiomapaperi Materiaali Käyttö Karkeus
– kaikki puuaines (esim. ko-
va puu, pehmeäpuu, las-
tulevyt, rakennuslevyt)
– metallit
Karkeiden, höyläämättömien palkkien ja lautojen esihion-
taan
karkea 40
60
Tasohiontaan ja pienien epätasaisuuksien tasoitukseen keskikarkea 80
100
120
Puun viimeistely- ja hienohiontaan hieno 180
240
320
400
– maalit
– lakka
– filleri
– spakkeli
Värin poistohiontaan karkea 40
60
Pohjamaalin hiontaan (esim. sivellinraitojen, maalipisaroi-
den ja valumien poistoon)
keskikarkea 80
100
120
Pohjustuksen lopulliseen hiontaan ennen lakkausta hieno 180
240
320
400
OBJ_BUCH-1271-004.book Page 75 Tuesday, February 14, 2012 11:38 AM
Sivu: 75
76 | Suomi
2 609 932 802 | (14.2.12) Bosch Power Tools
Pölyn ja lastun poistoimu
f Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muutamien
puulaatujen, kivennäisten ja metallin pölyt voivat olla ter-
veydelle vaarallisia. Pölyn kosketus tai hengitys saattaa ai-
heuttaa käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille allergisia
reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Määrättyjäpölyjä,kutentammen-taipyökinpölyäpidetään
karsinogeenisina, eritoten yhdessä puukäsittelyssä käy-
tettyjen lisäaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).
Asbestipitoisia aineita saavat käsitellä vain ammattilaiset.
– Käytä materiaalille soveltuvaa pölynimua, jos se on
mahdollista.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat säännökset koski-
en käsiteltäviä materiaaleja.
f Vältä pölynkertymää työpaikalla. Pöly saattaa helposti
syttyä palamaan.
Pölynimun liitäntä (katso kuva A)
Liitä aina pölynimu, kun hiot.
Poista vaihtotyökalu pölynimulaitteen 16 (lisätarvike) asen-
nusta varten.
Kokoa tarvittaessa pölynimulaitteen 16 osat kuvan osoitta-
mallatavalla.Asennakoottupölynimulaitesähkötyökaluntyö-
kalunpitimeen 4. Kierrä pölynimulaite niin, että pölynimulait-
teen nokat lukkiutuvat kotelon vastaaviin syvennyksiin.
Kiinnitä pölynimulaite sähkötyökaluun kuvan osoittamalla ta-
valla kiinnityskäpälällä 14.
Tarkista, että huoparengas 13 on ehjä ja tiukasti kiinni hioma-
levyssä 10. Vaihda välittömästi vahingoittunut huoparengas
uuteen.
Työnnä imuletku 17 (lisätarvike) mallista riippuenjoko suo-
raan imunysään 15 tai leikkaa poikki vanha letkukappaleesi,
kierräimuadapteri18(lisätarvike)letkunpäähänjatyönnäse
suoraan imunysään 15. Liitä imuletku 17 pölynimuriin (lisä-
tarvike). Katsauksen liittämisestä eri pölynimureihin löydät
tämän ohjeen lopusta.
Pölynimurin tulee soveltua työstettävälle materiaalille.
Käytäerikoisimuriaterveydelleerityisenvaarallisten,karsino-
geenisten tai kuivien pölyjen imurointiin.
Käyttö
f Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.
230 V merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös 220 V
verkoissa.
Käyttöönotto
Käynnistys ja pysäytys
Käynnistä sähkötyökalu työntämällä käynnistyskytkin 1
eteenpäin niin, että katkaisimeen tulee ”I” näkyviin.
Pysäytäsähkötyökalutyöntämälläkäynnistyskytkin1taakse-
päin niin, että katkaisimeen tulee ”0” näkyviin.
Katkaise energiansäästön takia virta sähkötyökalusta, kun et
käytä sitä.
Värähtelytaajuuden asetus
Värähtelytaajuuden asetuksen säätöpyörällä 2 voit asettaa
tarvittavan värähtelytaajuuden myös käytön aikana.
Tarvittava värähtelytaajuus riippuu materiaalista ja työolo-
suhteista ja se voidaan määrittää käytännön kokein.
Työskentelyohjeita
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
f Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt, ennen
kuin asetat sen pois käsistäsi.
