Bosch GKS 190 Professional käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch GKS 190 Professional allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: GKS 190 Professional
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Italialainen, Ruotsalainen, Venäjä, Ranska, Espanja, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Tšekki, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Arabialainen, Bulgarialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 115
116 | Suomi
1 619 P06 540 | (30.9.08) Bosch Power Tools
fi
Turvallisuusohjeita
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusoh-
jeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet. Turvallisuusohjeiden
noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa säh-
köiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantu-
miseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tule-
vaisuutta varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyö-
kalu” käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja
(verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökalu-
ja (ilman verkkojohtoa).
1) Työpaikan turvallisuus
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin
valaistuna. Työpaikan epäjärjestys tai va-
laisemattomat työalueet voivat johtaa ta-
paturmiin.
b) Älä työskentele sähkötyökalulla räjäh-
dysalttiissa ympäristössä, jossa on pala-
vaa nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyö-
kalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyö-
kalua käyttäessäsi. Voit menettää laittee-
si hallinnan, huomiosi suuntautuessa
muualle.
2) Sähköturvallisuus
a) Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia
pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muut-
taa millään tavalla. Älä käytä mitään pis-
torasia-adaptereita maadoitettujen säh-
kötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä
kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pis-
torasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pin-
toja, kuten putkia, pattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa,
jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle
tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen
sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköis-
kun riskiä.
d) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä
sitä sähkötyökalun kantamiseen, ripus-
tamiseen tai pistotulpan irrottamiseen
pistorasiasta vetämällä. Pidä johto loitol-
la kuumuudesta, öljystä, terävistä reu-
noista ja liikkuvista osista. Vahingoittu-
neet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat
sähköiskun vaaraa.
e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käy-
tä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa
jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan jat-
kojohdon käyttö pienentää sähköiskun
vaaraa.
f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ym-
päristössä ei ole vältettävissä, tulee
käyttää vikavirtasuojakytkintä. Vikavirta-
suojakytkimen käyttö vähentää sähköis-
kun vaaraa.
3) Henkilöturvallisuus
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskente-
lyysi ja noudata tervettä järkeä sähkö-
työkalua käyttäessäsi. Älä käytä mitään
sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huu-
meiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaiku-
tuksen alaisena. Hetken tarkkaamatto-
muus sähkötyökalua käytettäessä, saattaa
johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suoja-
laseja. Henkilökohtaisen suojavarustuk-
sen käyttö, kuten pölynaamarin, luista-
mattomien turvakenkien, suojakypärän tai
kuulonsuojaimien, riippuen sähkötyöka-
lun lajista ja käyttötavasta, vähentää lou-
kaantumisriskiä.
c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmis-
ta, että sähkötyökalu on poiskytkettynä,
ennen kuin liität sen sähköverkkoon
ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kan-
nat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi
käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyö-
kalun pistotulpan pistorasiaan, käynnis-
tyskytkimen ollessa käyntiasennossa, al-
tistat itsesi onnettomuuksille.
VAROITUS
OBJ_BUCH-813-001.book Page 116 Tuesday, September 30, 2008 1:13 PM
Sivu: 116
Suomi | 117
Bosch Power Tools 1 619 P06 540 | (30.9.08)
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvital-
tat, ennen kuin käynnistät sähkötyöka-
lun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee lait-
teen pyörivässä osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
e) Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huo-
lehdi aina tukevasta seisoma-asennosta
ja tasapainosta. Täten voit paremmin hal-
lita sähkötyökalua odottamattomissa ti-
lanteissa.
f) Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaattei-
ta. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koru-
ja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loi-
tolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet,
korut ja pitkät hiukset voivat takertua liik-
kuviin osiin.
g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan
asentaa, tulee sinun tarkistaa, että ne on
liitetty ja että ne käytetään oikealla ta-
valla. Pölynimulaitteiston käyttö vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja kä-
sittely
a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen
työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopi-
vaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet
paremmin ja varmemmin tehoalueella, jol-
le sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mestä. Sähkötyökalu, jota ei enää voida
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen
kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita
tai siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi.
Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulot-
tuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sel-
laisten henkilöiden käyttää sähkötyöka-
lua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät
ole lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkö-
työkalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät
kokemattomat henkilöt.
e) Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista,
että liikkuvat osat toimivat moitteetto-
masti, eivätkä ole puristuksessa sekä, et-
tä siinä ei ole murtuneita tai vahingoittu-
neita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa
haitallisesti sähkötyökalun toimintaan.
