Bosch ART 30 Combitrim käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch ART 30 Combitrim allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Ruohotrimmeri
  • Malli/nimi: ART 30 Combitrim
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Englanti, Hollantilainen, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka, Puola, Romanialainen, Slovakki, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 73
Suomi - 1
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Huomio! Lue alla olevat ohjeet huolella. Tutustu
viimeistelyleikkurin käyttöelimiin ja määräysten-
mukaiseen käyttöön. Säilytä käyttöohje varmaan
paikkaan myöhempää käyttöä varten.
Viimeistelyleikkurissa olevien tunnuskuvien sel-
vitys
Yleinen vaarasta ilmoittava ohje.
Lue käyttöohje.
Käytä suojalaseja.
Varo, etteivät koneesta sinkoutuvat esineet loukkaa
lähellä seisovia henkilöitä.
Pidä lähellä olevat henkilöt turvallisella etäisyydellä
koneesta.
Pysäytä moottori ja irrota pistotulppa pisto-
rasiasta ennen laitteen säätämistä tai puh-
distusta, johdon sotkeuduttua sekä jättäes-
säsi viimeistelyleikkurin edes hetkeksi ilman
valvontaa. Pidä sähkökaapeli loitolla leik-
kuulangasta.
Älä leikkaa ruohoa sateella äläkä jätä vii-
meistelyleikkuria ulos sateeseen.
■ Älä koskaan käytä viimeistelyleikkuria jos suojuk-
set tai suojavarusteet ovat vaurioituneet tahi kun
ne on irrotettu.
■ Tarkista, ettei virransyöttö- tai jatkojohdossa ole
merkkejä vaurioista tai vanhenemisesta. Irrota
välittömästi pistotulppa pistorasiasta jos verkko-
johto vahingoittuu työn aikana. ÄLÄ KOSKETA
JOHTOA, ENNEN KUIN PISTOTULPPA ON IR-
ROTETTU PISTORASIASTA. Älä käytä viimeis-
telyleikkuria, jos verkkojohto on viallinen tai rikki-
kulunut.
■ Tarkista ennen käyttöä ja iskun/kolhun jälkeen,
ettei laite ole kulunut tai vaurioitunut sekä korjaa
se tarvittaessa.
■ Älä ole paljain jaloin tai avoimissa sandaaleissa
viimeistelyleikkuria käytettäessä. Käytä aina tu-
kevia jalkineita ja pitkälahkeisia housuja.
■ Pidä jatkojohto loitolla leikkaavista osista.
■ Älä koskaan anna lasten tai muiden näihin ohjei-
siin tutustumattomien henkilöiden käyttää ruo-
honleikkuria. Kansalliset säännökset saattavat
asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Säilytä viimeis-
telyleikkuri lasten saamattomissa, kun sitä ei käy-
tetä.
■ Älä koskaan leikkaa ruohoa, jos välittömässä lä-
heisyydessä on muita henkilöitä, varsinkin lapsia
tai kotieläimiä.
■ Käyttäjä on vastuussa muille ihmisille tai heidän
omaisuudelle aiheutuneista onnettomuuksista ja
vaurioista.
■ Odota, kunnes pyörivä lanka on pysähtynyt koko-
naan, ennen kuin kosketat sitä. Lanka jatkaa pyö-
rimistä virran katkaisun jälkeen ja saattaa aiheut-
taa loukkaantumisia.
■ Käytä viimeistelyleikkuria ainoastaan päivänva-
lossa tai hyvässä sähkövalossa.
■ Vältä viimeistelyleikkurin käyttöä märässä ruo-
hossa.
■ Pysäytä viimeistelyleikkuri, kun kuljetat sitä työ-
kohteeseen tai siitä pois.
■ Siirrä kädet ja jalat pois pyörivän langan kehältä
ennen käynnistämistä.
■ Älä vie kättä tai jalkaa pyörivän langan lähelle.
■ Älä koskaan käytä metallista leikkuulankaa tässä
viimeistelyleikkurissa.
■ Tarkista ja huolla viimeistelyleikkuri säännölli-
sesti.
