Bosch AXT 25 TC käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch AXT 25 TC allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Höylä
  • Malli/nimi: AXT 25 TC
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 70
Suomi | 71
Bosch Power Tools F 016 L70 735 | (11.4.11)
fi
Turvallisuusohjeita
Huomio: Lue käyttöohje huolellisesti. Tutustu
käyttöelementteihin ja laitteen oikeaan käyt-
töön. Säilytä käyttöohje huolellisesti myö-
hempää käyttöä varten. Pyydä käytännön
esittely ennen ensimmäistä käyttöönottoa.
Puutarhalaitteessa olevien tunnuskuvien
selvitys
Yleiset varoitusohjeet.
Lue käyttöohje huolellisesti.
Ennen leikkuumekanismiin kohdistu-
via töitä tulee pysäyttää laite ja vetää
pistotulppa irti pistorasiasta. Jos
verkkojohto vahingoittuu tai katkeaa
työn aikana, johtoa ei saa koskettaa,
vaan kyseisen virtapiirin sulake on
välittömästi laukaistava. Älä koskaan
käytä laitetta, jonka verkkojohto on
viallinen.
Käytä aina suojakäsineitä, tukevia
jalkineita ja pitkälahkeisia housuja.
Pyörivä leikkuuterä muodostaa vaa-
ran. Älä pane kättä tai jalkaa aukkoi-
hin laitteen ollessa käynnissä.
Varmista, että sivulle sinkoutuvat
vieraat esineet eivät loukkaa lähellä
seisovia ihmisiä.
Pidä lähistöllä olevat henkilöt turval-
lisella etäisyydellä puutarhalaittees-
ta.
Odota, että koneen kaikki osat ovat
pysähtyneet täysin, ennen kuin kos-
ketat niitä.
Käytä suojalaseja.
Käytä kuulonsuojainta.
Älä käytä puutarhalaitetta sateessa
äläkä aseta sitä alttiiksi sateelle.
Älä koskaan seiso keräilysäiliön pääl-
lä.
Käyttö
f Älä käytön aikana tartu täyttösuppiloon
8. Poiskytkennän jälkeen laite käy vielä
muutaman sekunnin ajan.
f Älä koskaan anna lasten tai henkilöiden,
jotka eivät ole tutustuneet näihin ohjeisiin
käyttää puutarhalaitetta. Kansalliset sään-
nökset saattavat määrätä käyttäjän alaikä-
rajan. Säilytä puutarhalaite lasten ulottu-
mattomissa, kun sitä ei käytetä.
f Tätä puutarhalaitetta eivät saa käyttää hen-
kilöt (lapset mukaan lukien), joilla on rajal-
liset fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt
tahi puuttuva kokemus ja/tai puuttuva tie-
to paitsi, jos he ovat turvallisuudesta vas-
taavan henkilön valvonnassa tai saamassa
häneltä ohjeita puutarhalaitteen oikeasta
käytöstä.
Lapsia tulisi valvoa varmistaakseen, ettei-
vät leiki puutarhalaitteen kanssa.
f Ennen käynnistämistä tulee laite asentaa
oheisen ohjeen mukaisesti.
f Turvallisuuden parantamiseksi suositellaan
käyttämään FI-kytkintä (RCD), jonka vikavir-
ta on korkeintaan 30 mA. Tätä FI-kytkintä
tulisi tarkistaa ennen jokaista käyttöä.
f Käytä ainoastaan ulkokäyttöön hyväksyttyä
roiskevesisuojattua jatkojohtoa.
f Älä tartu pistotulppaan tai pistorasiaan
märillä käsillä.
f Verkkojohdon tai jatkojohdon yli ei saa
ajaa, niitä ei saa litistää eikä murtaa, koska
ne saattavat vahingoittua. Suojaa johtoa
kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.
f Käytön aikana ei ympäristössä 3 m säteellä
saa olla muita ihmisiä tai eläimiä. Käyttäjäl-
lä on vastuu ulkopuoliseen henkilöön näh-
den.
f Bosch voi taata laitteen moitteettoman toi-
minnan ainoastaan, jos käytät tälle laitteel-
le tarkoitettuja alkuperäisiä lisätarvikkeita.
f Tutustu käyttöohjeeseen, ennen kuin yrität
käyttää tätä laitetta.
