Bosch GBH 2-24 DF käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch GBH 2-24 DF allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Porakone
  • Malli/nimi: GBH 2-24 DF
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Italialainen, Ruotsalainen, Ranska, Espanja, Portugali, Tanska, Puola, Suomalainen, Tšekki, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Venäjä, Ukrainalainen, Arabialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 56
Suomi | 57
Bosch Power Tools 1 619 929 E68 | (25.7.11)
Vedlikehold og rengjøring
f Hold elektroverktøyet og ventilasjonsspaltene alltid
rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Deltegninger
og informasjoner om reservedeler finner du også under:
www.bosch-pt.com
Bosch-kundeservice er gjerne til hjelp ved spørsmål om kjøp,
bruk og innstilling av produkter og tilbehør.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på elektro-
verktøyets typeskilt.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: (+47) 64 87 89 50
Faks: (+47) 64 87 89 55
Deponering
Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljø-
vennlig gjenvinning.
Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Jf. det europeiske direktivet 2002/96/EF
vedr. gamle elektriske og elektroniske ap-
parater og tilpassingen til nasjonale lover
mågammeltelektroverktøysomikkelenger
kan brukes samles inn og leveres inn til en
miljøvennlig resirkulering.
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuus-
ohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudattami-
sen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
f Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
f Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
päristössä,jossaonpalavaanestettä,kaasuataipölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
f Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan, huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
f Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkö-
työkalujenkanssa.Alkuperäisessäkunnossaolevatpisto-
tulpat ja sopivat pistorasiatvähentävät sähköiskun vaaraa.
f Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
f Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelletai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
f Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyö-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseenpistorasiastavetämällä.Pidäjohtoloitolla
kuumuudesta,öljystä,terävistäreunoistajaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sähköiskun vaaraa.
f Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön so-
veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
f Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei
olevältettävissä,tuleekäyttäävikavirtasuojakytkintä.
Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaa-
raa.
Henkilöturvallisuus
f Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja nouda-
ta tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käy-
tä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä,
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
f Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilö-
kohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulon-
suojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavas-
ta, vähentää loukkaantumisriskiä.
f Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkö-
työkalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähkö-
verkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat
sitä.Joskannatsähkötyökaluasormikäynnistyskytkimellä
tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan, käyn-
nistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
f Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.
VAROITUS
OBJ_BUCH-1426-001.book Page 57 Monday, July 25, 2011 12:44 PM
Sivu: 57
58 | Suomi
1 619 929 E68 | (25.7.11) Bosch Power Tools
f Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina tuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit pa-
remminhallitasähkötyökaluaodottamattomissatilanteissa.
f Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
f Jospölynimu-jakeräilylaitteitavoidaanasentaa,tulee
sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että ne käytetään
oikealla tavalla. Pölynimulaitteiston käyttö vähentää pö-
lyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely
f Äläylikuormitalaitetta.Käytäkyseiseentyöhöntarkoi-
tettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen
työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
f Älä käytä sähkötyökalua, jota eivoida käynnistää ja py-
säyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
f Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
f Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
f Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osattoimivatmoitteettomasti,eivätkäolepuristukses-
sa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkö-
työkalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet
osatennenkäyttöä.Monentapaturmansyytlöytyväthuo-
nosti huolletuista laitteista.
f Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terä-
viä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
f Käytäsähkötyökaluja,tarvikkeita,vaihtotyökalujajne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön, saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
f Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Vasaroiden turvallisuusohjeet
f Käytä kuulonsuojainta. Melu saattaa aiheuttaa kuulon
menetystä.
f Käytä lisäkahvoja, jos niitä on toimitettu sähkötyöka-
lun mukana. Hallinnan menettäminen saattaa johtaa louk-
kaantumisiin.
f Tartu laitteeseen ainoastaan eristetyistä kumipäällys-
teisistä kahvapinnoista töissä, jossa vaihtotyökalu tai
ruuvi saattaa osua piilossa olevaan sähköjohtoon tai
omaan verkkojohtoon. Kosketus jännitteiseen johtoon
voi tehdä myös sähkötyökalun metalliosat jännitteisiksi ja
johtaa sähköiskuun.
