Bosch GBH 2-20 D käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch GBH 2-20 D allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Porakone
  • Malli/nimi: GBH 2-20 D
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Italialainen, Ruotsalainen, Venäjä, Ranska, Espanja, Portugali, Tanska, Puola, Suomalainen, Tšekki, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Arabialainen, Ukrainalainen, Bulgarialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 45
46 | Suomi
1 619 929 855 | (14.3.11) Bosch Power Tools
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: (+47) 64 87 89 50
Faks: (+47) 64 87 89 55
Deponering
Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljø-
vennlig gjenvinning.
Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Jf. det europeiske direktivet 2002/96/EF
vedr. gamle elektriske og elektroniske ap-
parater og tilpassingen til nasjonale lover
mågammeltelektroverktøysomikkelenger
kan brukes samles inn og leveres inn til en
miljøvennlig resirkulering.
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuus-
ohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudattami-
sen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
f Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
f Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
päristössä,jossaonpalavaanestettä,kaasuataipölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
f Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan, huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
f Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkö-
työkalujenkanssa.Alkuperäisessäkunnossaolevatpisto-
tulpat ja sopivat pistorasiatvähentävät sähköiskun vaaraa.
f Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
f Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelletai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
f Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyö-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseenpistorasiastavetämällä.Pidäjohtoloitolla
kuumuudesta,öljystä,terävistäreunoistajaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sähköiskun vaaraa.
f Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön so-
veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
f Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei
olevältettävissä,tuleekäyttäävikavirtasuojakytkintä.
Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaa-
raa.
Henkilöturvallisuus
f Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja nouda-
ta tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käy-
tä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä,
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
f Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilö-
kohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulon-
suojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavas-
ta, vähentää loukaantumisriskiä.
f Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkö-
työkalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähkö-
verkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat
sitä.Joskannatsähkötyökaluasormikäynnistyskytkimellä
tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan, käyn-
nistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
f Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.
f Vältäepänormaaliakehonasentoa.Huolehdiainatuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit pa-
remmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteis-
sa.
f Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
f Jospölynimu-jakeräilylaitteitavoidaanasentaa,tulee
sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että ne käytetään
oikealla tavalla. Pölynimulaitteiston käyttö vähentää pö-
lyn aiheuttamia vaaroja.
VAROITUS
OBJ_BUCH-1110-002.book Page 46 Monday, March 14, 2011 9:28 AM
Sivu: 46
Suomi | 47
Bosch Power Tools 1 619 929 855 | (14.3.11)
Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely
f Äläylikuormitalaitetta.Käytäkyseiseentyöhöntarkoi-
tettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen
työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
f Älä käytä sähkötyökalua, jota eivoida käynnistää ja py-
säyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
f Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
f Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
f Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osattoimivatmoitteettomasti,eivätkäolepuristukses-
sa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkö-
työkalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet
osatennenkäyttöä.Monentapaturmansyytlöytyväthuo-
nosti huolletuista laitteista.
f Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terä-
viä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
f Käytäsähkötyökaluja,tarvikkeita,vaihtotyökalujajne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön, saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
f Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Vasaroiden turvallisuusohjeet
f Käytä kuulonsuojainta. Melu saattaa aiheuttaa kuulon
menetystä.
f Käytäsähkötyökalunmukanatoimitettujalisäkahvoja.
Hallinnan menettäminen saattaa johtaa loukkaantumisiin.
f Tartu laitteeseen ainoastaan eristetyistä kumipäällys-
teisistä kahvapinnoista töissä, jossa vaihtotyökalu tai
ruuvi saattaa osua piilossa olevaan sähköjohtoon tai
omaan verkkojohtoon. Kosketus jännitteiseen johtoon
voi tehdä myös sähkötyökalun metalliosat jännitteisiksi ja
johtaa sähköiskuun.
Muita turvallisuus- ja työohjeita
f Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.