f Älä käytä löysiä työvaatteita, riipuksia tai
solmioita.
f Käytä laitetta avoimella paikalla, kovalla ta-
saisella alustalla, (esim. ei liian lähellä sei-
nää tai kiinteitä esineitä).
f Älä käytä laitetta kivetyllä tai soraisella
alustalla. Ulossinkoutuva aines voi aiheut-
taa loukkaantumisia.
f Tarkista ennen käyttöönottoa, että kaikki
ruuvit, mutterit ja muut kiinnitysosat ovat
hyvin kiristettyjä sekä varolaitteiden ja suo-
justen oikea sijoitus. Korvaa varoitus- ja oh-
jekilvet, jotka ovat vaurioituneet tai joita ei
pysty lukemaan.
f Varmista ennen käynnistystä, että täyttö-
suppilo on tyhjä.
f Pidä kasvot ja keho etäällä täyttöaukosta.
f Estä käsien, muitten kehonosien tai vaat-
teiden joutumista täyttösuppiloon, poisto-
aukkoon tai lähelle liikkuvia osia.
f Huolehdi aina tasapainoisesta ja tukevasta
seisoma-asennosta. Älä kumarru liian kau-
as eteen. Älä täytön aikana seiso laitteen
jalkaa korkeammalla.
f Pysy puutarhalaitteen kanssa työskentelyn
aikana etäällä laitteen poistovyöhykkeestä.
f Tarkista hyvin huolellisesti, ettei metalli-
osia, kiviä, pulloja, purkkeja tai muita vie-
raita esineitä ole silputtavan aineksen jou-
kossa.
f Jos leikkuumekanismi osuu johonkin vie-
raaseen esineeseen, tai laitteesta kuuluu
epätavallista ääntä tahi se alkaa täristä, lai-
te on välittömästi sammutettava leikkuuko-
neiston pysäyttämiseksi. Irrota pistotulppa
pistorasiasta ja toimi seuraavasti:
– Tutki vauriot.
– Vaihda tai korjaa kaikki vioittuneet osat.
– Tarkista onko löysiä osia ja kiristä ne
tarvittaessa.
STOP
OBJ_BUCH-895-003.book Page 71 Monday, April 11, 2011 1:52 PM
Sivu: 71
F 016 L70 735 | (11.4.11) Bosch Power Tools
72 | Suomi
f Älä koeta korjata puutarhalaitetta, ellei si-
nulla ole siihen tarvittavaa koulutusta.
f Varmista, ettei silputtava aines tuki poisto-
vyöhykettä, tämä estää syöttöä ja saattaa
johtaa takaiskuun täyttösuppilossa.
f Jos laite tukkeutuu, tulee se pysäyttää ja
odottaa, kunnes leikkuukoneisto pysähtyy.
Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen
kuin poistat silputtavaa tavaraa laitteesta.
f Tarkista, että suojukset ja suojalaitteet
ovat kunnossa ja oikein asennettu. Suorita
mahdolliset huolto- ja korjaustyöt ennen
käyttöä.
f Älä yritä muuttaa moottorin kiertosuuntaa.
Ota yhteys Bosch-asiakaspalveluun, jos si-
nulla on ongelmia laitteen kanssa.
f Pidä tuuletusaukot puhtaina leikkuujään-
nöksistä ja muista karstoittumista, mootto-
rin vaurioitumisen tai mahdollisen tulipa-
lon estämiseksi.
f Älä koskaan nosta tai kanna puutarhalaitet-
ta moottorin käydessä.
f Pysäytä laite, odota,kunnes leikkuukoneis-
to pysähtyy ja irrota pistotulppa pistorasi-
asta aina, kun poistut työkohteesta.
f Älä kallista laitetta käytön aikana.
f Älä jätä laitetta sateeseen. Säilytä laite vain
kuivassa tilassa.
Huolto ja varastointi
f Kun laite poistetaan käytöstä huollon, tar-
kistuksen, säilytyksen tai lisätarvikkeen
vaihdon takia, pysäytä se, irrota pistotulp-
pa pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.
