Bosch GHO 40-82 C käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch GHO 40-82 C allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Höylä
  • Malli/nimi: GHO 40-82 C
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Italialainen, Ruotsalainen, Venäjä, Ranska, Espanja, Portugali, Tanska, Puola, Suomalainen, Tšekki, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 58
Suomi | 59
Bosch Power Tools 1 619 929 J65 | (12.10.11)
Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
f Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støp-
selet trekkes ut av stikkontakten.
f Hold elektroverktøyet og ventilasjonsspaltene alltid
rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.
Sørg for at parkeringsskoen 28 går fritt og rengjør den med
jevne mellomrom.
Hvis det er nødvendig å skifte ut tilkoplingsledningen, må det-
te gjøres av Bosch eller Bosch-serviceverksteder, slik at det
ikke oppstår fare for sikkerheten.
Hvis elektroverktøyet til tross for omhyggelige produksjons-
og kontrollmetoder engang skullesvikte, må reparasjonen ut-
føres av et autorisert serviceverksted for Bosch-elektroverk-
tøy.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på elektro-
verktøyets typeskilt.
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Deltegninger
og informasjoner om reservedeler finner du også under:
www.bosch-pt.com
Bosch-kundeservice er gjerne til hjelp ved spørsmål om kjøp,
bruk og innstilling av produkter og tilbehør.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: (+47) 64 87 89 50
Faks: (+47) 64 87 89 55
Deponering
Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljø-
vennlig gjenvinning.
Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Jf. det europeiske direktivet 2002/96/EF
vedr. gamle elektriske og elektroniske ap-
parater og tilpassingen til nasjonale lover
mågammeltelektroverktøysomikkelenger
kan brukes samles inn og leveres inn til en
miljøvennlig resirkulering.
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Turvallisuusohjeita
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudattami-
sen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
f Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
f Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
päristössä,jossaonpalavaanestettä,kaasuataipölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
f Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan, huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
f Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkö-
työkalujenkanssa.Alkuperäisessäkunnossaolevatpisto-
tulpat ja sopivat pistorasiatvähentävät sähköiskun vaaraa.
f Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
f Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelletai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
f Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyö-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseenpistorasiastavetämällä.Pidäjohtoloitolla
kuumuudesta,öljystä,terävistäreunoistajaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sähköiskun vaaraa.
f Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön so-
veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
f Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei
olevältettävissä,tuleekäyttäävikavirtasuojakytkintä.
Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
f Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja nouda-
ta tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käy-
tä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
VAROITUS
OBJ_BUCH-633-004.book Page 59 Wednesday, October 12, 2011 11:07 AM
Sivu: 59
60 | Suomi
1 619 929 J65 | (12.10.11) Bosch Power Tools
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä,
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
f Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilö-
kohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulon-
suojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavas-
ta, vähentää loukkaantumisriskiä.
f Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkö-
työkalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähkö-
verkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat
sitä.Joskannatsähkötyökaluasormikäynnistyskytkimellä
tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan, käyn-
nistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
f Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.
f Vältäepänormaaliakehonasentoa.Huolehdiainatuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit pa-
remmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteis-
sa.
f Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
f Jospölynimu-jakeräilylaitteitavoidaanasentaa,tulee
sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että ne käytetään
oikealla tavalla. Pölynimulaitteiston käyttö vähentää pö-
lyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely
f Äläylikuormitalaitetta.Käytäkyseiseentyöhöntarkoi-
tettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen
työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
f Älä käytä sähkötyökalua, jota eivoida käynnistää ja py-
säyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
f Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
f Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
f Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osattoimivatmoitteettomasti,eivätkäolepuristukses-
sa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkö-
työkalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet
osatennenkäyttöä.Monentapaturmansyytlöytyväthuo-
nosti huolletuista laitteista.
f Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terä-
viä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
f Käytäsähkötyökaluja,tarvikkeita,vaihtotyökalujajne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön, saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
f Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Höylän turvallisuusohjeet
f Odota teräakselin pysähtymistä, ennen kuin asetat
sähkötyökalun pois käsistäsi. Vapaa pyörivä teräakseli
saattaatarttuapintaanjajohtaahallinnanmenetykseense-
kä vakavaan loukkaantumiseen.
f Tartu sähkötyökaluun vain kahvojen eristepinnoista,
koska teräakseli saattaa osua omaan sähköjohtoon.