Anna korjata nämä vioittuneet osat en-
nen käyttöä. Monen tapaturman syyt löy-
tyvät huonosti huolletuista laitteista.
f) Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.
Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut,
joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät
tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi
hallita.
g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaih-
totyökaluja jne. näiden ohjeiden mukai-
sesti. Ota tällöin huomioon työolosuh-
teet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille
määrättyyn käyttöön, saattaa johtaa vaa-
rallisiin tilanteisiin.
5) Huolto
a) Anna ainoastaan koulutettujen ammatti-
henkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hy-
väksy korjauksiin vain alkuperäisiä vara-
osia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Pyörösahojen turvallisuusohjeet
f VAARA: Pidä kädet loitolla sahausalueelta
ja sahanterästä. Pidä toinen käsi lisäkahvas-
sa tai moottorikotelossa. Kun molemmat kä-
det pitelevät pyörösahaa, sahanterä ei pysty
vahingoittamaan niitä.
f Älä pane käsiä työkappaleen alle. Suojus ei
pysty suojaamaan käsiä sahanterältä, jos ne
ovat työkappaleen alapuolella.
f Aseta leikkaussyvyys työkappaleen paksuu-
den mukaan. Työkappaleen alla tulisi terää
näkyä korkeintaan täysi hammaskorkeus.
f Älä koskaan pidä sahattavaa työkappaletta
kädessä tai jalkojen päällä. Tue työkappa-
letta tukevaa alustaa vasten. On tärkeää
kiinnittää työkappale hyvin, jotta kosketus
kehoon, sahanterän jääminen puristukseen
ja hallinnan menettäminen estyisi.
OBJ_BUCH-813-001.book Page 117 Tuesday, September 30, 2008 1:13 PM
Sivu: 117
118 | Suomi
1 619 P06 540 | (30.9.08) Bosch Power Tools
f Tartu sähkötyökaluun ainoastaan eristetyis-
tä pinnoista, tehdessäsi työtä, jossa saat-
taisit osua piilossa olevaan sähköjohtoon
tai sahan omaan sähköjohtoon. Kosketus
jännitteiseen johtoon saattaa myös sähkötyö-
kalun metalliosat jännitteisiksi ja johtaa säh-
köiskuun.
f Käytä pitkittäissahauksissa aina ohjainta tai
suoraa reunaohjausta. Tämä parantaa sa-
haustarkkuutta ja pienentää riskiä, että sa-
hanterä jää puristukseen.
f Käytä aina oikean kokoisia ja oikealla kiinni-
tysreiällä varustettuja sahanteriä (esim.
tähdenmuotoinen tai pyöreä). Sahanterät,
jotka eivät sovi sahan asennusosiin pyörivät
epäkeskoisesti ja johtavat sahan hallinnan
menettämiseen.
f Älä koskaan käytä vaurioituneita tai väärän-
laisia sahanterän aluslaattoja tai -pultteja.
Sahanterän aluslaatat ja -pultit on erityisesti
suunniteltu sahasi varten, antaen parasta
mahdollista tehokkuutta ja toimintavarmuut-
ta.
f Takaiskun syy ja miten sen estät:
– Takaisku on äkillinen reaktio, joka johtuu
kiinni tarttuneesta, puristukseen jääneestä
tai väärin suunnatusta sahanterästä, joka saa
sahan ponnahtelemaan hallitsemattomasti
ylös työkappaleesta käyttäjää kohti.
– Jos sahanterä tarttuu tai jää puristukseen
sulkeutuvaan sahausuraan, sitä jarrutetaan
voimakkaasti ja moottorin voima saattaa sa-
han ponnahtamaan taaksepäin käyttäjää koh-
ti.
– Jos sahanterä kääntyy tai suunnataan vää-
rin sahausurassa, saattavat sahanterän taka-
reunan hampaat tarttua työkappaleen yläpin-
taan, jolloin sahanterä ponnahtaa ylös urasta
ja hypähtää käyttäjää kohti. Takaisku on seu-
raus sahan väärän tai virheellisestä käytöstä.
