Bosch ASB 10,8 Li käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch ASB 10,8 Li allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Pensasleikkuri
  • Malli/nimi: ASB 10,8 Li
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Italialainen, Ruotsalainen, Venäjä, Ranska, Espanja, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Tšekki, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 65
66 | Suomi
F 016 L70 969 | (14.1.13) Bosch Power Tools
Työpaikan turvallisuus
 Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
 Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
päristössä,jossaonpalavaanestettä,kaasuataipölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
 Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkö-
työkalujenkanssa.Alkuperäisessäkunnossaolevatpisto-
tulpat ja sopivat pistorasiatvähentävät sähköiskun vaaraa.
 Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
 Äläasetasähkötyökalua alttiiksisateelletai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
 Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyö-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseenpistorasiastavetämällä.Pidäjohtoloitolla
kuumuudesta,öljystä,terävistäreunoistajaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sähköiskun vaaraa.
 Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön so-
veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei
olevältettävissä,tuleekäyttäävikavirtasuojakytkintä.
Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaa-
raa.
Henkilöturvallisuus
 Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja nouda-
ta tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käy-
tä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
 Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilö-
kohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulon-
suojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavas-
ta, vähentää loukkaantumisriskiä.
 Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkö-
työkalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähkö-
verkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat
sitä.Joskannatsähkötyökaluasormikäynnistyskytkimellä
tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan käyn-
nistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
 Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.
 Vältäepänormaaliakehonasentoa.Huolehdiainatuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit pa-
remmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteis-
sa.
 Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 Jospölynimu-jakeräilylaitteitavoidaanasentaa,tulee
sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että niitä käyte-
täänoikeallatavalla.Pölynimulaitteistonkäyttövähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely
 Äläylikuormitalaitetta.Käytäkyseiseentyöhöntarkoi-
tettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen
työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
 Äläkäytä sähkötyökalua, jota eivoida käynnistää ja py-
säyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
 Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osattoimivatmoitteettomasti,eivätkäolepuristukses-
sa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkö-
työkalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet
osatennenkäyttöä.Monentapaturmansyytlöytyväthuo-
nosti huolletuista laitteista.
 Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terä-
viä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
 Käytäsähkötyökaluja,tarvikkeita,vaihtotyökalujajne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Akkukäyttöisten työkalujen huolellinen käsittely
ja käyttö
 Lataaakkuvainvalmistajansuosittelemassalatauslait-
teessa. Latauslaite, joka soveltuu määrätyntyyppiselle
akulle,saattaamuodostaatulipalovaaranerilaistaakkuala-
dattaessa.
OBJ_BUCH-1077-005.book Page 66 Monday, January 14, 2013 8:37 AM
Sivu: 66
Suomi | 67
Bosch Power Tools F 016 L70 969 | (14.1.13)
 Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kyseiseen sähkö-
työkaluun tarkoitettua akkua. Jonkin muun akun käyttö
saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
 Pidä irrallista akkua loitolla metalliesineistä, kuten pa-
perinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruu-
veista tai muista pienistä metalliesineistä,jotka voivat
oikosulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien välinen
oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipa-
loon.
 Väärästä käytöstä johtuen akusta saattaa vuotaa nes-
tettä. Vältä koskettamasta nestettä. Jos nestettä va-
hingossa joutuu iholle, huuhtele kosketuskohta vedel-
lä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan tämän lisäksi
lääkärin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa är-
sytystä ja palovammoja.
Huolto
 Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Pensasleikkureiden turvallisuusohjeet
 Pidäkaikkikehonosatloitollaleikkuuteristä.Äläterien
toimiessayritäpoistaaleikattuamateriaaliaäläkäpidä
kiinni leikattavasta materiaalista. Poista puristukseen
jäänyttäleikattavaaainettavainlaitteenollessapysäh-
dyksissä. Hetken tarkkaamattomuus pensasleikkuria käy-
tettäessä, saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
 Kanna pensasleikkuria kahvasta, kun leikkuulaite on
pysähdyksissä.Asennaaina suojus,kunkuljetattaisäi-
lytät pensasleikkuria. Laitteen huolellinen käsittely mini-
moi terän aiheuttaman loukkaantumisvaaran.