Kosketusjännitteiseen johtoonvoisaattaa myössähkötyö-
kalun metalliosat jännitteisiksi ja johtaa sähköiskuun.
f Kiinnitä ja varmista työkappale tukevaan alustaan ruu-
vipuristimin tai muulla tavalla. Jos pidät työkappaletta
vain kädessä tai kehoasi vasten se, on epävakaa, mikä
saattaa johtaa hallinnan menettämiseen.
f Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien syöttö-
johtojen paikallistamiseksi, tai käänny paikallisen ja-
keluyhtiön puoleen. Kosketus sähköjohtoon saattaa joh-
taa tulipaloon ja sähköiskuun. Kaasuputken
vahingoittaminen saattaa johtaa räjähdykseen. Vesijoh-
toon tunkeutuminen aiheuttaa aineellista vahinkoa tai
saattaa johtaa sähköiskuun.
f Älä tartu käsin lastunpoistoaukkoon. Pyörivät osat voi-
vat aiheuttaa loukkaantumista.
f Vie ainoastaan käynnissä oleva sähkötyökalu työkap-
paletta vasten. Muussa tapauksessa on olemassa takais-
kun vaara, vaihtotyökalun tarttuessa työkappaleeseen.
f Pidä aina höylä työskentelyssä niin, että höylän pohja
on tasaisesti työkappaletta vasten. Höylä saattaa muu-
ten kiepata ja aiheuttaa loukkaantumisia.
f Älä koskaan höylää metallikohteiden, naulojen tai ruu-
vien yli. Terä ja teräakseli saattavat vahingoittua ja aiheut-
taa voimakkaampaa värinää.
Tuotekuvaus
Lue kaikki turvallisuus- ja muutohjeet.Tur-
vallisuusohjeidennoudattamisenlaiminlyönti
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Käännä auki taittosivu, jossa on laitteen kuva ja pidä se ulos-
käännettynä lukiessasi käyttöohjetta.
OBJ_BUCH-633-004.book Page 60 Wednesday, October 12, 2011 11:07 AM
Sivu: 60
Suomi | 61
Bosch Power Tools 1 619 929 J65 | (12.10.11)
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu puun, kuten esim. palkkien ja lau-
tojen höyläämiseen kiinteällä alustalla. Se soveltuu myös reu-
nojen viistämiseen ja huultamiseen.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Lastuamissyvyyden asetusnuppi (eristetty kädensija)
2 Lastun poisto (valinnaisesti oikea/vasen)
3 Höylän terä-/avainlokero
4 Lastuamissyvyyden asteikko
5 Käynnistyskytkimen käynnistysvarmistin
6 Käynnistyskytkin
7 Hihnansuojus
8 Hihnansuojuksen ruuvi
9 Lastunpoistosuunnan valintavipu
10 Höylän pohja
11 V-uria
12 Kahva (eristetty kädensija)
13 Teräpää
14 Höylän terän kiinnitysosa
15 Höylän terän kiinnitysruuvi
16 Höylän HM/TC-terä/TC-höylän terä
17 Teräakselin sivuttainen suojus
18 Kuusiokoloavain
19 Imuletku (Ø 35 mm)*
20 Pöly-/lastupussi*
21 Suuntaisohjain*
22 Huultoleveyden säädön lukitusmutteri*
23 Suuntais-/kulmaohjaimen kiinnitysruuvi*
24 Kulmaohjain*
25 Kulmaohjaimen lukitusmutteri*
26 Huultosyvyyden rajoittimen kiinnitysruuvi*
27 Huultosyvyyden rajoitin*
28 Seisontatuki
29 Huoltoteline*
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.