Huomio:Äläpeitäsähkötyökaluntuuletusaukkoja3työnaika-
na, koska se lyhentää sähkötyökalun elinikää.
Toimintaperiaate
Värähtelevän koneiston ansiosta vaihtotyökalu heiluu edesta-
kaisin 2,8° jopa 20000 kertaa minuutissa. Tämä mahdollis-
taa tarkan työn ahtaimmissakin tiloissa.
Työskentele pienellä ja tasaisella paineella
työkappaletta kohtaan, muussa tapaukses-
sa työteho heikkenee ja vaihtotyökalu saat-
taa lukkiutua.
Liikuta työn aikana sähkötyökalua edesta-
kaisin,jottavaihtotyökalueikuumeneliikaa
eikä lukkiudu.
Sahaus
f Käytä yksinomaan virheettömiä, moitteettomassa
kunnossa olevia sahanteriä. Taipuneet tai tylsät sahante-
rät voivat katketa, vaikuttaa kielteisesti sahausjälkeen tai
aiheuttaa takaiskun.
f Ota huomioon kevytrakennusaineita sahattaessa laki-
sääteiset määräykset ja materiaalin valmistajan suosi-
tukset.
f Ainoastaan pehmeitä materiaaleja, kuten puuta, kipsi-
kartonkia ja vastaavaa saa työstää
upposahausmenetelmällä!
Tarkista ennen sahausta HCS-sahanterillä puuhun, lastulevyi-
hin, rakennusmateriaaleihin jne., että niissä ei ole vieraita esi-
neitä, kuten nauloja, ruuveja tai vastaavia. Poista tarvittaessa
vieraat esineet tai käytä bimetallisahanteriä.
Katkaisu
Huomio: Ota seinälaattoja leikattaessa huomioon, että työka-
luun, pidempään käytettynä, kohdistuu suuri kuluminen.
Hionta
Hiontateho ja hiontajälki määräytyvät pääasiassa valitusta
hiomapyöröstä, asetetusta värähtelyvaiheesta ja työstöpai-
neesta.
Vain moitteettomassa kunnossa olevat hiomapaperit antavat
hyvän hiontatehon ja säästävät sähkötyökalua.
Kiinnitä huomiota tasaiseen puristuspaineeseen, hiomapape-
rin kestoiän kasvattamiseksi.
OBJ_BUCH-1271-004.book Page 76 Tuesday, February 14, 2012 11:38 AM
Sivu: 76
EëëçíéêÜ | 77
Bosch Power Tools 2 609 932 802 | (14.2.12)
Paineenturhalisäämineneiparannahiontatehoa,vaanjohtaa
laitteen ja hiomapaperin voimakkaampaan kulumiseen.
Kulmien, reunojen ja vaikeasti päästävien alueiden tarkassa
hionnassa voidaan myös käyttää pelkästään hiomalevyn kär-
keä tai reunaa.
Pistemäisessä hionnassa saattaa hiomapaperi kuumentua
voimakkaasti. Pienennä värähtelytaajuutta ja anna hiomapa-
perin jäähtyä säännöllisesti.
Hiomapaperi, jolla on hiottu metallia, ei tulisi käyttää muita
materiaaleja varten.
Käytä vain alkuperäisiä Bosch-hiomatarvikkeita.
Liitä aina pölynimu, kun hiot.
Kaavinta
Valitse korkea värähtelyvaihe kaavintaa varten.
Työskentele pehmeällä alustalla (esim. puu) loivassa kulmas-
sa ja pienellä puristuspaineella. Kaavin saattaa muutoin leika-
ta alustaa.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
f Pidäainasähkötyökaluaja sähkötyökaluntuuletusauk-
koja puhtaana, jotta voit työskennellä hyvin ja turvalli-
sesti.
Puhdista Riff-vaihtotyökaluja (lisätarvikkeita) säännöllisesti
teräsharjalla.
Jos liitäntäjohdon vaihto on välttämätön, tulee tämän suorit-
taa Bosch tai Bosch-sähkötyökalujen sopimushuolto turvalli-
suuden vaarantamisen välttämiseksi.
Jos sähkötyökalussa huolellisesta valmistuksesta ja koestus-
menettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee korjaus antaa
Bosch-keskushuollon tehtäväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka löytyy laitteen mallikilvestä.