 Tartu sähkötyökaluun vain kahvojen eristepinnoista,
koska leikkuuterä saattaa osua piilossa oleviin sähkö-
johtoihin. Leikkuuterän kosketus jännitteiseen johtoon
voi saattaa sähkötyökalun metalliosat jännitteisiksi ja joh-
taa sähköiskuun.
Pensasleikkureiden/ruohosaksien turvallisuus-
ohjeet
 Tätä puutarhalaitetta eivät saa käyttää henkilöt(lapsetmu-
kaan lukien), joilla on rajalliset fyysiset, aistilliset tai henki-
set kyvyt tahi puuttuva kokemus ja/tai puuttuva tieto pait-
si, jos he ovat turvallisuudesta vastaavan henkilön
valvonnassa taisaamassahäneltäohjeitapuutarhalaitteen
oikeasta käytöstä.
Lapsia tulisi valvoa varmistaakseen, etteivät leiki puutar-
halaitteen kanssa.
 Älä koskaan anna lasten tai henkilöiden, jotka eivät ole tu-
tustuneet näihin ohjeisiin käyttää puutarhalaitetta. Kansal-
liset säännökset saattavat määrätä käyttäjän alaikärajan.
Säilytä puutarhalaite lasten ulottumattomissa, kun sitä ei
käytetä.
 Käyttäjäonvastuussaonnettomuuksistajatoisilleihmisille
tai heidän omaisuudelleen aiheuttamistaan vaurioista.
 Älä koskaan käytä puutarhalaitetta, jos ihmisiä, etenkin
lapsia tai kotieläimiä ovat välittömässä läheisyydessä.
 Pidä verkkojohto kaukana leikkuuteristä.
 Käytäainasuojalasejajatukeviajalkineitakuntyöskentelet
puutarhalaitteen kanssa.
 Älä tee viimeistelyleikkuuta vaikeissa sääolosuhteissa,
etenkin ukkosen noustessa päälle.
 Käytä puutarhalaitetta vain valoisaan aikaan tai hyvässä
keinovalossa.
 Tarkista,ettäsuojuksetjasuojalaitteetovatkunnossajaoi-
kein asennettu. Suorita mahdolliset huolto- ja korjaustyöt
ennen käyttöä.
 Käynnistä puutarhalaite vasta, kun kädet ja jalat ovat riittä-
vän kaukana leikkuuteristä.
 Irrota aina puutarhalaite virtalähteestä (irrota esim. verkko-
pistotulppa pistorasiasta tai aktivoi käynnistysvarmistin):
– kun poistut puutarhalaitteen luota,
– ennen tukosten poistamista,
– tarkistaessasi, puhdistaessasi puutarhalaitetta tai teh-
dessäsi puutarhalaitteeseen kohdistuvia töitä,
– törmättyäsi vieraaseen esineeseen. Tarkista välittö-
mästi puutarhalaitteen mahdolliset vauriot ja anna
kunnostaa se tarvittaessa,
– jos puutarhalaite alkaa täristä poikkeuksellisesti (tar-
kista heti).
 Varo loukkaamasta jalkoja tai käsiä leikkuuteriin.
Suojaa sähkötyökalu kuumuudelta esim. myös
pitkäaikaiselta auringonpaisteelta, tulelta, ve-
deltä ja kosteudelta. On olemassa räjähdysvaara.
 Älä avaa laitetta. Josakkuoikosuljetaan,se saattaaräjäh-
tää.
 Jos akku vaurioituu tai sitä käytetään asiaankuulumat-
tomalla tavalla, siitä saattaa purkautua höyryjä. Tuule-
ta raikkaalla ilmalla ja hakeudu lääkärin luo, jos ilme-
nee haittoja. Höyryt voivat ärsyttää hengitystiehyeitä.
 Viallisesta akusta voi vuotaa nestettä, joka kostuttaa
viereisiä esineitä. Tarkista kastuneet osat. Puhdista tai
vaihda ne tarvittaessa.