Tekniset tiedot
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty EN 60745 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on: Äänen
painetaso 85 dB(A); äänen tehotaso 96 dB(A). Epävarmuus
K=3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epävarmuus K mitattuna EN 60745 mukaan:
ah=7,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu EN 60745
standardoidunmittausmenetelmänmukaisestijasitävoidaan
käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Se soveltuu myös väräh-
telyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muissa
töissä, poikkeavilla vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huol-
lettuna, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa kasvat-
taa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten määrätyn työ-
aikajakson aikana tulisi ottaa huomioon myös se aika, jolloin
laite on sammutettuna tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käyte-
tä. Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtely-
rasitusta.
Määrittele lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojaksi värähtelyn
vaikutukselta, kuten esimerkiksi: Sähkötyökalujen ja vaihto-
työkalujen huolto, käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun or-
ganisointi.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa ”Tekni-
set tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai
standardoituja asiakirjoja: EN 60745 direktiivien
2011/65/EU, 2004/108/EY, 2006/42/EY määräysten mu-
kaan.
Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Höylä GHO 40-82 C
Professional
Tuotenumero 0 601 59A 7..
0 601 59A A..
Ottoteho W 850
Antoteho W 450
Tyhjäkäyntikierrosluku min-1
14000
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja
maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.
Ota huomioon sähkötyökalusi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksit-
täisten koneiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
Lastuamissyvyys mm 0 – 4,0
Huultosyvyys mm 0 – 24
suurin höyläysleveys mm 82
Paino vastaa EPTA-Procedure
01/2003 kg 3,2
Suojausluokka /II
Höylä GHO 40-82 C
Professional
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja
maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.
Ota huomioon sähkötyökalusi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksit-
täisten koneiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
OBJ_BUCH-633-004.book Page 61 Wednesday, October 12, 2011 11:07 AM
Sivu: 61
62 | Suomi
1 619 929 J65 | (12.10.11) Bosch Power Tools
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
28.09.2011
Asennus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
Työkalunvaihto
f Ole varovainen vaihtaessasi höylän terää: Älä tartu
höylän terän leikkuureunoihin. Terävät leikkuureunat
voivat aiheuttaa loukkaantumista.
Käytä vain alkuperäisiä Bosch-höylän HM/TC-teriä.
Kovametallisessa (HM/TC) höylän terässä on 2 leikkuuterää
ja se voidaan kääntää. Jos molemmat leikkuureunat ovat tyl-
siä, tulee höylän terä 16 vaihtaa. HM/TC-höylän terää ei saa
teroittaa.
Höylän terän irrotus (katso kuva A)
Käännä tai vaihda höylänterä 16 kiertämällä teräpäätä 13,
kunnes se on samansuuntainen höylän pohjan 10 kanssa.
n Avaa kaksi kiinnitysruuvia 15 kuusiokoloavaimella 18 n.
1–2 kierrosta.
o Irrota tarvittaessa kiinnitysosa 14 lyömällä sitä kevyesti
sopivalla työkalulla (esim. puukiilalla).
p Käännäalassivussaolevateräakselinsuojus17jatyönnä
puukappaleella ulos höylän terä 16 teräpäästä 13.
Höylän terän asennus (katso kuva B)
Höylän terän ohjainuran ansiosta säilyy korkeussäätö aina sa-
mana terää vaihdettaessa tai käännettäessä.
Puhdista tarvittaessa terän paikka kiinnitysosassa 14 ja höy-
län terä 16.
Höylän terän asennuksessa on varmistettava, että terä aset-
tuu moitteettomasti kiinnitysosan 14 tukiohjaimeen ja on sa-
mansuuntainen höylän taemman pohjan 10 reunan kanssa.
Kiristä kaksi lukitusruuvia 15 kuusiokoloavaimella 18.
Huomio: Tarkista kiinnitysruuvien 15 tiukkuus ennen käyt-
töönottoa. Kierrä teräpää 13 ympäri käsin ja varmista, ettei
höylän terä laahaa missään kohtaa.