230 V merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös 220 V
verkoissa.
f Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien syöttö-
johtojen paikallistamiseksi, tai käänny paikallisen ja-
keluyhtiön puoleen. Kosketus sähköjohtoon saattaa joh-
taa tulipaloon ja sähköiskuun. Kaasuputken
vahingoittaminen saattaa johtaa räjähdykseen. Vesijohto-
putken puhkaisu aiheuttaa aineellista vahinkoa.
f Kiristä lisäkahva hyvin, pidä työn aikana sähkötyöka-
lua kaksin käsin ja ota tukeva seisoma-asento. Sähkö-
työkalua pystyy ohjaamaan varmemmin kahdella kädellä.
f Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkissä
kiinnitetty työkappale pysyy tukevammin paikoillaan, kuin
kädessä pidettynä.
f Poraamiseen ilman iskua puuhun, metalliin, keramiikkaan
ja muoviin sekä ruuvinvääntöön käytetään työkaluja ilman
SDS-plus-kiinnitystä (esim. lieriövartiset poranterät). Näi-
tä työkaluja varten tarvitset pikavaihtoistukan tai hammas-
kehäistukan.
f Vaihtoporanistukka lukkiutuu automaattisesti paikoilleen.
Tarkista lukkiutuminen vaihtoporanistukasta vetämällä.
f SDS-plus-vaihtotyökalujen asennus: Tarkista lukkiutu-
minen työkalusta vetämällä.
f Vaihda vahingoittunut pölynsuojus välittömästi uu-
teen. Pölynsuojus estää pitkälti porauspölyn tunkeutumi-
sen työkalunpitimeen käytön aikana. Varo työkaluja vaih-
dettaessa, ettei pölynsuojus vaurioidu.
f Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muuta-
mienpuulaatujen,kivennäistenjametallinpölytvoivat
olla terveydelle vaarallisia ja johtaa allergisiin reaktioi-
hin, hengitystiesairauksiin ja/tai syöpään. Asbestipitoi-
sia aineita saavat käsitellä vain ammattilaiset.
– Käytä materiaalille soveltuvaa pölynimua, jos se on
mahdollista.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat säännökset, kos-
kien käsiteltäviä materiaaleja.
f Vältä pölynkertymää työpaikalla. Pöly saattaa helposti
syttyä palamaan.
f Pysäytäsähkötyökalu,josvaihtotyökalujuuttuukiinni.
Irrota vaihtotyökalu.
f Varmistaennensähkötyökalunkäynnistystä,ettävaih-
totyökalu liikkuu vapaasti. Jos sähkötyökalu käynniste-
tään poratyökalun ollessa juuttunut kiinni, syntyy suuria
vastavoimia.
f Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt, ennen
kuinasetatsenpoiskäsistäsi.Vaihtotyökalusaattaajuut-
tua kiinni johtaen sähkötyökalun hallinnan menettämi-
seen.
OBJ_BUCH-1110-002.book Page 47 Monday, March 14, 2011 9:28 AM
Sivu: 47
48 | Suomi
1 619 929 855 | (14.3.11) Bosch Power Tools
Tunnusmerkit
Seuraavat tunnusmerkit ovat tärkeitä käyttöohjeen lukemi-
sessa ja ymmärtämisessä. Opettele tunnusmerkit ja niiden
merkitys. Tunnusmerkkien oikea tulkinta auttaa sinua käyttä-
mään sähkötyökaluasi paremmin ja turvallisemmin.
Tunnusmerkki Merkitys
GBH 2-20 D: Poravasara
harmaana merkitty alue: Käsikahva
(eristetty tartuntapinta)
Tuotenumero
Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen
kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia
töitä
Käytä suojakäsineitä
Käytä kuulonsuojainta.
Käytä suojalaseja
Liikesuunta
Reaktiosuunta
seuraava tapahtumavaihe
Poraus ilman iskua
Vasaraporaus
Talttaus
Ruuvit
Kierto oikealle/vasemmalle
Vario-Lock
Käynnistys
Poiskytkentä
Käynnistyskytkimen lukitus
Käynnistyskytkimen vapautus
Ei kierros-/iskulukua
Suuri kierros-/iskuluku
Poistoimu
Työkalunpidin
P1 Ottoteho
E Kiinnitysiskun voimakkuus vastaa
EPTA-Procedure 05/2009
n0 Tyhjäkäyntikierrosluku
Ø Poraterän halkaisija maks.
