Bosch GAS 15 L Professional käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch GAS 15 L Professional allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Höyrypuhdistin
  • Malli/nimi: GAS 15 L Professional
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Italialainen, Ruotsalainen, Venäjä, Ranska, Espanja, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Tšekki, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 59
60 | Suomi
1 609 929 X19 | (13.1.11) Bosch Power Tools
Turvallisuusohjeita
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudat-
tamisen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.
Säilytä nämä ohjeet hyvin.
f Älä imuroi pyökki- tai tammipölyä, kivipölyä
tai asbestia. Näitä aineita pidetään karsino-
geenisina.
Käytä imuria vain, jos sinulla on
riittävästi tietoa imurin käytös-
tä, imuroitavista aineista ja niiden turvallisesta
hävittämisestä. Perusteellinen opastus pienen-
tää väärinkäytön ja loukkaantumisen riskiä.
f Lapset ja henkilöt, jotka fyysisten, aistillis-
ten tai henkisten kykyjensä, kokematto-
muutensa tai puuttuvan tietonsa takia eivät
turvallisesti voi käyttää imuria eivät saa
käyttää sitä ilman vastuullisen henkilön val-
vontaa tai neuvontaa. Muussa tapauksessa
on olemassa väärinkäytön ja loukkaantumi-
sen vaara.
Imuri soveltuu kuivien aineiden
imuun ja sopivin toimenpitein
myös nesteiden imuun. Nesteiden tunkeutumi-
nen sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
f Älä imuroi palavia tai räjähtäviä nesteitä,
esim. bensiiniä, öljyä, alkoholia, liuottimia.
Älä imuroi kuumaa tai palavaa pölyä. Älä
käytä imuria räjähdysvaarallisissa tiloissa.
Pöly, höyry tai neste saattaa syttyä palamaan
tai räjähtää.
Käytä pistorasiaa ainoastaan
käyttöohjeessa määrättyihin
tarkoituksiin.
Pysäytä imuri heti, jos siitä pur-
suaa vaahtoa tai vettä, ja tyh-
jennä säiliö. Muussa tapauksessa imuri saattaa
vaurioitua.
Imuria saa käyttää ja säilyttää aino-
astaan sisätiloissa. Sateen tai ve-
den tunkeutuminen imurin yläosaan kasvattaa
sähköiskun riskiä.
Puhdista uimuria säännöllisesti ja
tarkista, ettei siinä ole vaurioita.
Muussa tapauksessa toiminta saattaa häiriytyä
(katso kuva 14, sivu 179).
f Jos imurin käyttö kosteassa ympäristössä
ei ole vältettävissä, tulee käyttää vikavirta-
suojakytkintä. Vikavirtasuojakytkimen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
f Liitä imuri asianmukaisesti maadoitettuun
sähköverkkoon. Pistorasiassa ja jatkojoh-
dossa on oltava toimiva suojajohdin.
f Tarkista imuri, johto ja pistotulppa ennen
jokaista käyttöä. Älä käytä imuria, jos huo-
maat siinä olevan vaurioita. Älä avaa imuria
itse, ja anna ainoastaan ammattitaitoisten
henkilöiden korjata sitä, alkuperäisiä vara-
osia käyttäen. Vahingoittunut imuri, johto tai
pistotulppa kasvattaa sähköiskun vaaraa.
f Älä aja johdon yli äläkä litistä sitä. Älä vedä
sähköjohdosta pistotulpan irrottamiseksi
pistorasiasta tai pölynimurin siirtämiseksi.
Vahingoittunut johto kasvattaa sähköiskun
vaaraa.
f Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin
suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siir-
rät imurin varastoitavaksi. Nämä suojatoi-
menpiteet estävät imurin tahattoman käyn-
nistyksen.
f Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletukses-
ta.
f Pidä lapsia silmällä. Täten varmistat, että
lapset eivät leiki imurin kanssa.
f Anna ainoastaan koulutettujen ammattihen-
kilöiden korjata imuria ja salli korjauksiin
käytettävän vain alkuperäisiä varaosia. Tä-
ten varmistat, että imuri säilyy turvallisena.
f Imurissa on terveydelle vaarallista pölyä.