Pölyn ja lastun poistoimu
f Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muutamien
puulaatujen, kivennäisten ja metallin pölyt voivat olla ter-
veydelle vaarallisia. Pölyn kosketus tai hengitys saattaa ai-
heuttaa käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille allergisia
reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Määrättyjäpölyjä,kutentammen-taipyökinpölyäpidetään
karsinogeenisina, eritoten yhdessä puukäsittelyssä käy-
tettyjen lisäaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).
Asbestipitoisia aineita saavat käsitellä vain ammattilaiset.
– Käytä materiaalille soveltuvaa pölynimua, jos se on
mahdollista.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat säännökset, kos-
kien käsiteltäviä materiaaleja.
Puhdista lastun poistoaukko 2 säännöllisesti. Käytä tukkeutu-
neen lastun poistoaukon puhdistamiseen sopivaa työkalua
(esim. puukappaletta, paineilmaa tms.).
f Älä tartu käsin lastunpoistoaukkoon. Pyörivät osat voi-
vat aiheuttaa loukkaantumista.
Käytä optimaalisen imutehon takaamiseksi aina ulkopuolista
poistoimua tai pöly-/lastupussia.
Ulkopuolinen poistoimu (katso kuva C)
Lastun poistoaukon kummallekin puolelle voidaan liittää imu-
letku (Ø 35 mm) 19 (lisätarvike).
Liitä imuletku 19 pölynimuriin (lisätarvike). Katsauksen liittä-
misestä eri pölynimureihin löydät tämän ohjeen lopusta.
Pölynimurin tulee soveltua työstettävälle materiaalille.
Käytäerikoisimuriaterveydelleerityisenvaarallisten,karsino-
geenisten tai kuivien pölyjen imurointiin.
Sisäinen pölynimu (katso kuva C)
Pienissätöissävoitkäyttääpöly-/lastupussia(lisätarvike)20.
Työnnä pölypussin nysä tiukasti lastun poistoaukkoon 2. Tyh-
jennä pölypussi 20 ajoissa, jotta pölyn vastaanotto pysyy
mahdollisimman hyvänä.
Valittava lastunpoisto
Valintavivulla9voidaankääntäälastunpoistoaukko2oikealle
tai vasemmalle. Paina aina valintavipu 9 lukkiutumiseen asti
pääteasentoon. Valittu lastun poistosuunta osoitetaan valin-
tavivussa 9 olevalla nuolitunnuksella.
Käyttö
Käyttömuodot
Lastuamissyvyyden asetus
Kiertonupilla 1 voidaan lastuamissyvyys asettaa portaatto-
masti väliltä 0–4,0 mm lastumissyvyysasteikolla 4
(asteikkojako = 0,1 mm).
Seisontatuki (katso kuva G)
Seisontatuki 28 mahdollistaa koneen asettamista pois heti
työvaiheen jälkeen ilman pelkoa työkappaleen tai höylän te-
rän vahingoittamisesta. Työvaiheessa kääntyy seisontatuki
28 ylös ja höylän pohjan takaosa 10 vapautuu.
Käyttöönotto
f Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.
230 V merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös 220 V
verkoissa.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI
OBJ_BUCH-633-004.book Page 62 Wednesday, October 12, 2011 11:07 AM
Sivu: 62
Suomi | 63
Bosch Power Tools 1 619 929 J65 | (12.10.11)
Käynnistys ja pysäytys
Sähkötyökalun käyttöönotto painamalla ensin käynnistys-
varmistinta5japainamallasamallakäynnistyskytkintä6sekä
pitämällä se painettuna.
Sähkötyökalun pysäytys päästämällä käynnistyskytkin 6 va-
paaksi.
Huomio: Turvallisuussyistä laitteen käynnistyskytkintä 6 ei
voida lukita, vaan sitä on painettava koko käytön ajan.