■ Anna ainoastaan valtuutetun korjaamon korjata
viimeistelyleikkuria.
■ Varmista aina, että tuuletusaukot ovat vapaita
ruohosta.
■ Varo loukkaamasta itsesi terään, joka katkaisee
leikkuulangan. Saata aina viimeistelyleikkuri nor-
maaliin työasentoon ennen käynnistämistä, kun
lankaa on syötetty lisää.
■ Pysäytä ja irrota pistotulppa pistorasiasta:
– aina, jos jätät laitteen ilman valvontaa
– ennen lankakelan vaihtamista
– jos verkkojohto on sotkeutunut
– ennen puhdistusta ja viimeistelyleikkuriin kohdis-
tuvien töiden ajaksi.
■ Säilytä laite varmassa, kuivassa paikassa, lasten
ulottumattomissa. Älä aseta muita esineitä ko-
neen päälle.
■ Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat turvallisuu-
den varmistamiseksi.
■ Varmista, että vaihto-osat ovat Boschin hyväksy-
miä.
Turvaohjeet
360°
F016 L70 346.book Seite 1 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Sivu: 74
Suomi - 2
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Laite on tarkoitettu ruohon ja rikkaruohon leikkuu-
seen pensaiden alla sekä rinteissä ja reunoissa, jo-
hon ei ruohonleikkurilla pääse.
Määräyksenmukainen käyttö rajoittuu lämpötilaan
0 °C … 40 °C.
Tässä käsikirjassa on ohjeita laitteesi oikeasta
kokoamisesta ja sen turvallisesta käytöstä. On tär-
keää, että luet nämä ohjeet huolellisesti.
Ota viimeistelyleikkuri varovasti pakkauksesta, tar-
kista, että kaikki seuraavat osat löytyvät:
– Viimeistelyleikkuri
– Suojus
– Säädettävä kahva (asennettuna)
– Pyörät (vain ART 30/3000 COMBITRIM)
– Kaarnasuoja (vain ART 30/3000 COMBITRIM)
– Erittäin vahva leikkuulanka
– Käyttöohje
Jos jokin osa puuttuu tai on vaurioitunut, ota yhteys jälleen-
myyjääsi.
1 Käynnistyskytkin
2 Kahva
3 Kahvan ruuvi
4 Säädettävä kahva
5 Kiristysholkki
6 Putki
7 Leikkuupää
8 Tuuletusaukot
9 Kaarnasuoja (vain ART 30/3000 COMBITRIM)
10 Suojus
11 Pyörät (vain ART 30/3000 COMBITRIM)
12 Poljin leikkuupään kulmaan asetusta varten
13 Erittäin vahva leikkuulanka
14 Lankakela erittäin vahvalla leikkuulangalla
15 Pistotulppa**
16 Valmistusnumero
**maakohtainen
Käyttöohjeissa kuvatut lisätarvikkeet eivät välttämättä
sisälly toimitukseen!
Tekniset tiedot
Viimeistelyleikkuri ART 23 COMBITRIM/
ART 2300 COMBITRIM
ART 26 COMBITRIM/
ART 2600 COMBITRIM
ART 30 COMBITRIM/
ART 3000 COMBITRIM
Tilausnumero 3 600 H78 B.. 3 600 H78 C.. 3 600 H78 D..
Nimellisottoteho [W] 400 450 500
Tyhjäkäyntikierros-
luku [min-1] 12 500 11 500 10 500
Langan syöttö Pro-puoliautom. Pro-puoliautom. Pro-puoliautom.
Säädettävä kahva ● ● ●
Leikkuupään asetus
kulmaan/asetus pystysuo-
raa viimeistelyä varten ● ● ●
Leikkuulanka [mm] Ø 1,6 Ø 1,6 Ø 1,6
Leikkuukehän
halkaisija [cm] 23 26 30
Lankakelan
kapasiteetti [m] 8 8 8
Erittäin vahva
leikkuulanka [mm] Ø 2,4 Ø 2,4 Ø 2,4
Paino (ilman
lisätarvikkeita) [kg] 2,7 3,0 3,2
Suojausluokka / II / II / II
Tilausnumero Katso valmistusnumero 16 (mallikilpi) koneesta.