Varmista ennen jokaista tarkistusta tai sää-
töä yms., että kaikki liikkuvat osat ovat py-
sähtyneet.
f Hoida laitetta ja pidä se puhtaana.
f Tarkista puutarhalaite ja vaihda varmuu-
den vuoksi kaikki loppuun kuluneet tai vau-
rioituneet osat uusiin.
f Varmista, että vaihto-osat ovat Bosch-tuo-
tantoa.
f Jos käytät jatkojohtoa, se ei saa olla lait-
teen verkkojohtoa ohuempi.
f Tarkista säännöllisesti, ettei verkkojohdos-
sa tai jatkojohdossa ole vaurioita tai ikään-
tymisen merkkejä. Älä käytä laitetta, jos
verkkojohto on vaurioitunut.
f Ota leikkuukoneistoa säädettäessä huomi-
oon, että vaikka moottori on pysähtynyt
pakkokatkaisun ansiosta, eikä sitä pysty
käynnistämään, leikkuuterä silti voi liikkua,
jos moottoria kierretään käsin.
f Älä missään tapauksessa koeta ohittaa
pakkokatkaisua.
Tuotekuvaus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudatta-
misen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Laite on tarkoitettu kuitupitoisen materiaalin
ja puujätteen kompostoinnin vaatimaan pie-
nentämiseen koti- ja harrastelijapuutarhassa.
Keräilysäiliö on tarkoitettu silputun materiaa-
lin keräilyyn sekä täyttösuppilon ja työntimen
säilytykseen.
Keräilysäiliötä ei tulisi käyttää muuhun tarkoi-
tukseen.
Toimitukseen kuuluu
Ota puutarhalaite varovasti pakkauksestaan ja
tarkista, että kaikki seuraavat osat löytyvät:
– Eko-silppuri
– Täyttösuppilo
– Työnnin
– Keräilysäiliö
– Käyttöohje
Jos osia puuttuu tai jo ne ovat vaurioituneet,
tulee sinun kääntyä kauppiasi puoleen.
Puutarhalaite painaa täydellisesti koottuna
noin 30,5–31,3 kg. Pyydä tarvittaessa apua
puutarhalaitteen ottamiseen pakkauksesta.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa gra-
fiikkasivussa olevaan puutarhalaitteen ku-
vaan.
1 Alusta
2 Pistotulppa**
3 Tuuletusaukot
4 Vihreä painike
5 Punainen ”STOP”-painike
6 Keltainen painike
7 Työnnin
8 Täyttösuppilo
9 Lukkonuppi
10 Säätönuppi
11 Keräilysäiliö
12 Sarjanumero
13 Leikkuukoneiston suojus
14 LED-merkkivalo (vain AXT 23 TC/25 TC)
15 Puristuslevy
16 Leikkuurumpu
17 Kuusiokoloavain*
** maakohtainen
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei
kuulu vakiotoimitukseen. Löydät täydellisen tarvi-
keluettelon tarvikeohjelmastamme.
OBJ_BUCH-895-003.book Page 72 Monday, April 11, 2011 1:52 PM
Sivu: 72
Suomi | 73
Bosch Power Tools F 016 L70 735 | (11.4.11)
Tekniset tiedot
Melu-/tärinätiedot
Standardinmukaisuusvakuutus
Tuotelaji: 50
Tekninen tiedosto kohdasta:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
24.02.2011
Asennus
Turvallisuussyistä
f Huom! Pysäytä puutarhalaite ja irrota pis-
totulppa pistorasiasta ennen huolto- ja
puhdistustöitä. Sama sääntö pätee, jos
verkkojohto on vaurioitunut, katkennut
tai sotkeutunut.
Varmista verkkojännite: Virtalähteen jännit-
teen tulee vastata sähkölaitteen tyyppikilvessä
olevia tietoja. 230 V merkittyjä sähkölaitteita
voidaan käyttää myös 220 V/240 V verkoissa.
Virtapiiri tulee suojata sulakkeella vähintään:
AXT 22 D/25 D/23 TC/25 TC = 13 A
Jatkojohto, jonka poikkileikkauspinta on liian
pieni, aiheuttaa laitteessa huomattavan suori-
tuskyvyn heikkenemisen. 25 m pituuteen asti
tarvitaan vähintään 3 x 1,5 mm2
poikkileikka-
uspinta, yli 25 m pituisissa johdoissa, tulee
poikkileikkauspinnan olla vähintään 2,5 mm2
.
f VAROITUS: Sääntöjenvastaiset jatkojoh-
dot saattavat olla vaarallisia. Jatkojoh-
don, pistotulpan ja liittimen tulee olla ve-
sitiiviitä ulkokäyttöön hyväksyttyä mallia.