Vakioelektroniikka
Vakioelektroniikkapitääkierrosluvunkuormittamattomanaja
kuormitettuna lähes vakiona, mikä takaa tasaisen työn edisty-
misen.
Pehmeä käynnistys
Elektroninen pehmeä käynnistys rajoittaa vääntömomentin
käynnistettäessä ja pidentää moottorin ja käyttöhihnan käyt-
töikää.
Lämpötilasta riippuvainen ylikuormitussuoja
Kierrosluku pienenee ylikuormalla. Anna sähkötyökalun jääh-
tyä n. 30 sekuntia suurimmalla kierosluvulla, ilman kuormaa.
Työskentelyohjeita
Höyläys (katso kuva G)
Asetahaluttulastuamissyvyysjaasetasähkötyökalujahöylän
pohjan 10 etuosa työkappaletta vasten.
f Vie ainoastaan käynnissä oleva sähkötyökalu työkap-
paletta vasten. Muussa tapauksessa on olemassa takais-
kun vaara, vaihtotyökalun tarttuessa työkappaleeseen.
Käynnistäsähkötyökalujasiirräsetasaisestisyöttäentyöstet-
tävän pinnan yli.
Hienon pinnan saavuttamiseksi, tulee työskennellä vain pie-
nellä syötöllä ja keskittää paine höylän pohjan keskiosaan.
Työstettäessä kovia materiaaleja (esim. kovaa puuta) sekä
käytettäessä suurinta höyläysleveyttä, tulee asettaa vain pie-
niä lastuamissyvyyksiä ja tarvittaessa pienentää höylän syöt-
töä.
Ylisuuri syöttö heikentää pinnan viimeistelyastetta ja saattaa
johtaa lastun poistoaukon nopeaan tukkeutumiseen.
Vain terävät höylän terät antavat hyvän leikkaustehon ja sääs-
tävät sähkötyökalua.
Sisäänrakennettu seisontatuki 28 mahdollistaa myös höylä-
yksen jatkamisen työkappaleen mielivaltaisesta kohdasta
keskeytyksen jälkeen:
– Aseta sähkötyökalu alas käännettyine seisontatukineen
työkappaleen vielä työstettävään kohtaan.
– Käynnistä sähkötyökalu.
– Aseta paine höylän pohjan etummaiselle osalle ja työnnä
höylää hitaasti eteenpäin (n). Tällöin
seisontatuki kääntyy ylöspäin(o) niin, että höylänpohjan
takaosa taas koskettaa työkappaletta.
– Liikuta sähkötyökalu tasaisella syötöllä työstettävän pin-
nan yli (p).
Reunojen viisto (katso kuva H)
Höylän pohjanetuosassaolevat V-uratmahdollistavattyökap-
paleen reunan nopean ja yksinkertaisen viiston. Käytä halut-
tua viistoleveyttä vastaavaa V-uraa. Aseta höylän V-ura työ-
kappaleen reunaan ja kuljeta sitä pitkin reunaa.
Suuntais-/kulmaohjaimen käyttö höyläyksessä
(katso kuvat D–F)
Asenna suuntaisohjain 21 tai kulmaohjain 24 aina kiinnitys-
ruuvilla 23 sähkötyökaluun. Asenna käytön mukaan huultos-
syvyyden rajoitin 27 kiinnitysruuvilla 26 sähkötyökaluun.
Avaa lukkomutteri 22 ja aseta haluttu kynteen leveys. Kiristä
lukkomutteri 22 uudelleen.
Säädä haluttu huultossyvyys huultossyvyyden rajoittimella
27.
Suorita höyläys monta kertaa, kunnes haluttu huullossyvyys
on saavutettu. Kuljeta höylää sivuttain painaen.
Viisto kulmaohjainta käyttäen
Aseta huulloksia tai pintoja
viistettäessä tarvittava viiste-
kulma kulma-asetuksella 25.