Se voidaan estää sopivin varotoimin, joita se-
lostetaan seuraavassa.
f Pidä sahaa tukevasti kaksin käsin ja saata
käsivarret asentoon, jossa voit ottaa vas-
taan takaiskun voiman. Pidä kehosi jommal-
lakummalla puolella sahanterää, mutta ei
linjalla sahanterän kanssa. Takaiskussa pyö-
rösaha sinkoutuu taaksepäin, käyttäjä voi kui-
tenkin hallita takaiskuvoimia, noudattamalla
määrättyjä varotoimia.
f Jos sahanterä joutuu puristukseen tai kes-
keytät työn, tulee sinun pysäyttää saha ja
pitää se rauhallisesti paikoillaan työkappa-
leessa, kunnes sahanterä on pysähtynyt.
Älä koskaan koeta vetää sahanterää ylös
työkappaleesta tai taaksepäin niin kauan
kuin sahanterä pyörii, se saattaa johtaa ta-
kaiskuun. Määrittele ja poista sahanterän pu-
ristukseen joutumisen syy.
f Kun tahdot käynnistää uudelleen sahan, jo-
ka on työkappaleessa, keskitä sahanterä sa-
hausurassa ja tarkista, että hampaat eivät
ole tarttuneet työkappaleeseen. Jos sahan-
terä on puristuksessa, se saattaa kiivetä ylös
työkappaleesta tai aiheuttaa takaiskun, kun
saha käynnistetään.
f Tue isot levyt, sahanterän puristuksen aihe-
uttaman takaiskuvaaran minimoimiseksi.
Suurilla levyillä on taipumus taipua oman pai-
nonsa takia. Levyt tulee tukea molemmilta
puolilta, sekä sahanterän vierestä, että reu-
noista.
f Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita sahante-
riä. Sahanterät, joissa on tylsät tai väärin
suunnatut hampaat tekevät liian ahtaan sa-
hausuran, mikä johtaa liialliseen kitkaan, sa-
hanterän puristukseen ja takaiskuun.
f Kiristä sahaussyvyyden ja leikkauskulman
säätöruuvit kiinni. Jos muutat säätöjä saha-
uksen aikana, saattaa se johtaa sahanterän
puristukseen ja takaiskuun.
f Ole erityisen varovainen, kun ”teet upposa-
hauksia” valmiisiin seiniin tai muihin kohtei-
siin, joihin ei voi nähdä. Sahanterä saattaa
upotessaan osua piilossa oleviin kohteisiin,
jotka aiheuttavat takaiskun.
OBJ_BUCH-813-001.book Page 118 Tuesday, September 30, 2008 1:13 PM
Sivu: 118
Suomi | 119
Bosch Power Tools 1 619 P06 540 | (30.9.08)
f Tarkista ennen jokaista käyttöä, että alempi
suojus sulkeutuu moitteettomasti. Älä käy-
tä sahaa, jos alempi suojus ei liiku vapaasti
ja sulkeudu välittömästi. Älä koskaan puris-
ta tai sido alempaa suojusta auki-asentoon.
Jos saha tahattomasti putoaa lattiaan, saat-
taa alempi suojus taipua. Nosta suojusta nos-
tovivulla ja varmista, että suojus liikkuu va-
paasti, eikä kosketa sahanterää tai muita osia
missään sahauskulmassa.
f Tarkista alemman suojuksen jousen toimin-
ta. Anna huoltaa saha ennen käyttöä, jos
alempi suojus tai jousi ei toimi moitteetto-
masti. Alempi suojus saattaa toimia jäykkä-
liikkeisesti johtuen vioittuneista osista, tah-
meista kerrostumista tai lastukasaantumista.
f Avaa alempi suojus käsin vain erikoisissa
sahauksissa, kuten ”uppo- ja kulmasahauk-
sissa”. Avaa alempi suojus nostovivulla, ja
päästä se vapaaksi heti, kun sahanterä on
uponnut työkappaleeseen. Kaikissa muissa
sahaustöissä alemman suojuksen tulee toi-
mia automaattisesti.
f Älä aseta sahaa työpenkille tai lattialle, ellei
alempi suojus peitä sahanterää. Suojaama-
ton jälkikäyvä sahanterä kuljettaa sahaa taak-
sepäin ja sahaa kaiken, mikä osuu sen tielle.
Ota huomioon, että kestää vähän aikaa ennen
kuin sahanterä pysähtyy, virran katkaisun jäl-
keen.
f Älä tartu käsin lastunpoistoaukkoon. Pyöri-
vät osat voivat aiheuttaa loukkaantumista.
f Älä koskaan työskentele sahan kanssa pään
yläpuolella. Sinä et silloin riittävästi pysty
hallitsemaan sähkötyökalua.
f Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevi-
en syöttöjohtojen paikallistamiseksi, tai
käänny paikallisen jakeluyhtiön puoleen.
Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa tulipa-
loon ja sähköiskuun. Kaasuputken vahingoit-
taminen saattaa johtaa räjähdykseen. Vesi-
johtoon tunkeutuminen aiheuttaa aineellista
vahinkoa tai saattaa johtaa sähköiskuun.
f Älä käytä sähkötyökalua kiinteästi asennet-
tuna. Sitä ei ole suunniteltu käytettäväksi sa-
hapöydässä.
f Älä käytä HSS-sahanteriä. Nämä sahanterät
voivat helposti murtua.
f Älä sahaa rautametallia. Hehkuvat lastut voi-
vat sytyttää pölynimulaitteen.
f Pidä työn aikana sähkötyökalua kaksin kä-
sin ja ota tukeva seisoma-asento. Sähkötyö-
kalua pystyy ohjaamaan varmemmin kahdella
kädellä.
f Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai
ruuvipenkissä kiinnitetty työkappale pysyy
tukevammin paikoillaan, kuin kädessä pidet-
tynä.
f Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt,
ennen kuin asetat sen pois käsistäsi. Vaihto-
työkalu saattaa juuttua kiinni johtaen sähkö-
työkalun hallinnan menettämiseen.
f Älä koskaan käytä sähkötyökalua, jonka
verkkojohto on viallinen. Älä kosketa vauri-
oitunutta johtoa ja irrota pistotulppa pisto-
rasiasta, jos johto vaurioituu työn aikana.
Vahingoittunut johto kasvattaa sähköiskun
vaaraa.
Toimintaselostus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudat-
tamisen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.
Käännä auki taittosivu, jossa on laitteen kuva ja
pidä se uloskäännettynä lukiessasi käyttöohjet-
ta.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu puun pituus- ja poi-
kittaissahaukseen suoralla sahauksella ja viisto-
sahauksella kiinteällä alustalla. Vastaavilla sa-
hanterillä voidaan myös sahata ohutseinäisiä ei-
rautametalleja, esim. profiileja.
Rautametallien työstö ei ole sallittua.
OBJ_BUCH-813-001.book Page 119 Tuesday, September 30, 2008 1:13 PM
Sivu: 119
120 | Suomi
1 619 P06 540 | (30.9.08) Bosch Power Tools
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiik-
kasivussa olevaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Käynnistyskytkin
2 Käynnistyskytkimen käynnistysvarmistin
3 Lisäkahva
4 Karan lukituspainike
5 Jiirikulma-asteikko
6 Jiirikulman asetuksen siipiruuvi
7 Suuntaisohjaimen siipiruuvi
8 Sahausmerkki 45°
9 Sahausmerkki 0°
10 Suuntaisohjain
11 Heilurisuojus
12 Pohjalevy
13 Heilurisuojuksen säätövipu
14 Lastun poistoaukko
15 Suojus
16 Kuusiokoloavain
17 Kiristysruuvi ja laatta
18 Kiristyslaippa
19 Pyörösahanterä*
20 Kiinnityslaippa
21 Kara
22 Imuadapteri*
23 Vipu sahaussyvyyden asetukseen
24 Leikkuusyvyysasteikko
25 Jiirikulman asetuksen siipiruuvi
26 Ruuvipuristinpari*
27 Ohjauskiskoadapteri*
28 Ohjauskisko*
29 Liitoskappale*
30 Imuletku*
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei
kuulu vakiotoimitukseen. Löydät täydellisen tarvike-
luettelon tarvikeohjelmastamme.
Tekniset tiedot
Melu-/tärinätiedot
Mittausarvot määritetty EN 60745 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen paineta-
so on: Äänen painetaso 96 dB(A); äänen tehota-
so 107 dB(A). Epävarmuus K=3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn kokonaisarvot (kolmen suunnan vek-
torisumma) määritetty EN 60745 mukaan:
Värähtelyemissioarvo ah <2,5 m/s2
, epävarmuus
K =1,5 m/s2
.
Käsipyörösaha GKS 190
Professional
Tuotenumero 3 601 F23 0..