Johdon liitoskohtien tulee olla kuivat eivätkä
ne saa maata maassa.
Turvallisuuden parantamiseksi suositellaan
käyttämään FI-kytkintä (RCD), jonka vikavirta
on korkeintaan 30 mA. Tätä FI-kytkintä tulisi
tarkistaa ennen jokaista käyttöä.
Jos liitäntäjohto on vahingoittunut, sen saa
korjata vain Bosch-sopimushuolto.
Kaapelikelaa käytettäessä tulee sen olla koko-
naan aukirullattu.
Eko-silppuri AXT 22 D AXT 25 D AXT 23 TC AXT 25 TC
Tuotenumero 3 600 ... H03 0.. H03 1.. H03 2.. H03 3..
Tehontarve, S 6 (40/60 s)1)
W 2200 2500 2300 2500
Tehontarve, S 1 W 2000 2300 2100 2300
Tyhjäkäyntikierrosluku min-1
40 40 40 40
Leikkuujärjestelmä Jyrsinterä-
mekanismi
Jyrsinterä-
mekanismi
”Turbine-
Cut”
”Turbine-
Cut”
Suurin materiaalin läpimeno kg/h 1802)
1902)
2152)
2302)
Suurin oksan läpimitta mm 382)
402)
422)
452)
Keräilysäiliö l 53 53 53 53
Paino vastaa EPTA-Procedure
01/2003 kg 31,3 31,3 30,5 30,5
Suojausluokka /I /I /I /I
1)
Käyttömuoto S 6 (40 %) merkitsee kuormitusprofiilia, joka edellyttää 40 s kuormaa ja 60 s tyhjäkäyntiä. Käy-
tännössä jatkuva käyttö on sallittu.
2)
Riippuen silputtavan aineksen ominaisuudesta.
Kytkentätapahtumat aiheuttavat lyhytaikaisia jännitepudotuksia. Heikossa sähköverkossa saattaa tämä häiritä
muita verkkoon kytkettyjä sähkölaitteita. Verkkoimpedanssin ollessa alle 0,36 ohmia ei häiriöitä ole odotettavis-
sa.
Melun mittausarvot on määritetty 2000/14/EY mukaan (1,60 m
korkeus, 1 m etäisyys).
3 600 ... H03 0..
H03 1..
H03 2..
H03 3..
Laitteen tyypillinen A-painotettu melutaso on:
Äänen painetaso
Äänen tehotaso
Epävarmuus K
Käytä kuulonsuojaimia!
dB(A)
dB(A)
dB
81
89
=3
82
90
=2
3 600 ... H03 0..
H03 1..
H03 2..
H03 3..
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa ”Tekniset
tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai standar-
doituja asiakirjoja: EN 60335, EN 13683 direktiivien 2004/108/EY,
2006/42/EY, 2000/14/EY määräysten mukaan.
2000/14/EY: Taattu äänen tehotaso
Yhteensopivuuden arviointimenetelmä liitteen V mukaan.
dB(A) 92 92
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-895-003.book Page 73 Monday, April 11, 2011 1:52 PM
Sivu: 73
F 016 L70 735 | (11.4.11) Bosch Power Tools
74 | Suomi
Asennus
Ota laite pakkauksesta (katso kuva A–D).
Täyttösuppilon asennus (katso kuvat E–F)
Käyttö
Käyttöönotto (katso kuva G)
f Aseta aina laite tasaiselle, vaakasuoralle
alustalla. Älä kallista tai liikuta laitetta
käytön aikana.
f Moottori pyörii sammutuksen jälkeen!
Poista maa juuripaakuista. Vierasesineet, ku-
ten kivet, lasi, metalli, kankaat ja muovi eivät
saa joutua täyttösuppiloon 8. Muutoin leik-
kuurumpu 16 saattaa vaurioitua.
Täyttösuppilon 8 on oltava tyhjä.
Käynnistys
Paina vihreää painiketta 4.
Poiskytkentä
Paina punaista ”Stop”-painiketta 5.
Uudelleenkäynnistyssuoja
Laite pysyy virtakatkoksen jälkeen poiskytket-
tynä. Energiasyöttöä aktivoitaessa laite ei voi
käynnistyä automaattisesti uudelleen.