Muita turvallisuus- ja työohjeita
f Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen tu-
lee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.
f Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien syöttö-
johtojen paikallistamiseksi, tai käänny paikallisen ja-
keluyhtiön puoleen. Kosketus sähköjohtoon saattaa joh-
taa tulipaloon ja sähköiskuun. Kaasuputken
vahingoittaminen saattaa johtaa räjähdykseen. Vesijohto-
putken puhkaisu aiheuttaa aineellista vahinkoa.
f Kiristä lisäkahva hyvin, pidä työn aikana sähkötyöka-
lua kaksin käsin ja ota tukeva seisoma-asento. Sähkö-
työkalua pystyy ohjaamaan varmemmin kahdella kädellä.
f Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkissä
kiinnitetty työkappale pysyy tukevammin paikoillaan, kuin
kädessä pidettynä.
f Poraamiseen ilman iskua puuhun, metalliin, keramiikkaan
ja muoviin sekä ruuvinvääntöön käytetään työkaluja ilman
SDS-plus-kiinnitystä (esim. lieriövartiset poranterät). Näi-
tä työkaluja varten tarvitset pikavaihtoistukan tai hammas-
kehäistukan.
f Vaihtoporanistukka lukkiutuu automaattisesti paikoilleen.
Tarkista lukkiutuminen vaihtoporanistukasta vetämällä.
f SDS-plus-vaihtotyökalujen asennus: Tarkista lukkiutu-
minen työkalusta vetämällä.
f Vaihda vahingoittunut pölynsuojus välittömästi uu-
teen. Pölynsuojus estää pitkälti porauspölyn tunkeutumi-
sen työkalunpitimeen käytön aikana. Varo työkaluja vaih-
dettaessa, ettei pölynsuojus vaurioidu.
f Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muuta-
mienpuulaatujen,kivennäistenjametallinpölytvoivat
olla terveydelle vaarallisia ja johtaa allergisiin reaktioi-
hin, hengitystiesairauksiin ja/tai syöpään. Asbestipitoi-
sia aineita saavat käsitellä vain ammattilaiset.
– Käytä materiaalille soveltuvaa pölynimua, jos se on
mahdollista.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat säännökset, kos-
kien käsiteltäviä materiaaleja.
f Vältä pölynkertymää työpaikalla. Pöly saattaa helposti
syttyä palamaan.
f Pysäytäsähkötyökalu,josvaihtotyökalujuuttuukiinni.
Irrota vaihtotyökalu.
f Varmistaennensähkötyökalunkäynnistystä,ettävaih-
totyökalu liikkuu vapaasti. Jos sähkötyökalu käynniste-
tään poratyökalun ollessa juuttunut kiinni, syntyy suuria
vastavoimia.
OBJ_BUCH-1426-001.book Page 58 Monday, July 25, 2011 12:44 PM
Sivu: 58
Suomi | 59
Bosch Power Tools 1 619 929 E68 | (25.7.11)
f Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt, ennen
kuinasetatsenpoiskäsistäsi.Vaihtotyökalusaattaajuut-
tua kiinni johtaen sähkötyökalun hallinnan menettämi-
seen.
Tunnusmerkit
Seuraavat tunnusmerkit ovat tärkeitä käyttöohjeen lukemi-
sessa ja ymmärtämisessä. Opettele tunnusmerkit ja niiden
merkitys. Tunnusmerkkien oikea tulkinta auttaa sinua käyttä-
mään sähkötyökaluasi paremmin ja turvallisemmin.
Tunnusmerkki Merkitys
GBH 2-24 D
GBH 2-24 DF:
Poravasara
harmaana merkitty alue: Käsikahva
(eristetty tartuntapinta)
Tuotenumero
Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen
kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia töi-
tä
Käytä suojakäsineitä
Käytä kuulonsuojainta
Käytä suojalaseja
Liikesuunta
Reaktiosuunta
seuraava tapahtumavaihe
Kierto oikealle/vasemmalle
Poraus ilman iskua
Vasaraporaus
Talttaus
Ruuvit
Vario-Lock
Käynnistys
Poiskytkentä
Käynnistyskytkimen lukitus
Käynnistyskytkimen vapautus
Ei kierros-/iskulukua
Suuri kierros-/iskuluku
Poistoimu
Työkalunpidin
Voitele vaihtotyökalun kiinnityspää ke-
vyesti rasvalla
P1 Ottoteho
E Kiinnitysiskun voimakkuus vastaa EP-
TA-Procedure 05/2009
n0 Tyhjäkäyntikierrosluku
Ø Poraterän halkaisija maks.