Ottoteho W 1400
Tyhjäkäyntikierrosluku min-1
5500
suurin sahaussyvyys
– jiirikulmalla 0°
– jiirikulmalla 45°
mm
mm
70
50
Karan lukitus z
Pohjalevyn mitat mm 302 x 140
maks. sahanterän hal-
kaisija mm 190
min. sahanterän halkai-
sija mm 184
maks. sahanlehden pak-
suus mm 2,0
Asennusreikä mm 30
Paino vastaa
EPTA-Procedure
01/2003 kg 4,2
Suojausluokka / II
Tiedot koskevat 230/240 V nimellisjännitettä [U]. Alhai-
semmalla jännitteellä ja maakohtaisissa malleissa nämä
tiedot voivat vaihdella.
Ota huomioon sähkötyökalusi mallikilvessä oleva tuote-
numero. Yksittäisten koneiden kauppanimitys saattaa
vaihdella.
OBJ_BUCH-813-001.book Page 120 Tuesday, September 30, 2008 1:13 PM
Sivu: 120
Suomi | 121
Bosch Power Tools 1 619 P06 540 | (30.9.08)
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitat-
tu EN 60745 standardoidun mittausmenetelmän
mukaisesti ja sitä voidaan käyttää sähkötyökalu-
jen vertailussa. Se soveltuu myös värähtelyrasi-
tuksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun
pääasiallisia käyttötapoja. Jos sähkötyökalua
kuitenkin käytetään muissa töissä, poikkeavilla
vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huollettu-
na, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa
kasvattaa koko työaikajakson värähtelyrasitusta
huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten
määrätyn työaikajakson aikana tulisi ottaa huo-
mioon myös se aika, jolloin laite on sammutettu-
na tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käytetä. Tä-
mä voi selvästi pienentää koko työaikajakson
värähtelyrasitusta.
Määrittele lisävarotoimenpiteet käyttäjän suo-
jaksi värähtelyn vaikutukselta, kuten esimerkik-
si: Shkötyökalujen ja vaihtotyökalujen huolto,
käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun organi-
sointi.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että koh-
dassa ”Tekniset tiedot” selostettu tuote vastaa
seuraavia standardeja tai standardoituja asiakir-
joja: EN 60745 direktiivien 2004/108/EY,
98/37/EY (28.12.2009 asti), 2006/42/EY
(29.12.2009 alkaen) määräysten mukaan.
Tekninen tiedosto kohdasta:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
22.07.2008
Asennus
Sahanterän asennus/vaihto
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
f Käytä suojakäsineitä sahanterää asentaes-
sasi. Sahanterää kosketettaessa on olemassa
loukkaantumisvaara.
f Käytä ainoastaan sahanteriä, jotka vastaa-
vat tässä käyttöohjeessa mainittuja omi-
naistietoja.
f Älä koskaan käytä hiomalaikkoja vaihtotyö-
kaluina.
Sahanterän valinta
Löydät katsauksen suositeltavista sahanteristä
tämän ohjeen lopusta.
Sahanterän irrotus (katso kuva A)
Työkalun vaihdon ajaksi kone on paras asettaa
alustalle moottorin päätypuoli alustaa vasten.
– Paina karan lukituspainiketta 4 ja pidä se al-
haalla.
f Karan lukituspainiketta 4 ei saa painaa ka-
ran vielä pyöriessä. Kone voi silloin vioittua.
– Kierrä kuusiokoloavaimella 16 ulos kiristys-
ruuvi 17 suuntaan n.
– Käännä heilurisuojus 11 takaisin ja pidä se
paikallaan.
– Irrota kiristyslaippa 18 ja sahanterä 19 karas-
ta 21.
Sahanterän asennus (katso kuva A)
Työkalun vaihdon ajaksi kone on paras asettaa
alustalle moottorin päätypuoli alustaa vasten.
– Puhdista sahanterä 19 ja kaikki asennettavat
kiinnitysosat.
– Käännä heilurisuojus 11 takaisin ja pidä se
paikallaan.
– Aseta sahanterä 19 kiinnityslaippaan 20.
Hampaiden leikkaussuunnan (nuoli sahante-
rässä) ja suojahupussa 15 olevan pyörimis-
suuntaa osoittavan nuolen tulee täsmätä.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-813-001.book Page 121 Tuesday, September 30, 2008 1:13 PM
Sivu: 121
122 | Suomi
1 619 P06 540 | (30.9.08) Bosch Power Tools
– Asenna kiristyslaippa 18 paikoilleen ja kierrä
kiristysruuvi 17 sisään kiertosuuntaan o. Var-
mista kiinnityslaipan 20 ja kiristyslaipan 18
oikea asento.