Latauslaitteiden turvallisuusohjeet
Pidä sähkötyökalu poissa sateesta ja kosteu-
desta. Veden tunkeutuminen latauslaitteen si-
sään kasvattaa sähköiskun riskiä.
 Älälataavieraitaakkuja. Latauslaitesoveltuuainoastaan
Bosch-litiumioni akkujen lataukseen, joiden jännite on tek-
nisissä tiedoissa mainittu. Muussa tapauksessa syntyy tuli-
palo- ja räjähdysvaara.
 Pidä latauslaite puhtaana. Likaantuminen lisää sähköis-
kun vaaraa.
 Tarkista latauslaite, johto ja pistoke, ennen jokaista
käyttöä. Älä käytä latauslaitetta jos huomaat siinä ole-
van vaurioita. Älä avaa latauslaitetta itse. Anna ainoas-
taan ammattitaitoisten henkilöiden korjata se alkupe-
räisiä varaosia käyttäen. Vahingoittuneet latauslaitteet,
johdot tai pistokkeet kasvattavat sähköiskun vaaraa.
 Älä käytä latauslaitetta helposti palavalla alustalla
(esim.paperi,kangasjne.)taipalavassaympäristössä.
Latauslaitteen kuumeneminen latauksen aikana synnyttää
tulipalovaaran.
OBJ_BUCH-1077-005.book Page 67 Monday, January 14, 2013 8:37 AM
Sivu: 67
68 | Suomi
F 016 L70 969 | (14.1.13) Bosch Power Tools
 Pidälapsiasilmällä.Tätenvarmistat,ettälapseteivätleiki
latauslaitteen kanssa.
 Lapset ja henkilöt, jotka fyysisten, aistillisten tai hen-
kisten kykyjensä, kokemattomuutensa tai puuttuvan
tietonsa takia eivät turvallisesti voi käyttää latauslai-
tetta,eivätsaakäyttääsitäilmanvastuullisenhenkilön
valvontaa tai neuvontaa. Muussa tapauksessa on ole-
massa väärinkäytön ja loukkaantumisen vaara.
Tunnusmerkit
Seuraavat tunnusmerkit ovat tärkeitä käyttöohjeen lukemi-
sessa ja ymmärtämisessä. Opettele tunnusmerkit ja niiden
merkitys. Tunnusmerkkien oikea tulkinta auttaa sinua käyttä-
mään sähkötyökaluasi paremmin ja turvallisemmin.
Määräyksenmukainen käyttö
Puutarhalaite on tarkoitettu pensaikkojen ja nurmikonreuno-
jen kevyisiin leikkuutöihin koti- ja harrastelijapuutarhassa.
Tekniset tiedot
Tunnusmerkki Merkitys
Käytä suojakäsineitä
Käytä suojalaseja.
Reaktiosuunta
Liikesuunta
/ Käynnistys/Poiskytkentä
Sallittu käsittely
Kielletty menettely
Kuuluva ääni
Lisätarvikkeet
Tunnusmerkki Merkitys
CLICK!
Ruohosakset
(*sis. pyörillä varustetun teleskoop-
pivarren)
Pensasleikkuri Pensasleikkuri-/
ruohosaksisarja
AGS 7,2 LI AGS 10.8 LI ASB 10,8 LI ASB 10,8 LI Set
ASB 10,8 LI 2-Set
Tuotenumero 3 600 H56 0.. 3 600 H56 1.. 3 600 H56 3.. 3 600 H56 3..