Betoni
Teräs
Puu
Muuraus
Rengasmainen kairankruunu
Paino vastaa EPTA-Procedure
01/2003
Suojausluokka
LwA Äänen tehotaso
LpA Äänen painetaso
ah Värähtelyn yhteisarvot
K Epävarmuus
Tunnusmerkki Merkitys
OBJ_BUCH-1426-001.book Page 59 Monday, July 25, 2011 12:44 PM
Sivu: 59
60 | Suomi
1 619 929 E68 | (25.7.11) Bosch Power Tools
Toimitukseen kuuluu
Poravasara, lisäkahva ja syvyydenrajoitin.
Vaihtotyökalut ja kuvassa tai selostuksessa esiintyvät lisätar-
vikkeet eivät kuulu vakiotoimitukseen.
Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmastamme.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu vasaraporaukseen betoniin, tii-
leen ja kiveen, sekä pieniin talttaustöihin. Se soveltuu myös
poraamiseen ilman iskua puuhun, metalliin, keramiikkaan ja
muoviin sekä ruuvinvääntöön.
Tekniset tiedot
Tuotteen tekniset tiedot löytyvät taulukosta sivulla 161.
Tiedotkoskevat230 Vnimellisjännitettä[U].Poikkeavillajän-
nitteillä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaih-
della.
Ota huomioon sähkötyökalusi mallikilvessä oleva tuotenume-
ro. Yksittäisten koneiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
Melu-/tärinätiedot
Tuotteen mittausarvot löytyvät taulukosta sivulla 161.
Melu- ja värähtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisum-
ma) mitattuna EN 60745 mukaan.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu EN 60745
standardoidunmittausmenetelmänmukaisestijasitävoidaan
käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Se soveltuu myös väräh-
telyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muissa
töissä, poikkeavilla vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huol-
lettuna, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa kasvat-
taa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten määrätyn työ-
aikajakson aikana tulisi ottaa huomioon myös se aika, jolloin
laite on sammutettuna tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käyte-
tä. Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtely-
rasitusta.
Määrittele lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojaksi värähtelyn
vaikutukselta, kuten esimerkiksi: Sähkötyökalujen ja vaihto-
työkalujen huolto, käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun or-
ganisointi.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa ”Tekni-
set tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai
standardoituja asiakirjoja: EN 60745 direktiivien
2004/108/EY, 2006/42/EY määräysten mukaan.
Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 22.07.2011
Asennus ja käyttö
Seuraava taulukko näyttää sähkötyökalun asennukseen ja käyttöön liittyvät kohdat. Ohjeet ja käyttökohdat näytetään kussakin
kuvassa. Käytön lajista riippuen tarvitaan ohjeiden erilaisia yhdistelmiä. Ota turvallisuusohjeet huomioon.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Tehtävä Kuva Ota huomioon Sivu
Poranistukan valinta
(GBH 2-24 DF)
1 162
Vaihtoporanistukan irrotus
(GBH 2-24 DF)
2 162
Vaihtoporanistukan kiinnitys
(GBH 2-24 DF)
3 163
SDS-plus-vaihtotyökalujen asennus 4 163
OBJ_BUCH-1426-001.book Page 60 Monday, July 25, 2011 12:44 PM
Sivu: 60
Suomi | 61
Bosch Power Tools 1 619 929 E68 | (25.7.11)
SDS-plus-vaihtotyökalujen irrotus 5 164
Hammaskehäistukan kiinnitys
(GBH 2-24 DF)
6 164
Pyörövarsityökalun asennus
(GBH 2-24 DF)
7 164
Valitse käyttömuoto ja kiertosuunta 8 165
Talttausasennon muuttaminen
(Vario-Lock)
9 166
Lisäkahvan kääntäminen 10 166
Poraussyvyyden X asetus 11 167
Poistoimun asennus
(Saugfix-imuvarsi)
12 167
Käynnistys ja pysäytys sekä kierros-
luvun säätö
13 168
Käynnistyskytkimen lukitus 14 168
Käynnistyskytkimen vapautus 15 168
Lisälaitteen valinta – 169
Tehtävä Kuva Ota huomioon Sivu
X
OBJ_BUCH-1426-001.book Page 61 Monday, July 25, 2011 12:44 PM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch GBH 2-24 DF ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch GBH 2-24 DF

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch GBH 2-24 DF, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch GBH 2-24 DF käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch GBH 2-24 DF suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.