Kierto taaksepäin
Paina keltaista painiketta 6 ja pidä se painet-
tuna, kiertosuunnan muuttamiseksi.
Leikkuurumpu 16 pyörii vastakkaiseen suun-
taan ja vapauttaa täten tukkivan materiaalin.
Ylikuormitussuoja
Liian suuri kuormitus (esim. leikkuurummun
tukkeutuminen 16) johtaa laitteen pysähtymi-
seen muutaman sekunnin kuluttua. Paina kel-
taista painiketta 6 ja pidä se painettuna, tuk-
keutuneen leikkuurummun vapauttamiseksi.
Ellei tukkeutuma poistu, tulee puristuslevy 15
irrottaa leikkuukoneistosta.
Säätönuppia 10 tulee tällöin kiertää vähän
vastapäivään, kunnes ”tukkiva” aines irtoaa.
Puristuslevyä 15 täytyy sitten säätää (katso
”Puristuslevyn säätö (katso kuva H)”).
Työskentelyohjeita
f Käytä aina laitteen käydessä suojalaseja,
kuulonsuojaimia ja suojakäsineitä.
f Tarkista aina ennen käyttöä, että keräily-
säiliö ja täyttösuppilo on asennettu oi-
kein.
Laitteessa on tunnistimia. Elleivät keräilysäiliö
11 ja täyttösuppilo 8 ole oikeassa asennossa,
ei laite käynnisty ja kuuluu merkkiääni (mallissa
AXT 23 TC/25 TC vilkkuvat lisäksi 2 LEDiä 14).
Syötä silputtava aines. Leikkuurumpu 16 ve-
tää syötetyn aineksen itsestään silppuriin.
f Laitteen ulkopuolelle ulottuva pitkä sil-
puttava aines saattaa piiskata ympäriin-
sä, kun se vedetään sisään; pidä tämän ta-
kia riittävä turvaetäisyys!
– Syötä kerralla vain niin paljon materiaalia,
että täyttösuppilo 8 ei tukkeudu.
– Silppua kuihtunut, kostea ja useita päiviä
varastoitu puutarhajäte ja oksia vuorotel-
len.
Tämä estää leikkuurummun 16 tukkeutumi-
sen.
– Älä silppua mitään pehmeää jätettä, jossa
ei ole kiinteitä osia, kuten keittiöjätteitä,
vaan laita nämä jätteet suoraan kompos-
tiin.
– Varmista, että silputtu aine pääsee putoa-
maan vapaasti poistokuilusta – Padotus-
vaara!
– Silputtava aines ei saa peittää tuuletusauk-
koja 3.
– Vältä tukkeutumaa poistokuilussa, koska
tämä voi johtaa silputtavan aineksen ta-
kaiskuun täyttösuppilossa 8.
Silppuamisohjeita
Puun lajista, iästä ja kuivuudesta riippuen, voi
oksien silppuaminen olla enemmän tai vähem-
män vaikeaa.
Parhaan tuloksen saat, kun silppuat tuoreita
oksia pian niiden leikkauksen jälkeen.
Pehmeä puutarhajäte tulee silputa pienissä
erissä varsinkin, jos silputtava aines on mär-
kää. Tukkeutumia voidaan estää silppuamalla
oksia säännöllisesti.
Puristuslevyn säätö (katso kuva H)
Puristuslevy 15 on säädetty tehtaalla, eikä sitä
tarvitse säätää ennen ensimmäistä käyttöön-
ottoa.
Puristuslevyn 15 jälkisäätö on tarpeellinen ku-
lumisen takia (esim., jos silputtu aines, kuten
oksat jäävät ketjumaisesti kiinni toisiinsa, ja
silppuaminen ei toimi moitteettomasti).
Kierrä moottorin pyöriessä eteenpäin (vihreä
painike 4) säätönuppia 10 pienissä askelissa
myötäpäivään, kunnes kuuluu kevyt hiomaää-
ni (leikkuurumpu 16 hioo puristuslevyä 15 oi-
kealle etäisyydelle, jolloin muutamia pieniä
alumiinilastuja putoaa poistoaukosta).
Tarkista tämä etsimällä katseella lastuja keräi-
lysäiliössä 11.