Asianmukainen käyttö
Johdanto
Toimitukseen kuuluu
Koneen osat
F016 L70 346.book Seite 2 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Sivu: 75
Suomi - 3
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Sähköturvallisuus
Koneesi on turvallisuussyistä suojaeristetty, eikä
sitä tarvitse maadoittaa. Käyttöjännite on 230 V AC,
50 Hz (ei-EU maita varten 220 V, 240 V mallista riip-
puen). Käytä ainoastaan hyväksyttyjä jatkojohtoja.
Tietoa saat Bosch sopimushuollossa.
Turvallisuuden lisäämiseksi on suositeltavaa käyt-
tää vikavirtakytkintä (RCD), joka laukeaa korkein-
taan 30 mA virralla. Kytkin tulisi tarkistaa ennen jo-
kaista käyttöä.
HUOMIO: Turvallisuutesi takia on välttämätöntä liit-
tää koneessa oleva pistotulppa 15 jatkojohtoon 17.
Jatkojohdon liitintä on suojeltava roiskevedeltä, sen
tulee olla kumia tai olla kumipäällysteinen.
Jatkojohdossa on käytettävä vedonpoistinta.
Liitäntäjohtoa on jatkuvasti tarkistettava mahdollis-
ten vaurioiden takia. Vain moitteettomassa kun-
nossa olevaa johtoa saa käyttää.
Jos liitäntäjohto on vaurioitunut, sen saa korjata vain
valtuutettu Bosch-korjaamo.
Jatkojohtoina saa käyttää ainoastaan laatuluokan
H05VV-F tai H05RN-F johtoja.
Älä liitä laitetta pistorasiaan, ennen kuin
se on täysin koottu.
Suojuksen asennus
Aseta suojus 10 leikkuupäähän 7.
➊ Ripusta suojus leikkuupäähän ja työnnä se taakse.
➋ Paina suojusta alaspäin, kunnes se selvästi luk-
kiutuu (naksahdus).
Pyörien asennus
(vain ART 30/3000 COMBITRIM)
Aseta pyörät 11 ohjaintankoon 6.
Asenna ruuvi 19 ja siipimutteri 18.
Huomio: Pyörien asento voidaan muuttaa avaa-
malla siipimutteri 18 ja työntämällä ne haluttuun
kohtaan.
Pyöriä voidaan siirtää ylöspäin ja alaspäin pitkin
ohjaintankoa 6, ja asettaa tarvittavaa leikkuukorke-
utta varten.
Liikuteltavan kahvan käyttö
Liikuteltava kahva 4 voidaan asettaa eri asentoihin:
➊ Muuta kahvan asento avaamalla kahvan ruuvi 3
ja muuttamalla liikuteltavan kahvan 4 asento.
➋ Kiristä kahvan ruuvi 3 lukitaksesi liikuteltavan
kahvan 4 asetettuun asentoon.
Viimeistelyleikkurin varren pituuden asetus
➊ Kierrä kiristysholkkia 5 90°.
➋ Pidennä vartta vetämällä sitä ulospäin, ja lyhennä
työntämällä vartta sisään. Kiristä kiristysholkki 5 uu-
delleen.
Leikkuupään kulman asetus:
Muuta leikkuukulmaa painamalla poljinta 12 ja kään-
tämällä ohjaintanko 6 haluttuun asentoon.
Vapauta poljin 12.
Asetus reunojen leikkaamista varten
Pyörien siirto (jos ne on asennettu):
➊ Avaa siipimutteri 18.
➋ Kierrä pyörät 11 90°, kuvan osoittamalla tavalla.
➌ Kiristä siipimutteri 18.
Leikkuupään kulman asetus:
➊ Paina poljinta 12.
➋ Saata ohjaintanko 6 alimpaan asentoon. Paina
poljinta 12.
Leikkuupään siirto:
➊ Avaa kiristysholkki 5.
➋ Kierrä ohjaintanko 6 90°, leikkuupään 7 asettami-
seksi leikkuuta/reunojen leikkaamista varten, kuvan
osoittamalla tavalla. Kiristä kiristysholkki 5 uudel-
leen.