Ruoholeikkuuterä   – 
Terän leveys mm 80 100 – 100
Pensasleikkuuterä – –  
Terän pituus mm
mm
–
–
–
–
200
–
120***
200
Anti-tukkeutumismekanismi – –  
Paino vastaa EPTA-Procedure
01/2003 kg 0,75 (1,4*) 0,775 (1,5*) 0,9
0,775 (100 mm)
0,9 (200 mm)
Akku Li-ioni Li-ioni Li-ioni Li-ioni
Nimellisjännite V= 7,2 10,8 10,8 10,8
Kapasiteetti Ah 1,5 1,5 1,5 1,5
Latausaika
(akku purkautunut) h 3,25 3,25 3,25 3,25
Ota huomioon puutarhalaitteesi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksittäisten puutarhalaitteiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
**keskimääräinen käyttöaika
***vain sarjassa ”ASB 10,8 LI Set”
OBJ_BUCH-1077-005.book Page 68 Monday, January 14, 2013 8:37 AM
Sivu: 68
Suomi | 69
Bosch Power Tools F 016 L70 969 | (14.1.13)
Melu-/tärinätiedot
Ruohosakset
Melun mittausarvot on määritetty EN 60745 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänenpainetaso on
70 dB(A).
Värähtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epävarmuus K mitattuna EN 60335 mukaan:
ah =2,5 m/s2
, K =1,5 m/s2
.
Pensasleikkuri
Melun mittausarvot on määritetty EN 60745 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu melutaso on: äänen paineta-
so66 dB(A);äänentehotaso76 dB(A).EpävarmuusK=1 dB.
Värähtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epävarmuus K mitattuna EN 60745 mukaan:
ah=2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu EN 60745
standardoidunmittausmenetelmänmukaisestijasitävoidaan
käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Se soveltuu myös väräh-
telyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muissa
töissä, poikkeavilla vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huol-
lettuna, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa kasvat-
taa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten määrätyn työ-
aikajakson aikana tulisi ottaa huomioon myös se aika, jolloin
laite on sammutettuna tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käyte-
tä. Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtely-
rasitusta.
Määrittele lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojaksivärähtelyn
vaikutukselta, kuten esimerkiksi: Sähkötyökalujen ja vaihto-
työkalujen huolto, käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun or-
ganisointi.
Standardinmukaisuusvakuutus
Ruohosakset
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa ”Tekni-
set tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai
standardoituja asiakirjoja: EN 60335 (akkulaite) ja
EN 60335 (akun latauslaite) direktiivien 2006/95/EY,
2004/108/EY, 2006/42/EY, 2011/65/EU määräysten mu-
kaan.
Pensasleikkuri
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa ”Tekni-
set tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai
standardoituja asiakirjoja: EN 60745 (akkulaite) ja
EN 60335 (akun latauslaite) direktiivien 2006/95/EY,
2004/108/EY, 2006/42/EY, 2000/14/EY, 2011/65/EU
määräysten mukaan.
2000/14/EY: Taattu äänen tehotaso 77 dB(A). Yhteensopi-
vuuden arviointimenetelmä liitteen V mukaan.
Tuotelaji: 25
Tekninen tiedosto (2006/42/EY, 2000/14/EY):
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Akkukennojen lukumäärä 2 3 3 3
Käyttöaika akun latausta kohti
(maks.) min 80 (70*)** 100 (85*)** 100 100
Latauslaite
Tuotenumero EU
UK
AU
2 609 003 916
2 609 003 932
2 609 004 762
2 609 003 916
2 609 003 932
2 609 004 762
2 609 003 916
2 609 003 932
2 609 004 762
2 609 003 916
2 609 003 932
2 609 004 762
Sisäänmenojännite V 100 – 240 100 – 240 100 – 240 100 – 240
Latausvirta mA 500 500 500 500
Sallittu latauslämpötila-alue °C 0– 45 0– 45 0– 45 0– 45
Paino vastaa EPTA-Procedure
01/2003
kg
kg
kg
0,088 (EU)
0,093 (UK)
0,085 (AU)
0,088 (EU)
0,093 (UK)
0,085 (AU)
0,088 (EU)
0,093 (UK)
0,085 (AU)
0,088 (EU)
0,093 (UK)
0,085 (AU)
Ruohosakset
(*sis. pyörillä varustetun teleskoop-
pivarren)
Pensasleikkuri Pensasleikkuri-/
ruohosaksisarja
AGS 7,2 LI AGS 10.8 LI ASB 10,8 LI ASB 10,8 LI Set
ASB 10,8 LI 2-Set
Ota huomioon puutarhalaitteesi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksittäisten puutarhalaitteiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
**keskimääräinen käyttöaika
***vain sarjassa ”ASB 10,8 LI Set”
OBJ_BUCH-1077-005.book Page 69 Monday, January 14, 2013 8:37 AM
Sivu: 69
70 | Suomi
F 016 L70 969 | (14.1.13) Bosch Power Tools
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
18.10.2012
Asennus ja käyttö
Anti-tukkeutumismekanismi
Puutarhalaitteessa on patentoitu ominaisuus, joka toimii seu-
raavalla tavalla:
Jos leikkuuterä lukkiutuu vastustuskykyiseen materiaaliin,
moottorinkuormituslisääntyy.Älykäsmikroelektroniikkatun-
nistaa tämän ylikuormitustilanteen ja toistaa monta kertaa
moottorin vaihtokytkennän, leikkuuterän tukkeutumisen es-
tämiseksi ja materiaalin leikkaamiseksi.