– Paina karan lukituspainiketta 4 ja pidä se al-
haalla.
– Kiristä kuusiokoloavaimella 16 kiristysruuvi
17 suuntaan o. Kiristysmomentin tulee olla
6–9 Nm, tamä vastaa sormivoiman lisäksi ¼
kierrosta.
Pölyn ja lastun poistoimu
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
f Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen,
muutamien puulaatujen, kivennäisten ja me-
tallin pölyt voivat olla terveydelle vaarallisia.
Pölyn kosketus tai hengitys sattaa aiheuttaa
käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille aller-
gisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Määrättyjä pölyjä, kuten tammen- tai pyökin-
pöly pidettän karsinogeenisena, eritoten yh-
dessä puukäsittelyssä käytettyjen lisäainei-
den kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).
Asbestipitoisia aineita saavat käsitellä vain
ammattilaiset.
– Käytä pölynimua, jos se on mahdollista.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletukses-
ta.
– Suosittelemme käyttämään suodatus-
luokan P2 hengityssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat
säännökset, koskien käsiteltäviä materiaale-
ja.
Imuadapterin asennus (katso kuva B)
Työnnä imuadapteri 22 lastujen poistoaukkoon
14 niin että se lukittuu kiinni. Imuadapteriin 22
sopii imuletku, jonka halkaisija on 35 mm.
f Imuadapteria ei saa käyttää, ellei konee-
seen liitetä imuria. Imukanava voi muutoin
mennä tukkoon.
f Pölypussia ei saa liittää suoraan imuadapte-
riin. Imujärjestelmä voi muutoin mennä tuk-
koon.
Optimaalisen imutehon takaamiseksi imuadap-
teri 22 on muistettava puhdistaa säännöllisesti.
Ulkopuolinen poistoimu
Liitä imuletku 30 pölynimuriin (lisätarvike). Kat-
sauksen liittämisestä eri pölynimureihin löydät
tämän ohjeen lopusta.
Sähkötyökalu voidaan liittää suoraan kauko-
käynnistyksellä varustetun Bosch-yleisimurin
pistorasiaan. Tämä käynnistyy automaattisesti,
sähkötyökalua käynnistettäessä.
Pölynimurin tulee soveltua työstettävälle materi-
aalille.
Käytä erikoisimuria terveydelle erityisen vaaral-
listen, karsinogeenisten tai kuivien pölyjen imu-
rointiin.
Käyttö
Käyttömuodot
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
Sahaussyvyyden asetus (katso kuva C)
f Aseta leikkaussyvyys työkappaleen paksuu-
den mukaan. Työkappaleen alla tulisi terää
näkyä korkeintaan täysi hammaskorkeus.
Löysää kiristinvipu 23. Kun tarvitaan pienempi
sahauassyvyys, sahaa vedetään poispäin pohja-
levystä 12, kun sahaussyvyyden taas on oltava
suurempi, sahaa painetaan pohjalevyyn 12 päin.
Aseta haluttu mitta sahaussyvyyden asteikolle.
Vedä sitten kiristinvipu 23 kiinni.
Jos et pysty säätämään sahaussyvyyttä koko-
naan kiinnitysvivun 23 avaamisen jälkeen, tulee
sinun vetää kiinnitysvipu 23 irti sahasta ja kään-
tää sitä alaspäin. Päästä taas kiristysvipu 23 va-
paaksi. Toista tämä toimenpide, kunnes haluttu
sahaussyvyys on asennettavissa.
Jos et pysty säätämään sahaussyvyyttä riittäväs-
ti kiristysvivun 23 kiristämisen jälkeen, tulee si-
nun vetää kiristysvipu 23 poispäin sahasta ja
kääntää sitä ylöspäin. Päästä taas kiristysvipu 23
vapaaksi. Toista tämä toimenpide, kunnes halut-
tu sahaussyvyys on lukittu.
OBJ_BUCH-813-001.book Page 122 Tuesday, September 30, 2008 1:13 PM
Sivu: 122
Suomi | 123
Bosch Power Tools 1 619 P06 540 | (30.9.08)
Jiirikulman asetus
Löysää siipiruuveja 6 ja 25. Käännä sahaa sivu-
suunnassa. Aseta haluttu mitta asteikolle 5. Ki-
ristä sitten siipiruuvit 6 ja 25 uudelleen kiinni.