Poista kivet, irtonaiset puukappaleet ja
muut esineet leikattavalta alueelta.
Viimeistelyleikkurin poiskytkennän jälkeen leik-
kuulanka liikkuu vielä muutamia sekunteja.
Odota, kunnes moottori/leikkuulanka on pysäh-
tynyt, ennen kuin käynnistät uudelleen.
Älä pysäytä ja käynnistä uudelleen nopeasti pe-
räkkäin.
Käynnistys ja pysäytys
Paina käynnistyskytkintä 1 ja pidä se painettuna.
Pysäytä päästämällä käynnistyskytkin 1 vapaaksi.
Työturvallisuus
Huomio! Pysäytä kone ja irrota pistotulppa
pistorasiasta ennen laitteeseen kohdistuvaa
säätöä tai puhdistusta tai jos sähköjohto on
katkennut, viottunut tai sotkeutunut.
Lanka jatkaa pyörimistä vielä muutamia se-
kunteja virran katkaisun jälkeen.
Varoitus – älä kosketa pyörivää leikkuulankaa.
Kokoonpano
A
B1
B2
B3
Asetus
Leikkuu ja reunanleikkuu
C
D
E
F
G
H
F016 L70 346.book Seite 3 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Sivu: 76
Suomi - 4
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Ruohon leikkuu
Liikuttele viimeistelyleikkuria vasemmalle ja oikealle
pitäen sitä riittävällä etäisyydellä kehosta.
Viimeistelyleikkurilla voidaan tehokkaasti leikata
jopa 15 cm korkeaa ruohoa. Pidempi ruoho tulee lei-
kata asteittain.
Irrota pyörät, ennen kuin leikkaat pitkää ruohoa (vain
ART 30/3000 COMBITRIM).
Hyvin pitkän ruohon/rikkaruohon leikkuu
Laite on varustettu erittäin vahvalla leikkuulangalla;
asennus selostetaan kappaleessa ”Kelan huolto”.
Erittäin pitkiä, sitkeitä kasveja leikattaessa, parantaa
erittäin vahva leikkuulanka työtehoa ja antaa parem-
man tuloksen.
Reunanleikkuu
Kuljeta viimeistelyleikkuria pitkin nurmikon reunaa.
Vältä kosketusta kiinteiden pintojen ja muurien
kanssa langan nopean kulumisen estämiseksi.
Käytä paremman ohjattavuuden saavuttamiseksi
kaarnasuojaa 9 apuohjaimena (vain ART 30/3000
COMBITRIM – saatavana lisätarvikkeena ART 23/
26/2300/2600 COMBITRIM).
Leikkuu puiden ja pensaiden ympäriltä
Leikkaa varovasti puiden ja pensaiden ympäriltä,
jotta lanka ei kosketa runkoja.
Kasvit voivat kuolla, jos kuori vahingoittuu.
Käytä paremman ohjattavuuden saavuttamiseksi
säädettävää kahvaa ja kaarnasuojaa 9 apuohjai-
mena (vain ART 30/3000 COMBITRIM – saatavana
lisätarvikkeena ART 23/26/2300/2600 COMBIT-
RIM).
Pyörivä nauha voi kulua tai katketa. Huomaat sen
siitä, että moottori pyörii kuormittamattomana eikä
laite leikkaa ruohoa.
Paina käynnissä oleva viimeistelyleikkuri maata
tai tukevaa pintaa vasten ja päästä taas vapaaksi.
(tarvittava paine n. 3 kg). Tällöin laukaisin 20 va-
pauttaa leikkuulangan. Lankakela syöttää jokaisella
painalluksella n. 4 cm lankaa ulos.
Paina kahdesti, jos lanka on kokonaan katkennut,
jotta saisit täyden leikkuuhalkaisijan käyttöösi.
Jos nauhan pituus ylittää suurimman leikkuuhal-
kaisijan, leikkaa suojuksessa 10 oleva terä 24 lan-
gan oikeaan pituuteen.
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen
kaikkia koneeseen kohdistuvia töitä.