Säädä ainoastaan tarpeellinen määrä, koska
puristuslevy 15 muussa tapauksessa kuluu
tarpeettomasti.
n Käännä leikkuukoneiston suojus 13 taak-
sepäin.
op Kiinnitä täyttösuppilo 8 puutarhalaittee-
seen ja vapauta sitten leikkuukoneiston
suojus 13.
q Paina täyttösuppilo 8 alaspäin ja kierrä
punaista lukkonuppia 9 myötäpäivään
vasteeseen asti, täyttösuppilon 8 lukit-
semiseksi; tähän tarvitaan lukkonupin 9
n. 5 täyttä kierrosta.
OBJ_BUCH-895-003.book Page 74 Monday, April 11, 2011 1:52 PM
Sivu: 74
Suomi | 75
Bosch Power Tools F 016 L70 735 | (11.4.11)
Vianetsintä
Seuraavassa taulukossa on vikaoireita, mahdolliset syyt sekä oikeat korjaustoimenpiteet siltä va-
ralta, että puutarhalaitteesi joskus ei toimisi moitteettomasti. Ellet näiden avulla pysty paikallis-
tamaan ja korjaamaan vikaa, tulee sinun kääntyä huoltokorjaamosi puoleen.
f Huom! Pysäytä puutarhalaite ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen huolto- ja puhdis-
tustöitä. Sama sääntö pätee, jos verkkojohto on vaurioitunut, katkennut tai sotkeutunut.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Huom! Pysäytä puutarhalaite ja irrota pis-
totulppa pistorasiasta ennen huolto- ja
puhdistustöitä. Sama sääntö pätee, jos
verkkojohto on vaurioitunut, katkennut
tai sotkeutunut.
f Käytä aina suojakäsineitä, kun työskente-
let puutarhalaitteen kanssa tai aiot tehdä
huolto-/puhdistustöitä.
Ohje: Suorita seuraavat huoltotoimenpiteet
säännöllisesti, takaaksesi pitkän ja luotetta-
van käyttöajan.
Tarkista säännöllisesti, ettei puutarhalaittees-
sa ole ilmeisiä puutteita, kuten löysiä tai vau-
rioituneita teriä, irtonaisia liitoksia tai kulunei-
ta tahi vaurioituneita osia.
Tarkista, että suojukset ja suojalaitteet ovat
kunnossa ja oikein asennettu. Suorita mahdol-
liset huolto- ja korjaustyöt ennen käyttöä.
Jos puutarhalaitteessa, huolellisesta valmis-
tuksesta ja koestusmenettelystä huolimatta
esiintyy vikaa, tulee korjaus antaa Bosch-puu-
tarhalaitteiden sopimushuollon tehtäväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksis-
sa 10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy
puutarhalaitteen mallikilvestä.
Puristuslevyn irrotus (katso kuva J)
f Huom! Pysäytä puutarhalaite ja irrota pis-
totulppa pistorasiasta ennen huolto- ja
puhdistustöitä. Sama sääntö pätee, jos
verkkojohto on vaurioitunut, katkennut
tai sotkeutunut.
f Käytä aina suojakäsineitä, kun työskente-
let puutarhalaitteen kanssa tai aiot tehdä
huolto-/puhdistustöitä.