Huomio: Jiirisahauksissa sahaussyvyys on sa-
haussyvyysasteikon 24 arvoa pienempi.
Sahausmerkit
Sahausmerkki 0° (9) näyttää sahanterän sijain-
nin suorakulmaisessa sahauksessa. Sahaus-
merkki 45° (8) näyttää sahanterän sijainnin 45°-
sahauksessa.
Mittatarkkaa sahausta varten tulee pyörösaha
asettaa työkappaleelle kuvan osoittamalla taval-
la. Kannattaa suorittaa koesahaus.
Käyttöönotto
f Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen
jännitteen tulee vastata laitteen tyyppikil-
vessä olevia tietoja. 230 V merkittyjä laittei-
ta voidaan käyttää myös 220 V verkoissa.
Käynnistys ja pysäytys
Sähkötyökalun käyttöönotto painamalla ensin
käynnistysvarmistinta 2 ja painamalla samalla
käynnistyskytkintä 1 sekä pitämällä se painettu-
na.
Sähkötyökalun pysäytys päästämällä käynnis-
tys- kytkin 1 vapaaksi.
Huomio: Turvallisuussyistä laitteen käynnistys-
kytkintä 1 ei voida lukita, vaan sitä on painettava
koko käytön ajan.
Työskentelyohjeita
Suojele sahanteriä iskuilta ja kolhuilta.
Liikuta sähkötyökalua tasaisesti ja kevyesti syöt-
täen leikkaussuuntaan. Liian voimakas syöttö ly-
hentää vaihtotyökalun elinikää huomattavasti ja
saattaa vahingoittaa sähkötyökalua.
Sahausteho ja sahausjälki ovat pitkälti riippuvai-
sia sahanterän kunnosta ja terähampaiden muo-
dosta. Käytä siksi ainoastaan teräviä ja työstet-
tävään materiaaliin soveltuvia sahanteriä.
Puun sahaus
Sahanterän oikea valinta riippuu puun lajista ja
puun laadusta sekä siitä sahataanko syiden
suuntaan tai poikittain syitä kohti.
Sahattaessa kuusta pitkittäin, syntyy pitkiä kie-
rukkamaisia lastuja.
Pyökki- ja tammipölyt ovat erityisen vaarallisia
terveydelle, työskentele siksi aina pölynimua
käyttäen.
Sahaus suuntaisohjaimella (katso kuva D)
Suuntaisohjain 10 mahdollistaa tarkkaa sahaus-
ta työkappaleen reunaa pitkin, tai samanlaisten
suikaileiden sahaamista.
Avaa siipiruuvi 7 ja työnnä suuntaisohjaimen 10
asteikko pohjalevyn 12 ohjaimen läpi. Aseta ha-
luttu sahausleveys asteikkoon vastaavaan saha-
usmerkkiin 9 tai 8, katso kappale ”Sahausmer-
kit”. Kiristä siipiruuvi 7 uudelleen.
Sahaaminen lisäohjaimella (katso kuva E)
Suurten työkappaleiden työstössä tai suorien
reunojen sahauksessa, voit kiinnittää laudan tai
listan apuohjaimeksi työkappaleeseen ja ohjata
pyörösahan pohjalevy apuohjainta pitkin.
Sahaus ohjauskiskolla (katso kuvat F–G)
Ohjauskiskon 28 avulla voit suorittaa suoraviivai-
sia sahuksia.
Tartuntapinnoite estää ohjauskiskon luisumisen
ja suojaa työkappaleen pintaa. Ohjauskiskon
pinnoite mahdollistaa sähkötyökalun kevyen liu-
kumisen.
0
45 0
45
OBJ_BUCH-813-001.book Page 123 Tuesday, September 30, 2008 1:13 PM
Sivu: 123
124 | Suomi
1 619 P06 540 | (30.9.08) Bosch Power Tools
Ohjauskiskon kumihuuli toimii repimissuojana,
joka puuta sahattaessa estää pinnan repeämi-
sen. Sahanterän hampaiden tulee koskettaa ku-
mihuulta.
Ohjauskiskotöitä 28 varten tarvitaan ohjauskis-
koadapteri 27. Ohjauskiskoadapteri 27 asenne-
taan samalla tavalla kuin suuntaisohjain 10.