Tämä kuuluva vaihtokytkentä kestää jopa 3 s.
Leikkaamisen jälkeen puutarhalaite jatkaa työskentelyä nor-
maalitilassa, tai sitten leikkuuterä jää automaattisesti avat-
tuun asentoon, jos ylikuormitustila jatkuu (esim. jos metalliai-
dan pala tukkii puutarhalaitteen).
Akun lataustilan näyttö
Akunlatausvalvontanäyttöosoittaa latauksen jatkumisen. La-
tauksenaikananäyttövilkkuuvihreänä.Kunakunlatausvalvon-
tanäyttöpalaa pysyvästi vihreänä, akku ontäysinlatautunut.
Akun latausvalvontanäyttö osoittaa, kokonaan tai puoleen vä-
liin painetulla käynnistyskytkimellä,muutaman sekunnin ajan
akun lataustilan.
Vianetsintä
Huolto ja puhdistus
 Huom! Katkaisevirta puutarhalaitteesta ennen puhdis-
tusta. Terät liikkuvat vielä muutama sekunti sen jäl-
keen, kun puutarhalaite on sammutettu.
Varo! Älä kosketa liikkuvaa terää.
 Pidä aina puutarhalaite puhtaana, jotta voit työsken-
nellä hyvin ja turvallisesti.
 Käytä aina suojakäsineitä, kun työskentelet puutarha-
laitteen kanssa tai aiot tehdä huolto-/puhdistustöitä.
Tarkista säännöllisesti, ettei puutarhalaitteessa ole ilmeisiä
puutteita, kuten irtonainen liitos ja kuluneet tai vaurioituneet
osat.
Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
www.bosch-garden.com
Jos puutarhalaitteessa, huolellisesta valmistuksesta ja koes-
tusmenettelystähuolimattaesiintyyvikaa,tuleekorjausantaa
Bosch-puutarhalaitteiden sopimushuollon tehtäväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka löytyy laitteen mallikilvestä.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Tehtävä Kuva
Vakiovarusteet 1
Akun lataus 2
Irrotus 3
Asennus 4
Käynnistys ja pysäytys 5
Pyörillä varustetun teleskooppivarren
asennus 6
Varren pituuden säätö 7
Asento reunojen leikkuuta varten 8
Huolto 9
Lisätarvikkeet 10
LED Kapasiteetti
Vihreä kestovalo 35 – 100%
Vihreä vilkkuvalo 15 – 35%
Punainen vilkkuvalo 5 – 15%
Punainen kestovalo 0 – 5%
Vian oire Mahdolliset vikalähteet Korjaus
Leikkuuaika latausta kohti on liian lyhyt Akku lähentelee elinikänsä loppua Hakeudu asiakaspalveluun
Akun latauksen merkkivalo palaa pysyvästi
Lataus ei ole mahdollinen
Akku on viallinen Hakeudu asiakaspalveluun
OBJ_BUCH-1077-005.book Page 70 Monday, January 14, 2013 8:37 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch ASB 10,8 Li ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch ASB 10,8 Li

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch ASB 10,8 Li, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch ASB 10,8 Li käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch ASB 10,8 Li suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.