Vian oire Mahdolliset vikalähteet Korjaus
Puutarhalaite ei
toimi
Keräilysäiliö on asennettu väärin Asenna keräilysäiliö oikein
Täyttösuppilo on asennettu väärin Asenna täyttösuppilo oikein
Pistorasia on viallinen Käytä toista pistorasiaa
Jatkojohto on vaurioitunut Tarkista johto ja vaihda se, jos se on
vaurioitunut
Varoke on lauennut Vaihda sulake
Merkkiääni kuuluu
(mallissa
AXT 23 TC/25 TC
vilkkuvat lisäksi
kaksi LEDiä) ja
puutarhalaite ei
käynnisty
Keräilysäiliö/täyttösuppilo on asen-
nettu väärin
Varmista, että keräilysäiliö on oi-
keassa asennossa
Varmista, että täyttösuppilo on oi-
keassa paikassa ja lukittuna, pu-
naista lukkonuppia myötäpäivään
kiertämällä
Yksi LED vilkkuu
(mallissa
AXT 23 TC/25 TC)
Ei vikaa; LEDien vilkkuminen on oi-
kein; puutarhalaite on liitetty virta-
lähteeseen ja on käyttövalmiina
Laite ei vedä silput-
tavaa ainetta si-
sään
Silputtava aine on märkää ja peh-
meää
Käytä työnnintä silputtavan aineen
työntämiseen puutarhalaitteeseen
Silputtava aine on juuttunut puutar-
halaitteeseen
Poista tukkiva silputtava aine (käytä
aina puutarhakäsineitä)
Käytä suunnanvaihtonuppia (katso
”Kierto taaksepäin”)
Silputtava aine ei
silppuunnu koko-
naan vaan muodos-
taa ketjumaisen ra-
kenteen
Puristuslevyä täytyy säätää katso ”Puristuslevyn säätö
(katso kuva H)”
Leikkuurummun ja
puristuslevyn väliin
puristukseen joutu-
nutta ainesta ei voi
irrottaa suunnan-
vaihtonuppia käyt-
tämällä
Puristuslevy säädetty väärin Paina säätönuppi 10 sisään, työnnä
kuusiokoloavain 17 (5 mm – ei kuu-
lu toimitukseen) ruuvinkannan auk-
koon ja vapauta säätöruuvi ja siten
myös puristuslevy kiertämällä ruu-
via vastapäivään (katso kuva I)
Säädä puristuslevy uudelleen tu-
koksen poistamisen jälkeen (katso
”Puristuslevyn säätö
(katso kuva H)”)
OBJ_BUCH-895-003.book Page 75 Monday, April 11, 2011 1:52 PM
Sivu: 75
F 016 L70 735 | (11.4.11) Bosch Power Tools
76 | Suomi
Normaalikäytössä ja tavallisella, ohjeen mu-
kaisella säädöllä kestävät leikkuurumpu 16 ja
puristuslevy 15 monta vuotta.
Menettele seuraavasti puristuslevyn 15 irro-
tuksessa, puhdistuksessa tai vaihdossa:
Kokoaminen tehdään käänteisessä järjestyk-
sessä, jolloin puristuslevyä 15 samalla tulee
säätää (katso ”Puristuslevyn säätö
(katso kuva H)”).
Työvaiheen jälkeen/säilytys
Silppuria ei saa puhdistaa painepesurilla tai
juoksevalla vedellä.
Puhdista puutarhalaite ulkoa huolella pehme-
ällä harjalla ja rievulla. Älä käytä vettä äläkä
liuottimia tai kiillotusaineita. Poista kaikki
kiinnittynyt ruoho ja kerrostumat, etenkin tuu-
letusaukoista 3.
Säilytä laite vain kuivassa tilassa. Älä koskaan
aseta mitään muita esineitä laitteen päälle.
Johto voidaan kuvan osoittamalla tavalla säi-
lyttää silppurissa (vain UK) (katso kuva K).
Silppuri voidaan varastoida kuvan B mukai-
sesti, kun täyttösuppilo on irrotettu (katso
myös ”Täyttösuppilon asennus
(katso kuvat E–F)”).
Huolto ja asiakasneuvonta
Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa
sekä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjäh-
dyspiirustuksia ja tietoja varaosista löydät
myös osoitteesta:
www.bosch-garden.com
Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielellään si-
nua tuotteiden ja lisätarvikkeiden ostoa, käyt-
töä ja säätöä koskevissa kysymyksissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: 0800 98044
Faksi: +358 102 961 838
www.bosch.fi
Hävitys
Toimita puutarhalaitteet, lisätarvikkeet ja pak-
kausmateriaali ympäristöystävälliseen jättei-
den kierrätykseen.
Älä heitä puutarhalaitteita talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sähkö-
ja elektroniikkalaitteita koske-
van direktiivin 2002/96/EY ja
sen kansallisten lakien muun-
nosten mukaan, tulee käyttökel-
vottomat sähkö- ja elektroniik-
kalaitteet kerätä erikseen ja toimittaa
ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
no Poista kuvan osoittamalla tavalla puris-
tuslevyn ruuvi.
p Nosta puristuslevy 15 ulos ruuvitaltan
avulla.
OBJ_BUCH-895-003.book Page 76 Monday, April 11, 2011 1:52 PM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch AXT 25 TC ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch AXT 25 TC

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch AXT 25 TC, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch AXT 25 TC käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch AXT 25 TC suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.