Ohje: Pitkäaikaisen ja luotettavan käytön varmista-
miseksi tulee suorittaa seuraavat huoltotoimenpiteet
säännöllisin väliajoin.
Tarkista säännöllisesti, ettei laitteessa ole ilmeisiä
puutteita, kuten irtonainen liitos tai kuluneet tahi vau-
rioituneet osat.
Tarkista, että suojukset ja turvalaitteet ovat kun-
nossa ja oikein asennettuja. Suorita tarvittavat
huolto- ja korjaustoimet ennen käyttöä.
Jos viimeistelyleikkuriin, huolellisesta valmistus- ja
koestusmenetelmästä huolimatta tulee vika, on kor-
jaus annettava Bosch-sähkötyökalut keskushuollon
suoritettavaksi.
Ilmoita ehdottomasti laitteen 10-numeroinen tilaus-
numero kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa!
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen
kaikkia koneeseen kohdistuvia töitä.
Lankakelan vaihtaminen uuteen
Pidä kiinni kelalevystä 23.
Irrota kelan kansi 21 kiertämällä sitä vastapäivään.
Poista tyhjä kela 25 kelan kotelosta.
Pujota uuden/täytetyn kelan lanka reiän 22 läpi ja
aseta kela kanteen 21.
Vedä n. 9 cm lankaa ulos kelasta.
Kiinnitä kela kansineen 21 oikealla tavalla kelale-
vylle (pikaliitin), paina alas ja kierrä sitä oikealle vas-
teeseen asti.
Erittäin vahvalla leikkuulangalla varustetun lan-
kakelan asennus
Pidä kiinni kelalevystä 23.
Irrota kelan kansi 21 kiertämällä sitä vastapäivään.
Aseta kela, jossa on erittäin vahva leikkuulanka 14
oikeaan asentoon kelalevyyn (pikasulku), paina sitä
alaspäin ja kierrä myötäpäivään (naksahdus).
Lisänauhan syöttö
I
J
K
L
M
Huolto
Kelan huolto
M
F016 L70 346.book Seite 4 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Sivu: 77
Suomi - 5
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Jos erittäin vahva leikkuulanka katkeaa, tulee
kela irrottaa yllä selostetulla tavalla ja varaleikkuu-
lanka 13 asentaa kelaan kuvan osoittamalla tavalla.
Erittäin vahvaa leikkuulankaa voi säilyttää leikku-
rissa varalla pääkuvassa osoitetulla tavalla.
Langan täyttäminen
Irrota kela 25 yllä kuvatulla tavalla.
Paina ohjainrengasta 27 yhteen, työnnä sitä eteen-
päin ja nosta pois rengas kelan pienemmän halkai-
sijan yli.
Leikkaa n. 8 m lankaa irti täyttörullasta. Paina lan-
gan pää kelan uraan niin, että n. 4 cm siitä on esillä.
Käämi lanka kelaan siisteissä kerroksissa tiukasti
nuolen suuntaan.
Pujota langan pää sisältäpäin ohjainrenkaan 27
raon 26 läpi.
Pidä lanka kireänä ja pujota ohjainrengas 27 kelaan
sen pienemmän halkaisijan yli.
Asenna kela ylläolevan selostuksen mukaisesti.
Huomio: Käytä vain Bosch-varaleikkuulankoja.
Tämä lanka on kehitetty erityisesti parempia leikkuu-
ja syöttöominaisuuksia varten. Muut langat johtavat
huonompaan työtehoon.
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen
kaikkia koneeseen kohdistuvia töitä.
Puhdista viimeistelyleikkurin ulkopinta perusteelli-
sesti pehmeällä harjalla tai rievulla. Älä käytä vettä
äläkä liuotin- tai kiillotusaineita. Poista kaikki tarttu-
nut ruoho ja hiukkaset, etenkin tuuletusaukoista 8.
Aseta laite kyljelleen ja puhdista suojus 10 sisäpuo-
lelta. Poista tiukat ruohokertymät puu- tai muovipa-
lasella.