Höylän terä-/avainlokero
Höylän terä-/avainlokerossa 3 voidaan kuvan osoittamalla ta-
valla säilyttää höylän terä 16 ja kuusiokoloavain 18. Kun otat
tavaraa lokerosta, tulee höylän terä-/avainlokero 3 vetää ko-
konaan ulos höylästä.
Huoltoteline (katso kuva I)
Laukussa sijaitsevaa huoltotelinettä 29 voidaan käyttää höy-
län kiinnityslaitteena, esim. teränvaihdossa.
f Huoltotelinettä ei saa käyttää höylän kiinteää käyttöä
varten.
Käytettävä ura Mitta a
(mm)
ei uraa 0 – 5,7
pieni 1,9 – 7,6
keskikarkea 4,7 – 10,3
suuri 5,9 – 11,6
16
3
18
OBJ_BUCH-633-004.book Page 63 Wednesday, October 12, 2011 11:07 AM
Sivu: 63
64 | EëëçíéêÜ
1 619 929 J65 | (12.10.11) Bosch Power Tools
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
f Pidäainasähkötyökaluaja sähkötyökaluntuuletusauk-
koja puhtaana, jotta voit työskennellä hyvin ja turvalli-
sesti.
Pidäseisontatuki28herkkäliikkeisenäjapuhdistasesäännöl-
lisesti.
Jos liitäntäjohdon vaihto on välttämätön, tulee tämän suorit-
taa Bosch tai Bosch-sähkötyökalujen sopimushuolto, turvalli-
suuden vaarantamisen välttämiseksi.
Jos sähkötyökalussa huolellisesta valmistuksesta ja koestus-
menettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee korjaus antaa
Bosch-keskushuollon tehtäväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka löytyy laitteen mallikilvestä.
Huolto ja asiakasneuvonta
Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia
koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja vara-
osista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielellään sinua tuotteiden ja
lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja säätöä koskevissa kysymyk-
sissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: 0800 98044
Faksi: +358 102 961 838
www.bosch.fi
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa
ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektro-
niikkalaitteita koskevan direktiivin
2002/96/EY ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan, tulee käyttökelvotto-
matsähkötyökalutkerätäerikseenjatoimit-
taa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
ÅëëçíéêÜ
Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò
ÃåíéêÝò õðïäåßîåéò áóöáëåßáò ãéá çëåêôñéêÜ
åñãáëåßá
ÄéáâÜóôå üëåò ôéò õðïäåßîåéò
áóöáëåßáò êáé ôéò ïäçãßåò.
ÁìÝëåéåò êáôÜ ôçí ôÞñçóç ôùí õðïäåßîåùí áóöáëåßáò êáé ôùí
ïäçãéþí ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí çëåêôñïðëçîßá, ðõñêáãéÜ
Þ/êáé óïâáñïýò ôñáõìáôéóìïýò.
ÖõëÜîôå üëåò ôéò ðñïåéäïðïéçôéêÝò õðïäåßîåéò êáé ïäçãßåò
ãéá êÜèå ìåëëïíôéêÞ ÷ñÞóç.
Ï ïñéóìüò «Çëåêôñéêü åñãáëåßï» ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé óôéò
ðñïåéäïðïéçôéêÝò õðïäåßîåéò áíáöÝñåôáé óå çëåêôñéêÜ
åñãáëåßá ðïõ ôñïöïäïôïýíôáé áðü ôï çëåêôñéêü äßêôõï (ìå
çëåêôñéêü êáëþäéï) êáèþò êáé óå çëåêôñéêÜ åñãáëåßá ðïõ
ôñïöïäïôïýíôáé áðü ìðáôáñßá (÷ùñßò çëåêôñéêü êáëþäéï).