Anna ainoastaan ammattihenkilöiden
suorittaa tyhjennys- ja huoltotöitä, mukaan
luettuna pölynkeräyssäiliön hävitys. Henki-
lökohtaiset suojavarusteet ovat välttämät-
tömät. Älä käytä imuria ilma täydellistä suo-
datinjärjestelmää. Vaarannat muutoin omaa
terveyttäsi.
VAROITUS
VAROITUS
VAROITUS
VAROITUS
HUOM
HUOM
OBJ_BUCH-1321-001.book Page 60 Thursday, January 13, 2011 2:35 PM
Sivu: 60
Suomi | 61
Bosch Power Tools 1 609 929 X19 | (13.1.11)
f Tarkista ennen käyttöönottoa, että imulet-
ku on moitteettomassa kunnossa. Pidä täl-
löin imuletku kiinni imurissa, jotta pölyä ei
purkaannu tahattomasti. Muutoin saatat
hengittää pölyä.
f Älä käytä imuria istumiseen. Voit vahingoit-
taa imuria.
f Käytä verkkojohtoa ja imuletkua huolelli-
sesti. Voit vahingoittaa niillä muita henkilöi-
tä.
f Älä puhdista imuria suoraan suunnatulla ve-
sisuihkeella. Veden tunkeutuminen imurin
yläosaan kasvattaa sähköiskun riskiä.
Muita turvallisuus- ja
työohjeita
f Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen
jännitteen tulee vastata imurin tyyppikil-
vessä olevia tietoja.
f Käytä kuivaimurointia varten pölypussia.
Pölypussia käytettäessä pysyy laskossuo-
datin kauemmin puhtaana, imuteho säilyy
pitempään ja pölyn hävitys on helpompaa.
f Poista pölypussi ja tyhjennä säiliö ennen
märkäimurointia.
f Imurissa on puhallustoiminto. Älä puhalla
poistoilmaa ympäröivään ilmaan. Käytä pu-
hallustoimintoa ainoastaan puhtaan letkun
kanssa. Pölyt voivat olla terveydelle vaaralli-
sia.
f Ota imuroinnin jälkeen laskossuodatin ulos
imurista homeenmuodostuksen estämisek-
si ja anna sen kuivua hyvin, etenkin ennen
käyttöä kuivaimurointiin.
f Käytä imuria vain asennetulla laskossuodat-
timella.
f Imurissa on sisäänrakennettu suojakosket-
timella varustettu pistorasia. Siihen voit liit-
tää ulkoisen sähkötyökalun. Imuri käynnis-
tyy automaattisesti liitetyn sähkötyökalun
avulla. Ota huomioon liitetyn sähkötyöka-
lun suurin sallittu liitäntäteho.
f Imuria ei saa käyttää vesipumppuna. Imuri
on tarkoitettu ilma- ja vesiseoksen imemi-
seen.
f Pyyhi säiliö silloin tällöin ei hankaavalla
puhdistusaineella ja anna sen kuivua.
Tunnusmerkit
Seuraavat tunnusmerkit ovat tärkeitä käyttöoh-
jeen lukemisessa ja ymmärtämisessä. Paina mie-
leesi tunnusmerkit ja niiden merkitys. Merkkien
oikea tulkinta auttaa sinua käyttämään imuria
paremmin ja turvallisemmin.
Tunnusmerkki Merkitys
GAS 15 L:
Yleisimuri
Tuotenumero
Lue kaikki tur-
vallisuus- ja
muut ohjeet. Turvallisuusoh-
jeiden noudattamisen laimin-
lyönti saattaa johtaa sähköis-
kuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Pölyluokan L imuri IEC/
EN 60335-2-69 mukaan, ter-
veydelle vaarallisten pölyn
> 1 mg/m3
imuun.
Älä käytä imuria istumiseen
tai astumiseen
Irrota pistotulppa pistorasi-
asta ennen kaikkia imuriin
kohdistuvia töitä
Käytä kuulonsuojainta.
HUOMIO
OBJ_BUCH-1321-001.book Page 61 Thursday, January 13, 2011 2:35 PM
Sivu: 61
62 | Suomi
1 609 929 X19 | (13.1.11) Bosch Power Tools
Toimitukseen kuuluu
Yleisimuri (katso kuva 1)
Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjel-
mastamme.