Tarkkoja ohjauskiskotöitä 28 varten tarvitaan
seuraavia työvaiheita:
– Aseta ohjauskisko 28 työkappaleeseeen si-
vuttaisella ylityksellä. Varmista, että kumi-
huulella varustettu sivu on työkappaletta vas-
ten.
– Aseta pyörösaha esiasennettuine ohjauskis-
koadaptereineen 27 ohjauskiskoon 28.
– Aseta haluttu sahaussyvyys ja jiirikulma. Ota
huomioon ohjauskiskoadapterissa 27 olevat
asetusmerkit eri jiirikulmia varten, katso
kuva F.
– Suuntaa pyörösaha ohjauskiskoadapterin
avulla niin, että sahanterän 19 hampaat kos-
kettavat kumihuulta. Sahanterän 19 asento
riippuu valitusta sahauskulmasta. Älä kos-
kaan sahaa ohjauskiskoa.
– Kiristä siipiruuvia 7, ohjauskiskoadapterin lu-
kitsemiseksi paikoilleen.
– Nosta pyörösaha esiasennettuine ohjauskis-
koadaptereineen 27 irti ohjauskiskosta 28.
– Suuntaa ohjauskisko 28 työkappaleessa niin,
että kumihuuli on täsmälleen halutussa sa-
hausreunassa.
– Ohjauskisko 28 ei saa ylittää sahattavan
työkappaleen reunaa.
– Kiinnitä ohjauskisko 28 sopivilla kiinnityslait-
teilla esim. ruuvipuristimilla työkappalee-
seen. Aseta sähkötyökalu asennettuine ohja-
uskiskoadaptereineen 27 ohjauskiskoon.
– Käynnistä sähkötyökalu ja liikuta sitä tasai-
sesti ja kevyesti syöttäen sahaussuuntaan.
Liitoskappaleella 29 voidaan yhdistää kaksi oh-
jauskiskoa. Kiinnitys tehdään neljällä liitoskap-
paleessa olevalla ruuvilla.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
f Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun
tuuletusaukkoja puhtaana, jotta voit työs-
kennellä hyvin ja turvallisesti.
Heilurisuojuksen tulee aina voida liikkua vapaas-
ti ja sulkeutua itsestään. Pidä sen tähden aina
aluetta heilurisuojuksen ympärillä puhtaana.
Poista pöly ja lastut paineilmalla puhaltaen tai
siveltimellä.
Pinnoittamattomat sahanterät voidaan suojata
hapettumista vastaan ohuella kerroksella hap-
povapaata öljyä. Poista taas öljy ennen sahaus-
ta, koska puuhun muutoin saattaa tulla öljyläik-
kiä.
Sahanterässä olevat hartsi- tai liimajäännökset
johtavat huonoon sahausjälkeen. Puhdista sen
tähden aina sahanterät heti käytön jälkeen.
Jos sähkötyökalussa, huolellisesta valmistuk-
sesta ja koestusmenettelystä huolimatta esiin-
tyy vikaa, tulee korjaus antaa Bosch sopimus-
huollon tehtäväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa
10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy lait-
teen mallikilvestä.
0° 1-45°
OBJ_BUCH-813-001.book Page 124 Tuesday, September 30, 2008 1:13 PM
Sivu: 124
Suomi | 125
Bosch Power Tools 1 619 P06 540 | (30.9.08)
Asiakaspalvelu ja asiakasneuvonta
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja
huoltoa sekä varaosia koskeviin kysymyksiin. Rä-
jähdyspiirustuksia ja tietoja varaosista löydät
myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvontatiimi auttaa mielellään
sinua tuotteiden ja lisätarvikkeiden ostoa, käyt-
töä ja säätöä koskevissa kysymyksissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: +358 (09) 435 991
Faksi: +358 (09) 870 2318
www.bosch.fi
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee
toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Vain EU-maita varten:
Älä heitä sähkötyökaluja talousjät-
teisiin!
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita koskevan di-
rektiivin 2002/96/EY ja sen kansal-
listen lakien muunnosten mukaan,
tulee käyttökelvottomat sähkötyökalut kerätä
erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uu-
siokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
OBJ_BUCH-813-001.book Page 125 Tuesday, September 30, 2008 1:13 PM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch GKS 190 Professional ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch GKS 190 Professional

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch GKS 190 Professional, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch GKS 190 Professional käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch GKS 190 Professional suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.