ÁóöÜëåéá óôï ÷þñï åñãáóßáò
f Äéáôçñåßôå ôïí ôïìÝá ðïõ åñãÜæåóèå êáèáñü êáé êáëÜ
öùôéóìÝíï. Áôáîßá Þ óêïôåéíÝò ðåñéï÷Ýò åñãáóßáò ìðïñåß
íá ïäçãÞóïõí óå áôõ÷Þìáôá.
f Ìçí åñãÜæåóèå ìå ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï óå
ðåñéâÜëëïí üðïõ õðÜñ÷åé êßíäõíïò Ýêñçîçò, óôï ïðïßï
õðÜñ÷ïõí åýöëåêôá õãñÜ, áÝñéá Þ óêüíåò. Ôá çëåêôñéêÜ
åñãáëåßá äçìéïõñãïýí óðéíèçñéóìü ï ïðïßïò ìðïñåß íá
áíáöëÝîåé ôç óêüíç Þ ôéò áíáèõìéÜóåéò.
f ¼ôáí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï êñáôÜôå
ìáêñéÜ áð’ áõôü ôá ðáéäéÜ êé Üëëá ôõ÷üí
ðáñåõñéóêüìåíá Üôïìá. Óå ðåñßðôùóç áðüóðáóçò ôçò
ðñïóï÷Þòóáòìðïñåßíá÷ÜóåôåôïíÝëåã÷ïôïõìç÷áíÞìáôïò.
ÇëåêôñéêÞ áóöÜëåéá
f Ôï öéò ôïõ çëåêôñéêïý åñãáëåßïõ ðñÝðåé íá ôáéñéÜæåé
óôçí ðñßæá. Äåí åðéôñÝðåôáé ìå êáíÝíáí ôñüðï ç
ìåôáôñïðÞ ôïõ öéò. Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ðñïóáñìïóôéêÜ
öéò óå óõíäõáóìü ìå ãåéùìÝíá çëåêôñéêÜ åñãáëåßá.
Áìåôáðïßçôá öéò êáé êáôÜëëçëåò ðñßæåò ìåéþíïõí ôïí
êßíäõíï çëåêôñïðëçîßáò.
f Áðïöåýãåôå ôçí åðáöÞ ôïõ óþìáôüò óáò ìå ãåéùìÝíåò
åðéöÜíåéåò üðùò óùëÞíåò, èåñìáíôéêÜ óþìáôá
(êáëïñéöÝñ), êïõæßíåò Þ øõãåßá. ¼ôáí ôï óþìá óáò åßíáé
ãåéùìÝíï áõîÜíåôáé ï êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò.
f Ìçí åêèÝôåôå ôá ìç÷áíÞìáôá óôç âñï÷Þ Þ ôçí õãñáóßá.
Ç äéåßóäõóç íåñïý ó’ Ýíá çëåêôñéêü åñãáëåßï áõîÜíåé ôïí
êßíäõíï çëåêôñïðëçîßáò.
f Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ôï çëåêôñéêü êáëþäéï ãéá íá
ìåôáöÝñåôå Þ íá áíáñôÞóåôå ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï, Þ
ãéá íá âãÜëåôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá. ÊñáôÜôå ôï çëåê-
ôñéêü êáëþäéï ìáêñéÜ áðü õðåñâïëéêÝò èåñìïêñáóßåò,
êïöôåñÝò áêìÝò êáé/Þ áðü êéíçôÜ åîáñôÞìáôá. Ôõ÷üí
÷áëáóìÝíá Þ ðåñéðëåãìÝíá çëåêôñéêÜ êáëþäéá áõîÜíïõí
ôïí êßíäõíï çëåêôñïðëçîßáò.
f ¼ôáíåñãÜæåóèåì’Ýíáçëåêôñéêüåñãáëåßïóôïýðáéèñï
íá÷ñçóéìïðïéåßôåêáëþäéáåðéìÞêõíóçò(ìðáëáíôÝæåò)
ðïõåßíáéêáôÜëëçëáêáéãéá÷ñÞóçóôïýðáéèñï.Ç ÷ñÞóç
OBJ_BUCH-633-004.book Page 64 Wednesday, October 12, 2011 11:07 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch GHO 40-82 C ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch GHO 40-82 C

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch GHO 40-82 C, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch GHO 40-82 C käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch GHO 40-82 C suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.