Määräyksenmukainen käyttö
Laite on tarkoitettu keräämään, imuroimaan,
siirtämään ja erottamaan palaamattomia kuivia
pölyjä, joiden yleinen altistusraja-arvo on
> 1 mg/m3
, kuten kivennäispöly, jossa on alumii-
nihydroksidia, grafiittipöly, alumiinipöly, paperi-
pöly, nokipöly, jauhelakkapöly, polyuretaanipö-
ly, epoksihartsiperusteinen GFK-pöly (katso
valmistajan käyttöturvallisuustiedote), epoksi-
hartsiperusteinen CFK-pöly (katso valmistajan
käyttöturvallisuustiedote), lakkapöly ilman kar-
sinogeenisia ainesosia, puupöly ja palamatto-
mat nesteet sekä vesi-ilmaseos. Imuri on pöly-
teknisesti testattu ja se vastaa pölyluokkaa L.
Imurissa on puhallustoiminto esim. pintojen kui-
vaamiseen.
Imurissa on kaukokytkentäautomatiikalla varus-
tettu pistorasia poistoimutoiminnolla varustet-
tujen sähkötyökalujen liitäntää varten.
Se soveltuu ammattikäytön kasvaviin vaatimuk-
siin esim. käsityössä, teollisuudessa ja työpa-
joissa.
Imuria ei koskaan saa käyttää räjähdysvaaralli-
sissa tiloissa.
Käytä pölynsuojanaamaria.
Liikesuunta
Reaktiosuunta
Älä käytä voimaa tähän työ-
vaiheeseen.
Käynnistys
Poiskytkentä
Kaukokytkentäautomatiikka
Kielletty menettely
Sallittu menettely
seuraava tapahtumavaihe
P1 Ottoteho
f Taajuus
Säiliön tilavuus (brutto)
Nettotilavuus
maks. alipaine
maks. läpivirtausmäärä
Imuteho
Laskossuodattimen pinta
Imurin suodatinpölyluokka
Suojaus
/I Suojausluokan I tunnusmerk-
ki (suojajohtimella)
Tunnusmerkki Merkitys
L
Paino vastaa EPTA-Procedure
01/2003
BIA-koestustodistus-nro suo-
dattimelle/imurille
LpA Äänen painetaso
K Epävarmuus
Tunnusmerkki Merkitys
OBJ_BUCH-1321-001.book Page 62 Thursday, January 13, 2011 2:35 PM
Sivu: 62
Suomi | 63
Bosch Power Tools 1 609 929 X19 | (13.1.11)
Tekniset tiedot
Tuotteen tekniset tiedot löytyvät taulukosta
sivulla 166.
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U].
Poikkeavilla jännitteillä ja maakohtaisissa mal-
leissa nämä tiedot voivat vaihdella.
Ota huomioon imurisi tyyppikilvessä oleva tuo-
tenumero. Yksittäisten imureiden kauppanimi-
tys saattaa vaihdella.
Standardinmukaisuusvakuu-
tus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että koh-
dassa ”Tekniset tiedot” selostettu tuote vastaa
seuraavia standardeja tai standardoituja asiakir-
joja: EN 60335 ja direktiivien 2006/42/EY,
2004/108/EY sekä niiden muutoksien määräys-
ten mukaan.
Tekninen tiedosto kohdasta:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
09.12.2010
Melutieto
Tuotteen mittausarvot löytyvät taulukosta
sivulla 166.
Mittausarvot määritetty EN 60704 mukaan.