Ripusta sähköjohto leikkurissa olevaan johtokouk-
kuun. ÄLÄ kierrä liitäntä- ja jatkojohtoa sekä johto-
koukun että suojuksen ympäri. Jos sähköjohto kos-
kettaa lankaleikkuria, se saattaa vaurioitua. Ripusta
sähköjohto AINOASTAAN leikkurissa olevaan johto-
koukkuun.
Seuraava taulukko osoittaa vikaoireita ja kertoo mitä on tehtävissä, jos kone joskus reistailee. Ellet taulukon
avulla pysty paikallistamaan ja korjaamaan vikaa, tulee sinun ottaa yhteyttä huoltopisteeseen.
Huomio: Katkaise laitteelta virta ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen vianetsintää.
O
N
Leikkuun jälkeen/säilytys
Vianetsintä
Oire Mahdolliset syyt Korjaustoimenpide
Viimeistelyleikkuri ei käy Verkkojännite puuttuu
Verkkopistorasia on viallinen
Jatkojohto vaurioitunut
Varoke on palanut
Tarkista ja liitä jännite
Käytä toista pistorasiaa
Tarkista jatkojohto, vaihda tarvittaessa
uuteen
Vaihda varoke
Viimeistelyleikkuri käy
katkonaisesti
Jatkojohto vaurioitunut
Koneen sisäinen johdotus on viallinen
Tarkista jatkojohto, vaihda tarvittaessa
uuteen Ota yhteys huoltopisteeseen
Ota yhteys huoltopisteeseen
Kone on ylikuormitettu Ruoho on liian korkea Leikkaa asteittain
Laite ei leikkaa Lanka on liian lyhyt/katkennut Syötä lankaa käsin/automaattisesti
Leikkuulankaa ei tule ulos Kela tyhjä
Lanka on sotkeutunut kelalla
Tarkista kela
Käämi tarvittaessa uudelleen
Leikkuulanka katkeaa
yhtenään
Lanka on sotkeutunut kelalla
Viimeistelyleikkuria käytetään väärin.
Käämi tarvittaessa uudelleen
Leikkaa vain leikkuulangan kärjellä,
vältä kosketusta kivien, seinien ja mui-
den kiinteiden esineiden kanssa.
Syötä säännöllisesti lisää leikkuulan-
kaa, joten leikkuuleveys säilyisi.
F016 L70 346.book Seite 5 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Sivu: 78
Suomi - 6
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toi-
mittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Vain EU-maita varten:
Älä heitä sähkötyökaluja talousjättei-
siin!
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita koskevan direk-
tiivin 2002/96/EY ja sen kansallisten
lakien muunnosten mukaan, tulee
käyttökelvottomat sähkötyökalut kerätä erikseen ja
toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Räjähdyspiirustuksia ja tietoja varaosista löydät
osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21A
01510 Vantaa
✆ ...................................................... +358 (0)9 / 43 59 - 91
Faksi................................................. +358 (0)9 / 8 70 23 18
Mitta-arvot annettu 2000/14/EY mukaan (Korkeus
1,60 m, etäisyys 1,0 m) ja EN 28 662.
Työkalun tyypillinen A-arvioitu melutaso: äänen pai-
netaso 84 dB (A); äänentehotaso 95 dB (A).
Tyypillisesti käsivarren tärinä on alle 2,5 m/s2.
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että
tämä tuote on alla lueteltujen standardien ja standar-
doimisasiakirjojen vaatimusten mukainen EN 786,
EN 60 335 seuraavien direktiivien määräysten mu-
kaisesti: 89/336/ETY, 98/37/EY, 2000/14/EY.
2000/14/EY: Taattu äänentehotaso LWA on alle
96 dB (A). Yhteensopivuuden arvostusmenetelmä
liitteen VI mukaan.
Nimetty koestuslaitos: SRL, Sudbury England
Mainitun koestuspaikan tunnistusnumero: 1088
Leinfelden, 01.12.2004.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Pidätämme oikeuden muutoksiin
Hävitys
Asiakaspalvelu
Yhdenmukaisuusvakuutus
F016 L70 346.book Seite 6 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch ART 30 Combitrim ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch ART 30 Combitrim

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch ART 30 Combitrim, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch ART 30 Combitrim käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch ART 30 Combitrim suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.