Betoni
Teräs
Puu
Muuraus
Rengasmainen kairankruunu
Paino vastaa EPTA-Procedure
01/2003
Suojausluokka
LwA Äänen tehotaso
LpA Äänen painetaso
ah Värähtelyn yhteisarvot
K Epävarmuus
Tunnusmerkki Merkitys
OBJ_BUCH-1110-002.book Page 48 Monday, March 14, 2011 9:28 AM
Sivu: 48
Suomi | 49
Bosch Power Tools 1 619 929 855 | (14.3.11)
Toimitukseen kuuluu
Poravasara, lisäkahva ja syvyydenrajoitin.
Vaihtotyökalut ja kuvassa tai selostuksessa esiintyvät lisätar-
vikkeet eivät kuulu vakiotoimitukseen.
Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmastamme.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu vasaraporaukseen betoniin, tii-
leen ja kiveen, sekä pieniin talttaustöihin. Se soveltuu myös
poraamiseen ilman iskua puuhun, metalliin, keramiikkaan ja
muoviin sekä ruuvinvääntöön.
Tekniset tiedot
Tuotteen tekniset tiedot löytyvät taulukosta sivulla 128.
Tiedotkoskevat230 Vnimellisjännitettä[U].Poikkeavillajän-
nitteillä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaih-
della.
Ota huomioon sähkötyökalusi mallikilvessä oleva tuotenume-
ro. Yksittäisten koneiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa ”Tekni-
set tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai
standardoituja asiakirjoja: EN 60745 direktiivien
2004/108/EY, 2006/42/EY määräysten mukaan.
Tekninen tiedosto kohdasta:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 18.03.2010
Melu-/tärinätiedot
Tuotteen mittausarvot löytyvät taulukosta sivulla 128.
Melu- ja värähtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisum-
ma) mitattuna EN 60745 mukaan.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu EN 60745
standardoidunmittausmenetelmänmukaisestijasitävoidaan
käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Se soveltuu myös väräh-
telyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muissa
töissä, poikkeavilla vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huol-
lettuna, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa kasvat-
taa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten määrätyn työ-
aikajakson aikana tulisi ottaa huomioon myös se aika, jolloin
laite on sammutettuna tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käyte-
tä. Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtely-
rasitusta.
Määrittele lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojaksi värähtelyn
vaikutukselta, kuten esimerkiksi: Sähkötyökalujen ja vaihto-
työkalujen huolto, käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun or-
ganisointi.
Asennus ja käyttö
Huolto ja puhdistus
f Pidäainasähkötyökaluaja sähkötyökaluntuuletusauk-
koja puhtaana, jotta voit työskennellä hyvin ja turvalli-
sesti.
Huolto ja asiakasneuvonta
Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia
koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja vara-
osista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielellään sinua tuotteiden ja
lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja säätöä koskevissa kysymyk-
sissä.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka löytyy laitteen mallikilvestä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: 0800 98044
Faksi: +358 102 961 838
www.bosch.fi
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Tehtävä Kuva Sivu
SDS-plus-vaihtotyökalujen asen-
nus 1 129
SDS-plus-vaihtotyökalujen irrotus 2 129
Valitse käyttömuoto ja
kiertosuunta 3 130–131
Talttausasennon muuttaminen
(Vario-Lock) 4 131
Lisäkahvan kääntäminen 5 131
Poraussyvyyden X asetus 6 132
Poistoimun asennus (Saugfix-
imuvarsi) 7 132
Käynnistys ja pysäytys sekä
kierrosluvun säätö 8 133
Käynnistyskytkimen lukitus 9 133
Käynnistyskytkimen vapautus 10 133
Lisälaitteen valinta – 134
OBJ_BUCH-1110-002.book Page 49 Monday, March 14, 2011 9:28 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch GBH 2-20 D ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch GBH 2-20 D

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch GBH 2-20 D, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch GBH 2-20 D käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch GBH 2-20 D suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.