Asennus ja käyttö
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Tehtävä Kuva Sivu
Lisätarvikkeiden irrotus 1 167
Letkunpitimen asennus 2 167
Pölypussin asennus 3 168
Pölynkäsittelypussin asennus 4 169
Pölypussin hävitys 5 169
Letkun asennus 6 170
Kuljetusasento 7 171
Käynnistys ja pysäytys 8 171
Sähkötyökalun liitäntä imuriin, kaukokytkentäautomatiikka 9 172 – 174
Ilmamäärän säätö 10 174
Puhallustoiminto 11 175
Suodattimen puoliautomaattinen puhdistus 12 176
Laskossuodattimen vaihto 13 177 – 178
Uimurin puhdistus 14 179 – 181
Lisälaitteen valinta – 182
OBJ_BUCH-1321-001.book Page 63 Thursday, January 13, 2011 2:35 PM
Sivu: 63
64 | Suomi
1 609 929 X19 | (13.1.11) Bosch Power Tools
Vianetsintä
f Pysäytä imuri heti, jos siitä pursuaa vaahtoa
tai vettä, ja tyhjennä säiliö. Muussa tapauk-
sessa imuri saattaa vaurioitua.
f Imuri on varustettu uimurilla. Kun suurin
sallittu täyttötaso on saavutettu, imuteho
pienenee. Käännä käynnistyskytkin asen-
toon ”0” ja tyhjennä säiliö.
f Jos imuvoima on niin suuri, että imuriin lii-
tetty sähkötyökalu imeytyy liian voimak-
kaasti kiinni työpintaan, tulee ilmamäärää
säätää.
f Käytä puoliautomaattista suodatinpuhdis-
tusta, kun imuteho heikkenee.
Huolto ja puhdistus
f Pidä aina imuri ja sen tuuletusaukot puhtaa-
na, jotta voit työskennellä hyvin ja turvalli-
sesti.
Vähintään kerran vuodessa tulee valmistajan tai
koulutetun henkilön suorittaa pölyteknisen tar-
kistuksen koskien esim. suodattimen vaurioita,
imurin tiiviyttä ja tarkistuslaitteen toimintaa.
Puhdista ulkopinta ja kaikki koneen osat tai kä-
sittele niitä tiivistysaineella L-luokan imureissa,
jotka ovat olleet likaisessa ympäristössä Suori-
tettaessa huolto- tai korjaustöitä tulee hävittää
kaikki osat, joita ei voida puhdistaa tyydyttäväs-
ti. Nämä osat tulee hävittää läpäisemättömissä
pusseissa noudattaen voimassaolevia määräyk-
siä koskien tällaisen jätteen hävittämistä.
Käyttäjän huoltaessa imuria, on imuri purettava,
puhdistettava ja huollettava, mahdollisuuksien
mukaan, ilman että huoltohenkilöille tai muille
ihmisille aiheutuu vaaraa Ennen purkamista tuli-
si imuri puhdistaa, mahdollisten vaarojen eh-
käisemiseksi. Tila, jossa imuri puretaan tulee ol-
la hyvin tuuletettu. Käytä huollon aikana
henkilökohtaisia suojavarusteita. Huollon jäl-
keen täytyy huoltoalue puhdistaa.
Jos imurissa, huolellisesta valmistuksesta ja
koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vikaa,
tulee korjaus antaa Bosch sopimushuollon teh-
täväksi.
Jos liitäntäjohdon vaihto on välttämätön, tulee
tämän suorittaa Bosch tai Bosch-sähkötyökalu-
jen sopimushuolto, turvallisuuden vaarantami-
sen välttämiseksi.
Huolto ja asiakasneuvonta
Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa se-
kä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspii-
rustuksia ja tietoja varaosista löydät myös osoit-
teesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielellään sinua
tuotteiden ja lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja
säätöä koskevissa kysymyksissä.
Ilmoita ehdottomasti kaikissa kyselyissä ja vara-
osatilauksissa 10-numeroinen tuotenumero, jo-
ka löytyy imurin mallikilvestä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: +358 (10) 480 8363
Faksi: +358 (09) 870 2318
www.bosch.fi
Hävitys
Imuri, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimit-
taa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Älä heitä imuria talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita koskevan di-
rektiivin 2002/96/EY ja sen kansal-
listen lakien muunnosten mukaan,
tulee käyttökelvottomat sähkötyö-
kalut kerätä erikseen ja toimittaa
ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
OBJ_BUCH-1321-001.book Page 64 Thursday, January 13, 2011 2:35 PM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch GAS 15 L Professional ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch GAS 15 L Professional

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch GAS 15 L Professional, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch GAS 15 L Professional käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch GAS 15 L Professional suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.