Huolto ja asiakasneuvonta
Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia
koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja vara-
osista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielellään sinua tuotteiden ja
lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja säätöä koskevissa kysymyk-
sissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: 0800 98044
Faksi: +358 102 961 838
www.bosch.fi
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa
ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektro-
niikkalaitteita koskevan direktiivin
2002/96/EY ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan, tulee käyttökelvotto-
matsähkötyökalutkerätäerikseenjatoimit-
taa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
ÅëëçíéêÜ
Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò
ÃåíéêÝò õðïäåßîåéò áóöáëåßáò ãéá çëåêôñéêÜ
åñãáëåßá
ÄéáâÜóôå üëåò ôéò õðïäåßîåéò
áóöáëåßáò êáé ôéò ïäçãßåò.
ÁìÝëåéåò êáôÜ ôçí ôÞñçóç ôùí õðïäåßîåùí áóöáëåßáò êáé ôùí
ïäçãéþí ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí çëåêôñïðëçîßá, ðõñêáãéÜ
Þ/êáé óïâáñïýò ôñáõìáôéóìïýò.
ÖõëÜîôå üëåò ôéò ðñïåéäïðïéçôéêÝò õðïäåßîåéò êáé ïäçãßåò
ãéá êÜèå ìåëëïíôéêÞ ÷ñÞóç.
Ï ïñéóìüò «Çëåêôñéêü åñãáëåßï» ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé óôéò
ðñïåéäïðïéçôéêÝò õðïäåßîåéò áíáöÝñåôáé óå çëåêôñéêÜ
åñãáëåßá ðïõ ôñïöïäïôïýíôáé áðü ôï çëåêôñéêü äßêôõï (ìå
çëåêôñéêü êáëþäéï) êáèþò êáé óå çëåêôñéêÜ åñãáëåßá ðïõ
ôñïöïäïôïýíôáé áðü ìðáôáñßá (÷ùñßò çëåêôñéêü êáëþäéï).
ÁóöÜëåéá óôï ÷þñï åñãáóßáò
f Äéáôçñåßôå ôïí ôïìÝá ðïõ åñãÜæåóèå êáèáñü êáé êáëÜ
öùôéóìÝíï. Áôáîßá Þ óêïôåéíÝò ðåñéï÷Ýò åñãáóßáò ìðïñåß
íá ïäçãÞóïõí óå áôõ÷Þìáôá.
f Ìçí åñãÜæåóèå ìå ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï óå
ðåñéâÜëëïí üðïõ õðÜñ÷åé êßíäõíïò Ýêñçîçò, óôï ïðïßï
õðÜñ÷ïõí åýöëåêôá õãñÜ, áÝñéá Þ óêüíåò. Ôá çëåêôñéêÜ
åñãáëåßá äçìéïõñãïýí óðéíèçñéóìü ï ïðïßïò ìðïñåß íá
áíáöëÝîåé ôç óêüíç Þ ôéò áíáèõìéÜóåéò.
f ¼ôáí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï êñáôÜôå
ìáêñéÜ áð’ áõôü ôá ðáéäéÜ êé Üëëá ôõ÷üí
ðáñåõñéóêüìåíá Üôïìá. Óå ðåñßðôùóç áðüóðáóçò ôçò
ðñïóï÷Þò óáò ìðïñåß íá ÷Üóåôå ôïí Ýëåã÷ï ôïõ ìç÷áíÞ-
ìáôïò.
ÇëåêôñéêÞ áóöÜëåéá
f Ôï öéò ôïõ çëåêôñéêïý åñãáëåßïõ ðñÝðåé íá ôáéñéÜæåé
óôçí ðñßæá. Äåí åðéôñÝðåôáé ìå êáíÝíáí ôñüðï ç
ìåôáôñïðÞ ôïõ öéò. Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ðñïóáñìïóôéêÜ
öéò óå óõíäõáóìü ìå ãåéùìÝíá çëåêôñéêÜ åñãáëåßá.
Áìåôáðïßçôá öéò êáé êáôÜëëçëåò ðñßæåò ìåéþíïõí ôïí
êßíäõíï çëåêôñïðëçîßáò.
OBJ_BUCH-1271-004.book Page 77 Tuesday, February 14, 2012 11:38 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch GOP 250 CE ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch GOP 250 CE

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch GOP 250 CE, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch GOP 250 CE käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch GOP 250 CE suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.